Mundtlig Beretning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig Beretning 2013"

Transkript

1 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd og valg Bestyrelse Sekretariat Afslutning Indledning Jeg er stolt af igennem syv år, at have repræsenteret DANSKE ÆLDRERÅD i mange sammenhænge og mærke respekten for det arbejde vi sammen udfører lokalt og i DANSKE ÆLDRERÅD. Jeg er glad for, at så mange har valgt at deltage i årets repræsentantskabsmøde, hvor vi sammen tager fat på en ny mødeform. Valgene til bestyrelsen er afklaret. Det giver os bedre tid til debat og fastlæggelse af DANSKE ÆLDRERÅDs politik. Til støtte for denne debat har bestyrelsen udarbejdet et udkast til handleplan, som vi får lejlighed til at drøfte under et senere punkt på dagsordenen. I den skriftlige beretning kan I læse om årets indsatser og det har været et år med stor aktivitet på mange områder. Vi er med i mange udvalg, følgegrupper, kommissioner på linje med Ældre Sagen og Ældremobiliseringen. I denne beretning vil jeg se nærmere på de mest aktuelle billeder fra årets billedkavalkade. Ældrerådene og den kommunale verden ER VI BRUGERE ELLER BORGERE? Kommunalpolitikernes anden periode efter kommunalreformen, lakker mod enden. Hvordan ser de kommunale billeder så ud? Et af de motiver der vækker opmærksomhed er borgernes rolle i beslutningsprocessen og i dialogen med politikerne. Er det rigtigt, at mange danskere føler sig afkoblet fra det politiske system på Slotsholmem? Er den folkelige medbestemmelse, som altid har været et kendetegn for Danmark i andelsbevægelsen og i den såkaldte folkelige model på retur? Det må ikke ske jeg nægter at tro det. En spændende diskussion som er sat på dagsordenen af Margrethe Vestagers udsendte demokrati pioner Marianne Thyrring, der er på rundtur i kommunerne for at tage temperaturen på det lokale demokrati. Flere af jer er sikkert inviteret til møder. Inden rundturen havde vi i DANSKE ÆLDRERÅD et møde med Marianne Thyrring for at fortælle om det demokrati, som vi som ældreråd er en del af. Der er ingen tvivl om, at politikerne må fokusere og inddrage borgerne. Stille skarpt på de holdninger til rammer og indhold, de ønsker skal præge de enkelte politik- og lovområder. Hvis de gør det, vil det give forvaltningen mulighed for, med deres faglige kompetence, at fylde billedet ud, så det afspejler de politiske beslutninger. En klar rollefordeling mellem politikere og

2 embedsmænd vil betyde et klarere billede for borgerne og mere tid for politikerne til dialogen med borgerne. En større borgerinddragelse vil medføre nye udfordringer for ældrerådene. Ældrerådenes rådgivning vil få flere instrumenter at spille på. Udover høringer kommer der flere borgermøder, dialoggrupper, workshops m.m.. Ældrerådenes rolle bliver da at rette blikket mod de tavse borgere, så deres oplevelser og synspunkter ikke bliver overset. KOMMUNEVALG Efterårets valg til kommuner og regioner giver os alle mulighed for at være synlige. Vi kan, med vores kendskab, udfordre politikerne og stille relevante spørgsmål til deres fremtidige politik. Måske kommer vores område ikke til at fylde så meget som skole- og ungepolitikken men så må vi være der og bringe det på banen. SAMMEN ER VI STÆRKERE De kommunale og regionale billeder er et godt grundlag for DANSKE ÆLDRERÅD i varetagelsen af vores to kerneopgaver: en styrkelse af medlemmerne til kontakten og dialogen med borgere, politikere og forvaltning i kommunerne. Og til dialogen med beslutningstagerne på Christiansborg, KL og Danske Regioner og til samarbejdet med ældreorganisationerne. Rammen for den kommunale virksomhed er lovgivningen og den er ens for alle. Men kommunernes virkelighed er ikke ens. Hver eneste kommune har sin egenart. Store tæt bebyggede bykommuner med mange indbyggere, store landkommuner med lange afstande og få indbyggere, små økommuner og kommuner med flere bysamfund mellem åbne landområder. Samtidig er det kommuner med forskellige erhvervsstrukturer og forskellig alderssammensætning. Når jeg ser på de kommunale billeder med DANSKE ÆLDRERÅDs øjne, både i forhold til at ruste jer til fremtidens udfordringer og i forhold til dialogen først og fremmest med Christiansborg, ser jeg for alvor betydningen af, at alle ældre- og seniorråd, med vores fælles erfaringer, står sammen om DANSKE ÆLDRERÅD. ÆLDRERÅDSVALG Mange af os er godt i gang med at planlægge efterårets ældrerådsvalg. Et stort og spændende arbejde. Målet er jo at få valgt et nyt ældre- eller seniorråd. Jeg understreger valgt. Det er vigtigt at vi arbejder for at der kommer så mange kandidater, at et egentligt valg finder sted og jeg mener ikke et fredsvalg selv om jeg har hørt at det vil være en besparelse for kommunen, og at vi alle er sikre på genvalg. Vi bliver synlige gennem et valg og det er vigtigt at borgerne kender os og at vi får en stor borgeropbakning gennem en høj stemmeprocent. Sekretariatet har udarbejdet en valgfolder, som I kan hente på vores hjemmeside og tilpasse jeres lokale forhold eksempler på bordene bagerst i lokalet. Jeg har hørt om en kommune, hvor forvaltningen foreslog, at borgerne selv skal betale frimærker på kuverten til brevstemmen. Det er for sølle. Det vil være et sygdomstegn, hvis for mange ældreråd ikke får kampvalg. Aktuelle strømninger på ældreområdet Der er skitseret fem billeder i den skriftlige beretning. Jeg har især hæftet mig ved et par af billederne. FRIVILLIG DANMARK 2

3 Et af billederne er spændende at studere. Det handler om den frivillige verden, der kommer mere og mere på banen i samspillet med den offentlige sektor. En verden, der er præget af mangfoldighed og spontanitet. Sådan skal det være, også i fremtiden. Fire ministre har taget initiativ til nye rammer og visioner for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige. Vi har givet vores besyv med, da vi som DANSKE ÆLDRERÅD finder det vigtigt med gode rammer. Vi er som ældre- og seniorråd ikke frivillige, men vi kan i vores arbejde med at rådgive kommunalpolitikerne være med til at sikre gode rammer for det frivillige arbejde i kommunen såvel for de frivillige foreninger som for de mange frivillige initiativer der foregår i andre regi, som på lokale plejecentre og brugerstyrede væresteder. NY TEKNOLOGI Et andet billede viser den hastige udvikling, der er i den teknologiske verden. Kun fantasien sætter grænser for mulighederne indenfor velfærdsteknologien. Men det må aldrig blive teknologien, der styrer den kommunale indsats overfor borgerne. Den må heller ikke erstatte den menneskelige omsorg. Mens brug af velfærdsteknologi, for nogle borgere betyder øget selvværd og frihed til at kunne mestre sin egen hverdag, vil teknologien for andre skabe usikkerhed og frygt. For mig er det etiske udgangspunkt, at løsningen findes i borgerens ønsker og nuværende liv. Jeg er enig med Søren Kierkegaard i, at det gælder om at møde mennesker, hvor de befinder sig. Mød os da med åbenhed, respekt, forståelse og ligeværd, også når det gælder dialogen om velfærdsteknologi, så vi roligt kan se fremtiden i møde. Det er besluttet at kommunikationen mellem borgerne og de offentlige myndigheder skal være digital i Kommunerne er samtidig blevet forpligtet til at sikre, at ingen borgere bliver tabt på gulvet i den anledning. DANSKE ÆLDRERÅD ser digitaliseringen som fremtiden, men ser alligevel med bekymring for sig, at nogle borgere vil føle sig isolerede og sat udenfor, fx er mange usikre og uforstående overfor Udbetaling Danmark. En usikkerhed, der må behandles med respekt og forståelse. Ældrerådene må holde kommunerne fast på denne forpligtelse. STOR FORSKEL PÅ KOMMUNERNES BUD PÅ UDGIFTER TIL ÆLDRE I FREMTIDEM Kommunerne har vidt forskellige beregninger på, hvad det stigende antal ældre kommer til at koste i fremtiden. Vi skal som ældreråd spørge ind til beregningerne i vores kommune og det grundlag som fremskrivningen hviler på. Men et er sikkert: tilbuddene skal være der, borgerne skal vide at de er der og vi skal vide at kvaliteten er god. Ældre og kommunernes socialpolitik Det socialpolitiske billede er under forandring i disse år ikke mindst på ældreområdet. HJEMMEHJÆLPSKOMMISSIONEN Sidste forår blev Ældrekommissionens rapport om Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem færdig. Den blev temaet for DANSKE ÆLDRERÅDs konference efter repræsentantskabsmødet. Og den blev drøftet ude i kommunerne. Ved samme lejlighed orienterede social- og integrationsminister Karen Hækkerup om den kommende hjemmehjælpskommission. Om det var på jeres talrige opfordringer, at jeg kom med i kommissionen, skal jeg lade være usagt. Men det er en spændende og udfordrende opgave jeg blev sat på. 3

4 Kommissoriet for kommissionen har opbakning fra et enigt Folketing og bygger på borgernes trivsel og livskvalitet. På grundlæggende værdier som: værdighed, selvhjulpenhed, selvbestemmelse og tryghed. Kommissionen har 12 medlemmer med vidt forskellig baggrund. Min synsvinkel er at se på opgaven med borgerbriller. Det vil kunne ses i rapporten. Kommissionen havde sit (næst)sidste møde i går. Den overrækkes til ministeren engang i næste måned. Vi er enige om ikke at kommentere den inden da. HVERDAGSREHABILITERING De fleste kommuner har taget udfordringen op og er gået i gang med hverdagsrehabilitering. Der er næsten lige så mange modeller på indsatsen som kommuner. Et tema hjemmehjælpskommissionen har taget med i sine anbefalinger. Det er DANSKE ÆLDRERÅDs opfattelse at tryghed skal være en kerneværdi i fremtidens hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering. Alle skal kunne føle sig trygge og vide, at der er hjælp at få, når der er brug for det. PARTNERSKABER DANSKE ÆLDRERÅD er blevet partner i en landsdækkende kampagne: aktiv med demens borgere i Danmark lever med en demenssygdom og vi kender vel alle en, der har fået sygdommen. Socialstyrelsen har lanceret kampagnen: aktiv med demens vi har sagt ja til at være partnere. Det koster ikke noget, men jeg synes det er vigtigt, at vi som DANSKE ÆLDRERÅD er med til at viderebringe budskabet om, at mennesker med demens kan fortsætte i deres fritidsaktiviteter og foreninger, hvis de følger kampagnens råd. Der er materiale om kampagnen bag i salen. Ældre og kommunernes sundhedspolitik ER VI PATIENTER ELLER BORGERE? Dette spørgsmål dukkede op på Danske Regioners generalforsamling, hvor sekretariatsleder Marianne Lundsgaard deltog. Vi er selvfølgelig både og. Det er vigtigt at vi også som patienter har vores borgerrettigheder, at vi ikke er enten lægens patient, kommunens patient eller sygehusets patient. Som patient skal vi vandre mellem de forskellige sektorer. Men det er dem, der skal sikre overgangene mellem sygehus og kommune, mellem praktiserende læge og genoptræning, så vi ikke falder eller mister fodfæstet på vejen fra det ene til det andet. HVEM SVINGER DØRENE FOR? En ny undersøgelse godt nok fra Danske Regioner viser, at ældre medicinske patienter (75+) ikke udgør mere end 18 % af genindlæggelserne. Så billedet af den ældre medicinske patient, der ryger frem og tilbage mellem sygehus og plejehjem er langt fra hele sandheden om genindlæggelser. Men vi ved alle, at der er plads til forbedringer og vi hilser sundhedsministerens forslag om at det skal være lettere for plejepersonalet at komme i kontakt med de praktiserende læger velkomment, tillige med opfordringen til lægerne om at tage på flere hjemmebesøg. I øvrigt er jeg spændt på hvad socialministerens forsøg med plejehjemslæger kommer til at vise. Bestyrelse Det har været et aktivt år for DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Både i bestyrelsens møder og i udvalgene. Bestyrelsen har drøftet og erkendt at oplægget til og gennemførelsen af repræsentantskabsmødet 2012 kunne have været bedre. Ikke mindst København og Frederiksberg ældreråds udmeldelse er en beklagelig utilsigtet hændelse. På baggrund af de afholdte dialogmøder og de efterfølgende drøftelser er det bestyrelsens håb at der i løbet af 2013 / 14, kan skabes basis for at København og Frederiksberg genindmelder sig. 4

5 5 Vi har lavet valgregler for de nu gennemførte bestyrelsesvalg. Kommet med ideer til DANSKE ÆLDRERÅDs konferencer, temadage og andre aktiviteter. Ikke mindst har vi haft ældrepolitiske temaer på dagsordenen. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for jeres aktive og engagerede medleven i DANSKE ÆLDRERÅD. Bølgerne er somme tider gået højt, men altid med et glimt i øjet, og et godt socialt fællesskab. Tak for det. Sekretariat En stor tak til sekretariatet. I yder en stor og professionel indsats, også i pressede situationer. Men alligevel har I lige fået en grøn smiley. Tillykke med den. Afslutning Der er ældrerådsvalg til efteråret. Mange af jer går af jeg vil gerne takke jer for jeres indsats gennem 4, måske 8, eller 12 år. Men hvad enten vi takker af eller genopstiller, har vi en yderlig opgave: at fortælle om de resultater som ældrerådet i vores kommune har opnået. Det er vi måske ikke så gode til i hverdagen og det er måske også svært at se, hvor vores fingeraftryk og argumenter flyttede en beslutning. Lad os give hinanden håndtryk på at vi for demokratiets skyld vil arbejde for en høj valgdeltagelse ved de kommende ældrerådsvalg. Høj valgdeltagelse er adelsmærket for demokratiet og demokratiet har brug for os. Vi leverer varen holdninger og forslag fra borgerne Vi leverer varen tilfredshed med det sekretariatet laver temadage og konferencer m.m. Styr på økonomien det har vi til og med i år. Mere om det under budget. DANSKE ÆLDRERÅD har vist værdi og peger på udfordringer og på løsninger. I gør det samme lokalt. DANSKE ÆLDRERÅD skal udvikles og ikke afvikles. Der er brug for os, når fremtidens billeder skal tegnes.

6 6

7 7

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp 15. maj 2012 på Hotel Nyborg Strand Tak for en spændende konference i Nyborg! Med konferencen satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på, hvad

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Velkommen til årsmødet 2014. Indledning

Velkommen til årsmødet 2014. Indledning Formandens mundtlige beretning 2014 Velkommen til årsmødet 2014. Indledning Beretningen i år bliver nok lidt anderledes end den plejer. Ikke fordi det er min sidste chance for at have æren af at fremlægge

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere