Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet"

Transkript

1 Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Forsyningssekretariatet 2015

2 Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Februar 2015

3 Indhold Kapitel 1 Tillæg for medfinansiering Indledning Baggrund Forklaring af begreber Grundlæggende betingelser for tillæg Alternativer til medfinansiering af klimaprojekter... 8 Kapitel 2 Indberetning til prisloftet Indberetning af medfinansiering af klimaprojekter Indberetningens indhold Omkostninger til opfyldelse af dokumentationskrav til ansøgninger Kapitel 3 Korrektion i prisloftet Korrektion af budgetterede driftsomkostninger til medfinansiering af klimaprojekter Kapitel 4 Ændringer i godkendte klimaprojekter Uforudsete fordyrelser i projektet Udvidelser af projektet Bilag A Eksempel på en god klimaansøgning... 17

4 SIDE 4 KAPITEL 1 TILLÆG FOR MEDFINANSIERING Kapitel 1 Tillæg for medfinansiering 1.1 Indledning Spildevandsselskaberne har mulighed for at få indregnet tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i deres prislofter, når de er godkendt af Forsyningssekretariatet. Tillæggene indregnes som miljø- og servicemål og gives 1:1 i prisloftet. Omkostningerne udløser derfor ikke effektiviseringskrav. Muligheden for medfinansiering gælder både investerings- og driftsomkostninger til projekterne. Selskabernes medfinansiering indregnes som driftsomkostninger til miljø- og servicemål, uanset om der er tale om investerings- eller driftsomkostninger. Betingelserne for godkendelse er fastsat i medfinansieringsbekendtgørelsen (nr af 16. december 2014). Naturstyrelsen har udarbejdet et vejledende notat om bekendtgørelsen. I kan finde både bekendtgørelse, vejledende notat og anden information om medfinansiering på vores hjemmeside Nærværende vejledning gennemgår de fastsatte betingelser for tillæg til prisloftet og forklarer, hvad I skal huske ved indberetning af klimaprojekter til os. For lethedens skyld omtales klimatilpasningsprojekter i det følgende som klimaprojekter. 1.2 Baggrund I 2013 blev der vedtaget ny lovgivning, som giver spildevandsselskaberne mulighed for at medfinansiere kommunale og private klimaprojekter over spildevandstaksterne. Med reglerne skete der derfor en udvidelse af de aktiviteter, som spildevandsselskaber lovligt kan takstfinansiere. Selskaberne kan medfinansiere (og takstfinansiere) projekter, når de er godkendt af Forsyningssekretariatet. Det centrale ved medfinansieringsreglerne er, at selskaberne ikke ejer klimaprojekterne eller de omfattede anlæg, men i stedet medfinansierer dem. Det er derfor kommunen eller den private aktør, der som projektejer skal eje og drive projektet. Det er frivilligt for selskaberne at medfinansiere klimaprojekter. Kommunerne kan derfor ikke i fx spildevandsplanen eller andre kommunale planer pålægge selskaber at medfinansiere projekter. Selskaberne kan deltage i driften af et klimaprojekt, hvis det sker i overensstemmelse med reglerne for tilknyttede aktiviteter, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens 10. Det betyder blandt andet, at selskaberne ikke kan overtage projekterne fra projektejer og kun i nogle tilfælde har mulighed for at drive projektet for projektejer.

5 SIDE 5 VEJLEDNING OM SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING AF KLIMAPROJEKTER 1.3 Forklaring af begreber I forbindelse med medfinansiering af klimaprojekter bruges der flere begreber, som skal afklares, før reglerne kan forstås fuldt ud. I det følgende forklares derfor de mest væsentlige begreber. En del af begreberne er også defineret i bekendtgørelsens 1, stk. 2. Boks 1.1 Forklaringsliste Alternativt projekt: et kommunalt eller privat klimaprojekt, som spildevandsselskaber kan medfinansiere efter reglerne i medfinansieringsbekendtgørelsen. Sædvanlig afhjælpningsløsning: aktiviteter, der kan udføres på selskabets egne anlæg og dermed inden for rammerne af dets primære aktiviteter. Det vil sige, at der er tale om en traditionel spildevandsteknisk løsning - fx at anlægge større rør, bassiner mv. til løsning af kapacitetsproblemer. Vej: offentlige veje, gader, broer, stier, cykelstier, fortove og pladser, der er åbne for almindelig færdsel. Parkeringspladser og andre befæstede arealer anses også som veje, når de ligger i tilknytning til vejen. Derudover er private fællesveje omfattet. Statsveje er ikke omfattet af reglerne. Vandløb: offentlige og private grøfter, kanaler, rørledninger, dræn, søer, damme og lignende indvande. Derudover er diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb også omfattet. Rekreativt område: arealer der er åbne for almindelig færdsel og bruges til rekreative, sportslige og grønne formål samt naturformål. Det kan fx være skove, parker, bytorve, legepladser samt fritids- og turistanlæg. Tag- og overfladevand: regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Serviceniveau: kan fx være opstuvning til terræn en gang hvert 20. år eller T= 100 år. I medfinansieringsreglerne bruges serviceniveauet til at sammenligne det alternative projekt med en sædvanlig afhjælpningsløsning. 1.4 Grundlæggende betingelser for tillæg Medfinansieringsbekendtgørelsen opstiller en række betingelser for, at et alternativt klimaprojekt kan godkendes og dermed udløse et tillæg til prisloftet. De grundlæggende betingelser for godkendelse fremgår i boks 1.2.

6 SIDE 6 KAPITEL 1 TILLÆG FOR MEDFINANSIERING Boks 1.2 Grundlæggende betingelser: 1. Projektet skal håndtere tag- og overfladevand 2. Projektet skal ligge i/på vej, i vandløb eller i rekreativt område 3. Projektejer skal være kommunal eller privat 4. Projektet skal være omkostningseffektivt 5. Selskabet må kun medfinansiere omkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand 6. Der skal foreligge en aftale mellem selskab og projektejer 7. Den kommunale risikokortlægning skal påvise behov for afhjælpning 8. Der skal være en kommunal beslutning for private projekter Betingelserne gennemgås i de følgende afsnit Projektet skal håndtere tag- og overfladevand Selskaberne kan kun medfinansiere projekter, som håndterer tag- og overfladevand. Nogle projekter har som eneste formål at håndtere tag- og overfladevand. Det kan fx være skybrudssikring af en vej. Andre projekter håndterer tag- og overfladevand som et delformål. Det kan fx være et projekt om modernisering og forskønnelse af et byrum, hvor man samtidig vælger at skybrudssikre vejene i byen som en del af projektet. Når det kræves, at projektet håndterer tag- og overfladevand, skal det forstås bredt. Det vil sige, at håndtering kan ske på mange måder. Det kan fx ske ved, at vandet på en skybrudsvej ledes fra vejoverfladen ned gennem jorden, hvor det renses gennem et lag filtermuld. Derudover kan det ske ved at man fx omlægger eller åbner et vandløb, så der kan løbe mere tag- og overfladevand ned i vandløbet Projektet skal ligge i/på vej, i vandløb eller i rekreativt område Projektet skal ligge i/på vej, i vandløb eller i rekreativt område. Begreberne er defineret ovenfor i afsnit 1.3. Et projekt kan omfatte flere typer. Det kan fx være, at man klimatilpasser et område bestående af en park og flere omkringliggende veje. Da vil projektet ligge i både vej og rekreativt område. Projekttypen har betydning for, hvordan fordelingen af projektomkostningerne skal ske. Reglerne om omkostningsfordeling gennemgås nedenfor i kapitel 2. Reglerne om medfinansiering gælder ikke for projekter om lokal afledning af regnvand (LAR) på privat grund. Der kan derfor ikke ske medfinansiering af fx LAR-projekter i fællesarealer ejet af boligforeninger. Det er dog muligt at medfinansiere projekter, som opmagasinerer tagog overfladevand på privat grund, idet der så ikke er tale om lokal afledning af regnvand Projektejer skal være kommunal eller privat Der kan kun ske medfinansiering af kommunale eller private klimaprojekter. En privat projektejer kan eksempelvis være en grundejerforening, som laver et projekt på private fællesveje eller i et privat vandløb. Statslige projekter er ikke omfattet af reglerne.

7 SIDE 7 VEJLEDNING OM SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING AF KLIMAPROJEKTER Projektet skal være omkostningseffektivt Selskaberne kan kun medfinansiere et projekt, hvis det er omkostningseffektivt. Det medfører, at selskabets omkostninger til projektet samlet set skal være lavere end de omkostninger, som selskabet ville have til at opnå samme serviceniveau ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning. Omkostningseffektiviteten beregnes ud fra de samlede omkostninger, dvs. både investerings- og driftsomkostninger Selskabet må kun medfinansiere omkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand Spildevandsselskabet kan kun betale for de omkostninger i projektet, der er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand. Omkostninger, der er forbundet med fx forbedring af trafiksikkerhedsmæssige forhold, forskønnelse, belysning, beplantning, almindelig græsslåning mv. skal betales af projektejer. Det skyldes, at de ikke er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand. Både selskaber og projektejere skal være meget opmærksomme på, at spildevandsselskabet alene medfinansierer omkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. I nødvendigheds -betingelsen ligger bl.a. at selskabet fx ikke skal betale for, at projektejer vælger løsninger med dyrere materialevalg end, hvad der er nødvendigt for håndteringen af tag- og overfladevand. Det kan fx være, at projektejer vælger dyrt materiale, fordi det ser pænere ud, end hvis løsningen blev udført med billigt materiale. Hvis en løsning eksempelvis kan udføres i beton, og projektejer ønsker at udføre løsningen i en dyr træsort, som koster mere end beton, skal de ekstra omkostninger til valget af den dyre træsort som udgangspunkt betales af projektejer. Det gælder dog kun, hvis valget af træsort ikke sker af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand. Sådanne ekstra omkostninger af hensyn til forskønnelse mv. kan derfor ikke umiddelbart anses som nødvendige omkostninger til håndtering af tag- og overfladevand. Parterne bør ved aftaleindgåelsen foretage en klar opdeling af, hvilke omkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og hvilke omkostninger, der ikke er nødvendige herfor. Ved vurderingen af hvilke omkostninger, der kan anses som nødvendige, kan der lægges vægt på, at projektets serviceniveau ville blive væsentligt forringet, hvis de pågældende omkostninger ikke blev afholdt. Selskaberne kan kun medfinansiere omkostninger, som vedrører tag- og overfladevand. Hvis projektet fx også håndterer drænvand fra marker, må projektejer eller en tredjemand betale for denne del af projektet. Delte omkostningsposter En omkostningspost kan være nødvendig for både håndteringen af tag- og overfladevand og andre dele af projektet, fx forskønnelse. I den situation skal omkostningerne fordeles forholdsmæssigt mellem selskab og projektejer. Det kan eksempelvis være omkostninger til projektering og gravearbejde, som er aftalt at blive delt 50/50 mellem jer og projektejer Der skal foreligge en aftale mellem selskab og projektejer Selskabet skal indgå en aftale med projektejer om medfinansiering af projektet. Aftalen skal opfylde de minimumskrav, som er fastsat i medfinansieringsbekendtgørelsens 9.

8 SIDE 8 KAPITEL 1 TILLÆG FOR MEDFINANSIERING Den kommunale risikokortlægning skal påvise behov for afhjælpning Selskaberne kan kun medfinansiere projekter, hvis den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning. Der kan etableres projekter uden for udpegede risikoområder, hvis projektet afhjælper kapacitetsproblemer inden for et risikoområde. Med dette menes, at kortlægningen af risikoområder skal påvise, at der er oversvømmelsestruede områder inden for selskabets forsyningsområde. Projektet skal derfor afhjælpe et problem inden for risikoområdet. Selskabet kan også betale til projekter, som ikke ligger inden for selskabets forsyningsområde, hvis projektet afhjælper et problem i forsyningsområdet. Reglen har virkning for alle projekter, der igangsættes efter den 1. januar Der skal være en kommunal beslutning for private projekter Det gælder for private klimaprojekter, at de fra kommunal side skal anses som hensigtsmæssige og omkostningseffektive. Der skal foreligge en formel beslutning herom, som tilkendegiver, at det konkrete projekt anses for hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. 1.5 Alternativer til medfinansiering af klimaprojekter For mange selskaber vil det være en god løsning at medfinansiere kommunale eller private klimaprojekter, da det vil omfatte færre omkostninger end ved sædvanlig afhjælpning. Nogle selskaber kan måske finde medfinansiering af klimaprojekter mindre hensigtsmæssigt, fx fordi de ikke selv kan eje projektet. Hvis I står i et sådant tilfælde, har I naturligvis fortsat mulighed for at lave klimatilpasning ved sædvanlig afhjælpning inden for jeres primære aktiviteter. I har også stadig mulighed for at lave de såkaldte fordelingsprojekter med kommunen. I et fordelingsprojekt deles ejerskabet af anlæggene forholdsmæssigt mellem jer og kommunen. Fordelingen sker ud fra, hvad henholdsvis I og kommunen kan eje efter de traditionelle regler. Et fordelingsprojekt kan eksempelvis omfatte klimatilpasning i en park, hvor spildevandsselskabet ejer et regnvandsbassin i beton, som kommunen bygger et skateboardanlæg ovenpå. Kommunen ejer alle dele af hullet i jorden, som anvendes til det rekreative formål som skateboardanlæg, mens spildevandsselskabet ejer funktionen til håndtering af tag- og overfladevand. I disse tilfælde er det et krav, at anlægget er et spildevandsanlæg, der er optaget i spildevandsplanen som et sådant spildevandsanlæg.

9 SIDE 9 VEJLEDNING OM SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING AF KLIMAPROJEKTER Kapitel 2 Indberetning til prisloftet 2.1 Indberetning af medfinansiering af klimaprojekter Hvis I ønsker at få indregnet tillæg for medfinansiering af klimaprojekter i prisloftet, skal I indberette dette i VandData senest den 15. april hvert år. I VandData skal I for hvert enkelt projekt udfylde en række i fane C2 i prisloftindberetningen og vedhæfte den relevante dokumentation. På den måde modtager vi jeres ansøgning om medfinansiering sammen med prisloftindberetningen. For hvert projekt skal der indsendes nedenstående bilag og oplysninger. I nogle tilfælde vil aftalen mellem jer og projektejer indeholde stort set alle oplysningerne. Her kan aftalen fungere som hovedansøgningen og være bilagt fx den kommunale beslutning og risikokortlægning. Boks 2.1 Krav til indberetningen:» Projektbeskrivelse for det alternative projekt» Dokumentation for kommunal risikokortlægning» Budget for det alternative projekt» Detaljeret budget på funktionsniveau» Evt. dokumentation for planzone» Begrundelse for omkostningsfordelingen af omkostningerne» Beskrivelse og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning» Oplysninger til vurdering af omkostningseffektivitet» Udfyldt indberetningsskema» Aftale mellem selskab og projektejer» Eventuel kommunal beslutning Punkterne gennemgås nedenfor i afsnit 2.2. Når I har indberettet samtlige oplysninger, vil vi vurdere, om der kan godkendes tillæg til prisloftet for ansøgningen. Det er vigtigt, at I indsender alle de ovenstående oplysninger og bilag. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, kan projektet ikke vurderes, og I vil ikke få godkendt tillæg.

10 SIDE 10 KAPITEL 2 INDBERETNING TIL PRISLOFTET Særligt om tidligere godkendte projekter Hvis I har mindre ændringer til jeres tidligere godkendte klimaprojekter i prisloftet, skal I indberette det i VandData senest den 15. april hvert år. Det skal gøres i prisloftindberetningens fane C2. Har I fx ændringer til budgettet, skal I redegøre for ændringen i omkostningerne og baggrunden herfor. I skal samtidig dokumentere, at ændringerne ligger inden for rammerne af det godkendte projekt, og at projektet stadig er omkostningseffektivt. I kapitel 4 kan I læse mere om, hvordan I skal forholde jer ved større, besluttede ændringer i projektet. 2.2 Indberetningens indhold Projektbeskrivelse af det alternative projekt I skal indsende en beskrivelse af det alternative projekt. Heri ligger, at I skal redegøre for, hvad projektet går ud på, og hvordan det tænkes udført. Beskrivelsen skal være udførlig og indeholde oplysninger om:» projektets formål og tiltag» projektets placering og levetid» det serviceniveau, som projektet skal opfylde. I skal derudover indsende dokumentation for, at den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning, jf. bekendtgørelsens 8. I kan læse mere herom ovenfor i afsnit I bilag A til denne vejledning kan I se et eksempel på en god ansøgning med udfyldt projektbeskrivelse for et fiktivt klimaprojekt Budget for det alternative projekt Ansøgningen skal indeholde et detaljeret budget for det alternative projekt. Budgettet skal være fordelt på omkostninger til:» investeringer» drift og vedligeholdelse Budgettet skal derudover være opdelt på funktionsniveau, så det tydeligt fremgår, hvilke aktiver og aktiviteter, de forskellige omkostningsposter omfatter. I budgettet skal der være en opdeling mellem de omkostningsposter, som skal afholdes af henholdsvis jer og projektejer. I skal her redegøre for opdelingen og de omkostningsposter, som I skal afholde. I skal i den forbindelse forklare, hvorfor de er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand. Omkostningsfordeling afhænger af projekttypen I skal være opmærksomme på, at omkostningsfordelingen afhænger af projektets type, dvs. om det ligger i/på vej, i vandløb eller i rekreativt område. Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens 3 og 4, hvorefter følgende gælder:» Ved projekter i vandløb i landzone og sommerhusområde og i rekreative områder kan I kun medfinansiere de meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tagog overfladevand, jf. 3, stk. 1.

11 SIDE 11 VEJLEDNING OM SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING AF KLIMAPROJEKTER» Ved projekter i vandløb i byzone og i/på veje kan I medfinansiere alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, jf. 4, stk. 1. I kan læse mere om inddeling i byzone, landzone og sommerhusområder i planloven. Hvis I skal medfinansiere et projekt i vandløb i byzone eller i/på vej, og I først indgår aftalen med projektejer efter den 1. januar 2016, kan I højst betale for 75 procent af de samlede investeringsomkostninger til projektet. Det følger af bekendtgørelsens 4, stk. 2. I kan dog fortsat medfinansiere 100 procent af de driftsomkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand. Vurderingen af om et alternativt klimaprojekt hører under 3 eller 4, skal ske på baggrund af kommuneplanlægningen og lovgivningen i øvrigt. Det vil fremgå her, om et område er udlagt til rekreative formål (kommune- eller lokalplan), om der er tale om en vej eller et vandløb samt om vandløbet ligger i byzone, landzone eller sommerhusområde. I den situation, hvor et projekt er omfattet af både 3 og 4, skal omkostningerne til projektet opdeles efter den del af projektet, som hører under 3, og den del af projektet, som hører under 4. I den situation, hvor et projekt alene har til formål at håndtere tag- og overfladevand og omfatter omkostninger hertil, kan meromkostningerne efter 3, stk. 1, udgøre de totale omkostninger i projektet. I bilag A til denne vejledning kan I se et eksempel på en god ansøgning med udfyldt budget for et fiktivt klimaprojekt Beskrivelse og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning I skal indsende en beskrivelse af den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning, der opfylder det samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt. I skal her beskrive, hvordan I billigst muligt ville opnå samme serviceniveau med en traditionel spildevandsteknisk løsning. Det kan fx være en løsning med større rør eller bassiner. Derudover skal I indsende et økonomisk overslag over de samlede investerings- og driftsomkostninger for den sædvanlige løsning. Der skal i den forbindelse være en kort redegørelse for beregningen af omkostningerne. I bilag A til denne vejledning kan I se et eksempel på en god ansøgning med udfyldt beskrivelse og økonomisk overslag for en fiktiv sædvanlig afhjælpningsløsning Oplysninger til vurdering af omkostningseffektivitet I skal ifølge bekendtgørelsen dokumentere, at det alternative klimaprojekt er omkostningseffektivt. I kan kun medfinansiere et projekt, hvis jeres omkostninger til projektet samlet set er lavere end de omkostninger, I ville have til den billigste sædvanlige afhjælpningsløsning. Beregningen af omkostningseffektiviteten sker derfor ved at sammenligne budgettet for henholdsvis det alternative projekt og den billigste sædvanlige løsning. Det følger af bekendtgørelsens 6, stk. 2, at sammenligningen skal ske ved at opgøre og sammenligne nutidsværdierne af de to projekter. Det kan på den måde beregnes, hvor meget I ville skulle låne i dag for at finansiere alle betalinger til begge projekter i hele deres levetid til en given rentesats.

12 SIDE 12 KAPITEL 2 INDBERETNING TIL PRISLOFTET Ved opgørelsen af nutidsværdien for den sædvanlige løsning skal der bruges en diskonteringsrente på 3,5 procent, jf. 6, stk. 2. Der er tale om en nominel diskonteringssats. EAA-beregning Det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpningsløsning vil oftest ikke have den samme levetid. Derfor anvendes den årlige ækvivalente annuitetsmetode (Equivalent Annual Annuity, EAA) til at afgøre, hvilket projekt, der er mest omkostningseffektivt. Dette kaldes EAAmetoden. Med metoden beregner man, hvad jeres årlige betaling til et klimaprojekt vil være i den situation, hvor projektet ville blive gentaget i det uendelige. Det projekt, som har den mindste værdi, er det mest omkostningseffektive. Når vi vurderer omkostningseffektiviteten af de indsendte projekter, bruger vi EAA-metoden. Indberetningsskema For at gøre det lettere for jer at dokumentere omkostningseffektiviteten, har vi lavet et indberetningsskema, som I bedes udfylde og indsende til os. I kan finde indberetningsskemaet her: I skemaet skal I indtaste følgende oplysninger til brug for vores EAA-beregning for det alternative projekt og den sædvanlige løsning: For den sædvanlige afhjælpningsløsning» Den totale investeringsomkostning» De årlige driftsomkostninger i projektets levetid For det alternative projekt De samlede årlige investeringsomkostninger» Jeres årlige betalinger af investeringsomkostninger til projektejer (jf. den aftalte afdragsperiode)» De årlige investeringsomkostninger, som projektejer afholder De samlede årlige driftsomkostninger i projektets levetid» Jeres årlige betalinger af driftsomkostninger til projektejer» De årlige driftsomkostninger, som projektejer afholder Hvis projektejer lånefinansierer investeringsomkostningerne, skal I betale jeres andel over en periode svarende til afdragsperioden på lånet, dog mindst 10 år og højst 25 år, jf. 13, stk. 2. I bedes oplyse, hvordan de forventede betalinger til projektejer er beregnet. I skal derfor indtaste lånets løbetid og hovedstolen for lånet. Hvis projektejer kontantfinansierer investeringsomkostningerne, skal I betale jeres andel over en periode på højst 25 år, jf. 13, stk. 2. I skal aftale afdragsperioden med projektejer. For driftsomkostningerne skal I indtaste beløb i den del af projektets levetid, hvor det er aftalt, at I betaler til driften af projektet. På baggrund af det udfyldte indberetningsskema vil vi lave en EAA-beregning, hvor vi kan fastslå, hvilket af de to projekter, der er mest omkostningseffektivt. I kan på vores hjemmeside finde den EAA-beregner, som vi bruger ved behandlingen af jeres ansøgning. I kan også finde vejledning om udfyldelse af indberetningsskemaet.

13 SIDE 13 VEJLEDNING OM SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING AF KLIMAPROJEKTER Aftale mellem selskab og projektejer I skal med projektejer indgå aftale om det alternative projekt og indsende den til os. I bekendtgørelsens 9 er det angivet, hvad aftalen som minimum skal indeholde. Det er oplysninger om:» projektets formål, tiltag, forventede levetid og serviceniveau» projektejers udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet» de forventede omkostninger fordel på investerings- og driftsomkostninger» hvilke omkostningsposter, der betales af jer og af projektejer» hvem der betaler for fordyrelser» jeres betaling til projektejer» parternes opsigelsesvarsel» vilkårene for projektets ophør» øvrige oplysninger til brug for tillæg til prisloftet Et eksempel på øvrige oplysninger til brug for tillæg til prisloftet er, at aftalen skal angive den valgte finansiering for investeringsomkostningerne, dvs. hvorvidt de kontant- eller lånefinansieres. Hvis omkostningerne lånefinansieres skal lånets afdragsperiode fremgå af aftalen. Hvis der er valgt kontantfinansiering, skal I aftale en afdragsperiode på op til 25 år. Når projektejer lånefinansierer investeringsomkostningerne, kan I medfinansiere renteomkostningerne ved lånet. Ved kontantfinansiering kan projektejer derimod ikke opkræve betaling for renteomkostninger fra jer. På kan I finde en standardaftale, som I med fordel kan bruge ved udarbejdelsen af jeres aftale med projektejer Eventuel kommunal beslutning Hvis I vil medfinansiere et privat klimaprojekt, skal I indsende en kommunal beslutning om, at det konkrete projekt fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt, jf. 6, stk. 1. Beslutningen kan fx fremgå af en klimatilpasningsplan, en spildevandsplan, et tillæg eller forslag hertil. Beslutningen kan være videredelegeret fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen, og her er det tilstrækkeligt, at I indsender et brev fra forvaltningen. Hvis dokumentationen foreligger som et forslag til en plan eller et tillæg, bør forslaget som det mindste være sendt i høring. Den endelige vedtagne plan skal senere indsendes til os som endelig dokumentation for beslutningen. Det skal ske senest i jeres høringsperiode for prisloftet. 2.3 Omkostninger til opfyldelse af dokumentationskrav til ansøgninger Når I ansøger om medfinansiering af et klimaprojekt, har I brugt tid på at udforme den ansøgning, som skal sendes til os. De omkostninger, I har til at dokumentere og vurdere et alternativt klimaprojekt, kan udløse et tillæg til prisloftet på samme måde som selve medfinansieringen af projektet. I kan dog kun få tillæg for omkostningerne, hvis projektet godkendes. I skal indregne omkostningerne til dokumentation og vurdering i budgettet for klimaprojektet. Hvis et ansøgt klimaprojekt ikke godkendes, skal I afholde omkostningerne til dokumentation og vurdering over den almindelige drift. I kan derfor ikke få tillæg til prisloftet i det tilfælde.

14 SIDE 14 KAPITEL 3 KORREKTION I PRISLOFTET Kapitel 3 Korrektion i prisloftet 3.1 Korrektion af budgetterede driftsomkostninger til medfinansiering af klimaprojekter I hvert prisloft laves der en korrektion for forskelle mellem tidligere indregnede budgetterede driftsomkostninger til godkendte klimaprojekter og de faktiske driftsomkostninger hertil i prisloftet for det år, der ligger to år forud for prisloftåret. Det vil eksempelvis sige, at der i jeres prisloft for 2016 foretages en korrektion for forskellen mellem jeres tillæg for budgetterede driftsomkostninger til godkendte klimaprojekter i afgørelsen af prisloftet for 2014 og jeres faktiske driftsomkostninger til disse klimaprojekter i Der kan alene laves en korrektion for godkendte klimaprojekter. Dvs. at der skal være godkendt tillæg i prisloftet for netop det projekt, som der skal laves en korrektion for. Der kan derfor ikke laves en korrektion for medfinansiering af klimaprojekter i et prisloftsår, hvor der ikke er godkendt tillæg herfor i prisloftet. Hvis I har fået godkendt tillæg for medfinansiering af flere forskellige klimaprojekter i prisloftet for 2014, skal I opdele de faktiske omkostninger i reguleringsregnskabet for hvert af projekterne. I skal indtaste de faktiske oplysninger i reguleringsregnskabet i VandData under fanen om korrektion for medfinansiering af klimaprojekter. Figur 3.1 Eksempel på korrektion vedr. faktiske udgifter til medfinansiering af klimaprojekter Godkendte klimaprojekter i prisloftet for 2014 Budgetteret tillæg i prisloftet for 2014 Faktiske udgifter i 2014 Forskel Klimasikring af bymidte kr kr kr. Klimasikring af parkområde og omkringliggende veje Til indregning som tillæg i prisloftet for kr kr kr kr. I eksemplet er selskabets faktiske omkostninger til de godkendte klimaprojekter i 2014 samlet set lavere end de budgetterede tillæg i prisloftet for Selskabet vil derfor få en korrektion svarende til forskelsbeløbet på kr. som fradrag i prisloftet for Hvis de samlede faktiske udgifter modsat eksemplet havde været højere end budgettallene, indregnes forskelsbeløbet som et tillæg i prisloftet for 2016.

15 SIDE 15 VEJLEDNING OM SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING AF KLIMAPROJEKTER Kapitel 4 Ændringer i godkendte klimaprojekter 4.1 Uforudsete fordyrelser i projektet Jeres medfinansiering af klimaprojekter er baseret på budgettal. Der kan derfor ske ændringer, som gør et projekt dyrere end forventet. Det kan have betydning for jeres betaling til projektejer, hvis fordyrelserne vedrører de omkostningsposter, som I skal afholde. Den sædvanlige afhjælpningsløsning har betydning for, hvem der skal bære det økonomiske ansvar ved uforudsete fordyrelser. Der gælder derfor følgende: I kan som udgangspunkt ikke betale for uforudsete fordyrelser, som gør jeres omkostninger til det alternative klimaprojekt større, end hvad de samlede omkostninger til den beskrevne billigst mulige sædvanlige løsning ville have været. Hvis I fx i jeres ansøgning har redegjort for en sædvanlig løsning, der samlet set ville koste kr., kan I maksimalt afholde samlede omkostninger på kr. til det alternative klimaprojekt. Vi foretager sammenligningen mellem de samlede omkostninger ved at gennemføre en ny EAA-beregning. Overslaget for den sædvanlige løsning udgør derfor et økonomisk loft for, hvor meget I kan betale i tilfælde af fordyrelser ved det alternative klimaprojekt. Det skyldes, at det alternative klimaprojekt altid skal være omkostningseffektivt for jer. En undtagelse til denne regel er, hvis det uforudsete fordyrende forhold også ville have gjort sig gældende for den sædvanlige afhjælpningsløsning. Det kan fx være, at et alternativt klimaprojekt går ud på at udvide et vandløb, hvor man ved opgravningen konstaterer, at jorden er forurenet, og derfor skal afholde ekstra omkostninger til deponering. Hvis den sædvanlige løsning er placeret samme sted og også ville omfatte opgravning af jord, ville I med stor sandsynlighed også skulle have afholdt ekstra omkostninger til deponering af jord ved den sædvanlige løsning. Hvis et fordyrende forhold gælder for både det alternative projekt og den sædvanlige løsning, kan niveauet for de samlede omkostninger til den sædvanlige løsning forøges med de omkostninger, som det fordyrende forhold ville have medført for den sædvanlige løsning. Hvis I fx i jeres ansøgning har redegjort for en sædvanlig løsning, der samlet set ville koste kr., og omkostningerne til deponering af forurenet jord anslås at koste kr., vil den nye sædvanlige løsning koste kr. og det vil være det nye økonomiske loft for, hvor meget I kan betale til det alternative klimaprojekt. Ovenstående regler følger af medfinansieringsbekendtgørelsens 11. I tilfælde af fordyrelser skal I indsende en redegørelse herfor til os senest den 15. april hvert år sammen med den ordinære prisloftindberetning. Budgettet vil så blive tilrettet fremover. Der sker ikke genoptagelse af allerede fastsatte prislofter.

16 SIDE 16 KAPITEL 4 ÆNDRINGER I GODKENDTE KLIMAPROJEKTER 4.2 Udvidelser af projektet Det kan undervejs i klimaprojektet ske, at I og projektejer ønsker at lave ændringer i projektet. Det kan fx være, at et vejprojekt ønskes udvidet til at omfatte yderligere 10 veje, som grænser op til projektområdet. Her er udgangspunktet, at I alene kan betale herfor i det omfang, omkostningerne til udvidelsen er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladvand dog maksimalt op til de samlede omkostninger til den sædvanlige løsning, som de er opgjort i jeres ansøgning. Omkostningerne til den sædvanlige løsning udgør dermed et loft for jeres betalinger. Det kan også tænkes, at projektet ønskes udvidet i et omfang, der ville medføre højere omkostninger for jer end de samlede omkostninger til den sædvanlige afhjælpning, som opgjort i jeres ansøgning. I en sådan situation kan I ansøge os om forudgående godkendelse af jeres ekstra omkostninger ved den ønskede projektudvidelse. Der vil i så fald skulle laves en revideret sædvanlig løsning og økonomisk overslag herfor. Vi kan kun godkende en projektudvidelse, hvis» udvidelsen ligger inden for rammerne af den oprindelige aftale med projektejer» udvidelsen ligger inden for det samme risikoområde» det alternative projekt fortsat er det mest omkostningseffektive for jer Alle tre betingelser skal være opfyldt. Når I indsender en ansøgning om projektudvidelse, skal den indeholde følgende oplysninger:» Kort beskrivelse af projektudvidelsen og det nye serviceniveau» Budget for de øgede investerings- og driftsomkostninger ved udvidelsen» Kort beskrivelse af den reviderede sædvanlige afhjælpningsløsning og omkostningerne hertil Ovenstående regler følger af medfinansieringsbekendtgørelsens 12. En ansøgning om projektudvidelse skal sendes til os senest den 15. april hvert år sammen med den ordinære prisloftindberetning. I kan først betale for ekstra omkostninger ved en projektudvidelse og få tillæg herfor, hvis den godkendes af os i Forsyningssekretariatet.

17 SIDE 17 VEJLEDNING OM SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING AF KLIMAPROJEKTER Bilag A Eksempel på en god klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre sagsbehandlingen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel på, hvordan en god og struktureret ansøgning kan se ud. Eksemplet er dog kun vejledende, idet der for konkrete og mere komplicerede projekter kan være behov for mere uddybning. Som det fremgår af vejledningen, skal I for hvert projekt indsende følgende oplysninger, før vi kan behandle ansøgningen:» Projektbeskrivelse for det alternative projekt» Dokumentation for kommunal risikokortlægning» Beskrivelse af formål, tiltag, placering, levetid og serviceniveau» Budget for det alternative projekt» Detaljeret budget på funktionsniveau» Evt. dokumentation for planzone» Begrundelse for omkostningsfordelingen af omkostningerne» Beskrivelse og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning» Beregning af omkostningseffektivitet» Udfyldt indberetningsskema» Aftale mellem selskab og projektejer» Eventuel kommunal beslutning (kun hvis privat projekt) I det følgende gives et eksempel på en god ansøgning for det fiktive selskab Andeby Spildevand. Projektbeskrivelse for det alternative klimaprojekt Vi, Andeby Spildevand, har i samarbejde med Andeby Kommune udarbejdet et risikokort, som viser, at fremtidige store regnskyl vil medføre oversvømmelser i Paradiskvarteret. Området er i dag fælleskloakeret, og i perioder med ekstrem regn forekommer problemer med opstuvning af spildevand til terræn. Vi planlægger sammen med Andeby Kommune at gennemføre et klimatilpasningsprojekt langs den kommunale vej Paradisæblevej, der skal renoveres i Skitseprojektet og projektets placering er vedlagt som bilag. Klimaprojektet har til formål både at klimasikre og skybrudssikre Paradisæblevej. Projektet indebærer, at tag- og overfladevandet på vejen skal håndteres på overfladen for at aflaste kloaksystemet. Dette skal ske ved at etablere grønne regnbede i den ene side af vejen,

18 SIDE 18 BILAG A EKSEMPEL PÅ EN GOD KLIMAANSØGNING som opsamler og opmagasinerer tag- og overfladevandet, hvorefter det renses og nedsiver gennem et lag af filtermuld. Samtidig omprofileres vejen, således at den vil have et ensidigt fald mod regnbedene, sådan at vandet på vejen ledes til regnbedene. Tag- og overfladevandet håndteres på denne måde ved en grøn løsning, som bidrager til et æstetisk løft i området til fordel for byens borgere. I forbindelse med etableringen af regnbedene vil der blive opstillet picnicborde, og der vil blive beplantet med blomster i området. Projektets serviceniveau svarer til opstuvning til terræn en gang hvert 5. år, og projektet vurderes at have en levetid på 25 år. Levetiden er vurderet ud fra lignende projekter i området. Vedhæftet er dokumentation for, at der er påvist behov for afhjælpning i den kommunale risikokortlægning, jf. 8. Budget for det alternative klimatilpasningsprojekt De samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt er opgjort på funktionsniveau på følgende vis: Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Projektering Renovering af vej Omprofilering af vej Vejchikaner/p-pladser på vejstrækning Etablering af grønne regnbede Picnicbænke Beplantning Andet Uforudsete udgifter Total Posten etablering af grønne regnbede omfatter omkostninger til etablering af LAR-anlægget med kombineret nedsivning, forsinkelse, afledning, faskine/dræn og filtermuld. Posten andet omfatter omkostninger til etablering af arbejdsplads, herunder kvalitets- og miljøarbejde, samt færdselsregulerende foranstaltninger. De årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse udgør kr. Omkostningerne omfatter deponering og udskiftning af filtermuld, drift af dræn, græsslåning og vedligeholdelse af vej. Omkostningsfordeling Idet der er tale om et projekt i vej skal omkostningsfordelingen foretages efter 4 i medfinansieringsbekendtgørelsen.

19 SIDE 19 VEJLEDNING OM SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING AF KLIMAPROJEKTER Anlægsomkostningerne fordeles mellem kommunen og os på følgende vis: Anlægsomkostninger (afholdes af selskabet) Beløb i kr. Projektering (halvdelen til hver) Omprofilering af vej Etablering af grønne regnbede Andet (halvdelen til hver) Uforudsete udgifter (halvdelen til hver) Total Anlægsomkostninger (afholdes af kommunen) Beløb i kr. Projektering (halvdelen til hver) Renovering af vej Vejchikaner/p-pladser på vejstrækning Picnicbænke Beplantning Andet (halvdelen til hver) Uforudsete udgifter (halvdelen til hver) Total Begrundelse for fordelingen af omkostningerne: Alle omkostninger, som relateres til den alternative klimafunktion i projektet - dvs. de grønne regnbede - skal afholdes af os. Dette medfører, at vi skal afholde omkostningerne til selve etableringen af de grønne regnbede. For at regnbedene har den optimale effekt, er det nødvendigt at omprofilere vejprofilet til at have ensidet fald mod bedene. Vi afholder efter det oplyste kun den meromkostning, der er direkte tilknyttet til at ændre vejprofilets hældning. Posterne projektering, andet og uforudsete udgifter er forholdsmæssigt fordelt mellem selskabet og kommunen. Kommunen afholder selv alle omkostningerne forbundet med renovering af vejen, beplantning og picnicbænke, idet disse ikke er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

20 SIDE 20 BILAG A EKSEMPEL PÅ EN GOD KLIMAANSØGNING Omkostninger til drift og vedligeholdelse udgør som tidligere nævnt kr. årligt. Disse omkostninger omfatter deponering og udskiftning af filtmuld, drift af dræn, græsslåning og vedligeholdelse af vej. For så vidt angår driftsomkostningerne kan det oplyses, at vi afholder omkostningerne til den drift og vedligeholdelse, som sikrer den hydrauliske funktion i klimaprojektet. Vi afholder endvidere alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der kan henledes til driften under overfladen, eksempelvis drift af dræn. Omkostningerne hertil forventes at udgøre kr. fra 2015 og frem i resten af projektets levetid. Omkostningerne til drift og vedligeholdelse på overfladen varetages af kommunen. Herunder omkostningerne til græsslåning, beplantning og vedligeholdelse af vej mv. Omkostningerne hertil forventes at udgøre kr. Beskrivelse og økonomisk overslag for den billigste sædvanlige afhjælpningsløsning For at kunne opnå klima- og skybrudssikring af Paradisæblevej til samme serviceniveau som det alternative projekt, ville den billigste sædvanlige afhjælpningsløsning, som kan udføres inden for rammerne af vores primære aktiviteter, være at etablere et underjordisk Ø 1400 mm rørbasin. Bassinet skal dimensioneres til at håndtere en T-5 hændelse og have en kapacitet på ca. 700 m 3. Projektet ville have en levetid på 75 år. Projektet er overslagsmæssigt vurderet til at koste ca kr., idet der er taget udgangspunkt i en pris på kr./meter rørbassin. De årlige driftsomkostninger er opgjort til kr. og omfatter rensning af bassinnet fire gange om året. Oplysninger til brug for beregning af omkostningseffektivitet Vi har udfyldt indberetningsskemaet på jeres hjemmeside, så tallene i budgettet for hhv. det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpningsløsning fremgår her. Det udfyldte skema er vedhæftet. Kommunen vil kontantfinansiere anlægsomkostningerne til projektet. Det er aftalt, at selskabets betalinger til medfinansiering af anlægsomkostningerne afdrages over en periode på 15 år, idet denne periode er i overensstemmelse med medfinansieringsbekendtgørelsens 13, stk. 2. På baggrund heraf er vores betalinger til kommunen beregnet i indberetningsskemaet. Alternativ ansøgningstekst: Kommunen vil lånefinansiere anlægsomkostningerne til projektet. Det er aftalt, at vores betalinger til medfinansiering af anlægsomkostningerne afdrages over en periode på 15 år, hvilket svarer til lånets afdragsperiode, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens 13, stk. 2. Kommunen betaler en lånerente på 2 %. På baggrund heraf er vores betalinger til projektejer beregnet i indberetningsskemaet. Aftale Vedlagt er underskrevet aftale af 10. januar 2015, som er indgået mellem os og Andeby Kommune.

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Vejledning om klimatilpasningsprojekter

Vejledning om klimatilpasningsprojekter Vejledning om klimatilpasningsprojekter Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 KLIMATILPASNINGSPROJEKTER OVERORDNET Vejledning om klimatilpasningsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet 2015 prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Att.: Charlotte Ahlers Eskildsen Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02437 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 7. januar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 Klima-Konference VandPlus 8. januar 2014 Bue Rømer Tidemann Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Kolding Spildevand A/S Att.: Niels Mandøe Kolding Åpark 3 6000 Kolding Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02366 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015 27. februar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015 Temadag hos DANVA den 27. februar 2014 Helena Berg Forchhammer Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Afgørelse om genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Århus Vand A/S (Spildevand) Bautavej 1 8210 Århus V 26. juni 2013 Sag 13/03642 Att.: Lars Schrøder Afgørelse om genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Herning Vand A/S (spildevand) Ålykkevej 5 7400 Herning 24. juni 2013 Sag 13/03659 Att: Niels Møller Jensen. Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 30. september 2014 Sag nr. 14/03740 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejen samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regnvandet lokalt,

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Att.: Sara Funch Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03818 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand)

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand) Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Drikkevand) Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 Side 1 af 10 Den 11. september 2014 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-2016. Håndtering af regnvand fra skybrud på overfladen i Lystrup TEKNIK OG MILJØ Aarhus

Læs mere

Aarhus Vands oplevelser med ansøgning af medfinansieringsprojekter

Aarhus Vands oplevelser med ansøgning af medfinansieringsprojekter Aarhus Vands oplevelser med ansøgning af medfinansieringsprojekter Agenda Sluse-projektet Lystrup Oplevelser med ansøgningsprocedurer Er medfiniansieringsbekendtgørelsen hensigtsmæssig og hvordan er det

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 11. oktober 2013 Sag nr. 13/04572 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Klikovand Seminar 20. februar 2013 Malte Lisberg Jensen Forsyningssekretariatet ANLÆG ELLER DRIFT - HVOR LANGT KAN MAN GÅ 1 Spildevandsselskaberne

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Bornholms Spildevand A/S Att.: Tommy Jensen Industrivej 1 3700 Rønne Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02217 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Notat Emne: Til: Kopi til: Lystrup, Aarhus Kommune - Klimatilpasning Forsyningssekretariatet Aarhus Kommune Den 15. april 2014 Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Aarhus

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup 1. oktober 2013 Sag 12/05567 / CF E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Forord. God læselyst! Forsyningssekretariatet. Maria Rossmann Malte Lisberg

Forord. God læselyst! Forsyningssekretariatet. Maria Rossmann Malte Lisberg Februar 2013 Forord Spildevandsselskaberne har en central rolle i forbindelse med udbygningen af infrastrukturen som følge af ændrede klimaforhold. Klimaforandringerne forventes at medføre et større behov

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Ikast Vandforsyning A.m.b.A Att.: Lars Nørgaard Kildevej 40 7430 Ikast Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00196 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

K E N D E L S E Berigtiget udgave

K E N D E L S E Berigtiget udgave K E N D E L S E Berigtiget udgave afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8/10 2013 og berigtiget den 21. oktober 2013 i sag nr. VFL-3-2012 (2013-016) Hørsholm Vand ApS mod Forsyningssekretariatet Resume af

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR )

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem Lejerbo Københan Akacieparken 2500 Valby [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Køge Afløb A/S Att.: Carsten Ring Ørnevej 15 4600 Køge 11. februar 2013 Sag 12/05930 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ud over de udpegede veje er følgende veje inkluderet som grønne veje i projektet: Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej og Kentiavej

Ud over de udpegede veje er følgende veje inkluderet som grønne veje i projektet: Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej og Kentiavej 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejene samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regnvandet lokalt,

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Spildevand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02420 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 HOFOR Spildevand Rødovre A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00136 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Susanne Krawack KL den 22. september 2014 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S. Vedr.: Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 Revideret iht. aftale

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR )

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR ) AFTALE Mellem Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre Cvr.nr. 65307316 ( Projektejer ) og HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre CVR-nr. 32

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

2. Hvad betaler HOFOR, og hvad skal den enkelte grundejerforening selv betale?

2. Hvad betaler HOFOR, og hvad skal den enkelte grundejerforening selv betale? Spørgsmål og svar 1. Hvem er projektejer? Projektejer er den grundejerforening/boligforening/ejerforening mm., der har indgået en aftale med HOFOR om et klimatilpasningsprojekt. 2. Hvad betaler HOFOR,

Læs mere

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S Klimatilpasning og LAR i oplandet til Stationsforpladsen Projektbeskrivelse for Fynsgade med sidegader samt P- pladsen ved Stationsforpladsen December 2015 Udarbejdet

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Vej- og Parkafdelingen VandPlus projekt Lindevangsparken og Sløjfen. Afgørelse om ikke VVMpligt Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-034. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-034. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-034 HOFOR Hvidovre Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har i afgørelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.:

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.: H:\Miljø\Jord og Vand\Klimatilpasning\Sjællandsgade\Kontrakt medfinansiering Ringsted EZR 29 09 15.docx Kontrakt Mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29777373 Og Ringsted Kommune

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2015

Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vejle Spildevand A/S Att.: Jesper Villumsen Toldbodvej 15 7100 Vejle 18. november 2011 Sag 4/1020-0600-0048 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Esbjerg Vand A/S Att.: Eric Lauridsen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Den 10.december 2013 Sag nr. 13/04389 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød 31. maj 2013 Sag 12/05945 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Andelsselskabet Ørbæk Vandværk Att.: Peer Heine Andersen Bakkevej 8 5953 Ørbæk 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0305 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Dronninglund Vandværk I/S Att.: Arne Hansen/ Poul Erik Jensen Slotsgade 17 9330 Dronninglund 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0251 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S og Ringsted Kommune

Ringsted Forsyning A/S og Ringsted Kommune Ringsted Forsyning A/S og Ringsted Kommune Klimatilpasning og LAR i Sjællandsgade og Stationsområdet Masterplan og løsningsforslag Baggrundsrapport 28.09.15 Rev. 3 29.10.15 Side 2 af 18 (revision 3) Udarbejdet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NK-Vand A/S Att.: Bent Blom Larsen Ved Fjorden 18 4700 Næstved 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0321 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Bornholms Spildevand A/S Att.: Tommy Jensen Toftelunden 1A 3790 Hasle Den 13. december 2013 Sag nr. 13/03949 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hillerød Vand A/S Att.: Alf Johansen Trollesmindealle 27 3400 Hillerød 2. november 2010 Sag 4/1020-0301-0262 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

KLIMATILPASNING. grundlaget. med kommune. AftaleEt samarbejde mellem Skanderborg Kommune. og Skanderborg Forsyningsvirksomhed

KLIMATILPASNING. grundlaget. med kommune. AftaleEt samarbejde mellem Skanderborg Kommune. og Skanderborg Forsyningsvirksomhed KLIMATILPASNING AftaleEt samarbejde mellem Skanderborg Kommune grundlaget og Skanderborg Forsyningsvirksomhed med kommune Aftale omkring styring og gennemførelse af klimatilpasningsprojektet 1 4. april

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand NOTAT Projekt Medfinansiering Brendstrupgrøften Projektnummer 1331500203 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Aarhus Kommune Brendstrupgrøften del 2 som medfinansieringsprojekt Gitte K.

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 27. september 2013 Sag nr. 13/04637 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Udbyder Titel Dato. 20. januar 14. juni Viborg, København, Roskilde, Skanderborg

Udbyder Titel Dato. 20. januar 14. juni Viborg, København, Roskilde, Skanderborg KLIKOVAND s liste for 2016 over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning Opdateret 18. januar 2016 Udbyder Titel Dato DANVA Ferskvandscentret

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED

EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED 2 UMIDDELBARE TILTAG NØDOVERLØB Vandet samles bag kajkanter og løber ned i kældre. 3 UMIDDELBARE TILTAG NØDOVERLØB

Læs mere