AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013"

Transkript

1 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag Kommunale planer Godkendelser VVM 5 4. Projektet Forsyningsområder Varmekilder Kapacitet Drift Investeringer Forsyningssikkerhed 8 5. Tidsplan og etablering 8 6. Arealafståelse, servitutpålæg og aftaler med grundejere 8 7. Berørte parter 9 8. Selskabs- og forbrugerøkonomi Projektets konsekvenser Miljø- og energimæssig vurdering Samfundsøkonomi Følsomhedsanalyser 13 Bilag, regneark: Alternativet KVP_RAM VPÅ v15(bkvv alt 0 med Naboer), Elkedel KVP_RAM VPÅ v15(bkvv alt 0 med Naboer), AVA, VT den 12. juni 2013 Udarbejdet: GRFH Kontrolleret: ALPL

3 Sammenfatning Projektforslag er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr af 14/ om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven) samt bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). De senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser fra maj 2011, med opdaterede tabeller fra september 2012 er anvendt. Projektforslaget handler om etablering af en elkedel til spids- og reservelast placeret på DONG Energys grund med Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup, Matrikelnr. 11, Studstrup by, Skødstrup. Elkedlen vil bidrage med 80 MW ekstra i reservelastdækning. I projektforslaget er der beregnet: Investeringer Produktionsomkostninger De samfundsmæssige konsekvenser På baggrund af beregningerne indstiller AffaldVarme Aarhus til Aarhus Kommune, at der gennemføres en myndighedsbehandling af projektforslaget efter Varmeforsyningsloven med henblik på at godkende projektforslaget for etablering af en elkedel til spids- og reservelast. 1

4 1. Projektansvarlige Den ansvarlige for projektforslaget er: Teknik og Miljø AffaldVarme Aarhus VarmeTransmission Bautavej Aarhus V Ved afdelingschef, VarmeTransmission, Rasmus Victor Fauerholdt Tlf.: Mob: Baggrund og forholdet til varmeplanlægning Opførelsen af en elkedel til spids- og reservelast har baggrund i DONG Energys beslutning om at lægge blok 4 på Studstrupværket i mølpose, det vil sige den tages ud af elmarkedet, hvorfor den således heller ikke er til rådighed for varmeproduktion. Til kompensation for dette planlægger AffaldVarme Aarhus (AVA) dels et biomassefyret kraftvarmeværk, som prioriteres før Studstrupværket og vil skulle producere grundlast, og dels en elkedel, som prioriteres efter Studstrupværket og vil skulle producere spids- og reservelast. Dette projektforslag vedrører elkedelen. For så vidt angår reservelast, dvs. ved havari af blok 3 på Studstrupværket, viser figuren nedenfor baggrunden. 2

5 % Dækningsgrad ved udfald af største enhed (Trans.) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Ny 80 MW elkedel VT kedler Studstrupværket Bio kraftvarme Reno Syd ACA Overskudsvarme 0,0 I dag og frem Figur 1: Oversigt over reservelastsituationen i Aarhus kommune efter at blok 4 på Studstrupværket ikke vil være til rådighed for varmeforsyningen efter De enkelte forsyningsområder får reservelast enten fra egne oliefyrede kedler i forsyningsområdet eller fra transmissionsanlægget. Det er typisk forbrugerejede forsyningsområder, som har egne oliefyrede kedler, men også enkelte kommunale forsyningsområder har det. De øvrige, primært kommunale forsyningsområder, får reservelast fra transmissionsanlægget, og det er dem der er vist i figur 1. Frem til udgangen af april 2015 ( I dag i figuren) hvor den gældende kontrakt mellem Aarhus kommune og DONG Energy udløber er dækningsgraden over 100 % af spidslast. Dette skyldes, at der er to ens blokke på Studstrupværket, og at der kun regnes med havari på den ene blok af gangen. Første maj 2015 lukker DONG Energy blok 4. Herved fremkommer det såkaldte effekthul, hvor dækningsgraden eksklusiv elkedlen ved reservelast er nede på godt 60 % af spidslast i 2015 samt halvdelen af 2016 ( 2015 i figuren). En normal vinter har belastninger omkring 80 % af spidslast, derfor vil der kunne forekomme situationer ved havari af blok 3 på Studstrupværket, hvor forsyningen ikke er tilstrækkelig. AffaldVarme Aarhus ønsker ikke, at en sådan situation skal være mulig, og har derfor besluttet, at etablere en elkedel på Studstrupværket. Fra efteråret 2016 ( 2016 og frem i figuren) hvor det biomassefyrede kraftvarmeværk er sat i drift, er dækningsgraden inklusiv elkedlen godt 90 % af spidslast. Alternativet til at etablere en elkedel vil være at etablere en oliefyret kedel. En oliefyret kedel placeret på Århusværket har været planlagt. Det vil være teknisk muligt at placere den her, ligesom den teknisk set kan placeres på Studstrupværket. 3

6 Ud over reservelastforholdene bidrager elkedelen til integrationen af el- og varmeproduktion, hvilket er i tråd med intentionerne i Klimavarmeplan 2010, der er godkendt af Aarhus Byråd marts Endelig er elkedlen økonomisk fordelagtig i forhold til oliefyring, og vil derfor også blive anvendt til spidslast. 3. Lovgrundlag Lovgrundlaget for varmeplanlægning: Bekendtgørelse af lov om lov om varmeforsyning LBK nr af 14/12/2011 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr. 374 af 15/04/2013 Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen april 2005 Tillægsblad til vejledning vedr. kalkulationsrenten Energistyrelsen april Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet - Maj 2011 Energistyrelsen Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet - Tabeller - September 2012 Energistyrelsen 4

7 3.1 Kommunale planer Elkedelen kan opføres inden for de eksisterende rammer i Kommuneplan 2009 og lokalplan 119 / 518 område til brug for kraftvarmeværk og virksomhed i tilknytning dertil. 3.2 Godkendelser Projektet opføres på Studstrupværkes grund og forventes at kunne rummes under rammerne i den nuværende miljøgodkendelse for Studstrupværket. Det er endnu ikke afklaret om det er nødvendigt med et tillæg til miljøgodkendelsen. 3.3 VVM Projektet skal VVM-screnes, men forventes ikke at være VVM-pligtigt. 4. Projektet 4.1 Forsyningsområder Projektet indebærer ikke ændringer i forsyningsområder. 4.2 Varmekilder Byrådet har i 2011 vedtaget Klimavarmeplan 2010, som indeholder et plangrundlag for hvorledes fjernvarmen omstilles til grøn varmeproduktion. I nærværende projekt er der regnet med, at varmeproduktionen omstilles til grøn varmeproduktion, som beskrevet i plangrundlaget. Projektet handler om etablering af en elkedel til spids- og reservelast på 80 MW placeret på DONG Energys grund med Studstrupværket. Projektet sammenholdes med et alternativ. Projektet: Der etableres en elkedel på 80 MW. En del af den oliebaserede spids- og reservelastproduktion erstattes af spids- og reservelast produceret på elkedlen. Alternativet: Der etableres en oliefyret kedel på 80 MW. Spids- og reservelastproduktionen vil ske med oliefyrede kedler. Projektforslaget vedrører alene spids- og reservelast. De økonomiske beregninger i projektforslaget vedrører derfor alene spids- og reservelastproduktionen i Varmeplan Aarhus. Spids- og reservelastproduktionen foregår i dag på én træpillefyret kedel i Skanderborg og en række oliefyrede kedler. I projektet vil disse blive suppleret med en elkedel, som delvist vil erstatte de oliefyrede spids- og reservelastkedler. Figur 2 viser spids- og reservelastproduktionen fra i projektet. 5

8 TJ 300 Projektet: Spids- og reservelastproduktion Oliefyrede kedler Elkedel Træpiller Figur 2: Oversigt spids- og reservelastproduktionen i projektet. Reservelastbehovet er markant større i 2015 end i resten af perioden. Det skyldes, at i 2016 idriftsættes det biomassefyrede kraftvarmeværk, som vil reducere spidslastproduktionen fra spids- og reservelastanlæggene markant jf afsnit 2. I alternativet er der regnet med, at der etableres en oliefyret kedel, og at spids- og reservelastproduktion vil ske på de oliefyrede spids- og reservelastkedler samt den træpillefyrede kedel. Spids- og reservelastproduktionen i alternativet kan ses i figur 3. TJ Alternativet: Spids- og reservalastproduktion Oliefyrede kedler Træpiller Figur 3: Oversigt over spids- og reservelastproduktionen i alternativet. 4.3 Kapacitet Elkedlen etableres med en kapacitet på 80 MW. Det er AffaldVarme Aarhus, som finansierer og ejer elkedlen. Den etableres på Studstrupværkes grund, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup, Matrikkelnr. 11, Studstrup by, Skødstrup. Dette er det 6

9 eneste sted i Aarhus-området, hvor der er tilstrækkelig el-infrastruktur til rådighed. Der skal således ikke investeres i ny el-infrastruktur i forbindelse med projektet. Elkedelen tilsluttes akkumulatortanken på Studstrupværket, som er forbundet til transmissionsanlægget, og der skal derfor ikke investeres i en ny transmissionsledning. 4.4 Drift Der er lavet en aftale med DONG Energy, hvor AffaldVarme Aarhus ejer kedlen og har første dispositionsret til elkedlen. AffaldVarme Aarhus vil bruge denne ret i forbindelse med spids- og reservelast, og hvis det i øvrigt er økonomisk fordelagtigt. I de situationer, hvor AffaldVarme Aarhus ikke vil disponere over elkedlen, kan DONG energy disponere den i forhold til deres interne optimering og i forhold til deres systemydelser til elnettet. For eksempel vil AffaldVarme Aarhus i forbindelse med meget lave elpriser, hvor AffaldVarme Aarhus i henhold til aftalen med DONG Energy om træpillevarme fra Studstrupværket skal betale tvangskørselsomkostninger, kunne producere varmen billigere ved at starte elkedlen. Tvangskørselsomkostninger opstår når varmebehovet tvinger DONG Energy til at producere el på Studstrupværket, selv om elsalget ikke kan dække produktionsomkostnignerne. DONG Energy agerer i elmarkedet, hvor AffaldVarme Aarhus agerer i det lokale varmemarked. DONG energy kan således stå i en situation, hvor varmebehovene i for eksempel Aarhus og Esbjerg gør, at de producerer 100 MW ind på elnettet, mens der reelt set kun er behov for 50 MW. DONG Energy vil i den situation kunne starte elkedlen i Aarhus, og dermed reducere elproduktionen i Aarhus, samtidig med at elforbruget øges, derved bliver der plads til kraftvarmeproduktionen i Esbjerg. Disse fordele er omfattet af aftalen, således at AffaldVarme Aarhus får rabat på varmeprisen i de situationer. Tabellen herunder viser driftsomkostningerne i projektet og alternativet. Der er regnet med, en fast vedligeholdelsesomkostning på kr./mw installeret oliefyret kedel. I dag er der 334 MW oliefyret kedelkapacitet på transmissionsnettet, mens der i alternativet vil blive 414 MW. Dertil kommer en række oliefyrede spids- og reservelastkedler på distributionsnettet. Disse er ens i projektet og alternativet, hvorfor de faste vedligeholdelsesomkostninger ikke er medtaget. Driftsomkostninger Projektet Alternativet Elkedlen Faste kr. - Oliekedler faste kr kr. Oliekedler variable 3 kr./gj 3 kr./gj Træpillekedel variable 5 kr./gj 5 kr./gj Tabel 1: Oversigt over driftsomkostningerne. 7

10 I tabellen herunder ses de anvendte virkningsgrader. Virkningsgrader % Træpillekedel 90 Oliekedler 94 Elkedel 98 Tabel 2: Oversigt over virkningsgrader. 4.5 Investeringer I nedenstående tabel er angivet investeringerne i forbindelse med projektet og alternativet. Elkedelen koster 72 mio. kr. inklusiv tilslutning til elnet og akkumulatortank og projektomkostninger. Der er tidligere udarbejdet skitseprojekt for etablering af en tredje kedel i tilknytning til de to eksisterende kedler på Århusværket. Kalkulationen af anlægsomkostningen er 80 mio. kr. Det vurderes, at anlægsøkonomien er den samme uanset om oliekedlen placeres på Århusværket eller på Studstrupværket. Investeringer i mio. kr. Projektet Alternativet Elkedel 72,0 Oliekedler 80,0 I alt 72,0 80,0 Tabel 3. Investeringerne i projektet og alternativet. Elkedlen såvel som den oliefyrede kedel har en levetid på 30 år. 4.6 Forsyningssikkerhed I klimavarmeplan 2010 er et af målene flerstrengethed i varmeproduktionen, således at der sikres en øget økonomisk robusthed ved hjælp af flere produktionsanlæg, flere leverandører og flere brændsler. Elkedlen er et element i at opnå den ønskede robusthed. 5. Tidsplan og etablering Elkedlen ønskes klar til drift hurtigst muligt og senest 1. maj 2015, hvor Studstrupværket udfaser den ene blok. Projekteringen og udbudsprocessen påbegyndes straks efter de nødvendige tilladelser er givet. Etableringen tager ca. 20 måneder. 6. Arealafståelse, servitutpålæg og aftaler med grundejere Elkedlen opføres i samarbejde med DONG Energy på deres grund med Studstrupværket. Der er indgået en aftale om etablering og drift med DONG Energy, hvor grundejerspørgsmålet er håndteret. 8

11 Al aktivitet foregår på DONG Energys grund med Studstrupværket. Placeringen af elkedlen kan ses på kortet herunder. Figur 4: Placering af Elkedlen (den røde firkant) på Studstrupværket. Den røde linje er et 150 KV-kabel. Akkumulatortanker er vist med blå. 7. Berørte parter DONG Energy bliver berørt af projektet, der er et samarbejde medlem AffaldVarme Aarhus og DONG Energy. DONG har i henhold til det aftalte mulighed for at benytte 9

12 elkedlen i forhold til deres interne optimering og i forhold til deres systemydelser til elnettet. Energinet.dk, der administrerer elnettet i Danmark, er underrettet om projektet, og ser positivt på den integration af el- og varmeproduktion som elkedlen giver mulighed for. 8. Selskabs- og forbrugerøkonomi Konsekvenserne for selskabs- og forbrugerøkonomi vises ved at sammenholde produktionsomkostningerne i 2016 for elkedlen, og for hvad det vil kostet at lave varme på oliekedler i stedet for er repræsentativ for perioden. Der er regnet med en produktion på GJ (9.722 MWh), jf. figur 2. Der er anvendt en afskrivningsperiode på 30 år med en rente på 3,5 %. Drift- og vedligeholdelsesomkostningerne for oliekedlerne fremkommer ved, at der er 80 MW ekstra oliekedelkapacitet, der skal være til rådighed á kr./mw. Dertil skal lægges de variable omkostninger på 3 kr./gj. Det giver 80MW*6000kr./MW GJ* 3kr./GJ = kr. Ved drift med oliekedlerne skal der indkøbes CO 2 -kvoter. Der er regnet med en kvotepris på 100 kr./kvote. Omkostningerne til CO 2 -kvoter er ikke medtaget i samfundsøkonomien, da det ikke er en omkostning samfundet spare. De CO 2 -kvoter Affaldvarme Aarhus ikke køber, vil blive købt af nogle andre, samfundet har således ikke sparet nogle penge, som kunne være investeret i noget andet. Med en virkningsgrad på 98 % har elkedlen et elforbrug på MWh el. Der er regnet med en elpris på 270 kr./mwh svarende til middelprisen på Nordpool spotmarked i Dertil kommer system- og nettariffer på 69 kr./mwh og afgifter på 259 kr./mwh. Oliekedlerne er regnet med en virkningsgrad på 94 % og en brændværdi på 36 GJ/m 3. Det giver et brændselsforbrug på m 3 olie. Der er regnet med en oliepris på kr/m 3 inkl. afgifter og rabat, der er den pris som Affald- Varme Aarhus har købt olie til i april Elkedel Oliekedel Forrentning og afskrivning, kr./år D &V kr./år (faste og variable) CO2-kvoter Brændselsomkostninger kr. år I alt kr./år Tabel 4: Oversigt over produktionsomkostninger for elkedlen og for drift på oliekedler. Som det fremgår af tabellen har projektet en lavere årlig omkostning på ca. 4,2 mio. kr. end alternativet, hvilket er en besparelse på 29 % i forhold til oliefyring. Projek- 10

13 tet vil således bidrage til at AffaldVarme Aarhus kan reducere varmesalgsprisen til fjernvarmeværkerne, som kan videreføre reduktionen til taksterne for fjernvarme. 9. Projektets konsekvenser I dette afsnit belyses de samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser ved etablering af en elkedel til spids- og reservelast. Spids- og reservelastbehovet i beregningsperioden er vist herunder. Enhed TJ Spids- og reservelastbehov Heraf elbaseret Tabel 5: Spids- og reservelastbehovet målt i TJ. I projektet er der, som vist i tabellen ovenover, regnet med en varmeproduktion på elkedlen på 105 TJ i 2015 og derefter 35 TJ per år. I alternativet dækkes dette behov på oliekedlerne. Produktionen på den træpillefyrede kedel er i ens i projektet og alternativet. 9.1 Miljø- og energimæssig vurdering For oliekedlerne og træpillekedlen er Energistyrelses emissionsfaktorer anvendt, dog med den undtagelse, at SO 2 -emssionene fra oliekedlerne er sat til nul, da der anvendes svovlfri olie. For elkedlen er Energistyrelsens fremskrevne emissionsfaktorer for el anvendt. Disse baserer sig på den gennemsnitlige danske elproduktion. Da elkedlens driftstid er meget begrænset, vil der være en stor usikkerhed på dens aktuelle emissioner. Det er udfald eller mangel på varme, der er bestemmende for driftstidspunkterne, men også elprisen har betydning. De miljømæssige forhold ved projektet og alternativet er vist herunder. Samlet udledning Projektforslag Alternativ Projektfordel CO 2 -ækvivalenter (ton) SO 2 (ton) NO X (ton) PM 2,5 (ton) Tabel 6: Den samlede udledning af emissioner fra spids- og reservelastproduktionen. Det ses af ovenstående tabel, at der er en reduktion af PM 2,5 (partikelemission), mens emissionen af SO 2 og NO x stiger. At udledningen af SO 2 stiger skyldes, at der anvendes svovlfri olie, mens elproduktionen udleder SO 2. Det skal dog bemærkes, at der er en stor usikkerhed på elkedlens emissioner, da de vil være afhængige af elsammensætningen på driftstidspunktet. Da elkedlen prioriteres ved lave elpriser, hvor andelen af vedvarende energi er høj, vil den aktuelle emission sandsynligvis 11

14 være lavere end vist i tabellen ovenover. CO 2 -udledning falder, da elproduktionen forventes mere og mere omlagt til grøn produktion. 9.2 Samfundsøkonomi De anvendte brændselspriser følger de nyeste samfundsøkonomiske forudsætninger fra Energistyrelsen, der er fra september Figuren herunder viser de anvendte brændsels- og elpriser. Kr/GJ 140 Brændselspriser Energistyrelsen september 2012, prisniveau Træpiller Gasolie El (Norpool uvægtet) Figur 5: Oversigt over de anvendte brændsels- og elpriser. Tallene i tabellen herefter kan ikke direkte sammenlignes med forudsætningerne beskrevet i de tidligere afsnit, da tabellen angiver nuværdierne og nettoafgiftsfaktoren er indregnet. 12

15 Projektet Nutidsværdi Træpillekedel Elkedel Oliekedler I alt Brændselsomkostninger Mio. kr Drift og vedligehold Mio. kr Kapitalomkostninger Mio. kr Miljøomkostninger Mio. kr CO2ækv-omkostninger Mio. kr Afgiftforvridningseffekt Mio. kr I alt Mio. kr Alternativet Nutidsværdi Træpillekedel Elkedel Oliekedler I alt Brændselsomkostninger Mio. kr Drift og vedligehold Mio. kr Kapitalomkostninger Mio. kr Miljøomkostninger Mio. kr CO2ækv-omkostninger Mio. kr Afgiftforvridningseffekt Mio. kr I alt Mio. kr Tabel 7: Det samlede samfundsøkonomiske resultat, målt i 2011-prisniveau. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der en samfundsøkonomisk fordel på 24 mio. kr. målt i nutidsværdi ved projektet. Det svare til en besparelse på 6,4 %. Det skal dog bemærkes, at der i de samfundsøkonomiske beregninger ikke er indregnet den samfundsøkonomiske gevinst der er i, at DONG Energy kan disponere elkedelen i forhold til deres interne optimering og i forhold til deres systemydelser til elnettet. Indregnes disse vil den samfundsøkonomiske fordel af projektet øges. 10. Følsomhedsanalyser Der er lavet følsomhedsanalyser på, hvad det betyder hvis henholdsvis elprisen eller brændselspriserne stiger eller falder med 25 %. Derudover er der lavet en følsomhedsanalyse med en kalkulationsrente på 4 %, da det netop er meldt ud fra regeringen at kalkulationsrenten ændres til 4 %. Energistyrelsen har dog endnu ikke opdateret sin anbefaling. Nuværdi i Grund- Brændselspris Elpris Kalkulations- mio. kr. beregning rente Ændring +25 % -25% +25 % -25% 4 % Projektet Alternativet Projektfordel Tabel 8: Resultater af følsomhedsanalyser 13

16 En stigning i elprisen vil forringe projektets økonomi i forhold til alternativet, mens et fald vil forbedre økonomien. Hvis brændselsprisen stiger, vil det være omvendt. Der vil dog ofte være en sammenhæng således, at hvis brændselsprisen stiger, så stiger elprisen også. En sænkning af kalkulationsrenten vil være en fordel for projektet, da de lavere driftsomkostninger vægtes højere, når kalkulationsrenten bliver lavere, hvorved investeringen betyder mindre. 14

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Indstilling. Elfyret spids- og reservelastkedel. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 25. juni 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Elfyret spids- og reservelastkedel. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 25. juni 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Elfyret spids- og reservelastkedel 1. Resume Den nødvendige spids- og reservelast kapacitet

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for øget varmeforsyning af Aarhus Ø. Marts 2015

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for øget varmeforsyning af Aarhus Ø. Marts 2015 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for øget varmeforsyning af Aarhus Ø Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag 3 3.1 Kommunale

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S Kalundborg Forsyning A/S April 2016 UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKT UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg AffaldVarme Aarhus Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg Fase 1 September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg AffaldVarme Aarhus Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg Fase 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Verdo Produktion A/S OVER Norddjurs

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg

Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg planlagt etableret i Faaborg-Midtfyn Kommune Ændringer: Dato Version Udført af Rettelser

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-201 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort.

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort. Skatteudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2008-09

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar 2017 v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Fjernvarme Horsens i dag Holdninger Billig, effektiv og sikker varmeforsyning

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Indstilling. Transmissionsledning og varmeveksleranlæg til Skåde. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Transmissionsledning og varmeveksleranlæg til Skåde. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 26. november 2012 AffaldVarme Aarhus og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Projektgodkendelse og anlægsbevilling til fremtidssikring

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 VarmeTransmission mission... 3. 1.1 VarmeTransmission vision... 3. 1.2 VarmeTransmission ydre vilkår... 3. 1.3 Afskrivninger...

1 Generelt 3. 1.0 VarmeTransmission mission... 3. 1.1 VarmeTransmission vision... 3. 1.2 VarmeTransmission ydre vilkår... 3. 1.3 Afskrivninger... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 VarmeTransmission mission... 3 1.1 VarmeTransmission vision... 3 1.2 VarmeTransmission ydre vilkår... 3 1.3 Afskrivninger... 4 1.4 VarmeTransmission takststruktur...

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 25. april 2016 Fjernvarme Fyn generelt Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune (3%).

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND

06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND 1 INDHOLD 20140806 Baggrund incl. Bl. a. ENS rapporter Model Reference FORSYNINGSSCENARIER

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 31. Marts 2016 Hvorfor købte vi Fynsværket? Vi vil sikre varmeforsyningen Vattenfall ønskede at lukke

Læs mere