Budgetlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetlægning 2016-2019"

Transkript

1 Budgetlægning Forventet regnskab 2015 pr Økonomiaftalen Basisbudget Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference, den 27. august 2015

2 Forventet regnskab 30. juni 2015 Resultat af ordinær drift Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter) Budget Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret 30.juni I forhold til oprindeligt budget (kol 1) Forventet afvigelse (minus = mindreudgift /merindtægt) I forhold til korr. budget (kol. 2) Forskel på forv. regnskab og (minus = mindreudg. pr ) Kolonne nr Indtægter i alt , , ,7 17,9 17,9-6,7 Serviceudgifter i alt 3.970, , ,4 12,0-52,2 32,2 Overførselsudgifter i alt 1.228, , ,3 15,2 18,9 10,8 Driftsresultat før finansiering -276,1-215,5-231,0 45,2-15,5 36,3 Renteudgifter (netto) 20,2 20,0 13,2-7,0-6,8-2,7 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -255,9-195,5-217,7 38,2-22,2 33,6 5 problemområder: Flygtninge: Merudgifter service = 13 mio. kr. Merudgifter overførsler = 15 mio. kr. Sundhed (medfinansiering): Merudgift på 31 mio. kr. Efterregulering vedr på -12 mio. kr. Socialområdet, forventet merudgift, inkl. tidligere års underskud, 8 mio. kr. Tilskud: Negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud, samt mindre tilskud til skattenedsættelse, i alt 28 mio. kr. Forventet overskridelse af serviceramme på 9 mio. kr. : forbrug af opsparede midler, flygtning og socialområdet side 2

3 Budgetlægning Forventet regnskab 2015 pr Økonomiaftalen Basisbudget Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference, den 27. august 2015

4 Et skifte i den lokale/nationale vejrudsigt : Styr på økonomien 2015: Pres på flere områder: Flygtninge Socialområdet Overførselsområdet Sundhed (AMF) : Mange lokale udfordringer Ny økonomiaftale/regering: Omprioriteringsbidrag giver ny usikkerhed side 4

5 Regeringsgrundlaget side 5

6 Omprioriteringsbidrag (1) side 6

7 Omprioriteringsbidrag (2) Omprioriteringsbidrag på 1% af serviceudgifter: 2,4 mia. kr. i De 1,9 mia. kr. tilbageføres til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole, men uden bindinger! Men hvad med overslagsårene ? Kan vi forvente at få noget tilbage og på hvilke vilkår? Finansloven er jokeren i regionernes økonomi (DKNyt: Kjeld Møller Pedersen) Regeringens omprioriteringsbidrag er udtryk for et markant kursskifte (Leder i Danske Kommuner) side 7

8 Finansiering 3,5 mia. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud i 2016: 1 mia. kr. fordeles efter beskatningsgrundlag 1 mia. kr. fordeles efter strukturelt underskud (*) 1½ mia. kr. fordeles efter befolkningstal (sædvanlig bloktilskudsfordelingsnøgle) Hvad med overslagsårene ? Ældremilliarden gøres til generelt bloktilskud Uændret skat for kommunerne under et. Pulje til skatteforhøjelser på 200 mio. kr. (uden sanktion). Ansøgningsfrist 3. september. Forudsat at andre kommuner sænker tilsvarende. (*) Strukturelt underskud er et begreb fra udligningsordningen og er det beregnede udgiftsbehov fratrukket beskatningsgrundlaget side 8

9 Hovedelementer i aftalen Serviceramme på 237,4 mia. kr. med betinget bloktilskud og sanktioner Anlægsramme på brutto16,6 mia. kr. (inkl. jordforsyning): Ca. 1 mia. kr. mindre end sidste år Ingen sanktioner, men kommunerne skal koordinere, så de vedtagne budgetter overholder rammen side 9

10 Øvrige økonomiske hovedelementer side 10

11 Budgetlægning Forventet regnskab 2015 pr Økonomiaftalen Basisbudget Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference, den 27. august 2015

12 Basisbudget hvad er det? Udgangspunktet er det vedtagne budget overslagsårene, som teknisk tilrettes for: +/- nye pris/løn skøn (halv prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser i ) +/- ny lovgivning (DUT) mm. +/- nye byrådsbeslutninger +/- regnskabserfaringer på overførselsområdet (kontanthjælp m.m.), samt sundhedsområdet (KMF=kommunal medfinansiering) - negativ demografi (mens positiv demografi er et ønske) - rammereduktion på 1,5 procent = Rammen, som udvalgene har lagt budget indenfor Nye driftsinitiativer på 0,75 procent ligger udover rammen side 12

13 Budgetprocessen faser tjek 1. Driftsrammer 2. Udvalgenes budgetlægning 3. Teknisk tilretning 4. Politiske forhandlinger - Ramme- Udmelding (-1½%) - Nye pris- og lønskøn - Ny befolkningsprognose - Budgetlægning inden for rammer - Nye initiativer/ problemer (de 0,75%) - Anlægsønsker (Idéoplæg) - Fokusområder og effektmål - Mængderegulering af overførselsudgifter - Negativ demografi - Ny lovgivning (DUT) - Økonomiaftale, herunder skatter og tilskud, udligning Budgetkonference - Basisbudget - Anlægsønsker - Positiv demografi - Særlige økonomiske problemområder - Overordnet balance Januar Marts-Juni Juni-Juli August-Oktober Side 13

14 Økonomisk oversigt Mio. kr. (- angiver R14 FR2015 B2016 B2017 B2018 B2019 indtægt/overskud) Indtægter (skatter, tilskud, udligning) , , , , , ,1 Serviceudgifter 3.815, , , , , ,3 Overførselsudgifter 1.204, , , , , ,0 Pris-/lønstigninger 0,0 102,4 202,5 305,2 Renter (netto) 16,2 13,2 15,1 19,0 19,9 20,1 Ordinært driftsresultat -361,0-217,7-243,1-216,6-192,5-170,5 Byrådets målsætning er et overskud på min. 200 mio. kr. Side 14

15 Økonomisk oversigt Mio. kr. R14 FR2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Ordinært driftsresultat -361,0-217,7-243,1-216,6-192,5-170,5 Anlæg (skattefinansieret) 248,1 347,3 350,6 288,2 222,1 200,0 Likviditet (gennemsnitlig) 451,2 490,0 355,0 235,0 150,0 65,0 Likviditet (disponibel) 125,1 306,1 188,4 81,5-15,1-112,3 Byrådets målsætninger er 3*200 mio. kr. Der er ikke mål for disponibel likviditet Side 15

16 Forudsætninger i basisbudgettet (1) Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.: Viborg tildeles 92,7 mio. kr. i 2016 (andel på 2,65 pct. mod normalt 1,7%) I er indarbejdet Viborgs andel af 1 mia. kr. = 16,8 mio. kr./ år. Omprioriteringsbidrag: I 2016 indarbejdet bloktilskudsreduktion på ca. 8,5 mio. kr. (men udgiftssiden ikke rørt) Der er IKKE indarbejdet noget i overslagsårene , hverken reduceret bloktilskud eller reduktion i serviceudgifter Ældremilliarden indgår i bloktilskuddet, men der er IKKE indregnet udgifter i basisbudgettet (indgår som særlig udfordring). Ekstra tilskud til flygtningeområdet i 2016 (fordeling ikke udmeldt) Tilskud er ikke indregnet i basisbudgettet, og der er IKKE indregnet udgifter (indgår som særlig udfordring) Valg af statsgaranti vedr. skatter og tilskud i KL s vækstskøn er anvendt i overslagsårene Fuld udnyttelse af låneramme, men ekskl. resultat af låneansøgninger side 16

17 Forudsætninger i basisbudgettet (2) Beskæftigelsesreform er indarbejdet positiv effekt af omlægning af indsats er lagt ind, særligt i overslagsårene (uddybes senere) Der er indlagt en budgetbuffer på 37 mio. kr. i 2016 skal sikre, at der er mulighed for at bruge af opsparede midler Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet: Indlagt aktivitetsniveau svarende til forventet regnskab 2015 Regionernes økonomiaftale giver 0,9 mia. kr., som IKKE er indarbejdet (15 mio. kr./år) Demografi (uddybes senere) Negativ demografi (færre småbørn) er indarbejdet Positiv demografi (ældre+skoler) er indarbejdet under ØKE afventer byrådets stillingtagen Anlægsbudgettet er teknisk tilrettet. (uddybes senere) Anlægsønsker IKKE indarbejdet, inkl. forsyningsområdet Viborg Kommune har i basisbudgettet det forholdsmæssigt 3. højeste anlægsbudget i DK (417 mio. kr. = 139 mio. kr. over befolkningsmæssig andel) Side 17

18 Forudsætninger i basisbudgettet (3) større udfordringer som IKKE er indarbejdet i basisbudgettet Mio. kr Flygtninge (netto) 12,3 12,3 12,3 12,3 Social området 10,0 16,0 16,0 16,0 Skoleområdet 16,0 16,0 16,0 Ældre: Nyt plejecenter i Banebyen 16,7 16,7 (afledt drift Ældre: Finansiering til ekstra 7,5 8,9 8,9 8,9 optag af Sosu-elever bortfalder Ældre: Fortsættelse af aktiviteter 16,8 16,8 16,8 16,8 finansieret af ældremilliard Øvrige 11,3 13,3 13,3 8,3 I alt 57,9 83,3 100,0 95,0 Listen med udfordringer og tilhørende notater kan ses som bilag 2 Side 18

19 Balance mellem indtægter og udgifter? - ikke helt! => kasseforbrug på 115 mio. kr mio. kr mio. kr Forsyning: 8 mio. kr Renter: 15 mio. kr. mio. kr Anlæg Overførelser Serviceudgifter Udligning og tilskud Øvrige skatter Personskatter Indtægter Skatte og brugerfinansierede udgifter side 19

20 Hvad bruges pengene til? - driftsudgifter i mio. kr. Driftsudgifter i alt: 5.400,7 mio. kr. 226,4 4% 129,5 2% 428,8 8% 161,0 3% 204,1 4% 1.321,9 25% Børn og unge Overførselsudgifter Ældre Sundhed Administration 425,5 8% Familieområdet Socialområdet 394,0 7% 671,8 12% 1.437,7 27% Overførselsudgifter var 1.228,1 mio. kr. i budget 2015 Øvrige områder Kultur og idræt Tekniske område Side 20

21 Budgetlægning Forventet regnskab 2015 pr Økonomiaftalen Basisbudget Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference, den 27. august 2015

22 Beskæftigelsesreform - refusionsomlægning Refusionstrappen: side 22

23 Basisbudget på overførselsområdet - Overførselsudgifter fordelt på ydelser (1.000 kr) Regnskab Budget Forventet regnskab 2015 pr. Budget / Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp ifm. Integrationsprogrammet Førtidspension Ressourceforløbs- og jobafklaringsydelse Ledighedsydelse Øvrige områder Budgetgaranterede områder i alt Basisbudgettet har ikke været behandlet i SAU side 23

24 Basisbudget på overførselsområdet - Overførselsudgifter fordelt på ydelser (1.000 kr) Regnskab 2014 Budget 2015 Forventet regnskab 2015 pr. 30/6 Budget Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Øvrige overførsler Udenfor budgetgaranti i alt Overførselsudgifter i alt Forsikrede ledige Overførselsudgifter i alt side 24

25 Konsekvenser af beskæftigelsesreform - merudgifter i forhold til budget 2015 Mio. kr Ændring på udgiftssiden (merudgifter som følge af mindre refusion) 209,6 210,5 217,8 219,9 Ændret udligning (merindtægt) -90,2-90,2-90,2-90,2 Øget bloktilskud -50,1-74,8-72,4-65,4 Reduceret beskæftigelsestilskud færre forsikrede ledige på landsplan 17,8 17,8 17,8 17,8 Netto merudgift 87,1 63,3 73,0 17,8 Ovennævnte regnestykke dækker både over refusionsomlægning, ændrede mængder, øvrig ny lovgivning, omlægning af indsats mv. Beskæftigelsesministeriet har beregnet, at Viborg Kommune vinder 12 mio. kr. på refusionsomlægningen i 2016 Vores vurdering er at Viborg Kommune taber 53 mio. kr. på refusionsomlægningen. Det øvrige tab op til 87 mio. kr. er derfor mængder mv. side 27

26 Konsekvenser af beskæftigelsesreform Hvorfor taber Viborg Kommune/stiger udgifterne? Forholdvis flere langtidsledige (forsikrede ledige) Forholdsvis flere langtidssyge Forholdsvis flere på kontanthjælp herunder flere unge og flygtninge Forholdsvis flere i fleksjob Indarbejdet i basisbudgettet Mio. kr Effekt af omlægning af indsats -10,0-20,0-30,0 Noget af omlægningen kommer til at kræve ændret arbejdsmarkeds-politisk fokus, og andet kan gennemføres administrativt

27 Refusionsomlægning Kommunerne kompenseres for merudgifter ved refusionsomlægningen over bloktilskuddet Men oplægningen har byrdefordelingsmæssige konsekvenser kommunerne imellem Tilpasning af udligningssystemet: Initial tilpasning af udligningssystemet: Udligningsniveauet hæves fra 58 til 61 procent En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud Midlertidig kompensationsordning i 2016 og 2017, så tab/gevinst højst 10 og 20 mio. kr. Permanent tilpasning fra 2018 (udvalgsarbejde er i gang) Det overvejes at tage beskæftigelsestilskuddet med (*) Strukturelt underskud er et begreb fra udligningsordningen og er det beregnede udgiftsbehov fratrukket beskatningsgrundlaget

28 Overførselsudgifter- usikkerhed Refusionsreformens virkning er beregnet på grundlag af Beskæftigelsesministeriets beregninger baseret på regnskab 2014 for forsørgelsesydelser og anciennitet i refusionstrappen pr. 1. juli Hvor er usikkerhederne? - ændringer i antal på forsørgelse - ændringer i forsørgelsestype (pris) - ændringer i anciennitetssammensætningen Midlertidig kompensationsordning bliver endeligt beregnet i 2016 på baggrund af regnskab 2015 I 2016 forudsætter vi en gennemsnitlig refusionsprocent på 27,8 pct. En ændring på +/- 1 pct. betyder en merudgift/merindtægt på 10 mio. kr. side 28

29 Demografi (1) - forskel til sidste års prognose årige årige Ny prognose Gl. prognose Ny prognose Gl. prognose årige år Ny prognose Gl. prognose Nye prognose Gl. prognose side 29

30 Demografi (2) - hvad er inde i basisbudgettet? (i kr.) Reguleringsbehov (ny prognose) Dagtilbud Skoler (pulje under ØKE) Ældreområdet (pulje under ØKE) Tidligere indarbejdet (gl. prognose) Dagtilbud Skoler (pulje under ØKE) Ældreområdet (pulje under ØKE) Regulering (tilpasning af basisbudget) Dagtilbud Skoler (pulje under ØKE) Ældreområdet (pulje under ØKE) Samlet regulering i basisbudget side 30

31 Budgetlægning Forventet regnskab 2015 pr Økonomiaftalen Basisbudget Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference, den 27. august 2015

32 Anlæg budgetforslag (1.000 kr.) Basisbudget efter tekniske ændringer TOTAL Økonomi og Erhvervsudvalget Børne og Ungdomsudvalget Klima og Miljøudvalget Kultur og Fritidsudvalget Social og Arbejdsmarkedsudv Teknisk Udvalg Ældre og Sundhedsudvalget Beredskabskommissionen Nettoudgift skattefinansieret Ikke ajour: I 2019 er indlagt pulje under ØKE, så der er fyldt op til 200 mio. Kr. Titel på mødet kan skrives i dette felt side 32

33 Anlægsønsker IKKE inde (1.000 kr.) Udvalg Budgetforslag nye ønsker Total Økonomi og Erhvervsudvalget Børne og Ungdomsudvalget Klima og Miljøudvalget Kultur og Fritidsudvalget Social og Arbejdsmarkedsudvalget Teknisk Udvalg Ældre og Sundhedsudvalget Nettoudgift, skattefinansieret Titel på mødet kan skrives i dette felt side 33

34 Jordforsyning (1.000 kr.) Basisbudget efter tekniske ændringer TOTAL Jordforsyning Nye jordkøb Salg af grunde boligformål Grundsalg erhvervsformål Byggemodning af boliggrunde Byggemodning af erhvervsgrunde Nettoudgift, jordforsyning Forudsætning boliggrunde: Salg af 65 boliggrunde i 2016 og ca. 230 boliggrunde i budgetperioden Byggemodning af ca. 340 boliggrunde i budgetperioden Titel på mødet kan skrives i dette felt side 34

35 Forsyningsvirksomhed - affaldsområdet Forsyningsvirksomhed Basisbudget efter tekniske ændringer (1.000 kr.) TOTAL Drift Anlæg basisbudget Anlæg nye ønsker Netto inkl. nye ønsker Forventet saldo ult Forsyningen har et tilgodehavende i kommunekassen ultimo 2015 på forventet ca. 26 mio. kr. Titel på mødet kan skrives i dette felt side 35

36 Bruttoanlæg ift. anlægsrammen (mio. kr.) I 2016 er der bruttoanlægsudgifter i basisbudgettet på 416,9 mio. kr. VK s andel af rammen på landsplan er 277,6 mio. kr. (efter befolkningsandel)

37 Budgetlægning Forventet regnskab 2015 pr Økonomiaftalen Basisbudget Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference, den 27. august 2015

38 Skatter - vækst i udskrivningsgrundlag Vækst i procent * Viborg Kommune -1,8 8,5 1,7 1,8 3,4 1,8 Hele landet (landsgennemsnit) -1,1 8,6 2,5 2,6 3,6 2,5 Forskel -0,7-0,1-0,8-0,8-0,2-0,7 Byrådet skal senest ved 2. behandlingen tage stilling til om skatter, tilskud og udligning selvbudgetteres eller der vælges statsgaranti Statsgaranti på skatter, tilskud og udligning er lagt ind i basisbudget Foreløbig beregning viser at selvbudgettering samlet er 5-10 mio. kr. dårligere end statsgarantien side 38

39 Lånoptagelse - hvad er med i basisbudgettet? (i mio. kr.) Jordforsyning 10,0 10,0 0,0 0,0 Byfornyelse 10,0 13,3 6,2 5,6 Gadelys 30,3 25,2 4,0 0,0 Energibesparende foranstaltninger 5,0 5,0 5,0 5,0 Lån til ejendomsskatter 3,0 3,0 3,0 3,0 Ordinær låneramme 58,3 56,5 18,2 13,6 Ældreboliger (bofællesskaber) 15,5 0,0 0,0 0,0 Låneramme inkl. ældreboliglån 73,8 56,5 18,2 13,6 Lånedispensationer 0,0 0,0 0,0 0,0 Lånoptagelse i alt 73,8 56,5 18,2 13,6 Side 39

40 Ansøgninger om lån - IKKE inde i basisbudgettet (i mio. kr.) Pulje Ansøgt beløb Det ordinære anlægsområde 200,0 75,0 Styrkelse af likviditeten 500,0 25,0 Større strukturelle investeringer målrettet små kommuner 600,0 43,5 Investeringer med effektiviseringspotentiale 200,0 0,0 I alt 1.500,0 143,5 Der forventes svar inden 1. september. Der kan forventes tilsagn størrelsesordenen mio. kr. i side 40

41 Likviditet/kassebeholdning - årsgennemsnit Mio. kr pr. 30/6 Gennemsnitlig likviditet Disponibel likvditet Byrådets målsætning er 200 mio. kr. 167 mio. kr. er disponeret til overførsler og forsyningsområdets tilgodehavende

42 Budgetlægning Forventet regnskab 2015 pr Økonomiaftalen Basisbudget Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference, den 27. august 2015

43 Fra budget 2015 til budget Hovedforklaringer mio. kr. Resultat af ordinær drift i ,9 Ekstraordinært finansieringstilskud -28,4 Ældremilliarden ind i bloktilskuddet -16,7 Effektivisering på 0,75 procent -26,8 Virkning af tidligere års reduktioner -33,6 Nettomerudgifter til overførsler 87,0 Merunderskud til kommunal medfinansiering af 32,3 sundhedsvæsenet Øvrige (nettovirkning af en række ændringer)* -1,0 Resultat af ordinær drift i ,1 *omstillingsbidrag, ændret anlægsramme, ny demografiberegning, højere socioøkonomisk indeks m.v.

44 Sanktioner i 2016 Serviceudgifter - 3 mia. kr. af bloktilskud betinget af, at de vedtagne budgetter overholder det aftalte udgiftsniveau Regnskab 2016 holdes op imod det aftalte niveau. Ingen sanktioner på Anlægsudgifter - men rammen på 16,6 mia. kr. forventes overholdt (kommuner skal koordinere ved budgetlægningen) Uændret kommunal skattefastsættelser i Ramme til skattestigninger på 200 mio. kr. skal modsvares af tilsvarende skattenedsættelser. Overskridelser reducerer bloktilskuddet. Der ydes tilskud til skattenedsættelser på højest 75 pct. i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i Side 5

45 Overholdelse af service- og anlægsrammen Serviceudgifter (mio. kr.) Viborg Kommunes andel af servicerammen Viborg 3.716,8 Serviceudgifter i basisbudgettet 3.638,5 = Råderum i forhold til Økonomiaftalen 78,3 Bruttoanlægsudgifter (mio. kr.). Viborg Kommunes andel efter befolkningsandel Viborg 277,6 Bruttoanlægsudgifter i basisbudgettet 416,9 = Råderum i forhold til Økonomiaftalen -139,3 Side 45

46 Usikkerhedsfaktorer i basisbudgettet Omprioriteringsbidraget i : Får kommunerne noget tilbage og på hvilke vilkår? 46,8 mio. kr. i 2017, 86,9 i 2018 og 127,1 mio. kr. i 2019 Fortsætter ekstraordinært finansieringstilskud i ? Viborg Kommune modtager 92,7 mio. kr. i 2016 I er budgetlagt VK s andel af 1 milliard = 17 mio. kr. Hvor stor gevinst/tab får Viborg Kommune ved refusionsomlægningen på overførselsområdet? Den gennemsnitlige refusionsprocent i Viborg forventes at være 27,76%. En ændring på ét procentpoint svarer til ca. 10 mio. kr.

47 Konklusion Basisbudgettet ser tilfredsstillende ud, Stor usikkerhed på finansieringen i Ikke taget stilling til omprioriteringsbidrag i Tab på refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet Særlige udfordringer IKKE indarbejdet Stort anlægsprogram får vi lov, har vi råd, kan vi nå at udføre det? side 47

48 Budgetlægning Forventet regnskab 2015 pr Økonomiaftalen Basisbudget Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference, den 27. august 2015

49 Budgetprocessen tidsplan Dato Aktivitet august Byrådets budgetkonference 7. september Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet. 16. september Byrådets 1. behandling af budgettet 17. september Direktionen drøfter budgetmateriale til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september sept. kl Frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet. 28. september kl Frist for fremsendelse af underændringsforslag. 30. september Økonomiudvalgsmøde behandling af evt. ændringsforslag/underændringsforslag til budgettet. 7. oktober Byrådets 2. behandling af budgettet Titel på mødet kan skrives i dette felt side 49

50 ?

51 Budgetlægning Forventet regnskab 2015 pr Økonomiaftalen Basisbudget Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference, den 27. august 2015

52 Budget 2016 Administrativ Organisation (mio. kr.) Administrativ organisation - budget 2016 Forvaltninger og Stabe lønninger 281,2 Forvaltninger og Stabe øvrige udgifter 10,8 Fælles administrative udgifter 80,8 Tjenestemandspensioner 51,6 I alt 424,4 Lønbudget på 281 mio. kr. svarer til ca. 700 medarbejdere, men vi er 900 på rådhuset! (mio. kr.) IT udgifter incl. leasing 59,4 Lægeerklæringer og tolkning 11,6 Udbetaling Danmark 13,2 Overførte administrationsbidrag -27,4 Øvrige fællesudgifter og -indtægter 24,0 I alt fælles administrative udgifter 80,8 side 52

53 Administrativ organisation - overordnede økonomiske nøgletal Udgifter til administration i regnskab 2014 og budget 2015 Viborg Kommunes centrale administrative udgifter sammenlignet med andre kommuner. Viborg Kommune er 4. billigst på regnskab 2014 på landsplan. På landsplan er Vejle Kommune billigst med regnskab 2014 (3.966 kr. pr. indbygger) og Randers Kommune er billigst med budget 2015 jf. nedenstående tabel. Læsø er dyrest både på regnskab ( kr. pr. indbygger) og budget (9.830 kr. pr. indbygger). Viborg Kommunes udgifter i forslaget til budget 2016 pr er (4.103 kr. pr. indbygger) Regnskab 2014 Budget 2015 Centrale adm. Udgifter pr. indbygger Placering blandt alle 98 kommuner (1 = billigste, 98 = dyreste) Centrale adm. Udgifter pr. indbygger Placering blandt alle 98 kommuner (1 = billigste, 98 = dyreste) Randers Kommune kr kr. 1 Viborg Kommune kr kr. 2 Holstebro Kommune kr kr. 3 Silkeborg Kommune kr kr. 12 Herning Kommune kr kr. 5 Horsens Kommune kr kr. 17 Skive Kommune kr kr. 16 Landsgennemsnit kr kr. - Kilde: Danmarks Statistik, driftsudgifter på administrativ organisation side 53

54 Udvikling i administrative lønninger Udgifterne er alle opgjort i 2015-prisniveau og korrigeret med til- og afgange af større opgaver (f.eks. overtagelse af den statslige del af jobcentre, selskabsdannelse af spildevandsområdet og overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark). side 54

55 Forventet regnskab 30. juni 2015 Serviceudgifter, total Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter) Budget Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret 30.juni I forhold til oprindeligt budget (kol 1) Forventet afvigelse (minus = mindreudgift /merindtægt) I forhold til korr. budget (kol. 2) Forskel på forv. regnskab og (minus = mindreudg. pr ) Kolonne nr Serviceudgifter i alt 3.970, , ,4 12,0-52,2 32,2

56 Forventet regnskab 30. juni 2015 Serviceudgifter på de store områder Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter) Budget Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret 30.juni I forhold til oprindeligt budget (kol 1) Forventet afvigelse (minus = mindreudgift /merindtægt) I forhold til korr. budget (kol. 2) Forskel på forv. regnskab og (minus = mindreudg. pr ) Kolonne nr Administrativ organisation 429,4 465,4 440,2 10,7-25,3-0,2 21 Skoler og klubber 884,2 887,8 891,3 7,1 3,5 13,2 22 Dagtilbud 411,1 423,0 422,5 11,4-0,5 4,3 27 Familieområdet 232,8 233,9 228,7-4,1-5,2 4,0 32 Ældreområdet 679,6 681,0 680,5 0,9-0,5 2,9 34 Sundhedsområdet 368,2 370,6 389,0 20,8 18,4 14,4 43 Socialområdet 430,7 424,2 432,0 1,2 7,7 3,0

57 Forventet regnskab 30. juni 2015 overførselsudgifter Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter) Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse (minus = mindreudgift /merindtægt) Oprindeligt Korrigeret 30.juni I forhold til oprindeligt budget (kol 1) I forhold til korr. budget (kol. 2) Forskel på forv. regnskab og (minus = mindreudg. pr )* Kolonne nr Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: - Pensioner og boligstøtte 475,7 476,1 465,6-10,0-10,5 10,9 - Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet 735,3 731,6 765,0 29,8 33,5-0,4 Børne- og Ungdomsudvalget, overførselsområdet 17,2 16,7 12,6-4,5-4,1 0,3 Overførselsudgifter i alt 1.228, , ,3 15,2 18,9 10,8 Titel på mødet kan skrives i dette felt side 57

58 Forventet regnskab 30. juni 2015 Skattefinansieret anlæg Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter) Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse (minus = mindreudgift /merindtægt) Oprindeligt Korrigeret 30.juni I forhold til oprindeligt budget (kol 1) I forhold til korr. budget (kol. 2) Forskel på forv. regnskab og (minus = mindreudg. pr )* Kolonne nr Økonomi- og Erhvervsudvalget -11,7 92,5 90,8 102,4-1,8 80,6 Børne- og Ungdomsudvalget 91,6 118,4 112,0 20,4-6,3-17,0 Ældre- og Sundhedsudvalget 9,8 25,6 18,5 8,7-7,2-5,0 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 21,4 34,9 26,3 4,9-8,6-2,6 Kultur og Fritidsudvalget 18,6 47,1 40,1 21,6-7,0 8,7 Teknisk Udvalg 68,5 111,7 99,2 30,7-12,5-4,2 Klima- & Miljøudvalget 5,5 15,4 6,0 0,5-9,4-8,3 Udvalget for uddannelse, handel og Innovation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beredskabskommissionen 0,0 4,4 4,4 4,4 0,0 0,0 Samlet forventet mindreforbrug (pulje) -50,0-50,0-50,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 203,8 450,2 347,3 143,6-102,8 52,3 Titel på mødet kan skrives i dette felt side 58

59 Forventet regnskab 30. juni 2015 Anlæg forsyning og jordforsyning Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter) Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse (minus = mindreudgift /merindtægt) Oprindeligt Korrigeret 30.juni I forhold til oprindeligt budget (kol 1) I forhold til korr. budget (kol. 2) Forskel på forv. regnskab og (minus = mindreudg. pr )* Kolonne nr Jordforsyning Indtægt ved salg af jord -17,2-17,1-17,1 0,1 0,0-0,2 Udgift ved køb af jord 14,4 12,3 12,3-2,1 0,0 0,0 Udgift til byggemodning 25,4 48,2 40,0 14,6-8,2-8,2 Resultat af jordforsyning 22,6 43,3 35,2 12,6-8,2-8,4 Forsyningsvirksomheder (REVAS) Drift (indtægter - udgifter) -10,5-10,5-12,0-1,5-1,5-2,8 Anlæg (indtægter - udgifter) 18,0 28,8 16,7-1,2-12,1-12,1 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 7,4 18,3 4,7-2,7-13,5-14,9 Titel på mødet kan skrives i dette felt side 59

60 Forventet regnskab 30. juni 2015 Konklusion Serviceudgifter: Forventning om merforbrug i forhold til den sanktionsbelagte ramme på ca. 9 mio. kr. Der forbruges af de opsparede driftsoverførsler fra 2014 Totalt set merudgifter på 19 mio. kr. på overførselsudgifterne Anlæg: Forventning om færre overførsler fra end året før Byrådets målsætning om ordinært driftsresultat, gennemsnitlig likviditet og anlægsniveau (hver på 200 mio. kr.) forventes fortsat indfriet Titel på mødet kan skrives i dette felt side 60

61 Demografi: metode En demografimodel er en model, der i budgetprocessen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af demografiske ændringer for et sektorområdes budget efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau. Enhedsbeløb ældre fx år: kr år: kr. På ældreområdet tager modellen højde for befolkningens ændrede sundhedstilstand (sund aldring).

62 Demografi: befolkningsprognoser (1) år 6 16 år år 80+ år

63 Demografi: befolkningsprognoser (2) Indekstal år 6 16 år år 80+ år

64 Det nære sundhedsvæsen side 64

65 Øvrige hovedelementer UDK= Udbetaling Danmark De funktionelle regioner er Business regionerne side 65

66 Lov- og cirkulæreprogrammet (1) Følgende er indarbejdet i basisbudgettet: (i kr.) Serviceudgifter Overførselsudgifter I alt

67 Anlægsbudget Viborg Kommunes andel af landets bruttoanlægsudgifter Titel på mødet kan skrives i dette felt side 67

68 Skattenedsættelse på -0,1 procent - fra en personskat på 25,7% til 25,6% Nettoeffekt ved nedsættelse af personskatteprocenten med 0,1 procentpoint. Beløb i mio.kr. (- = merindtægt) Mindre-provenu personskatterne 13,6 13,8 14,2 14,6 Maksimalt tilskud af provenutab -10,2-6,9-7,1-3,7 Nettoeffekt 3,4 6,9 7,1 10,9 Anm: Nettoeffekten er beregnet ud fra statsgaranti i 2016, samt prognose på statsgaranti i overslagsår Ved en skattenedsættelse på 0,1 pct. i , vil kommunen indgå i en pulje på 150 mio.kr., hvor kommunen maximalt kan få tildelt 75 pct. af provenu tabet i 2016 og 50 pct. i 2017 og 2018, samt 25 pct. i 2019.

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Den økonomiske vejrudsigt De statslige rammer Budgetprocessen Hvordan ser basisbudgettet ud? Særlige udfordringer Videre forløb Budgetorientering, den 26. august 2015 Et skifte

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Forslag til teknisk budget for 2016

Forslag til teknisk budget for 2016 Forslag til teknisk budget for 2016 og overslagsårene 2017 2019 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 1.1 Indledning... 7 1.2 Sammendrag af budgetforslag... 8 1.3 Strukturelle udfordringer...

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets økonomiske politik, og dermed den årlige budgetlægning tager udgangspunkt i en økonomisk politik, som blev vedtaget d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a.,

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014 Aktuel økonomi Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning 2015-18 Temamøde den 25. juni 2014 Hvad er en kommuneaftale? Aftale mellem regering og KL primært om kommunernes økonomiske rammer både udgifter og indtægter

Læs mere

Viborg Kommunes basisbudget 2016-2019. Til Byrådets budgetkonference den 27. og 28. august 2015

Viborg Kommunes basisbudget 2016-2019. Til Byrådets budgetkonference den 27. og 28. august 2015 Viborg Kommunes basisbudget 2016-2019 Til Byrådets budgetkonference den 27. og 28. august Indhold 1. Indledning... 2 2. Basisbudgettet kort fortalt... 3 2.1 Særlige usikkerhedsfaktorer... 5 3. Skatter

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget Kommunalbestyrelsen Protokol 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer 1. behandling af budget Derudover deltog: Søren Hansen Ulla Agerskov Pernille Holmgaard Bjarne Holm Markussen Lene

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18 Notat Vedrørende: Indkomstoverførsler i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen og Jan Kjeldmann E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere