Ringvej Nyborg Tlf Hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg"

Transkript

1 Skolens navn: Indgang: Tietgen Nyborg TietgenSkolen Ringvej Nyborg Tlf Hjemmeside: Den merkantile indgang Medarbejdere: Øverst ansvarlige for grundforløbet er rektor Gitte Bargholt, som sammen med team-koordinator Michael Fjeldsted og teamkoordinator Niels Thingvad udgør den daglige ledelse af HG-afdelingen på Tietgen Nyborg. Øverst ansvarlige for hovedforløbet er forstander Mette Greisen, som sammen med uddannelseschef Jesper Stentoft udgør den daglige ledelse af hovedforløbene på TietgenSkolen. Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Grundforløbets (Tietgen Nyborgs) administration, studievejledning træffes på skolens adresse på Ringvej 3, 5800 Nyborg på tlf eller Tietgen HG udgør alene den merkantile indgang hvorfor nedenstående punkter under afsnit 1: Generelt for skolen vil være identiske med enkelte af underpunkterne i afsnit 2: Den merkantile indgang. Hvor dette er tilfældet henvises der derfor til afsnit 2 s ordlyd. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser På Tietgen HG sætter vi den enkelte elev og dennes læring i centrum. Vi møder hver enkelt elev som tydelige voksne med ligeværd og respekt for eleven som menneske. Skolen påtager sig det pædagogiske og faglige ansvar, der sikrer at eleven kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Gennem udbuddet af grundforløbspakker tager vi som skole ansvar for logiske sammenhænge, kvalificerede valg og differentierede forløb. Eleverne fordeles således på profiler afhængig af deres individuelle uddannelsesmål. Hver profil udgør en grundforløbspakke. Til hver profil hører et team af lærere. Derved sikrer vi en organisering i mindre, overskuelige enheder for både elever og lærere. Det enkelte team har ansvaret for undervisningen og at dets elever når kompetencemålene. Se i øvrigt afsnit 2.2. Overordnet bedømmelsesplan Skolen gennemfører løbende evalueringer, afsluttende bedømmelser og eksamen i henhold til bestemmelserne i LBK nr. 439 af , hovedbekendtgørelse nr. 834 af , BEK om grundfag og centralt udarbejdede valgfag nr af samt bekendtgørelse nr. 836 af om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Ved karakterfastsættelse finder bekendtgørelse nr. 262 af om karakterskala og anden bedømmelse anvendelse. Eksaminer og prøver finder sted i henhold til bestemmelserne i hovedbekendtgørelsen om det afsluttende grundforløbsprojekt og om antallet af prøver i grundforløbet i BEK nr. 834 af Forsøgsordningen med at give elever mulighed for at gå op i grupper ved grundforløbsprøven vil vi på skolen ikke benytte os af. Elever opfordres stadig til at arbejde i grupper med materialer til grundforløbsprøven, men vi vil udprøve eleverne individuelt.

2 Om bedømmelsesplan i øvrigt se afsnit 2.6 herunder. Som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept gennemfører skolen hvert år en elevtrivselsundersøgelse, der bl.a. retter opmærksomhed på elevernes vurdering af undervisningsindhold og metoder samt på de øvrige rammer for undervisningen. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer I forbindelse med optag af eleven og forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer Formelle, dokumenterbare kompetencer, for eksempel i form af afgangsbevis eller andet. Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med anden uddannelse, job og/eller anden beskæftigelse samt livserfaring. Denne vurdering har primært sigte på optag på linje og profil, grundforløbets varighed samt evt. godskrivning af et eller flere fag. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven eller om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om den skolebaserede vej er den rigtige for eleven, eller om eleven har bedre gennemførelsesmuligheder gennem mere praktikbaserede ordninger. 3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder ekstra danskundervisning, social- og/eller specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Eksamensregler Skolens eksamensregler findes på: Eksamensavis%20-%20JUNI%202012%20-%20TIL%20NETTET.pdf Adresser Undervisningen på erhvervsuddannelsens grundforløb finder sted på Tietgen Nyborg Ringvej Nyborg Tietgen Erhverv Ejlskovgade Odense C eller på Tietgen HG Lerchesgade Odense C

3 Didaktiske og metodiske overvejelser Der lægges i undervisningen på Tietgen HG stor vægt på praksisnærhed, herunder inddragelse af virksomheder indenfor elevens valgte uddannelse. Målet med undervisningen er, at elever opnår de krævede kompetencer. Der undervises efter varierende undervisnings- og organisationsformer med størst mulig hensyntagen til individuelle læringsstile. Undervisningen er en inkluderende proces, hvor elever medinddrages og deres ressourcer anerkendes og tilgodeses. Organisering af undervisningen Undervisningen på grundforløbet tilrettelægges helhedsorienteret, erhvervsrelateret og praksisorienteret, således at den daglige undervisning forbereder, understøtter og supplerer den praktiske læring. I det omfang det er muligt, inddrages eleverne ved tilrettelæggelsen. Undervisningen er, som nævnt i afsnit 1.2, organiseret i grundforløbspakker, der benævnes linjer eller profiler. Der sammensættes således forløb for grupper af elever med identiske mål og uddannelsesønsker. En grundforløbspakke vil altid indeholde de obligatoriske grundfag og valgfag, samt profilfag med indhold der retter sig mod den valgte uddannelses kompetencemål. Profilfag og grundfag på fælles niveau danner rammen om et stamhold. Øvrige grundfag niveaudeles, og eleven kan vælge sit niveau. Hermed sikres logisk sammenhæng, mere homogene klasser og solide sociale strukturer. Vi ved at disse forhold er afgørende for elevers oplevelse af sammenhæng og dermed gennemførelse af uddannelsen. Den daglige undervisning opdeles således i tre dele: Grundfag som retter sig mod niveauer, indhold og mål som beskrevet i grundfagsbekendtgørelsen Profilfag som retter sig mod kompetencemålene som de er beskrevet indenfor hver enkelt uddannelse Projektorienteret arbejde. Som afslutning på et semester udarbejder eleverne et individuelt, tværfagligt projekt, som danner udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse. Lærerne fungerer som projektvejledere. Målet med tredelingen er at skabe sammenhæng og helhed mellem faglige mål fra grundfagsundervisningen, kompetencemål fra profilundervisningen og det tværfaglige i projektskrivningen. I nogle profilfag og ved udarbejdelse af grundforløbsprojektet arbejdes projektorienteret, hvilket ofte omfatter både praktisk og teoretisk undervisning og tværfagligt samarbejde, således at eleven oplever helhed i undervisningen. Den projektorganiserede undervisningsform med casebaserede problemstillinger anvendes under hensyntagen til, at nogle elever har vanskeligt ved at arbejde selvstændigt og problemorienteret og måske lærer og fungerer bedst ved undervisningsformer med relativ høj grad af lærerstyring. Typisk vil et semester være opdelt i perioder med grundfagsundervisning og kortere perioder med profilfagsundervisning, og semesteret afsluttes med at arbejde med et tværfagligt projekt. Dette arbejde udmøntes i en synopsis eller egentligt projekt. Eleverne evalueres efterfølgende ved mundtlige fremlæggelser med intern eller ekstern censur. Evalueringen resulterer i en karakter. Prøver i mange fag (herunder alle grundfag) er casebaseret. Planlægningsprincipper for undervisningen I vores planlægning af undervisningsforløb søger vi at skabe en kombination mellem på den ene side at tilbyde længere, sammenhængende forløb og på den anden side give muligheder for at afslutte grundforløbet med de niveauer og på den tid, der passer til den enkelte elev. Vi ved at nogle elever lærer bedst gennem teori og bøger, andre ved at have tingene i hænderne. På Tietgen Nyborg anvender vi derfor mange forskellige læringsrum, så alle gives mulighed for at få udbytte af undervisningen Klasserummet Studierummet Praksisrummet Klasserummet er det rum, de fleste vil forbinde med læring. En væsentlig del af læringen på HG vil finde sted i klasserummet.

4 Studierummet er et andet væsentligt virtuelt læringsrum. Her vil eleven arbejde selv - eventuelt i samarbejde med en gruppe og fordybe sig i et emne. Man styrer selv processen, og læreren er her en slags vejleder, som man kan rådspørge undervejs. Praksisrummet er en tredje mulighed for læring. Det praksisnære læringsmiljø er både arbejdet med konkrete objekter i skolens indrettede butiks- eller kontormiljøer og mødet med virkeligheden i form af det erhvervsliv, vi uddanner til. Praksisnærhed som pædagogisk princip handler om i undervisningen at gøre metoder og midler så praktisk relaterede som muligt. På Tietgen HG udnytter vi de muligheder, der ligger i at samarbejde med erhvervslivet. Herved tilstræbes at øge elevernes erhvervskompetence. I virksomhedsforlagt undervisning og praktikforløb tydeliggøres det erhvervsdidaktiske udgangspunkt for uddannelsen. Undervisningsdifferentiering Selvom vi bestræber os på at en betydelig niveaudeling af elever både på profiler og i de enkelte fag, herunder en række grundfag, hvor eleverne får undervisning på hold, svarende til deres faglige niveau, er der stadig behov for betydelig differentiering af undervisningen på det enkelte hold mht. undervisningsmetode, valg af stof, mængde af opgaver og tid samt hensyntagen til elevers individuelle læringsstile. For den enkelte lærer stiller det store krav at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i elevers forskellige standpunkter, læringsstile og behov og med uddannelsens niveau- og kompetencekrav som mål. Lærer/elev roller og ansvar Læreren fungerer typisk i flere forskellige roller: Som underviser, med fokus på elevers læring og kompetenceudvikling. Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til klassens trivsel og den enkelte elevs personlige uddannelsesplan. Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd og vejledning. Som teamspiller, når læreren indgår i et team af lærere, som har ansvaret for en gruppe elevers uddannelse, trivsel, adfærd og gennemførelse. Læreren skal foruden fagligheden have engagementet, lysten og evnen til at lære fra sig. Læreren skal være elevens faglige sparringspartner. Læreren skal turde sætte grænser, markere holdninger og have evnen og viljen til at flytte eleven. Lærerens faglige og pædagogiske ansvar (at skabe mulighederne for at eleverne fagligt og personligt kan udvikle sig): At være fagligt velforberedt og engageret. At tilrettelægge undervisningen under hensyn til elevernes forudsætninger (gennem udvælgelse og disponering af stoffet, valg af materialer, eksempler og opgavetyper samt brug af diverse hjælpemidler). At anvende forskellige undervisningsmetoder og -situationer (formidlende, samtalende, undersøgende, problemløsende, m.m.). At fremme elevernes personlige kvalifikationer gennem valg af undervisningsmetoder samt vejledning og feedback til eleverne. At inddrage eleverne i planlægningen af undervisningens indhold og form. Elevernes ansvar (viljen til at lære og til at ville flytte sig fagligt og personligt): At arbejde med personligt at tilegne sig stoffet (gennem egne notater osv.). At forholde sig åbent og aktivt, fordybe sig og sætte sig kritisk ind i en sag. At udvise ansvarlighed i forhold til skolearbejdet, herunder tage ansvar for egne læreprocesser. At ville respektere lærere og holdkammerater og indgå i samarbejde med disse. At bidrage til planlægning af undervisningens indhold og valg af arbejdsformer. Konkluderende gælder det, at både lærer og elev skal være til stede. Ikke nødvendigvis i det traditionelle klasserum, men være til stede menneskeligt og fagligt i det fællesskab, som undervisningen er.

5 Elevindflydelse I forbindelse med optag på uddannelsen deltager elever i obligatoriske informationsmøder og individuelle, afklarende samtaler med skolens vejledere. Herpå indplaceres eleven på den profil, der retter sig mod elevens uddannelsesmål, hvis målet vurderes realistisk for eleven. Eleverne kan i grundfag vælge forskellige niveauer, ligesom der i skolens LæringsCenter vil være mulighed for mere individuelle forløb, særlig støtte og lektiehjælp. For elever med danskfaglige problemer vil skolen udbyde særlige forløb til afhjælpning heraf. De løbende evalueringer af undervisningen i det enkelte fag sikrer eleven indflydelse herpå. Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurdering Den indledende kompetencevurdering foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De faglige forudsætninger og standpunkter afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af Tidligere gennemført forløb Anden uddannelse Vurdering af reelle kompetencer Særlige behov Afklaringen resulterer i et aftalt grundforløb og elevens personlige uddannelsesplan med eksempelvis Overblik over krævede grundfag, niveauer og gærdehøjder, herunder eksamenskrav. Årsplan for eleven med overblik over uddannelsens forskellige elementer. Eventuelle praktikophold i virksomheder. Tilbud om særlig støtte og vejledning. Eventuelle fag på højere niveau. Elevens personlige uddannelsesplan holdes opdateret gennem grundforløbet, bl.a. gennem regelmæssige samtaler mellem elev og kontaktlærer. Elever, som alene har skolebaggrund, vurderes ved en samtale med studievejleder. Elevens uddannelsesmål og forudsætninger afklares. Behov for eventuel særlig støtte, herunder ekstra danskindsatser afdækkes ved samtalen. Eleven indplaceres på et forløb på baggrund af denne samtale. Skolen kan pålægge eleven et bestemt forløb på baggrund af en helhedsvurdering af elevens forudsætninger og mulighed for gennemførelse. Skolen kan vejlede eleven til et afklarende før-eud forløb, såfremt skolen vurderer, at eleven har for utilstrækkelige forudsætninger til at kunne gennemføre uddannelsen. Elever, som har nogen eller meget praktisk erfaring og som efter samtalen formodes at kunne godskrives for dele af uddannelsen. Ofte vil det være voksne elever, der tilbydes særlige forløb med mål og varighed, der er tilpasset elevens realkompetencer. Disse elever kan vælge mellem tre forskellige grundforløbspakker. Et forløb med en varighed på ½ år til de elever, der kan godskrives for en del af fagene på HG. Et forløb på 1 år for eleven med realkompetencer men ofte uden godskrivning for fag. Endeligt har vi et forløb på 1½ år for de elever, som behøver mere tid til gennemførelse af et grundforløb på HG. For elever med en almen gymnasial baggrund udbydes et såkaldt HGS forløb. Forløbet er på 12 uger og giver adgang til hovedforløbene indenfor detail, handel og kontor.

6 Undervisningen i grundforløbet De brancherettede grundforløb kalder vi rene butiksprofiler, butiksprofiler med enten globalisering eller iværksætteri og handel- og kontorprofilen. Undervisningen på disse linjer er for de afklarede elever, der har valgt uddannelsesretning enten indenfor de detailrettede uddannelser eller indenfor handel- og kontoruddannelserne. Eleverne vil blive placeret på hold på baggrund af deres mål og standpunkt, men altid sådan at eleven kan nå det højest mulige niveau i det enkelte fag. Den vejledende tid for Trin 1 uddannelserne er 1 år på grundforløb. Den vejledende tid for Trin 2 uddannelserne (assistent med specialer) er 2 år. Afhængig af elevens forudsætninger og indsats/resultater er det muligt at forkorte eller forlænge varigheden af forløbet. Undervisningen består af de obligatoriske grundfag til de krævede niveauer. Profilfag og valgfag tones mod de enkelte brancher og retter sig mod de særlige kompetencemål for de enkelte uddannelser. Valgfag kan være iværksætteri eller globalisering. Optag på disse forløb med start i august. Grundforløbspakken HG for voksne For de voksne elever med realkompetencer udover folkeskolen tilbyder vi to forskellige grundforløb, ½-årligt og 1-årigt. Indenfor hvert forløb er det muligt at vælge branchemål og niveauer på grundfag. Optag på disse forløb med start i august og i januar. Elevers arbejdstid En skoleuge er en arbejdsuge, hvor der som på arbejdsmarkedet arbejdes gennemsnitligt 37 timer. En uge består af gennemsnitligt 15 lektioner a 90 min. Hertil kommer tilbud/påbud om valgfri undervisning. Gennemsnitligt forventes en elev at arbejde med forberedelse og opgaveløsning ca. 8 timer om ugen. Normalt skemalægges undervisning i tidsrummet 8: mandag - torsdag. Fredag dog oftest kun til kl Deltagelse i intro-ture, studieture, ekskursioner og uge(r) med internationale aktiviteter, er eksempler på læringsaktiviteter, der rækker udover det gennemsnitlige antal timer på en uge. Bedømmelsesplan De afsluttende bedømmelser finder sted når de fastsatte undervisningsdele er gennemført og resulterer i en standpunktskarakter evt. udtrækning af faget til prøve.

7 Den løbende bedømmelse finder sted undervejs i forløbene og er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring. Her bedømmes om eleven har opnået de krævede kompetencer. Bedømmelsen resulterer i terminskarakterer i grundfag, samt karakterer eller evalueringer i udvalgte profilfag. De løbende evalueringer er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. Disse løbende evalueringer og opfølgningssamtaler skal klarlægge elevens viden om eget niveau samt identificere områder, eleven skal forbedre sig i. Endvidere skal den løbende evaluering af undervisning og metoder sikre at lærere og elever regelmæssigt evaluerer denne med henblik på evt. forbedringer. Antallet af grundfagsprøver og afsluttende grundforløbsprojekt Vejledende varighed af grundforløb HG (HGS) <20 uger HG uger HG uger Grundfag BEK af Grundforløbsprøve HG >60 uger Oversigt over bedømmelsesform Fag Mål Bedømmelsesform Løbende bedømmelse Grundfag/grundfag valgt som Grundfagsbekendtgørelser valgfag Afsluttende bedømmelse Valgfag Kompetencemål Afsluttende bedømmelse Profilfag Kompetencemål på Løbende bedømmelse henholdsvis trin 1 og trin 2 Afsluttende bedømmelse Prøveprojekter Tværfaglige kompetencemål Løbende bedømmelse Grundforløbsprøve De kompetencemål som eleven skal opfylde ved overgang til hovedforløb Afsluttende bedømmelse Oversigt over karaktergivning i de forskellige fag Fag Terminskarakter Standpunktskarakter Eksamen Grundfag og grundfag valgt som valgfag Når niveauet ikke er afsluttet ved semesterslut Ved afslutning af hvert niveau uanset om eleven fortsætter med faget på et højere niveau Muligt for de niveauer, der er med i eksamenslodtrækningen. Valgfag Profilfag Prøveprojekter Grundforløbsprøve Når niveauet ikke afsluttet ved semesterslut Hvert semester afsluttes med et prøveprojekt som evalueres med en karakter. Ved afslutning af faget Profilfagsforløb afsluttes med en evaluering, enten i form af mundtlig tilbagemelding til eleven eller en karakter. Mulighed for eksamen med ekstern eller intern censur Obligatorisk ved afslutning af trin 1 og 2

8 Valgfag (lokalt eller centralt udarbejdede) Valgfagene vil indgå i skolens lokale udtrækning til eksamen, således at % af de afviklede valgfag udtrækkes til eksamen. Den afsluttende grundforløbsprøve Hovedbekendtgørelsens 21 Grundforløbet afsluttes med et projekt, der danner grundlag for en prøve, hvor elevens tilegnelse af de kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til hovedforløb jf. 22 stk. 2, bedømmes. Projektets formål og indhold Projektet skal give eleven mulighed for at demonstrere alle fælles kompetencemål samt nogle af de særlige kompetencemål fra de enkelte hovedforløb. Projektoplægget skal formuleres så bredt at det giver eleven mulighed for at demonstrere nævnte kompetencer. Prøven er individuel og varer 30 min inklusive votering og resulterer i en karakter. Formkrav til det konkrete produkt, som eleven skal producere fremgår af det projektoplæg, eleven modtager i forbindelse med det afsluttende projekt. Det vil fremgå af projektoplægget, om det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen. Censor modtager inden prøven projektoplægget samt elevers produkter. Når grundforløbet afsluttes udsteder skolen grundforløbsbevis, såfremt eleven efter skolens samlede vurdering har opnået de fornødne kompetencer. For at skolen kan udstede grundforløbsbevis vil det normalt være et krav, at eleven opnår beståelseskarakter ved den afsluttende grundforløbsprøve. Formkrav til projektoplægget I hvert team/for hver klasse udarbejdes et projektoplæg, som præciserer: 1) Omfang, titel og form på projekt eller synopsis 2) Kompetencemålene i elevvenligt sprog 3) Processen omkring projektudarbejdelsen (godkendelse, vejledning, afrapportering midtvejs, arbejdsform og sted, etc.) 4) Antal deltagere i projektet 5) Hvilke(t) hovedforløb giver projektet adgang til 6) Hvad bliver eleven bedømt på ved prøven, herunder indgår det skriftlige produkt i bedømmelsen 7) Afleveringsfrister og øvrige formkrav ved aflevering 8) Inddragelse af censor, tilsendelse af projektoplæg og projekter inden prøven? 9) Elever på et hold udarbejder projekter på fælles projektoplæg og "pensum", uanset at enkeltelever kan sigte mod forskellige hovedforløb, og derfor skal prøves på forskellige særlige kompetencemål ved den samme prøvebegivenhed. Projekter på Tietgen Nyborg Projekt efter 1. semester: Temaprojekt 1 (fremlæggelser) Projekt efter 2. semester for elever der fortsætter 2. år: Prøvegrundforløbsprojekt med internt censur Projekt efter 2. af 3 semestre: Teamprojekt 2 (fremlæggelser) Projekt ved afslutning af grundforløb uanset antallet af semestre: Grundforløbsprøve med ekstern censur

9 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse i skolepraktik Inden for den Merkantile indgang udbydes uddannelserne Butiksmedhjælper, Salgsassistent og Generel Kontor som skolepraktik. En elev kan optages i skolepraktik hvis: Eleven ikke har fundet en ordinær praktikplads og opfylder EMMA-kriterierne. Eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale og opfylder EMMA-kriterierne. Eleven har afsluttet et 1. trin i en trindelt uddannelse med uddannelsesaftale og mangler en uddannelsesaftale til den fulde uddannelse og samtidigt opfylder EMMA-kriterierne. Inden for uddannelsen kontor med specialer er der adgangsbegrænsning med en begrænset kvote. Herudover kan en elev derfor kun optages i skolepraktik i denne uddannelse i følgende to situationer: Eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale. Eleven har afsluttet en kort uddannelsesaftale, der kun omfatter en del af uddannelsen. I disse situationer under forudsætning af, at kvoten ikke er opbrugt, og under hensyntagen til at EMMA-kriterierne er opfyldt. Ved optagelse og løbende i skolepraktiktiden, skal eleven opfylde EMMA-kriterierne (Egnet, fagligt Mobil, geografisk Mobil, Aktivt praktikpladssøgende). Hvis eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale, forsøger skolens praktikpladskonsulenter, i samarbejde med eleven, at skaffe eleven en ny uddannelsesaftale hurtigst muligt. I skolepraktik arbejdes der med udgangspunkt i uddannelsens praktikmål. Det sker bl.a. gennem arbejde med de opgaver, som skolen kan tilbyde i et simulerende merkantilt miljø. På denne måde sikres det, at elever i skolepraktik får en oplæring med mindst samme kvalitet, som de ville have fået i virksomheden. Arbejdsopgaverne i skolepraktik aftales og planlægges af praktikvejlederne og eleverne på de ugentlige personalemøder, hvor den enkelte elevs arbejdsopgaver planlægges blandt andet under hensyntagen til indholdet i de perioder med virksomhedsforlagt undervisning og/eller delaftale, som eleven er i, for på denne måde at sikre, at eleven når de samlede praktikmål. I det daglige praktiske arbejde fungerer vejlederen som leder i sidemandsoplæring. Vejlederen vurderer løbende, om eleven passer sit arbejde, tilegner sig uddannelsens mål og vedvarende søger praktikplads. Elevens resultater på skoleperioderne indgår i den løbende egnethedsvurdering. Endvidere indgår virksomheders evaluering efter virksomhedsforlagt undervisning i den løbende egnethedsvurdering. I den enkelte elevs ugeplan indarbejdes opfølgning på elevens praktikpladsopsøgende arbejde. Eleven skal primært søge praktikplads i sin fritid men kan frigøres til den del af aktiviteten, der nødvendigvis skal foregå i arbejdstiden, herunder særligt ansættelsessamtaler og virksomhedsbesøg. Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser og skolepraktik med adgangsbegrænsning Inden for det merkantile område er uddannelsen Sundhedsservicesekretær omfattet af adgangsbegrænsning. Til skolepraktik er der adgangsbegrænsning på Kontor med specialer. TietgenSkolen er blevet tildelt en optagelseskvote på 16 elever i 2013, og udbyder i 2013 således kontorspecialet Administration samt trin 1-uddannelsen Kontorservice.

10 Elever er herudover kun berettiget til optagelse i skolepraktik, hvis de opfylder et af følgende kriterier: Eleven har uforskyldt mistet sin uddannelsesaftale og opfylder EMMA kriterierne. Eleven har afsluttet 1. del i en trindelt uddannelse med en uddannelsesaftale og opfylder EMMA kriterierne. Eleven har gennemført en kort uddannelsesaftale i en virksomhed og opfylder EMMA kriterierne. Eksamensregler For afholdelse af prøver i grundfag henvises til skolens eksamensreglement: pdf

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Hovedforløbet Godschauffør LUP

Hovedforløbet Godschauffør LUP Hovedforløbet Godschauffør LUP EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Indhold 1. Generelt for skolen... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag... 4 1.

Indhold 1. Generelt for skolen... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag... 4 1. Indhold 1. Generelt for skolen... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag... 4 1.3 Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid... 4 1.3.1 Elevtid for skriftligt

Læs mere

Personvognsmekanikeruddannelsen

Personvognsmekanikeruddannelsen Lokal undervisningsplan for ersonvognsmekanikeruddannelsen ved Campus Bornholm Januar 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Generelt for skolen... 3 1.1. raktiske oplysninger... 3 1.2. Skolens pædagogiske og

Læs mere

Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College

Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen IBC Hovedforløb International Business College 2014 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB FINANSUDDANNELSEN PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR SKOLEN...

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB... 4 HANDELSUDDANNELSE MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01

Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01 Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01 Generel information om skolen EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet.

Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. HG uddannelsen Grundforløb/hovedforløb Dine 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid i en virksomhed kaldes for hovedforløbet. Trin 1 og trin 2 i en

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Generelt Loven styrer overordnet Kun en del

Læs mere

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3)

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) Formålet Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium gennemfører tre personlige kompetenceudviklingsforløb (PKU) for eleverne på HG. Forløbene retter sig mod

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16 Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik Skoleåret 2015-16 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform og -forløb... 5 Undervisningsbeskrivelsen...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne Lokal undervisningsplan Hg for voksne 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen inden for grundforløbet til de merkantile erhvervsuddannelser for voksne kursister ved Zealand Business

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB HANDELSUDDANNELSE MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT

Læs mere

1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser

1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500 Valby tlf. 3386 2200 Hotel-og Restaurantskolen er en uddannelsescampus, der udbyder uddannelser

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del VELKOMMEN Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del Program Varighed: 1 time Kl. 12:45 Kl. 13:05 Kl. 13:30 Kl. 13:45 Oplæg om helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Bygningsmaler Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

område-fag Flakkøretøjer

område-fag Flakkøretøjer Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Renovationschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24,

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 4, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse Lageruddanelsen Speciale

Læs mere

EUD 10 Erhverv og Sundhed

EUD 10 Erhverv og Sundhed EUD 10 Erhverv og Sundhed Indhold Formål og hensigt... 3 Elevens udbytte... 4 Tilrettelæggelse af EUD10 - Erhverv og Sundhed... 5 Undervisningsforløbets organisering... 5 Linjer på EUD 10 Erhverv og Sundhed...

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang

Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang Uddannelsesplan for 1. og 2. årgang 1 Indhold Vigtige oplysninger... 3 Velkomst... 4 Beskrivelse af Virupskolen... 4 Virupskolens vision... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 5 It... 6 Studerende på Virupskolen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent Hotel- og Restaurantskolen 1 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Gymnasial kursusplan for NI-1

Gymnasial kursusplan for NI-1 Gymnasial kursusplan for NI-1 Udarbejdet af Campus Kujalleq & Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2014 Revideret marts 2016 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Adgangskrav... 3 3. NI-1 fagsammensætning...

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Indgangen: Kontor, handel og forretningsservice

Den lokale undervisningsplan. Indgangen: Kontor, handel og forretningsservice Den lokale undervisningsplan Indgangen: Kontor, handel og forretningsservice GF2 EUD: Detailuddannelsen og Handelsuddannelsen EUX: Kontoruddannelsen, Detailuddannelsen Og Handelsuddannelsen CELF, Merkurs

Læs mere

1. Praktiske oplysninger... 2

1. Praktiske oplysninger... 2 Lokal undervisningsplan 2010-2011 EUD-merkantil Ishøj 1. Praktiske oplysninger... 2 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 2 a. Afdelingens overvejelser:... 2 Planlægningsprincipper for

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til samt idéer og forslag til den konkrete udmøntning af de enkelte punkter i hf-bekendtgørelsens

Læs mere

Introduktionsmateriale til nye undervisere Mad til mennesker

Introduktionsmateriale til nye undervisere Mad til mennesker Introduktionsmateriale til nye undervisere Mad til mennesker Velkommen til Skive Tekniske Skole og Teknisk Gymnasium Skive Som ny underviser er der mange metoder, materialer og systemer, som du får brug

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Pædagogisk og didaktiske målsætninger i henhold til AH s strategi 2012-2017:

Pædagogisk og didaktiske målsætninger i henhold til AH s strategi 2012-2017: Pædagogisk og didaktiske målsætninger i henhold til AH s strategi 2012-2017: Den attraktive skole: AH ønsker at gøre skolen til såvel et lære- som et værested. For at tiltrække og fastholde elever er det

Læs mere