BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING"

Transkript

1 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2013

2 Indhold Forord... 2 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer til generel faglig oprustning... 3 Ny indsamlingslov udskudt... 4 Fundraisingkonference Nyt frivilligcharter... 6 Indsamlingsetik... 7 Regler for almennyttige lotterier moderniseres... 8 Administrationsprocent... 9 Moms Databeskyttelse ISOBRO og Europa Uddannelser, Kurser & Konferencer Bestyrelse og udvalg

3 Forord Da Betænkning 1532 om Indsamlinger lå klar i april 2012, blev der, set med ISOBRO s øjne, lagt op til etableringen af en ny og fremsynet indsamlingslov, der vil kunne tilbyde et solidt fundament for indsamlingsorganisationernes virke og fortsatte udvikling i årene, der kommer. Det var derfor med stor tilfredshed, at ISOBRO i forsommeren 2012 gik i gang med forberedelserne til den forestående Folketingsbehandling ved bl.a. at afholde debatmøder med medlemmer, gennemføre møderunderunde med relevante politikere mv. Desværre har lovgivningsprocessen vist sig at være mere langsommelig end forventet, hvilket naturligvis er meget beklageligt. Derfor påtænker ISOBRO også at skærpe lobbyindsatsen i de kommende måneder i forsøget på hurtigst muligt at få gjort den foreliggende betænkning til lov. Sideløbende med processen omkring Indsamlingsloven har ISOBRO i det forgangne år arbejdet målrettet på at konceptudvikle et nyt og spændende fagligt initiativ en national fundraisingkonference. Bestyrelsen ser det som et oplagt vækstområde for ISOBRO i arbejdet med at bidrage til den fortsatte udvikling af sektoren, og ser især mange spændende perspektiver i skabelsen af en ny netværksplatform for fundraisere i Danmark. Bestyrelsen ser derfor meget frem til, at den første nationale Fundraisingkonference løber af stablen den september Reglerne for almennyttige lotterier har også i høj grad været med til at tegne det seneste år på ISOBRO, idet Spillemyndigheden i maj 2012 tog initiativ til en længe efterspurgt revision af reglerne. ISOBRO har deltaget i processen på alle niveauer, med Udvalget vedr. Spillemarkedet samt adskillige medlemsorganisationer som vigtige sparringspartnere undervejs. Der foreligger endnu ikke et forslag til nye regler, hvorfor dette fortsat er et prioriteret indsatsområde for ISOBRO i de kommende måneder. Bestyrelsen og den daglig ledelse har igen i år oplevet et stærkt og konstruktivt samarbejde med ISOB- RO s mange medlemsorganisationer og flere er kommet til. Tilstrømningen af nye medlemmer kombineret med medlemskredsens velvilje til at øge kontingentet i 2012 har samtidig givet ISOBRO det fornødne økonomiske råderum til at kunne forfølge de fastsatte mål på fyldestgørende vis, til glæde for medlemskredsen og Indsamlingsdanmark som helhed. Det er derfor også med stor tilfredshed, at Bestyrelsen kan fremsætte forslag på Repræsentantskabsmødet om, at der ikke sker en pristalsregulering af kontingentet for i år. ISOBRO har også i år oplevet et stort engagement fra mange medlemsorganisationer i form af villighed til på forskellig vis at bidrage til ISOBRO s arbejde. Der skal derfor lyde en stor tak til alle, som har stillet sig til rådighed med specialistviden, har medvirket i udvalg, arbejdsgrupper, ved møder og i høringer mv. Uden denne involvering ville ISOBRO ikke kunne løse de mange opgaver professionelt. Tak til Indsamlingsetisk Nævn for beredvilligt at stå til rådighed for drøftelse af de etiske retningslinjer og også konkret at forholde sig hertil. ISOBRO har et lille sekretariat, med et vidtforgrenet og sammensat virkefelt. Sekretariatet har igen i år ydet en meget kompetent indsats på alle felter. Det er mange bolde, Sekretariatet holder i luften. Der er business as usual med hurtig og værdifuld servicering af medlemmerne. Der er de lange seje træk. Og så er der de ekstra bolde, der pludselig kommer ind fra højre, som Sekretariatet også har formået at gribe, uden at nogen af de andre bolde er blevet tabt på gulvet. Fra bestyrelsens side ønsker vi derfor også gennem årsberetningen at sige Sekretariatet en stor tak. På vegne af ISOBRO s bestyrelse og daglige ledelse Rigtig god læsning! Christoffer Holm Formand 2

4 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer til generel faglig oprustning Slunkne offentlige kasser har sat Velfærdsstaten under pres og stiller krav til udviklingen af nye velfærdsløsninger. Almennyttige organisationer italesættes i stigende grad som en central brik i løsningen af denne udfordring. Som modsvar efterlyser ISOBRO bedre arbejdsvilkår for den 3. sektor via en mere fleksibel lovgivning, og går samtidig foran med udviklingen af nye initiativer, der skal bidrage til en fortsat oprustning af sektorens faglighed og etik. Hvis den tredje sektor skal kunne indfri de tiltagende forventninger fra det Offentlige, ser ISOBRO det som altafgørende, at organisationernes arbejdsvilkår forbedres via en mere fleksibel lovgivning, der samtidige kan øge kravene til organisationernes etik. Betænkning 1532 om Indsamlinger, som Justitsministeriet offentliggjorde den 25. april 2012, præsenterede netop et forslag til ny lovgivning, som med ISOBRO s øjne kunne indfri sektorens behov og samtidig bidrage til, at borgeren stilles bedre gennem nye kontrolmuligheder og øget fokus på etik. Det var derfor også med stor tilfredshed, at ISOBRO i løbet af forsommeren oplevede mærkbar opbakning til den foreliggende betænkning, samt at de politiske vinde, der pegede i retningen af en lovbehandling i Folketinget i starten af 2013, gav forhåbninger om en ikrafttrædelse af en ny indsamlingslov i løbet af Desværre kom de lyse udsigter ikke til at holde stik, idet Justitsministeriet den 28. februar 2013 valgte at udskyde lovbehandlingen på ubestemt tid. ISOBRO finder denne beslutning meget beklagelig og særdeles uhensigtsmæssig set i forhold til det offentlige systems erklærede ambition om i højere grad at samarbejde med den 3. sektor. ISOBRO opfordrer således Justitsministeriet til at fremsætte Forslag til ny Indsamlingslov hurtigst muligt. ISOBRO er i skrivende stund i sonderinger om sine videre handlemuligheder, herunder den bedste strategi for at påvirke regeringen til at prioritere en modernisering af dette lovområde. Indsamlingsorganisationernes mulighed for og evne til at udnytte det fulde potentiale, der ligger i Betænkning 1532, forudsætter en meget høj faglighed. ISOBRO ser det som en af sine kerneopgaver kontinuerligt at bidrage til en generel faglig oprustning af sektoren. Behovet herfor bliver kun skærpet af offentlighedens stigende interesse for et styrket samarbejdet med de almennyttige organisationer. Derfor har ISOBRO fundet det oplagt at tænke stort og iværksætte udviklingen af en national fundraisingkonference, der skal byde på spændende faglige oplæg fra ind- og udland, give branchen mulighed for at netværke og erfaringsudveksle, samt hædre de bedste fundraisinginitiativer i det forgangne år. Læs mere om de nærmere rammer for konferencen på s. 5 i beretningen. Sidst men ikke mindst har det sidste år også været fokuseret omkring en opprioritering af ISOBRO s kommunikation internt såvel som eksternt. ISOBRO s nyhedsbrev blev relanceret i en ny, smartere udgave i februar 2013, mens der i øjeblikket arbejdes på udviklingen af en ny, mere dynamisk hjemmeside, der forhåbentlig vil bidrage til at lette adgangen til relevant information om sektoren, samt synliggøre ISOBRO s meget forskelligartede opgaveportefølje. ISOBRO s overordnede mission om at udvikle Indsamlingssektoren ved at skabe bedre vilkår for medlemsorganisationernes fremskaffelse af ressourcer, prioriteres tre indsatsområder: Lobbyarbejde Kontrollant Entreprenør På de følgende sider udfoldes de centrale aktiviteter, som har fundet sted i ISOBRO i det seneste år, knyttet til de ovennævnte tre indsatsområder. 3

5 Ny indsamlingslov udskudt Trods bred opbakning til Betænkning 1532 om Indsamlinger og politisk signalgivning om folketingsbehandling primo 2013, valgte Justitsministeriet den 28. februar 2013 at udskyde den meget tiltrængte lovrevision. Forslaget til ny indsamlingslov er udskudt på ubestemt tid og forventes tidligst fremsat ultimo ISOBRO overvejer nu sine videre handlemuligheder. Det var således en optimistisk formand, som på sidste års Repræsentantskabsmøde den 21. maj 2012 kunne aflægge beretning og samtidig fremvise et brev fra Justitsminister Morten Bødskov, hvori denne bekræftede, at indsamlingsloven skulle behandles i den kommende folketingssamling (2012/2013). I løbet af forsommeren fortsatte ISOBRO ufortrødent sin indsats for at få betænkningen gjort til lov, bl.a. med afholdelse af et debatmøde den 7. juni, samt deltagelse på Folkemødet på Bornholm, hvor ISOBRO i samarbejde med Meningsministeriet satte et hold politikere stævne om en ny indsamlingslov. Det var Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Liv Holm Andersen (RV) og Karen J Klint (S). ISOBRO gik efteråret i møde med et politisk løfte om en snarlig lovbehandling af betænkning Og i slutningen af 2012 iværksattes en møderunde med medlemmer af Folketingets retsudvalg for at gøre opmærksom på den foreliggende betænkning, samt at bidrage til udvalgsmedlemmernes forberedelse af den forestående folketingsbehandling. Med undtagelse af Liberal Alliance, som allerede havde givet støtte til en ny indsamlingslov under Folkemødet, lykkedes det at få møder med samtlige partier i Folketinget. Møderunden var præget af stor spørgelyst, velvilje og en generel anerkendelse af udvalgsarbejdet, herunder at betænkningen ikke indeholdt mindretalsudtalelser. Parallelt med møderunden, forsøgte ISOBRO gentagende gange at få oplyst hos Justitsministeriet, hvornår loven konkret ville blive fremsat. En endelig afklaring kom først den 28. februar 2013, hvor Justitsministeriet i en artikel i Kristelig Dagblad offentliggjorde, at lovrevisionen var blevet udskudt på ubestemt tid. Begrundelsen herfor var et ekstraordinært tungt lovprogram. Efterfølgende nævntes også, at et par aspekter ved det foreliggende Forslag til ny Indsamlingslov krævede en nærmere udredning forud for en lovbehandling i Folketinget. Det drejede sig mere specifikt om placeringen af det nye Indsamlingsnævn; fastlæggelse af Nævnets finansieringsramme, samt en nærmere definering af rammerne for en overgangsordning til ny lov. Umiddelbart efter Justitsministeriets udmelding blev ISOBRO s Public Affairs gruppe indkaldt til møde, hvor ISOBRO s videre strategi blev drøftet. Ved redaktionens afslutning er ISOBRO fortsat i sonderinger om den mest hensigtsmæssige strategi for den videre proces. Af de allerede besluttede initiativer kan nævnes, at ISOBRO igen i år vil være til stede på Folkemødet, ligesom der igen vil blive taget kontakt til såvel Justitsministeriet som retsudvalget i arbejdet for at sikre en Folketingsbehandling i 2013/

6 Fundraisingkonference 2013 Et øget pres på sektoren til at varetage opgaver, der tidligere lå i offentligt regi, samt en tiltagende konkurrence organisationerne imellem, stiller stigende krav til indsamlingsorganisationernes faglighed, etik og evne til at kommunikere klare budskaber. ISOBRO søger løbende at bidrage til at højne sektorens faglighed og har i år iværksat et nyt initiativ en storstillet Fundraisingkonference, som tænkes at skulle være løftestang for en generel oprustning af sektoren til at håndtere de fremtidige udfordringer, der allerede nu er begyndt at tegne sig. ISOBRO s sekretariat og et særligt nedsat advisory board har i det forgangne år påtaget sig den enorme opgave det er at udvikle et helt nyt fundraisingfagligt koncept i Danmark en Fundraisingkonference med stor faglig tyngde og internationalt udsyn. ISOBRO ser det som en af sine kerneopgaver at bidrage til en kontinuerlig udvikling af den generelle fundraisingfaglighed blandt såvel sine medlemmer som i indsamlingsbranchen som helhed. En fundraisingkonference synes derfor oplagt. Vi skal have en fundraisingkonference! "Vores fag er så mangfoldigt og vores sager er så vigtige. Det giver mere end god mening, at lade os inspirere af hinanden og fortælle succeshistorier, der sætter kvalitet og resultater i fokus - og samtidig viser det vide rum, der er for kreativitet." Ulla Holst, Projektleder hos Scleroseforeningen og medlem af Fundraiserprisens Advisory Board Ambitionerne er store, og arbejdet er allerede godt i gang. For at sikre den nødvendige forankring hos ISOBRO s medlemmer, inviterede ISOBRO til en fremtidsdag den 19. marts 2013, hvor der blev sat fokus på fremtidens Indsamlingsmarked med oplæg fra bl.a. en fremtidsforsker, en ekspert i sociale medier og en række repræsentanter fra sektoren. De omkring 150 deltagere fik ligeledes en præsentation af én af de centrale elementer ved efterårets konference de fire nye Fundraisingpriser, som uddeles til fundraisere, der på forskellig vis har ydet en exceptionel indsats i det forgangne år. 1. Bedste fundraiser 2. Bedste NGO-kampagne 3. Bedste fundraising-kampagne 4. Årets innovative tiltag Den store Fundraisingkonference løber af stablen den 9. og 10. september 2013 i København, med masterclasses med fundraisingeksperter fra ind- og udland. Mere information om konferencen kan findes på 5

7 Nyt frivilligcharter Chartret for samspil mellem Frivilligdanmark og det offentlige beskriver de grundlæggende værdier og rammer for samspillet. Det er udarbejdet af repræsentanter for de to sektorer tilbage i Nu skal det fornyes og føres up-to-date. Mere end 10 år er gået siden chartret oprindeligt blev formuleret. Og såvel den frivillige sektor som det offentlige og velfærdssamfundet har forandret sig markant siden da. I dag taler vi fx om frivillige på internettet og på kommunale institutioner. Vi taler også om behovet for nye velfærdsløsninger. Hvilke udfordringer stiller det samspillet over for? Hvad er visionerne for fremtidens samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige? Det vil regeringen gerne invitere til en drøftelse af, og derfor har regeringen taget initiativ til en opdatering af chartret fra Processen er opdelt i tre faser: 1. En brainstormingsfase, der bl.a. omfatter en folkehøring, der er åben for besvarelse af alle, og en målrettet survey til ca. 500 frivillige organisationer, samt surveys til kommuner og regioner (Februar - april 2013). 2. En udviklingsfase, hvor en række ministre, frivillige organisationer og kommunale repræsentanter inviteres til en camp, hvor det nye charter formuleres på baggrund af bl.a. input fra brainstormingsfasen (Forsommeren 2013). 3. En implementeringsfase med 3-5 regionale møder, hvor chartret er afsæt for en lokal dialog (Efteråret 2013). Med dette for øje er det nærliggende at spørge: hvem tager ansvar for et overordnet perspektiv på disse ting? og videre hvordan sikrer vi varige økonomiske løsninger, som giver indsamlingsorganisationerne mulighed for at levere deres ypperste?. Der ligger en udfordring i, at charteret bliver skrevet med respekt for de frivillige organisationer og i dialog med organisationerne. Vi har foreløbig stor ros til ministerierne bag charteret, men det er vigtigt, at vi som organisationer kommer ind og bider i bordet hos ministerierne og fortæller, hvordan virkeligheden ser ud. Signe Bo, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd Kristelig Dagblad, den 15. marts 2013 Det nye charter bør blive det overordnede politikpapir, som kan skitsere en samlet retning for de mange lovgivningsmæssige løsninger, som blandt andre ISOBRO arbejder med. Derfor er det oplagt, at vi søger at sætte fokus på de måder, hvorpå foreningernes arbejde kan fremmes. Vi skal ikke have flere forskellige chartrer. Vi skal have ét, og det betyder, at dette ikke kun skal beskæftige sig med det sociale område, men med hele bredden af foreningerne i civilsamfundet. ISOBRO ser det som sin opgave særligt at markere indsamlingsorganisationernes behov og ønsker i selv samme civilsamfund. De store opgaver, der venter, kan med fordel bæres af et fælles sprog, som på den ene side skaber rammer for, hvor vi vil hen med samfundet og hvordan vi sikrer aktørerne i vores sammenhæng indsamlingsorganisationerne - de bedst mulige vilkår og på den anden side sikrer, at selvsamme rammer bliver så rummelige, så der bliver en fælles accept af den mangfoldighed og den virkelyst, der præger vores sektor. Dette har ISOBRO allerede givet til kende i brainstormingfasen, med bidrag til det foreliggende survey, indsendt 27. marts

8 Indsamlingsetik Det forgangne år har på ny budt på flere eksempler på organisationer, hvis lødighed kan bringes i tvivl. ISOBRO oplever en fortsat interesse fra organisationer, som ønsker at tilslutte sig de indsamlingsetiske retningslinjer gennem et medlemsskab i ISOBRO. Dette understreger et fortsat fokus på Indsamlingsetik, som også spiller en central rolle i Betænkning 1532 om Indsamlinger med forslaget om indførelse af en Generalklausul om god indsamlingsetik. Generalklausulen om god indsamlingsskik ISOBRO kan med tilfredshed konstatere, at de etiske retningslinjer, som er vedtaget af ISOBRO, kan danne grundlag for udformningen af det nærmere indhold af begrebet god indsamlingsskik. I denne sammenhæng er det ISOBRO s erfaring, at sådanne retningslinjer bør ledsages af en tilbagevendende kontrolindsats dels for at fastholde organisationernes fokus herpå, dels for at sikre, at organisationerne selv bidrager til, at god indsamlingsskik bringes i overensstemmelse med skiftende tiders opfattelse af, hvad der anses for etisk eller uetisk. ISOBRO skal derfor foreslå, at organisationernes overholdelse af god indsamlingsskik gøres til genstand for en systematisk kontrolindsats. Foreninger hvis lødighed kan drages i tvivl ISOBRO får løbende henvendelser fra borgere, journalister m.fl. med spørgsmål om, hvorvidt en given organisation er medlem af ISOBRO, samt om vi i negativt fald har nogen særlig viden om pågældende organisation. ISOBRO har i længere tid ført en liste på over organisationer, som ikke er medlem, men som vi har modtaget utilfredse henvendelser om, med den begrundelse, at vi ikke kan bruge uforholdsmæssig megen tid på at forklare offentligheden om organisationer udenfor ISOBRO s medlemskreds. ISOBRO modtog i efteråret henvendelser fra to organisationer, nævnt på listen over ikke-medlemmer, som henstillede til, at ISOBRO dropper denne praksis. Den ene organisation udtrykte overvejelse om at forelægge sagen for Forbrugerombudsmanden. ISOBRO valgt at informere Justitsministeriet telefonisk om sagen. Da ISOBRO i løbet af årets sidste kvartal ikke havde modtaget et tilstrækkeligt antal henvendelser fra offentligheden angående ikke-medlemsorganisationer, til at retfærdiggøre en fortsat offentliggørelse af disse på ISOBRO s hjemmeside, blev det besluttet at nulstille listen med udgangen af året. I de tilfælde hvor offentligheden ønsker information herom, oplyser ISOBRO følgende: ISOBRO har ved årets udløb modtaget henvendelser fra to konkrete ikke-medlemmer, som har anmodet ISOBRO om at ændre praksis i forhold til oplysningen på hjemmesiden om ikke-medlemmer. Disse henvendelser indgår i de overvejelser ISOBRO løbende gør sig i relation til hjemmesiden, og henvendelserne vil ligeledes indgå i overvejelserne, såfremt ISOBRO i det nye år modtager nye henvendelser fra offentligheden af et sådant omfang, at en offentliggørelse på hjemmesiden på ny kan komme på tale. Ny indsamlingsetisk kontrol udsat Etik- og lovudvalget drøftede i efteråret 2012 iværksættelsen af en ny indsamlingsetisk kontrol med fokus på telemarketing og face-to-face. Det vurderedes imidlertid, at arbejdet med en sådan kontrol ville falde sammen med Folketingets forventede behandling af indsamlingsloven i januar/februar 2013, samt at evt. resultater af kontrollen ikke ville foreligge tidsnok til at kunne indgå i lovprocessen omkring indsamlingsloven. Af ressourcemæssige hensyn blev det således besluttet at give lovbehandlingen fuld opmærksomhed. 7

9 Regler for almennyttige lotterier moderniseres Arrangører af almennyttige lotterier har længe lidt under en meget forældet lovgivning på området. Med Spillemyndighedens initiering af en revision af reglerne i maj 2012, har ISOBRO deltaget i processen på alle niveauer. Revisionen er endnu ikke afsluttet. En modernisering af reglerne for almennyttige lotterier, har længe været et udtalt ønske blandt de af ISOBRO s medlemmer, som afvikler sådanne spil. Det var således med stor tilfredshed, at ISOBRO i slutningen af maj 2012 modtog invitation fra Spillemyndigheden om at indgå i en egentlig referencegruppe, som skal bistå med moderniseringen. Da den igangværende proces indeholder mange faser, har vi valgt at illustrere forløbet punktvis som følger: 21. maj 2012: Spillemyndigheden udsender invitation til møde om modernisering af reglerne for almennyttige lotterier og nedsætter en referencegruppe, hvor en række interessenter, herunder ISOBRO deltager. ISOBRO afholder medlemsmøde den 21. juni 2012 herom, samt opfølgende møder den 3. oktober 2012 og den 30. januar Der nedsættes en Public Affairs følgegruppe under Spilleudvalget til at yde PA- og pressemæssig assistance i håndtering af sagen ISOBRO initierer undersøgelse af markedet for almennyttige lotterier v. Copenhagen Economics. Resultatet er rapporten Velgørenhed på Spil 18. december 2012: Spillemyndigheden udsender oplæg til ny bekendtgørelse vedr. almennyttige lotterier samt økonomisk analyse. Sekretariatet får Katrine Ellersgaard Nielsen, Copenhagen Economics, til at bistå Spilleudvalget med en udredning af den økonomiske analyse. På medlemsmødet 30. januar 2013 drøftes Spillemyndighedens oplæg samt økonomiske analyse. 31. januar 2013: Spillemyndigheden indkalder til møde i referencegruppen. 8. februar 2013: ISOBRO indgiver kommentarer til Spillemyndigheden oplæg. 22. marts 2013: Spillemyndigheden udgiver et samlet dokument med svar på det spørgsmål, referencegruppen har stillet om indholdet i en ny bekendtgørelse. 22. marts 2013: Spillemyndigheden overvejer yderligere justeringer af forslag til bekendtgørelse og stiller et snarligt fælles orienteringsmøde i udsigt. Tidshorisont: ISOBRO forventer, at Spillemyndigheden sender et udkast til ny bekendtgørelse i høring inden sommeren 2013, med ikrafttrædelse 1. januar 2014 under forudsætning af Europakommissionens godkendelse. ISOBRO s udvalg vedr. Spillemarkedet følger sagen tæt og der vil givetvis være nyt at berette på selve repræsentantskabsmødet den 13. maj. 8

10 Administrationsprocent På repræsentantskabets opfordring har en særlig nedsat arbejdsgruppen siden september 2012 kulegravet emnet administrationsprocent. Arbejdet har påvist emnets betydelige kompleksitet og at det lader sig svært afgrænse. Det er arbejdsgruppens håb, at arbejdet kan udmunde i et forslag til fælles principper. ISOBRO forventer at kunne invitere til medlemsmøde herom senere på året. Igennem hele ISOBRO s levetid har der løbende været en politisk og pressemæssig interesse for den almenvelgørende sektors forvaltning af indsamlede midler, herunder håndteringen af udgifter til administration. Disse perspektiver har affødt en politisk interesse for øget regulering i form af en defineret grænse for udgifter til administration (administrationsprocent), som kan bidrage til en øget gennemsigtighed i markedet. På denne baggrund udtrykte ISOBRO s repræsentantskab i 2012 et ønske om at få kulegravet denne problemstilling med nedsættelse af en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet i september I den indledende fase har arbejdsgruppen inviteret en række relevante eksperter indenfor økonomi, regnskabsaflæggelse, revision og kommunikation. Arbejdet har med stor tydelighed synliggjort emnets betydelige kompleksitet, herunder udfordringer ift. at definere en naturlig afgrænsning af problemstillingen. Den almennyttige sektors store diversitet spiller en mærkbar rolle i denne forbindelse. Som konsekvens heraf har arbejdsgruppen ikke sat som mål, at arbejdet skal munde ud i et fælles regelsæt, men derimod et ønske om at få defineret en række fælles principper på området. Arbejdsgruppen har fokus på tre fænomener, som typisk inddrages, når der fokuseres på administrationsprocenten: Udgifter til indsamling; Udgifter til administration og det output, organisationen skaber: Indsamling: Udgifter/ROI Investering i fundraisingaktiviteter Prisen for at samle penge ind (indsamlingsprocent) Organisation: Udgifter som ikke umiddelbart fremmer organisationens formål. Udgifter som sikrer de nødvendige organisatoriske og administrative rammer, som er en forudsætning for varetagelsen af foreningens formål (administrationsprocent). Der eksisterer pt. utallige divergerende beregningsmetoder på dette område. Output: værdisætning, grænser, samfundsnytte. Hvilken nytteværdi har de individuelle foreningers virke i et samfundsmæssigt perspektiv. Er det arbejde, der udføres, målbart? ISOBRO planlægger at afholde et medlemsmøde til drøftelse af emnet, med udgangspunkt i et oplæg fra arbejdsgruppen. Dato herfor er endnu ikke fastsat, men forventes at blive i efteråret

11 Indkøb En krone sparet er som bekendt en krone tjent. ISOBRO anslår, at der blandt vores medlemmer ligger hen ved 50 mio. kr. i årlige ikke indløste besparelser på indkøbsområdet. Det er mange penge! ISOBRO ønsker derfor igen at sætte fokus på dette forretningsområde med et nyt initiativ. Lige siden ISOBRO s start har vi forsøgt at finde en ramme eller model for opnåelse af besparelser til vores medlemmer på forskellig vis. Nogle eksempler herpå er medlemskab af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) - samarbejdsaftale med TRYG forsikring, selectaftale med Comparex om køb af software fra Microsoft, samt IKR om kopi- og printaftaler. ISOBRO har afviklet to indkøbskonferencer den første i 2004 og den anden i Vi har fået meget forskellige tilkendegivelser fra vores medlemmer på, om vi fortsat skal investere ressourcer i fælles samarbejdsaftaler eller koordineringskøb. Vi har stadig til gode at se det helt store gennembrud på dette område. Der kan være flere årsager hertil, men én af dem er formentlig, at ISOBRO primært er i kontakt med de medarbejdere, der har fokus på indtægter. ISOBRO blev i januar i år kontaktet af Lars Drejfeldt, der har etableret firmaet Indkøbschefen, som blandt andre har Region Sjælland som kunde. ISOBRO s bestyrelse har besluttet, at vi igen sætter fokus på indkøb og efter flere drøftelser i foråret med Lars Drejfeldt har vi nu besluttet i første omgang at forsøge at koordinere et fælles indkøb af strøm og energi på vegne af vores medlemmer. Det er et godt sted at starte og det skal herigennem vise sig, om det kan blive første skridt til et egentlig gennembrud på indkøbsområdet. Vi har indledningsvist været i dialog med fem medlemmer af ISOBRO, som alle har tilgivet, at de ønsker at være med i puljen. Vi skriver derefter til resten af medlemskredsen og opfordrer alle til at gå med. Jo større puljen er, jo mere forholdsstyrke har vi. Aftalen med Lars Drejfeldt er, at han bliver honoreret med en procentuel andel af besparelsen, så der er intet at tabe ved at gå med i puljen. Vi har inviteret Lars Drejfeldt til at deltage på ISOBRO s repræsentantskabsmøde og give et kort indlæg om projektet. 10

12 Moms Moms spiller en vigtig rolle for foreningernes økonomi. På bordet ligger p.t. sagen mod Danmark, rejst af Europakommissionen, det igangværende arbejde med et nyt momssystemdirektiv og optimering af den gældende momskompensationsordning. ISOBRO s arbejde med moms på EU-plan følger p.t. to spor alt imens vi venter på, at Europakommissionen vil røre på sig vedr. åbningsskrivelsen, Danmark modtog i juni Det første spor er bidraget til en større rapport, udgivet af Copenhagen Economics den 17. januar Det andet spor er bidraget til en høring, som Europakommissionen iværksatte i december Rapport Europakommissionen har bedt Copenhagen Economics analysere hvilken rolle momsopkrævningen spiller i den offentlige sektor og herunder hvilke undtagelser der kan være i offentlighedens interesse. Heri har ISOBRO gennem ECCVAT fået indskrevet et afsnit om de særlige vilkår, der gør sig gældende for de frivillige foreninger i Europa. Det hedder bl.a.: Velgørende foreninger spiller en vigtig rolle i den europæiske økonomi, da de beskæftiger en relativt stor andel af arbejdsstyrken, i gennemsnit mere end 3 procent af det samlede antal personer ansat i de udvalgte europæiske lande, og så meget som 5-7,5 procent i lande som Danmark, Frankrig, Irland og Holland. Rapporten konkluderer, at hvis man for at forenkle momssystemet i Europa som udgangspunkt vil pålægge alle foreninger at betale moms, vil det have meget store, negative økonomiske konsekvenser for disse. Rapporten anbefaler kompensationsordninger og nævner særligt ordningen i Danmark, hvor foreninger godkendt efter ligningslovens 8a har adgang til en delvis kompensation for momsudgifter. Rapporten diskuteres mere indgående på en konference i Venedig medio april 2013, hvor ECCVAT giver oplæg og hvor ISOBRO er blevet godkendt til at deltage på vegne af European Fundraising Association. Høring Europakommissionen udgav i december 2011 en meddelelse om fremtidens momssystem, der skal ligge til grund for et nyt momssystemdirektiv og de dermed forbundne prioriterede aktioner. Hovedsigtet er et enklere, mere effektiv og mere robust momssystem i EU. En af de prioriterede aktioner er en revision af den nuværende struktur for momssatserne, baseret på en grundig konsekvensanalyse, der dækker alle aspekter og som bl.a. bygger på en afskaffelse af reducerede momssatser, der udgør en hindring for et velfungerende system. I forlængelse heraf foranstaltedes i efteråret 2012 en høring, som afsluttedes i januar ISOBRO har gennem ECCVAT bl.a. gjort gældende, at: Det europæiske momssystem længe har skabt problemer for velgørende organisationer, fordi velgørenhed i almindelighed ikke opkræver moms og derfor heller ikke kan få refunderet momsen på sine udgifter. Udgiftsbyrden er vokset betydeligt gennem årene i takt med forøgelsen af momssatserne, hvorfor velgørende organisationer bliver helt afhængige af kompensationsordninger, som den vi har i Danmark. ISOBRO er inviteret af Europakommissionen til at deltage i en drøftelse i april 2013 af Copenhagen Economics seneste rapport VAT IN THE PUBLIC SECTOR AND EXEMPTIONS IN THE PUBLIC INTEREST 11

ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms

ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms Informationsmøde 11. april 2012 Diakonissestiftelsen Generalsekretær Robert Hinnerskov Sekretariatschef Mette Holm Program Kort om ISOBRO Indsamlingslov Indsamlingsnævn

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen. Indsamlingsloven

Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen. Indsamlingsloven Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen Indsamlingsloven Program Indsamlingsnævnet Kort om Nævnets arbejde Periodens møder ISOBROs oplæg til Indsamlingsnævnet 15. december 2014 Drøftelse af

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser

Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser ISOBRO 15. april 2015 Wifi Konference_AP - 1Avocado Generalsekretær Robert Hinnerskov Sekretariatschef Mette Grovermann ISOBRO

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Enighed kommentarer?

Kommunikationsstrategi. Enighed kommentarer? Kommunikationsstrategi Enighed kommentarer? Det etiske fundament Den åbne dørs politik Den redelige kommunikation Bedst mulige resultater for midlerne Enige i følgende værdier? Vi fortæller åbent og præcist

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR DR Medier DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Underdirektør Maria Hald Dato 21. august 2013 ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR For

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere