Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103

2 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Visitation Økonomi herunder administration af beboermidler Brugerindflydelse Behandlings- og handleplaner Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Dagligdagen og aktiviteter Magtanvendelse Utilsigtede Hændelser Klagesager Kost og motion Seksualitet Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Hjælpemidler Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Kompetenceudvikling IT Arbejdsmiljø Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Samarbejde med pårørende Netværk De fysiske rammer Hygiejne og rengøring Brand og beredskab (m.v.) Helhedsvurdering Spørgeguide til bruger/beboer Konklusion Bilag... 14

3 Side3/14 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Interview med leder af ITC For godt et år siden, valgte Center for Handicap, at samle flere af deres tilbud til borgerne på en adresse, Københavnsvej 266. På adressen ligger udover tilbuddene om beskyttet beskæftigelse, også daghøjskolen der tidligere lå på Koglerne i Jyllinge, og nogle af de STU forløb, som Roskilde Kommune tilbyder. Nogle af bygningerne rummer desuden døgnaflastningspladser, der tidligere var placeret på Margrethehøj i det vestlige Roskilde. Leder fortæller, at Københavnsvej 266, er et af de steder hun fysisk har et kontor, og hvor hun nogle af ugens dage opholder sig. Der tilbydes flere former for beskyttet beskæftigelse, en afdeling Ejendomsservice - løser primært pedel og vedligeholdelsesopgaver. Opgaverne løses primært for Roskilde Kommune. En anden afdeling Montagen og Pakkeriet monterer og pakker, og løser primært opgaver for private og offentlige virksomheder. Målet er, at tilbyde meningsfuld beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk og psykisk handicap. Målet kan for nogle borgere også være at få afklaret deres ressourcer og kompetencer, og blive trænet til et skånejob, fortæller leder. Leder oplever, at borgertilgangen ikke er så stor som tidligere, og undrer sig over hvor disse borgere er. Leder har en formodning om, at det kan hænge sammen med de nye reformer på pensionsområdet og ser en udfordring for netop denne borgergruppe, i forhold til de nye reformer på området. Interview med medarbejdere fra Ejendomsservice, Montagen, Pakkeriet, Job-Støtte konsulent og specialkonsulent Teamleder for Ejendomsservice fortæller, at de modtager deres opgaver fra Byrådssekretariatet og, at opgaverne er vicevært- og håndværksmæssige opgaver. Medarbejderne er typisk håndværkere som har en overbygning i form af pædagogik og Neuropædagogik. Det er medarbejdernes opfattelse, at borgerne der er tilknyttet Ejendomsservice føler glæde og stolthed ved deres arbejde. Hver 2. uge har medarbejderne Neuropædagogisk udredning af borgerne, for på den måde, hele tiden at få tilpasset opgaverne bedst muligt til den enkelte borgers ressourcer og kompetencer. Der laves handleplaner sammen med borgerne, og der dokumenteres i Bosted. Alle indkomne opgaver skal løses, og det er medarbejdernes ansvar at finde de rigtige opgaver til de rigtige borgere. Det er Ejendomsservices erfaring, at især borgere i Roskilde Kommunes ældreboliger, hvor de løser mange opgaver, er en succes. De ældre borgere, har en rummelighed, som kan være vigtig for borgerne der arbejder i Ejendomsservice. Der er i øjeblikket 10 borgere ansat. Medarbejderne i Montagen og Pakkeriet har dels borgere med psykiske sygdomme og dels borgere der har erhvervede eller medfødte hjerneskader. Der er for tiden ansat 50 borgere. Opgaverne spænder fra montering af forskellig sværhedsgrad til pakning af diverse varer. Også her er den pædagogiske metode Neuropædagogik, og her gælder det også for medarbejderne om, at finde frem til de bedste muligheder for den enkelte borger. Man ser blandt andet på hvad der kræves af finmotorik, intellektuel formåen og kompetencer, skal der skærmes for f.eks. støj eller andre stimuli, og hvor meget nærvær og støtte kræver den enkelte borger for at kunne løse opgaverne. Det er vigtigt med en daglig fast struktur, så borgerne ved hvad de skal forholde sig til. Medarbejderne fortæller, at det er en balancegang, fordi de har bundne opgaver, som ofte skal afleveres på en bestemt dato, og det kan gå ud over den tid, der er behov for i forhold til nærværet omkring borgeren. Medarbejderne har fordelt arbejdsopgaverne imellem sig, så en primært varetager kundeplejen og en arbejder mere med det pædagogiske.

4 Side4/14 Job og Støttekonsulenten har til opgave, at støtte og vejlede borgere, der skal sluses ud på det almindelige arbejdsmarked. Dels at finde egnede job, dels at finde praktikpladser og selvfølgelig at følge op sammen med borgerne og arbejdspladsen på hvordan det går. n fortæller at der i øjeblikket er 25 borgere ansat på særlige vilkår på det almindelige arbejdsmarked. Denne gruppe har medarbejderen samlet i en spisegruppe, der mødes og udveksler erfaringer, og som støtter hinanden. Medarbejderne fortæller samstemmende, at det er vigtigt for borgerne, at de får en arbejdsidentitet som alle andre på arbejdsmarkedet, og at forholdene så vidt muligt ligner forholdene på det almindelige arbejdsmarked. - Tilsynet har ingen bemærkninger 2. Visitation Leder fortæller, at visitationen foregår via borgernes rådgivere i Voksen Service, og de opleves som fagligt velfunderede og relevante. Der ansættes medarbejdere i forhold til hvor mange borgere der er i beskæftigelse. Leder udtrykker bekymring over ikke, at se så mange nye borgere. Medarbejderne fortæller, at borgerne visiteres via deres rådgiver. Nogle har været igennem en Neuropædagogisk udredning, andre har ikke. 3. Økonomi herunder administration af beboermidler Som sådan har man ikke noget at gøre med administration af borgernes økonomi, men leder oplever, at der sker en form for opgaveglidning fra hjemmevejledere til hendes medarbejdere, i det borgerne i stigende grad kommer med deres økonomiske dilemmaer til dem. Medarbejderne bekræfter, at de i stigende grad bruger tid på, at tale med borgerne om deres økonomi. Det påvirker de borgere, som er i et uafklaret forløb, hvor det endnu ikke er afklaret om der skal bevilges pension. De oplever, at især borgere på kontanthjælp, hvor alt modregnes, er hårdt ramt.

5 Side5/14 4. Brugerindflydelse Leder fortæller, at medindflydelsen sikres igennem den løbende dialog med borgerne, om hvilke typer af opgaver de ønsker at deltage i. Der afholdes faste personalemøder med borgerne. Eftersom de fleste af arbejdsopgaverne er bestilt af udefrakommende med en fast deadline, er der ikke mulighed for fravigelser i forhold til dette, fortæller medarbejderne, men der er mulighed for at vælge mellem forskellige typer af opgaver. Nogle dage er dog ikke valgmulighed, men det er en afspejling af det almindelige arbejdsmarked. Borgernes mulighed for medindflydelse tilgodeses igennem deltagelse i MED udvalg, her høres borgerne om, hvad de synes kunne være anderledes og bedre, fortæller medarbejderne. 5. Behandlings- og handleplaner Leder fortæller, at der holder faste udviklingssamtaler, som er knyttet til borgerens pædagogiske handleplan. Den laves i en fast skabelon der ligger i Bosted. Den kan f.eks. indeholde en interviewguide om opgaver, praktik, samtaler med Job Støtte konsulenten i forhold til plan for fremtidig beskæftigelse. Medarbejderne deltager i borgernes udviklingssamtaler, hvor der sættes mål og lægges plan for den enkeltes forløb. Samtalerne dokumenteres i Bosted, og medarbejderne fortæller, at der er en dialog i gang omkring hvordan man dokumenterer mere ensartet. 6. Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Der kan være sprogbarriere hos nogle borgere, men det løses ved brug af tolk, typisk ved møder, udviklingssamtaler, fortæller leder. En medarbejder fortæller, at der i en periode har været en sprogbarriere i forhold til en borger, som blev meget dårlig fungerende i en periode. Det var løste sig dog, da borgeren fik det bedre.

6 Side6/14 7. Dagligdagen og aktiviteter Udover de faste arbejdsopgaver, er en meget stor del af hverdagen også, at lære de sociale spilleregler at kende, at lære at møde til tiden, at begå sig på en arbejdsplads etc. Medarbejderne fortæller, at det for borgerne er vigtigt, at det ligner en almindelig arbejdsplads, med de opgaver og krav der er på en sådan. Ejendomsservice er organiseret i teams, som er anskueligt gjort på en tavle med billeder. Her kan borgerne nemt få et overblik over, hvem der er i hvilke teams, hver der leder teamet og hvilke opgaver der skal varetages. På denne måde er der taget højde for, at borgerne nemt kan få den information de har behov for, selvom de måske har svært ved at læse. Udover selve arbejdsopgaverne, ligger der et stort pædagogisk arbejde i, at vejlede og guide borgerne. Det kan være i forhold til hvordan man socialt interagerer med andre, eller f.eks. i forhold til kommunikation eller personlig hygiejne. 8. Magtanvendelse Der arbejdes meget med kommunikation, oplyser leder, og dette minimerer risikoen for magtanvendelser. Det er vigtigt at borgerne lærer at kommunikere sig ud af konfliktfyldte situationer. Medarbejderne er orienterede om begrebet magtanvendelse, men der har ikke været tilfælde af magtanvendelse. 9. Utilsigtede Hændelser Leder Emnet er ikke aktuelt, da der ikke ydes hjælp efter Sundhedsloven

7 Side7/14 Medarbejder Emnet er ikke aktuelt, da der ikke ydes hjælp efter Sundhedsloven Emnet er ikke aktuelt, da der ikke ydes hjælp efter Sundhedsloven 10. Klagesager Der har ikke været nogen klager, oplyser leder. Der har ikke været klager, men medarbejdergruppen er ikke i tvivl om, at klager skal gå til leder. 11. Kost og motion Leder fortæller, at det er emner, der arbejdes meget målrettet med, da borgergruppen ofte har brug for støtte i forhold til at få sundere spisevaner, og få motion og bevægelse ind i deres hverdag. En del af det pædagogiske arbejde er, at skabe motivation og pege på muligheder, dels dem der er på Københavnsvej 266, men også de muligheder, der findes i Center for Handicap og Center for Socialpsykiatri, samt de muligheder, der findes ude i byen. Medarbejderne fortæller, at det er muligt for borgerne, at melde sig på daglig frokostordning. Maden er varieret og med fokus på retter med grøntsager i. En del borgere vælger dog, at tage deres egen madpakke med. Køkkenet har som noget nyt indført en dag med mormor mad, hvor der laves mere gammeldags madretter. Medarbejderne ser det som en vigtig del af deres arbejde, at motivere borgerne til at deltage i motion og forsøge at få en alsidig og sund kost. Der afholdes årlig sundheds uge, hvor det er gratis for borgerne, at spise maden fra køkkenet, og hvor der er arrangeret særlige motionsaktiviteter som dans, pausegymnastik og løb. Hver uge tilbydes der også gymnastik på hold i stedets gymnastiksal. Det er medarbejdernes erfaring, at kost og motion ofte er en særlig udfordring for denne gruppe af borgere, og derfor har de også en særlig forpligtelse.

8 Side8/ Seksualitet Seksualitet har været et tema for nyligt på et af deres personalemøder, og her blev nedsat en gruppe, der skal drøfte de problemstillinger, der er eller kunne komme. Det er tanken, at gruppen skal arbejde videre med disse, og brede deres viden ud til hele gruppen. Gruppen arbejder sammen med en af Center for Handicaps seksual vejledere. Medarbejderne bekræfter, at det har været et tema. De oplever aktuelt ikke udfordringer i forhold til det, men kan ofte i samtaler med borgerne, have brug for at kunne vejlede og guide. 13. Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Leder oplyser, at Roskilde Kommunes politik på området følges, dog må borgerne nyde en øl til julefrokosten. Personalet må ikke nyde alkohol. Rygning foregår udendørs i særlige områder. Medarbejderne bekræfter, at Roskilde Kommunes politik på området følges. 14. Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Der håndteres ikke medicin på Københavnsvej 266 Der håndteres ikke medicin på Københavnsvej 266

9 Side9/14 Der håndteres ikke medicin på Københavnsvej Hjælpemidler Leder mener, at borgere i kørestol vil have svært ved at færdes i lokalerne, men at borgere der f.eks. bruger rollator ville kunne komme på Københavnsvej 266. Medarbejderne har samme opfattelse som leder, at det ville kunne lade sig gøre at komme der med en rollator eller stok, men at der i nogle af værkstederne er lidt plads, så det ville kræve planlægning. 16. Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Leder oplever, at de selvstyrende teams fungerer godt, og hun prioriterer, at mødes med alle grupper jævnligt, så de fremtræder som en organisation. Job- og Støtte konsulenten og specialkonsulenten, har typisk opgaver på tværs i Center for Handicap, og der kan være et tættere samarbejde i perioder. Leder oplever medarbejdergruppen som meget velfungerende og med et højt fagligt niveau. Sygefraværet er generelt lavt, når man ser bort fra nogle enkelte langtidssygemeldinger. Medarbejderne er organiseret i to teams, hvor der er henholdsvis to og fire hold under hvert team; Ejendomservice med de fire udekørende hold og Montagen og Pakkeriet. Hertil kommer Job- og Støttekonsulenten og Specialkonsulenten i Center for Handicap, som begge sidder fysisk på Københavnsvej 266. Medarbejderne tilrettelægger selv deres arbejdsplan indenfor den ramme der er givet fra leder, og de oplever, at det fungerer godt. De forskellige teams og konsulenter mødes jævnligt, og der er ligeledes faste møder med leder ugentligt og månedligt, der opholder sig fysisk 2 dage om uge på Københavnsvej 266. Medarbejderne opfatter sygefraværet som værende lavt, bortset fra et par langtidssygemeldinger. Der gøres ikke brug af vikarer, i teamet tilrettelægger man arbejdet, så man så vidt muligt kan dække hinanden ind.

10 Side10/ Kompetenceudvikling Hele medarbejder- og ledergruppen er i gang med at gennemgå det Neuropædagogiske udviklingsprogram, og leder fortæller, at medarbejdergruppen som helhed, har oparbejdet betydelige kompetencer indenfor området. Forløbet har kørt gennem 4 år nu, hvor man på temadage har været igennem; observationer, kognitiv terapi, samtlige af de kognitive forstyrrelser i forhold til sprog, hukommelse etc. I det daglige bruges den erhvervede viden til at lave neuropædagogiske udredninger på borgerne. Medarbejderne oplever, at de har et højt fagligt niveau, selvom de kommer fra meget forskellige baggrunde. De arbejder kontinuerligt på at få ensartet begrebsterminologi, og det kræver en del tid, at prioritere dette arbejde, der i høj grad kommer borgerne til gode, idet de får et bedre tilbud funderet i faglighed og evidens. Medarbejderne oplever, at leder gør et stort stykke arbejde i forhold til de neuropædagogiske udredninger af borgerne. De har ligeledes gjort brug af andre kvalificerede medarbejdere, fra ITC i Svogerslev, der har givet vejledning. 18. IT Leder oplyser, at alle har adgang og, at der til Ejendomsservice er indkøbt IPads. som har vist sig som en god investering, da de giver et hurtigt og nemt overblik over de opgaver de har, samtidig med, at de er lette at transportere med rundt. Medarbejderne har adgang til Roskilde Kommunes intranet, og der dokumenteres i det elektroniske journalsystem Bosted. Der er en løbende proces i gang, hvor man arbejder med at dokumentere mere ensartet. 19. Arbejdsmiljø Der er udpeget arbejdsmiljørepræsentant(amr) på stedet, som er medlem af den arbejdsmiljøgruppe der er på ITC. Da der er meget arbejde med maskiner, er alle regler gennemgået i forhold til betjening og instruktion i forhold til disse. AMR har møde 4 gange årligt med trivselsagenterne i Center for Handicap, og der skal afholdes APV i januar 2015.

11 Side11/14 Medarbejderne bekræfter at der skal afholdes APV i januar Fra sidste APV, var der på det fysiske område bemærkninger om, at medarbejderne selv skal sørge for rengøringen i de to monterings barakker. Det opleves som værende svært at nå. : 20. Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Der samarbejdes med andre kommuner, hvis borgerne kommer udefra, og Job- og Støtte konsulenten arbejder tæt sammen med rådgivere og jobcentre. Leder af Ejendomsservice arbejder tæt sammen med Byrådssekretariatet og med eksterne virksomheder. I Montagen og Pakkeriet er der meget samarbejde med private virksomheder, som bestiller opgaver. Af eksterne samarbejdspartnere nævnes der især borgernes rådgivere og hjemmevejledere. I forhold til den sidste gruppe, kunne flere medarbejdere godt tænke sig tættere kommunikation med dem. Internt samarbejdes der med kollegaer i ITC. : 21. Samarbejde med pårørende Leder fortæller, at for de fleste borgeres vedkommende, er samarbejdet med deres pårørende minimalt, da de fleste ikke bor hjemme længere. Pårørende er dog meget velkomne og inviteres til høstfest hvert år i oktober. Medarbejderne fortæller, at samarbejdet med borgernes pårørende forløber uproblematisk, når der er behov for samarbejde. Hvis der er behov for det, inddrages leder. 22. Netværk

12 Side12/14 Leder er med i ledernetværk indenfor Center for Handicap. Medarbejderne er i et fagligt netværk med kollegaer fra ITC og øvrige kollegaer fra Center for Handicap. Job og Støtte konsulent er tillige i et virksomhedsnetværk. 23. De fysiske rammer Leder fortæller, at de fysiske rammer er gode, men det er et gammelt hus, med et gammelt varmesystem, gammelt tag og gamle vinduer. Der kan derfor forudses fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Til gengæld er der en dejlig atmosfære i huset, og deres vicevært forsøger, at vedligeholde huset så godt som muligt. Medarbejderne giver udtryk for, at de fysiske forhold generelt er gode, men de ønsker gerne mere plads. Det gælder især i de to barakker, hvor der monteres og pakkes. 24. Hygiejne og rengøring Center for Handicaps rengøringsteam står for rengøringen. I øjeblikket mangler man borgere for at få dækket alle opgaver optimalt. Medarbejderne oplever ikke, at rengøringen varetages optimalt, de synes godt den kunne være bedre. Muligheder for håndvask og håndsprit er gode, og medarbejderne taler meget med borgerne om blandt andet håndhygiejne.

13 Side13/ Brand og beredskab (m.v.) Leder oplyser, at beredskabsplan er godkendt og kendt af personalet. Alle biler er udstyret med førstehjælpskasser. Det er arbejdsmiljørepræsentantens ansvarsområde. Alle medarbejdere kender til beredskabsplanen, som er opdateret i år. 26. Helhedsvurdering Leder oplever, at de har et velfungerende sted, selvom det ikke er så længe siden de er flyttet sammen på Københavnsvej 266. Hun oplever at hun har et meget engageret og fagligt dygtigt personale. Leders bekymring kan være omkring økonomien i forhold til opvarmning og vedligeholdelse af bygningerne. Medarbejderne synes det er spændende, at starte et nyt sted, de oplever at rammerne er dejlige, og at der er mange muligheder indenfor disse rammer. I medarbejdergruppen er der en mangfoldighed, som også giver nye muligheder, og gør at man bliver rykket ved. De synes det er godt, at deres leder er der 2 gange om ugen til møder med de respektive teams. 27. Spørgeguide til borgerne interview med 7 borgere fra forskellige teams. Hvordan synes du om at arbejde her? - Det er godt at være her. - Jeg kan godt lide stedet. - Jeg synes her er for meget uro, jeg kunne bedre lide det gamle sted( da Montagen lå for sig selv), jeg bliver træt i hovedet. Hvad synes du er rigtig godt ved stedet? - Jeg arbejder rigtigt godt sammen med mit hold. - Det er bare et godt sted.

14 Side14/14 - det er meget bedre end at gå og glo derhjemme. - Jeg synes jeg har en god leder. Hvad kunne du tænke dig var anderledes? - Det måtte gerne være mere skærmet. - Jeg synes ikke der er noget der skal være anderledes. - Jeg kunne godt tænke mig, at der var mulighed for at købe noget om formiddagen f.eks. en ostemad, en yogurt eller noget frugt. - Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik et kort referat fra vores personalemøder. - Der må gerne komme flere forskellige opgaver vi kan lave. Kan du lide dem du arbejder sammen med? - Jeg arbejder rigtigt godt sammen med mit hold. - Det kan være svært at henvende sig til de andre. - Vi arbejder hver for sig, men vi kan godt lide hinanden. Hvis der er konflikter, oplever du så, at personalet hjælper med at få løst konflikten? - Ja, jeg synes personalet hjælper. Hvad synes du om kosten her? - Kosten er meget sund. - Jeg bliver ikke ordentlig mæt. - Jeg prøvede maden i Sundhedsugen, hvor den var gratis, men har ikke meldt mig til. Får du tilbud om motion? - Jeg deltager i den ugentlige træning, det styrker min krop og min ryg. - Jeg deltager ikke for det ligger i min arbejdstid. 28. Konklusion Den beskyttede beskæftigelse på Københavnsvej 266, giver indtryk af at være et velkvalificeret tilbud til borgerne under Handicap og Psykiatri. Der møder tilbuddet et fagligt yderst målrettet personale, der trods sammenlægningen for et lille års tids siden, allerede har formået sammen med leder, at skabe en fælles faglig pædagogisk tilgang til borgerne, og som tager ansvar for at opgaverne løftes inden for de ledelsesmæssige rammer der er lagt. Bilag Retningslinier/Tilsynsmanual. tilsynsmanual.doc

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandard: Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Formål: At tilbyde beskyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel Evaluering af projekt: Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel - Projektet er støttet af Skanderborg kommunes HovedMED- Udvalgs forebyggelsesgruppe. Skanderborg aktivitetscenter herunder Afdelingerne:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere