Klager. J.nr UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart"

Transkript

1 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på honorar for udarbejdelse og tinglysning af skifteretsattest og skøde, når der ikke er indgået en skriftlig aftale herom, samt om indklagede har krav på salgssalær, når der ikke på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig formidlingsaftale mellem parterne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor en resultatafhængig formidlingsaftale med indklagede den 1. juli I det salgsbudget, der hørte til formidlingsaftalen, var der ikke afsat beløb til eftersagsbehandling, men alene til

2 2 gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. Indklagede opdagede i forbindelse med gennemgangen af tingbogen, at det korrekte ejerforhold aldrig var blevet tinglyst på fritidshuset, og det blev aftalt, at en køberrådgiver hos indklagede skulle sørge for at få dette bragt i orden, dels med skifteretsattest dels med skøde. Formidlingsaftalen var gældende i 6 måneder og udløb den 1. januar 2010, uden at huset var blevet solgt. Den 29. april 2010 underskrev klager en købsaftale om salg af huset med overtagelsesdag den 1. juli Klager har oplyst, at køber og hun havde ønsket en overtagelsesdag pr. 1. juni 2010, men at indklagede havde meddelt, at det ikke kunne lade sig gøre på grund af den ekstra tid, der ville medgå til at få klagers ejerforhold tinglysningsmæssigt bragt i orden. I det salgsprovenu, der hørte til købsaftalen, var der udover honorar for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse medregnet kr. til eftersagsbehandling. Den 25. maj 2010 rykkede klager køberrådgiveren, der den 25. maj 2010 oplyste, at skifteretsattesten var ved at blive tinglyst, hvorefter de 2 tidligere medejeres andele kunne tilskødes klager, hvorefter der kunne tinglyses skøde til køber. Den 31. maj 2010 sendte indklagede sin faktura til klager: Den 3. juni 2010 afregnede indklagede over for klager:

3 3 Den 1. oktober 2010 meddelte køberrådgiveren, at skødet nu var tinglyst uden anmærkninger, og den deponerede købesum kunne frigives. Klager havde klaget over indklagedes faktura, som hun mente var for høj i forhold til det, der var aftalt i formidlingsaftalen. Den 19. oktober 2010 svarede indklagede bl.a.: I har tidligere fået en faktura på kr ,25 inkl. moms i forbindelse med salg af sommerhuset. Med henvisning til formidlingsaftalen samt jeres brev af d. 18. september 2010, beskriver I hvad der er aftalt. Den aftalte pris ved salg af sommerhuset var kr ,63 inkl. moms. I mellemtiden sker der så det, at der bliver lavet 2 skøder samt registreret en skifteretsattest i forbindelse med handlen. Det er her hvor I gør brug af vores køberrådgiver [ ]. Han udarbejder de 2 skøder samt registreringen af skifteretsattesten. Udgiften til hans arbejde er kr og dette beløb fremgår af salgsprovenuet under pkt. 4.1 eftersagsbehandling. Det giver følgende regnestykke: Vederlag, markedsføring og dokumentationsomkostninger - kr ,63 Skødeskrivning, registrering af fuldmagt m.m. - kr ,00 I alt - kr ,63 I har tidligere indbetalt - kr ,25 Jeres tilgodehavende kr ,62 Jeres tilgodehavende vil vi, efter nærmere aftale med jer, sørge for at udbetale via bankoverførsel eller check. For at kunne have gjort det nemmere overskueligt for jer som kunde, skulle vi have delt tingene op i 2 fakturaer. En fra os som ejendomsmægler og en fra

4 4 [køberrådgiveren hos indklagede] for udarbejdelse af diverse vedr. skøde. Det beklager vi selvfølgelig at dette ikke er sket. Klager har oplyst, at hun ikke har modtaget de nævnte 4.233,62 fra indklagede. Den 23. oktober 2010 skrev klager til indklagede, at honoraret for tinglysning af skøde og skifteretsattest var alt for højt, og at klager havde mistet kr. som følge af indklagedes mangelfulde rådgivning vedrørende overtagelsesdag. Den 3. januar 2011 redegjorde køberrådgiveren hos indklagede for sagen. Han oplyste, at hans normale honorar for en tinglysningssag er kr. I klagers sag skulle der udarbejdes og tinglyses 2 skøder samt udarbejdes fuldmagt, hvorfor honoraret blev højere. Rådgiveren anførte videre, at han ikke havde handlet forkert ved at oplyse, at overtagelsesdagen skulle udsættes, da ventetiden ved tinglysningsretten ville gøre, at hele sagen ikke ville kunne nås inden den 1. juni Sagen ville kunne være nået inden 1. juli 2010, såfremt den ene tidligere medejer havde haft digital signatur som oplyst, og denne virkede. Da denne digitale signatur var spærret, måtte der laves en fuldmagt langt henne i forløbet. Rådgiveren forklarede videre, at han havde meddelt klager, at da der aldrig var indgået en formel aftale om honorar for arbejdet, var rådgiveren ikke berettiget til salær. Klager har bl.a. anført: En køberrådgiver hos indklagede sørgede efter aftale med klager for udfærdigelse af skifteretsattest og tinglysning heraf, samt udarbejdelse af skøde og tinglysning af samme. Der blev ikke indgået aftale om honorar herfor. Klager ved godt, at arbejdet ikke er gratis, men hun kunne ikke få størrelsen på honoraret oplyst, selvom klager spurgte hertil. Klager finder videre, at indklagede har opkrævet et større salgssalær end aftalt. Køber ønskede at overtage fritidshuset den 1. juni 2010, hvilket klager også var interesseret i. Køberrådgiveren meddelte imidlertid, at denne tidsfrist ikke kunne overholdes på grund af papirarbejdet. Køber krævede herefter kr. i prisnedslag som følge af, at køber måtte vente med at overtage huset til den 1. juli Det har efterfølgende vist sig, at køber godt kunne overtage huset allerede den 1. juni 2010, idet køber rent faktisk overtog huset den 1. juli 2010, uden at papirerne var tinglyst, og klager har dermed fået forkert rådgivning, hvilket har kostet klager kr. Dette beløb skal indklagede erstatte. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af sin faktura, når der ikke på handelstidspunktet

5 5 gjaldt en skriftlig formidlingsaftale mellem parterne, samt om indklagede har krav på betaling af honorar for gennemgang af skøde og på betaling for indhentelse af kopi af årsafregning vedrørende forbrugsafgifter, når der ikke er indgået en skriftlig aftale herom. Indklagede har bl.a. anført: Det er korrekt, som af klager anført, at der ikke blev indgået en skriftlig aftale vedrørende indklagedes honorar for udarbejdelse og tinglysning af skøde og skifteretsattest. At tinglysning med videre ikke kunne nås inden den 1. juni 2010 er ikke indklagedes fejl. Indklagede har gjort alt med de bedste intentioner og med et ønske om at servicere klager bedst muligt. Nævnet udtaler: Det fremgår af de forbrugeretiske regler aftalt mellem Forbrugerrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening, at ejendomsmægleren skal sørge for, at væsentlige aftaler indgås eller bekræftes skriftligt. Der ses ikke mellem parterne at være indgået aftale om betaling af kr. for indklagedes arbejde med skifteretsattest og tinglysning af skøde til klager, og nævnet finder herefter, at indklagede ikke kan gøre krav på honorar for det udførte arbejde. Nævnet finder ikke anledning til kritik af, at indklagede anbefalede klager og køber at aftale en senere overtagelsesdag end ønsket, henset til at der skulle tinglyses skifteretsattest og tinglyses skøde til klager, før der kunne påbegyndes tinglysning af skøde til køber. Nævnet kan herefter ikke pålægge indklagede at betale erstatning til klager. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at det i lov om omsætning af fast ejendom 10, stk. 3, bestemt, at en formidler ikke kan gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med lovens krav. Samme lovs 10, stk. 1, fastslår, at en aftale om formidlingsopdrag skal være skriftlig. Formidlingsaftalen af 1. juli 2009 var på tidspunktet for købsaftalens underskrivelse

6 6 udløbet efter sit indhold, og der ses ikke senere at være indgået en skriftlig formidlingsaftale mellem parterne. Da der således ikke på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig formidlingsaftale mellem parterne, kan nævnet ikke godkende indklagedes krav på salær, markedsføringsbidrag, honorar for gennemgang af skøde og for indhentelse af kopi af årsafregning vedrørende forbrugsafgifter. Indklagede skal derfor tilbagebetale det opkrævede beløb på ,75 kr. med fradrag af udgift til ejendomsoplysningsskema 432 kr. og tingbogsattest 350 kr., eller i alt ,75 kr. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Konklusion: Indklagede skal herefter betale ,75 kr. til klager. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra 19. november 2010, til betaling finder sted. Indklagede skal endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Hanne Faaborg, Charlotte Lynggaard og Poul Erik Hansen Damhaven 5 B 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere