PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM"

Transkript

1 Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

2 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato Udarbejdet af Rasmus Stevns Nielsen (RASN) Kontrolleret af Helle Madsen (HLLM) Godkendt af Beskrivelse Ref \Projektforslag Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F

3 FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM INDHOLD 1. Indledning Formål Indstilling og det videre forløb 1 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning Projektforslag Tilslutning 2 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov og tekniske anlæg Forsyningsområde Nettovarmebehov Tekniske anlæg, oliefyr/fastbrændselsfyr Tekniske anlæg, fjernvarme Forsyningsselskab Teknisk anlæg, fjernvarme forbrugere Ledningsanlæg 3 6. Tidsplan 3 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra, berørte forsyningsselskaber, virksomheder m.fl Brugerøkonomiske konsekvenser Energi-og miljømæssig vurdering Energi- og miljømæssig vurdering Samfunds- og selskabsøkonomisk vurdering Samfundsøkonomi Følsomhedsberegning Selskabsøkonomi 5 BILAG Bilag 1. Forudsætninger Bilag 2. Forsyningsområde Bilag 3. Ledningsnet Bilag 4. Liste over ejendommene Bilag 5. Brugerøkonomi Bilag 6. Samfundsøkonomi

4 FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM 1 1. INDLEDNING Assens Fjernvarme A/S fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning af 25 boliger i Kærum med fjernvarme baseret på kraftvarme med flis som brændsel suppleret med en fliskedel. Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af ledningsnet i det ovennævnte område. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af 25 boliger i Kærum ved hhv. fjernvarme (projektet) og individuelle oliefyr/fastbrændselsfyr (referencen) for begge scenarier. Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for individuelle oliefyr på ca kr. (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af økonomien for forsyningsselskabet, hvor den balancerede varmepris bliver ca. 568 kr./mwh under de givne forudsætninger (nutidsværdi over 20 år), mens der er en indtægt på 642 kr./mwh. Samtidig er der også regnet brugerøkonomi, som viser, at fjernvarme er det bedste alternativ for forbrugerne, der kan spare op til kr. årligt under de givne forudsætninger. Derudover ønsker Assens Fjernvarme ikke at forsyne området, hvis ikke der er en tilslutningsprocent på 70 %, da det ellers ikke vil være økonomisk godt projekt for fjernvarmen. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om fjernvarmeforsyning af det angivne område er det samfundsøkonomiske mest attraktive alternativ for området, både økonomisk og miljømæssigt. Derudover belyser projektet også selskabs- og brugerøkonomien. 1.2 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr af 14/ om varmeforsyning og bekendtgørelse nr af 13/ om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Assens Kommune, jf. ovennævnte lovgivning med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Udvidelse af forsyningsselskabets forsyningsområde. Etablering af ledningsnet i det ovennævnte område. Mindst 70 % tilslutning fra forbrugerne i området.

5 FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM 2 2. PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Assens Fjernvarme A/S Stejlebjergvej Assens Kontaktperson: Morten Jacobsen Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan varmeværkets rådgiver kontaktes: Rambøll Prinsensgade Aalborg Kontaktperson: Rasmus Stevns Nielsen Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer, at Assens Kommunes varmeplan tilpasses således, at forsyningsselskabets forsyningsområde udvides. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 4.1 Projektforslag Rapporten vil belyse konsekvenserne af fjernvarmeforsyning af området efter varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr af 14. december Rapporten har til formål at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december Endvidere skal rapporten orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. 4.2 Tilslutning Assens Fjernvarme ønsker kun at forsyne området, når der er 70 % af forbrugerne i området, der har givet tilsagn om, at de ønsker at konvertere til fjernvarme. Dette skyldes, at det ikke vil være rentabelt for værket at lægge fjernvarmeledninger i området, hvis færre end 70 % ønsker fjernvarme. Dette vurderes ikke at blive et problem, da flere forbrugere i området har udtryk ønske om at konvertere til fjernvarme. 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV OG TEKNISKE ANLÆG 5.1 Forsyningsområde Forsyningsområdet kan ses på bilag 2 og liste over ejendommene kan ses på bilag 4. Boligområdet ligger langs Fåborgvej i mellem Assens og Ebberup. Der er 25 boliger i området, som i dag er forsynet med gasolie eller fastbrændsel. 80 % af boligerne er forsynet med oliefyr.

6 FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Nettovarmebehov Varmebehovet er fundet ud fra arealet på boligerne samt standardtal for forbrug pr. m 2. Dermed bliver det samlede varmebehov i området 474 MWh/år. 5.3 Tekniske anlæg, oliefyr/fastbrændselsfyr Oliefyr og fastbrændselsfyr er brugt som reference i beregningerne, ud fra hvilken forsyning de har i dag. Investering pr. bolig (kr.) Levetid (år) Virkningsgrad Oliefyr % Fastbrændselsfyr % Det forventes, at de nuværende anlæg i boligerne skal skiftes indenfor en periode på 10 år. 5.4 Tekniske anlæg, fjernvarme Forsyningsselskab Assens Fjernvarme producerer varme på kraftvarme med flis som brændsel suppleret med en kedel også med flis som brændsel. I nedenstående tabel ses fordelingen af brændsler samt varme- og elvirkningsgrad. Produktionsenhed Kraftvarme Kedel Brændsel Flis Flis Varmeandel 88% 12% Varmevirkningsgrad 68% 90% Elvirkningsgrad 24% - Det vurderes, at nuværende produktionsanlæg godt kan dække varmebehovet i indeværende projekt Teknisk anlæg, fjernvarme forbrugere Der skal installeres en fjernvarmeunit og en stikledning (SL) til hver enkel bolig. Investeringerne kan ses i nedenstående tabel. Investering Unit Stikledning Levetid unit Levetid SL Bolig år 40 år Ledningsanlæg Investeringen på ledningsnettet i området er beregnet til kr. inkl. stikledninger. Levetiden på ledningsnettet er 40 år, og der regnes med et ledningstab på 20 %. Ledningens placering kan ses på bilag TIDSPLAN Området forventes udbygget over en periode på 2 år. Tidsplanen kan ses i nedenstående tabel. Tidsplan - antal boliger År Antal boliger AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte boliger vil ske i arealer, der er offentligt ejet. Derfor er der ikke er private grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut.

7 FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM 4 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED, HERUNDER EVT. UDTALELSER FRA, BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER, VIRKSOMHEDER M.FL. Der er ikke gennemført forhandlinger med andre parter. 9. BRUGERØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er udført brugerøkonomiske beregninger for boligerne. 80 % af boligerne i området er forsynet med oliefyr. Resultatet kan ses i nedenstående tabel. Detaljerede beregninger kan ses i bilag 5. Reference Fjernvarme Besparelse Besparelse i % Varmeregning oliefyr % Varmeregning Fastbrændsel % Som det ses i ovenstående tabel er det bedste alternativ fjernvarme i forhold til oliefyr. Dog er fastbrændsel marginalt billigere end fjernvarme. 10. ENERGI-OG MILJØMÆSSIG VURDERING 10.1 Energi- og miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O er omregnet til CO 2 - ækvivalenter. Nedenstående tal er udledningen over 20 år. Reference Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct. CO 2 -ækvivalenter (tons) % SO 2 (kg) % NOx (kg) % PM 2, % Beregningerne viser, at fjernvarme udleder mindst CO 2, SO 2 og PM 2,5, mens referencen udleder mindst NOx.

8 FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM SAMFUNDS- OG SELSKABSØKONOMISK VURDERING 11.1 Samfundsøkonomi Der er udført samfundsøkonomiske beregninger af omkostningerne ved hhv. fjernvarme baseret på kraftvarme med flis som brændsel suppleret med en fliskedel (projekt) og individuelle olie- og fastbrændselsfyr (reference). De samfundsøkonomiske beregninger bygger på Energistyrelsens vejledning til samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet fra april 2005 samt appendiks hertil med forudsætninger fra april Samfundsøkonomi Reference Projekt Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Fordel Fordel % Brændselsomkostninger 1000kr % Elsalg 1000kr Drift og vedligehold 1000kr % Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr % Miljøomkostninger 1000kr % CO2ækv-omkostninger 1000kr % Afgiftforvridningseffekt 1000kr % I alt 1000kr % Som det ses i ovenstående tabel, er der et stort samfundsøkonomisk overskud ved at vælge fjernvarme i stedet for individuelle olie- og fastbrændselsfyr Følsomhedsberegning Der er ikke lavet følsomhedsberegning i dette projekt 11.3 Selskabsøkonomi Den balancerede varmeudgift er 568 Kr./MWh, mens der er en indtægt på 643 kr./mwh. Dermed er området attraktiv for Assens Fjernvarme at forsyne. Resultatet ses i nedenstående tabel. Indtægter Nutidsværdi Varmesalg Kr Abonnement Kr. 127 Afgift pr. m Kr Stikledning Kr. 100 Indskud Kr. 90 Indtægter i alt Kr Varmesalg MWh Indtægter pr. solgt varmeenhed kr./mwh Balanceret varmeindtægt (kr/mwh) kr./mwh 643 Udgifter Nutidsværdi Brændselskøb Kr Elsalg Kr Brændselskøb samlet Kr Kapitalomkostninger Kr Drift- & vedligeholdelse Kr. 365 CO 2 ækv.-omkostninger Kr. 0 Udgifter i alt Kr Varmesalg MWh Udgifter pr. solgt varmeenhed kr./mwh Balanceret varmeudgift (kr/mwh) kr./mwh 568

9 BILAG 1. FORUDSÆTNINGER 1-1

10 FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF for 25 i Kærum Kunde Assens Fjernvarme Notat nr. 1 Dato Til Morten Jacobsen Fra Rasmus Stevns Nielsen Kopi til [Name] 1. Forudsætningsnotat I dette notat er alle betydende forudsætninger for beregningerne for projektforslaget gennemgået. I det følgende fremgår de forudsætningerne for de valgte scenarier: 1/4

11 Startår 2012 Prisniveau 2012 Kalkulationsrente 5 % Lånerente 5 % Varmebehov Reference Alternativ Antal boliger 25 stk. 25 Stk. Varmebehov pr. bolig 19 MWh 19 MWh Samlet varmebehov 474 MWh 474 MWh Produktionsanlæg Reference Alternativ Anlægstype Brændsel Kraftvarme Flis X Kedel Flis/træpiller X Kedel Gasolie X Oliefyr Gasolie X Produktionsfordeling Reference Alternativ Kraftvarme Flis 88 % Kedel Flis/træpiller 12 % Kedel Gasolie 0 % Oliefyr Gasolie 100 % Varmevirkningsgrad Reference Alternativ Kraftvarme Flis 68 % Kedel Flis/træpiller 90 % Kedel Gasolie 92 % Oliefyr Gasolie 95 % Elvirkningsgrad Reference Alternativ Kraftvarme Flis 24 % Kedel Flis/træpiller - Kedel Gasolie - Oliefyr Gasolie - Investeringer Reference Alternativ Distributionsnet Fjernvarmeunits Stikledning Oliefyr kr kr kr. Indgår i investeringen i distributionsnet Levetid Reference Alternativ Fjernvarmeledninger 40 år Fjernvarmeunits 20 år Stikledning 40 år Energimålere 20 år oliefyr 20 år 2/4

12 Drift og vedligehold Reference Alternativ Kraftvarme Flis Ex afskr., henlæg og løn ( mwh varm Mwh el) Kedel Flis/træpiller Ex afskr, henlæg og løn. ( Mwh) 32,22 kr./mwh 24,74 kr./mwh Kedel Gasolie 0 kr./mwh Forbruger Fjernvarmeunit 250 kr./år Oliefyr Gasolie kr./år Brugerøkonomi Reference Alternativ Årlige bidrag Abonnementsbidrag 258,79 kr./måler/år Afgift pr. m2 pr. år 16,53+19,06 kr./m2 Pris pr. MWh 360,54 kr./mwh Tilslutningsbidrag Stikledning kr. Indskud kr. Investeringer Fjernvarmeunit kr. Energimålere Oliefyr kr. DogV Fjernvarmeunit 250 kr./år Gasolie kr. Brændselspris Gasolie 823 kr./mwh Selskabsøkonomi Reference Alternativ Årlige bidrag Abonnementsbidrag 258,79 kr./måler/år Afgift pr. m2 pr. år 16,53+19,06 kr./m2 Pris pr. MWh 360,54 kr./mwh Tilslutningsbidrag Indskud kr. Stikledninger kr. Brændselspriser Flis/træpiller ENS (apr. 2011) + afgifter Gasolie ENS (apr. 2011) + afgifter Investering Distributionsnet kr. D&V Kraftvarme Flis 32,22 kr./mwh Kedel Flis/træpiller 24,74 kr./mwh Kedel Gasolie 0 kr./mwh Elpriser Reference Alternativ Salg af elektricitet ENS (apr. 2011) 600 3/4

13 Emissioner Reference Alternativ Fjernvarme CO2-ækv. SO2 ENS (apr. 2011) NOx PM2,5 Individuel CO2-ækv. SO2 NOx PM2,5 ENS (apr. 2011) 4/4

14 BILAG 2. FORSYNINGSOMRÅDE 1-2

15 Grundkort Fyn A/S Titel: Projekt Kærum Dato: :46:16 Målforhold: 1:5000

16 BILAG 3. LEDNINGSNET 1-3

17

18 BILAG 4. LISTE OVER EJENDOMMENE 1-4

19 Ejendomsnr. Matrikelnr. Ejerlav Gadenavn husnr. Anvendelse Opvarmningsform Brændsel Boligareal Opførselsår Erhvervsareal 985 1a Nordby, Kærum FÅBORGVEJ 68 Etageboligbebyggelse Centralvarme Olie c Nordby, Kærum FÅBORGVEJ 70 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie D Nordby, Kærum FÅBORGVEJ 76 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie e Nordby, Kærum FÅBORGVEJ 78 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie c Nordby, Kærum FÅBORGVEJ 80 Stuehus til Landbrugsejendom Centralvarme Olie k Nordby, Kærum FÅBORGVEJ 82 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie l Nordby, Kærum FÅBORGVEJ 84 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie o Nordby, Kærum FÅBORGVEJ 86 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie e Nordby, Kærum FÅBORGVEJ 88 Fritligende etfamileshus ovne Fast brændsel f Nordby, Kærum FÅBORGVEJ 92 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie i Nordby, Kærum FÅBORGVEJ 94 Fritligende etfamileshus ovne Fast brændsel k Nordby, Kærum FÅBORGVEJ 96 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie e Ebberub by, Kærum FÅBORGVEJ 98 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie f Ebberub by, Kærum FÅBORGVEJ 100 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie g Ebberub by, Kærum FÅBORGVEJ 102 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie d Kærumgård, Kærum FÅBORGVEJ 129 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie b Kærumgård, Kærum FÅBORGVEJ 133 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie g Nordby by, Kærum FÅBORGVEJ 135 Stuehus til Landbrugsejendom Centralvarme Halm d Ebberub by, Kærum LANGEGYDE 1 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie q Nordby by, Kærum LANGEGYDE 2 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie c Ebberub by, Kærum LANGEGYDE 3 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie r Nordby by, Kærum LANGEGYDE 4 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie s Norby by, Kærum LANGEGYDE 6 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie b Follesled, Kærum LERBJERGVEJ 2 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie Follesled, Kærum LERBJERGVEJ 6 Fritligende etfamileshus Centralvarme Olie

20 BILAG 5. BRUGERØKONOMI 1-5

21 Brugerøkonomi Forudsætninger Opvarmet areal 133 m² Lån Periode 20 år Rente 5% Alle priser er inklusive moms Reference Alternativ Oliefyr Fjernvarme Varmebehov 19,0 MWh Varmebehov 19,0 MWh Varmebetaling Varmebetaling Varmevirkningsgrad 98% Brændselsbehov 19,34 MWh Brændselspris kr/mwh Varmepris 451 kr/mwh Varmebetaling kr/år Varmebetaling kr/år Afgift pr. m 2 44, kr/år Abonnement 0 kr/år Abonnement 323 kr/år Drift og vedligehold kr/år Drift og vedligehold 313 kr/år Samlet varmeregning kr/år Samlet varmeregning kr/år Reinvestering i varmeunit kr Investering i fjernvarmeunit kr Indskud kr Stikledning kr Årlige afdrag kr/år Årlige afdrag kr/år Samlet varmeregning kr/år Samlet varmeregning kr/år \\DKRAMAALFIL01\SAGARKIV\2009\09adm495\dok\B JJP.xls

22 Brugerøkonomi Forudsætninger Opvarmet areal 124 m² Lån Periode 20 år Rente 5% Alle priser er inklusive moms Reference Alternativ Fastbrændselsfyr Fjernvarme Varmebehov 17,7 MWh Varmebehov 17,7 MWh Varmebetaling Varmebetaling Varmevirkningsgrad 90% Brændselsbehov 19,70 MWh Brændselspris 455 kr/mwh Varmepris 451 kr/mwh Varmebetaling kr/år Varmebetaling kr/år Afgift pr. m 2 44, kr/år Abonnement 0 kr/år Abonnement 323 kr/år Drift og vedligehold kr/år Drift og vedligehold 250 kr/år Samlet varmeregning kr/år Samlet varmeregning kr/år Reinvestering i varmeunit kr Investering i fjernvarmeunit kr Indskud kr Stikledning kr Årlige afdrag kr/år Årlige afdrag kr/år Samlet varmeregning kr/år Samlet varmeregning kr/år \\DKRAMAALFIL01\SAGARKIV\2009\09adm495\dok\B JJP.xls

23 BILAG 6. SAMFUNDSØKONOMI 1-6

24 GENERELT Projekt nummer Projekt navn Assens Fjernvarme Scenarie navn Konvertering af 25 huse i Kærum Anlæg Produktionsanlæg 4 Individuelle anlæg 2 Ledningsnet 1 Tidsdata Start år 2012 Slutår 2031 periode 20 Prisniveau 2012 Samfundsøkonomi Kalkulationsrente 5% Forvridningsfaktor 20% Nettoafgiftsfaktor 17% Selskabsøkonomi Kalkulationsrente 5% Byggerente 0% Lån Rente 5% Forbruger økonomi Moms 25% Andet Økonomi 1000kr 1000 Varme GJ El MWh \\DKRAMAALFIL01\SAGARKIV\2009\09adm495\dok\B JJP.xls

25 Udbygningsplan Antal boliger i alt stk. 25 Antal stikledninger stk. 25 Varmebehov pr. bolig MWh 19,0 Varmebehov for hele området MWh 474 Tab i ledningsnettet % 20,0% Samlet boligareal m Udbygningstakt % 70% 30% Reinvesteringstakt % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Fordeling brændsel individuelle anlæg Gasolie % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Fastbrændsel % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Areal Årlig udbygning af areal m Akkumuleret udbygning af areal m Antal forbrugere og varmebehov Antal forbrugere for hele området stk Akkumuleret antal forbrugere stk Varmebehov MWh Nettab MWh Varmebehov an net fjernvarme MWh Reference Investeringer forbruger Investering i oliefyr kr./kedel Investering i fastbrændselsfyr kr./kedel Investering i oliefyr pr. år kr Investering i fastbrændselsfyr pr. år kr Drift og vedligehold Drift- og vedligeholdelsesudgift oliefyr kr./bolig Drift- og vedligeholdelsesudgift fastbrændselsfyr kr./bolig Drift- og vedligeholdelsesudgift i alt oliefyr pr. år kr Drift- og vedligeholdelsesudgift i alt fastbr. Fyr pr. år kr Projekt Investeringer Forbruger Investering i fjernvarmeunit kr./unit Investering i stikledning kr./ledn. Investering i fjernvarmeunit pr. år kr Investering i stikledning pr. år kr Drift og vedligehold Drift- og vedligeholdelsesudgift 250 kr./bolig Drift- og vedligeholdelsesudgift pr. år kr Investeringer Forsyningsselskab Investering ledningsnet kr. Investering i alt pr. år kr Produktion Varmeandel reference Oliefyr pr. år MWh Fastbrændselsfyr pr. år MWh Varmeandel alternativ Flis kraftvarme 88,00% Flis/træpiller kedel 12,00% Olie, kedel 0,00% Flis kraftvarme pr. år MWh Flis/træpiller kraftvarme pr. år MWh Oliefyr pr. år MWh

26 Reference Alternativ Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Fordel Fordel i pct. Brændselsomkostninger 1000kr % Elsalg 1000kr Drift og vedligehold 1000kr % Varmepris 1000kr Kapitalomkostninger 1000kr % Miljøomkostninger 1000kr % CO2ækv-omkostninger 1000kr % Afgiftforvridningseffekt 1000kr % I alt 1000kr % \\DKRAMAALFIL01\SAGARKIV\2009\09adm495\dok\B JJP.xls

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Bilag B Berørte ejendomme (adresseliste) Agervænget 1 Agervænget 2 Agervænget 3 Agervænget 5 Banevej 1 Birkevænget 1 Birkevænget 2 Birkevænget 3 Birkevænget 4

Læs mere

Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune

Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Sammenfatning 1. Baggrund Gentofte Kommune var en af de første kommuner i Danmark til at se mulighederne for at udnytte overskudsvarmen fra de københavnske

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RESTEN AF HORSENS BY OMRÅDET

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RESTEN AF HORSENS BY OMRÅDET HKV Horsens A/S Horsens Varmeværk a.m.b.a. Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a. 22. april 2015 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RESTEN AF HORSENS BY OMRÅDET PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Sønderborg Forsyning Nordals Fjernvarme. 29. februar 2016

Sønderborg Forsyning Nordals Fjernvarme. 29. februar 2016 Sønderborg Forsyning Nordals Fjernvarme 29. februar 2016 Version 3B Dato 2015-04-22 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen, Jane Moustgaard Kontrolleret af Bjarne Lykkemark Godkendt af Bjarne Lykkemark Beskrivelse

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg.

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012 Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Direktør Jan Strømvig. Distributionschef Jakob Rasmussen. Plan- og projektchef Peer Andersen. Program Velkomst. Generelt

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 03.02.2015 Version: 1.1 Projekt nr.: 7155 MOE

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere