Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103

2 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Visitation Økonomi herunder administration af beboermidler Brugerindflydelse Behandlings- og handleplaner Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Dagligdagen og aktiviteter Magtanvendelse Utilsigtede Hændelser Klagesager Kost og motion Seksualitet Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Hjælpemidler Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Kompetenceudvikling IT Arbejdsmiljø Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Samarbejde med pårørende Netværk De fysiske rammer Hygiejne og rengøring Brand og beredskab (m.v.) Helhedsvurdering Spørgeguide til bruger/beboer Konklusion Bilag... 14

3 Side3/14 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Interview med leder af ITC For godt et år siden, valgte Center for Handicap, at samle flere af deres tilbud til borgerne på en adresse, Københavnsvej 266. På adressen ligger udover tilbuddene om beskyttet beskæftigelse, også daghøjskolen der tidligere lå på Koglerne i Jyllinge, og nogle af de STU forløb, som Roskilde Kommune tilbyder. Nogle af bygningerne rummer desuden døgnaflastningspladser, der tidligere var placeret på Margrethehøj i det vestlige Roskilde. Leder fortæller, at Københavnsvej 266, er et af de steder hun fysisk har et kontor, og hvor hun nogle af ugens dage opholder sig. Der tilbydes flere former for beskyttet beskæftigelse, en afdeling Ejendomsservice - løser primært pedel og vedligeholdelsesopgaver. Opgaverne løses primært for Roskilde Kommune. En anden afdeling Montagen og Pakkeriet monterer og pakker, og løser primært opgaver for private og offentlige virksomheder. Målet er, at tilbyde meningsfuld beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk og psykisk handicap. Målet kan for nogle borgere også være at få afklaret deres ressourcer og kompetencer, og blive trænet til et skånejob, fortæller leder. Leder oplever, at borgertilgangen ikke er så stor som tidligere, og undrer sig over hvor disse borgere er. Leder har en formodning om, at det kan hænge sammen med de nye reformer på pensionsområdet og ser en udfordring for netop denne borgergruppe, i forhold til de nye reformer på området. Interview med medarbejdere fra Ejendomsservice, Montagen, Pakkeriet, Job-Støtte konsulent og specialkonsulent Teamleder for Ejendomsservice fortæller, at de modtager deres opgaver fra Byrådssekretariatet og, at opgaverne er vicevært- og håndværksmæssige opgaver. Medarbejderne er typisk håndværkere som har en overbygning i form af pædagogik og Neuropædagogik. Det er medarbejdernes opfattelse, at borgerne der er tilknyttet Ejendomsservice føler glæde og stolthed ved deres arbejde. Hver 2. uge har medarbejderne Neuropædagogisk udredning af borgerne, for på den måde, hele tiden at få tilpasset opgaverne bedst muligt til den enkelte borgers ressourcer og kompetencer. Der laves handleplaner sammen med borgerne, og der dokumenteres i Bosted. Alle indkomne opgaver skal løses, og det er medarbejdernes ansvar at finde de rigtige opgaver til de rigtige borgere. Det er Ejendomsservices erfaring, at især borgere i Roskilde Kommunes ældreboliger, hvor de løser mange opgaver, er en succes. De ældre borgere, har en rummelighed, som kan være vigtig for borgerne der arbejder i Ejendomsservice. Der er i øjeblikket 10 borgere ansat. Medarbejderne i Montagen og Pakkeriet har dels borgere med psykiske sygdomme og dels borgere der har erhvervede eller medfødte hjerneskader. Der er for tiden ansat 50 borgere. Opgaverne spænder fra montering af forskellig sværhedsgrad til pakning af diverse varer. Også her er den pædagogiske metode Neuropædagogik, og her gælder det også for medarbejderne om, at finde frem til de bedste muligheder for den enkelte borger. Man ser blandt andet på hvad der kræves af finmotorik, intellektuel formåen og kompetencer, skal der skærmes for f.eks. støj eller andre stimuli, og hvor meget nærvær og støtte kræver den enkelte borger for at kunne løse opgaverne. Det er vigtigt med en daglig fast struktur, så borgerne ved hvad de skal forholde sig til. Medarbejderne fortæller, at det er en balancegang, fordi de har bundne opgaver, som ofte skal afleveres på en bestemt dato, og det kan gå ud over den tid, der er behov for i forhold til nærværet omkring borgeren. Medarbejderne har fordelt arbejdsopgaverne imellem sig, så en primært varetager kundeplejen og en arbejder mere med det pædagogiske.

4 Side4/14 Job og Støttekonsulenten har til opgave, at støtte og vejlede borgere, der skal sluses ud på det almindelige arbejdsmarked. Dels at finde egnede job, dels at finde praktikpladser og selvfølgelig at følge op sammen med borgerne og arbejdspladsen på hvordan det går. n fortæller at der i øjeblikket er 25 borgere ansat på særlige vilkår på det almindelige arbejdsmarked. Denne gruppe har medarbejderen samlet i en spisegruppe, der mødes og udveksler erfaringer, og som støtter hinanden. Medarbejderne fortæller samstemmende, at det er vigtigt for borgerne, at de får en arbejdsidentitet som alle andre på arbejdsmarkedet, og at forholdene så vidt muligt ligner forholdene på det almindelige arbejdsmarked. - Tilsynet har ingen bemærkninger 2. Visitation Leder fortæller, at visitationen foregår via borgernes rådgivere i Voksen Service, og de opleves som fagligt velfunderede og relevante. Der ansættes medarbejdere i forhold til hvor mange borgere der er i beskæftigelse. Leder udtrykker bekymring over ikke, at se så mange nye borgere. Medarbejderne fortæller, at borgerne visiteres via deres rådgiver. Nogle har været igennem en Neuropædagogisk udredning, andre har ikke. 3. Økonomi herunder administration af beboermidler Som sådan har man ikke noget at gøre med administration af borgernes økonomi, men leder oplever, at der sker en form for opgaveglidning fra hjemmevejledere til hendes medarbejdere, i det borgerne i stigende grad kommer med deres økonomiske dilemmaer til dem. Medarbejderne bekræfter, at de i stigende grad bruger tid på, at tale med borgerne om deres økonomi. Det påvirker de borgere, som er i et uafklaret forløb, hvor det endnu ikke er afklaret om der skal bevilges pension. De oplever, at især borgere på kontanthjælp, hvor alt modregnes, er hårdt ramt.

5 Side5/14 4. Brugerindflydelse Leder fortæller, at medindflydelsen sikres igennem den løbende dialog med borgerne, om hvilke typer af opgaver de ønsker at deltage i. Der afholdes faste personalemøder med borgerne. Eftersom de fleste af arbejdsopgaverne er bestilt af udefrakommende med en fast deadline, er der ikke mulighed for fravigelser i forhold til dette, fortæller medarbejderne, men der er mulighed for at vælge mellem forskellige typer af opgaver. Nogle dage er dog ikke valgmulighed, men det er en afspejling af det almindelige arbejdsmarked. Borgernes mulighed for medindflydelse tilgodeses igennem deltagelse i MED udvalg, her høres borgerne om, hvad de synes kunne være anderledes og bedre, fortæller medarbejderne. 5. Behandlings- og handleplaner Leder fortæller, at der holder faste udviklingssamtaler, som er knyttet til borgerens pædagogiske handleplan. Den laves i en fast skabelon der ligger i Bosted. Den kan f.eks. indeholde en interviewguide om opgaver, praktik, samtaler med Job Støtte konsulenten i forhold til plan for fremtidig beskæftigelse. Medarbejderne deltager i borgernes udviklingssamtaler, hvor der sættes mål og lægges plan for den enkeltes forløb. Samtalerne dokumenteres i Bosted, og medarbejderne fortæller, at der er en dialog i gang omkring hvordan man dokumenterer mere ensartet. 6. Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Der kan være sprogbarriere hos nogle borgere, men det løses ved brug af tolk, typisk ved møder, udviklingssamtaler, fortæller leder. En medarbejder fortæller, at der i en periode har været en sprogbarriere i forhold til en borger, som blev meget dårlig fungerende i en periode. Det var løste sig dog, da borgeren fik det bedre.

6 Side6/14 7. Dagligdagen og aktiviteter Udover de faste arbejdsopgaver, er en meget stor del af hverdagen også, at lære de sociale spilleregler at kende, at lære at møde til tiden, at begå sig på en arbejdsplads etc. Medarbejderne fortæller, at det for borgerne er vigtigt, at det ligner en almindelig arbejdsplads, med de opgaver og krav der er på en sådan. Ejendomsservice er organiseret i teams, som er anskueligt gjort på en tavle med billeder. Her kan borgerne nemt få et overblik over, hvem der er i hvilke teams, hver der leder teamet og hvilke opgaver der skal varetages. På denne måde er der taget højde for, at borgerne nemt kan få den information de har behov for, selvom de måske har svært ved at læse. Udover selve arbejdsopgaverne, ligger der et stort pædagogisk arbejde i, at vejlede og guide borgerne. Det kan være i forhold til hvordan man socialt interagerer med andre, eller f.eks. i forhold til kommunikation eller personlig hygiejne. 8. Magtanvendelse Der arbejdes meget med kommunikation, oplyser leder, og dette minimerer risikoen for magtanvendelser. Det er vigtigt at borgerne lærer at kommunikere sig ud af konfliktfyldte situationer. Medarbejderne er orienterede om begrebet magtanvendelse, men der har ikke været tilfælde af magtanvendelse. 9. Utilsigtede Hændelser Leder Emnet er ikke aktuelt, da der ikke ydes hjælp efter Sundhedsloven

7 Side7/14 Medarbejder Emnet er ikke aktuelt, da der ikke ydes hjælp efter Sundhedsloven Emnet er ikke aktuelt, da der ikke ydes hjælp efter Sundhedsloven 10. Klagesager Der har ikke været nogen klager, oplyser leder. Der har ikke været klager, men medarbejdergruppen er ikke i tvivl om, at klager skal gå til leder. 11. Kost og motion Leder fortæller, at det er emner, der arbejdes meget målrettet med, da borgergruppen ofte har brug for støtte i forhold til at få sundere spisevaner, og få motion og bevægelse ind i deres hverdag. En del af det pædagogiske arbejde er, at skabe motivation og pege på muligheder, dels dem der er på Københavnsvej 266, men også de muligheder, der findes i Center for Handicap og Center for Socialpsykiatri, samt de muligheder, der findes ude i byen. Medarbejderne fortæller, at det er muligt for borgerne, at melde sig på daglig frokostordning. Maden er varieret og med fokus på retter med grøntsager i. En del borgere vælger dog, at tage deres egen madpakke med. Køkkenet har som noget nyt indført en dag med mormor mad, hvor der laves mere gammeldags madretter. Medarbejderne ser det som en vigtig del af deres arbejde, at motivere borgerne til at deltage i motion og forsøge at få en alsidig og sund kost. Der afholdes årlig sundheds uge, hvor det er gratis for borgerne, at spise maden fra køkkenet, og hvor der er arrangeret særlige motionsaktiviteter som dans, pausegymnastik og løb. Hver uge tilbydes der også gymnastik på hold i stedets gymnastiksal. Det er medarbejdernes erfaring, at kost og motion ofte er en særlig udfordring for denne gruppe af borgere, og derfor har de også en særlig forpligtelse.

8 Side8/ Seksualitet Seksualitet har været et tema for nyligt på et af deres personalemøder, og her blev nedsat en gruppe, der skal drøfte de problemstillinger, der er eller kunne komme. Det er tanken, at gruppen skal arbejde videre med disse, og brede deres viden ud til hele gruppen. Gruppen arbejder sammen med en af Center for Handicaps seksual vejledere. Medarbejderne bekræfter, at det har været et tema. De oplever aktuelt ikke udfordringer i forhold til det, men kan ofte i samtaler med borgerne, have brug for at kunne vejlede og guide. 13. Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Leder oplyser, at Roskilde Kommunes politik på området følges, dog må borgerne nyde en øl til julefrokosten. Personalet må ikke nyde alkohol. Rygning foregår udendørs i særlige områder. Medarbejderne bekræfter, at Roskilde Kommunes politik på området følges. 14. Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Der håndteres ikke medicin på Københavnsvej 266 Der håndteres ikke medicin på Københavnsvej 266

9 Side9/14 Der håndteres ikke medicin på Københavnsvej Hjælpemidler Leder mener, at borgere i kørestol vil have svært ved at færdes i lokalerne, men at borgere der f.eks. bruger rollator ville kunne komme på Københavnsvej 266. Medarbejderne har samme opfattelse som leder, at det ville kunne lade sig gøre at komme der med en rollator eller stok, men at der i nogle af værkstederne er lidt plads, så det ville kræve planlægning. 16. Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Leder oplever, at de selvstyrende teams fungerer godt, og hun prioriterer, at mødes med alle grupper jævnligt, så de fremtræder som en organisation. Job- og Støtte konsulenten og specialkonsulenten, har typisk opgaver på tværs i Center for Handicap, og der kan være et tættere samarbejde i perioder. Leder oplever medarbejdergruppen som meget velfungerende og med et højt fagligt niveau. Sygefraværet er generelt lavt, når man ser bort fra nogle enkelte langtidssygemeldinger. Medarbejderne er organiseret i to teams, hvor der er henholdsvis to og fire hold under hvert team; Ejendomservice med de fire udekørende hold og Montagen og Pakkeriet. Hertil kommer Job- og Støttekonsulenten og Specialkonsulenten i Center for Handicap, som begge sidder fysisk på Københavnsvej 266. Medarbejderne tilrettelægger selv deres arbejdsplan indenfor den ramme der er givet fra leder, og de oplever, at det fungerer godt. De forskellige teams og konsulenter mødes jævnligt, og der er ligeledes faste møder med leder ugentligt og månedligt, der opholder sig fysisk 2 dage om uge på Københavnsvej 266. Medarbejderne opfatter sygefraværet som værende lavt, bortset fra et par langtidssygemeldinger. Der gøres ikke brug af vikarer, i teamet tilrettelægger man arbejdet, så man så vidt muligt kan dække hinanden ind.

10 Side10/ Kompetenceudvikling Hele medarbejder- og ledergruppen er i gang med at gennemgå det Neuropædagogiske udviklingsprogram, og leder fortæller, at medarbejdergruppen som helhed, har oparbejdet betydelige kompetencer indenfor området. Forløbet har kørt gennem 4 år nu, hvor man på temadage har været igennem; observationer, kognitiv terapi, samtlige af de kognitive forstyrrelser i forhold til sprog, hukommelse etc. I det daglige bruges den erhvervede viden til at lave neuropædagogiske udredninger på borgerne. Medarbejderne oplever, at de har et højt fagligt niveau, selvom de kommer fra meget forskellige baggrunde. De arbejder kontinuerligt på at få ensartet begrebsterminologi, og det kræver en del tid, at prioritere dette arbejde, der i høj grad kommer borgerne til gode, idet de får et bedre tilbud funderet i faglighed og evidens. Medarbejderne oplever, at leder gør et stort stykke arbejde i forhold til de neuropædagogiske udredninger af borgerne. De har ligeledes gjort brug af andre kvalificerede medarbejdere, fra ITC i Svogerslev, der har givet vejledning. 18. IT Leder oplyser, at alle har adgang og, at der til Ejendomsservice er indkøbt IPads. som har vist sig som en god investering, da de giver et hurtigt og nemt overblik over de opgaver de har, samtidig med, at de er lette at transportere med rundt. Medarbejderne har adgang til Roskilde Kommunes intranet, og der dokumenteres i det elektroniske journalsystem Bosted. Der er en løbende proces i gang, hvor man arbejder med at dokumentere mere ensartet. 19. Arbejdsmiljø Der er udpeget arbejdsmiljørepræsentant(amr) på stedet, som er medlem af den arbejdsmiljøgruppe der er på ITC. Da der er meget arbejde med maskiner, er alle regler gennemgået i forhold til betjening og instruktion i forhold til disse. AMR har møde 4 gange årligt med trivselsagenterne i Center for Handicap, og der skal afholdes APV i januar 2015.

11 Side11/14 Medarbejderne bekræfter at der skal afholdes APV i januar Fra sidste APV, var der på det fysiske område bemærkninger om, at medarbejderne selv skal sørge for rengøringen i de to monterings barakker. Det opleves som værende svært at nå. : 20. Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Der samarbejdes med andre kommuner, hvis borgerne kommer udefra, og Job- og Støtte konsulenten arbejder tæt sammen med rådgivere og jobcentre. Leder af Ejendomsservice arbejder tæt sammen med Byrådssekretariatet og med eksterne virksomheder. I Montagen og Pakkeriet er der meget samarbejde med private virksomheder, som bestiller opgaver. Af eksterne samarbejdspartnere nævnes der især borgernes rådgivere og hjemmevejledere. I forhold til den sidste gruppe, kunne flere medarbejdere godt tænke sig tættere kommunikation med dem. Internt samarbejdes der med kollegaer i ITC. : 21. Samarbejde med pårørende Leder fortæller, at for de fleste borgeres vedkommende, er samarbejdet med deres pårørende minimalt, da de fleste ikke bor hjemme længere. Pårørende er dog meget velkomne og inviteres til høstfest hvert år i oktober. Medarbejderne fortæller, at samarbejdet med borgernes pårørende forløber uproblematisk, når der er behov for samarbejde. Hvis der er behov for det, inddrages leder. 22. Netværk

12 Side12/14 Leder er med i ledernetværk indenfor Center for Handicap. Medarbejderne er i et fagligt netværk med kollegaer fra ITC og øvrige kollegaer fra Center for Handicap. Job og Støtte konsulent er tillige i et virksomhedsnetværk. 23. De fysiske rammer Leder fortæller, at de fysiske rammer er gode, men det er et gammelt hus, med et gammelt varmesystem, gammelt tag og gamle vinduer. Der kan derfor forudses fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Til gengæld er der en dejlig atmosfære i huset, og deres vicevært forsøger, at vedligeholde huset så godt som muligt. Medarbejderne giver udtryk for, at de fysiske forhold generelt er gode, men de ønsker gerne mere plads. Det gælder især i de to barakker, hvor der monteres og pakkes. 24. Hygiejne og rengøring Center for Handicaps rengøringsteam står for rengøringen. I øjeblikket mangler man borgere for at få dækket alle opgaver optimalt. Medarbejderne oplever ikke, at rengøringen varetages optimalt, de synes godt den kunne være bedre. Muligheder for håndvask og håndsprit er gode, og medarbejderne taler meget med borgerne om blandt andet håndhygiejne.

13 Side13/ Brand og beredskab (m.v.) Leder oplyser, at beredskabsplan er godkendt og kendt af personalet. Alle biler er udstyret med førstehjælpskasser. Det er arbejdsmiljørepræsentantens ansvarsområde. Alle medarbejdere kender til beredskabsplanen, som er opdateret i år. 26. Helhedsvurdering Leder oplever, at de har et velfungerende sted, selvom det ikke er så længe siden de er flyttet sammen på Københavnsvej 266. Hun oplever at hun har et meget engageret og fagligt dygtigt personale. Leders bekymring kan være omkring økonomien i forhold til opvarmning og vedligeholdelse af bygningerne. Medarbejderne synes det er spændende, at starte et nyt sted, de oplever at rammerne er dejlige, og at der er mange muligheder indenfor disse rammer. I medarbejdergruppen er der en mangfoldighed, som også giver nye muligheder, og gør at man bliver rykket ved. De synes det er godt, at deres leder er der 2 gange om ugen til møder med de respektive teams. 27. Spørgeguide til borgerne interview med 7 borgere fra forskellige teams. Hvordan synes du om at arbejde her? - Det er godt at være her. - Jeg kan godt lide stedet. - Jeg synes her er for meget uro, jeg kunne bedre lide det gamle sted( da Montagen lå for sig selv), jeg bliver træt i hovedet. Hvad synes du er rigtig godt ved stedet? - Jeg arbejder rigtigt godt sammen med mit hold. - Det er bare et godt sted.

14 Side14/14 - det er meget bedre end at gå og glo derhjemme. - Jeg synes jeg har en god leder. Hvad kunne du tænke dig var anderledes? - Det måtte gerne være mere skærmet. - Jeg synes ikke der er noget der skal være anderledes. - Jeg kunne godt tænke mig, at der var mulighed for at købe noget om formiddagen f.eks. en ostemad, en yogurt eller noget frugt. - Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik et kort referat fra vores personalemøder. - Der må gerne komme flere forskellige opgaver vi kan lave. Kan du lide dem du arbejder sammen med? - Jeg arbejder rigtigt godt sammen med mit hold. - Det kan være svært at henvende sig til de andre. - Vi arbejder hver for sig, men vi kan godt lide hinanden. Hvis der er konflikter, oplever du så, at personalet hjælper med at få løst konflikten? - Ja, jeg synes personalet hjælper. Hvad synes du om kosten her? - Kosten er meget sund. - Jeg bliver ikke ordentlig mæt. - Jeg prøvede maden i Sundhedsugen, hvor den var gratis, men har ikke meldt mig til. Får du tilbud om motion? - Jeg deltager i den ugentlige træning, det styrker min krop og min ryg. - Jeg deltager ikke for det ligger i min arbejdstid. 28. Konklusion Den beskyttede beskæftigelse på Københavnsvej 266, giver indtryk af at være et velkvalificeret tilbud til borgerne under Handicap og Psykiatri. Der møder tilbuddet et fagligt yderst målrettet personale, der trods sammenlægningen for et lille års tids siden, allerede har formået sammen med leder, at skabe en fælles faglig pædagogisk tilgang til borgerne, og som tager ansvar for at opgaverne løftes inden for de ledelsesmæssige rammer der er lagt. Bilag Retningslinier/Tilsynsmanual. tilsynsmanual.doc

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere