Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011"

Transkript

1 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011

2 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning Undersøgelsens baggrund og formål Fleksjob Profil af virksomheder og borgere Fraværsperioder Ændring i arbejdsevne Udvikling af arbejdsevnen Ændring i skånebehov og behov for opfølgningssamtale Forholdet til kolleger tilfredshed med fleksjobansættelserne Virksomhederne om samarbejdet med JSV Generelle problemstillinger Opfølgning hyppighed og form Analysens metode

3 1. RESUMÉ DISCUS har for Job På Særlige Vilkår (JSV) foretaget en undersøgelse af virksomhedernes perspektiv på fleksjobansættelser. Undersøgelsen tager afsæt i 826 opfølgningsskemaer, besvaret af virksomheder og fleksjobansatte i fællesskab. De kvantitative resultater herfra er suppleret med fokusgruppeinterviews med 11 udvalgte virksomheder. Hvem er i fleksjob, hvor er de ansat, og hvad beskæftiger de sig med? Der er flest fleksjobansatte i alderen år. Fleksjobansatte under 40 år udgør 12 pct. Aldersfordelingen er fra 2004 til 2010 gået mod flere ældre fleksjobansatte Kvinder udgør 56 pct. af de fleksjobansatte på landsplan er 63 pct. kvinder 60 pct. er ansat i det offentlige, 32 pct. i private virksomheder og 6 pct. i organisationer, foreninger el.lign. På landsplan er 49 pct. ansat i det offentlige, 45 pct. i private virksomheder og 3 pct. i organisationer, foreninger el.lign. De fleksjobansatte er fordelt på følgende arbejdsområder: administration (27 pct.), undervisning (15 pct.), pædagogisk arbejde (14 pct.) og sundhed/omsorg (13 pct.). På landsplan er markant færre beskæftiget inden for administration (8 pct.) På tværs af brancher er 35 pct. af de fleksjobansatte beskæftiget med administrative opgaver. Derefter følger opgaver med undervisning, vejledning/rådgivning, pædagogisk arbejde (17 pct.), ejendomsservice, reparation, lagerarbejde el.lign. (11 pct.) og reception, salg/ekspedition el.lign. (10 pct.) Der er for 97 pct. ikke sket ændringer i arbejdsopgaver inden for det seneste år. Fravær, ændring af arbejdsevne og skånebehov 16 pct. af de fleksjobansatte har haft længerevarende fraværsperioder Den største udfordring for virksomheder med de længerevarende fraværsperioder er, når fraværet skyldes psykiske lidelser. Det er virksomhedernes erfaring, at det er vanskeligere for denne gruppe at vende tilbage til arbejdspladsen igen. Virksomhederne mangler redskaber til selv at håndtere processen 88 pct. af virksomhederne vurderer, at der ikke er sket ændringer i den ansattes arbejdsevne inden for det seneste år Der sker hyppigere forværringer (8 pct.) end forbedringer (3 pct.) af arbejdsevnen Trivsel angives oftest som årsag til forbedret arbejdsevne (71 pct.) Forværring af arbejdsevnen skyldes oftest forværring af helbredet (95 pct.) Virksomhederne oplever, at der ikke er fokus på udvikling af arbejdsevnen. De vurderer, at det bl.a. skyldes o at der ikke er incitamenter, der motiverer fleksjobansatte til at arbejde mere o at de fleksjobansatte, efter at have kæmpet for at få tilkendt fleksjob, kan være ængstelige for at tale om udvikling af arbejdsevnen af frygt for at miste retten til fleksjob - 3 -

4 o og at JSV sjældent bringer udviklingsperspektivet i spil ifm. opfølgningsindsatsen 96 pct. af virksomheder og borgere tilkendegiver, at der ikke har været behov for justering af skånehensyn. Integration i kollegagruppen og tilfredshed med fleksjob 96 pct. af virksomhederne og de fleksjobansatte svarer, at den fleksjobansatte er integreret i kollegagruppen Fokusgruppeinterviewene viser, at integration i en kollegagruppe kan være mere problematisk for ansatte i fleksjob end for virksomhedernes øvrige ansatte. Dette skyldes oftest kollegers manglende forståelse for skånehensyn De afgørende faktorer, for om integration i en kollegagruppe lykkes, er håndtering af åbenhed omkring fleksjobansættelsen samt ledelsens rolle som kommunikator 99 pct. svarer, at der er gensidig tilfredshed med ansættelsesforholdet Virksomhederne er primært glade for at kunne anvende fleksjob til at fastholde kompetente og afholdte medarbejdere, som de ville miste, hvis ikke ordningen fandtes Virksomhederne fremhæver desuden, at fleksjobordningen er med til at sikre en mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Samarbejdet med JSV Generelt er virksomhederne tilfredse med samarbejdet med JSV Virksomhederne peger dog på, at samarbejdet er meget personafhængigt, idet de forskellige medarbejdere håndterer virksomhedskontakten forskelligt Desuden betyder hyppig udskiftning blandt de ansatte i JSV, at kontinuiteten i kontakten let går tabt, og at samarbejdet dermed vanskeliggøres I virksomhedernes optik er den gode samarbejdspartner fra JSV kendetegnet ved at være o engageret o let at komme i kontakt med o god til at kommunikere Evnen til at kommunikere er især vigtig i opstartsfasen, når der skal forventningsafstemmes mellem virksomheden og den fleksjobansatte. Senere kan kommunikationsevnen også være vigtig, fx ved længere sygefravær hos psykisk sårbare, hvor arbejdsgiveren har vanskeligt ved selv at håndtere kontakten med den fleksjobansatte Virksomhederne har forskellig opfattelse af, hvor hyppig opfølgningen ideelt set bør være. En løsning kunne være, at det aftales fra sag til sag ved opstarten Virksomhederne udtrykker tilfredshed med det skriftlige opfølgningsskema. Processen med at arbejdsgiver og fleksjobansat udfylder skemaet sammen, opleves af virksomhederne som en god anledning til at evaluere ansættelsesforholdet

5 2. INDLEDNING 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål Job På Særlige Vilkår (JSV) har bedt DISCUS gennemføre en virksomhedsrettet undersøgelse af Københavns Kommunes fleksjob. Baggrunden er, at der hidtil ikke har eksisteret systematiseret viden om kommunens fleksjob set fra virksomhedernes vinkel. DISCUS har i 2003, 2004 og 2005 undersøgt og kortlagt fleksjobområdet for JSV. De tidligere undersøgelser har imidlertid haft fokus på de fleksjobansattes oplevelse af ansættelsesforholdet. Formålet med denne undersøgelse er at generere systematiseret viden om kommunens fleksjob at kvalificere samarbejdet mellem JSV og virksomhederne med fokus på, hvordan den fleksjobansattes arbejdsevne kan fastholdes eller forbedres. Undersøgelsen tager afsæt i de fleksjobopfølgningsskemaer, der en gang om året sendes ud til virksomheder, der har haft en fleksjobansat i minimum 18 måneder. Praksis er, at den første (lovpligtige) opfølgning foregår mundtligt efter 6 måneder på arbejdspladsen og foretages af en jobkonsulent fra JSV. Et år senere følges der op skriftligt. Denne praksis indførte JSV i København i marts Fra marts til november 2010, hvor denne undersøgelse blev indledt, er der indsamlet 826 opfølgningsskemaer, svarende til ca. halvdelen af det samlede antal fleksjobansatte. Udover de bearbejdede data fra opfølgningsskemaerne bygger undersøgelsen på 4 fokusgruppeinterviews med i alt 11 virksomheder. Yderligere oplysninger om analysens metode findes i slutningen af rapporten

6 3. FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE 3.1. Profil af virksomheder og borgere Profil af virksomheder Erhvervsområde Ansættelse i fleksjob sker, som det fremgår af nedenstående skema, inden for et bredt spektrum af brancher. Fig. 3.1 Erhvervsområde Erhvervsområde Administration, økonomi, jura og sprog Undervisning, forskning og vejledning Pædagogisk, socialt og teologisk arbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Medie, kultur, underholdning og idræt Salg, indkøb og markedsføring Bygge og anlæg Data, It og teleteknik Transport, lager og maskinførere Hotel, restauration, køkken og kantine Jern, metal og auto Rengøring, ejendomsservice og renovation Design, formgivning og grafisk arbejde Industriel produktion Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Ingeniørarbejde, teknik og naturvidenskab Nærings- og nydelsesmiddel Tekstil og beklædning Træ, møbel, glas og keramik Vagt, sikkerhed og overvågningsarbejde Anden branche Fremgår ikke Andel 27 pct. 15 pct. 14 pct. 13 pct. 7 pct. 5 pct. 3 pct. 3 pct. 3 pct. 2 pct. 2 pct. 2 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 2 pct. Sammenlignes fordelingen på brancher blandt de fleksjobansatte med de tilsvarende tal på landsplan, er den mest markante forskel, at hele 27 pct. af de fleksjobansatte i København skal findes inden for kategorien administration, økonomi, jura, - 6 -

7 sprog. På landsplan er det 8 pct. (DISCUS 2010). 1 Det afspejler, at der er mange administrative virksomheder. På de næste pladser over brancher med flest fleksjobansatte ligger kategorierne undervisning, forskning og vejledning (15 pct.), pædagogisk, socialt og teologisk arbejde (14 pct.) og sundhed, omsorg og personlig pleje (13 pct.). Fælles for de tre brancher er, at deres andel af fleksjobansatte ligger 4-5 pct. højere i København sammenlignet med de tilsvarende tal for hele landet (jf. ovennævnte analyse). Virksomhedstyper Fordelingen på virksomhedstyper ser således ud: Fig. 3.2 Virksomhedstyper 70% 60% 50% 45% 60% 49% 40% 30% 32% 20% 10% 0% Privat virksomhed Offentlig virksomhed Organisation, forening el.lign. 6% 3% 2% 3% Fremgår ikke I Københavns Kommune På landsplan Der er ca. dobbelt så mange ansat i offentlige virksomheder (60 pct.) som i private virksomheder (32 pct.). 6 pct. er ansat i organisationer el.lign. De mange offentlige fleksjobansættelser svarer godt overens med branchefordelingen (se figur 3.1). Relativt mange fleksjobansatte i København er ansat inden for administration, undervisning, sundhedsområdet og det pædagogiske område, som alle er brancher med mange offentligt ansatte. I København er andelen af privatansatte markant mindre end på landsplan, hvor fordelingen er den, at 49 pct. er ansat i offentlige virksomheder, 45 pct. i private, mens 3 pct. er ansat i en organisation, forening el.lign. (DISCUS 2010). 2 (eller en kvart procent) af de fleksjobansatte er selvstændige, hvor det på landsplan er 3 pct. 1 Landsdækkende fleksjobanalyse, DISCUS

8 Borgere, der indgår i undersøgelsen Alder og køn Fig. 3.3 Borgernes alder 60% 50% 48% 40% 40% 30% 28% 26% 20% 10% 0% 14% 16% 11% 4% 6% 5% 1% Under 30 år år år år Over 60 år Ikke oplyst Den største gruppe fleksjobansatte er de årige (40 pct.). En sammenligning med tal fra 2004 viser, at der i den mellemliggende periode er sket en aldersmæssig forskydning, så gruppen af fleksjobansatte over 60 år er blevet større. I 2004 var der 6 pct. over 60 år (DISCUS 2005) 2, hvor procentsatsen nu er på 16. For alle øvrige (yngre) intervaller er andelen let faldende fra 2004 til i dag. En opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at antallet af påbegyndte fleksjob fra 2004 til 2009 faldt med 30 pct. 3 Andelen af ældre fleksjobansatte er med andre ord blevet større i takt med, at færre borgere er startet i nye fleksjob. Blandt de interviewede virksomheder var der flere, der oplevede, at det er blevet sværere at få tilkendt fleksjob. En repræsentant for en virksomhed med mange fleksjobansatte udtalte eksempelvis: Fleksjobbene er blevet meget sværere at få, gudskelov. ( ) Kommunerne er ikke længere så samarbejdsvillige mht. at få fleksjob etableret. Jeg synes, det er fint, at der er kommet strengere regler, det var tiltrængt. Men i dag kigger man mest på pengepungen, og det er lidt ærgerligt, fordi vi kan risikere at sende en medarbejder ud i arbejdsløshed. 2 Fleksjobprofil København DISCUS

9 Fig. 3.4 Borgernes køn 70% 60% 56% 63% 63% 50% 40% 42% 37% 37% 30% 20% 10% 0% Mand Kvinde Ikke oplyst 2% København 2010 København 2004 På landsplan 2010 Undersøgelsen viser, at fordelingen mellem kønnene er blevet mere lige siden undersøgelsen af fleksjob i København i Kvindernes andel er over de 6 år faldet fra 63 pct. til de nuværende 56 pct. På landsplan svarer kønsfordelingen i 2010 til fordelingen i København i 2004 (DISCUS 2010). Arbejdsopgaver Fig. 3.5 Borgernes arbejdsopgaver Type arbejdsopgaver Administrativt arbejde (kontorarbejde, arkivering, postsortering/omdeling el.lign.) Undervisning, vejledning/rådgivning, pædagogisk arbejde Ejendomsservice, reparation, lagerarbejde el.lign. Reception, salg/ekspedition el.lign. Køkken, kantine, servering It-funktioner Personlig pleje (fx sosu-assistent el.lign.) Behandling (fx fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, sygerplejerske el.lign.) Håndværk, anlægsarbejde el.lign. Konsulent/analysearbejde Produktion Ledelse Andre arbejdsopgaver Ikke oplyst Andel 35 pct. 17 pct. 11 pct. 10 pct. 8 pct. 6 pct. 3 pct. 2 pct. 1 pct. 1 pct. 0 pct. 0 pct. 4 pct. 1 pct

10 Kategorien administrativt arbejde er langt det hyppigst forekommende arbejdsområde godt en tredjedel fleksjob findes inden for dette område. Det ligger fint i tråd med fordelingen af virksomheder på brancher, hvor 27 pct. befinder sig inden for administration, økonomi, jura og sprog. Derudover udfører 8 pct. fra andre brancher administrativt arbejde. 17 pct. underviser, vejleder eller har pædagogisk arbejde og 11 pct. arbejder med ejendomsservice, reparation, lagerarbejde el.lign. Det kan konstateres, at stort set ingen fleksjobansatte er beskæftiget med produktion (0 pct.) og håndværk, anlægsarbejde el.lign. (1 pct.). Virksomhederne har under interviews givet udtryk for, at de fleksjobansatte oftest udfører mere rutineprægede opgaver. På nogle arbejdspladser var kollegerne glade for, at fleksjobansatte kunne aflaste dem, når det gælder rutineprægede opgaver. Repræsentanten fra én virksomhed så det derimod som et problem, at der kun blev tunge arbejdsopgaver tilbage til ordinært ansatte, når fleksjobansatte tog sig af lette opgaver uden løft. Ændringer i arbejdsopgaver I opfølgningsskemaet spørges der til, om der er sket ændringer i de fleksjobansattes arbejdsopgaver. Det kan konstateres, at det stort set ikke forekommer 97 pct. svarer, at der ikke er sket ændringer. Når der sjældent forekommer ændringer i arbejdsopgaver blandt de fleksjobansatte, kan det, som nogle af de interviewede virksomhedsrepræsentanter var inde på, hænge sammen med, at mange har været gennem mange prøvelser, før det lykkes dem at få tilkendt fleksjob. De er derfor meget lidt tilbøjelige til at foretage eksperimenter. En interviewdeltager udtrykker det således: Nogle af de fleksjobansatte her har været nede og skrabe bunden, kan man sige de har haft det virkelig skidt. Det vil sige, at når de så kommer i fleksjob og det fungerer, så er de mere utilbøjelige til at ændre på vilkår for deres ansættelse, fordi de er bange for igen at havne der, hvor de var. Derfor holder de krampagtigt fast i det, der fungerer. Senere i rapporten vil det blive taget op, hvordan den samme usikkerhed gør sig gældende, hvad angår diskussion af ændringer i timetal Fraværsperioder Længerevarende fraværsperioder/sygdomsperioder I opfølgningsskemaet spørges der til, om der har været længerevarende fraværsperioder/sygdomsperioder siden sidste opfølgning. Svarene beror på subjektive vurderinger af, om arbejdsgiver og den ansatte har oplevet fraværene som længerevarende

11 Fig. 3.6 Længerevarende fraværsperioder/sygdomsperioder 100% 80% 84% 60% 40% 20% 0% 16% Ja Nej I 16 pct. af tilfældene har der været fraværsperioder/sygdomsperioder, der vurderes som længerevarende. Da fleksjob tilkendes af helbredsmæssige årsager fysiske, psykiske eller en kombination virker 16 pct. med længerevarende fraværsperioder ikke som en stor andel. En undersøgelse af fleksjob med fokus på de afbrudte fleksjob, som DISCUS foretog i 2003, viste, at helbredsforringelser og fravær i langt de fleste tilfælde angives som årsagerne til, at fleksjobbet afbrydes. 4 Længerevarende sygefravær er derfor en indikator på, at der skal være ekstra opmærksomhed på at fastholde medarbejderen. I tidligere fleksjobundersøgelser er der dog ikke stillet spørgsmål om fraværsperioder, og der er derfor ikke mulighed for at vurdere udviklingen. Antal fraværsperioder Blandt de 16 pct., der har oplyst, at der har været længerevarende fraværsperioder, er det i nogle tilfælde angivet, hvor mange perioder, der har været tale om. Nedenstående tabel viser, hvor mange fraværsperioder, der har været tale om. Tabellen siger altså noget om det lille mindretal på 16 pct., der har haft længerevarende fraværsperioder. Fig. 3.7 Antal fraværsperioder blandt langtidsfraværende 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 11% 4% 18% 1 periode 2 perioder 3 perioder 4 perioder eller flere 26% Ikke oplyst 4 Undersøgelse af fleksjob i København med fokus på det afbrudte fleksjob. DISCUS

12 Ca. halvdelen af borgerne med langtidsfravær har ikke haft mere end to fraværsperioder, og blot 18 pct. oplyser, at de har været fraværende i mere end tre perioder. De 18 pct. med fire fraværsperioder eller derover udgør ca. 3 pct. af samtlige respondenter. Virksomheders erfaringer med fravær Når man spørger virksomhederne om deres erfaringer med fravær blandt fleksjobansatte, tegner der sig et billede af, at der er flere udfordringer med denne type ansatte i forhold til virksomhedernes øvrige ansatte. En repræsentant for en offentlig virksomhed udtaler: Det [fravær]er en omkostning, for vi har to ansatte, der er nede på timer, og de kommer næsten dagligt og siger: Nu skal jeg have 3 fridage. Så står man der og man får ikke at vide hvorfor. Nogle virksomheder peger på, at der er særlige udfordringer forbundet med sygefravær, når det gælder psykisk sårbare. Disse medarbejderes øgede hudløshed gør det svært at vende tilbage til arbejdspladsen efter længere tids fravær. En repræsentant for en større offentlig virksomhed beskriver dilemmaet med følgende eksempel: Vi har to [fleksjobansatte] med psykiske problemer, som er mødt op og har passet deres arbejde i lang tid. Pludselig bliver de dårlige og er syge gennem længere tid, og så er det svært at komme tilbage igen til arbejdet. Nogle gange bliver vi nødt til at sige: Du skal komme i morgen, for ellers får vi dem aldrig tilbage igen. Når de så kommer næste dag, siger deres kolleger måske: Hvor er det godt, du er kommet tilbage igen. Og det kan de godt få lavet om til noget negativt, og så bliver de måske hjemme et par dage, indtil vi igen ringer til dem og beder dem komme dagen efter. Altså, jeg ved ikke, om de bliver syge, men de bliver i hvert fald hjemme. Det er ligesom om, at de finder på alt muligt. Så begynder de at fejle forskellige ting: Pludselig er det noget med øjnene, der gør, at de har brug for skærmbriller. ( ) Vi har endnu ikke afskediget nogen på grund af højt sygefravær, men andre medarbejdere begynder hurtigt at se skævt til dem. Flere hæfter sig dog ved, at medarbejdere, der fastholdes i job gennem tilkendelse af fleksjob, blomstrer op efter at have fået tilkendt fleksjob, fordi de med nedsat arbejdstid får mulighed for at restituere sig tilstrækkeligt, samtidig med at de er glade for, at de fortsat har mulighed for at bruge deres kompetencer

13 3.3. Ændring i arbejdsevne I opfølgningsskemaet bliver arbejdsgiveren og den fleksjobansatte bedt om at svare på, om der er sket en ændring i den fleksjobansattes arbejdsevne. Nedenstående figur viser, hvordan svarene på det spørgsmål fordeler sig: Fig. 3.8 Ændring i arbejdsevnen 100% 90% 88% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% Arbejdsevnen er forbedret Arbejdsevnen er den samme 8% Arbejdsevnen er forværret 1% Ikke oplyst I 88 pct. af tilfældene svares der, at der ikke er sket nogen ændring i arbejdsevnen. I de tilfælde, hvor der har været en ændring, har det hyppigst været til det værre 8 pct. af tilfældene mens det i 3 pct. af tilfældene er angivet, at arbejdsevnen er forbedret. DISCUS landsdækkende fleksjobanalyse fra 2010 viser overordnet samme tendens til, at borgerens arbejdsmæssige situation er stationær. I den landsdækkende undersøgelse blev borgerne specifikt spurgt om, hvorvidt der var sket ændringer i arbejdsevnen siden ansættelsen. Flertallet, som har svaret, at der ikke er sket ændringer i arbejdsevnen, var her knap så markant (64 pct.). Tallene kan dog ikke direkte sammenlignes, da respondenterne i nærværende undersøgelse primært har forholdt sig til, hvad der måtte være sket af ændringer siden sidste opfølgning. En længere periode giver større sandsynlighed for, at der sker ændringer. Der er en svag tendens til, at flere offentligt end privat ansatte oplever, at der er sket en bedring i arbejdsevnen. Samtidig er der en lille overvægt af offentligt ansatte, der tilkendegiver, at deres arbejdsevne er blevet forringet

14 Årsager til forbedret arbejdsevne I de tilfælde, hvor arbejdsevnen udvikler sig til det bedre, har 71 pct. angivet trivsel i jobbet som årsag. Andre årsager er større fortrolighed med arbejdsopgaver (21 pct.), medarbejderens forbedrede helbredstilstand samt, at medarbejderen gennem kurser og træning mv. er blevet opkvalificeret. Årsager til forringet arbejdsevne Hvis arbejdsevnen forringes, viser det sig, at det i næsten alle tilfælde (95 pct.) hænger sammen med en forværring af medarbejderens helbredsmæssige tilstand. I enkeltstående tilfælde nævnes manglende trivsel og nye jobfunktioner, som medarbejderen endnu ikke er fortrolig med, som årsager til forringet arbejdsevne. Den landsdækkende fleksjobanalyse fra 2010 (DISCUS 2010) peger ligeledes på, at forværring i helbredstilstanden er den helt afgørende faktor, når borgernes arbejdsevne forværres (74 pct. af de adspurgte virksomheder angiver helbredet som årsag til den negative udvikling i arbejdsindsatsen) Udvikling af arbejdsevnen I fokusgrupperne fik deltagerne mulighed for at udfolde spørgsmålet om de ansattes arbejdsevne nærmere. Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser er, at der er forskellige faktorer og dagsordener på spil, når det drejer sig om udviklingsperspektivet i fleksjobansættelserne. Den fleksjobansatte, virksomheden og JSV kan have hver deres vinkel på sagen. Derfor følger her beskrivelser af, hvordan virksomhederne oplever, at henholdsvis de fleksjobansatte og jobcentrene forholder sig til udvikling. Udvikling og den ansattes vinkel Som nævnt i afsnittet om ændring af arbejdsopgaver, kan der være en tendens til, at fleksjobansatte, der længe har ønsket og måske har kæmpet hårdt for at få tilkendt fleksjob, er nervøse for at miste det igen. Som konsekvens kan det være vanskeligt overhovedet at tale om udvikling af arbejdsevne og ændring af timetal. En repræsentant for en stor offentlig virksomhed udtaler: Vi oplever, at folk, der bliver ansat som fleksjobbere, er meget sårbare, fordi de har været gennem en proces, hvor de virkelig føler, at de har måttet kæmpe hårdt for at opnå den ordning, og de er meget bevidste om at beskytte den. Det, tror jeg, er noget af det, der kan have betydning for det videre forløb. De er meget bange for, at man skal snakke om den aftale, fordi det virkelig er noget, der betyder noget for dem. Jeg tror, de er bange for, at de kan miste fleksjobbet, hvis de forbedrer sig. ( ) Vi oplever det også de første gange, de bliver indkaldt til opfølgningssamtaler de er utroligt ængstelige: Hvad er nu det? Hvad skal der så ske? Hvad vil de spørge mig om?

15 Ovenstående citat eksemplificerer et negativt incitament for den ansatte til at beskæftige sig med udvikling af arbejdsevnen. Andre tilkendegav, at der heller ikke eksisterer noget positivt incitament for udvikling i fleksjobbet: Jeg tænker, at når du får tilkendt fleksjob, og du har en stilling, så får du jo din fulde løn, så hvad findes der af incitamenter hvorfor skulle man yde mere for de samme penge? Hvis den fleksjobansattes arbejdsevne reelt øges, oplever nogle repræsentanter fra virksomhederne, vi har talt med, at de overskydende kræfter lægges andre steder end på jobbet: Man vænner sig jo også let til at have en arbejdsuge på 12 timer. Vi har en ansat, som jeg har indtryk af når alt muligt i sin fritid, og som kan lade familien dynge alle opgaver over på hende. Endelig blev det tilkendegivet, at det i rigtig mange tilfælde drejer sig om fysisk nedslidte mennesker, som kun kan se frem til en forværring af helbredstilstanden. I de tilfælde handler det mere om at bevare status quo end at tænke i udvikling. Oplevelsen af JSV s tilgang til udvikling af den fleksjobansa t- tes arbejdsevne Stort set alle virksomheder tilkendegav, at de ikke oplever nogen interesse for at tale om udvikling fra JSV s side. Følgende citater er karakteristiske for de beskrivelser, virksomhederne gav af JSV s (manglende) italesættelse af udviklingsperspektivet: I de opfølgningssamtaler, vi har med kommunen, er de ikke særlig interesserede i at tale om udvikling. Det handler meget om trivsel, og det er jo fint, men det er ikke så fremadrettet. Vi [virksomheden] har meget fokus på, om der er flere funktioner, den fleksjobansatte kan udføre, men jeg oplever ikke, at de fra kommunen er særlig villige til at ændre på noget. Det er meget sådan, niks, nu er det fleksjob sådan, færdig, så er det sådan, det er. Det er rigtig, rigtig svært at få det ændret. ( ) De går for meget op i, at der er det antal timer, der er, færdig. ( ) Der burde være en større fleksibilitet. Flere gav udtryk for en fornemmelse af, at JSV ved opfølgningssamtaler agerer den fleksjobansattes advokat, og at der ikke lyttes til arbejdsgiverens vurdering af, om der er sket forbedringer af arbejdsevnen. Det blev tilkendegivet, at timetallet fra JSV s side i reglen kun tematiseres, når det handler om nedjusteringer. Spørgsmålet er, hvad JSV har mulighed for at gøre anderledes. Det blev der givet et ret konkret bud på, som handlede om allerede ved ansættelsen at italesætte udviklingsperspektivet: Man kunne tage fat i det, allerede når man bevilger fleksjobbet afhængigt af, hvad baggrunden er. Hvis det f.eks. skyldes traumer, og man ved, at der er mulighed for at få det bedre med årene, kunne man ved ansættelsen sige: Vi sætter det til x-antal timer nu, og så

16 evaluerer vi løbende. Det kunne skabe en bevidsthed om, hvad der fungerer, hvis man fra starten siger: Vi er usikre på, om det skal blive ved med at være samme timetal, men vi evaluerer det løbende og arbejder hen imod, at du kan blive ansat på normale vilkår. Jeg tror, man skal tage fat på det allerede der, for ellers bliver det umuligt at komme igennem med senere. Det kan konkluderes, at fokusgrupperne ikke mener, at opfølgningen har fokus på udvikling af arbejdsevnen. Det kan der som nævnt være flere grunde til, bl.a. fraværet af positive incitamenter, men fokusgrupperne kom samlet set med en markant tilkendegivelse fra virksomhedernes side af, at JSV ikke har tilstrækkelig fokus på udvikling af arbejdsevnen hos de fleksjobansatte Ændring i skånebehov og behov for opfølgning s- samtale Et af formålene med at udsende opfølgningsskemaet er at opfange eventuelle behov for justering af jobfunktioner, arbejdstid eller andre skånehensyn. Fig. 3.9 Behov for justering af skånehensyn? 100% 96% 80% 60% 40% 20% 0% 4% Ja Nej Figuren taler sit eget tydelige sprog om, at der i hovedparten af ansættelserne ikke opleves behov for justering af skånehensyn. 4 pct. ønsker ændrede skånehensyn. Det hænger formentlig sammen med den korte tidshorisont, der vurderes. Behov for personlig opfølgningssamtale Opfølgningsskemaet afsluttes med et spørgsmål om, hvorvidt der er behov for en personlig opfølgningssamtale på virksomheden. Det spørgsmål er det ligeledes 4 pct. af respondenterne, der svarer ja til. En krydskørsel viser, at der ikke er et 1:1-forhold mellem de 4 pct., der oplever behov for ændring i skånehensyn og de 4 pct., der ønsker opfølgningssamtale. 60 pct. af dem, der udtrykker behov for opfølgningssamtale har ikke angivet, at der er behov for at justere skånehensyn. Mange skånehensyn håndteres således af virksomhederne selv, dvs. uden involvering af JSV

17 3.6. Forholdet til kolleger I opfølgningsskemaet er der to spørgsmål, der har med den fleksjobansattes trivsel at gøre. Det ene handler om, hvorvidt medarbejderen er integreret i kollegagruppen. Fig Er medarbejderen integreret i kollegagruppen? 100% 96% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja 4% Nej Hele 96 pct. af de fleksjobansatte tilkendegiver, at de føler sig integreret i kollegagruppen, deltager i møder m.m., hvilket må ses som et udtryk for god trivsel. Fokusgrupperne om integrationen i kollegagruppen Fokusgrupperne tegnede et knapt så entydigt og uproblematisk billede af forholdet mellem de fleksjobansatte og deres kolleger. Flere var inde på, at de fleksjobansatte nyder samme rettigheder som de øvrige ansatte (medarbejdersamtaler mv.), men at de til gengæld ikke har samme forpligtelser og det kan give problemer. Der kom således tilkendegivelser om, at der af og til mangler forståelse for de fleksjobansattes særlige vilkår blandt kollegerne. Der har været meget forskel på, hvordan kollegerne har taget det. Det har været alt lige fra giftig gul misundelse til nej hvor er det godt, du kan få sådan et job, så du kan blive her. Personen bag ovenstående citat, som er teamleder i en større offentlig virksomhed, har holdt møder med kolleger med en negativ attitude over for den fleksjobansatte med det formål at forbedre arbejdsmiljøet. For som hun forklarer: Jeg har holdt møder med nogle af dem, hvor jeg har spurgt: Hvad er det, der gør, at du er misundelig. ( ) Vil du bytte? Du skal også tage smerterne. Det vil de jo så ikke, og det viser sig ofte, at de ikke har forstået, hvorfor det har været nødvendigt med et fleksjob

18 Flere kom ind på, at et forhold, der spiller en central rolle for det kollegiale miljø, er graden af åbenhed om årsagerne bag tilkendelsen af fleksjob. Pointen er, at det er nemmere for kolleger at acceptere, at der gælder særlige vilkår for den fleksjobansatte, hvis ansættelsesforholdene ikke er omgærdet af mystik og tabuer. Jo større åbenhed desto mindre rum for mytedannelse. Det giver nogle særlige udfordringer for ledelsen: Jeg tror, det er vigtigt, at man som leder er åben over for at snakke med den fleksjobansatte om, hvad der er årsagen til det enkelte fleksjob. Men det glider også meget bedre, hvis fleksjobtageren selv er åben over for at tale med sine kolleger om, hvorfor han/hun er her. ( ) Det er selvfølgelig ikke alle, der kan det, men hvis man kan, så glider det ligesom bedre. Dem, der har svært ved at tale om det, får det også svært i flokken. Der var blandt de interviewede stor enighed om, at det sociale element i ansættelserne har en afgørende betydning for, om ansættelsen fungerer. Derfor er det vigtigt, at forskel i ansættelsesvilkår ikke kommer til at stå i vejen for trivslen. Én formulerer det således: Er der noget, man som fleksjobber mærker, så er det, hvis der ses skævt til, at man f.eks. går før de andre. De særligt skånsomme ansættelsesforhold kan med andre ord gøre det sværere for den fleksjobansatte at blive fuldt og helt integreret i kollegagruppen. Nogle nævner i den forbindelse, at man som leder skal huske også at stille krav til de fleksjobansatte: Jeg tror, at man som fleksjobber ville føle det underligt, hvis der ikke blev stillet krav til én. Så ville man egentlig ikke føle sig særlig værdsat. ( ) Man må ikke falde i den der grøft med at, det er også synd for dem. Nogle af de interviewede påpeger, at der kan være problemer med, at de fleksjobansatte ikke deltager i sociale aktiviteter, der ligger ud over deres arbejdstid. Det samme er nogle steder tilføjet i opfølgningsskemaer, hvor der er svaret ja til, at den fleksjobansatte føler sig integreret i kollegagruppen. På trods af de mange udfordringer, der kan være forbundet med at have medarbejdere ansat i fleksjob, kan det konkluderes, at virksomhederne er i stand til at løfte opgaven og sørge for, at der alligevel finder en integration sted i forhold til kollegerne. Det vidner andelen på 96 pct., der føler sig integreret i kollegagruppen om, ligesom det kommer til udtryk i svarene om, hvorvidt der er gensidig tilfredshed med ansættelsesforholdet (se afsnit 3.7 nedenfor)

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

- en delundersøgelse af den landsdækkende fleksjobanalyse 2010

- en delundersøgelse af den landsdækkende fleksjobanalyse 2010 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 115 Offentligt Oktober 2010 VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE VEDR. FLEKSJOB - en delundersøgelse af den landsdækkende fleksjobanalyse 2010 Indhold INDLEDNING

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

- en delundersøgelse af den landsdækkende fleksjobanalyse 2010

- en delundersøgelse af den landsdækkende fleksjobanalyse 2010 Oktober 2010 BORGERUNDERSØGELSE VEDR. FLEKSJOB - en delundersøgelse af den landsdækkende fleksjobanalyse 2010 INDHOLD INDLEDNING 4 Kort om Borgerundersøgelsen... 4 Kort om delrapporten... 4 DE FLEKSJOBVISITEREDE

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Sygefravær i danske virksomheder

Sygefravær i danske virksomheder Sygefravær i danske virksomheder MMM, februar 2012 1 Mange virksomheder arbejder målrettet på at modvirke sygefravær blandt medarbejderne. Sygefraværet koster hvert år milliarder i tabt arbejde, og især

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

A og B hold på arbejdspladserne. Arbejdsmarkedspolitiske reformer

A og B hold på arbejdspladserne. Arbejdsmarkedspolitiske reformer A og B hold på arbejdspladserne Arbejdsmarkedspolitiske reformer Kate Sørensen Socialformidler og freelance underviser på LO skolen Til 1989 beskæftiget i Københavns kommune, senest som fuldmægtig Fra

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

MUS - medarbejderudviklingssamtale

MUS - medarbejderudviklingssamtale MUS - medarbejderudviklingssamtale Navn, dato, år Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen MUS er et redskab til videreudvikling af medarbejderens kompetencer og værdi for arbejdspladsen. Samtalen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Disposition Hvad ved vi? Om ansatte i fleksjob Om personer på ledighedsydelse Om førtidspensionister i skånejob Om den nye fleksjobaftale

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland December 2011 Afsæt Mere end 15 års erfaring med arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Notat Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indhold og opsummering... 2 Baggrund... 3 Om undersøgelsen... 3 Begrundelse for ansættelse... 3 Erfaringer

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

Sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob April 2014 Bilag til rapporten: Sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob INDHOLD Bilag 1. Virksomhedsundersøgelse 3 Bredt kendskab til de sociale kapitler... 3 Aftaler om, mål med og typer af skånehensyn...

Læs mere

Januar 2006 UNDERSØGELSE. Førtidspensionister i løntilskudsjob

Januar 2006 UNDERSØGELSE. Førtidspensionister i løntilskudsjob Januar 2006 UNDERSØGELSE Førtidspensionister i løntilskudsjob Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Om førtidspension og skånejob 6 4. Dataindsamling og metode 9 Spørgeskemaundersøgelsen... 9

Læs mere

Etablering af fleksjob i små virksomheder

Etablering af fleksjob i små virksomheder Inspiration til jobcentre Etablering af fleksjob i små virksomheder Slå to fluer med et smæk: Etablér et fleksjob og bidrag til udviklingen i virksomheden April 2007 FORORD 7 ud af 10 fleksjob etableres

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere