2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges"

Transkript

1 Udbud af ejendommene Lyngbygade 50 og Valdemarsgade 2 2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Samlet grundareal m 2 Samlet bebygget areal m 2 Tilbudsfrist mandag 4. august 2014 kl Mindstepris 5,84 mio. kr. ekskl. moms Side 1 af 8

2 Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for afgivelse af tilbud 2. Beskrivelse af ejendommene 3. Bygningsarealer 4. Offentlige vurderinger 5. Salgsvilkår 6. Købstilbud 7. Bilag Side 2 af 8

3 1. Vilkår for afgivelse af tilbud Ejendommene udbydes samlet til salg af Silkeborg Kommune. Ejendommene udbydes til salg efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse 68 og Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Købstilbud på ejendommene skal afgives på den særlige tilbudsblanket nedenfor (6. Købstilbud) og sendes i en lukket kuvert som mærkes Fortroligt og udbud af Lyngbygade 50/Valdemarsgade 2 til: Silkeborg Kommune Ejendomme Østergade Silkeborg Tilbuddet skal være Silkeborg Kommune i hænde senest mandag den 4. august 2014, kl Kun tilbud der afgives på den særlige tilbudsblanket, vil blive taget i betragtning. Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Silkeborg Kommune. Hvis der ønskes kvittering for modtagelsen kan dette ske ved, at tilbudsgiver skriver sin adresse på kuverten. Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted. Kun tilbud som er lig med eller over fastsatte mindstepris på 5,84 mio. kr. ekskl. moms med vedlagt forslag til projekt til gennemførelse af et samlet projekt i henhold til lokalplanforslag og dokumentation for at kunne gennemføre det samlede projektet vil komme i betragtning. Samtidigt med afgivelsen af tilbud skal tilbudsgiver vedlægge forslag til projektet, og forslagene skal som minimum bestå af: Dokumentation for at kunne gennemføre det samlede projekt i henhold til den endelige lokalplan Situationsplan med hovedmål og nordpil 1:200 Beskrivelse af den arkitektoniske idé Facadeskitser i målestoksforhold 1:100 Arealberegning omfattende brutto- og nettoarealer i skemaform samt udregning af bebyggelsesprocent Beskrivelse af byggematerialer og bebyggelsens placering og højde inkl. terrænmæssig placering Beskrivelse af behandling af udendørsarealer Beskrivelse af adgangsforhold for trafik til grunden, herunder løsning og udformning af rundkørslen og bebyggelsens parkeringsforhold samt behandling af udendørsarealer, herunder eventuel terrænregulering Side 3 af 8

4 Tilbuddene vil herefter blive vurderet på såvel pris som på projekt. De to kriterier er ikke vægtet, men vil blive vurderet som en helhed, hvorefter byrådet vil vælge det for kommunen mest fordelagtige projekt. Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget i betragtning. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud. Såfremt der er spørgsmål til udbudsmaterialet kan disse fremsendes skriftligt til Silkeborg Kommune, Ejendomme, senest den 11. juli 2014 kl Silkeborg Kommune vil besvare spørgsmålene snarest herefter. 2. Beskrivelse af ejendommene Lyngbygade 50 består af to matrikler 121æ og 121z Silkeborg Markjorder, der anvendes til Hjælpemiddelcentral. Ejendommen har et samlet grundareal på m 2 og et samlet erhvervsareal på m 2. Valdemarsgade 2, matr.nr. 120bl Silkeborg Markjorder, er en ubeboet beboelsesejendom med 2 boliger. Ejendommen har et grundareal på 337 m 2 og et samlet boligareal på 160 m 2, der iflg. lokalplanforslag primært skal anvendes til etablering af rundkørsel og grønt areal. 3. Bygningsarealer Ejendommens arealer er ifølge udskrift af BBR (jfr. bilag 6 og 7 ) oplyst som følger: Bebygget areal i alt 2329 m² Valdemarsgade 2, matr.nr. 120bl (bygn.1./beboelse, opført 1905) 98 m² (bygn.2./udhus, opført 1992) 12 m² (bygn.3./carport, opført 2003) 29 m² Lyngbygade 50, matr.nr. 121æ (bygn.1/kontor m.m., opført 1960) 1615 m² (bygn.3./kontor m.m., opført 1998) 60 m² Lyngbygade 50, matr.nr. 121z (bygn.2/kontor, lager m.m., opført 1919) 494 m² (bygn.4./udhus, opført 1998) 21 m² 4. Offentlige vurderinger Den offentlige ejendomsværdi for Lyngbygade 50 er pr. 1. oktober 2012 ansat til kr., hvoraf grundværdien udgør kr. (jfr. bilag 27), og for Valdemarsgade 2 er den pr. 1. oktober 2011 ansat til kr., hvoraf grundværdien udgør kr. (jfr. bilag 28). Side 4 af 8

5 Side 5 af 8 5. Salgsvilkår 5.1 Overtagelsesdagen Overtagelsesdagen er fastsat til 15. september Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommene for købers regning og risiko i enhver henseende. 5.2 Købesummen og dens betaling Købesummen indbetales til Silkeborg Kommune, til kontant betaling med forfaldsdato senest på overtagelsesdagen. Sælgerne forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales rettidigt. Ved forsinket betaling af købesummen, påløber renter af købesummen jf. rentelovens almindelige bestemmelser Tillæg til købesummen Ejendommene i nærværende handel er udbudt til salg til eksisterende lovlig anvendelse der fremgår af lokalplanforslag og mindsteprisen er derfor fastsat i henhold til denne anvendelse. Silkeborg Kommune forbeholder sig som sælger ret til at kræve købesummen forholdsmæssigt reguleret i forhold til det byggeri, der kan realiseres i henhold til lokalplan efter følgende principper: Tillæg for yderligere boligetagemeter, der afviger fra m 2 á kr. pr. etagemeter Tillæg for yderligere bolig-/kontoretagemeter, der afviger fra m 2 á kr. pr. etagemeter (hvis kontoretagemeter ikke kan konverteres til boligetagemeter) Tillæg for yderligere etagemeter til detailhandel, der afviger fra m 2 á kr. pr. etagemeter 5.3 Refusion mv. Overtagelsesdagen er skæringsdagen. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse. 5.4 Handelsomkostninger Omkostninger forbundet med handlen, herunder udgifter til skøde og tinglysning betales af køber og sælger med halvdelen til hver. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Der udbetales ikke vederlag til de bydende Ansvarsfraskrivelser Køber opfordres til, forinden afgivelse af tilbud, at gennemgå/besigtige ejendommene. Ejendommene sælges som beset af køber og uden ansvar af nogen art for sælgerne, herunder også for undergrundens beskaffenhed og evt. forurening på grundene. Ejendommene sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav i relation til såvel ejendommenes nuværende og fremtidige benyttelse. Køber må ved henvendelse til brandmyndighed, bygningsmyndighed, planmyndighed samt øvrige relevante myndigheder i øvrigt, sikre sig, at myndighedskrav ikke hindrer den påtænkte anvendelse af ejendommene.

6 5.6. Offentlige planer/anvendelse/tidsbegrænset erhvervslejekontrakt Ejendommene er beliggende i et område, der ved lokalplanforslag udlægges til bolig- og centerområde i Sydbyen. (se lokalplanforslaget på hjemmesiden Iflg. lokalplanforslaget sikrer lokalplanen, at den eksisterende bygning for Hjælpemiddelscentralen bevares i videst muligt omfang. I bygningen kan der indrettes en dagligvarebutik på maks m 2 samt boliger og liberale erhverv. Der kan etableres ca boliger inden for hele lokalplanområdet. Men da udflytning af Hjælpemiddelcentralen fra Lyngbygade 50 ikke kan forventes at have fundet sted på overtagelsesdagen, er salget fra kommunens side betinget af, at køber samtidig med handlen tiltræder den erhvervslejekontrakt om tidsbegrænset erhvervslejemål på 3 år med Silkeborg Kommune (jfr. bilag 20) Udbygningsaftale Formålet med lokalplanforslag er ligeledes, at sikre gode trafikale forhold for både bilister, cyklister og gående. Trafikforholdene i krydset Lyngbygade/Valdemarsgade/Lyngsøvej skal forbedres, hvilket sker ved etablering af en rundkørsel i krydset. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet et udkast til en frivillig Udbygningsaftale efter planlovens 21b som sikrer, at rundkørslen bliver etableret inden bebyggelsen tages i brug. Køber skal i forbindelse med handlen tiltræde denne udbygningsaftale i stedet for sælger (bilag 4). Side 6 af 8

7 6. Købstilbud Lyngbygade 50 og Valdemarsgade 2 Undertegnede Navn Cpr.nr./Cvr.nr. Adresse Tlf.nr. Der har modtaget og er bekendt med udbudsmaterialet samt de vilkår der stilles i dette materiale, tilbyder herved at købe ejendommene Lyngbygade 50 og Valdemarsgade 2, 8600 Silkeborg, på de af Silkeborg Kommune fastsatte vilkår og til nedenstående kontante købspris. Købspris Skriver kroner Ønsket dato for overtagelse: Jeg/Vi accepterer endvidere, at salget af ejendommene sker efter reglerne om offentligt udbud, hvorfor tilbuddet først kan accepteres når det har været forelagt og godkendt af Silkeborg Byråd at Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud at skulle tiltræde den tidsbegrænsede erhvervslejekontrakt til Hjælpemiddelcentralen at indtræde i udbygningsaftalen i stedet for sælger. Dato: Underskrift tilbudsgiver: (i henhold til gyldig tegningsudskrift) Side 7 af 8

8 7. Bilag 1. Link til gældende kommuneplan: 2. Link til gældende lokalplan: 3. Link til lokalplanforslag : 4. Udkast til udbygningsaftale 5. Matrikelkort 6. BBR-meddelelse (Lyngbygade 50) 7. BBR-meddelelse (Valdemarsgade 2) 8. Tingbogsattest 121æ (Lyngbygade 50) 9. Tingbogsattest 121z (Lyngbygade 50) 10. Tingbogsattest 120bl (Valdemarsgade 2) 11. Ejendomsskattebillet (Lyngbygade 50) 12. Ejendomsskattebillet (Valdemarsgade 2) 13. Forureningsattest 121ae (Lyngbygade 50) 14. Forureningsattest 121z (Lyngbygade 50) 15. Forureningsattest (Valdemarsgade 2) 16. webkort - jordforurening 17. Servitutundersøgelse udarbejdet af Geopartner Landinspektørgården a/s 18. Energimærke (Lyngbygade 50) 19. Energimærke (Valdemarsgade 2) NB: energimærkninger som er udarbejdet i mellem 1. sep til 31. jan er gyldige i 7 år. Se herom på 20. Erhvervslejekontrakt 21. Ejendomsdatarapport (Lyngbygade 50) 21a. Resume 21b. Appendix 22. Ejendomsdatarapport (Valdemarsgade 2) 22a. Resume 22b. Appendix 23. Kort over vejforsyning 121ae 24. Kort over vejforsyning 121z 25. Kort over vejforsyning 120bl 26. Tegninger på nettet: https://byggesagsarkiv.silkeborgkommune.dk/ 27. Vurderingsmeddelelse (Lyngbygade 50) 28. Vurderingsmeddelelse (Valdemarsgade 2) 29. Tilstandsrapport (Lyngbygade 50) 30. Tilstandsrapport (Valdemarsgade 2) 31. Elinstallationsrapport 32. Tilbud på betaling af halvdelen af forsikringspolice 33. Oplysning om fortrydelsesret Side 8 af 8

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø. Januar 2015 Sagsnr.: 2014-0194666 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø til salg Ejendommen fremvises efter

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 INDHOLD EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK 3 BESKRIVELSE 3 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD 4 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE 4 MILJØFORHOLD

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Jægerhytten Tidligere skovløberbolig beliggende Koldingvej 5, 6630 Rødding 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj.

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Byens absolutte centrum Sag 11S5122 TIL SALG Nykøbing Sj - Algade 36, st. Ejendommen har tidligere rummet en Irma Butik Stor offentlig parkeringsplads Vareindførsel

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere