Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf Mathiesen, Lis Sakran, Niels Karlsen Flemming Wetterstein Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Børnehus i Region Hovedstaden Ledelsestilsyn 1. halvår 2013 fra Ishøj Kommune Administrationsaftale Pilehavehus og Højstruphave Husleje i Højstruphave Husleje i Pilehavehus Status på kompetenceudvikling i hjemmeplejen Tryghedsplejen Pensionsudvalgets årsstatistik Det Sociale Nævns årsstatistik Forslag til mødeplan 2014, Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra formanden Underskriftsside Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Gruppe A ønsker punkterne 3 og 8 videre til Kommunalbestyrelsen. Dagsorden herefter godkendt. Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

4 2. Børnehus i Region Hovedstaden Sagsnr.: 13/7637 Beslutningstema Orientering om samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune samt Københavns Kommune om etablering af et børnehus. Børnehuset skal bidrage til den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens 50 i sager, hvor der er mistanke eller viden om at et barn eller ung har været udsat for overgreb. Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der foreligger et budget fra Københavns Kommune. Kommunerne i Region Hovedstaden skal betale for driften af Børnehuset i form af et beløb svarende til andelen af 0 17 årige i regionen og et beløb for de børn og unge, der faktisk gennemgår et forløb i Børnehuset. Familiecentret forventer at udgiften vil udgøre kr. om året, afhængig af, hvor mange børn og unge, der gennemgår et forløb. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Fra skal de fem regioner i Danmark etablere børnehuse. Børnehusene er en ny struktur i det sociale arbejde. Børnehusene er en samarbejdsmodel mellem politiet, sygehusvæsenet, retsmedicinere og kommunerne. Børnehusene skal være omdrejningspunktet i alle sager, hvor der er tale om overgreb mod børn og unge. Overgrebene kan være både i form af vold og i form af seksuelle overgreb. Formålet med børnehuset er at skabe rammen om en mere skånsom støtte for barnet og at lette koordineringsopgaven. Børnehuset skal tilbyde sparring til de kommunale myndigheder, lave psykologiske udredninger af barnets behandlingsbehov samt krisebehandling til barn og forældre. Børnehusets personale skal stå for koordineringen af de involverede myndigheders opgaver. De opgaver der skal koordineres er: Politiets videoafhøringer Hospitalets lægelige undersøgelser og visitation til evt. behandling Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

5 Retsmedicinske undersøgelser Den kommunale børnefaglige undersøgelse Børnehuset for Region Hovedstaden vil blive placeret i København og drevet af Københavns Kommune. Placeringen er valgt, for at være tæt på den sundhedsfaglige ekspertise på Rigshospitalet og Retsmedicinsk Institut (sikring af tekniske spor). Der vil blive etableret en satellitfunktion i forbindelse med det nye supersygehus i Hillerød for borgere i den nordlige del af regionen. Familiecentret i Ishøj har indgået en samarbejdsaftale med Københavns Kommune, hvor opgaverne i Børnehuset og snitfladerne med familiecentret er beskrevet. Familiecentret har ikke tidligere registeret specifikt på målgruppen, der fremover skal til Børnehuset. Et skøn er derfor 5 til 10 sager. Familiecentret vil følge dette tæt. Familiecentret vurderer, at etableringen af Børnehuset vil være et løft i det samlede tilbud til børn, der er eller måske er udsat for overgreb. Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens 50 a-c Bilag: 1 Åben Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Ishøj og Vallensbæk 46710/13 Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

6 3. Ledelsestilsyn 1. halvår 2013 fra Ishøj Kommune Sagsnr.: 13/7921 Beslutningstema Ishøj Kommune sender rapport vedrørende ledelsestilsyn 1. halvår 2013 på børne- og ungeområdet og på voksen-handicapområdet. Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage rapporten til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Centerchef fra Ishøj deltog Gruppe A ønsker punktet videre til Kommunalbestyrelsen Social- og Sundhedsudvalget udtaler, at nul fejl må tilstræbes. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling På styregruppemøde i december 2010 vedrørende det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune blev det besluttet, at Ishøj Kommune to gange om året afrapporterer ledelsestilsyn inden for bestemte områder, der varetages i Ishøj Kommune på vegne af Vallensbæk Kommune. Tilsynene er udarbejdet i samarbejde med Deloitte og følger standardiserede tjeklister. Afrapporteringen omfatter tilfældigt udtrukne borgere fra Vallensbæk Kommune, der modtager hjælp efter serviceloven. Ledelsestilsynet har ikke givet anledning til at iværksætte tiltag. Tilsynene omfatter Ishøj Kommunes centre: Familiecentret, Center for Sundhed og Ældre samt Center for Borger- og Socialservice. Hvert center har beskrevet, hvordan tilsynene er gennemført, og på hvilke områder. I Familiecentret er der udført ledelsestilsyn i 24 sager og fundet fejl i 9 sager. Fejlene omhandler manglende notat, 50 undersøgelse (undersøgelse af forhold hos et barn eller en ung, hvis det må antages at den pågældende har behov for særlig støtte), handleplan samt børnesamtale. Fejlene er rettet og der er ikke noget udestående. Familiecentret oplyser, at de påviste fejl ikke har haft konsekvens for borgerne. Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

7 Tilsynene er foretaget på forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter ved forsørgelse af børn under 18 år samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste. I Center for Sundhed og Ældre er der udført ledelsestilsyn i 15 sager og ikke fundet fejl. Tilsynene er foretaget på merudgiftsydelser, hjælpemidler og forbrugsgoder, handicapbil samt boligindretning. I Center for Borger- og Socialservice er der udført ledelsestilsyn i 20 sager og fundet fejl i 7. Alle fejl vedrører manglende handleplaner. Center for Borger- og Socialservice har oplyst, at de manglende handleplaner omhandler 2 borgere i henholdsvis et dagtilbud og et tilbud for misbrugere, hvor sagerne bliver gennemgået nu, samt 5 borgere der alle er nye i henholdsvis tilbud for misbrugere og på krisecentre, og hvor handleplanerne endnu ikke er nået at blive udfærdiget. Center for Borger- og Socialservice oplyser, at de påviste fejl ikke har haft direkte konsekvens for borgerne. Tilsynene er foretaget på bo- og dagtilbud ( ), kvindekrisecentre ( 109), forsorgshjem ( 110) og misbrugsbehandling ( i sundhedsloven). Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens bestemmelser Bilag: 1 Åben Notat vedrørende ledelsestilsyn 1. halvår /13 Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

8 4. Administrationsaftale Pilehavehus og Højstruphave Sagsnr.: 13/8255 Beslutningstema Administrationsaftale for Højstruphave og Pilehavehus 2014 og Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indgåelsen af aftale med DAB om administration af Højstruphave og Pilehavehus for 2014 og Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Indgåelse af ny aftale med DAB vil betyde en stigning i 2014 på 200 kr. pr. bolig svarende til kr. årligt for Pilehavehus og kr. for Højstruphave. Den ekstra udgift er indeholdt i det udarbejdede forslag til budget 2014 for begge byggerier. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Samarbejdet med DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab) havde i foråret 2012 varet godt tre år og kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund at opsige den gældende aftale med DAB og igangsætte en afdækning af, om kommunen kunne sikre en bedre og mere tidsvarende administration af ældreboligerne i Pilehavehus og Højstruphave. Konklusionen af denne afdækning var, at en fortsat aftale med DAB for 2013 var den mest fornuftige løsning. Begrundelsen herfor var, at DAB havde erhvervet et stort kendskab til byggerierne og at prisen var særdeles konkurrencedygtig. Kommunalbestyrelsen besluttede i forlængelse heraf at indgå en et-årig aftale med DAB for 2013 samt at muligheden for at hjemtage opgaven fortsat skulle undersøges. Det vurderes fortsat ikke, at kommunen selv kan varetage administrationen af Højstruphave og Pilehavehus, da udgiften til personale, kompetenceudvikling og køb af specialistkompetencer væsentligt vil overstige udgiften til DAB. Opgaven vurderes således at være både bedst og billigst placeret hos DAB. Der er desuden søgt vejledning hos Udbudsportalen vedrørende forpligtelser i henhold til tilbudsloven. Udbudsportalen har oplyst, at denne konkrete opgave ikke er omfattet af pligt til annoncering eller krav om udbud. Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

9 På baggrund af ovenstående anbefaler Center for Sundhed og Forebyggelse derfor, at der indgås en ny to-årig administrationsaftale med DAB fra 1. januar 2014 til 31/ Prisen er i forhold til 2013 hævet med 200 kr. pr. bolig, hvilket fortsat er en konkurrencedygtig pris og et udtryk for, at prisen i 2013 var sat ekstraordinært lavt. Kommunikation Retsgrundlag Tilbudslovens afsnit II Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

10 5. Husleje i Højstruphave 2014 Sagsnr.: 11/14649 Beslutningstema Fastsættelse af husleje for 2014 i Højstruphave. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende uændret husleje i 2014 for plejeboligerne i Højstruphave svarende til kr. årligt pr. kvadratmeter og en gennemsnitlig månedlig husleje på kr. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Den kommunale udgift på servicearealer for 2014 udgør kr., hvilket er en stigning på kr. i forhold til budget Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Sundhed og Forebyggelse har i samarbejde med administrator, DAB, udarbejdet budgetforslag for plejeboligerne i Højstruphave for 2013 med forslag om uændret husleje svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på kr. pr. bolig. Det samlede budget består af budgettet for boligdelen (lejernes andel af de samlede udgifter baseret på boligarealets andel af husets samlede areal), budgettet for servicearealerne (kommunens andel af de samlede udgifter baseret på servicearealets andel af husets samlede areal) samt en 10-årig vedligeholdelsesplan, der fastlægger, hvor meget der som minimum skal henlægges (spares op) årligt. Huslejen fastsættes i henhold til den almene lejelov på en sådan måde, at der til enhver tid er dækning for husets driftsudgifter det såkaldte balancelejeprincip. For boligdelen er der et akkumuleret underskud på kr., der afvikles med knapt kr. pr. år over fem år. Underskuddet er primært opstået i 2011 som følge af for lav budgettering på renholdelse og energiforbrug. Budgettet for 2014 er fastlagt med udgangspunkt i udgiftsniveauet for 2012 og ud fra en konkret vurdering af de forventede udgifter. Der henlægges nu årligt flere midler til vedligeholdelse end i 2012 og niveauet for henlæggelser forventes at kunne holdes på samme niveau de kommende år med henblik på at undgå unødige udsving i huslejeniveauet. Herudover er en besparelse på Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

11 teknisk service og rengøring på fællesarealer fra 2013 fastholdt. Samlet set er udgiftsniveauet på boligdelen derfor uændret. For servicearealerne er der en merudgift på kr. i forhold til budget 2013, hvilket primært skyldes ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse i Servicearealernes og dermed kommunens udgift til vedligeholdelse udgør kommunens andel af de faktiske udgifter (18,7 %) det pågældende år, da kommunen ikke må henlægge til vedligeholdelse. Samlet set vurderes det forelagte budget at kunne sikre en fornuftig drift og vedligeholdelse fremover. Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler derfor uændret husleje for Kommunikation Beboerne i Højstruphave orienteres af DAB om den uændrede husleje for Retsgrundlag Lov om leje af almene boliger Bilag: 1 Åben Budget og PPV 2014 HH - udkast.xlsx 48260/13 Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

12 6. Husleje i Pilehavehus 2014 Sagsnr.: 11/14643 Beslutningstema Fastsættelse af husleje for 2014 i Pilehavehus. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende en nedsættelse af huslejen i 2014 for ældreboligerne i Pilehavehus til kr. årligt pr. kvadratmeter og en gennemsnitlig månedlig husleje på kr. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Huslejenedsættelsen fra 2013 til 2014 i ældreboligerne er på 116 kr. pr. kvadratmeter pr. år svarende til et gennemsnit på 628 kr. pr. måned for hver bolig. Den kommunale udgift på servicearealer for 2014 udgør kr., hvilket er en stigning på kr. i forhold til budget Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Sundhed og Forebyggelse har i samarbejde med administrator, DAB, udarbejdet budgetforslag for ældreboligerne i Pilehavehus for 2014 med forslag om nedsættelse af huslejen med 628 kr. til en gennemsnitlig månedlig husleje på kr. pr. bolig. Huslejen blev i 2013 sat op grundet et stort behov for ekstra henlæggelser (opsparing) til fremtidigt vedligehold. Disse ekstra henlæggelser samt en større nedjustering af de forventede fremtidige udgifter til tagrenovering har betydet, at det nu er muligt både at rulle huslejestigningen fra 2013 tilbage og derudover sætte huslejen yderligere ned. Det samlede budget består af budgettet for boligdelen (lejernes andel af de samlede udgifter baseret på boligarealets andel af husets samlede areal), budgettet for servicearealerne (kommunens andel af de samlede udgifter baseret på servicearealets andel af husets samlede areal) samt en 10-årig vedligeholdelsesplan, der fastlægger, hvor meget der som minimum skal henlægges (spares op) årligt. Huslejen fastsættes i henhold til den almene lejelov på en sådan måde, at der til enhver tid er dækning for husets driftsudgifter det såkaldte balancelejeprincip. Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

13 For boligdelen er der et akkumuleret underskud på kr., der fuldt ud afvikles i Underskuddet er primært opstået i 2011 som følge af et merforbrug på renholdelse, energi og vedligehold. Budgettet for 2014 er derudover fastlagt med udgangspunkt i udgiftsniveauet for 2012 og ud fra en konkret vurdering af de forventede udgifter. Der henlægges i 2014 færre midler end i 2012 og især 2013, idet forventningerne til fremtidige udgifter til tagrenovering er væsentligt nedjusteret. Det forventes således, at taget vil kunne vedligeholdes indenfor de kommende 10 år og dermed ikke skal udskiftes. Niveauet for henlæggelser forventes at kunne holdes på samme niveau de kommende år, hvilket sikrer unødige huslejestigninger fremover. Herudover er besparelsen på teknisk service og rengøring på fællesarealer fra 2013 fastholdt. Samlet set er udgiftsbehovet i 2014 på boligdelen derfor lavere end i budget 2013, hvorfor det er muligt at nedsætte huslejen. For servicearealerne er der en merudgift på kr. i forhold til budget 2013, hvilket skyldes diverse prisfremskrivninger. Servicearealernes og dermed kommunens udgift til vedligeholdelse udgør kommunens andel af de faktiske udgifter (26,9 %) det pågældende år, da kommunen ikke må henlægge til vedligeholdelse. Samlet set vurderes det forelagte budget at kunne sikre en fornuftig drift og vedligeholdelse fremover. Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler derfor en nedsættelse af huslejen for Kommunikation Beboerne i Pilehavehus orienteres af DAB om nedsættelsen af husleje for Retsgrundlag Lov om leje af almene boliger. Bilag: 1 Åben Budget og PPV 2014 PHH - udkast.xlsx 48258/13 Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

14 7. Status på kompetenceudvikling i hjemmeplejen Sagsnr.: 13/7359 Beslutningstema Status på kompetenceudvikling i hjemmeplejen Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage den fremlagte status til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Udgiften til kompetenceudvikling i hjemmeplejen anslås til ca kr. Udgifterne er dels til vikarer og dels til konsulentfirma i forbindelse med kompetenceløft på området for hverdagsrehabilitering. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 4. juni 2013 Hjemmeplejens handleplan for afvikling af oparbejdet overskud fra 2012 på i alt 1,276 mio. kr. Handleplanen indeholdt en forventning om afvikling af hele overskuddet i Det fremgår af handleplanen, at kr. forventes anvendt til en ekstra sikkerhed i visitationens budget for 2013, og kr. forventes anvendt i Hjemmeplejen til indkøb af nye mobiltelefoner, en ekstra bil samt kompetenceudvikling for alle medarbejdere især i relation til brug af IT-systemer og hverdagsrehabilitering. Dertil kan der blive opretholdt en robust økonomi, der kan håndtere ekstraordinære udsving i behovet for hjemmehjælp. Hvad angår kompetenceudvikling er der i 2013 fokus på brugen af journalsystemet, KMD Care, dels i forbindelse med indførelse af nyt indsatskatalog for sygeplejen og dels som følge af et behov for en generel opdatering af alle medarbejdere. Indsatskataloget er indført i forlængelse af det 2-årige KL-projekt omkring dokumentation af sygeplejen, som Vallensbæk deltog i sammen med 44 andre kommuner. Alle sygeplejersker og Sosuassistenter er blevet undervist i det nye katalog i foråret, mens den generelle opdatering i brugen af KMD Care er planlagt til slutningen af året. I forlængelse af KL-projektet om hjemmesygeplejen vil der senere på året derudover blive undervist i nye fagprofiler (hvilke opgaver er placeret hos hhv. sygeplejersker, Sosuassistenter og Sosu-hjælpere) og delegering (hvordan håndteres det, når sygeplejersker Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

15 videregiver opgaver til Sosu-assistenter/-hjælpere, men selv fastholder ansvaret for opgaveløsningen). Undervisning i relation til nyt indsatskatalog og opdatering på brugen af KMD Care varetages af egne medarbejdere, men udgifter til fortæring, materialer, vikardækning m.v. anslås samlet til ca kr. for hele året for fritvalgsområdet. Hovedparten af udgifterne er koncentreret om den generelle opdatering på brugen af KMD Care, hvor alle medarbejdere forventes at skulle på kursus. Det faktiske forbrug af vikarer i forbindelse med kompetenceudvikling er afhængigt af øvrigt fravær, hvor mange fra samme enhed er på kursus samtidigt m.v. De anførte udgifter til vikarer er derfor et skøn. Herudover er der fokus på udviklingen af arbejdet med hverdagsrehabilitering (træning af borgerne, der modtager hjemmehjælp, så de i højere grad bliver i stand til at klare mere selv). Arbejdet koordineres af en rehabiliteringsterapeut og kræver et tæt samarbejde med hjemmeplejens medarbejdere, der blev introduceret til dette ved projektstart i Arbejdet med hverdagsrehabilitering har været en succes, men kræver yderligere kompetenceudvikling hos hjemmeplejens medarbejdere, hvis succesen skal fastholdes. Der er derfor indgået aftale om et sådant kompetenceudviklingsforløb med et konsulentfirma, der har haft stor succes med tilsvarende opgave i andre kommuner. Forløbet startes op til efteråret. Udgiften deles med Socialsekretariatet, hvor opgaven omkring hverdagsrehabilitering er forankret. Hjemmeplejens andel af udgiften udgør ca kr. inkl. vikardækning. Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

16 8. Tryghedsplejen Sagsnr.: 13/3934 Beslutningstema Status på opfølgning på Tryghedsplejen efter tv-udsendelsen Operation-X Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Gruppe A ønsker punktet videre til Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling TV2 har i Operation-X haft fokus på Tryghedsplejen og dens samarbejdspartnere. Det fremgik blandt andet af udsendelsen, at: Tryghedsplejen anvendte et vikarbureau i et så stort omfang, at det havde karakter af en egentlig underleverandør Underleverandøren anvendte uuddannet personale Underleverandøren aflønnede personalet sort Tryghedsplejen overfakturerede kommuner for ydelser, der ikke var leveret. Tryghedsplejen har i deres pressehåndtering delvist tilbagevist oplysningerne. De har i foråret opsagt samarbejdet med vikarbureauet og beklaget brug af ufaglært arbejdskraft, ligesom de tager afstand til sort arbejde. Samtidig anerkender de i enkelte tilfælde at have overfaktureret. Tryghedsplejen har siden november 2008 været godkendt som privat leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Der er ikke tale om en tung leverandør. I år har de frem til udgangen af august skulle levere i alt 50 timers hjemmehjælp til en håndfuld borgere. Det svarer til ca. 1½ times hjælp om ugen, fordelt på nogle få borgere. Inden udsendelsen inviterede Socialsekretariatet Tryghedsplejen til et møde Mødet er planlagt som en del af kommunens tilsynspolitik med de private leverandører. Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

17 Tryghedsplejen er efterfølgende bedt om at redegøre for brug af vikarbureauet hos borgerne samt dokumentere medarbejdernes uddannelse og aflønning. Der har umiddelbart ikke været tale om overfakturering. Socialsekretariatet vil dog gennemgå regningerne for det sidste år. Socialsekretariatet vil efterfølgende vurdere, om samarbejdet med Tryghedsplejen kan fortsætte. Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens 91. Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

18 9. Pensionsudvalgets årsstatistik 2012 Sagsnr.: 13/6241 Beslutningstema Orientering om tilkendelse af førtidspensioner 2012 og sammenligning med andre kommuner. Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Socialsekretariatet har sammenlignet antal tilkendte førtidspensioner i Vallensbæk Kommune i 2012 med det tilsvarende antal for Region Hovedstaden og hele landet, samt sammenlignet antallet af førtidspensionister i alt med det tilsvarende antal for regionen, hele landet og sammenlignelige kommuner Der blev i 2012 tilkendt førtidspension til 14 borgere. Dette er et fald i forhold til de to seneste år. I Region Hovedstaden og på landsplan er antallet af tilkendte førtidspensioner ligeledes faldet. Antallet af tilkendte førtidspensioner i procent af årige ligger i Vallensbæk fortsat under regionen og hele landet. Antallet af førtidspensionister i procent af årige i Vallensbæk Kommune har i perioden været langt under regionens og hele landets niveau. Anvendt Kommunal Forskning (del af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har i år ændret sammensætningen af den gruppe kommuner, vi kan sammenligne os med. Det har betydet en mindre forskel mellem sammenligningsgruppen og Vallensbæk Kommune end tidligere, men vi ligger forsat under gennemsnittet i gruppen. Socialsekretariatet har endvidere sammenlignet Ankestyrelsens årsstatistik 2012 om tilkendelse af førtidspension med tilkendelserne i Vallensbæk Kommune Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

19 Den overvejende del af tilkendelserne skyldes psykiatriske lidelser. Ankestyrelsens statistik viser, at tilkendelse på grund af psykiatriske lidelser er langt den overvejende årsag for de yngre pensionister. Fordelingen, mellem de forskellige diagnosegrupper, udligner sig med alderen. Det samme gør sig gældende i Vallensbæk Kommune. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2012 i Vallensbæk Kommunes sager om tilkendelse af førtidspension var 0,8 måneder. For hele landet var sagsbehandlingstiden 1,4 måneder. Kommunikation Retsgrundlag Pensionslovens kapitel 3 vedrørende førtidspension. Bilag: 1 Åben Notat om førtidspension /13 Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

20 10. Det Sociale Nævns årsstatistik Sagsnr.: 13/7672 Beslutningstema Ankestyrelsen har udsendt en statistik over ankesager, der har været behandlet i Det Sociale Nævn Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage statistikken til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Kommune havde i alt 11 sager, der blev behandlet i Det Sociale Nævn i Nævnet stadfæstede kommunens afgørelser i 7 sager svarende til 63,6 %, 3 sager blev afvist eller henvist til anden myndighed svarende til 27,3 %, og 1 sag blev hjemvist til fornyet behandling svarende til 9,1 %. Ingen sager blev ophævet eller ændret i I 2012 faldt antallet til 7 sager. Nævnet stadfæstede kommunens afgørelser i 4 sager svarende til 57,1 %, 1 sag blev afvist eller henvist til anden myndighed svarende til 14,3 %, 1 sag blev hjemvist til fornyet behandling svarende til 14,3 %, og 1 sag blev ophævet eller ændret svarende til 14,3 %. Klagesagerne fordeler sig jævnt over hele det sociale område - sociale pensioner, aktiv socialpolitik og serviceloven. I 2011 havde Vallensbæk Kommune det næstmindste antal afsluttede sager pr indbyggere blandt de udvalgte kommuner og i 2012 det mindste antal afsluttede sager pr indbyggere. Vallensbæk Kommune placerer sig generelt pænt i statistikken sammenholdt med de udvalgte kommuner i Statsforvaltningen Hovedstaden, både hvad angår klagefrekvens pr indbyggere og andel af stadfæstede klagesager i nævnet. Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

21 Samtidig lå antallet af klagesager i både 2011 og 2012 langt under gennemsnittet for Statsforvaltningen Hovedstaden og landsgennemsnittet. Kommunikation Retsgrundlag Retssikkerhedslovens 44. Bilag: 1 Åben Statistik fra Ankestyrelsen Det Sociale Nævn /13 Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

22 11. Forslag til mødeplan 2014, Social- og Sundhedsudvalget Sagsnr.: 13/8188 Beslutningstema Forslag til mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget i Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at forslag til mødeplan for 2014 godkendes. Den endelige mødeplan for de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Sagen udsat. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Organisation og Politik har udarbejdet forslag til mødeplan for Social- og Sundhedsudvalgets møder foreslås afholdt følgende tirsdage kl : 14. januar februar marts april maj juni august september oktober november december 2014 Kommunikation Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

23 Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Forslag til mødeplan 2014.pdf 49435/13 2 Åben Bemærkninger til mødedage /13 Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

24 12. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Alkoholkonsulent som et forsøg en time om ugen i Sundhedshuset fra og resten af året. Orientering om brug af bleer i plejeboligerne. Spørgsmål om dato for læringsforum. Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

25 Underskriftsside Anette Eriksen Flemming Wetterstein Ingolf Mathiesen Lis Sakran Niels Karlsen Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 04. februar 2014 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:03 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 16:00-16:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:00 Mødelokale: Medlemmer: Vestegnens Sprog- og kompetencecenter Vestegnens Sprog- og kompetencecenter, Skolevej 6, 2600

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Tandlægekollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00

Tandlægekollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00 Kollegiekontoret i Aarhus 18. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Tandlægekollegiet Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00 Referat af møde 55 i Tandlægekollegiets

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 9. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Bemærk! Vi mødes i stueetagen i Rønnebækhus under den nye altan. Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 36 den 8. april 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Simon Kingo Løve Malene Vinter Christensen

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Budget 2015 - Udvalget for Sundhed og Socialservice 3 3 Høring

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro Dagsorden BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro 1. Opfølgning på møde med ministeren/ber/øvrige RAR 30. november 2015. 2. Opfølgning på temadrøftelsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 19 12. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 21 13. -

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. Drøftelse af budget 2016 med særligt fokus på planlagt 1% besparelse på konto 6

Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. Drøftelse af budget 2016 med særligt fokus på planlagt 1% besparelse på konto 6 Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. Drøftelse af budget 2016 med særligt fokus på planlagt 1% besparelse på konto 6 Medarbejderne i CenterMED i Center for familie, ønsker i lighed med tidligere år at

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Ældrerådet. Referat MØDEDELTAGERE. Mandag den 04.02.2013 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset

Ældrerådet. Referat MØDEDELTAGERE. Mandag den 04.02.2013 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Ældrerådet Mandag den 04.02.2013 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Gunner Madsen (afbud) Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 24 TORSDAG DEN 11. DECEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 11. december 2008 Side: 2

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Køkkenløsninger

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere