Meritten Produktionshøjskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meritten Produktionshøjskole"

Transkript

1 Meritten Produktionshøjskole Virksomhedsplan Udarbejdet den Af: Conny Petersen på vegne af bestyrelsen M e r i t t e n Side 1

2 Indhold Indhold Indledning Historie Målgruppen Bestyrelsen Organisationsstruktur og bemanding: Styringsgrundlag Mission Vision Strategi Værdigrundlag Merittens pædagogiske grundlag Livslang læring og kompetenceudvikling Produktion og undervisning Værkstedsbeskrivelse Sociale klausuler Politikker Økonomi Undervisnings miljøvurdering Fysiske rammer M e r i t t e n Side 2

3 1.0 Indledning Merittens bestyrelse skal hvert år udarbejde en virksomhedsplan med angivelse af mål og målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden. Beskrivelsen skal være så fyldig og præcis, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om skolens virksomhed er i overensstemmelse med lovens 3 og 4, der omtaler mål, målgrupper og uddannelsesindhold. Virksomhedsplanen skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen, men skal på forlangende udleveres til Undervisningsministeriet. Virksomhedsplanen er skolens overordnede styreredskab. Heri fastsættes og beskrives produktionsskolens formål, målgrupper, undervisningsaktiviteter (både faglige, boglige og høj skoleaktiviteter), vejledningsindsats, fysiske rammer, organisation, samarbejdspartnere og økonomi. Ud over at være et styreredskab kan virksomhedsplanens elementer og indholdsbeskrivelse også naturligt være udgangspunkt for en årlig kiggen tilbage/ evaluering af skolens virksomhed. 2.0 Historie Profilen Bov Produktionshøjskole etableredes som en selvejende institution med egen bestyrelse og påbegyndte sin virksomhed den 1. april På dette tidspunkt var normeringen 25 årselever. I år 2000 etablerede Profilen en særlig afdeling for unge, der var sent udviklede eller havde diagnosen Asperges syndrom. Denne afdeling for unge med særlige behov er i dag en integreret del af Profilens øvrige produktionshøjskoleforløb. Det vil med andre ord sige, at vi i dag indskriver unge med udvidet behov under samme vilkår som vores øvrige elever, dog betaler kommunerne et mindre beløb for den særlige normering og afdækning af PAS test m.m. I 2010 og 2011afholdt og udbød vi STUèn (Særlig Tilrettelagt Uddannelse L 564) for Aabenraa kommune. Foruden udbød vi 2 UI kurser i IT og multimedie og sammen med Jobcenteret Centeret i Aabenraa etablerede vi et aktiveringstilbud til borgere, som skulle afklares i forhold til arbejde eller uddannelse. Denne blev genudbudt i 2011, hvor skolen desværre ikke fik andel i dette. Her i 2012 har skolen vundet en forlængelse af det tilbudte STU forløb som nu løber frem til og med Som noget nyt har skolen valgt at skifter navn til Meritten og rykker imod Aabenraa Centrum. M e r i t t e n Side 3

4 Hvorfor navnet: Meritten Fordi Merit betyder fortjeneste. Man får dokumenterede kompetencer som kan overføres fra en uddannelse til en anden. Dermed bliver Meritten synonym med en reel uddannelse, man kan prale af på CV et, men mest af alt en adgangsbillet til at finde den helt rigtige plads i livet. Meritten står for at give personlige kompetencer og skabe menneskelig udvikling. De unge står over for et valg om deres fremtid. Det kan være både forvirrende og befriende at skulle træffe et sådant valg, men fordi Meritten sætter den unges personlige og sociale udvikling i fokus, bliver det overvejende befriende at gøre det, og bibringer de unge troen på at man kan stå fast ved det valg man træffer. Med sig fra Meritten får man de kompetencer, der gør, at man kan gennemføre sine planer og dermed har større chance for succes i andre aspekter af livet. Meritten præger væsentlige aspekter af ens liv, og de unge får en oplevelse for livet. 3.0 Målgruppen Meritten tilbyder: undervisning/ produktion til unge mellem 16 og 25 år, der ikke umiddelbart har de nødvendige forudsætninger for at gå i gang med, eller fortsætte en ungdomsuddannelse lærings og udviklingsmiljøer, der tilgodeser de unges muligheder for at erhverve sig de nødvendige personlige, sociale og faglige kompetencer, så de på sigt kan opfylde de krav samfundet stiller dem undervisning/produktion i mindre praksisfællesskaber, så de unges færdigheder og kompetencer afdækkes et målrettet og veltilrettelagt forløb, der giver de unge en større mulighed for at komme videre med deres uddannelses - og arbejdsliv et forløb, hvor de unges individuelle behov tilgodeses, hvilket specielt kommer til udtryk i deres forløbs- og handleplaner Hos os der er således mulighed for i ro og fred at afprøve sine forskellige færdigheder og erhvervsmæssige interesser. Der er stor mulighed for at udfolde sig alene og plads til at lære i grupper. I øvrigt er Meritten en meget erhvervsorienteret produktionshøjskole. Vi er kendt for at skabe anerkendende rammer, hvor der primært fokuseres på muligheder frem for begrænsninger, hvilket også skal være sådan i fremtiden. M e r i t t e n Side 4

5 4.0 Bestyrelsen Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Skolens vedtægter er godkendt af Aabenraa kommune, der yder skolen, det i loven fastsatte årlige, grundtilskud. Skolens bestyrelse: Formand: Svend Hansen Tarp - Aabenraa byråd Næstformand: Dieter Hansen - LO Johannes Christiansen - DA Philip Tietje Aabenraa byråd Ejler Schytt Aabenraa byråd Eigil Ege PUC Anne Lildholdt Jensen - medarbejder repræsentant 5.0 Organisationsstruktur og bemanding: BESTYRELSEN FAGLÆRERE VÆRKSTEDER VEJLEDER OG ADMIN TEAM FORSTANDER IDV AFDELINGSLEDERE LÆRERE Der er i 2012 ansat følgende på Meritten: 1 Forstander 2 Administrative medarbejdere 1 Vejleder 1 Pædagog 1 Folkeskole lærer 5 Faglærere 3 Medarbejder i flexjob. Derudover er der i indtægtsdækket virksomhed tilknyttet: 2 Afdelingsledere 1 Administrativ medarbejder 4 Pædagoger 1 Folkeskole lærer 4 Faglærere M e r i t t e n Side 5

6 6.0 Styringsgrundlag Bestyrelsen er øverste myndighed for skolen. Bestyrelsen varetager skolens interesser som produktionshøjskole og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra forstander skolens budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver regnskabet. Bestyrelsen udarbejder skolens vedtægt og ændringer heri. Skolens daglige ledelse varetages af forstanderen inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Forstanderen indstiller ansættelse og afskedigelse af medarbejdere til bestyrelsen. Forstanderen indstiller budgettet til bestyrelsen og underskriver regnskabet. Forstanderen tegner skolen med undtagelse af dispositioner over lejet ejendom og træffer afgørelse i alle sager, der ikke ved lov eller delegation er henlagt til andre. Forstanderen skal godkende alle eksterne samarbejder, der forpligter skolen. Skolens administrative medarbejdere varetager den administrative drift og udvikling. Foruden fungerer administrationen som et kompetent serviceorgan til understøttelse af skolens ledelse, medarbejdere og de unge. Derudover er det administrationens opgave sammen med forstanderen, at sikre at de love, regler og myndighedskrav, der gælder for skolen, efterleves. Vejlederens opgave er sammen med faglærerne at lære og træne de unge i at: få overblik over deres kommende uddannelse eller arbejdsliv. arbejde målbevidst ved hjælp af delmål. Overveje, hvordan disse mål kan nås tænke over egen måde at lære på. Analysere og beskrive problemer. kunne se og påvirke egen udvikling. vurdere egne præstationer - selvevaluering. evaluere sammen med andre og på andres præstationer. samarbejde, få og give støtte. formulere sig skriftligt og mundtligt. kvalificere samtalen. bidrage til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. bruge vejledningsmappen som fundament for samtale og vejledning. udvikle kontakten til værkstedslærer/praktikansvarlig og andre væsentlige voksne. bidrage til at skabe god sammenhæng mellem skole og praktik. forberede og forbedre uddannelsesskift eller overgange. De enkelte trin i vejledningsprocessen er: Trin 1: Indslusning Trin 2: Forløbsplan Trin 3: Log-in Trin 4: Udslusning Ovenstående fire trin sikrer at de unge får en handleplan, der samtidig dokumenterer deres realkompetence. I 2012 arbejdes der på at få digitaliseret realkompetence processen. M e r i t t e n Side 6

7 7.0 Mission Meritten Produktionshøjskoles mission er at skabe de bedste lærings- og udviklingsmiljøer, hvor unge mellem 16 og 25 år får muligheden for at erhverve sig de nødvendige personlige, sociale og faglige kompetencer, så de efter endt skoleophold kan vælge og påbegynde en uddannelse eller et arbejde. 8.0 Vision Merittens vision er at medskabe bæredygtige løsninger for samfundet når det gælder udvikling af unge mellem 16 og 25 år, hvor målet er at de føler sig kompetencemæssigt rustet til uddannelse eller arbejde, sagt med andre ord De har fået Merit til samfundet. 9.0 Strategi Sikre en vellykket etablering og drift af Meritten i Aabenraa centrum Fortsat udvikle de pædagogiske kompetencer så udslusningsprocenten til uddannelse og job vokser Arbejde på at skabe respekt og anerkendelse om skolens resultater Skabe vækst og udvikling i IDV aktiviteter der giver mening 10.0 Værdigrundlag Merittens værdigrundlag bygger på to fundamentale grundlæggende behov i relationer mellem mennesket, som er: Anerkendelse At arbejde anerkendende betyder at samtaleformen bygger på lærernes evne og vilje til at forholde sig åbent og inkluderende til unges indre virkelighed og selvforståelse. Således at den unge føler sit perspektiv anerkendt og bekræftet. - Søg først at forstå senere blive forstået Autencitet At være autentisk betyder at være ægte, stabil og til at stole på. Det er tilstedevær af autencitet i vores - relationer, der gør den store forskel på, hvilke forhold, der får en blivende konstruktiv og positiv indflydelse på livet. Det er her vi er modtagelige og åbne for læring, hvilket er altafgørende for at opnå Merit. M e r i t t e n Side 7

8 Læring Læring er ikke nødvendigvis imitation eller kopiering. Men det er gennem deltagelse i et fællesskab, at man opøver rutiner og praksisser der med tiden gør at man når status som kompetent udøver i det danske samfund Merittens pædagogiske grundlag. På Meritten tager vi udgangspunkt i hvad der fungerer allerbedst med udgangspunkt i værdierne Anerkendelse, Autencitet og Læring. Det gælder for Merittens ordinære forløb og for alle andre aktiviteter som Meritten driver. Vi arbejder pædagogisk praktisk, således at vi fokuserer på det bedste i fortiden og nutiden med henblik på at forfølge de unges drømme og muligheder for, hvad de kunne være i fremtiden. Værdsættende samtale eller undersøgelse handler om, at udforske og afdække succeser, positive erfaringer og højdepunkter, at lære af disse og på baggrund heraf formulere ønsker og visioner for fremtiden samt foretage de handlinger, der skaber den fremtid den unge drømmer om. Autencitet betyder ægthed, pålidelighed, retsgyldighed. Vi er spejle for de unges identitet. Når vi spejler dem, viser vi dem hvad deres handlinger og præstationer betyder. Vi viser dem også, hvem de er. Denne spejling skal være sand for at være sund. Er den ikke det svigter vi det autentiske. Fraværet af autencitet i lærer elev forholdet gør en stor forskel på, hvilke forhold der får en destruktiv indflydelse på personens liv. Stor grænsedebat i pædagogikken. De unge udvikler sig ikke af grænser, de unge udvikler sig i samspil med lærene, der mestre afgrænsning af sig selv. Selvafgrænsning hos os indebærer blandt andet at vi undgår værdidomme i forhold til de unges oplevelser. Dvs. afgrænser vores oplevelse fra de unge og anerkender at de unge kan have deres eget perspektiv. F.eks. I stedet for at sige; Det er ikke sjovt at sprøjte med vand, det må man ikke, når de unge tydeligvis finder det sjovt, kan den selvafgrænsede ansatte sige: Du morer dig, men jeg syntes ikke det er sjovt at blive våd. Du skal stoppe. M e r i t t e n Side 8

9 Pointen er at den unge lærer om sig selv og andre ved at mødes med mennesker som forstår dem og de unge lærer at forstå andre ved at mødes med andre menneskers personlige perspektiv. Regler som opleves som fornuftige og retfærdige er en anden og vigtig form for anerkendelse. Gennem en målrettet tværfaglig indsats, er det målet, at den unge vil have opnået en afdækning og udvikling af deres sociale, personlige og faglige kompetencer. Den unge vil således i dagligdagen under særlige tilrettelagte rammer møde en del af de samme krav, som der stilles på enhver anden arbejds- og uddannelsesplads, og det er i mødet med disse kulturer, at der aktivt vil blive arbejdet med den unges fokuspunkter. Der arbejdes ud fra den enkelte unges forudsætninger, afdækket i PAS og læringsstilstesten, dette sikrer den optimale læring Livslang læring og kompetenceudvikling For at sikre livslang læring arbejder Merittens medarbejdere sammen med forstanderen omkring handleplanen for ledelses grundlag og systematisk kompetenceudvikling. Begrundelsen er at vi som personale gruppe gerne vil kvalificere os yderligere til: omstilling til nye opgaver effektivisering og kvalitetsudvikling øget digitalisering sikre vores værdi i nuværende job at sikre attraktive arbejdspladser at styrke de unges sociale, personlige og faglige behov Vores fælles ønsker: fokus på handlinger på arbejdspladsen fokus på ledelsesgrundlaget styrkelse af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling kompetenceudvikling skal understøtte de strategiske mål sikring af kvalitet i aktiviteterne krav om øget effekt Udgangspunktet for ovenstående er ofte gruppeudviklings samtaler hvor medarbejdernes behov for efter - videre uddannelse fastsættes. I forhold til ledelsesgrundlaget udarbejdes dette hovedsagligt på pædagogiske dage. Handleplanen som lærerteamet udvikler, sikrer at afvikling af kurser, temadage, konferencer tilrettelægges sådan, at de griber mindst mulig ind i den daglige drift. Afviklingen af efter - videre uddannelsen fremgår af årsplanen. M e r i t t e n Side 9

10 13.0 Produktion og undervisning Hverdagen på Meritten veksler mellem produktion og undervisning. Undervisningen i dagligdagen foregår imidlertid på mange forskellige planer, og det er ikke altid lige let at skelne mellem arbejde og undervisning. Normalt opererer vi med to begreber: afledt og almen undervisning. Den afledte undervisning er det, der foregår i umiddelbar tilknytning til arbejdet på værkstedet: Hvor meget træ skal der bruges til det bord, vi skal bygge? Hvordan måler vi med en skydelære? Hvordan laver vi opskriften på middagsretten om fra fire personer til 30? Den almene undervisning beskæftiger sig som navnet siger med mere generel indlæring i for eksempel dansk og regning, som varetages lærerne på Meritten. Imidlertid er det, som ovenstående eksempler viser, der, hvor arbejde og undervisning kommer så tæt på hinanden eller helt flyder sammen, der sker den bedste indlæring. (http://pub.uvm.dk/2000/prod/hel.htm#6.4) Vi arbejder ud fra at arbejdslivet får større værdi, når de unge kan se meningen med det, de bliver sat til. Vi tror på, at trivsel og motivation opstår, når de unge kan lide det de laver, fordi det de laver giver mening i en atmosfære, hvor de kan udvikle sig, hvilket giver nogle gode forudsætninger for deres samarbejdsevner, ansvarlighed og mødedisciplin. Sammenfattende kan det siges, at særligt på værkstederne, hvor produktionen er synlig for de fleste af de unge, spiller legitim perifer deltagelse en afgørende rolle. Her er det den gradvise tilegnelse af arbejdsopgaverne, der springer i øjnene. Det kommer til udtryk ved, at de unge lærer ved at begynde med simple opgaver for derefter gradvist at opsøge eller få tildelt mere komplekse opgaver i forbindelse med, at de tilegner sig de relevante færdigheder. Denne stræben efter at forstå sig selv i forhold til, hvordan helheden fungerer, er et væsentligt træk ved de læringsoplevelser, som de unge fæstner sig ved. I forhold til de unge, som har ganske særlige behov, er der deciderede opgaver, som indeholder begrænsede læringsressourcer. Sat ind i en pædagogisk og læringsteoretisk ramme, så er det væsentligt at understrege, at læreprocesserne her beskrives i forhold til, hvordan praksisfællesskaberne er organiserede. Læreprocesserne forstås ikke i forhold til hverken individets kognitive, emotionelle eller metakognitive processer. De bliver her forstået i forhold til de konkrete sammenhænge, som de unge indgår i, derfor bliver lærernes pædagogiske tilgang coaching, kognitiv træning samt leg og læring for alvor. Udover produktion og undervisning er der gode muligheder for at komme i praktik og kombinationsforløb. Da vi som skole har en stor kontaktflade til erhvervs og uddannelseslivet, er der mange muligheder. De unge kan blive på Meritten indtil et nyt relevant forløb er sat i gang for dem. Til dette arbejde bliver vejledningen et vigtigt omdrejningspunkt, da forløbsplanen skal sikre dem en god overgang. Så Meritten sørger for at sende de unge videre i systemet, så snart de har opnået de fornødne kompetencer. De unge har medindflydelse på deres egne og de mere M e r i t t e n Side 10

11 generelle forhold på Meritten/arbejdspladsen. Medindflydelsen får de unge via den daglige kontakt med forstanderen og lærerne men også gennem fællesrådet. (Ved fællesrådet er alle i hele huset til stede.) Da Meritten skal tilrettelægge en hverdag, der tilgodeser, at der er mulighed for at udvikle alle kompetencelagene, sørger vi for at de unge får mulighed for at medvirke aktivt i Meritten liv og drift. Som skole mener vi at fællesskab skal vægtes højt, hvilket vi tilgodeser med fælles spisning, ekskursioner, værksteds- turer samt en del projektarbejde og dialogmøder Værkstedsbeskrivelse Metal Undervisningen i metal tager udgangspunkt i at svejse, bukke og klippe, bore, fræse og dreje samt skære gevind i forskellige metaller. Med svejsning og anden bearbejdning kommer den unge til at samle forskellige dele, og til at montere eller demontere de færdige elementer. Værkstedet reparerer og vedligeholder skolens busser og ATVèr, Mountain Bikes, scootere og cykler m.m. Værkstedslæreren er certificeret i paragraf 26 og svejsekursus. Dette giver Meritten muligheden for at tilbyde de unge begge kurser, med efterfølgende kompetencegivende kursusbevis. Træ Undervisningen i træ tager udgangspunkt i at opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende standardmaskiner og håndværktøj. Foruden arbejdes der med finere håndværksmæssigt møbelarbejde, såsom at restaurere og renovere møbler. Der produceres også en del havemøbler samt badebroer og bord -bænke sæt m.m. M e r i t t e n Side 11

12 Montage og kreativ Undervisningen i montageværkstedet tager udgangspunkt i produktion, hvor arbejdsfunktioner og høj kvalitetskontrol er de vigtigste elementer. Formålet er at give de unge færdigheder indenfor rutinepræget arbejde. Værkstedet råder foruden over mange kreative materialer og muligheder. Køkken Undervisningen i køkkenet tager udgangspunkt i at producere mad til hele skolen. Den unge får mulighed for at beskæftige sig med emner indenfor mad, hygiejne, vasketøj og almen rengøring i et storkøkken. Foruden er der fokus på: ernæring, egenkontrol m.m. Der er samtidig kantinefunktion, som fra vil tilbyde salg af mad. Dette vil give mulighed for mere læring indenfor faget. Byg, anlæg og ejendomsservice Undervisningen i byg, anlæg og ejendomsservice tager udgangspunkt i at vedligeholde inde og udendørsarealer af de ejendomme som skolen råder over. Musik Musik tilbydes som valgfag på skolen. Hvor der er mulighed for at lære at synge, mestre et instrument, komponere musik sammen med andre. Yderligere har skolen de sidste par år planlagt og gennemført Open Air med stor succes, hvilket er en aktivitet skolen ønsker at fastholde. M e r i t t e n Side 12

13 14.0 Sociale klausuler Formålet med sociale klausuler er at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt og sikre, at både offentlige og private arbejdsgivere påtager sig et socialt ansvar. Sociale klausuler på Meritten skal være med til at mindske risikoen for at nuværende medarbejdere bliver udstødt og bidrage til at udsatte grupper bliver integreret på arbejdsmarkedet. På den måde har klausulerne 3 hovedformål: at forebygge - f.eks. ved at kræve, at der tages særlige arbejdsmiljøhensyn at fastholde - f.eks. ved at kræve, at vi har en formuleret politik om at fastholde nuværende medarbejdere, her under evt. en sygefraværspolitik at integrere f.eks. ved at kræve, at vi ansætter personer på særlige vilkår såsom personer, der opfylder kriterierne for at komme i fleks - eller skånejob. På Meritten er der pt. ansat tre medarbejdere i flexjob. Stillingerne er tilknyttet værkstederne IT og vejledning Politikker Vi har følgende politikker som styringsgrundlag i hverdagen Personale Mobning Sexchikane Alkohol & Stoffer Sundhed og kost Disse politikker ligger tilgængelig på skolens 16.0 Økonomi Budgetforudsætninger: I år 2012 gælder, at budgettet er baseret på et udmeldt årselevantal på 57. Merittens økonomi er sammensat af følgende dele: kommunalt grundtilskud statslig tilskud til drift, undervisning og bygninger statslig tilskud til skoleydelse indtægter ved produktion Revision: Årsregnskabet revideres efter regler fra undervisningsministeriet samt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Merittens revisor er Sønderjyllands Revision.. M e r i t t e n Side 13

14 17.0 Undervisnings miljøvurdering 2012 Se vores hjemmeside: Fysiske rammer Meritten Produktionshøjskole er beliggende på flere adresser, hvor den fremtidige hovedadresse bliver H.P.Hansensgade 21, 6200 Aabenraa. Administration, Køkken og STU på H.P. Hansensgade, 6200 Aabenraa Træ, kreativ og montage på Kilen 4, 6200 Aabenraa Metal og autoværksted på Gasværksvej 36, 6200 Aabenraa Butik på Ramsherred 17, 6200 Aabenraa Visherredsvej Padborg Vedligeholdelse af skolens bygninger udføres pt. af skolens egne værksteder. M e r i t t e n Side 14

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere