LOKK årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKK årsberetning 2011"

Transkript

1 LOKK årsberetning 2011

2 2 årsberetning 2011

3 Indhold Forord 4 Kvindekrisecentre 6 Organisation 10 Rådgivning 14 LOKKs oplysningsarbejde 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 årsberetning

4 Forord I LOKK kan vi se tilbage på 12 måneder fyldt med spændende og udfordrende opgaver, hvor vores målsætning om at arbejde for at synliggøre, forebygge og i sidste ende eliminere vold mod kvinder og børn blev afspejlet har været præget af stor efterspørgsel på pladser på landets kvindekrisecentre. Generelt har det derfor været vanskeligt at finde en ledig plads. Det skyldes angiveligt ikke, at der er kommet flere voldsudsatte kvinder og børn, men snarere at kvinderne er blevet opmærksomme på, at der er hjælp at hente på kvindekrisecentrene. Vi takker alle samarbejdspartnere og bidragydere for det forgangne år og ser frem til det fortsatte samarbejde med alle aktører på området. Birgit Søderberg, formand for LOKK I forhold til tilstrømningen til kvindekrisecentrene, er det paradoksalt, at 2011 også har været et år, som i den grad har været præget af besparelser. Mange kvindekrisecentre har i 2011 skullet spare 5-10 %, nogle endda mere, og der er udsigt til, at der skal ske yderligere nedskæringer i de kommende år. Det lyder måske ikke af meget med 5-10 %, men da budgetterne i forvejen er små på kvindekrisecentrene, er det en stor belastning. Dette kan ikke undgå at gå ud over de ydelser, der tilbydes kvinder og børn. LOKK ser med stor alvor på denne udvikling. Disse kvinder og børn står i deres livs mest vanskelige og traumatiserende situation. Det er derfor helt urimeligt at tilbyde dem ringere betingelser, end de allerede har. LOKK har længe haft et ønske om at styrke tiltag og initiativer, som kan være virksomme i den periode, hvor kvinden flytter fra krisecentret. LOKK har derfor, i tæt samarbejde med Tryg Fonden, udarbejdet en håndbog, som kvinderne kan anvende til at finde rundt i den skov af tilbud, der findes i kommuner, regioner og i det private. En bog, som gøres personlig ved, at kvinden kan få oplysninger om lige præcis den kommune, hun flytter til. Det er blevet en bog, som vi er meget stolte af, og som vi håber, vil blive til stor gavn for kvinderne også videre frem i deres liv. LOKK har sammen med Cowi udarbejdet og igangsat en del af landskampagnen Vores Ansvar nej til vold mod børn for Socialstyrelsen, idet vi har afholdt 10 seminarer - to i hver region - for lærere og øvrige fagfolk. Kampagnen har haft fokus på, at det er forbudt at slå børn, og på hvordan der skal handles. I efteråret afholdt LOKK en konference for fagfolk, der i deres hverdag møder unge, der er udsat for æresrelaterede konflikter. 250 deltagere fik ny viden om de unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund, der også er udsat for æresrelaterede konflikter, men som har været usynlige i mange år. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup åbnede konferencen. I 2011 afholdt LOKK to fyraftensmøder som satte fokus på vold. På det første møde debatterede vi Mænds vold 4 årsberetning 2011

5 kvinders kamp og på det andet fyraftensmøde blev etniske minoritetskvinders ret til egen krop sat i perspektiv. Der har været stor tilslutning til begge møder, hvor der også har været en livlig debat. LOKK vil også i 2012 indbyde til fyraftensmøder. Mange unge udsættes desværre for kærestevold. LOKK har tidligere lavet websider, spil og film om emnet, men i år mødte LOKK nogle af de unge på Roskilde Festivalen. I samarbejde med Børn og unge i voldsramte familier, gik Kærlighedspatruljen rundt og uddelte (marengs-)kys og agerede syngende telegrammer. LOKK ser frem til et 2012 med udsigt til nye spændende udfordringer og initiativer. Vi har i lang tid arbejdet for, at kvinder på kvindekrisecentre skulle have tilbud om psykologhjælp, og vi glæder os over, at satspuljemidlerne i år gør det muligt. Vi glæder os til, at interventionscentre kan etableres, samt at krisecentrenes arbejde i 2012 kan blive evalueret, og endelig glæder vi os over stalkingloven, som i januar 2012 blev vedtaget. LOKK glæder sig også over det politiske engagement på vores område, og det er med stor tilfredshed, at vi følger udviklingen og interessen for indsatsen mod vold i nære relationer. Vi takker alle samarbejdspartnere og bidragydere for det forgangne år og ser frem til det fortsatte samarbejde med alle aktører på området. Også i 2011 var LOKK aktiv med det internationale arbejde. Vold mod kvinder og børn er et globalt fænomen og problem, og det giver stor mening at støtte hinanden, at erfaringsudveksle og at lære af hinanden. Foruden samarbejdet på det nordiske plan med andre kvindeorganisationer, er LOKK involveret i et Daphneprojekt om minoritetsunge og flere projekter i Mellemøsten. LOKKs formand Birgit Søderberg årsberetning

6 Kvindekrisecentre Det har været et år med travlhed på kvindekrisecentrene. Der har været fuld belægning på næsten alle centre det meste af året og samtidig har året været præget af besparelser. Derudover har flere krisecenterledere søgt nye græsgange, og nye er kommet til. Medlemmerne Der bliver til stadighed større fokus på dokumentation, hvorfor der på flere krisecentre, bl.a. Roskilde Krisecenter, udvikles et journaliseringssystem til også at omfatte målingsredskaber for at kunne måle kvindernes velbefindende og medarbejdernes indsats. Flere krisecentre har haft jubilæum i løbet af året. Bornholm, som fejrede 20 års jubilæum, ophængte en kjole for hver kvinde, de har været indskrevet i året og en bamse for hvert barn. Også Holstebro Krisecenter har holdt jubilæum 25 år hvilket blev markeret i festlige rammer. Holstebro krisecenter, som har særligt fokus på handlede kvinder, har i 2011 oplevet en markant nedgang i antallet af handlede kvinder, selvom der har været gode resultater med, at kvinderne kom på krisecenter, fremfor at de blev sat i arresten. I Esbjerg er krisecenteret blevet totalrenoveret således, at der nu er fire familierum og tre singleværelser. Krisecenteret havde 30 års jubilæum 22. maj Kvindekrisecentrene bliver ofte tilgodeset i lokalområderne af frivillige. Der afholdes f.eks. støttekoncerter. Gruppen Beerman har ved en koncert indsamlet kr. til Kvindekrisecenter Bornholm. Medusa er blevet mere kendt i lokalområdet ved at være medlem af erhvervsrådet og ved at afholde temadage for socialforvaltningen og for frivillige. Medusa åbnede en telefonrådgivning i oktober måned for at gøre det nemmere for kvinderne at komme i kontakt. På Ringsted Krisecenter er det blevet muligt for beboerne at deltage i mindfulness i 15 minutter i hverdagene, imens deres børn bliver passet. Ringsted Krisecenter tilbyder nu gratis juridisk råd til de kvinder, der har behov for det. Derudover er der blevet fastansat en psykolog på krisecenteret og tilbuddet omfatter også kvinder uden børn. Randers Krisecenter har i 2011 arbejdet på at videregive de positive erfaringer fra krisecenterets deltagelse i Servicestyrelsens projekt Børn og kvinder i familier med vold. Krisecenteret har blandt andet etableret samtalegrupper for kvinderne og kan se, at det gør en forskel og giver kvinderne redskaber til at opbygge et nyt liv langt fra vold og ydmygelse til gavn for dem selv og deres børn. Statistikken LOKK har gennem de sidste 11 år modtaget midler fra Socialministeriet til at få udarbejdet en statistik om kvinder og børn på de kvindekrisecentre, der er medlem af LOKK. LOKK har i alle årene bedt Servicestyrelsen (nu Socialstyrelsen) om at varetage arbejdet omkring dette. Fra 2011 gik midlerne direkte til Socialstyrelsen, men LOKK har fortsat indflydelse på indholdet i statistikken. Det nye er, at alle landets kvindekrisecentre bliver en del af statistikken, ligesom der bliver en del, der omhandler mandekrisecentre og vold mod mænd. 6 årsberetning 2011

7 årsberetning

8 Kvindekrisecentre Nogle interessante og glædelige tal fra den seneste årsstatistik er, at der er sket et fald i antallet af kvinder, der vender tilbage til den voldsudøvende mand. I 2006 vendte 21 % tilbage til voldsudøveren mod kun 15 % i I statistikken 2010 er der fokus på hvilken hjælp og støtte, kvinderne har profiteret mest af. Her viste det sig, at for 73 % af kvinderne, der har været på krisecenter, har samtalerne med det uddannede personale hjulpet dem mest. 41 % af kvinderne har vurderet, at samværet med de frivillige har hjulpet dem mest. I år er Projekt Råd til Livet blevet implementeret på flere kvindekrisecentre. Projektet er i 2011 udvidet til at omfatte syv kvindekrisecentre. Støttemuligheder til kvinderne LOKK har i 2011 uddelt 2 mio. kr. i Elisabeth Egmont Petersens navn. Egmont Fonden har endnu en gang tilgodeset kvinder med børn på landets kvindekrisecentre. Midlerne uddeles i forbindelse med reetablering til psykologbistand, uddannelse, fritidsaktiviteter og basalt indbo. Kvinderne udtrykker stor glæde over, at de kan blive støttet i en svær situation. I alt 216 kvinder med i alt 393 børn har modtaget ydelser i LOKK har modtaget fondsmidler fra Erik Thunes Fond, som gjorde det muligt at genoplive LOKKs støttekasse. Her kan børnene og deres mødre på krisecentrene søge om op til 500 kr. til at få en hyggelig oplevelse sammen. I 2011 fik 403 børn tildelt midler, så de kunne komme i svømmehallen, i Zoologisk Have, på marked, i biografen eller lignende. Mary Fonden Mary Fonden har fortsat stor fokus på vold i nære relationer og yder støtte på forskellig vis. Mary Fonden har igen i år delt rygsække ud til alle børn, der kom på kvindekrisecenter. Denne gestus, som er med til at synliggøre og anerkende børnene, vækker som altid stor begejstring. Ikke mindst, da der er en lille hilsen fra Kronprinsessen. I år er Projekt Råd til Livet blevet implementeret på flere kvindekrisecentre. Projektet er i 2011 udvidet til at omfatte syv kvindekrisecentre. Projektet består af frivillige mentorer fra henholdsvis Nykredit og et advokatfirma fra krisecentrenes lokalområde, der yder gratis økonomisk og juridisk rådgivning. Denne hjælp er med til, at kvinderne får større overblik over deres situation. Mary Fonden vil langsomt udvide projektet til at omfatte alle krisecentre. Feriefonden Arbejdsmarkedets Feriefond har ydet tilskud til, at 96 kvinder og 165 børn har fået en ferieoplevelse, som de ellers ikke ville kunne få. Ofte har disse kvinder og børn ikke tidligere haft midler og overskud til at afholde ferie. Kriterierne for tildeling af tilskud er meget snævre, så det er kvinder med en indkomst på højst kontanthjælpsniveauet, der kan tildeles midler til ferie. 8 årsberetning 2011

9 årsberetning

10 Organisation I 2011 blev der arbejdet videre med grundpakken, der skal beskrive, hvilke tilbud krisecentrene bør have til de voldsudsatte. En ny bestyrelse blev valgt, og der blev igen i år afholdt flere seminarer med henblik på opkvalificering af kvindekrisecentrenes arbejde. LOKKs protektor H.K.H kronprinsesse Mary. Bestyrelsen På LOKKs generalforsamling i marts 2011 blev der valgt ny bestyrelse. Bestyrelsen har i året der gik, med udgangspunkt i grundpakkeforslaget, arbejdet på at fremme LOKKs interesser i de sammenhænge, hvor det var muligt. Bestyrelsen har søgt at få de nye ministre i tale og har fået en aftale i stand om møde med den nye social- og integrationsminister. Se bestyrelsens sammensætning på side 30. Sekretariatet 2011 har stået i projekternes tegn. Både nationalt og internationalt har LOKK igen i år været meget engageret. Med bidrag fra fonde og ministerier har det været muligt at gennemføre både oplysningskampagner, seminarer, rådgivninger og foredrag. I en del af 2011 blev sekretariatets medarbejdere nødt til at arbejde i skurvogne opsat ude på gaden, da LOKK Sekretariat, ligesom så mange andre virksomheder beliggende i København, blev ramt af oversvømmelse i forbindelse med det voldsomme regnskyl den 2. juli. Protektor Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary er protektor for LOKK. Kronprinsessen gør en stor indsats for at synliggøre og bekæmpe vold mod kvinder. Blandt andet gennem Mary Fondens projekter; Råd til Livet og Rygsække til børn på krisecentre. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary har i sit hverv som protektor for LOKK og formand for Mary Fonden skrevet forordet til LOKKs håndbog til kvinder, der fraflytter krisecentrene, Et godt liv. Interne seminarer LOKK afholdt i 2011 i lighed med tidligere år en række interne seminarer for på den måde at bidrage til opkvalificering af kvindekrisecentrene. Blandt andet blev der afholdt børneseminar, lederseminar og kontaktpersonsseminar. Børneseminaret omhandlede brugen af mindfulness i arbejdet med børn. Lederseminaret havde fokus på lederens rolle og kontaktpersonseminaret havde fokus på voldsudsættelse af seksuel karakter. Videns- og udviklingsgrupper LOKKs generalforsamling nedsætter hvert år nogle faglige videns- og udviklingsgrupper, som arbejder med udviklingsopgaver ud fra selvstændige kommissorier. På 10 årsberetning 2011

11 nuværende tidspunkt er der seks grupper: Intranetgruppen, Børnegruppen, Statistikgruppen, Redaktionsgruppen, Grundpakkegruppen og Socialrådgivergruppen. Grupperne og deres opgaver er beskrevet i oversigten ovenfor. Medlemmerne af videns- og udviklingsgrupperne fremgår af side 30. Der er desuden blevet nedsat en ad hoc gruppe til at tage sig af planlægning og ideudvikling i forbindelse med LOKKs 25-års jubilæum, som skal afholdes i Grundpakkegruppen, med reference til bestyrelsen, har gennem det seneste år arbejdet med en fælles grundpakke for kvindekrisecentrene under LOKK. Grundpakken skal danne grundlag og garanti for, hvilket tilbud en kvinde får ved henvendelse til krisecentret. Grundpakken blev drøftet på sidste generalforsamling, men der var behov for en finpudsning, inden den kan fremlægges til godkendes på den kommende generalforsamling. Foruden at være en rettesnor for krisecentrene skal den danne grundlag for LOKKs bestyrelses videre arbejde med ændringer af lovgivningsmæssig karakter. Videns- og udviklingsgrupper Børnegruppen Statistikgruppen Intranetgruppen Redaktionsgruppen Socialrådgivergruppen Udvikler indholdet til viden om børn udsat for vold på LOKKs hjemmeside i samarbejde med LOKK Sekretariat. Gruppen er desuden sparringspartner til bestyrelse og sekretariat i forhold til opgaver af børnefaglig karakter. Samarbejder med Socialstyrelsen om udvikling og udgivelse af LOKKs årlige voksenog børnestatistik. LOKKs intranetgruppe er styregruppe for udviklingen af samt intranetløsning. Gruppen kunne i samarbejde med sekretariatet lancere LOKKs samlede nye webløsning i slutningen af Udarbejder og udgiver LOKK Nyt tre gange årligt. Arbejder med lovgivning og problematikker til fordel for voldsudsatte kvinder og deres børn. Desuden faggruppe for socialrådgivere på landets krisecentre. årsberetning

12 12 årsberetning 2011

13 årsberetning

14 Rådgivning LOKKs rådgivningstilbud er landsdækkende og gratis. Rådgivningstilbuddene er både til voldsudsatte kvinder og unge af begge køn udsat for kærestevold, samt til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Derudover tilbyder LOKK rådgivning til fagfolk. Hotline, e-brevkasse og rådgivningsside til voldsudsatte LOKK har en hotline til voldsudsatte kvinder og unge mænd og kvinder udsat for kærestevold. Denne telefoniske rådgivning bliver besvaret af faguddannet krisecenterpersonale og har gennemsnitligt 200 henvendelser om måneden. Hotlinen er finansieret af Ligestillingsministeriet som led i den nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Med støtte fra OaK Foundation driver LOKK en interaktiv rådgivningsside for voldsudsatte og en e-brevkasse som supplement til LOKKs hotline. Rådgivningssiden har i 2011 haft unikke besøgende, som i gennemsnit har været inde på 20 undersider. Det er en fin indikator Henvendelser - EtniskUng rådgivningen 10% 34% 13% 4% 8% 16% 6% 6% 4% Politi Skoler Kommuner Krisecentre Forældre Pårørende Unge -tlf. henvendelse Unge til e-brevkassen Andet for, at de besøgende fatter interesse for indholdet. Langt hovedparten af besøgene sker i dagtimerne på hverdage. Det kunne tyde på, at siden bliver brugt af kvinder, når de selv eller manden er på arbejde. e-brevkassen, der ligesom hotlinen besvares af krisecentermedarbejdere, modtog 202 henvendelser i Det er en stigning på 34 % i forhold til 2010, som var det første driftsår. Det lader til, at e-brevkassen er ved at blive en kendt mulighed for dem, der foretrækker at skrive til en brevkasse for rådgivning om at være voldsudsat. Juridisk rådgivning LOKK sekretariat har gennem flere år tilbudt rådgivning og sagsførelse til kvinder, der er udsat for vold. Det kan handle om beskyttelse, sikkerhed, straffesager, opholdsgrundlag, forældremyndighed, samvær med børn eller kvindens sociale situation. Henvendelserne kommer fra kvinderne selv, krisecentrene, kommuner, politi eller sprogskoler. I de fleste tilfælde ydes telefonisk rådgivning, men i visse sager fører LOKKs jurist sagen. Dette gælder specielt i de sager, som handler om opholdstilladelse. Rådgivning til unge vedrørende æresrelaterede konflikter LOKK har siden 2002 med støtte fra Social- og Integrationsministeriet kunnet tilbyde rådgivning om æresrelaterede konflikter til unge, forældre og fagfolk. LOKKs rådgivning til de unge er landsdækkende og gratis. Det betyder, at rådgiverne, hvis ønsket, kan mødes med de unge overalt i Danmark med meget kort varsel. Mange unge sætter pris på en personlig samtale og benytter sig af denne mulighed. Rådgiverne har til daglig base i København og Vejle. I år modtog rådgivningstilbuddet om æresrelaterede konflikter i alt 1038 henvendelser. En stigning på 20 % i forhold til Det er det højeste 14 årsberetning 2011

15 LOKK har en hotline til voldsudsatte kvinder og unge mænd og kvinder udsat for kærestevold. Denne telefoniske rådgivning bliver besvaret af faguddannet krisecenterpersonale og har gennemsnitligt 200 henvendelser om måneden. årsberetning

16 Rådgivning antal hidtil. Henvendelserne handlede igen i år om konflikter mellem unge og deres familier på grund af pres, vold og social kontrol fra familien, tvangsægteskab, hemmelige kærester, mødomsproblematikken og homoseksualitet. 75 % af henvendelserne omhandlede unge over 18 år. Hotline til unge udsat for æresrelaterede konflikter Siden 2010 har LOKK haft en hotline til unge udsat for æresrelaterede konflikter, som besvares døgnet rundt af professionelle rådgivere i LOKK og R.E.D. Hotlinens målgruppe bliver blandt andet gjort opmærksom på LOKKs rådgivning via informationsmateriale på facebook og uddannelsesinstitutioner. I år henvendte 351 unge sig til hotlinen for at få rådgivning. Etniskung.dk LOKK tilbyder udover hotlinen også rådgivning til etniske unge via den anonyme e-brevkasse, der findes på Brevkassen gør det muligt for unge at skrive direkte og anonymt til en professionel rådgiver. I 2011 har et rekordantal af 103 unge benyttet sig af denne mulighed. 15 % af brevene kom fra unge mænd. Hjemmesiden indeholder derudover information til unge om deres rettigheder, samt historier fra kendte danskere med etnisk minoritetsbaggrund, der viser, at de unge ikke står alene med deres følelser og oplevelser. Rådgivning til fagfolk Fagfolk fra hele landet kan henvende sig til LOKK for rådgivning om æresrelaterede konflikter. Især sagsbehandlere i kommuner, skoler og studievejledere finder deres vej til rådgivningen. Kommunale sagsbehandlere udgør igen i år den største gruppe af fagfolk, der henvender sig til rådgivningen. LOKKs rådgivere tilbyder udover rådgivning også konsulentbistand til fagfolk, samt personlige møder overalt i landet, hvis der er behov for det. LOKK underviser og oplyser desuden om æresrelaterede konflikter via gratis temadage til fagfolk. I 2011 blev der afholdt i alt 42 temadage til fagfolk overalt i Danmark, hvilket er en stigning på 25 % sammenlignet med årsberetning 2011

17 Forældretelefonen LOKK har en telefonisk rådgivning, Forældretelefonen, til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever udfordringer i opdragelsen af deres teenagebørn. I 2011 har antallet af henvendelser været stabilt, hvilket fortæller os, at vores rådgivningstilbud er kommet ud. Forældretelefonen havde 66 henvendelser. LOKK har informationsmateriale på fire forskellige sprog om Forældretelefonen. mentorordning Connect og Re-Connect, som tilbydes i et samarbejde mellem LOKK og Ungdommens Røde Kors. Ordningen fungerer nu i København og Århus og derudover med et flyverteam, så der også andre steder i landet, hvor der måske ikke er så stor en koncentration af unge, kan tilknyttes en mentor. Indtil slutningen af 2011 fandtes kun Connect, som var et tilbud til unge kvinder, men projektet omfatter nu også de unge mænd mellem 18 og 30 år. Mentorordningen Connect og Re-Connect For nogle af de unge med etnisk minoritetsbaggrund, som har været udsat for æresrelaterede konflikter, ender det med et brud med familien. Det er en svær situation for den unge, som måske skal til at etablere sig et andet sted i landet og forsøge at skabe nye relationer i forhold til bl.a. job, uddannelse og fritid. De unge har brug for støtte til den proces. Det kan de bl.a. få gennem Værktøjskasse til fagfolk På er der en værktøjskasse for fagfolk med informationer om alt fra lovgivning til samtaleteknik i forhold til håndtering af konflikter i etniske minoritetsfamilier. Herudover er der tilbud til fagfolk om rådgivning/sparring, og her er det primært kommunerne, der benytter sig af LOKKs rådgivning til fagfolk. I år modtog rådgivningstilbuddet om æresrelaterede konflikter i alt 1038 henvendelser. En stigning på 20 % i forhold til årsberetning

18 LOKKs oplysningsarbejde Oplysningskampagner og arbejdet med at synliggøre vold mod kvinder og børn har fyldt meget i LOKKs arbejde i LOKK har stået bag flere kampagner og tiltag, der skal udbrede viden om og kendskab til volden, dens omfang og konsekvenser. Konferencen Ære og konflikt 2011 Oplysning om æresrelaterede konflikter er også omdrejningspunktet på LOKKs konferencer, og i år tiltrak LOKKs konference Ære og Konflikt: drengenes rolle 250 fagfolk fra hele Danmark. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup holdt konferencens åbningstale. Konferencen blev udarbejdet i samarbejde med og finansieret af Social- og Integrationsministeriet. Oplysningskampagnen Man kan ikke lige se det Hen over forår og sommer lancerede LOKK oplysningskampagnen Man kan ikke lige se det. Kampagnematerialet havde til formål at vise, at vold i familien kan forekomme i alle typer familier uanset etnicitet, alder og sammensætning. Kampagnen var landsdækkende og udkom bl.a. på postkort, der kunne findes på cafeer, i fitnesscentre, på biblioteker og uddannelsessteder landet over. Derudover blev der annonceret i relevante magasiner og landsdækkende aviser. Der blev også udarbejdet en pjece, der oplyser om vold og henviser til LOKKs brevkasse og telefoniske rådgivning. Der blev bragt facebookannoncer som resulterede i en stigning på knap 500 ekstra besøg på lokk.dk i kampagneperioden. Spil om æresrelaterede konflikter: Ære på spil I december 2011 udgav LOKK Ære på spil. Det er et computerbaseret læringsspil, der har til formål at oplyse om æresrelaterede konflikter. Materialet er primært målrettet studerende, der i deres fremtidige arbejde vil komme i kontakt med unge, der står med denne type problemstillinger. Spillets formål er at oplyse om problemstillinger relateret til ære og vil forhåbentlig også bidrage til en dybere forståelse af, hvorfor problemerne opstår, og hvad man som fremtidig fagperson, i kontakt med unge udsat for social kontrol, pres eller tvang, skal være opmærksom på. Spillet havde tre uger efter lancering haft 891 besøgende. Computerspillet kan findes på og er udarbejdet med støtte fra Social- og Integrationsministeriet. USB-stik til fagfolk Som en del af oplysningsarbejdet for fagfolk, der i deres arbejde kommer i kontakt med unge udsat for æresrelaterede konflikter, har LOKK i år skabt et unikt USB-stik udformet som EtniskUngs varemærke: en lille mariehøne. MariehøneUSB en har medfølgende pdf er, der oplyser om LOKKs særlige rådgivning til unge med etnisk minoritetsbaggrund, om konfliktmægling, handlingsanvisninger mm. Fyraftensmøder LOKK afholdt i år to fyraftensmøder, hvor vold var omdrejningspunktet for debatten. Det første møde satte fokus på, hvorfor mænds vold mod kvinder forbliver kvinders kamp eller om det overhovedet er sådan. Det andet møde beskæftigede sig med etniske minoritetskvinders ret til egen krop. Paneldeltagerne til begge møder har både bestået af politikere, kønsforskere og voldsspe- 18 årsberetning 2011

19 250 fagfolk deltog i LOKKs konference Ære og Konflikt drenges rolle. cialister m.fl. Begge møder gav anledning til debat og møderne havde stor tilslutning. Kommende fyraftensmøder vil blive annonceret på LOKKs hjemmeside. Et godt liv LOKK har i tæt samarbejde med TrygFonden udarbejdet Et godt liv en håndbog til kvinder på krisecenter. Et godt liv har til formål at hjælpe kvinden i forbindelse med udflytning fra krisecentret. Det er vores håb, at håndbogen kan støtte kvinden i at fastholde den beslutning, som hun har taget om at ville ud at volden. Håndbogen indeholder konkrete oplysninger om, hvor kvinden kan henvende sig i forskellige situationer. Den har mange gode råd til, hvad hun kan gøre, når hun er flyttet fra krisecentret. Der er i den forbindelse oprettet en database, hvor medarbejderne på krisecentret kan indhente information og adresse på de steder, hvor kvinden kan få brug for at henvende sig. HKH Kronprinsesse Mary har skrevet forordet som protektor for LOKK og som formand for Mary Fonden. LOKK Nyt LOKK Nyt er LOKKs eksterne nyhedsbrev, som har til formål at oplyse om og sætte fokus på LOKKs arbejdsområde: vold mod kvinder og børn. LOKK Nyt bliver udgivet som elektronisk magasin og har indtil nu opnået et gennemsnitligt visningstal på pr. nummer. LOKK Nyt udkom tre gange i 2011 og mange af LOKK Nyts historier er senere blevet bragt af de danske medier. Du kan tilmelde dig LOKK Nyt via Informationsfilm til kvinder udsat for vold LOKK modtog i 2011 et tilskud fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke til produktion af korte dokumentariske informationsfilm, der handler om udbredelse af viden om støttemuligheder. Der er indgået aftale med Film og TV Compagniet om produktion af filmene. LOKK har bidraget til research, og optagelserne er i gang med forventet lancering i efteråret årsberetning

20 LOKKs oplysningsarbejde LOKK lancerede i 2011 en helt ny hjemmeside, som nu skal gøre det nemmere at finde oplysninger om vold, tydeliggøre hvor hjælpen kan findes, og hvad LOKK er. Det er blevet en hjemmeside, som gør det nemmere at finde frem til informationer vedrørende vold. Det er blevet nemmere for den voldsudsatte at bruge LOKKs hjemmeside til hurtigt at finde frem til krisecentrene og LOKKs rådgivningstilbud. Det er som noget nyt blevet muligt at støtte LOKK via hjemmesiden. Socialrådgiverdagene LOKKs Etniske team deltog for første gang på Socialrådgivedragene i Nyborg 28. og 29. september Etnisk team havde en workshop med temaet: Æresrelaterede problemer hos unge med anden etnisk minoritetsbaggrund. Kan vi forstå, og kan vi hjælpe? LOKK havde en bemandet stand, hvor deltagere på Socialrådgiverdagene kunne henvende sig, få brochurer om de forskellige tilbud mv. LOKK oplevede stor interesse for det arbejde, der laves på krisecentrene og i sekretariatet og fik positive tilbagemeldinger på dette. Vores Ansvar nej til vold mod børn I efteråret bidrog LOKK sammen med Cowi til en relancering af Servicestyrelsens (nu Socialstyrelsen) kampagne Vores Ansvar Nej til vold mod børn. Kampagnen var henvendt til børn, forældre og fagfolk med budskabet om, at det er forbudt at slå børn, at børn har rettigheder, og at voksne har pligt til at handle. LOKK arrangerede regionale seminarer for fagfolk. Der var tale om to forskellige seminarer. Dels et heldagsseminar for lærere og pædagoger med fagligt udgangspunkt i Krisecenter Odenses projektet Er du OK?, hvor sigtet er forebyggelse på skoler. Samlet deltog knap 300 lærere og pædagoger. For øvrige fagfolk blev der udbudt et eftermiddagsseminar, hvor den norske ekspert i vold mod børn Kari Killén og professor Ask Elklit var hovedtalere i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Samlet deltog knap 500 socialrådgivere, sundhedsplejersker og andre fagfolk. Kærlighedspatruljen LOKK var i år på Roskilde Festivalen for at sætte fokus på kærestevold ved at synge og uddele (marengs-)kys til festivalgæsterne. Kærlighedspatruljen kunne hyres som syngende telegrammer. På Kærlighedsstationen kunne man lytte til historier om forskellige pars første møde og tale med erfarne krisecenterrådgivere om kærestevold. Roskilde Kvindekrisecenter og Krisecentret Røntofte var repræsenteret. Stationen fik over 400 besøgende, vi fik uddelt over 1500 ørepropper med påtrykt rådgivningsnummer og blev omtalt i flere danske medier. Vores Kærlighedspatrulje-facebookside, hvor videoer blev uploadet, blev i festivalperioden besøgt mere end 3000 gange. Successen med Kærlighedspatruljen blev 25. november 2011 gentaget, da LOKK markerede FN s dag for Stop vold mod kvinder med sang på Roskilde Station. 20 årsberetning 2011

21 I 2011 tiltrak LOKKs konference Ære og Konflikt: drengenes rolle i alt 250 fagfolk fra hele Danmark. årsberetning

22 Samarbejde LOKK samarbejder med en bred vifte af organisationer i forbindelse med oplysning, forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og børn. Både nationalt og internationalt har LOKK bidraget til både forsknings- og udviklingsprojekter. Det nationale voldsobservatorium LOKK er medlem af Det nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet, hvor organisationer, forskere og andre centrale aktører debatterer, overvåger og yder indflydelse på den nationale indsats til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn. I 2011 har Voldsobservatoriet afholdt to identiske konferencer om primær forebyggelse dels på Aarhus Universitet dels på RUC i Roskilde. Konferencen blev fulgt op af en henvendelse til og møde med ligestillingsminister Manu Sareen med anbefalinger til, hvor der kan sættes yderligere ind i forhold til den primære forebyggelse. Børnenes grundlovsdag LOKK har igen i år deltaget i samarbejdet Børnenes Grundlovsdag. Som vanligt blev der valgt emne ud fra indholdet i Børnekonventionen. Ved sommerarrangementet i juni måned var temaet Børns ret til fællesskaber. Konferencen for fagfolk, som blev afholdt i november havde titlen Børns ret til fantasi og kreativitet. Daginstitutioner m.v. kan arbejde med emnet, som bliver afsluttet i juni Nordiske Kvinder Mod Vold Der har gennem mange år været et samarbejde mellem de nordiske landes organisationer, der arbejder med bekæmpelse af mænds vold mod kvinder. Dette års konference fandt sted i Oslo og havde titlen Voldens Pris - de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser af mænds vold mod kvinder og børn. Alle de nordiske lande mærker den globale økonomiske krise. Den har stor indflydelse på krisecentrenes handlemuligheder. Seniorforsker Karin Helweg Larsen (Statens Institut for Folkesundhed) holdt et indlæg om den seneste undersøgelse i Danmark om omkostningerne ved volden. Foruden den årlige konference, hvor der er mulighed for networking på tværs af landene, afholdes der møder på det mere uformelle plan organisationerne imellem. Nyt samarbejde I efteråret så en ny forening dagens lys Foreningen til fremme af rådgivnings- og behandlingstilbud til voldsudsatte familier. Denne forening består p.t. af Mødrehjælpen, Børns Vilkår, Dialog Mod Vold, Røde Kors Q- netværk og LOKK. Den første opgave er at stå sammen om at søge fondsmidler til en kampagne om at tilbud til voldsudsatte familier er en samfundsmæssig opgave. Mandenetværket LOKK har engageret sig i Mandenetværket for mænd og kvinder, der arbejder med vold i nære relationer med det formål at forebygge mænds vold i parforhold. Derudover er målet med netværket at skabe relationer mellem forskellige NGO er med fokus på den humanitære indsats og udvikling. 22 årsberetning 2011

Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Landsorganisation af Kvindekrisecentre Årsberetning 2010 Indhold Forord 4 Organisation 8 Kvindekrisecentrene 12 Rådgivning 16 Kampagner og konferencer 20 Samarbejde 24 Økonomi 28 Om LOKK 30 Landsorganisation af Kvindekrisecentre 2 LOKK årsberetning

Læs mere

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2013 Forsiden Tak til de krisecentre som har sendt os et flot udvalg af børnetegninger. Og tak til børnene som har tegnet de fine tegninger, og hermed giver os muligheden for et indblik i

Læs mere

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 Årsberetning 2012 Forsiden Tak til ledelsen, medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere på Krisecentret Røntofte i Helsingør, der har stillet sig til rådighed for illustration til årsberetningen. Indhold

Læs mere

LOKK årsberetning 2009

LOKK årsberetning 2009 LOKK årsberetning 2009 Indhold Forord 4 Organisation 8 Kvindekrisecentrene 12 Rådgivning 16 Kampagner og konferencer 20 Samarbejde 24 Økonomi 28 Om LOKK 30 Kvindekrisecentrene i LOKK tager hvert år imod

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2014 Indhold Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Redaktion: LOKK Sekretariat Grafisk design:

Læs mere

nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten

nyt Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden Fokus på Mellemøsten nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN DECEMBER 2013 lokk.dk Erfaringer fra danske krisecentre bliver brugt i den arabiske verden side 6 Alle skal med Regeringen udsendte i september målsætninger for de mest

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Landsorganisation af Kvindekrisecentre 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Tillykke med de 25 år Kvinder, der lever med vold i hjemmet, kan let komme til at stå meget alene. Ofte er kvinderne

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb Præsentation af projekt vold i familien ved Skanderborg kommune En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb rnesocialrådgiver og projektmedarbejder

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder

DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder Pia Rovsing Clemmensen DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder Frydenlund Den rette hjælp til voldsramte kvinder Frydenlund og forfatteren, 2005 ISBN: 87-7887-410-6

Læs mere

LOKK ÅRSSTATISTIK 2002

LOKK ÅRSSTATISTIK 2002 LOKK ÅRSSTATISTIK 2002 formidlingscentret for socialt arbejde Udarbejdet af Formidlingscentret for socialt Arbejde 2003 af Konsulent Pernille Tanggaard Andersen Formidlingscentret for socialt Arbejde,

Læs mere

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter Lise Barlach 1 Servicestyrelsen og LOKK, 2008 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Lise

Læs mere

Årsstatistik 2012 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Psykologsamtaler til kvinder og børn

Årsstatistik 2012 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Psykologsamtaler til kvinder og børn Årsstatistik 2012 Kvinder og børn på krisecenter Tema: Psykologsamtaler til kvinder og børn Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk - med fokus på organisering og mangfoldighed Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling og et måltid mad FIU-Ligestilling har 19

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Uddybende bilag til Ballerup Kommune Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2001-2012 Antallet af børn og unge som henvender sig til Børns Vilkårs

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 April 2005 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 Indhold Forord... 5

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Rapport om Ringsted Krisecenters haveprojekt Udarbejdet af forstander Kirsten Hejnfelt, august 2015 på vegne

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER BØRNE-OG UNGEOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering

Læs mere

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering Når

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere