UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring"

Transkript

1 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 7 Offentligt 2. oktober 2007 UDKAST Sag 07/05004 anl/lsf Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring I medfør af 25 B, stk. 7, 25 C, stk. 5, 25 E, stk. 4 og 25 F, stk. 4 og 5 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret ved lov nr. 575 af 6. juni 2007, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 1 i bekendtgørelse nr. 359 af 23. maj 2005 om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang: Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Bestemmelserne i kapitel 2 og 3 kan ikke fraviges til skade for sikrede. 2. Uanset 1 kan forsikringsselskabet ved afgivelse af tilbud på byggeskadeforsikring stille rimelige og nødvendige krav om skadesforebyggende tiltag. 3. Uanset 1 kan forsikringsselskabet som betingelse for at tegne forsikringen kræve, at bygherren over for forsikringsselskabet stiller sikkerhed for afhjælpning af byggeskader, jf. 5, som konstateres ved afleveringen af bebyggelsen fra entreprenøren til bygherren eller fra bygherren til en køber, der ikke er den første sikrede. Stk. 2. Ved den første sikrede forstås i denne bekendtgørelse den, der ejer bebyggelsen, efter at denne første gang lovligt er taget i brug. 4. Hvis forsikringen tegnes af en bygherre, som ikke er den første sikrede, kan forsikringsselskabet uanset 1, som betingelse for at tegne forsikringen, kræve, at bygherren over for forsikringsselskabet stiller sikkerhed for afhjælpning af byggeskader, jf. 5, som konstateres ved afleveringen af bebyggelsen fra bygherren til den første sikrede.

2 2/14 Kapitel 2 Byggeskader 5. Ved byggeskade forstås i denne bekendtgørelse: 1) brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen, som har årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen, og som er væsentlig, 2) andre fysiske forhold, herunder forekomst af fugt, skimmelsvamp eller emissioner fra materialer, der har årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen og som på afgørende måde nedsætter brugbarheden af bygningen, eller 3) fysiske forhold ved bebyggelsen, som giver nærliggende risiko for byggeskade som nævnt i nr. 1 eller 2. Stk. 2. Ved nærliggende risiko for byggeskade jf. stk. 1, nr. 3, forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en byggeskade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. Stk. 3. Ved vurderingen af, om der foreligger en byggeskade som nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal der bl.a. lægges vægt på, om forholdet har eller må vurderes at få betydning for personers sikkerhed eller sundhed, om arbejdet er udført fagmæssigt korrekt samt om offentlige forskrifter er overholdt. De eksempler, der er nævnt i bilag 1, indgår i vurderingen af, om der foreligger en byggeskade. Kapitel 3 Forsikringsselskabets dækning 6. Forsikringen dækker udgifter til: 1) udbedring af byggeskader, 2) udbedring af følgeskader, der har betydning for bebyggelsens brugbarhed, 3) rimelige og nødvendige udgifter til juridisk og teknisk bistand i forbindelse med konstatering af skader, 4) rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med udbedring af skader, 5) udgifter til afholdelse af syn og skøn efter forudgående aftale med forsikringsselskabet, 6) rimelige udgifter til nødvendig genhusning i indtil 12 måneder, og 7) rimelige udgifter til nødvendig flytning og opmagasinering af privat indbo i indtil 12 måneder. Stk. 2. Forsikringsselskabets dækning efter stk. 1 omfatter også byggeskader på faste installationer, som hører til bebyggelsen, og som er nødvendige for, at bebyggelsen kan fungere efter sit formål. Stk. 3. Forsikringsselskabets dækning efter stk. 1 omfatter også byggeskader på udbedringsarbejder, hvortil forsikringsselskabet har ydet dæk-

3 3/14 ning efter denne bekendtgørelse, såfremt byggeskaden opstår og anmeldes inden for forsikringens dækningsperiode. 7. Forsikringsselskabet kan undtage byggeskader fra forsikringsdækningen, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1) byggeskaderne har deres væsentligste årsag i arbejder, som sikrede selv har udført eller ladet udføre, 2) den sikrede ikke er den, der har tegnet forsikringen, 3) at det klart fremgår af aftalen mellem bygherren og sikrede, hvilke arbejder den sikrede skal udføre eller lade udføre, 4) bygherren inden aftalen med sikrede om, at sikrede selv skal udføre arbejde på bebyggelsen, har gjort sikrede bekendt med, at byggeskader som nævnt i nr. 1-3 er undtaget fra forsikringsdækningen, og 5) det klart fremgår af forsikringspolicen, hvilke arbejder sikrede har udført eller har ladet udføre. Stk. 2. Bevisbyrden for, at sikrede er gjort bekendt med undtagelsen fra forsikringsdækningen, påhviler forsikringsselskabet. 8. Forsikringen dækker ikke byggeskader på: 1) udendørsarealer og derpå værende indretninger, herunder svømmebassiner, terrasser og legepladser, 2) bygninger med et bebygget areal på mindre end 10 m 2, 3) udestuer, garager, carporte og skure, der ikke lovligt kan anvendes til beboelse, og som ikke har fundament til frostfri dybde. 9. Forsikringsselskabet yder ikke dækning i det omfang, det godtgør: 1) at byggeskaden skyldes manglende vedligeholdelse eller andre mangelfulde forhold i bygningsdriften, 2) at forholdet alene består i udløb af bygningsdelens, konstruktionens eller materialets sædvanlige levetid, 3) at byggeskaden hidrører fra arbejder, som sikrede selv har udført eller ladet udføre, jf. 7, 4) at byggeskaden har udviklet sig, fordi det på grund af sikredes forhold ikke har været muligt at gennemføre eftersyn i henhold til 19, selv om forsikringsselskabet har udvist rimelige bestræbelser på at søge eftersynet gennemført eller 5) at byggeskaden skyldes skadevoldende egenskaber ved et produkt eller en konstruktion, som det på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, hvor produktet blev benyttet, eller konstruktionen blev udført, ikke var muligt at opdage. Stk. 2. Hvis en byggeskade har udviklet sig i omfang efter det tidspunkt, hvor den burde være anmeldt til forsikringsselskabet, jf. dog 12, kan forsikringsselskabet afvise at yde dækning til den del af byggeskaden, der har udviklet sig på grund af den sene anmeldelse. Stk. 3. Forsikringsselskabet yder ikke dækning til driftstab og andet indirekte tab.

4 4/ Hvis forsikringen er tegnet af sikrede, og forsikringsselskabet godtgør, at en anmeldt byggeskade burde være opdaget ved afleveringen af bebyggelsen til sikrede, kan forsikringsselskabet undlade at yde erstatning eller reducere erstatningen til sikrede, såfremt dette udtrykkeligt fremgår af forsikringstilbuddet og forsikringspolicen. Det samme gælder, hvis sikrede er koncernforbundet med den bygherre, der har tegnet forsikringen. 11. Hvis en byggeskade anmeldes til forsikringsselskabet, kan forsikringsselskabet afvise at yde dækning til udgifter til udbedringsarbejder, der er igangsat, inden sikrede har modtaget afgørelse om, at byggeskaden er dækningsberettiget. Stk. 2. Forsikringen dækker dog udgifter til afhjælpningsforanstaltninger, der har været uopsættelige af sikkerhedsmæssige grunde eller har været nødvendige for at afværge eller begrænse en byggeskade. Stk. 3. Forsikringen dækker endvidere udgifter til udbedring af byggeskader, såfremt arbejdet er igangsat som led i en aftale som nævnt i 12, men ikke er blevet fuldført. 12. Forsikringsselskabet kan ikke afvise at yde dækning eller begrænse dækningsomfanget alene under henvisning til, at sikrede ikke har anmeldt en byggeskade uden ugrundet ophold, hvis forsinkelsen ikke er urimelig og skyldes, at sikrede har søgt udbedring gennemført på grundlag af indgåede entrepriseaftaler, rådgiveraftaler, købsaftaler eller lignende aftaler. 13. Er forsikringen tegnet af en anden end den sikrede, kan forsikringsselskabet ikke afvise at yde dækning til sikrede eller reducere erstatningens størrelse under henvisning til, at forsikringstageren ved forsikringsaftalens indgåelse har afgivet urigtige forsikringsoplysninger eller under henvisning til, at forsikringstageren ikke har opfyldt betingelser fastsat af forsikringsselskabet for tegning af byggeskadeforsikring. 14. Sikredes egenbetaling kan højst udgøre kr. pr. byggeskade, pr. boligenhed eller erhvervsenhed. Hvis der opstår flere byggeskader, kan egenbetalingen højst udgøre kr. pr. boligenhed eller erhvervsenhed i forsikringens løbetid. Stk. 2. Selvrisiko, der er afholdt i henhold til en anden tingsforsikring, medregnes i opgørelsen af egenbetalingen efter stk. 1, såfremt byggeskaden er dækningsberettiget. Stk. 3. De i stk. 1 nævnte beløb reguleres hvert tredje år pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. lov om beregning af et nettoprisindeks. Reguleringen sker på grundlag af den årlige procentvise ændring af nettoprisindekset, beregnet ud fra indekset i september måned i det foregående år. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med Reguleringen sker på grundlag af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2011.

5 5/14 Stk. 4. Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggør hvert tredje år det afrundede beløbs størrelse. 15. Forsikringsselskabet har kun pligt til at dække en byggeskade, hvis byggeskaden udbedres. Stk. 2. Forsikringsselskabet kan i forbindelse med udbedringen stille krav om ændringer i bygningsdeles konstruktioner, såfremt det er nødvendigt for at forebygge nye byggeskader. 16. Når forsikringsselskabet modtager en anmeldelse af en byggeskade, skal forsikringsselskabet underrette bygherren herom og opfordre bygherren til at lade byggeskaden udbedre inden for rimelig tid. Dette gælder ikke, hvis byggeskaden åbenlyst ikke er dækningsberettiget. Stk. 2. Forsikringsselskabet har ikke pligt til at udbedre en byggeskade, før bygherren har haft mulighed for at foretage udbedring. 17. Forsikringssummen udgør entreprisesummen med fradrag af udgifter til anlæg af udendørsarealer og derpå værende indretninger samt til opførelse af bygninger som nævnt i 8. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte beløb reguleres efter den relative udvikling i byggeomkostningsindekset fra 1. kvartal i det år, forsikringen trådte i kraft, til 1. kvartal i det år, en skade anmeldes. 18. Erstatningen opgøres til dagsværdi og kan reduceres efter almindelige erstatningsretlige principper, når en del af levetiden er opbrugt, hvis der indgår sparede driftsudgifter, eller udbedringen indeholder en forbedring. Kapitel 4 Eftersyn 19. Forsikringsselskabet foretager eftersyn af bebyggelsen og afholder udgifterne hertil. Forsikringsselskabet kan anvende bygningssagkyndige, der er ansat i forsikringsselskabet, eller andre bygningssagkyndige. Stk. 2. Der foretages to eftersyn i forsikringens løbetid: 1) et 1-års eftersyn, der afholdes tidligst 5 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft og 2) et 5-års eftersyn, der afholdes tidligst 4 år efter, at forsikringen er trådt i kraft. 20. Hvis forsikringsselskabet ikke har foretaget eftersyn, jf. 19, stk. 2, eller ikke har indsendt en fyldestgørende eftersynsindberetning eller skadesoversigt indenfor de i 27, stk. 2 angivne frister, giver Erhvervs- og Byggestyrelsen forsikringsselskabet en frist på 3 uger til at foretage eftersyn eller indsende en fyldestgørende eftersynsindberetning og skadesoversigt.

6 6/14 Stk. 2. Hvis forsikringsselskabet ikke inden fristens udløb forestår afholdelse af eftersyn og indsender fyldestgørende eftersynsindberetning og skadesoversigt eller godtgør, at den manglende gennemførelse af eftersyn og udarbejdelse af skadesoversigt skyldes forhold hos den sikrede, jf. byggelovens 25 E, stk. 3, 2. pkt., rekvirerer Erhvervs- og Byggestyrelsen et eftersyn på forsikringsselskabets regning. 21. Forsikringsselskabet orienterer sikrede om afholdelse af eftersyn i rimelig tid før gennemførelsen. Stk. 2. Sikrede skal sørge for, at forsikringsselskabet har adgang til bebyggelsen samt har mulighed for at udtage prøver og gennemføre målinger i nødvendigt omfang. 22. I udlejningsejendomme indkalder sikrede mindst en repræsentant for beboerne til at deltage i eftersyn. Stk. 2. I ejendomme med beboerrepræsentation eller talsmand for lejerne, jf. lejeloven, indkaldes beboerrepræsentationen eller talsmanden for lejerne. 23. Eftersyn består af en systematisk, byggeteknisk gennemgang af bebyggelsen med det formål at beskrive og vurdere dennes tilstand, herunder registrere svigt og byggeskader samt belyse årsagerne hertil. Der skal herunder ske en registrering af manglende eller utilstrækkelig brandsikring og isolering mod kulde, varme og lyd, der ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet. Stk. 2. Ved svigt forstås, at materialer, konstruktioner eller bygningsdele i bebyggelsen savner egenskaber, som i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik burde være der, eller at en ydelse helt mangler. Stk. 3. Ved eftersynet skal synlige bygningsdele gennemgås ved en visuel besigtigelse, og ikke-synlige bygningsdele skal gennemgås ved hjælp af tegninger og kontroldokumentation. Stk. 4. Giver den visuelle besigtigelse eller andre forhold anledning til begrundet mistanke om en byggeskade, skal eftersynet i nødvendigt omfang suppleres af destruktive indgreb. Destruktive indgreb kan alene foretages efter aftale med sikrede. Forsikringsselskabet afholder udgifter til nødvendige reparationer som følge af destruktive indgreb. Stk. 5. Giver den visuelle besigtigelse eller andre forhold begrundet mistanke om en byggeskade som følge af fugt, skal eftersynet i nødvendigt omfang suppleres med fugtmålinger. Stk. 6. Eftersynet kan foretages stikprøvevis i et omfang, der sikrer, at eftersynet er repræsentativt for bebyggelsen eller for flere ens bebyggelser. 24. Den bygningssagkyndige skal have erfaring i bygningseftersyn og byggeprojektering. Stk. 2. Den bygningssagkyndige må ikke have medvirket ved opførelsen eller driften af den bebyggelse, der skal efterses. Dette gælder for en virksomhed, for ansatte i virksomheden og for personer, der selvstændigt el-

7 7/14 ler som tidligere ansatte i en anden virksomhed har medvirket ved opførelsen eller driften. Det gælder endvidere, når den bygningssagkyndige er nærtstående til en, der har medvirket ved opførelsen eller driften af den bebyggelse, der skal efterses. Stk års eftersynet må ikke foretages af den bygningssagkyndige, der har foretaget 1-års eftersynet af bebyggelsen. 25. Den bygningssagkyndige udarbejder på baggrund af hvert eftersyn en eftersynsindberetning. Stk. 2. Eftersynsindberetningen skal indeholde en registrering af svigt og skader samt beskrive mulige årsager hertil, give en beskrivelse og vurdering af bebyggelsens tilstand, herunder særligt vedligeholdelsestilstanden, samt omhandle uafklarede forhold, som medfører behov for yderligere undersøgelser. Uvæsentlige forhold skal ikke omtales i eftersynsindberetningen. Stk. 3. Eftersynsindberetningen skal opstilles systematisk efter bygningsdele og indeholde oplysning om art, omfang og placering i bebyggelsen. Stk. 4. Eftersynsindberetninger skal udarbejdes elektronisk i de skabeloner, der findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside, og fremsendes elektronisk til Erhvervs- og Byggestyrelsen. 26. Forsikringsselskabet udarbejder på baggrund af eftersynsindberetningen en skadesoversigt, som skal indeholde en oversigt over de konstaterede dækningsberettigede byggeskader. Stk. 2. Skadeoversigten skal indeholde oplysninger om 1) den totalentreprenør, hovedentreprenør eller fagentreprenør, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade. 2) den rådgiver, der har været tilsynsførende ved udførelsen af arbejder, som nævnt i nr. 2. 3) den rådgiver, der har lavet en projekteringsfejl, såfremt byggeskaden efter den bygningssagkyndiges eller forsikringsselskabets vurdering helt eller delvist har sin årsag i projekteringsfejlen, og 4) den materialeproducent, der har leveret materialer til brug for udførelsen af arbejder som nævnt i nr. 2, såfremt byggeskaden efter den bygningssagkyndiges eller forsikringsselskabets vurdering har sin årsag i det pågældende materiale og ikke skyldes, at materialet ikke er anvendt efter materialeproducentens anvisninger. Stk. 3. Skadesoversigten skal udarbejdes elektronisk i de skabeloner, der findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside. 27. Forsikringsselskabet sender eftersynsindberetningen, jf. 25, og skadesoversigten, jf. 26, til: 1) Bygherren, 2) den sikrede, 3) Erhvervs- og Byggestyrelsen,

8 8/14 4) de, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade jf. 26, stk. 2, nr Stk. 2. Eftersynsindberetningen og skadesoversigten efter 1-års eftersynet skal være kommet frem til modtagerne senest 10 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft. Eftersynsindberetningen og skadesoversigten efter 5-års eftersynet skal være kommet frem til modtagerne senest 4 år og 10 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft. Eftersynsindberetningen og skadesoversigten skal sendes elektronisk til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Stk. 3. Hvis en byggeskade anmeldes til forsikringsselskabet uden for de eftersyn, der foretages efter 19, skal de i stk. 1 nævnte ligeledes have besked herom, når forsikringsselskabet har anerkendt byggeskaden som dækningsberettiget. 28. Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejder på grundlag af en elektronisk behandling af eftersynsindberetningen, skadesoversigten og generel byggeteknisk viden en bearbejdet eftersynsrapport. Den bearbejdede eftersynsrapport skal indeholde følgende oplysninger: 1) en beskrivelse af de skader og svigt, der er nævnt i eftersynsindberetningen, 2) årsager til skader i det omfang, disse kan belyses uden at foretage yderligere undersøgelser, og 3) forslag til forebyggelse af skader, herunder anbefalinger om fremtidig vedligeholdelse i det omfang, det kan ske uden at foretage yderligere undersøgelser. Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen sender den bearbejdede eftersynsrapport til sikrede og forsikringsselskabet. Den bearbejdede eftersynsrapport fra 1-års eftersynet skal være kommet frem til modtagerne senest 11 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft, jf. dog stk. 3. Den bearbejdede eftersynsrapport fra 5-års eftersynet skal være kommet frem til modtagerne senest 4 år og 11 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft, jf. dog stk. 3. Stk.3. Hvis eftersynsindberetningen og skadesoversigten ikke er kommet frem til Erhvervs- og Byggestyrelsen inden udløbet af de frister, der er fastsat i 27, stk. 2, og Erhvervs- og Byggestyrelsen derfor i medfør af 20 har rekvireret et eftersyn, sender Erhvervs- og Byggestyrelsen den bearbejdede eftersynsrapport hurtigst muligt efter modtagelsen af eftersynsindberetningen og skadesoversigten. 29. Erhvervs- og Byggestyrelsen kontrollerer elektronisk, at eftersynene er gennemført, herunder at de omfattede dele af bebyggelsen er efterset. Stk. 2. Forsikringsselskabet indbetaler en gang om året et gebyr til Erhvervs- og Byggestyrelsen til dækning af Erhvervs- og Byggestyrelsens udgifter til kontrol efter stk. 1 og udarbejdelse af bearbejdede eftersynsrapporter efter 28. Stk. 3. Gebyret udgør 425 kr. pr. bolig eller erhvervsenhed, der er omfattet af en bearbejdet eftersynsrapport.

9 9/14 Kapitel 5 Dokumentation m.v. 30. Bygherren skal ved ansøgning om byggetilladelse dokumentere, at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring, jf. byggelovens 25 C, stk. 1, ved at sende en kopi af forsikringsselskabets tilbud for bebyggelsen samt eventuelle vilkår for tilbuddet til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Bygherren skal ved færdigmelding af byggeriet dokumentere, at der er tegnet en byggeskadeforsikring, og at præmien er betalt, jf. byggelovens 25 C, stk. 2, ved at sende en kopi af henholdsvis forsikringspolice for bebyggelsen og kvittering for indbetaling af forsikringspræmien til kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Hvis forsikringspolicen ikke er udstedt, når byggeriet skal færdigmeldes til kommunalbestyrelsen, kan bygherren fremsende en meddelelse fra forsikringsselskabet om, at der er tegnet en byggeskadeforsikring for bebyggelsen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kopi, jf. stk. 1 og 2, samt meddelelse, jf. stk. 3, skal sendes elektronisk. 31. På baggrund af de oplysninger, som bygherren har indsendt i medfør af 30, stk. 2 eller 3, registrerer kommunalbestyrelsen i Bygnings- og Boligregistret navnet på det forsikringsselskab, der har tegnet byggeskadeforsikring, og datoen for forsikringens ikrafttræden. Kapitel 6 Offentliggørelse 32. Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggør på internettet oplysninger om de virksomheder, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade jf. 5. Stk. 2. Offentliggørelsen omfatter firmanavn, adresse og cvr.nr. på: 1) den totalentreprenør, hovedentreprenør eller fagentreprenør, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade eller, 2) den rådgiver, der har været tilsynsførende ved udførelsen af arbejder som nævnt i nr. 1, 3) den rådgiver, der har lavet en projekteringsfejl, såfremt byggeskaden efter den bygningssagkyndiges eller forsikringsselskabets vurdering helt eller delvist har sin årsag i projekteringsfejlen, og 4) den materialeproducent, der har leveret materialer til udførelsen af arbejder som nævnt i nr. 1, såfremt byggeskaden efter den bygningssagkyndiges eller forsikringsselskabets vurdering har sin år-

10 10/14 sag i det pågældende materiale og ikke skyldes, at materialet ikke er anvendt efter materialeproducentens anvisninger. Stk. 3. Endvidere skal offentliggørelse efter stk. 1 indeholde en kort beskrivelse af den byggeskade, der er opstået på bebyggelsen, og i hvilket postnummer bebyggelsen er beliggende. 33. Offentliggørelsen efter 32 sker 5 måneder efter Erhvervs- og Byggestyrelsens modtagelse af skadesoversigten i medfør af 27, jf. dog stk. 2 og Stk. 2. Hvis en dækningsberettiget byggeskade anmeldes til forsikringsselskabet uden for de eftersyn, der foretages efter 19, stk. 2, sker offentliggørelsen 5 måneder efter underretningen i medfør af 27, stk. 3, jf. dog 36. Stk. 3. Oplysninger efter 32 må 2 år efter offentliggørelsen ikke mere være offentligt tilgængelige. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan herefter anvende oplysninger efter 32 til statistiske formål. 34. Er der anlagt sag ved en domstol eller udtaget klageskrift ved voldgiftsretten om ansvaret for en byggeskade eller om der er tale om en byggeskade, udsættes eller suspenderes offentliggørelse efter 32, indtil sagen er endeligt afsluttet. Udsættelsen eller suspensionen omfatter kun sagens parter. Den, der har anlagt sagen ved en domstol eller udtaget klageskrift ved Voldgiftsretten, sender elektronisk en kopi af stævning eller klageskrift til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Stk. 2. Offentliggørelse efter 32 sker 1 år efter, at Erhvervs- og Byggestyrelsen har modtaget kopi af stævning eller klageskrift, jf. stk. 1. Hvis der inden udløbet af 1 års fristen elektronisk er indsendt dokumentation til Erhvervs- og Byggestyrelsen for, at sagen ikke er endelig afsluttet, udsættes offentliggørelsen 1 år ad gangen fra modtagelsen af den indsendte dokumentation. Stk. 3. Der sker ikke offentliggørelse, hvis der inden 1 års fristens udløb elektronisk er indsendt dokumentation til Erhvervs- og Byggestyrelsen for, at der, jf. stk. 1 er truffet endelig afgørelse om, eller indgået retsforlig om, at den virksomhed der har udført eller medvirket til udførelsen af byggeskaden, ikke er ansvarlig for byggeskaden. Hvis der allerede er sket offentliggørelse af oplysninger efter 32, stk. 2, vil disse blive slettet fra internettet. 35. Hvis forsikringsselskabet modtager nye oplysninger om en bebyggelses forhold, således at der er anledning til at ændre vurderingen af, hvem der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade, så kan forsikringsselskabet ændre i eftersynsindberetningen, jf. 25, eller i skadesoversigten, jf. 26. Stk , stk. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse. 36. Hvis forsikringsselskabet efter offentliggørelsen har fundet anledning til at ændre i eftersynsindberetningen, jf. 25, eller i skadesoversig-

11 11/14 ten, jf. 26, vil oplysningerne, jf. 32, blive ændret eller slettet i overensstemmelse hermed. 37. Hvis en byggeskade opdages og udbedres inden 1-års eftersynet jf. 19, stk. 2, nr. 1, sker der ikke offentliggørelse. Kapitel 7 Ikrafttræden 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2008.

12 12/14 Bilag 1 Eksempler på byggeskader Ved bedømmelsen af, hvorvidt en byggeskade er dækningsberettiget, skal der foretages en konkret vurdering efter 5. Ifølge bestemmelsen skal byggeskaden have årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen og være væsentlig eller på afgørende måde nedsætte brugbarheden af bebyggelsen. Der kan være tale om projekterings-, udførelses- eller materialefejl. Nedenfor følger en række eksempler på skader, der ud fra en konkret vurdering kan eller ikke kan være dækningsberettigede. Listen er ikke udtømmende. 1. Eksempler på dækningsberettigede byggeskader Skader på bærende og stabiliserende konstruktioner med risiko for kollaps eller deformation af bygningsdelen eksempelvis som følge af, at de gældende normer for vind- og snebelastning m.v. ikke er opfyldt. Manglende konstruktive forbindelser med risiko for kollaps eller deformation af bygningsdelen. Skadelige revner i teglstensoverliggere. Sætningsrevner i vægge og fundamenter som følge af utilstrækkelig fundering. Skævheder i gulve, der skyldes sætningsskade. Sætninger i altanfundamenter som følge af fejl ved fundering. Opstigende grundfugt, indtrængende overfladevand eller fugtbelastede terrændæk. Fugt som følge af utætte gennemføringer af afløb mv. i terrændæk. Fugtskader i sokkel, terrændæk eller gulve, for eksempel som følge af fejl ved omfangsdræn. Utætte inddækninger og skotrender. Utæt undertag. Uventileret damptæt undertag. Utæt eller fejlplaceret dampspærre med deraf følgende fugtproblemer. Utætte forsynings- og afløbsinstallationer. Korrosion i rør og vandinstallationer. Bagfald på kloak, der medfører væsentlig nedsat funktion eller levetid. Nedfaldne fliser i vådzone, som følge af fejl i valg af klæber eller udførelse.

13 13/14 Utilstrækkelig vedhæftning af gulv- og vægfliser i vådzone. Væsentlige utætheder i klimaskærm. Synlig skimmelsvamp i beboelses- eller opholdsrum, herunder køkken og bryggers, på et areal større end 400 cm2, uanset om skimmelsvampen forekommer samlet eller pletvis. Synlig skimmelsvamp, uden for beboelses eller opholdsrum, der udgør en generel og ikke ubetydelig risiko for sundhedsskade som følge af luftstrømme til beboelses- eller opholdsrum og/ eller skimmelsvampens placering i forhold til beboelses- eller opholdsrum. Skjult skimmelsvamp, der udgør en generel og ikke ubetydelig risiko for sundhedsskade som følge af luftstrømme til beboelses- eller opholdsrum og/ eller skimmelsvampens placering i forhold til beboelses- eller opholdsrum. Fugtskader som følge af brug af opfugtede materialer. Væsentlig nedsat levetid for konstruktioner og materialer i forhold til normal forventet levetid. Trænedbrydende svamp i for eksempel vinduer, døre, kviste, karnapper eller tagkonstruktioner. Accelereret nedbrydning af bundstykker i døre og vinduer. Nedbrudte fuger i murværk som følge af fejl i mørtelkvalitet. Rustangreb på armeringsjern i f.eks. altaner som følge af fejl i dæklag over armeringsjern. 2. Eksempler på byggeskader, der ikke er dækningsberettigede Revner uden konstruktiv betydning i sokler, sokkelpuds, murværk og indervægge. Afskalning af tyndpuds. Skævheder i gulve og vægge, der ikke skyldes bærende konstruktioners manglende stabilitet eller utilstrækkelig fundering. Skævheder i gulve og vægge, der ikke har indflydelse på bærende konstruktioners stabilitet. Skader på udendørsarealer herunder havemure, terrasser, legeredskaber, svømmebassiner og installationer til samme. Trænedbrydning i for eksempel vinduer, døre, kviste, karnapper eller tagkonstruktioner som følge af manglende normal vedligeholdelse. Skader pga. slid og ælde. Nedbrydning i nedgravede træstolper. Skader på bygningsdele med opbrugt levetid, hvis denne ikke er væsentligt nedsat som følge af fejlplacering mv.

14 14/14 Manglende tæthed i bebyggelsen, medmindre der er nærliggende risiko for væsentlig skade. Tagrender, der er underdimensionerede, men ikke indebærer nærliggende risiko for, at der opstår skade på andre bygningsdele. Tagrender, der har forkert fald, men under normale forhold afvander til nedløbet. Inddækninger og skotrender med fejl, men uden nærliggende risiko for vandindtrængning. Tegltag med for tynde afstandslister, hvis dette ikke indebærer nærliggende risiko for ødelæggelse af undertaget, tegltaget eller lægterne. Blafrende undertag, hvis dette ikke indebærer nærliggende risiko for, at det ødelægges. Bagfald i bruseniche, som ikke medfører skadelig opfugtning af andre bygningsdele. Nedfaldne fliser uden for vådzone. Nedbrudte elastiske fuger med kort levetid. Utilstrækkelig vedhæftning af gulv- og vægfliser uden for vådzone. Kosmetiske skader, herunder afskalling af maling. Misfarvninger, som ikke skyldes skimmelsvamp. Skimmelsvamp, der skyldes uhensigtsmæssig brugeradfærd, for eksempel manglende udluftning i forbindelse med tørring af tøj indendørs. Punkterede termoruder, som ikke skyldes fejl ved monteringen. Træk fra døre og vinduer. Knirkende gulve som følge af forkert fastgørelse. Skader på og funktionssvigt i hårde hvidevarer.

Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring.

Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring. Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring. 1. Hvem er sikret på policen Sikret er den eller de personer, som ejer den forsikrede bolig- eller erhvervsenhed

Læs mere

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring BEK nr 1292 af 24/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/05004 Senere

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Indhold Side Indhold Side. 1 Hvad er omfattet af forsikringen 2 9 Regres 4

Indhold Side Indhold Side. 1 Hvad er omfattet af forsikringen 2 9 Regres 4 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 080 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Yderligere oplysninger

Læs mere

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Industrivej 2, DK-4683 Rønnede, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i udestuens træværk. 2. Manglende udluftning i udestuens tagkonstruktion. 3. Råd m.v. i vinduer og døre. 4. Utætte tagrender/nedløb. 5. Afskalning på sokkel. 6. Revner

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporterne H 05- -0179 og H 06- -0151. Påtalen tildeles i

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod Købstædernes Forsikring GS Grønningen 1 1270 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6163 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Manglende fundament under tilbygningen 2. Forkerte skruer i facadebeklædningen 3. Manglende redningsåbning. Forkert U-værdi 4.

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen BvB information 2012 byggeskader Hvilke skader kan anmeldes Inden du anmelder en byggeskade Sådan udfylder du skadeanmeldelsen Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10070 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Byggeteknisk eftersyn

Byggeteknisk eftersyn Eftersyn, metodik Byggeteknisk eftersyn - handler om at fastslå ved direkte og indirekte eftersyn om der er svigt (og skader) i det fysiske byggeri, og om der er fejl og mangler i dokumentationen. Eftersyn

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------------- --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e :

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e : 648/02 Den 24. juni 2002 blev i sag nr. 56.756: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx mod Lærerstandens Brandforsikring G/S Farvergade 17 1463 København K afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: jarne Højrup Nielsen dresse Egevænget 15 Postnr. 6051 Dato 11-04-2011 y lmind Udløbsdato 11-10-2011 H-11-000-0079 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-204041 Matrikel/Ejerlav: 9T lmind y,

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: For Harry Christoffersen dresse Ellekratvej 1D Postnr. 5210 Dato 09-05-2011 y Odense NV Udløbsdato 09-11-2011 H-11-0-0067 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-597238 Matrikel/Ejerlav: 25U

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

Danske Boligadvokater 21. April 2009

Danske Boligadvokater 21. April 2009 1 19. marts 2009 Danske Boligadvokater 21. April 2009 Indhold 2 19. marts 2009 Præsentation Baggrund for lov om byggeskadeforsikring Formål med lovgivningen Hvilke regelsæt Forsikringspligten Hvem Hvad

Læs mere

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Dorte Nymand dresse Skovvænget 9 Postnr. 4862 Dato 31-05-2011 y Guldborg Udløbsdato 30-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-21051 Matrikel/Ejerlav: 19R Soesmarke y, Majbølle Internt

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Lotte uhl Larsen og Henrik Larsen dresse Frydenlund Park 12 Postnr. 2950 Dato 20-06-2011 y Vedbæk Udløbsdato 20-12-2011 H-11-00-0213 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-011474 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Uwe Petersen dresse Kelstruphave 115 Postnr. 6100 Dato 13-01-2009 y Haderslev Udløbsdato 13-07-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-6739 Matrikel/Ejerlav: 31 Kelstrup, Vilstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming & Stine Nielsen dresse Fjelstrupvej 61 Postnr. 6100 Dato 15-08-2010 By Haderslev Udløbsdato 15-02-2011 H-10-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-4436 Matrikel/Ejerlav: 279

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Forsikringsomfang og dækninger - når bygninger ikke er vedligeholdte. Lars Jespersen Contea

Forsikringsomfang og dækninger - når bygninger ikke er vedligeholdte. Lars Jespersen Contea - når bygninger ikke er vedligeholdte Lars Jespersen Contea Hvorfor er det et problem, når en bygning ikke er vedligeholdt? Hvis man kigger på det rent forsikringsmæssigt så er det hovedsageligt i skadesituationen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 2. 1. Generelle informationer - generelle krav... 3. 2. Udførelse:... 3. 3. Noteret værdi:... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 2. 1. Generelle informationer - generelle krav... 3. 2. Udførelse:... 3. 3. Noteret værdi:... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1. Generelle informationer - generelle krav... 3 2. Udførelse:... 3 3. Noteret værdi:... 3 4. Udbetaling af godtgørelse.... 4 5. Lejernes installationsret.... 5 6. Kriterier

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening 05.2010 Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening 1. Garantifondens navn er Danske Garantifond 2. Garantifondens formål er at sætte Danske Tagdækker mestres Brancheforening

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 Besigtigelse d. 22. januar 2015. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels R Bøgh dresse Snerlevej 6 Postnr. 9320 Dato 28-04-2010 By Hjallerup Udløbsdato 28-10-2010 H-10-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-11178 Matrikel/Ejerlav: 1EG Klokkerholm,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) BEK nr 1262 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-4381 Senere

Læs mere

Historik og resumé. Vedr. Gl. Strandvej 131A, matr. nr. 22c, Sletten, 3050 Humlebæk

Historik og resumé. Vedr. Gl. Strandvej 131A, matr. nr. 22c, Sletten, 3050 Humlebæk Historik og resumé Vedr. Gl. Strandvej 131A, matr. nr. 22c, Sletten, 3050 Humlebæk Resumé og uddrag af teknisk dokumentation af husets tilstand, jvf. diverse rapporter og undersøgelser, foretaget i forbindelse

Læs mere

Vurdering af beholder

Vurdering af beholder Beholder beliggenhed Adresse Vurdering af beholder SKEMA 2 Postnummer og postdistrikt Omfattet af eftersyn Normaleftersyn 5 års kontrol 10 års kontrol Indstillet til supplerende eftersyn Supplerende eftersyn

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Vedtægter for BYGGGARANTIEN

Vedtægter for BYGGGARANTIEN Vedtægter for BYGGGARANTIEN 1 - Formål Byggegarantiens overordnede formål er at sikre, en ensartet høj kvalitet på alt håndværksmæssigt arbejde, udført af Byggegarantiens medlemmer. Garantien sikrer, at

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N50-S1 (751-S562) Dato: 26-08-2013 Bygningsejer: Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8100 Aarhus C Byggeriets beliggenhed: Helga Pedersens Gade

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening Retningslinjer og vejledning for Hobro Boligforening Retningslinier og vejledning Retningslinier og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse, forbedringer, ændringer og moderniseringer af boligforeningens

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

Vedligeholdelse og reparation. Januar 2016

Vedligeholdelse og reparation. Januar 2016 Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 7 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) Januar 2016 1. Generelt om vedligeholdelse 2. GEMINOX gasfyr og den øvrige del af varmesystemet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kurt Hugo Hansen dresse Skrænten 15 Postnr. 5560 Dato 26-05-2011 y arup Udløbsdato 26-11-2011 H-11-0-0056 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-019137 Matrikel/Ejerlav: 3 R Skydebjerg y, arup

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere