BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING"

Transkript

1 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2013

2 Indhold Forord... 2 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer til generel faglig oprustning... 3 Ny indsamlingslov udskudt... 4 Fundraisingkonference Nyt frivilligcharter... 6 Indsamlingsetik... 7 Regler for almennyttige lotterier moderniseres... 8 Administrationsprocent... 9 Moms Databeskyttelse ISOBRO og Europa Uddannelser, Kurser & Konferencer Bestyrelse og udvalg

3 Forord Da Betænkning 1532 om Indsamlinger lå klar i april 2012, blev der, set med ISOBRO s øjne, lagt op til etableringen af en ny og fremsynet indsamlingslov, der vil kunne tilbyde et solidt fundament for indsamlingsorganisationernes virke og fortsatte udvikling i årene, der kommer. Det var derfor med stor tilfredshed, at ISOBRO i forsommeren 2012 gik i gang med forberedelserne til den forestående Folketingsbehandling ved bl.a. at afholde debatmøder med medlemmer, gennemføre møderunderunde med relevante politikere mv. Desværre har lovgivningsprocessen vist sig at være mere langsommelig end forventet, hvilket naturligvis er meget beklageligt. Derfor påtænker ISOBRO også at skærpe lobbyindsatsen i de kommende måneder i forsøget på hurtigst muligt at få gjort den foreliggende betænkning til lov. Sideløbende med processen omkring Indsamlingsloven har ISOBRO i det forgangne år arbejdet målrettet på at konceptudvikle et nyt og spændende fagligt initiativ en national fundraisingkonference. Bestyrelsen ser det som et oplagt vækstområde for ISOBRO i arbejdet med at bidrage til den fortsatte udvikling af sektoren, og ser især mange spændende perspektiver i skabelsen af en ny netværksplatform for fundraisere i Danmark. Bestyrelsen ser derfor meget frem til, at den første nationale Fundraisingkonference løber af stablen den september Reglerne for almennyttige lotterier har også i høj grad været med til at tegne det seneste år på ISOBRO, idet Spillemyndigheden i maj 2012 tog initiativ til en længe efterspurgt revision af reglerne. ISOBRO har deltaget i processen på alle niveauer, med Udvalget vedr. Spillemarkedet samt adskillige medlemsorganisationer som vigtige sparringspartnere undervejs. Der foreligger endnu ikke et forslag til nye regler, hvorfor dette fortsat er et prioriteret indsatsområde for ISOBRO i de kommende måneder. Bestyrelsen og den daglig ledelse har igen i år oplevet et stærkt og konstruktivt samarbejde med ISOB- RO s mange medlemsorganisationer og flere er kommet til. Tilstrømningen af nye medlemmer kombineret med medlemskredsens velvilje til at øge kontingentet i 2012 har samtidig givet ISOBRO det fornødne økonomiske råderum til at kunne forfølge de fastsatte mål på fyldestgørende vis, til glæde for medlemskredsen og Indsamlingsdanmark som helhed. Det er derfor også med stor tilfredshed, at Bestyrelsen kan fremsætte forslag på Repræsentantskabsmødet om, at der ikke sker en pristalsregulering af kontingentet for i år. ISOBRO har også i år oplevet et stort engagement fra mange medlemsorganisationer i form af villighed til på forskellig vis at bidrage til ISOBRO s arbejde. Der skal derfor lyde en stor tak til alle, som har stillet sig til rådighed med specialistviden, har medvirket i udvalg, arbejdsgrupper, ved møder og i høringer mv. Uden denne involvering ville ISOBRO ikke kunne løse de mange opgaver professionelt. Tak til Indsamlingsetisk Nævn for beredvilligt at stå til rådighed for drøftelse af de etiske retningslinjer og også konkret at forholde sig hertil. ISOBRO har et lille sekretariat, med et vidtforgrenet og sammensat virkefelt. Sekretariatet har igen i år ydet en meget kompetent indsats på alle felter. Det er mange bolde, Sekretariatet holder i luften. Der er business as usual med hurtig og værdifuld servicering af medlemmerne. Der er de lange seje træk. Og så er der de ekstra bolde, der pludselig kommer ind fra højre, som Sekretariatet også har formået at gribe, uden at nogen af de andre bolde er blevet tabt på gulvet. Fra bestyrelsens side ønsker vi derfor også gennem årsberetningen at sige Sekretariatet en stor tak. På vegne af ISOBRO s bestyrelse og daglige ledelse Rigtig god læsning! Christoffer Holm Formand 2

4 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer til generel faglig oprustning Slunkne offentlige kasser har sat Velfærdsstaten under pres og stiller krav til udviklingen af nye velfærdsløsninger. Almennyttige organisationer italesættes i stigende grad som en central brik i løsningen af denne udfordring. Som modsvar efterlyser ISOBRO bedre arbejdsvilkår for den 3. sektor via en mere fleksibel lovgivning, og går samtidig foran med udviklingen af nye initiativer, der skal bidrage til en fortsat oprustning af sektorens faglighed og etik. Hvis den tredje sektor skal kunne indfri de tiltagende forventninger fra det Offentlige, ser ISOBRO det som altafgørende, at organisationernes arbejdsvilkår forbedres via en mere fleksibel lovgivning, der samtidige kan øge kravene til organisationernes etik. Betænkning 1532 om Indsamlinger, som Justitsministeriet offentliggjorde den 25. april 2012, præsenterede netop et forslag til ny lovgivning, som med ISOBRO s øjne kunne indfri sektorens behov og samtidig bidrage til, at borgeren stilles bedre gennem nye kontrolmuligheder og øget fokus på etik. Det var derfor også med stor tilfredshed, at ISOBRO i løbet af forsommeren oplevede mærkbar opbakning til den foreliggende betænkning, samt at de politiske vinde, der pegede i retningen af en lovbehandling i Folketinget i starten af 2013, gav forhåbninger om en ikrafttrædelse af en ny indsamlingslov i løbet af Desværre kom de lyse udsigter ikke til at holde stik, idet Justitsministeriet den 28. februar 2013 valgte at udskyde lovbehandlingen på ubestemt tid. ISOBRO finder denne beslutning meget beklagelig og særdeles uhensigtsmæssig set i forhold til det offentlige systems erklærede ambition om i højere grad at samarbejde med den 3. sektor. ISOBRO opfordrer således Justitsministeriet til at fremsætte Forslag til ny Indsamlingslov hurtigst muligt. ISOBRO er i skrivende stund i sonderinger om sine videre handlemuligheder, herunder den bedste strategi for at påvirke regeringen til at prioritere en modernisering af dette lovområde. Indsamlingsorganisationernes mulighed for og evne til at udnytte det fulde potentiale, der ligger i Betænkning 1532, forudsætter en meget høj faglighed. ISOBRO ser det som en af sine kerneopgaver kontinuerligt at bidrage til en generel faglig oprustning af sektoren. Behovet herfor bliver kun skærpet af offentlighedens stigende interesse for et styrket samarbejdet med de almennyttige organisationer. Derfor har ISOBRO fundet det oplagt at tænke stort og iværksætte udviklingen af en national fundraisingkonference, der skal byde på spændende faglige oplæg fra ind- og udland, give branchen mulighed for at netværke og erfaringsudveksle, samt hædre de bedste fundraisinginitiativer i det forgangne år. Læs mere om de nærmere rammer for konferencen på s. 5 i beretningen. Sidst men ikke mindst har det sidste år også været fokuseret omkring en opprioritering af ISOBRO s kommunikation internt såvel som eksternt. ISOBRO s nyhedsbrev blev relanceret i en ny, smartere udgave i februar 2013, mens der i øjeblikket arbejdes på udviklingen af en ny, mere dynamisk hjemmeside, der forhåbentlig vil bidrage til at lette adgangen til relevant information om sektoren, samt synliggøre ISOBRO s meget forskelligartede opgaveportefølje. ISOBRO s overordnede mission om at udvikle Indsamlingssektoren ved at skabe bedre vilkår for medlemsorganisationernes fremskaffelse af ressourcer, prioriteres tre indsatsområder: Lobbyarbejde Kontrollant Entreprenør På de følgende sider udfoldes de centrale aktiviteter, som har fundet sted i ISOBRO i det seneste år, knyttet til de ovennævnte tre indsatsområder. 3

5 Ny indsamlingslov udskudt Trods bred opbakning til Betænkning 1532 om Indsamlinger og politisk signalgivning om folketingsbehandling primo 2013, valgte Justitsministeriet den 28. februar 2013 at udskyde den meget tiltrængte lovrevision. Forslaget til ny indsamlingslov er udskudt på ubestemt tid og forventes tidligst fremsat ultimo ISOBRO overvejer nu sine videre handlemuligheder. Det var således en optimistisk formand, som på sidste års Repræsentantskabsmøde den 21. maj 2012 kunne aflægge beretning og samtidig fremvise et brev fra Justitsminister Morten Bødskov, hvori denne bekræftede, at indsamlingsloven skulle behandles i den kommende folketingssamling (2012/2013). I løbet af forsommeren fortsatte ISOBRO ufortrødent sin indsats for at få betænkningen gjort til lov, bl.a. med afholdelse af et debatmøde den 7. juni, samt deltagelse på Folkemødet på Bornholm, hvor ISOBRO i samarbejde med Meningsministeriet satte et hold politikere stævne om en ny indsamlingslov. Det var Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Liv Holm Andersen (RV) og Karen J Klint (S). ISOBRO gik efteråret i møde med et politisk løfte om en snarlig lovbehandling af betænkning Og i slutningen af 2012 iværksattes en møderunde med medlemmer af Folketingets retsudvalg for at gøre opmærksom på den foreliggende betænkning, samt at bidrage til udvalgsmedlemmernes forberedelse af den forestående folketingsbehandling. Med undtagelse af Liberal Alliance, som allerede havde givet støtte til en ny indsamlingslov under Folkemødet, lykkedes det at få møder med samtlige partier i Folketinget. Møderunden var præget af stor spørgelyst, velvilje og en generel anerkendelse af udvalgsarbejdet, herunder at betænkningen ikke indeholdt mindretalsudtalelser. Parallelt med møderunden, forsøgte ISOBRO gentagende gange at få oplyst hos Justitsministeriet, hvornår loven konkret ville blive fremsat. En endelig afklaring kom først den 28. februar 2013, hvor Justitsministeriet i en artikel i Kristelig Dagblad offentliggjorde, at lovrevisionen var blevet udskudt på ubestemt tid. Begrundelsen herfor var et ekstraordinært tungt lovprogram. Efterfølgende nævntes også, at et par aspekter ved det foreliggende Forslag til ny Indsamlingslov krævede en nærmere udredning forud for en lovbehandling i Folketinget. Det drejede sig mere specifikt om placeringen af det nye Indsamlingsnævn; fastlæggelse af Nævnets finansieringsramme, samt en nærmere definering af rammerne for en overgangsordning til ny lov. Umiddelbart efter Justitsministeriets udmelding blev ISOBRO s Public Affairs gruppe indkaldt til møde, hvor ISOBRO s videre strategi blev drøftet. Ved redaktionens afslutning er ISOBRO fortsat i sonderinger om den mest hensigtsmæssige strategi for den videre proces. Af de allerede besluttede initiativer kan nævnes, at ISOBRO igen i år vil være til stede på Folkemødet, ligesom der igen vil blive taget kontakt til såvel Justitsministeriet som retsudvalget i arbejdet for at sikre en Folketingsbehandling i 2013/

6 Fundraisingkonference 2013 Et øget pres på sektoren til at varetage opgaver, der tidligere lå i offentligt regi, samt en tiltagende konkurrence organisationerne imellem, stiller stigende krav til indsamlingsorganisationernes faglighed, etik og evne til at kommunikere klare budskaber. ISOBRO søger løbende at bidrage til at højne sektorens faglighed og har i år iværksat et nyt initiativ en storstillet Fundraisingkonference, som tænkes at skulle være løftestang for en generel oprustning af sektoren til at håndtere de fremtidige udfordringer, der allerede nu er begyndt at tegne sig. ISOBRO s sekretariat og et særligt nedsat advisory board har i det forgangne år påtaget sig den enorme opgave det er at udvikle et helt nyt fundraisingfagligt koncept i Danmark en Fundraisingkonference med stor faglig tyngde og internationalt udsyn. ISOBRO ser det som en af sine kerneopgaver at bidrage til en kontinuerlig udvikling af den generelle fundraisingfaglighed blandt såvel sine medlemmer som i indsamlingsbranchen som helhed. En fundraisingkonference synes derfor oplagt. Vi skal have en fundraisingkonference! "Vores fag er så mangfoldigt og vores sager er så vigtige. Det giver mere end god mening, at lade os inspirere af hinanden og fortælle succeshistorier, der sætter kvalitet og resultater i fokus - og samtidig viser det vide rum, der er for kreativitet." Ulla Holst, Projektleder hos Scleroseforeningen og medlem af Fundraiserprisens Advisory Board Ambitionerne er store, og arbejdet er allerede godt i gang. For at sikre den nødvendige forankring hos ISOBRO s medlemmer, inviterede ISOBRO til en fremtidsdag den 19. marts 2013, hvor der blev sat fokus på fremtidens Indsamlingsmarked med oplæg fra bl.a. en fremtidsforsker, en ekspert i sociale medier og en række repræsentanter fra sektoren. De omkring 150 deltagere fik ligeledes en præsentation af én af de centrale elementer ved efterårets konference de fire nye Fundraisingpriser, som uddeles til fundraisere, der på forskellig vis har ydet en exceptionel indsats i det forgangne år. 1. Bedste fundraiser 2. Bedste NGO-kampagne 3. Bedste fundraising-kampagne 4. Årets innovative tiltag Den store Fundraisingkonference løber af stablen den 9. og 10. september 2013 i København, med masterclasses med fundraisingeksperter fra ind- og udland. Mere information om konferencen kan findes på 5

7 Nyt frivilligcharter Chartret for samspil mellem Frivilligdanmark og det offentlige beskriver de grundlæggende værdier og rammer for samspillet. Det er udarbejdet af repræsentanter for de to sektorer tilbage i Nu skal det fornyes og føres up-to-date. Mere end 10 år er gået siden chartret oprindeligt blev formuleret. Og såvel den frivillige sektor som det offentlige og velfærdssamfundet har forandret sig markant siden da. I dag taler vi fx om frivillige på internettet og på kommunale institutioner. Vi taler også om behovet for nye velfærdsløsninger. Hvilke udfordringer stiller det samspillet over for? Hvad er visionerne for fremtidens samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige? Det vil regeringen gerne invitere til en drøftelse af, og derfor har regeringen taget initiativ til en opdatering af chartret fra Processen er opdelt i tre faser: 1. En brainstormingsfase, der bl.a. omfatter en folkehøring, der er åben for besvarelse af alle, og en målrettet survey til ca. 500 frivillige organisationer, samt surveys til kommuner og regioner (Februar - april 2013). 2. En udviklingsfase, hvor en række ministre, frivillige organisationer og kommunale repræsentanter inviteres til en camp, hvor det nye charter formuleres på baggrund af bl.a. input fra brainstormingsfasen (Forsommeren 2013). 3. En implementeringsfase med 3-5 regionale møder, hvor chartret er afsæt for en lokal dialog (Efteråret 2013). Med dette for øje er det nærliggende at spørge: hvem tager ansvar for et overordnet perspektiv på disse ting? og videre hvordan sikrer vi varige økonomiske løsninger, som giver indsamlingsorganisationerne mulighed for at levere deres ypperste?. Der ligger en udfordring i, at charteret bliver skrevet med respekt for de frivillige organisationer og i dialog med organisationerne. Vi har foreløbig stor ros til ministerierne bag charteret, men det er vigtigt, at vi som organisationer kommer ind og bider i bordet hos ministerierne og fortæller, hvordan virkeligheden ser ud. Signe Bo, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd Kristelig Dagblad, den 15. marts 2013 Det nye charter bør blive det overordnede politikpapir, som kan skitsere en samlet retning for de mange lovgivningsmæssige løsninger, som blandt andre ISOBRO arbejder med. Derfor er det oplagt, at vi søger at sætte fokus på de måder, hvorpå foreningernes arbejde kan fremmes. Vi skal ikke have flere forskellige chartrer. Vi skal have ét, og det betyder, at dette ikke kun skal beskæftige sig med det sociale område, men med hele bredden af foreningerne i civilsamfundet. ISOBRO ser det som sin opgave særligt at markere indsamlingsorganisationernes behov og ønsker i selv samme civilsamfund. De store opgaver, der venter, kan med fordel bæres af et fælles sprog, som på den ene side skaber rammer for, hvor vi vil hen med samfundet og hvordan vi sikrer aktørerne i vores sammenhæng indsamlingsorganisationerne - de bedst mulige vilkår og på den anden side sikrer, at selvsamme rammer bliver så rummelige, så der bliver en fælles accept af den mangfoldighed og den virkelyst, der præger vores sektor. Dette har ISOBRO allerede givet til kende i brainstormingfasen, med bidrag til det foreliggende survey, indsendt 27. marts

8 Indsamlingsetik Det forgangne år har på ny budt på flere eksempler på organisationer, hvis lødighed kan bringes i tvivl. ISOBRO oplever en fortsat interesse fra organisationer, som ønsker at tilslutte sig de indsamlingsetiske retningslinjer gennem et medlemsskab i ISOBRO. Dette understreger et fortsat fokus på Indsamlingsetik, som også spiller en central rolle i Betænkning 1532 om Indsamlinger med forslaget om indførelse af en Generalklausul om god indsamlingsetik. Generalklausulen om god indsamlingsskik ISOBRO kan med tilfredshed konstatere, at de etiske retningslinjer, som er vedtaget af ISOBRO, kan danne grundlag for udformningen af det nærmere indhold af begrebet god indsamlingsskik. I denne sammenhæng er det ISOBRO s erfaring, at sådanne retningslinjer bør ledsages af en tilbagevendende kontrolindsats dels for at fastholde organisationernes fokus herpå, dels for at sikre, at organisationerne selv bidrager til, at god indsamlingsskik bringes i overensstemmelse med skiftende tiders opfattelse af, hvad der anses for etisk eller uetisk. ISOBRO skal derfor foreslå, at organisationernes overholdelse af god indsamlingsskik gøres til genstand for en systematisk kontrolindsats. Foreninger hvis lødighed kan drages i tvivl ISOBRO får løbende henvendelser fra borgere, journalister m.fl. med spørgsmål om, hvorvidt en given organisation er medlem af ISOBRO, samt om vi i negativt fald har nogen særlig viden om pågældende organisation. ISOBRO har i længere tid ført en liste på over organisationer, som ikke er medlem, men som vi har modtaget utilfredse henvendelser om, med den begrundelse, at vi ikke kan bruge uforholdsmæssig megen tid på at forklare offentligheden om organisationer udenfor ISOBRO s medlemskreds. ISOBRO modtog i efteråret henvendelser fra to organisationer, nævnt på listen over ikke-medlemmer, som henstillede til, at ISOBRO dropper denne praksis. Den ene organisation udtrykte overvejelse om at forelægge sagen for Forbrugerombudsmanden. ISOBRO valgt at informere Justitsministeriet telefonisk om sagen. Da ISOBRO i løbet af årets sidste kvartal ikke havde modtaget et tilstrækkeligt antal henvendelser fra offentligheden angående ikke-medlemsorganisationer, til at retfærdiggøre en fortsat offentliggørelse af disse på ISOBRO s hjemmeside, blev det besluttet at nulstille listen med udgangen af året. I de tilfælde hvor offentligheden ønsker information herom, oplyser ISOBRO følgende: ISOBRO har ved årets udløb modtaget henvendelser fra to konkrete ikke-medlemmer, som har anmodet ISOBRO om at ændre praksis i forhold til oplysningen på hjemmesiden om ikke-medlemmer. Disse henvendelser indgår i de overvejelser ISOBRO løbende gør sig i relation til hjemmesiden, og henvendelserne vil ligeledes indgå i overvejelserne, såfremt ISOBRO i det nye år modtager nye henvendelser fra offentligheden af et sådant omfang, at en offentliggørelse på hjemmesiden på ny kan komme på tale. Ny indsamlingsetisk kontrol udsat Etik- og lovudvalget drøftede i efteråret 2012 iværksættelsen af en ny indsamlingsetisk kontrol med fokus på telemarketing og face-to-face. Det vurderedes imidlertid, at arbejdet med en sådan kontrol ville falde sammen med Folketingets forventede behandling af indsamlingsloven i januar/februar 2013, samt at evt. resultater af kontrollen ikke ville foreligge tidsnok til at kunne indgå i lovprocessen omkring indsamlingsloven. Af ressourcemæssige hensyn blev det således besluttet at give lovbehandlingen fuld opmærksomhed. 7

9 Regler for almennyttige lotterier moderniseres Arrangører af almennyttige lotterier har længe lidt under en meget forældet lovgivning på området. Med Spillemyndighedens initiering af en revision af reglerne i maj 2012, har ISOBRO deltaget i processen på alle niveauer. Revisionen er endnu ikke afsluttet. En modernisering af reglerne for almennyttige lotterier, har længe været et udtalt ønske blandt de af ISOBRO s medlemmer, som afvikler sådanne spil. Det var således med stor tilfredshed, at ISOBRO i slutningen af maj 2012 modtog invitation fra Spillemyndigheden om at indgå i en egentlig referencegruppe, som skal bistå med moderniseringen. Da den igangværende proces indeholder mange faser, har vi valgt at illustrere forløbet punktvis som følger: 21. maj 2012: Spillemyndigheden udsender invitation til møde om modernisering af reglerne for almennyttige lotterier og nedsætter en referencegruppe, hvor en række interessenter, herunder ISOBRO deltager. ISOBRO afholder medlemsmøde den 21. juni 2012 herom, samt opfølgende møder den 3. oktober 2012 og den 30. januar Der nedsættes en Public Affairs følgegruppe under Spilleudvalget til at yde PA- og pressemæssig assistance i håndtering af sagen ISOBRO initierer undersøgelse af markedet for almennyttige lotterier v. Copenhagen Economics. Resultatet er rapporten Velgørenhed på Spil 18. december 2012: Spillemyndigheden udsender oplæg til ny bekendtgørelse vedr. almennyttige lotterier samt økonomisk analyse. Sekretariatet får Katrine Ellersgaard Nielsen, Copenhagen Economics, til at bistå Spilleudvalget med en udredning af den økonomiske analyse. På medlemsmødet 30. januar 2013 drøftes Spillemyndighedens oplæg samt økonomiske analyse. 31. januar 2013: Spillemyndigheden indkalder til møde i referencegruppen. 8. februar 2013: ISOBRO indgiver kommentarer til Spillemyndigheden oplæg. 22. marts 2013: Spillemyndigheden udgiver et samlet dokument med svar på det spørgsmål, referencegruppen har stillet om indholdet i en ny bekendtgørelse. 22. marts 2013: Spillemyndigheden overvejer yderligere justeringer af forslag til bekendtgørelse og stiller et snarligt fælles orienteringsmøde i udsigt. Tidshorisont: ISOBRO forventer, at Spillemyndigheden sender et udkast til ny bekendtgørelse i høring inden sommeren 2013, med ikrafttrædelse 1. januar 2014 under forudsætning af Europakommissionens godkendelse. ISOBRO s udvalg vedr. Spillemarkedet følger sagen tæt og der vil givetvis være nyt at berette på selve repræsentantskabsmødet den 13. maj. 8

10 Administrationsprocent På repræsentantskabets opfordring har en særlig nedsat arbejdsgruppen siden september 2012 kulegravet emnet administrationsprocent. Arbejdet har påvist emnets betydelige kompleksitet og at det lader sig svært afgrænse. Det er arbejdsgruppens håb, at arbejdet kan udmunde i et forslag til fælles principper. ISOBRO forventer at kunne invitere til medlemsmøde herom senere på året. Igennem hele ISOBRO s levetid har der løbende været en politisk og pressemæssig interesse for den almenvelgørende sektors forvaltning af indsamlede midler, herunder håndteringen af udgifter til administration. Disse perspektiver har affødt en politisk interesse for øget regulering i form af en defineret grænse for udgifter til administration (administrationsprocent), som kan bidrage til en øget gennemsigtighed i markedet. På denne baggrund udtrykte ISOBRO s repræsentantskab i 2012 et ønske om at få kulegravet denne problemstilling med nedsættelse af en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet i september I den indledende fase har arbejdsgruppen inviteret en række relevante eksperter indenfor økonomi, regnskabsaflæggelse, revision og kommunikation. Arbejdet har med stor tydelighed synliggjort emnets betydelige kompleksitet, herunder udfordringer ift. at definere en naturlig afgrænsning af problemstillingen. Den almennyttige sektors store diversitet spiller en mærkbar rolle i denne forbindelse. Som konsekvens heraf har arbejdsgruppen ikke sat som mål, at arbejdet skal munde ud i et fælles regelsæt, men derimod et ønske om at få defineret en række fælles principper på området. Arbejdsgruppen har fokus på tre fænomener, som typisk inddrages, når der fokuseres på administrationsprocenten: Udgifter til indsamling; Udgifter til administration og det output, organisationen skaber: Indsamling: Udgifter/ROI Investering i fundraisingaktiviteter Prisen for at samle penge ind (indsamlingsprocent) Organisation: Udgifter som ikke umiddelbart fremmer organisationens formål. Udgifter som sikrer de nødvendige organisatoriske og administrative rammer, som er en forudsætning for varetagelsen af foreningens formål (administrationsprocent). Der eksisterer pt. utallige divergerende beregningsmetoder på dette område. Output: værdisætning, grænser, samfundsnytte. Hvilken nytteværdi har de individuelle foreningers virke i et samfundsmæssigt perspektiv. Er det arbejde, der udføres, målbart? ISOBRO planlægger at afholde et medlemsmøde til drøftelse af emnet, med udgangspunkt i et oplæg fra arbejdsgruppen. Dato herfor er endnu ikke fastsat, men forventes at blive i efteråret

11 Indkøb En krone sparet er som bekendt en krone tjent. ISOBRO anslår, at der blandt vores medlemmer ligger hen ved 50 mio. kr. i årlige ikke indløste besparelser på indkøbsområdet. Det er mange penge! ISOBRO ønsker derfor igen at sætte fokus på dette forretningsområde med et nyt initiativ. Lige siden ISOBRO s start har vi forsøgt at finde en ramme eller model for opnåelse af besparelser til vores medlemmer på forskellig vis. Nogle eksempler herpå er medlemskab af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) - samarbejdsaftale med TRYG forsikring, selectaftale med Comparex om køb af software fra Microsoft, samt IKR om kopi- og printaftaler. ISOBRO har afviklet to indkøbskonferencer den første i 2004 og den anden i Vi har fået meget forskellige tilkendegivelser fra vores medlemmer på, om vi fortsat skal investere ressourcer i fælles samarbejdsaftaler eller koordineringskøb. Vi har stadig til gode at se det helt store gennembrud på dette område. Der kan være flere årsager hertil, men én af dem er formentlig, at ISOBRO primært er i kontakt med de medarbejdere, der har fokus på indtægter. ISOBRO blev i januar i år kontaktet af Lars Drejfeldt, der har etableret firmaet Indkøbschefen, som blandt andre har Region Sjælland som kunde. ISOBRO s bestyrelse har besluttet, at vi igen sætter fokus på indkøb og efter flere drøftelser i foråret med Lars Drejfeldt har vi nu besluttet i første omgang at forsøge at koordinere et fælles indkøb af strøm og energi på vegne af vores medlemmer. Det er et godt sted at starte og det skal herigennem vise sig, om det kan blive første skridt til et egentlig gennembrud på indkøbsområdet. Vi har indledningsvist været i dialog med fem medlemmer af ISOBRO, som alle har tilgivet, at de ønsker at være med i puljen. Vi skriver derefter til resten af medlemskredsen og opfordrer alle til at gå med. Jo større puljen er, jo mere forholdsstyrke har vi. Aftalen med Lars Drejfeldt er, at han bliver honoreret med en procentuel andel af besparelsen, så der er intet at tabe ved at gå med i puljen. Vi har inviteret Lars Drejfeldt til at deltage på ISOBRO s repræsentantskabsmøde og give et kort indlæg om projektet. 10

12 Moms Moms spiller en vigtig rolle for foreningernes økonomi. På bordet ligger p.t. sagen mod Danmark, rejst af Europakommissionen, det igangværende arbejde med et nyt momssystemdirektiv og optimering af den gældende momskompensationsordning. ISOBRO s arbejde med moms på EU-plan følger p.t. to spor alt imens vi venter på, at Europakommissionen vil røre på sig vedr. åbningsskrivelsen, Danmark modtog i juni Det første spor er bidraget til en større rapport, udgivet af Copenhagen Economics den 17. januar Det andet spor er bidraget til en høring, som Europakommissionen iværksatte i december Rapport Europakommissionen har bedt Copenhagen Economics analysere hvilken rolle momsopkrævningen spiller i den offentlige sektor og herunder hvilke undtagelser der kan være i offentlighedens interesse. Heri har ISOBRO gennem ECCVAT fået indskrevet et afsnit om de særlige vilkår, der gør sig gældende for de frivillige foreninger i Europa. Det hedder bl.a.: Velgørende foreninger spiller en vigtig rolle i den europæiske økonomi, da de beskæftiger en relativt stor andel af arbejdsstyrken, i gennemsnit mere end 3 procent af det samlede antal personer ansat i de udvalgte europæiske lande, og så meget som 5-7,5 procent i lande som Danmark, Frankrig, Irland og Holland. Rapporten konkluderer, at hvis man for at forenkle momssystemet i Europa som udgangspunkt vil pålægge alle foreninger at betale moms, vil det have meget store, negative økonomiske konsekvenser for disse. Rapporten anbefaler kompensationsordninger og nævner særligt ordningen i Danmark, hvor foreninger godkendt efter ligningslovens 8a har adgang til en delvis kompensation for momsudgifter. Rapporten diskuteres mere indgående på en konference i Venedig medio april 2013, hvor ECCVAT giver oplæg og hvor ISOBRO er blevet godkendt til at deltage på vegne af European Fundraising Association. Høring Europakommissionen udgav i december 2011 en meddelelse om fremtidens momssystem, der skal ligge til grund for et nyt momssystemdirektiv og de dermed forbundne prioriterede aktioner. Hovedsigtet er et enklere, mere effektiv og mere robust momssystem i EU. En af de prioriterede aktioner er en revision af den nuværende struktur for momssatserne, baseret på en grundig konsekvensanalyse, der dækker alle aspekter og som bl.a. bygger på en afskaffelse af reducerede momssatser, der udgør en hindring for et velfungerende system. I forlængelse heraf foranstaltedes i efteråret 2012 en høring, som afsluttedes i januar ISOBRO har gennem ECCVAT bl.a. gjort gældende, at: Det europæiske momssystem længe har skabt problemer for velgørende organisationer, fordi velgørenhed i almindelighed ikke opkræver moms og derfor heller ikke kan få refunderet momsen på sine udgifter. Udgiftsbyrden er vokset betydeligt gennem årene i takt med forøgelsen af momssatserne, hvorfor velgørende organisationer bliver helt afhængige af kompensationsordninger, som den vi har i Danmark. ISOBRO er inviteret af Europakommissionen til at deltage i en drøftelse i april 2013 af Copenhagen Economics seneste rapport VAT IN THE PUBLIC SECTOR AND EXEMPTIONS IN THE PUBLIC INTEREST 11

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms

ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms Informationsmøde 11. april 2012 Diakonissestiftelsen Generalsekretær Robert Hinnerskov Sekretariatschef Mette Holm Program Kort om ISOBRO Indsamlingslov Indsamlingsnævn

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer Del A Indsamlingsetiske retningslinjer De indsamlingsetiske retningslinjer, del A, beskriver de indsamlingsetiske grundprincipper, som er gældende for alle former for indsamlingsaktiviteter, der udføres

Læs mere

Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen. Indsamlingsloven

Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen. Indsamlingsloven Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen Indsamlingsloven Program Indsamlingsnævnet Kort om Nævnets arbejde Periodens møder ISOBROs oplæg til Indsamlingsnævnet 15. december 2014 Drøftelse af

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO

Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO Navn og hjemsted 1 Stk. 1 Organisationens navn er ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) og har hjemsted i København.

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2014 2015 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Ny indsamlingslov vedtaget... 4 Hus- og gadeindsamlinger...

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov. Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014

Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov. Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014 Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014 Program 14.00 14.10 Velkomst ved Robert Hinnerskov (RH), ISOBRO 14.10 14.40 Gennemgang af 8 A bekendtgørelsen

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

KØBSMOMSKOMPENSATION. Omdannelse til puljeordning fra Wifi: Konference_AP // 1Avocado. Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014

KØBSMOMSKOMPENSATION. Omdannelse til puljeordning fra Wifi: Konference_AP // 1Avocado. Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014 KØBSMOMSKOMPENSATION Omdannelse til puljeordning fra 2014 Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014 Wifi: Konference_AP // 1Avocado DAGSORDEN 1. Den nugældende ordning og dens økonomiske betydning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

ÅRSMØDE I GENBRUG TIL SYD 2013

ÅRSMØDE I GENBRUG TIL SYD 2013 ÅRSMØDE I GENBRUG TIL SYD 2013 Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation Generalsekretær, MPA Robert Hinnerskov PROGRAM Som en del af det danske civilsamfundet mobiliserer foreningslivet engagement

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2006-2010 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Bilag 1 Forslag til Vedtægtsændringer for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Bilag 1 Forslag til Vedtægtsændringer for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Paragraf Ændring Nye vedtægter: 1 Anden linje: København erstattes med Gentofte. Selskabets navn er Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Danish Management Society). Dets hjemsted er Gentofte Kommune.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Formiddagsmøde om momskompensationsordningen

Formiddagsmøde om momskompensationsordningen Formiddagsmøde om momskompensationsordningen Robert Hinnerskov, Isobro Morten Espenhain Bunch, Deloitte Jesper Rasmussen, Deloitte Christian Dalmose Pedersen, Deloitte 20. maj 2014 Program 9:00-9:30 Morgenmad

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Idékatalog. Fokus på forskningsbibliotekerne. November 2004

Idékatalog. Fokus på forskningsbibliotekerne. November 2004 November 2004 Udarbejdet i et samarbejde mellem Bibliotekarforbundet og Danmarks Forskningsbiblioteksforening Kommissorium Dette idékatalog er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Røde Kors telemarketing

Røde Kors telemarketing Røde Kors telemarketing Hvorfor bruger vi telemarketing? Vi benytter os af telemarketing, fordi det virker. Når vi bruger telemarketing, kan vi opnå en hurtig og direkte kontakt til dem, vi ønsker at kontakte.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere