INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8 Brugervejledning...8 BESKRIVELSE AF APPARATET...8 Beskrivelse af apparatet...8 Beskrivelse af kontrolpanelet...8 INDLEDENDE OPERATIONER...9 Kontrol af transporten...9 Installation af apparatet...9 Tilslutning af apparatet...9 BORTSKAFFELSE...9 INDBYGGET KAFFEMASKINE...10 IGANGSÆTNING FOR FØRSTE GANG...12 Isætning af filter...12 Udskiftning af filter...13 Aftagning af filter...13 TÆNDING OG FOR-OPVARMNING..1 3 TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE MED FORMALET KAFFE (I STEDET FOR KAFFEBØNNER)...14 ÆNDRING AF KAFFEMÆNGDEN I KOPPEN...15 INDSTILLING AF KAFFEKVÆRNEN.15 TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE MED FORMALET KAFFE (I STEDET FOR KAFFEBØNNER)...16 VARMTVANDSUDLØB...16 ÆNDRING AF MÆNGDEN AF VARMT VAND...16 TILBEREDNING AF CAPPUCINO (MED MÆLKESKUMMER) TILBEREDNING AF FLERE KOPPER KAFFE MED KANDE (JUG) FUNKTIONEN...17 ÆNDRING AF PARAMETRENE I KANDE (JUG) FUNKTIONEN...18 RENGØRING...18 Rengøring af maskinen...18 Rengøring af kaffegrumsbeholder...20 Rengøring af dråbeopsamlingsbakke...20 Rengøring af vandbeholder...20 Rengøring af udløbsdyserne...20 Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe...20 Indvendig rengøring af maskinen...20 Rengøring af infusionsenheden...19 Rengøring af kaffekanden...20 ÆNDRING OG INDSTILLING AF ME- NUPARAMETRENE...20 Indstilling af sprog...20 Skylning...21 Ændring af tændingens varighed...21 Indstilling af uret...22 Indstilling af tidspunkt for automatisk tænding...21 Ændring af kaffetemperaturen...22 Programmering af vandets hårdhedsgrad 22 Kaffe program...22 Kande program...22 Varmt vand program...22 Afkalkning...22 Tilbage til fabriksindstillinger (reset)...23 Statistik...23 Akustisk signal...23 Regulering af kontrast...24 Vandfilter...24 SLUKNING AF APPARATET...24 TEKNISKE DATA...24 BESKEDER VIST PÅ DISPLAYET...25 LØSNING AF PROBLEMERNE...27

2 INDLEDNING Symboler anvendt i denne vejledning Vigtige advarsler fremkalder disse symboler. Hvis disse advarsler ignoreres, kan de forårsage stød, alvorlige personskader, forbrændinger, brand, eller skader på apparatet. Fare! Manglende overholdelse af advarslerne kan være eller er årsag til skade pga. elektrisk stød og kan være livsfarligt. Bemærk! Manglende overholdelse kan være eller er årsag til personskader eller skader på apparatet. Fare for forbrænding! Manglende overholdelse kan være eller er årsag til skoldninger eller forbrændinger. Bemærk: Vigtige meddelelser for brugeren. Bogstaver i parentes Bogstaverne i parentes svarer til symbolforklaringen i beskrivelsen af apparatet (side 3). Fejl og reparationer Hvis der opstår problemer, bør man følge anvisningerne i afsnittene Beskeder vist på displayet og Løsning af problemer. Hvis problemerne ikke kan løses på denne måde, anbefaler vi, at man kontakter kundeservice. Reparationer bør udelukkende foretages på et Teknisk Servicecenter. SIKKERHED Sikkerhedsanvisninger Bemærk! Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Det må ikke bruges i: miljøer som køkkener, hvor der tilberedes mad til personale i forretninger, på kontorer eller andre arbejdsområder bondegårde med værelsesudlejning hoteller, moteller eller lignende værelsesudlejning Fare! Da apparatet er elektrisk og bruger strøm, bør man nøje overholde følgende sikkerhedsanvisninger: Rør ikke ved apparatet med våde hænder. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Sørg for at det brugte el-stik altid er tilgængeligt, da man kun på denne måde kan trække stikket ud, hvis det er nødvendigt. Forsøg aldrig at reparere apparatet, hvis det er defekt. Sluk apparatet på hovedafbryderen (A23), tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt Teknisk Assistance. Bemærk! Opbevar emballagen (plasticposer, polystyren) utilgængeligt for børn. Bemærk! Apparatet må ikke bruges af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller sanser, eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en ansvarlig person holder opsyn og vejleder dem, og derved opretholder sikkerheden. Hold øje med børnene, og sørg for, at de ikke leger med apparatet. Fare for forbrænding! Dette apparat producerer varmt vand, og når det er tændt, kan der danne sig vanddamp. Vær påpasselig med ikke at komme i kontakt med varme vandstråler eller -damp. Brug håndtag og greb. Bemærk! Man skal undgå at hvile sig mod kaffemaskinen, når den er taget ud af indbygningsskabet. Man må ikke placere genstande på apparatet, som indeholder væsker, eller materialer, som er antændelige eller ætsende. Brug tilbehørsbeholderen til de dele, som skal bruges til at til- 7

3 berede kaffen med (f.eks. måleskeen). Man må ikke placere store genstande på apparatet, som kan hæmme bevægelserne eller genstande, som ikke står sikkert. Bemærk! Brug ikke apparatet, når det er taget ud af skabet: vent altid med at tage apparatet ud, til det er slukket. Bemærk: Der må kun bruges originale reservedele eller dele, som er blevet anbefalet af producenten. Brug i overensstemmelse med formålet Dette apparat er blevet fremstillet til tilberedning af kaffe og til opvarmning af drikkevarer. Enhver anden brug er upassende. Apparatet er ikke egnet til kommerciel brug. Producenten er ikke ansvarlig for skader, som opstår pga. ukorrekt brug af apparatet. Dette apparat må installeres på en indbygget ovn, hvis denne er forsynet med køleventilator på bagsiden (maksimal mikrobølgeeffekt 3kW). Brugervejledning Læs disse anvisninger grundigt, før apparatet tages i brug. Opbevar disse anvisninger omhyggeligt. Hvis anvisningerne ikke følges, er der risiko for personskader eller skader på apparatet. Producenten er ikke ansvarlig for skader, som skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger. Bemærk: Apparatet er forsynet med en køleventilator. Denne træder i funktion, hver gang der løber kaffe, damp eller varmt vand ud af dyserne. Efter nogle minutter slukker ventilatoren automatisk. BESKRIVELSE AF APPARATET Beskrivelse af apparatet (side 3 - A) A1. Kopbakke A2. Inspektionsluge A3. Kaffetransportør A4. Kaffegrumsbeholder A5. Infusionsenhed A6. Lys i kopbakke A7. Tænd/standby knap A8. Kontrolpanel A9. Lys i kontrolpanel A10. Mælkeskummer (aftagelig) A11. Dyse til opskummet mælk A12. Vandbeholder A13. Kaffeudløbsrøret (kan justeres i højden) A14. Dråbeopsamlingsbakke A15. Låg til beholderen til kaffebønner A16. Beholder til kaffebønner A17. Greb til regulering af malingsgraden A18. Luge til tragt til påfyldning af malet kaffe A19. Måleske A20. Sæde til måleske A21. Tragt til påfyldning af malet kaffe A22. Forsyningskabel A23. Hovedafbryder ON/OFF A24. Bakke til tilbehør A25. Klemkasse A26. Blødgøringsfilter A27. Kande (Jug) Beskrivelse af kontrolpanelet (side 3 - B) Bemærk: Når man bruger en funktion, vil kun ikonerne for de aktiverede kommandoer lyse på kontrolpanelet. tryk. Bemærk: Ikonerne aktiveres med et let B1. Display: guider brugeren i brug af apparatet. B2. Ikon hvormed man aktiverer eller 8

4 deaktiverer indstillingerne af menuparametrene B3. Ikon til tænding/slukning af lysene A6 og A9 B4. Ikon til valg af kaffesmag B5. Ikon til valg af den ønskede type kaffe (espresso, lille kop, mellemstor kop, stor kop, krus) B6. Ikonet ESC hvormed man går ud af den valgte tilstand B7-B8. Ikoner som bruges til at køre frem eller tilbage i menuen og få vist de forskellige tilstande B9. Ikonet OK hvormed man bekræfter den valgte funktion B10. Ikon til én kop kaffe B11. Ikon til to kopper kaffe B12. Ikon til damp B13. Ikon til varmt vand B14. Jug -ikon til tilberedning af flere kopper kaffe direkte ned i kanden (medleveres) INDLEDENDE OPERATIONER Kontrol af transporten Efter at emballagen er taget af, skal man sikre sig, at alt tilbehør til apparatet er der. Apparatet må ikke bruges, hvis der er tydelig skader på det. Kontakt Teknisk Servicecenter. Installation af apparatet Bemærk! Apparatet skal installeres af en fagkyndig tekniker i henhold til gældende normer i brugerlandet (se afsnittet Indbygning af kaffemaskine ). Emballagens dele (plasticposer, polystyren, osv.) må ikke efterlades tilgængelige for børn. Apparatet må aldrig installeres på steder, hvor temperaturen kan forventes at komme ned på omkring 0 C. Værdierne for vandets hårdhed skal så hurtigt som muligt indstilles efter forholdene, som beskrevet i Programmering af vandets hårdhed. Tilslutning af apparatet Fare! Sørg for, at netspændingen svarer til det, der er angivet på apparatets typeskilt i bunden. Apparatet skal sluttes til en stikkontakt, der er korrekt installeret, og har en kapacitet på mindst 10A og som er forsynet med en effektiv jordforbindelse. Hvis apparatets stik ikke passer til stikkontakten, skal man lade en fagmand udskifte stikket med et andet stik af egnet type. I henhold til direktiverne om sikkerhed skal man under installationen bruge en flerpolet afbryder med en kontaktåbning på minimum 3 mm.brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger. Bemærk! Forsyningsnettet skal være forsynet med frakoblingsanordninger i overensstemmelse med regler for installationer i brugerlandet. BORTSKAFFELSE Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Apparater med dette symbol skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i det europæiske direktiv 2002/96/EF. Alle elektriske og elektroniske apparater skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald, og afleveres på et specialiseret statsgodkendt genbrugscenter. Ved at bortskaffe apparatet korrekt, undgår man negative konsekvenser for miljø og helbred. For yderligere informationer om bortskaffelse af det kasserede apparat, skal man henvende sig den afdeling i kommunen, som er ansvarlig bortskaffelse af affald, eller til den forretning, hvor apparatet er blevet købt. 9

5 460 mm 378 mm 372 mm INDBYGGET KAFFEMASKINE Undersøg mindstemålene som skal være til stede for korrekt installation af apparatet. Kaffemaskinen skal installeres i en kolonne, som skal fastgøres sikkert til væggen med bøjler. Bemærk: Vigtigt: enhver form for installation og vedligeholdelse skal udføres med apparatet koblet fra el-nettet. De møbler i køkkenet, som er i direkte kontakt med apparatet, skal kunne tåle varme (min. 65 C). For at sikre korrekt ventilation, skal der være en åbning for neden i køkkenmodulet (se målene i figuren). 20 mm h 460 mm 20 mm 528 mm 15 mm 594 mm 398 mm 361 mm h 378 mm 45 mm 398 mm 45 mm 594 mm 45 mm 45 mm mm 850 mm Min mm 45 mm 45 mm 500 mm 545 mm Min. 200 cm mm 200 cm mm Min mm 45 mm 45 mm 500 mm 545 mm Min mm Min mm 45 mm 45 mm 500 mm 545 mm Min. 10

6 x 16 x 2 x 4 x 8 Placer skinnerne på siderne af modulet, som angivet på tegningen. Fastgør skinnerne med skruerne, og træk dem herefter helt ud. Hvis kaffemaskinen installeres oven på en varmeskuffe, skal man bruge den øverste overflade på denne skuffe som retningssnor til placering af skinnerne. I så fald vil der ikke være nogen støtteplade. x 1 Anbring apparatet på skinnerne, og sørg for, at tapperne er sat godt ind i deres lejer, og fastgør det med de medfølgende skruer. Hvis apparatet skal justeres i højden, skal de medfølgende runde afstandsringe bruges. x 1 approx. 350 mm Hvis det er nødvendigt skal pyntelisten placeres på nederste del af rammen for at udligne eventuelle linjer på andre husholdningsapparater. Fastgør forsyningskablet med klemmen. Forsyningskablet skal være så langt, at maskinen kan tages ud af modulet, når beholderen til kaffebønnerne skal fyldes. Jordkablet er obligatorisk ifølge loven. Den elektriske tilslutning skal være foretaget af en faguddannet person og som beskrevet i vejledningen. x mm 11 I tilfælde af tilretning af apparatets linjer, skal man placere de medfølgende afstandsanordninger under eller på siderne af støtten.

7 FØRSTE INDKØRING AF APPARATET Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken med kaffe. Det er derfor helt normalt at finde spor af lidt kaffe i kværnen. værdierne for vandets hårdhed skal indstilles ved at følge fremgangsmåden Programmering af vandets hårdhed. 1. Tilslut apparatet til el-nettet. Indstil det ønskede sprog. 2. Sproget indstilles med ikonerne (B7 og B8) indtil man har valgt det ønskede sprog (fig. 2). Når displayet viser beskeden: TRYK OK FOR AT VÆLGE DANSK, skal OK (B9) ikonet (fig. 3) holdes nede i mindst 3 sekunder, indtil beskeden DANSK INSTALLE- RET vises. Hvis der ved en fejltagelse vælges et sprog, man ikke ønsker, følges anvisningerne i kap. Indstilling af sprog. Hvis Deres sprog ikke findes, kan De vælge blandt et af dem der findes på displayet. I instruktionerne vil sproget engelsk bruges som reference. Følg herefter anvisningerne i displayet: 3. Efter 5 sekunder, vises der på displayet FYLD VANDBEHOLDER : tag beholderen ud (fig. 4), skyl den og fyld den med frisk vand, uden at overskride linjen MAKS. Sæt igen beholderen helt ind. Inde i beholderen er det muligt at installere et blødgøringsfilter (fig. 29). 4. Placer herefter en kop under mælkeskummemaskinen viser VARMT VAND TRYK OK. Tryk på ikonet OK (B9) (fig. 3) og efter få sekunder, vil der komme lidt vand ud af mælkeskummeren. 5. Maskinen viser SLUKKER VENT VEN- LIGST og slukker. 6. Tag apparatet ud ved at trække det udad i håndtagene (fig. 6); åbn låget, fyld beholderen med kaffegranulat, luk herefter låget, og skub apparatet ind igen. Nu er maskinen klar til normal brug. 12 Bemærk! Kom aldrig formalet kaffe, frysetørret kaffe, karamellerede kaffebønner eller andre genstande i maskinen, som kan beskadige den. Bemærk: Første gang apparatet tages i brug, er det nødvendigt at lave 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino, før man opnår et godt resultat. Bemærk: Hver gang maskinen tændes med ON/OFF hovedafbryderen (A23), vil apparatet foretage en AUTO-DIAGNOSE for herefter at slukkes. For at tænde den igen, skal man trykke på tasten (A7) tænd/stand-by (fig. 1). Isætning af filter Til nogle modeller medfølger der et blødgøringsfilter: det forbedrer vandets kvalitet og sikrer, at apparatet holder længere. For at installere filtret skal man gøre følgende: 1. Tag filtret ud af pakken; 2. Kør cursoren i kalenderen (se fig. 29) til brugsmånederne vises Bemærk: filtret holder i to måneder, hvis apparatet bruges normal, mens højst i 3 uger, hvis maskinen med isat filter ikke bruges. 3. Fyld beholderen med en smule vand indtil niveauet, som er angivet i figuren nås: 4. Sæt filtret i vandbeholderen og tryk, indtil det rører ved selve beholderens bund (se figur 29); 5. Fyld beholderen og sæt den i maskinen; 6. Placer en beholder under mælkeskummeren (volumen: min. 100 ml). 7. Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen; 8. Tryk på ikonerne (B7) og (B8) indtil der

8 på apparatets display vises skriften ISÆT FILTER ; 9. Tryk på ikonet OK (B9); 10. I displayet vises teksten ISÆT FILTER BE- KRÆFT. 11. Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte valget (eller ESC (B6) for at annullere det): displayet viser "VARMT VAND TRYK OK". 12. Tryk på ikonet OK (B9): Der begynder at løbe varmt vand ud af apparatets dyser og på displayet vises teksten "VENT VENLIGST". Kaffen er nu blevet lavet, og apparatet vender automatisk tilbage til at vise de indstillede basisfunktionsmåder. Bemærk: Maskinen kan bede om at handlingen gentages flere gange; indtil luften i det hydrauliske system er helt tømt. Udskiftning af filtret ( Nulstil filter ) Når displayet viser SKIFT FILTER, eller når der er gået to måneder (se kalender), skal filtret udskiftes: 1. Tag det brugte filter ud; 2. Tag det nye filter ud af pakken; 3. Kør cursoren i kalenderen (se fig. 29) til brugsmånederne vises (filtret holder to måneder); 4. Sæt filtret i vandbeholderen og tryk, indtil det rører ved selve beholderens bund (se figur 29); 5. Fyld beholderen og sæt den i maskinen; 6. Drej mælkeskummeren udad, og placer en beholder under den (volumen: min. 100 ml). 7. Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen; 8. Tryk på ikonerne (B7) og (B8) indtil der på displayet vises teksten NULSTIL FIL- TER ; 9. Tryk på ikonet OK (B9); 10. I displayet vises teksten NULSTIL FILTER VENLIGST BEKRÆFT. 11. Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte valget (eller ESC (B6) for at annullere handlingen); displayet viser "VARMT VAND TRYK 13 OK ". 12. Tryk på ikonet OK (B9): Der begynder at løbe varmt vand ud af apparatet, og på displayet vises teksten "VENT VENLIGST...". Kaffen er nu løbet ud, og apparatet vender automatisk tilbage til at vise de indstillede basisfunktionsmåder. Aftagning af filter Hvis apparatet skal bruges uden filter, skal det tages ud. og det skal angives sådan: 1. Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen; 2. Tryk på ikonerne (B7) og (B8) ), indtil der på apparatets display vises skriften ISÆT FILTER ; 3. Tryk på ikonet OK (B9). 4. I displayet vises teksten ISÆT FILTER * VEN- LIGST BEKRÆFT. 5. Tryk på ikonet ESC (B6). 6. Når stjernen øverste til højre på displayet forsvinder, tryk ESC (B6) for at gå ud af menuen. Bemærk! Brug kun filtre som er anbefalet af producenten. Brug af filtre der ikke er egnede, kan forårsage skade på apparatet. TÆNDING OG FOR- OPVARMNING Hver gang apparatet bliver tændt, udføres der automatisk en for-opvarmnings- og skylningscyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er klar til brug efter udførelsen af denne cyklus. Fare for forbrænding! Under skylningen, kommer der en smule varmt vand ud af dyserne. For at tænde for apparatet tryk på tasten (A7) tænd/standby (fig. 1): På displayet vises beskeden VARMER OP VENT VENLIGST. Når opvarmningen er afsluttet, vises på displayet beskeden: RENSER. Apparatet har den rette temperatur, når der på displayet vises beskeden MEDIUM KOP NORMAL. Efter ca. 2 minutter vil der, hvis der ikke trykkes på noget ikon, på displayet vises

9 den indstillede tid (hvis den er inhvis tidspunket derimod ikke er blevet indstillet, viser maskinen de sidst indstillede funktioner. Ved at trykke på et hvilket som helst ikon vises beskeden MEDIUM KOP NORMAL ; maskinen er igen klar til at lave kaffe. TILBEREDNING AF KAFFE (MED KAFFEBØNNER) 1. Maskinen er fabriksindstillet til at lave kaffe med normal smag. Det er muligt at lave kaffe med ekstra-mild, mild, stærk, eller ekstra stærk smag, med funktionen formalet kaffe. For at vælge den ønskede smag, tryk p (B4) (fig. 7): den ønskede kaffesmag vises på displayet. 2. Sæt en kop under dyserne på udløbet, hvis der ønskes én kop kaffe (fig. 8) eller to kopper, hvis der ønskes to kopper (fig. 9). For at få en mere cremet kaffe, skal udløbsdyserne være så tæt på kopperne som muligt (fig. 10). 3. Tryk på ikonet (B5) (fig. 11) for at vælge den ønskede type kaffe: espresso, lille kop, medium kop, stor kop, krus. Tryk nu på ikonet (B10) (fig. 12) hvis der ønskes én kop kaffe. Hvis der derimod ønskes to kopper, trykkes på ikonet (B11) (fig. 13). Nu vil maskinen male kaffebønnerne og kaffen vil løbe ud i koppen. Når den indstillede mængde kaffe er løbet ud, stopper maskinen automatisk udløbet, og sørger for at udskille kaffegrumset i kaffegrumsbeholderen. 4. Efter nogle sekunder er maskine igen klar til brug. 5. For at slukke maskinen skal man trykke på tasten (A7) tænd/standby (fig. 1). (Før maskinen slukkes, udfører den automatisk en rensning: Pas på ikke at blive forbrændt). BEMÆRKNING 1: Hvis kaffen løber ud i dråber eller slet ikke løber ud, se kap. Indstilling af kaffekværn'. BEMÆRKNING 2: Hvis kaffen løber ud alt for hurtigt og kaffen ikke er tilstrækkelig cremet, se kap. Indstilling af kaffekværn. BEMÆRKNING 3: Råd til, hvordan man får en varmere kaffe: Gå frem som beskrevet i kapitlet Ændring og indstilling af menuparametrene, funktionen Renser. Brug ikke kopper, der er for tykke, da de absorberer alt for meget varme, med mindre de er forvarmede. Brug fortrinsvis forvarmede kopper skyllet i varmt vand. BEMÆRKNING 4: Det er på ethvert tidspunkt muligt at afbryde udløbet af kaffe ved igen at trykke på det valgte ikon, som vil lyse under hele operationen. BEMÆRKNING 5: Så snart kaffen er løbet ud, skal man, hvis man ønsker at øge mængden af kaffe i koppen, holde det før valgte ikon trykket ned, inden der er gået 3 sekunder fra afslutningen af udløbet). BEMÆRKNING 6: Når displayet viser beskeden: FYLD VANDBEHOLDER! skal man fylde vandbeholderen med vand, da maskinen ellers ikke laver kaffe. (Det er normalt, at der endnu er en smule vand i beholderen). BEMÆRKNING 7: hver gang maskinen har lavet 14 enkelte kopper kaffe (eller 7 dobbelte), vises beskeden: TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER. For at rense maskinen, skal man åbne inspektionslugen på forsiden, og trække i udløbet (fig. 16), og herefter tage dråbeopsamlingsbakken ud (fig. 17) og rense den. 14

10 Når maskinen renses, skal dråbeopsamlingsbakken altid tages helt ud. Bemærk! når man tager dråbeopsamlingsbakken, ud SKAL man altid tømme kaffegrumsbeholderen. Hvis man ikke gør det, kan maskinen stoppe til. BEMÆRKNING 8: man må aldrig tage vandbeholderen ud, mens der løber kaffe ud af maskinen. Hvis den tages ud, kan maskinen ikke lave kaffe, og viser beskeden: MALET FOR FINT JUSTER MALINGSGRAD TRYK OK og herefter FYLD VANDBEHOLDER. Tjek herefter vandniveauet i beholderen, og sæt den i igen. For at sætte maskinen i gang igen, tryk på ikonet OK (B9) og displayet vil vise VARMT VAND TRYK OK. Tryk på ikonet OK (B9) inden nogle sekunder, lad vandet løbe ud af mælkeskummeren i cirka 30 sekunder. Når udløbet er afsluttet, vil apparatet automatisk gå tilbage og vise de indstillede basistilstande. Bemærk: Maskinen kan bede om, at handlingen gentages flere gange; indtil luften i det hydrauliske system er helt tømt. Bemærk: Hvis ovennævnte operation ikke foretages korrekt, eller hvis maskinen bliver slukket, kan det ske, at der i displayet igen vises de indstillede basistilstande, også selvom problemet ikke er blevet løst. ÆNDRING AF KAFFEMÆN- GDEN I KOPPEN Maskinen er blevet fabriksindstillet til automatisk at lave følgende typer kaffe: espresso lille kop mediumkop stor kop krus For at ændre mængden, skal man gøre følgende: Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen (fig. 15), tryk på ikonerne (B7) og (B8) (fig. 2) til beskeden KAFFEPROGRAM er blevet valgt. Tryk på ikonet OK (B9). Vælg den type kaffe, som skal ændres ved at trykke på ikonerne (B7) og (B8). Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte den type kaffe, som ønskes ændret. Brug ikonerne (B7) og (B8), for at ændre den ønskede mængde kaffe. Bjælken viser den valgte mængde kaffe. Tryk igen på ikonet OK (B9) for at bekræfte valget (eller ikonet ESC (B6) for at annullere handlingen). Tryk to gange på ikonet ESC (B6) (fig. 18) for at gå ud af menuen. Nu er maskinen omprogrammeret med de nye indstillinger og klar til brug. INDSTILLING AF KAFFEKVÆRNEN Kaffekværnen skal ikke reguleres, da den allerede er fabriksindstillet; alligevel er det, hvis udløbet er alt for hurtigt eller langsomt (med dråber), nødvendigt at regulere malingsgraden med reguleringsgrebet (fig. 14). Bemærk! Reguleringsgrebet må kun drejes, mens kaffemaskinen er i funktion. For at opnå et langsommere udløb af kaffe og en mere cremet konsistens, drejes ét hak mod uret (=kaffe malet finere). For at opnå et hurtigere udløb af kaffe (ikke som dråber), drejes ét hak i urets retning (=kaffe malet grovere). 15

11 TILBEREDNING MED FORMALET KAFFE Tryk på ikonet (B4) (fig. 7) og vælg funktionen formalet kaffe. Træk apparatet udad; brug håndtagene. Løft låget i midten, hæld en måleske formalet kaffe i tragten (fig. 19); skub apparatet ind og følg beskrivelsen i kap. Tilberedning af kaffe (med kaffebønner). NB: Det er muligt at lave én enkelt kop kaffe ad gangen ved at trykke på ikonet (B10) (fig. 12). Hvis man, når man har brugt maskinen med formalet kaffe, ønsker at bruge kaffebønner igen, skal man deaktivere funktionen formalet kaffe og igen trykke på ikonet (B4) (fig. 7). BEMÆRKNING 1: Kom aldrig formalet kaffe i den slukkede maskine, for at undgå, at den spreder sig inde i maskinen. BEMÆRKNING 2: Fyld aldrig mere end én måleske på, da maskinen ellers ikke kan lave kaffe. BEMÆRKNING 3: Brug kun den medfølgende måleske. BEMÆRKNING 4: Fyld kun formalet kaffe til espressomaskiner i tragten BEMÆRKNING 5: Hvis tragten stopper til, når der hældes mere end én måleskefuld i, skal man bruge en kniv for at få kaffen til at glide ned (fig. 21), og herefter skal infusionsenheden tages af og den og maskinen renses, som beskrevet i kap. "Rengøring af infusionenheden". 16 VARMTVANDSUDLØB Tjek altid, om maskinen er klar til brug. Placer mælkeskummeren mod midten og sæt en beholder under den (fig. 5). Tryk på ikonet (B13) (fig. 20). Maskinen viser beskeden VARMT VAND TRYK OK. Maskinen viser beskeden VARMT VAND TRYK OK. Tryk på ikonet OK (B9) og der vil løbe varmt vand ud af mælkeskummeren og fylde beholderen nedenunder (Lad ikke vand løbe ud i mere end 2 minutter i træk). For at stoppe, tryk på ikonet (B13) eller ikonet ESC (B6). Maskinen stopper udløbet, når den forindstillede mængde er nået. ÆNDRING AF MÆNGDEN AF VARMT VAND Maskinen er blevet fabriksindstillet til at udløbet automatisk er 200 ml varmt vand. Hvis man ønsker at ændre disse mængder, skal man gøre følgende: Placer en beholder under mælkeskummeren (fig. 3). Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen (fig. 15), tryk på ikonerne (B7) og (B8) (fig. 2) til beskeden VARMT VAND PROGRAM er blevet valgt. Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte valget. Vælg den ønskede mængde vand ved at trykke på ikonerne (B7) og (B8). Bjælken viser den valgte mængde vand. Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte valget (eller ESC (B6) for at annullere handlingen). Tryk to gange på ikonet ESC (B6) (fig. 18) for at gå ud af menuen. Nu er maskinen omprogrammeret med de nye indstillinger og klar til brug. TILBEREDNING AF CAPPUCINO (MED MÆLKESKUMMER) Drej mælkeskummeren ind mod midten (fig. 5). Tag en beholder og fyld den med ca. 100 g mælk til hver cappuccino, som skal laves, og placer den under mælkeskummeren. Når man vælger størrelsen på beholderen, skal man tage højde for, at mælkeskummet fylder to til tre gange så meget som mælken. Det anbefales at bruge letmælk med køleskabstemperatur.

12 Tryk på ikonet (B12) (fig. 22). Displayet viser DAMP TRYK OK. Tryk på ikonet OK (B9). For at afbryde dampen, tryk på ikonet (B12) eller ikonet ESC (B6). Dyp mælkeskummeren ned i beholderen med mælk (fig. 23), og sørg for ikke at sænke den længere end halvt ned. Tryk på ikone (B12) (pas på skoldninger) og tryk på ikonet OK (B9). Der kommer damp ud af mælkeskummeren. For at få cremet skum, skal man dyppe mælkeskummeren ned i mælken og bevæge beholderen langsomt op og ned. (Lad ikke dampen strømme ud i mere end to minutter ad gangen). Når den ønskede temperatur er nået, skal man afbryde dampen og igen trykke på ikonet (B12) eller på ikonet ESC (B6). Lav kaffen som beskrevet herover og brug kopper, som er tilstrækkelig store, og fyld dem herefter med mælkeskummet. VIGTIGT: rens altid cappuccinosystemet umiddelbart efter brug. Gør sådan: Tryk på ikonet (B12) og tryk herefter på ikonet OK (B9) for at lade en lille mængde damp komme ud. Det vil tømme udløbet alle mælkrester. VIGTIGT: af hensyn til hygiejnen anbefaler vi, at denne fremgangsmåde følges hver gang, man har lavet cappuccino, for at undgå mælkerester i kredsløbet. Vent til mælkeskummeren køler lidt af, og hold herefter med en hånd mælkeskummerens håndtag, drej med den anden selve mælkeskummeren mod uret og træk den nedad (fig. 24). Træk dysen ud af mælkeskummeren ved at trække den nedad. Vask mælkeskummeren og dysen omhyggeligt med varmt vand. Sørg for at de to huller vist i figur 25 ikke er tilstoppede. Rens dem med en nål, hvis det er nødvendigt. Sæt dysen på igen idet den sættes på mælkeskummeren. Sæt mælkeskummeren på plads igen ved at 17 skubbe den opad og dreje den med uret. TILBEREDNING AF FLERE KOPPER KAFFE MED KANDE (JUG) FUNKTIONEN Med denne funktion er det muligt automatisk at lave flere kopper kaffe (4, 6), direkte i kanden (A27) for at holde kaffen varm. Drej låget på kanden indtil pilen står ud for OPEN og tag låget af. Skyld kanden og låget. Luk kanden og drej låget i mod CLOSE, indtil den er helt lukket, og stil den under kaffeudløbet. Sæt altid kanden ind med grebet vendt mod højre eller venstre, som angivet i figuren. Kaffeudløbet (A13) skal være helt hævet for at gøre det muligt at sætte kanden i. På displayet vises PÅFYLD BØNNEBEH. OG VAN- DTANK, TØM KAFFEGRUMSBEH. TRYK OK, og kontrollér herefter, om bønnebeholderen er tilstrækkelig fyldt, og at kaffegrumsbeholderen er helt tømt. Tryk på ikonet OK (B9). På displayet vises den valgte kaffetype, fx. EKSTRA MILD KANDE og mængden af kopper, som man ønsker at lave med kanden, f.eks. «KANDE 4 KOPPER». Bekræft ved at trykke på ikonet OK (B14). På displayet vises en bjælke, som angiver kaffebrygningsprocessen. Når hele bjælken er

13 fyldt, stopper apparatet processen, og går automatisk tilbage til funktionen kaffekande. Hvis hele bjælken i displayet derimod er fuld, betyder det, at cyklussen ikke er blevet afsluttet korrekt. Tag nu kanden væk, og vurder beskeden, som står på displayet, ved at læse i kapitlet BESKEDER VIST PÅ DISPLAYET. Tag nu kanden ud og lad låget forblive i positionen CLOSE, for at holde kaffen varm så længe som muligt. For at hælde kaffe af kanden, skal låget drejes mod uret, indtil pilen er ud for kandens tud. Bemærk! Hvis der ikke er nok kaffebønner til at færdiggøre den ønskede funktion, afbryder apparatet processen og venter, indtil kaffebønnebeholderen igen bliver fyldt op, og der trykkes på ikonet (B14). Hvis man f.eks. skal lave 4 kopper, og der ikke er nok kaffebønner i maskinen, vil den kun lave to kopper og så stoppe produktionen. Fyld beholderen med kaffebønner og tryk på ikonet (B14). Når beholderen igen er fyldt, vil apparatet kun lave de to resterende kopper kaffe, for at nå det ønskede antal kopper. Når der ikke er nok vand i beholderen til at udføre den ønskede funktion, eller hvis kaffegrumsbeholderen er fuld, vil apparatet stoppe processen. For at fylde vandbeholderen eller tømme kaffegrumsbeholderen, skal man fjerne kanden; når man gør det, vil programmet blive afbrudt. Efter at have rettet fejlen, skal programmet sættes i gang igen. I det tilfælde bør man tage højde for kaffemængden, som allerede er i kanden, så indholdet ikke flyder over. ÆNDRING AF PARAMETRENE I KANDE (JUG) FUNKTIONEN Programmet til at lave kaffe i kanden er fabriksindstillet med standardværdier. Disse kan tilpasses personlig smag og gemmes. Der kan vælges fem forskellige typer kaffe, fra ekstra-mild til ekstra stærk, og 10 kaffemængder, via en grafisk bjælke. Disse reguleringer kan ændres sådan: Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen. Tryk på ikonerne (B7) og (B8) indtil displayet viser KANDE PROGRAM. Tryk på ikonet OK (B9) og herefter på ikonerne (B7) og (B8) indtil displayet viser KANDE KAFFE SMAG. Tryk på ikonet OK (B9). Tryk på ikonerne (B7) og (B8) for at vælge en anden kaffe intensitet, fra ekstramild til ekstra stærk. Bekræft den ønskede intensitet ved at trykke på ikonet OK (B9). For at ændre kaffemængden, skal man trykke på ikonerne (B7) og (B8) indtil der på displayet står KANDE / KOP MÆNGDE. Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte valget. På displayet vises en bjælke, som kan blive større eller mindre; den viser mængden af kaffe som løber ud i hver kop. Når bjælken er helt fuld, svarer det til maksimal mængde i koppen. Når den ønskede mængde kaffe angives, tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte. For at ændre antallet af kopper, skal man trykke på ikonerne (B7) og (B8) indtil der på displayet står ANTAL KOPPER I KANDE. Tryk på ikonet OK (B9) og herefter på ikonerne (B7) og (B8) for at vælge antallet af ønskede kopper (4, 6). Displayet viser KANDE 4 KOPPER eller KANDE 6 KOP- PER. Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte valget. Tryk på ikonet ESC (B6) for at gå ud af program tilstanden. RENGØRING Rengøring af maskinen Til rengøring af maskinen må der ikke bruges opløsningsmidler eller slibende midler. Det er tilstrækkeligt at bruge en blød, fugtig klud. Maskinens dele må ALDRIG vaskes i opvaskemaskine. Følgende dele af maskinen skal renses jævnligt: 18

14 Kaffegrumsbeholder (A4). Dråbeopsamlingsbakke (A14). Vandbeholder (A12). Dyserne på kaffeudløbet (A13), udløbet til varmt vand (A11), mælkeskummer (A10). Tragt til påfyldning af formalet kaffe (A21). Den indvendige del af maskinen, som man kun har adgang til via inspektionslugen (A2). Infusionsenheden (A5). Kaffekanden (Jug). Rengøring af kaffegrumsbeholderen Når der i displayet vises teksten TØM KAFFE- GRUMSBEHOLDER!, skal den tømmes og renses. For at foretage rengøringen: åbn inspektionslugen på forsiden (fig. 16), tag dråbeopsamlingsbakken ud (fig. 17), og rens den. Rens kaffegrumsbeholderen grundigt. Bemærk! når man tager dråbeopsamlingsbakken ud skal man altid tømme kaffegrumsbeholderen. Rengøring af dråbeopsamlingsbakke Bemærk! Hvis dråbeopsamlingsbakken ikke tømmes, løber vandet ud af den. Dette kan beskadige maskinen. Dråbeopsamlingsbakken har en flydeindikator (rød) som viser vandniveauet (fig. 27). Før denne indikator begynder at rage ud over kopbakken, skal man tømme bakken og rense den. Sådan tages bakken ud: 1. Åbn inspektionslugen (fig. 16). 2. Tag dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 17). 3. Rens dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen (A4). 4. Sæt bakken med kaffegrumsbeholderen i igen (A4). 5. Luk inspektionslugen. Rengøring af vandbeholder 1. Rens jævnligt (cirka én gang om måneden) vandbeholderen (A12) med en fugtig klud med en smule mildt rengøringsmiddel. 2. Fjern omhyggeligt rester af rengøringsmidlet. Rengøring af udløbsdyserne 1. Rens jævnligt dyserne med en svamp (fig. 28). 2. Kontrollér jævnligt at hullerne i kaffeudløbet ikke er stoppede. Fjern eventuelle tilstopninger af kaffe med en tandstikker (fig. 26). Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe Kontrollér jævnligt (cirka én gang om måneden) at tragten til formalet kaffe ikke er stoppet til (fig. 21). Fare! Før man foretager nogen form for rengøring, skal maskinen slukkes ved at der trykkes på hovedafbryderen (A23) og kobles fra elnettet. Sænk aldrig maskinen ned i vand. Indvendig rengøring af maskinen 1. Kontrollér jævnligt (cirka én gang om ugen), at maskinen ikke er snavset indvendigt. Hvis det er nødvendigt, fjernes kafferester med en svamp. 2. Sug rester op med en støvsuger (fig. 30). Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden skal gøres ren cirka én gang om måneden. Bemærk! Infusionsenheden (A5) må ikke tages ud, når maskinen er tændt. Forsøg ikke at tage infusionsenheden ud med vold. 1. Sørg for at maskinen har foretaget slukningen korrekt (se Slukning ). 2. Åbn inspektionslugen (fig. 16). 3. Tag dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 17). 19

15 4. Tryk begge de røde frakoblingstaster ind samtidigt, og træk infusionsenheden udad (fig. 31). Bemærk! Rens infusionsenheden uden rengøringsmidler, da stemplet indvendigt er behandlet med et smøremiddel, som ville blive fjernet af rengøringsmidlet. 5. Dyp infusionsenheden ned i vand i fem minutter og skyl den derefter. 6. Efter rengøringen sættes infusionsenheden i igen (A5), idet den sættes ind på støtten og på tappen forneden; Støtte Tap tryk herefter på PUSH, indtil der høres et klik. Bemærk! Hvis infusionsenheden er svær at sætte i, skal den (før den sættes i), rettes ind til den rette størrelse ved at den trykkes kraftigt for oven og for neden, som vist i figuren. 7. Når den er sat i, skal man sikre sig, at de to røde taster er udløst udad. 8. Sæt dråbeopsamlingsbakken i igen sammen med kaffegrumsbeholderen. 9. Luk inspektionslugen. Rengøring af kaffekanden Rens kanden med en fugtig klud og med mildt rengøringsmiddel. Bemærk! For at undgå at kanden bliver ødelagt på overfladen, må den ikke vaskes i opvaskemaskine. ÆNDRING OG INDSTILLING AF MENUPARAMETRENE Når maskinen er klar til brug, kan man i menuen foretage ændringer af følgende parametre og funktioner: Vælg sprog Rensning Automatisk slut Indstil ur Tidspunkt for tænding Automatisk tænding Temperatur Vandets hårdhed Kaffe program Kande program Vand program Afkalkning Fabriksindstillinger Statistik Isæt filter Nulstil filter Akustisk signal Kontrast Indstilling af sprog Hvis man ønsker at ændre sproget, gøres det på følgende måde: Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen; på displayet vises VÆLG SPROG. Tryk på ikonet OK (B9). Tryk på ikonerne (B7) og (B8) indtil maskinen viser det ønskede sprog. 20

16 Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte valget. Tryk på ikonet ESC (B6) for at gå ud af menuen. Bemærk! Hvis man ved en fejltagelse vælger et andet sprog, end det man ønsker, er det muligt at gå direkte ind i menuen for at ændre dette parameter: Hold ikonet (B2) nede i mindst 7 sekunder, indtil maskinen viser de forskellige sprog. Vælg det ønskede sprog ved at følge anvisningerne i afsnittet Igangsætning af apparatet for første gang. Skylning Denne funktion bruges til at opnå en varmere kaffe. Gør som følger: Hvis man, når maskinen lige er blevet tændt, beder om en lille kop kaffe (mindre end 60 cm 3 ), skal man bruge det varme vand fra skylningen til at forvarme koppen. Hvis der derimod er gået mere end 2/3 minutter, efter at den sidste kop kaffe er blevet lavet, skal man, før man beder om en ny kop kaffe, forvarme infusionsenheden ved først at trykke på ikonet (B2) for at gå ind i menuen, og herefter på ikonerne (B7) og (B8) indtil funktionen RENSER er blevet valgt. Tryk på ikonet OK (B9). Displayet viser RENSER BEKRÆFT. Tryk på ikonet OK (B9). Lad herefter vandet løbe ud i dråbeopsamlingsbakken, eller brug dette vand til at fylde (og herefter tømme) koppen, som herefter bruges til kaffen, så den forvarmes. Ændring af tændingens varighed Maskinen er blevet fabriksindstillet til automatisk at slukke 30 minutter efter sidste brug. For at ændre dette interval (maks. 120 min.), skal man gøre følgende: Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen og tryk herefter på ikonerne (B7) og (B8) indtil maskinen viser beskeden AUTO- MATISK SLUK. 21 Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte valget. Tryk på ikonerne (B7) og (B8) for at indstille, efter hvor lang tid apparatet skal slukkes ( 1 /2 time, 1 tíme, 2 timer). Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte valget. Tryk på ikonet ESC (B6) for at gå ud af menuen. Indstilling af uret Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen, og tryk herefter på ikonerne (B7) og (B8) indtil maskinen viser beskeden SÆT UR. Tryk på ikonet OK (B9). For at indstille tidspunktet, skal man bruge ikonerne (B7) og (B8) og herefter trykke på ikonet OK (B9) for at bekræfte. For at indstille tidspunktet, skal man bruge ikonerne (B7) og (B8) og trykke på ikonet OK (B9) for at bekræfte. Tryk på ikonet ESC (B6) for at gå ud af menuen. Indstilling af tidspunkt for automatisk tænding Med denne funktion er det muligt at programmere det tidspunkt, som maskinen automatisk skal tændes på. Sørg for at maskinens ur er blevet indstillet. Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen, og tryk herefter på ikonerne (B7) og (B8), indtil maskinen viser beskeden START TID. Tryk på ikonet OK (B9). For at indstille tidspunktet for automatisk tænding skal man bruge ikonerne (B7) og (B8), og trykke på ikonet OK (B9) for at bekræfte. For at indstille tidspunktet, skal man bruge ikonerne (B7) og (B8), og trykke på ikonet OK (B9) for at bekræfte. For at aktivere funktionen automatisk tænding, skal man trykke på ikonerne (B7) og (B8), indtil maskinen viser beskeden AU- TOMATISK START. Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte valget.

17 På displayet vises symbolet. Tryk på ikonet ESC (B6) for at gå ud af menuen. Ændring af kaffetemperaturen For at ændre temperaturen på kaffen, som løber ud, gøres følgende: Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen og tryk herefter på ikonerne (B7) og (B8) indtil maskinen viser beskeden TEM- PERATUR. Tryk på ikonet OK (B9). Tryk på ikonerne (B7) og (B8) ), for at vælge den ønskede temperatur på kaffen: lav, middel, høj. Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte den valgte temperatur. Tryk på ikonet ESC (B6) for at gå ud af menuen. Programmering af vandets hårdhedsgrad Hvis man ønsker det, er det muligt at forlænge funktionsperioden og således nedsætte afkalkningen ved at programmere maskinen efter den faktiske mængde kalk i det brugte vand. Følg denne fremgangsmåde: efter at have taget den ud af pakken, skal strimlen "Total hardness test" (vedlagt på side 2) dyppes helt ned i vandet i nogle sekunder.tag den herefter ud og vent i 30 sekunder (indtil farven skifter og der danner sig nogle røde firkanter). tænd maskinen ved at trykke på tasten tænd/standby (A7). Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen, og tryk herefter på ikonerne (B7) og (B8) indtil maskinen viser beskeden VANDHÅRDHEDSGRAD. Tryk på ikonet OK (B9). Tryk på ikonerne (B7) og (B8) indtil nummeret, som svarer til antallet af røde firkanter, som har dannet sig på strimlen vælges (f.eks., hvis der på strimlen er 3 røde firkanter, skal man vælge beskeden VAN- DHÅRDHEDSGRAD 3 ); 22 Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte værdien. Nu vil maskinen være programmeret til at give besked om at foretage afkalkning, når det rent faktisk er nødvendigt. Kaffe program For instruktioner om programmeringen af kaffe, se venligst kapitlet ÆNDRING AF MÆNGDEN AF KAFFE I KOPPEN. Kande program For instruktioner om kande program, se venligst kapitlet ÆNDRING AF PARAMETRENE I KANDE (JUG) FUNKTIONEN. Varmt vand program For oplysninger se venligst kapitlet ÆNDRING AF MÆNGDEN AF VARMT VAND. Afkalkning Bemærk! Kalkfjerneren indeholder syrer. Overhold sikkerhedsanvisningerne fra producenten, som står på kalkfjerneren. Bemærk! Brug kun kalkfjerner som er anbefalet af producenten. Ellers vil garantien ikke gælde. Desuden gælder garantien ikke, hvis afkalkningen ikke udføres korrekt. Bemærk! Før der foretages afkalkning, skal man sikre sig, at blødgøringsfiltret er blevet fjernet. Når maskinen viser beskeden VENLIGST AF- KALK, er det tid til at afkalke maskinen. Gør som følger: sørg for at maskinen er klar til brug; Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen og tryk herefter på ikonerne (B7) og (B8) indtil maskinen viser beskeden AF- KALKNING. Tryk på ikonet OK (B9) og maskinen vil vise AFKALKNING BEKRÆFT. Tryk på ikonet OK (B9). På displayet vises teksten TILFØJ AFKALK.MIDDEL BE-

18 KRÆFT. Tryk på ikonet OK (B9) for at starte afkalkningsprogrammet. Tøm vandbeholderen, hæld indholdet fra flasken med kalkfjerner i, og følg anvisningerne på pakken, og hæld herefter vand op til MAKS. niveauet på vandbeholderen. Placer en beholder på ca. to liter vand under udløbet til varmt vand. Tryk på ikonet OK (B9); kalkfjerneren løber ud fra udløbet til varmt vand og begynder at fylde beholderen nedenunder. Maskinen viser beskeden AFKALKER. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en række udløb og pauser. Efter ca. 30 minutter viser maskinen beskeden AFKALKNING AFSLUTTET BEKRÆFT. Tryk på ikonet OK (B9) og maskinen viser beskeden RENSER FYLD VANDBEHOLDER Tøm vandbeholderen, skyl den for at fjerne rester af kalkfjerner, og fyld den med rent vand. Sæt beholderen i igen. På displayet vises teksten RENSER BEKRÆFT. Svuotare il contenitore pieno di liquido e rimetterlo nuovamente sotto l erogatore acqua calda. Tryk på ikonet OK (B9). Det varme vand løber ud af udløbet, fylder beholderen og maskinen viser beskeden RENSER. Vent til beskeden BEKRÆFT vises. Tryk på ikonet OK (B9). På displayet vises teksten FYLD VANDBEHOLDER. Fyld beholderen igen med rent vand. Afkalkningsprogrammet er nu afsluttet og maskinen er klar til igen at lave kaffe. BEMÆRKNING: Hvis afkalkningen afbrydes, før den er afsluttet, skal man begynde forfra. Bemærk! GARANTIEN ER IKKE GYLDIG, HVIS AFKALKNINGEN IKKE UDFØRES PÅ KOR- REKT VIS. Tilbage til fabriksindstillinger (nulstil) Det er muligt at gå tilbage til maskinens oprindelige indstillinger (også efter at brugeren har ændret dem) ved at gøre følgende: Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen og tryk herefter på ikonerne (B7) og (B8) indtil maskinen viser beskeden RESET. Tryk på ikonet OK (B9) og maskinen vil vise beskeden RESET BEKRÆFT. Tryk på ikonet OK (B9) for at gå tilbage til fabriksindstillingerne; Statistik Med denne funktion ses de statistiske data for maskinen. For at få dem vist, gøres følgende: Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen og tryk herefter på ikonerne (B7) og (B8) indtil maskinen viser beskeden STATI- STIK. Tryk på ikonet OK (B9). Ved at trykke på ikonerne (B7) og (B8) er det muligt at få oplyst: - Hvor mange kopper kaffe der er blevet lavet. - Hvor mange afkalkninger der er blevet udført. - Hvor mange liter vand der i alt er løbet ud. Tryk en gang på ikonet ESC (B6) for at gå ud af denne funktion, eller tryk to gange på ikonet ESC (B6) for at gå ud af menuen. Akustisk signal Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man det akustiske signal, som maskinen udsender, hver gang der trykkes på ikonerne og hver gang tilbehør sættes i/fjernes. Bemærk! Maskinen er forindstillet med det akustiske signal aktiveret. Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen, og tryk herefter på ikonerne (B7) og (B8) indtil maskinen viser beskeden LYD ALARM. Tryk på ikonet OK (B9). På displayet vises teksten LYD ALARM BEKRÆFT. Tryk på ikonet ESC (B6) for at deaktivere lydalarmen, eller tryk på ikonet OK (B9) for at 23

19 aktivere den. Tryk på ikonet ESC (B6) for at gå ud af menuen. Regulering af kontrast Hvis man ønsker at øge eller mindske kontrasten i displayet, skal man gøre som følger: Tryk på ikonet (B2) for at gå ind i menuen og tryk herefter på ikonerne (B7) og (B8) indtil maskinen viser beskeden KON- TRAST. Tryk på ikonet OK (B9). Tryk på ikonerne (B7) og (B8) indtil den ønskede kontrast vises på displayet: den progressive bjælke viser det valgte kontrastniveau. Tryk på ikonet OK (B9) for at bekræfte valget. Tryk en gang på ikonet ESC (B6) for at gå ud af denne funktion, eller tryk to gange på ikonet ESC (B6) for at gå ud af menuen. TEKNISKE DATA Spænding: V~ 50/60 Hz maks. 10A Optaget effekt: 1350W Tryk: 15 bar Vandbeholderkapacitet: 1,8 liter Mål LxHxP: 594x 378x398 mm Vægt: 26 kg Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: Direktivet om lavspænding 2006/95/EF og efterfølgende ændringer. EMC-direktivet 2004/108/EF og efterfølgende ændringer. Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med europæisk forordning (EF) nr. 1935/2004. Vandfilter For instruktioner vedrørende blødgøringsfiltret, se venligst kapitlet ISÆT FILTER. SLUKNING AF APPARATET Hver gang apparatet slukkes, udføres en automatisk rensning, som ikke kan afbrydes. Fare for forbrænding! Under rensningen, kommer der en smule varmt vand ud af dyserne på kaffeudløbet. Sørg for ikke at komme i kontakt med varme vandstråler. For at slukke for apparatet, tryk på tænd/standby (A7). Apparatet udfører skylningen og slukker herefter. Bemærk! Hvis apparatet ikke bruges i en længere periode, skal man trykke på hovedafbryderen ON/OFF (A23), på bagsiden af apparatet, så den står på 0. 24

20 BESKEDER VIST PÅ DISPLAYET DEN VISTE BESKED MULIG ÅRSAG LØSNING FYLD VANDBEHOLDER Vandbeholderen er tom eller ikke sat korrekt i. Fyld vandbeholdere og/eller sæt den korrekt i ved at trykke den helt ind. MALET FOR FINT JUSTER MALINGSGRAD (skiftevis) TRYK OK Malingsgraden er for fin, og derfor løber kaffen for langsomt ud. Maskinen kan ikke lave kaffen, fordi der er luft i det hydrauliske kredsløb. Mulig årsag: proceduren for installation af filtret er ikke blevet udført korrekt. Drej reguleringshåndtaget ét hak hen mod tallet 7. Kontrollér at filtret (A26) er installeret korrekt, og at installationsproceduren er blevet udført korrekt. MALET FOR FINT JUSTER MALINGSGRAD (skiftevis) TRYK OK (og herefter) FYLD VANDBEHOLDER Vandbeholderen er blevet koblet fra under tilberedningen. Tryk på beholderen og tryk på ikonet OK (B9). Displayet viser VARMT VAND TRYK OK. Tryk på ikonet OK (B9). Maskinen går tilbage til tilstanden klar til brug. TØM KAFFEGRUMSBEHOL- DER INDSÆT KAFFEGRUMSBE- HOLDER Kaffegrumsbeholderen (A4) er fuld, eller der er gået mere end 3 dage fra sidste gang, maskinen var i brug (denne funktion sikrer, at hygiejnen i kaffemaskinen er korrekt). Kaffegrumsbeholderen ikke blevet sat i efter rengøringen. 25 Tøm kaffegrumsbeholderen og rens den, og sæt den herefter i. Vigtigt: når man tager dråbeopsamlingsbakken ud, SKAL man altid tømme kaffegrumsbeholderen, også selvom den kun er fyldt lidt. Hvis den ikke tømmes, kan det ske, at kaffegrumsbeholderen, når man laver de efterfølgende kopper kaffe, fyldes mere end forudset, og maskinen stopper til. Åbn inspektionslugen og sæt kaffegrumsbeholderen i.

21 VIST BESKED MULIG ÅRSAG LØSNING HÆLD FORMALET KAFFE PÅ Funktionen formalet kaffe er blevet valgt, men der er ikke blevet hældt formalet kaffe i tragten. Tragten (A21) er stoppet til. Tag maskinen ud og hæld den formalede kaffe i tragten. Tøm tragten ved hjælp af en kniv, som beskrevet i afsnittet rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe. VENLIGST AFKALK! Angiver at det er nødvendigt at afkalke maskinen. MINDRE KAFFE Der er brugt for meget kaffe. Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kapitlet Afkalkning. Vælg en mildere smag, eller reducer mængden af formalet kaffe og tilbered herefter igen kaffe PÅFYLD KAFFEBØNNEBE- HOLDER Der er ikke flere kaffebønner. Fyld kaffebønnebeholderen. INDSÆT BRYGGEENHED Efter rengøringen er infusionsenheden ikke blevet sat i igen. Sæt infusionsenheden i som beskrevet i kapitlet Rengøring af infusionsenheden. LUK LÅGEN Inspektionslugen er åben. Luk inspektionslugen. ALARM! Maskinen er meget snavset indvendigt. Rengør maskinen grundigt som beskrevet i afsnittet rengøring og vedligeholdelse. Hvis maskinen efter rengøringen stadig viser beskeden, skal man rette henvendelse til et servicecenter. SKIFT FILTER! Angiver at det er nødvendigt at skifte blødgøringsfiltret (A26). 26 Det er nødvendigt straks at udskifte filtret ved at følge anvisningerne i afsnittet Udskiftning af filtret.

22 LØSNING AF PROBLEMERNE Herunder beskrives nogle mulige funktionsfejl. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal man kontakte Teknisk Service. PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Kaffen er ikke varm. Kopperne er ikke blevet forvarmet. Infusionsenheden er blevet afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste kop kaffe. Den indstillede temperatur er ikke høj nok. Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand. Før tilberedning af kaffen, skal infusionsenheden varmes ved at man vælger funktionen RENSER inde i menuen. Foretag ændring af den indstillede temperatur (se afsnittet Ændring af kaffetemperaturen ). Kaffen er ikke særlig cremet. Kaffen er malet for groft. Kaffeblandingen er ikke passende. Drej reguleringsgrebet ét hak mod uret hen mod tallet 1, mens kaffekværnen kører (fig. 11). Brug en kaffeblanding beregnet til espressomaskiner. Kaffen løber alt for langsomt ud, eller løber ud dråbevis. Kaffen er malet for fint. Drej reguleringsgrebet for kværnen ét hak med uret mod tallet 1, mens kaffekværnen kører (fig. 11). Fortsæt ét hak ad gangen, indtil kaffen er som ønsket. Resultatet er først synligt, når der er blevet lavet to kopper kaffe. 27

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere