Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012"

Transkript

1 Jobprofiler i ejendomsservice November 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Analysens grundlag Tendenser inden for ejendomsservice Hvad er en jobprofil? Tværgående variationer i jobprofiler Jobprofiler inden for ejendomsservice Teknisk service på sports- og fritidsanlæg Teknisk service inden for hospitals- og plejesektoren Teknisk service på daginstitutioner, skoler og uddannelsessteder Ejendomsservice i boligejendomme Teknisk service i offentlige bygninger og erhvervsejendomme Jobprofiler og uddannelsesstrukturer Grundlag for udvikling af uddannelsesstrukturer

3 1. Indledning SUS ønsker en analyse af jobprofiler på ejendomsserviceområdet, som skal fungere som udgangspunkt for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservices videre arbejde med at udvikle AMU uddannelsesstrukturer 1 indenfor ejendomsservice. Ejendomsservice er en betegnelse, der dækker over et delarbejdsmarked, som rummer en række forskellige jobfunktioner eller jobprofiler. Fra de tidligere analyser står det klart, at der eksisterer en række forskellige typer jobfunktioner inden for ejendomsservice, som varierer alt efter ansættelsessted og de fysiske rammer, den enkelte arbejder indenfor. Eksempelvis er der stor forskel på jobindholdet for en teknisk servicemedarbejder, der arbejder i svømmehal og en ejendomsfunktionær ansat i et boligområde. Blandt de opgaver, der løses på de forskellige arbejdssteder, er der en stor del, som er ens, og som genfindes i de forskellige jobfunktioner, der er inden for ejendomsservice. Men der er også opgaver, som er særegne for de enkelte funktioner, og som påvirker krav til kompetencer. Formålet med denne analyse er at skabe et overblik over forskellige jobprofiler inden for ejendomsservice. Det skal anvendes som afsæt til at udvikle AMUstrukturer, der retter sig imod specifikke arbejdsfunktioner indenfor ejendomsservice. Målet med strukturtilgangen til AMU er at udvikle uddannelsesforløb eller pakker, der bedst muligt kan udvikle en medarbejder til en bestemt, navngiven arbejdsfunktion. Endvidere er det også et redskab til at synliggøre muligheder for efteruddannelse i AMU. 1.1 Analysens grundlag Analysen bygger på interview med ni medarbejdere og ledere, som er udvalgt således, at de dækker et bredt udsnit af de arbejdsfunktioner, der er inden for ejendomsservice. Analysen bygger endvidere på en gennemgang af eksisterende litteratur inden for ejendomsservice. I bilagsrapporten er der resumé af interviewene, en oversigt over interviewtemaer samt en oversigt over resultater i job- og kompetenceanalyser inden for ejendomsservice. Interview og eksisterende litteratur har dannet grundlag for udviklingen af de fem jobprofiler og beskrivelserne af dem. 1 Med strukturer tænkes på AMU uddannelsesforløb eller uddannelsespakker jf. Strukturer i arbejdsmarkedsuddannelserne inspirationsmateriale. UVM

4 Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice og repræsentanter fra LUU samt AMU-udbydere har på en workshop kvalificeret jobprofilerne både i forhold til indhold og betegnelser. Efter aftale med Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice er der ikke udviklet en profil for badeassistenter, idet en tidligere analyse kortlægger indholdet i en sådan jobprofil 2. 2 New Insight (2010). Tekniske servicemedarbejdere analyse af de tekniske servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og fremtidige kompetencebehov og efteruddannelsesbehov. 4

5 2. Tendenser inden for ejendomsservice Eksisterende litteratur inden for ejendomsservice kortlægger en række udviklingstendenser, som præger delbranchens arbejdsmarked. Generelle tendenser i samfundet slår igennem på arbejdsopgaver og dermed også kompetencekrav til medarbejdere inden for ejendomsservice. Det påvirker behovet for og efterspørgslen efter efteruddannelse. I det følgende fremhæves et udvalg af centrale tendenser fra litteraturen, som også interviewpersonerne har peget på som drivere for forandring i deres arbejdsfunktioner. Det gælder: Centralisering Udlicitering Indførsel af ny teknologi Flere kommunikationsopgaver Flere sociale opgaver Flere administrative opgaver Øget fokus på fleksibilitet Tendenserne er beskrevet med udgangspunkt i den eksisterende litteratur inden for ejendomsservice, og de har bidraget til indholdet i jobprofilerne, som beskrives i kapitel 3. Centralisering Der er et stigende behov for at effektivisere og rationalisere administrationen inden for bolig og institutionsområdet. Det slår bl.a. igennem i tendenser til at centralisere opgaver og udlicitere andre specialiserede opgaver 3. Der er en stigende tendens til, at kommuner placerer opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse i en central enhed, typisk i regi af miljø og teknikforvaltningen, som har ansvar for specialiserede opgaver for hele ejendomsporteføljen. Opgaver vedrørende køb og salg, udlejning, vedligeholdelse, bygherrerådgivning i forbindelse med nybyggeri, rengøring og drift af administrationsbygninger m.fl. vil typisk være samlet i en sådan enhed. Det betyder flere steder, at ansvaret for den udvendige og indvendig bygningsvedligeholdelse, energiforbrug, hovedinstallationer og udearealer på de kommunale ejendomme og lejemål er placeret centralt frem for lokalt på de enkelte institutioner eller i de lokale områder. 3 Kubix (2005). Mellem håndværk og service. Fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice. New Insight (2010). Tekniske servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov. 5

6 En centralisering af disse typer af opgaver ændrer radikalt i organiseringen af arbejdet for de medarbejdere, der påvirkes. Det gælder både det fysiske arbejdssted, men også indholdet i arbejdsopgaver kan forventes at ændre karakter. Det fremhæves bl.a. i interviewene, at det kan medføre en indsnævring af opgavetyper, der skal løses og dermed medføre en øget specialisering i arbejdsopgaver. F.eks. kan ansvar for pleje af udearealer i kommunen samles hos én eller flere medarbejdere, der tidligere varetog en bred vifte af opgaver på et arbejdssted. Udlicitering Et af redskaberne til at sikre rationalisering af et område er udlicitering af opgaver til entreprenører, håndværkere og private servicevirksomheder. Udlicitering vil ikke i sig selv påvirke omfanget af ejendomsservice, men det vil ændre rammerne for udførelsen af opgaver, ligesom det vil tilvejebringe et nyt samspil mellem aktører inden for ejendomsservice. Graden af udlicitering vil afhænge af arbejdsstedets størrelse og arbejdets organiseret generelt. Specialisering vil typisk ske på større arbejdspladser, f.eks. med forskellige fag repræsenteret blandt de tekniske servicemedarbejdere. De opgaver, som bliver udliciteret, er typisk snerydning, intern og ekstern post og overvågningsopgaver. Indførsel af ny teknologi Der indføres i stigende omfang ny teknologi inden for forbrug af både vand, varme og el med det formål at spare på energien. Med den nye teknologi er der en tendens til stigende automatisering af driften af bygninger. Et eksempel er intelligente målere som grundlag for styringssystemer, der flytter forbruget til tidspunkter på døgnet, hvor strømmen er billig. Det kan også være systemer til overvågning og styring af forbrug, der som led i overvågningen kan alarmere, hvis der sker et brud i systemet. De intelligente systemer gør det muligt at overvåge energiforbruget i bygninger, hvilket giver anledning til nye typer af opgaver for målgruppen, herunder bl.a. brug af CTSanlæg 4. Flere kommunikationsopgaver Der er en stigende tendens til, at der kommer flere opgaver som relaterer sig til kommunikation inden for ejendomsområdet. Det gælder særligt opgaver i forhold til vejledning af brugere og beboere. Den store opmærksomhed, der er rettet mod energirigtige løsninger og adfærd, kommer til udtryk for denne målgruppe i opgaver rettet mod vejledning og dialog med brugere og beboere omkring dette. For medarbejdere i boligområder gælder det også beboervejledning i forhold til rettigheder og pligter. Det stiller stigende krav til praktiske færdigheder omkring kommunikation. 4 New Insight (2010). Energibesparende og miljøforbedrende opgaver 6

7 Flere sociale opgaver I boligområder ses det bl.a., at sociale opgaver fylder mere for målgruppen, i takt med at det offentlige reducerer i hjælpen til ældre beboere samt at flere forældre undlader at bruge de offentlige institutioner, så flere børn, unge og voksne færdes i boligområder i dagtimerne. Fra politisk side har spørgsmålet om disse udfordringer længe været højt på dagsordenen, og der er bl.a. indgået boligaftaler, hvor midler er kanaliseret ud fra Landsbyggefonden og satspuljen til renoveringer og boligsociale indsatser. Ligeledes har der fra har kørt kvarterløftsprogrammer; senest blev der præsenteret en ghettostrategi i I takt med det store politiske fokus og udviklingen af initiativer og indsatser af boligsocialkarakter i boligområder er socialt betonede aktiviteter en type opgave, der har fået en stigende betydning for ejendomsfunktionærer. Der eksisterer allerede en række initiativer, som på forskellig vis involverer ejendomsfunktionærer i at løse sociale opgaver, og som samlet giver udtryk for en eksisterende efterspørgsel på opkvalificering af målgruppen i forbindelse med varetagelsen af sociale opgaver. I blev der gennemført et projekt De Blå Ressourcer i Himmerland med midler fra Landsbyggefonden, som fokuserede på opkvalificering af viceværter til at håndtere sociale opgaver af forskellige karakter 5. Flere administrative opgaver Medarbejdere inden for ejendomsservice løser en række administrative opgaver, såsom budgetgennemgang, kontrol af regninger, varmeaflæsning, vedligeholdelseslister, syn af boliger og tilstandsrapporter, indberetning af fejl og mangler og vagtplaner mv. 6 Tendensen til et stigende antal administrative opgaver er stadig gældende. Der er generelt fokus på dokumentation af mange aspekter, som forbrug, sikkerhed mv., hvilket betyder, at målgruppen bruger tid på at indhente oplysninger og dokumentere dem. Den samtidige tendens til centralisering af opgaver i kommuner kan dog modvirke dette i et vist omfang. Det er nærliggende, at dokumentation i et vist omfang varetages i den centrale stab af administrative medarbejdere. Dette vil dog stadig betyde indsamling af oplysninger lokalt. Øget fokus på fleksibilitet Et væsentlig karakteristika ved ejendomsservice er kravet om fleksibilitet. Det gælder i de mere håndværksmæssige opgaver, som målgruppen løser såvel som opgaver i relation til service og administration. 5 Boligsocialt projekt drevet af Aalborg Øst og projektsekretariatet Kubix (2005). Mellem håndværk og service. Fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice. 7

8 Der er en dobbelttydig tendens. Der sker både en bevægelse mod øget specialisering af tekniske og håndværksmæssige bl.a. som konsekvens af indførelse af ny teknologi. Opgavers kompleksitet stiger i kraft heraf og stiller krav til mere dybdegående indblik i f.eks. digitale og automatiserede processer. I oktober 2012 kom regeringen med et konkurrencepolitisk udspil, der kan forstærke tendensen til stigende specialisering for målgruppen 7. I udspillet lanceres idéen om at modernisere autorisationsreglerne for el, vvs og kloak. En vedtagelse heraf ville sandsynligvis give målgruppen mulighed for at udføre flere opgaver, end de kan i dag. Det kan f.eks. være at udføre en afgrænset del af en elinstallation som serviceeftersyn på energianlæg. På den anden side føjes der også flere opgaver til den samlede mængde af arbejdsopgaver, som dermed er med til at brede medarbejderens opgaveprofil ud, herunder særligt i forhold til administrative og sociale opgaver 8. 7 Regeringen 2012: Styrket konkurrence til gavn for Danmark. Konkurrencepolitisk udspil. 8 Kubix (2005). Mellem håndværk og service. Fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice. New Insight (2010). Tekniske servicemedarbejdere. Analyse af tekniske servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov. 8

9 3. Hvad er en jobprofil? En jobprofil er en empirisk funderet kategori af bestemte arbejdsfunktioner på arbejdsmarkedet, der er knyttet sammen med en given arbejdsorganisering. En jobprofil beskrives således ud fra konkrete arbejdsopgaver, herunder bl.a. opgaver i relation til håndværk, teknologi, service og samarbejdsrelationer. Idet en jobprofil er et udtryk for en profilering af bestemte arbejdsopgaver, kan der i udgangspunktet beskrives en meget lang række af arbejdsopgaver, som kan knyttes sammen på forskellig vis og dermed bestemme et meget stort antal jobprofiler. Det er dog ikke hensigtsmæssigt med et for stort antal jobprofiler, idet de skal anvendes i en uddannelsesmæssig sammenhæng til at strukturere et overskueligt antal uddannelsesforløb. I udarbejdelsen af jobprofiler er det væsentligt, at de repræsenterer volumenen i beskæftigelse på delarbejdsmarkedet inden for ejendomsservice. Det er en central analytisk opgave at kategorisere grupper af opgaver og arbejdsorganiseringer i et begrænset antal typiske jobprofiler for delbranchen. Disse jobprofiler vil være idealtyper, hvilket betyder, at de er abstrakte, tværgående gengivelser af de jobfunktioner, der rent faktisk findes på offentlige og private arbejdspladser. I virkelighedens verden er jobs dog ofte sammensatte og blandet med træk fra flere jobprofiler og øvrige arbejdsfunktioner, der ikke er beskrevet udtømmende i det følgende. For at have et håndterbart antal analytiske kategorier at arbejde videre med udtrækkes jobprofilernes særlige træk i beskrivelserne. De dækker dermed reelt en gruppe arbejdsfunktioner og bliver således en slags samlekategori. Det betyder, at de kan læses som grove generaliseringer sammenholdt med virkeligheden, men netop generaliseringerne er nødvendige for at have et udgangspunkt for at afdække og anvende jobprofilerne i en uddannelsesmæssig sammenhæng. 3.1 Tværgående variationer i jobprofiler Karakteren af og variationer i håndværksmæssige kerneopgaver og servicerelationer har været styrende for udvælgelsen af jobprofilerne. Det fysiske, herunder de tekniske anlæg, der skal driftes eller type af inventar og ejendom, der skal vedligeholdes eller de omkringliggende arealer, der skal plejes, er afgørende for udvælgelsen. Det samme gælder den service, der skal leveres, som relaterer sig til en specifik brugergruppe, f.eks. elever og lærere eller beboere i et boligområde. Håndværksmæssige opgaver 9

10 De håndværksmæssige opgaver er knyttet til de bygninger, tekniske anlæg og udearealer, som udgør arbejdsstedet. F.eks. vil vedligeholdelse af legepladser og klasserum være aktuelt, hvis der er tale om skole eller daginstitution, mens vandprøver, ventilationsanlæg og vandbehandling relaterer sig til et svømmebad. Tidligere analyser viser, at indførelse af ny teknologi medfører mere specialiserede arbejdsopgaver i forhold til drift og vedligeholdelse 9. Variationen i de omgivelser, der er på forskellige arbejdssteder og dermed de mere eller mindre specifikke driftsopgaver er således afgørende for udvælgelsen af jobprofiler. Servicerelationer En tidligere analyse af jobområdet afdækkede, at de serviceprægede og sociale opgaver har et betydeligt omfang, og at de er en integreret del af de håndværksmæssige opgaver. Den faglige identitet inden for ejendomsservice er således ikke kun knyttet til håndværket, men i lige så høj grad til at yde en god service 10. De serviceorienterede arbejdsopgaver opstår og udvikles ofte i forbindelse eller samtidig med udførelsen af de håndværksmæssige opgaver og relaterer sig til de brugergrupper eller borgere, som er i det rum, hvor de håndværksmæssige opgaver skal udføres. 9 New Insight (2010). Tekniske servicemedarbejdere. Analyse af tekniske servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov. New Insight (2010). Energibesparende og miljøforbedrende opgaver Kubix (2005). Mellem håndværk og service. Fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice. 10

11 4. Jobprofiler inden for ejendomsservice Der er udviklet fem jobprofiler inden for ejendomsservice på baggrund af udvælgelsesbeskrivelsen i kapitel 2. Teknisk service på sports- og fritidsanlæg Teknisk service i bygninger inden for hospitals- og plejesektoren Teknisk service på daginstitutioner, skoler og uddannelsessteder Ejendomsservice i boligejendomme Teknisk service i offentlige bygninger og private erhvervsejendomme Navnene på jobprofilerne er fremkommet med udgangspunkt i de aktiviteter og den kontekst, som jobprofilens kernefunktioner udøves i. Inden for ejendomsservice er der mange forskellige typer af stillingsbetegnelser. De fleste af de fem profiler dækker således hver især over flere stillingsbetegnelser. Navnene på jobprofilerne er derfor ikke formuleret med udgangspunkt i en enkelt stillingsbetegnelse ud fra den vurdering, at det ville kunne skabe tvivl om indholdet. De refererer i stedet til leverance af service på et karakteristisk arbejdssted. På tværs af profilerne er der en række fællesstræk i forhold til typiske opgaver og kernekompetencer, og de ligger derfor tæt op af hinanden i deres beskrivelser. Der er dog variation både i håndværksmæssige opgaver og servicerelationer, men de er typisk meget specifikke for den enkelte jobfunktion, og derfor har det ikke være muligt at medtage dem alle i disse jobprofiler. Der er således en række overordnede lighedstræk eller grundlæggende egenskaber, der går på tværs af håndværksmæssige opgaver og servicerelationer i de fem jobprofiler. Der er også nogle helt centrale karakteristika for jobfunktioner inden for ejendomsservice, og som er fælles for alle fem jobprofiler. Det gælder selvstændig arbejdstilrettelæggelse og organisering af arbejdet, som er et grundvilkår på mange arbejdssteder i branchen, ligesom fleksibel problemløsning i en arbejdsopgave er en del af kernen på mange arbejdssteder. Fleksibel problemløsning indeholder såvel tekniske aspekter som serviceaspekter. Som en del af opgaveporteføljen løses der en lang række opgaver og problemer, som opstår hen ad vejen, og som må løses, når de opstår. Det stiller krav til, at den enkelte kan trække på en bred palet af kompetencer og tidligere erfaringer ligesom det stiller krav til personlig fleksibilitet hos den enkelte. Det er endvidere væsentligt at være opmærksom på, at inden for hver jobprofil er der en række variationer, idet de dækker over en samlekategori af arbejdsfunktioner. Eksempelvis varierer vægten i arbejdstid og ansvar for udendørs vedligeholdelse og pleje af omkringliggende arealer samt indendørs vedligeholdelse meget. Det er dog særligt inden for skole- og daginstitutionsområdet samt på uddannel- 11

12 sessteder. Disse variationer er ikke medtaget i beskrivelsen af jobprofilerne, idet det ville betyde en for stor detaljeringsgrad i forhold til de enkelte arbejdssteder. I de følgende afsnit beskrives de fem jobprofiler. De er struktureret ud fra nedenstående indholdsmæssige områder: Typiske arbejdsopgaver Udviklingstendenser Organisering af arbejdet Kernekompetencer Efteruddannelse 4.1 Teknisk service på sports- og fritidsanlæg En medarbejder ansat til at udføre teknisk service på sports- og fritidsanlæg som f.eks. et stadion, en idrætshal, en svømmehal, tennisbaner og skøjtehaller betegnes ofte som en halassistent eller en teknisk servicemedarbejder. Ledelsesansvar ligger typisk hos en halinspektør. Nedenfor fremgår en tabel over typiske opgaver og kernekompetencer. Tabel 4.1: Oversigt over typiske arbejdsopgaver og kernekompetencer inden for teknisk service på sports- og fritidsanlæg Typiske arbejdsopgaver Kontrol og justering af teknisk udstyr Rengøring og oprydning Mindre reparationsopgaver udskiftning af inventar Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Pleje af grønne områder Styring af varme, vand og ventilation Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Overvågning Organisering og koordinering af materiel ifm. arrangementer Arbejdstilrettelæggelse Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budgetog lagerstyring Kernekompetencer Bred håndværksmæssig viden Anlægsspecifikke kompetencer Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Samarbejdsevner Konflikthåndtering Fleksibilitet Brugerbetjening IT-kompetencer Viden om optimering af drift Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse Typiske arbejdsopgaver En væsentlig del af arbejdet består i at føre tilsyn, rengøre og vedligeholde indendørs og udendørs faciliteter samt koordinering med diverse brugere af faciliteterne. Der er også opgaver knyttet til drift af tekniske anlæg i bygningerne samt at føre tilsyn med forsyning og fordeling af vand og varme. Indendørs er der renholdelsesopgaver i omklædningsrum, baderum, kældre, mødelokaler og andre indendørs arealer. Vedligeholdelsesopgaver er relateret til inventar og sportsfaciliteter. Der er desuden diverse mindre reparationsopgaver som udskiftning af lyskilder, reparation af håndvaske og toiletter samt indkøb af nyt 12

13 inventar. I svømmehaller er der endvidere en række myndighedskrav i forhold til badevandets kvalitet, hvor der skal tages vandmålinger. Der er også logistikopgaver forbundet med afvikling af sportsarrangementer, stævner og kampe, hvor der kan være borde, stole og andet, der skal klargøres. I den forbindelse kan der også være opgaver, der relaterer til koordinering og planlægning af brug af faciliteter med sportsklubber, skoler mv. Ved behov for udbedring af større mangler eller tekniske fejl kontaktes eksterne håndværkere. Det sker også i forbindelse med opgaver i relation til el, vand, varme og kloak, der kræver certificering, Medarbejderen har her ansvar for koordinering og samarbejde med håndværkere. Udvendigt har medarbejderen ansvar for omkringliggende grønne områder og udendørsfaciliteter, som f.eks. boldbaner. Der skal typisk slås græs, fjernes ukrudt og samles affald. Udviklingstendenser Der en tendens til anvendelse af ny specialiseret teknologi, som kræver specialviden, på flere af arbejdsstederne, især i svømmehaller. Det gælder typisk anlæg, der relaterer sig til energioptimering. Organisering af arbejdet I flere tilfælde ligger arbejdstiden ud over åbningstiden på det enkelte arbejdssted i forbindelse med f.eks. stævner, kampe og diverse arrangementer. Kernekompetencer For at løse opgaverne er det vigtigt med indsigt i, hvordan bygninger fungerer, herunder kendskab til forsyningssiden, så det er muligt at finde uregelmæssigheder eller fejl i systemerne. Hertil er det også vigtigt at besidde håndværksmæssige kompetencer og erfaring, som gør den enkelte i stand til at løse tekniske og praktiske problemer i hverdagen. Arbejdstilrettelæggelse er et vigtigt element i jobbet, idet der er stor bredde og mangfoldighed i opgaverne. Fleksibilitet er en vigtig kompetence i en hverdag, som er omskiftelig og rummer mange tilkomne opgaver. De brugergrupper som er på arbejdsstedet, er et afgørende element for udførelse af opgaver. Mange opgaver relaterer sig til brugerne af faciliteterne f.eks. motionsklubber og foreninger, både i forhold til planlægning og koordinering men også i arbejdstiden, hvor brugerne er til stede ved udførelsen af de daglige opgaver. Det er tæt kontakt til mange mennesker, og det er vigtigt at være omgængelig og kunne lide at omgås forskellige mennesker. 13

14 4.2 Teknisk service inden for hospitals- og plejesektoren En teknisk servicemedarbejder der arbejder på plejehjem, hospitaler og døgninstitutioner betegnes ofte som en pedel, ejendomsfunktionær, reparatør eller teknisk servicemedarbejder. Nedenfor fremgår en tabel over typiske opgaver og kernekompetencer. Tabel 4.2: Oversigt over typiske arbejdsopgaver og kernekompetencer inden for teknisk service på plejehjem, hospitaler og døgninstitutioner Typiske arbejdsopgaver Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Mindre reparationsopgaver Udskiftning af inventar Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Kontrol og justering af teknisk udstyr Styring af varme, vand og ventilation Arbejdstilrettelæggelse Pleje af grønne områder Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budgetog lager styring Boligsociale opgaver Vagtopgaver Kørsel med beboere Kernekompetencer Bred håndværksmæssig erfaring Samarbejdsevner Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Viden om brugergruppe Konflikthåndtering Fleksibilitet Brugerbetjening IT-kompetencer Viden om optimering af drift Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse Typiske arbejdsopgaver En væsentlig del af arbejdet består i at vedligeholde bygninger og tekniske anlæg i bygningerne, sørge for forsyning og fordeling af vand og varme, pleje af grønne arealer samt mindre reparationsopgaver. Hertil kommer opgaver, som udspringer af situationer, problemer eller andet der opstår hen ad vejen og som må løses, når de opstår. Indvendig er der renholdelse og vedligeholdelse af arealer som gang, opholdsrum, kantine mv. Det kan f.eks. være udskiftning af lyskilder, reparation af håndvaske og toiletter. Der er også logistikopgaver som flytning af borde og stole. Dertil kommer en række mindre opgaver, som relaterer sig til håndværksmæssige elementer som ophængning af billeder og sætte gardinstænger op. Opgaver som typisk kommer fra brugergrupperne, f.eks. sygeplejersker og medarbejdere på plejehjem og døgninstitutioner. Der er også en række opgaver, der knytter sig til forsyning af vand og varme samt at ventilation og el fungerer. Forbrug skal løbende optimeres med henblik på ressourcebesparelser, og der udarbejdes ofte rapporter. Ved behov for udbedring af større mangler eller tekniske fejl kontaktes eksterne håndværkere. Det sker også i forbindelse med opgaver i relation til el, vand, varme og kloak, der kræver certificering. Medarbejderen har her ansvar for koordinering og samarbejde med håndværkere. 14

15 Udvendigt har medarbejderen ansvar for omkringliggende grønne områder. Der skal slås græs, fjernes ukrudt og samles affald. Udviklingstendenser Inden for plejehjemsområdet er der en stigende tendens til, at boligerne er almene boliger. For medarbejderne betyder det mindre social kontakt til beboerne og færre serviceopgaver relateret til den enkelte beboer. Organisering af arbejdet Det er typisk store arbejdssteder, hvor der er flere medarbejdere ansat til at varetage teknisk service. De arbejder typisk i dagtimerne. Kernekompetencer For at løse opgaverne er det vigtigt med indsigt i, hvordan bygninger fungerer, herunder kendskab til forsyningssiden, så det er muligt at finde uregelmæssigheder eller fejl i systemerne. Hertil er det også vigtigt at besidde håndværksmæssige kompetencer og erfaring, som gør den enkelte i stand til at løse tekniske og praktiske problemer i hverdagen. Arbejdstilrettelæggelse er et vigtigt element i jobbet, idet der er stor bredde og mangfoldighed i opgaverne. Fleksibilitet er en vigtig kompetence i en hverdag, som er omskiftelig og rummer mange tilkomne opgaver. De brugergrupper som er på arbejdsstedet, er et afgørende element for udførelse af opgaver. Både fordi mange opgaver relaterer sig til reparation af inventar, som er specifik for brugerne, herunder f.eks. på sygestuer, men også fordi brugergrupperne ofte er til stede, når arbejdet udføres. Dermed er der en tæt kontakt til brugergrupperne. F.eks. kan der på et plejehjem være ældre, som udviser en særlig adfærd, det er vigtig at kende til, når opgaver udføres. Efteruddannelse Under ansættelsen deltager en del af medarbejderne på en række forskellige kurser inden for varme, ventilation, beboerservice og tekniske installationer. De oplever ligeledes et behov for kurser om de brugergrupper, som de er kontakt med, herunder f.eks. dialog med og håndtering af ældre demente. 4.3 Teknisk service på daginstitutioner, skoler og uddannelsessteder En teknisk servicemedarbejder der arbejder på skoler og uddannelsessteder betegnes ofte som en pedel. En ofte anvendt stillingsbetegnelse på en daginstitution er en teknisk servicemedarbejder eller en gårdmand. Nedenfor findes en tabel, der viser typiske opgaver og kernekompetencer. 15

16 Tabel 4.3: Oversigt over typiske arbejdsopgaver og kernekompetencer inden for teknisk service på daginstitutioner, skoler og uddannelsessteder Typiske arbejdsopgaver Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Styring af varme, vand og ventilation Opstilling og nedtagning af borde, stole mv. Pleje af grønne områder Sikkerhedseftersyn og vedligeholdelse af legepladser Vedligeholdelse af gymnastik og idrætshaller Mindre reparationsopgaver Udskiftning af inventar Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Arbejdstilrettelæggelse Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budgetog lagerstyring Kernekompetencer Bred håndværksmæssig erfaring Viden om optimering af drift Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Fleksibilitet Viden om brugergruppe Brugerbetjening Konflikthåndtering IT-kompetencer Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse Typiske arbejdsopgaver En væsentlig del af arbejdet består i at sørge for, at skolens eller daginstitutionens bygninger, tekniske anlæg, lokaler, inventar og omkringliggende arealer er i orden. Indvendigt er der inventar og tekniske anlæg, der skal vedligeholdes, som f.eks. lys, varme, udstyr i gymnastiksal, vinduer, toiletter, håndvaske, borde, stole, tavler og lærreder. Det er både småreparationer i dagligdagen, hvis et vindue går i stykker, en håndvask stopper til eller et lærred har sat sig fast, ligesom det er større vedligeholdelsesopgaver som f.eks. årlig justering af stole og nedslibning af borde. Ved behov for udbedring af større mangler eller tekniske fejl kontaktes eksterne håndværkere. Det sker også i forbindelse med opgaver i relation til el, vand, varme og kloak, der kræver certificering. Medarbejderen har her ansvar for koordinering og samarbejde med håndværkere. Der er også en række logistikopgaver, som varetages, herunder f.eks. håndtering af intern og ekstern post, opstilling og nedtagning af borde og i forbindelse med arrangementer at koordinere de praktiske opgaver med at få borde, stole og andet materiel gjort klar. Udvendig har medarbejderen ansvar for både omkringliggende arealer som grønne områder, legepladser, parkeringspladser mv. Der skal slås græs, fjernes ukrudt og samles affald, samtidig med at områderne sikkerhedstjekkes generelt, herunder f.eks. legepladsens materiel. Udvendig vedligeholdelse af bygninger er også en del af opgavebeskrivelsen, som rensning af tagrender, eftersyn af bygningers tilstand og vurdering af behov for udbedring af skader. Hertil kommer opgaver, som udspringer af situationer, problemer eller andet, der opstår hen ad vejen og som må løses, når de opstår. Det kan både være store eller 16

17 små ting, men de er ofte knyttet til de brugere, der er på det enkelte arbejdssted. Det kan dreje sig om en bold, der er blevet skudt op på taget af elever, som skal hentes ned igen eller et skoleprojekt, som involverer teknisk snilde, som en pedel besidder og derfor involveres i. Det kan også være ophængning af tavler, billeder eller tegninger i daginstitutionen. Organisering af arbejdet Arbejdets organisering afhænger meget af det fysiske arbejdssted. Det kan variere fra et team af medarbejdere, der dækker de tekniske serviceopgaver til en enkelt medarbejder, der dækker alle opgaver. Det er typisk på et større arbejdssted, som f.eks. et gymnasium eller et VUC-center. På en folkeskole er der ofte en pedel ansat, som varetager opgaveporteføljen selv. Andre steder som f.eks. på daginstitutionsområdet, er opgaver nogle gange centraliseret i den enkelte kommune, hvor der er et team af medarbejdere ansat, der dækker flere institutioner, og har mere specialiserede opgaver, som f.eks. pleje af grønne arealer. I flere tilfælde ligger arbejdstiden ud over åbningstiden på det enkelte arbejdssted i forbindelse med f.eks. forældremøder, arrangementer, snerydning o.lign. Udviklingstendenser Det er udbredt at anvende eksterne håndværkere til både indvendige og udvendige vedligeholdelsesopgaver. Flere steder er der ligeledes en bevægelse mod centralisering af tekniske serviceopgaver i kommuner. Det betyder, at medarbejdere, der tidligere alene har været tilknyttet et arbejdssted og varetaget en bred vifte af tekniske, praktiske og servicerelaterede opgaver, nu får en mere specialiseret jobprofil. Denne profil relaterer sig til indvendig drift og vedligehold af udearealer, hvor mere perifere arbejdsopgaver udliciteres, f.eks. vagt- og overvågningsopgaver og hvor brugerrelaterede serviceopgaver får mindre plads. Denne udvikling har især vist sig på institutionsområdet. Kernekompetencer For at løse opgaverne er det vigtigt med indsigt i, hvordan bygninger fungerer, herunder kendskab til forsyningssiden, så det er muligt at finde uregelmæssigheder eller fejl i systemerne. Hertil er det også vigtigt at besidde håndværksmæssige kompetencer og erfaring, som gør den enkelte i stand til at løse tekniske og praktiske problemer i hverdagen. Arbejdstilrettelæggelse er et vigtigt element i jobbet, idet der er en stor bredde og mangfoldighed i opgaverne. Fleksibilitet er en vigtig kompetence i en hverdag, som er omskiftelig og rummer mange tilkomne opgaver. De brugergrupper, som er på arbejdsstedet, er et afgørende element for udførelse af opgaver. Dette er både, fordi mange opgaver relaterer sig til børn, unge, lærere mv., men også fordi mange opgaver udføres på tidspunkter, hvor brugergrupper er til stede. Det kan f.eks. være, når gårdmanden fejer et område samtidig med, at der er mange børn til stede. Det er vigtigt at være omgængelig og kunne lide at omgås 17

18 forskellige mennesker samt at kunne håndtere sociale situationer, som kan opstå i skolegården. Anvendelse af efteruddannelse Under ansættelsen deltager en del af medarbejderne på en række forskellige kurser som f.eks. førstehjælp og brandbekæmpelse, kurser om rengøringsartikler samt kurser i el- og vvs-arbejde. 4.4 Ejendomsservice i boligejendomme En medarbejder ansat til drift og vedligeholdelse i boligejendomme betegnes typisk som en ejendomsfunktionær, men stillingsbetegnelser som vicevært, gårdmand eller teknisk servicemedarbejder anvendes også. Der kan også være tale om en med ledelsesansvar, som ofte betegnes som en driftsleder eller varmemester. Nedenstående er en tabel, der viser en oversigt over typiske opgaver og kernekompetencer. Tabel 4.4: Oversigt over typiske arbejdsopgaver og kernekompetencer ved ejendomsservice i boligejendomme Typiske arbejdsopgaver Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger Pleje af grønne arealer Mindre reparationsopgaver Udskiftning af inventar Boligsociale opgaver Rengøringsopgaver Styring af varme, vand og ventilation Boligsyn Miljø: affald, kemi og arbejdsmiljø, førstehjælp og brandværn Skadedyrsbekæmpelse Vejlede brugere om energirigtig adfærd Arbejdstilrettelæggelse Indgåelse af kontrakter, indhentning af tilbud, budgetog lagerstyring Kernekompetencer Bred håndværksmæssig erfaring Viden om optimering af drift Viden om klimarigtig vedligeholdelse og drift Viden om brugergruppe Brugerbetjening Konflikthåndtering Fleksibilitet IT-kompetencer Viden om skadedyrbekæmpelse Fleksibel problemløsning Talforståelse Skriftlige kompetencer Kommunikation Selvledelse Arbejdsopgaver En væsentlig del af arbejdet består i at vedligeholde bygninger og tekniske anlæg i ejendommen, sørge for forsyning og fordeling af vand og varme, pleje af grønne arealer, mindre reparationsopgaver samt en række opgaver i relation til de enkelte boliger. Hertil kommer opgaver, som udspringer af situationer, problemer eller andet, der opstår hen ad vejen og som må løses, når de opstår. Indvendig er der renholdelsesopgaver af arealer som opgange og kældre, hvor der skal fejes, vaskes og ryddes op. Der skal tjekkes lyskilder, og arealerne og inventar skal vedligeholdes. Der er også en række opgaver, der knytter sig til forsyning af vand og varme samt tilsyn med elforbrug. Forbrug skal løbende optimeres med henblik på ressourcebesparelser, og der udarbejdes ofte rapporter. 18

19 Der foretages løbende tjek af inventar, anlæg mv. Er der mangler, udbedres disse, enten ved at medarbejderen foretager mindre reparationer selv eller forestår kontakt og koordinering med håndværkere. Der er en række opgaver, der knytter sig til de enkelte boliger. Ved til- og fraflytning skal der vejledes om rettigheder og pligter, ligesom der skal gennemføres syn af lejligheder og udarbejdes fraflytningsrapporter. Der leveres også beboerservice, som inkluderer hjælp til diverse håndværksrelaterede opgaver som f.eks. stoppede vaske eller afløb, udskiftning af rør, reparation og udskiftning af blandingsbatterier, reparere toilet, udskifte stikkontakter og afbrydere. Opgaverne består i at finde frem til de problemer, beboerne oplever og vurdere, om det er fejl, der kan udbedres på egen hånd eller om der skal tilkaldes håndværkere. Foruden de håndværksprægede opgaver, der udføres hos de enkelte beboere, bistås der også ved opgaver af mere social karakter, som f.eks. hjælp til at stille et ur, sætte en gardinstang op, samle et skab eller læse et brev fra kommunen. Udvendig har medarbejderen ansvar for, at de omkringliggende arealer renholdes og vedligeholdes. Der skal slås græs, beskæres, legeredskaber sikkerhedstjekkes, skrald sorteres, lys på områderne tjekkes, og der ryddes sne og saltes. Der er også opgaver, der knytter sig til udvendig vedligehold af bygninger, rensning af tagrender, tilsyn med kloakker og rør, vurdering af behov for vedligeholdelse og omfang af skader, herunder hvilke opgaver der kræver inddragelse af håndværkere. Udviklingstendenser De sociale opgaver får generelt større fokus i takt med bl.a. at det offentlige reducerer hjælpen til ældre beboere. Ligesom udsatte i stigende omfang samles i boligområder. I flere boligområder ansættes sociale viceværter typisk med en pædagogisk baggrund bl.a. til at sørge for, at beboere betaler husleje. Der er generelt fokus på, at etablering og vedligeholdelse af udearealer i boligområderne også rummer forebyggende elementer ift. tryghed, sikkerhed og kriminalitet mv. Arbejdets organisering Der er typisk flere ansatte, som tager sig af opgaveporteføjlen på arbejdsstederne. Nogle steder opdeles arbejdsfunktionerne, således at udearealer plejes af gårdmænd, mens indvendig vedligeholdelse varetages af ejendomsfunktionærer og varmemestre. Arbejdet er typisk tilrettelagt i dagtimerne, men vinterrenholdelse, beboermøder og afhjælpning af akutte situationer i ejendommene kan betyde, at der skal arbejdes uden for disse timer. Kernekompetencer For at løse opgaverne er det vigtigt med indsigt i, hvordan bygninger fungerer, herunder kendskab til forsyningssiden, så det er muligt at finde uregelmæssighe- 19

20 der eller fejl i systemerne. Hertil er det også vigtigt at besidde håndværksmæssige kompetencer og erfaring, som gør den enkelte i stand til at løse tekniske og praktiske problemer i hverdagen. Arbejdstilrettelæggelse er et vigtigt element i jobbet, idet der er en stor bredde og mangfoldighed i opgaverne. Fleksibilitet er en vigtig kompetence i en hverdag, som er omskiftelig og rummer mange tilkomne opgaver. Skriftlige kompetencer og forståelse for procedurer er vigtige i forhold til de administrative opgaver. De brugergrupper, som er på arbejdsstedet, er et afgørende element for udførelse af opgaver. Ved udførelsen af beboerservice er det afgørende at kunne håndtere dialog og samarbejde med mennesker af forskellig etnisk herkomst eller med sociale, psykiske eller fysiske udfordringer. F.eks. situationer hvor inventar skal repareres i en lejlighed, og beboeren er syg eller har andre typer af problemer med f.eks. alkohol. Anvendelse af efteruddannelse Der er stor forskel på anvendelsen af efteruddannelse. Under ansættelsen deltager en del af medarbejderne på en række forskellige kurser f.eks. inden for grønne områder, konflikthåndtering samt førstehjælp og brandbekæmpelse. 4.5 Teknisk service i offentlige bygninger og erhvervsejendomme En medarbejder ansat til at udføre teknisk service i offentlige bygninger som rådhus, administrationsbygninger, medborgerhuse, kaserne, biblioteker mv. eller erhvervsejendomme som private serviceejendomme eller industrivirksomheder betegnes ofte som en betjent, biblioteksbetjent eller en teknisk servicemedarbejder. Nedenstående fremgår et overblik over typiske opgaver og kernekompetencer. 20

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Profilpakke Nr. Mål Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre plejesektoren, på institutioner og uddannelsessteder Ejendomsservice

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Jobprofiler i ejendomsservice. Bilagsrapport

Jobprofiler i ejendomsservice. Bilagsrapport Jobprofiler i ejendomsservice Bilagsrapport Indholdsfortegnelse 1.1 Oversigt over resultater i job- og kompetenceanalyser inden for ejendomsservice... 3 1.2 Resumé af telefoninterview med medarbejdere

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 14. maj 2012 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post By CPR- Telefon Undertegnede støtter

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014 Præstemarkshusene Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde Driftsaftale 2014 27. august 2013 Om driftsaftalen Indledning Driftsaftalen er en aftale mellem Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Ejendomsfunktionær. Ejendomsfunktionær

Ejendomsfunktionær. Ejendomsfunktionær ARBEJDSOPGAVER MAND. TIRSD. ONS. TORSD. FRED. E.B. MÅNED 1/4 ÅR 1/2 ÅR ÅR Dagrenovation Evt. ændringer helligdage Dagrenovation Containervask Genbrugsgård Grønne affaldsspande Tømning aviser Storskrald

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Mellem håndværk og service

Mellem håndværk og service Mellem håndværk og service Fremtidige uddannelsesbehov inden for ejendomsservice Udarbejdet for Serviceerhvervenes Uddannelses- Sekretariat Per Bruhn Kubix Ida Bering November 2005 Kubix ApS Nørre Voldgade

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Er du god til at bruge dine hænder

Er du god til at bruge dine hænder Ejendomsserviceteknikeruddannelsen F O A F A G O G A R B E J D E Er du god til at bruge dine hænder Har du flair for teknik så er ejendomsserviceteknikeruddannelsen måske noget for dig! Har du flair for

Læs mere

Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område

Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Analysens problemfelt og afgrænsning 4 4. Jobfunktioner og arbejdsområder i karrosseribranchen

Læs mere

Få mere ud af det - du har. Effektiv drift

Få mere ud af det - du har. Effektiv drift 4 Boligorganisationer 69 afdelinger 5.354 lejemål 27 adm. 58 ejendomsf. Få mere ud af det - du har 51 afdeling 4.244 lejemål 48 18 afdeling 921 lejemål 10 Effektiv drift Lunderskov Boligforening Den Almene

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Hvorfor forandre? Hvad og hvordan? Boligforeningen ØsterBO. Omstrukturering af driften For en mere effektiv drift

Hvorfor forandre? Hvad og hvordan? Boligforeningen ØsterBO. Omstrukturering af driften For en mere effektiv drift Boligforeningen ØsterBO Omstrukturering af driften For en mere effektiv drift V/ Helle Friis Jensen, Driftschef Boligforeningen ØsterBO D. 07.03.15 Boligforeningen ØsterBO Hvorfor forandre? Højne den faglige

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 4 Ejendomsservice Hvert seniorcenter samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård varetager under institutionsledelsens

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Erhvervs- og virksomhedsrettede tilbud til ledige i A-kasser og Jobcentre - særligt tilrettelagte kurser.

Erhvervs- og virksomhedsrettede tilbud til ledige i A-kasser og Jobcentre - særligt tilrettelagte kurser. Erhvervs- og virksomhedsrettede tilbud til ledige i A-kasser og Jobcentre - særligt tilrettelagte kurser. Ishøj Daghøjskole tilbyder virksomheds- og erhvervsrettede holdforløb, med henblik på at introducere

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 Effektiv drift betaler sig PROGRAM Hvad er vores udgangspunkt? Hvordan kan man effektivisere? Hvad med nærværet? Case gruppearbejde og

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September 28 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAGGRUND 3 2 MATERIALE

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Afholdt: Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Dato: 3. maj 2015 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Lis (lejl. 24), Martin (lejl. 104), Karina (lejl. 218). Dagsorden: 1. Posten

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGSOCIAL DRIFT (for ansatte og ledere i driften) BÆREDYGTIG BOLIGSOCIAL DRIFT FRA SKRALD TIL RESSOURCE FRA SERVICE TIL MEDSKABELSE BOLIGDRIFT OG KOMMUNIKATION HJÆLP

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere