Meritten Produktionshøjskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meritten Produktionshøjskole"

Transkript

1 Meritten Produktionshøjskole Virksomhedsplan Udarbejdet den Af: Conny Petersen på vegne af bestyrelsen M e r i t t e n Side 1

2 Indhold Indhold Indledning Historie Målgruppen Bestyrelsen Organisationsstruktur og bemanding: Styringsgrundlag Mission Vision Strategi Værdigrundlag Merittens pædagogiske grundlag Livslang læring og kompetenceudvikling Produktion og undervisning Værkstedsbeskrivelse Sociale klausuler Politikker Økonomi Undervisnings miljøvurdering Fysiske rammer M e r i t t e n Side 2

3 1.0 Indledning Merittens bestyrelse skal hvert år udarbejde en virksomhedsplan med angivelse af mål og målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden. Beskrivelsen skal være så fyldig og præcis, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om skolens virksomhed er i overensstemmelse med lovens 3 og 4, der omtaler mål, målgrupper og uddannelsesindhold. Virksomhedsplanen skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen, men skal på forlangende udleveres til Undervisningsministeriet. Virksomhedsplanen er skolens overordnede styreredskab. Heri fastsættes og beskrives produktionsskolens formål, målgrupper, undervisningsaktiviteter (både faglige, boglige og høj skoleaktiviteter), vejledningsindsats, fysiske rammer, organisation, samarbejdspartnere og økonomi. Ud over at være et styreredskab kan virksomhedsplanens elementer og indholdsbeskrivelse også naturligt være udgangspunkt for en årlig kiggen tilbage/ evaluering af skolens virksomhed. 2.0 Historie Profilen Bov Produktionshøjskole etableredes som en selvejende institution med egen bestyrelse og påbegyndte sin virksomhed den 1. april På dette tidspunkt var normeringen 25 årselever. I år 2000 etablerede Profilen en særlig afdeling for unge, der var sent udviklede eller havde diagnosen Asperges syndrom. Denne afdeling for unge med særlige behov er i dag en integreret del af Profilens øvrige produktionshøjskoleforløb. Det vil med andre ord sige, at vi i dag indskriver unge med udvidet behov under samme vilkår som vores øvrige elever, dog betaler kommunerne et mindre beløb for den særlige normering og afdækning af PAS test m.m. I 2010 og 2011afholdt og udbød vi STUèn (Særlig Tilrettelagt Uddannelse L 564) for Aabenraa kommune. Foruden udbød vi 2 UI kurser i IT og multimedie og sammen med Jobcenteret Centeret i Aabenraa etablerede vi et aktiveringstilbud til borgere, som skulle afklares i forhold til arbejde eller uddannelse. Denne blev genudbudt i 2011, hvor skolen desværre ikke fik andel i dette. Her i 2012 har skolen vundet en forlængelse af det tilbudte STU forløb som nu løber frem til og med Som noget nyt har skolen valgt at skifter navn til Meritten og rykker imod Aabenraa Centrum. M e r i t t e n Side 3

4 Hvorfor navnet: Meritten Fordi Merit betyder fortjeneste. Man får dokumenterede kompetencer som kan overføres fra en uddannelse til en anden. Dermed bliver Meritten synonym med en reel uddannelse, man kan prale af på CV et, men mest af alt en adgangsbillet til at finde den helt rigtige plads i livet. Meritten står for at give personlige kompetencer og skabe menneskelig udvikling. De unge står over for et valg om deres fremtid. Det kan være både forvirrende og befriende at skulle træffe et sådant valg, men fordi Meritten sætter den unges personlige og sociale udvikling i fokus, bliver det overvejende befriende at gøre det, og bibringer de unge troen på at man kan stå fast ved det valg man træffer. Med sig fra Meritten får man de kompetencer, der gør, at man kan gennemføre sine planer og dermed har større chance for succes i andre aspekter af livet. Meritten præger væsentlige aspekter af ens liv, og de unge får en oplevelse for livet. 3.0 Målgruppen Meritten tilbyder: undervisning/ produktion til unge mellem 16 og 25 år, der ikke umiddelbart har de nødvendige forudsætninger for at gå i gang med, eller fortsætte en ungdomsuddannelse lærings og udviklingsmiljøer, der tilgodeser de unges muligheder for at erhverve sig de nødvendige personlige, sociale og faglige kompetencer, så de på sigt kan opfylde de krav samfundet stiller dem undervisning/produktion i mindre praksisfællesskaber, så de unges færdigheder og kompetencer afdækkes et målrettet og veltilrettelagt forløb, der giver de unge en større mulighed for at komme videre med deres uddannelses - og arbejdsliv et forløb, hvor de unges individuelle behov tilgodeses, hvilket specielt kommer til udtryk i deres forløbs- og handleplaner Hos os der er således mulighed for i ro og fred at afprøve sine forskellige færdigheder og erhvervsmæssige interesser. Der er stor mulighed for at udfolde sig alene og plads til at lære i grupper. I øvrigt er Meritten en meget erhvervsorienteret produktionshøjskole. Vi er kendt for at skabe anerkendende rammer, hvor der primært fokuseres på muligheder frem for begrænsninger, hvilket også skal være sådan i fremtiden. M e r i t t e n Side 4

5 4.0 Bestyrelsen Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Skolens vedtægter er godkendt af Aabenraa kommune, der yder skolen, det i loven fastsatte årlige, grundtilskud. Skolens bestyrelse: Formand: Svend Hansen Tarp - Aabenraa byråd Næstformand: Dieter Hansen - LO Johannes Christiansen - DA Philip Tietje Aabenraa byråd Ejler Schytt Aabenraa byråd Eigil Ege PUC Anne Lildholdt Jensen - medarbejder repræsentant 5.0 Organisationsstruktur og bemanding: BESTYRELSEN FAGLÆRERE VÆRKSTEDER VEJLEDER OG ADMIN TEAM FORSTANDER IDV AFDELINGSLEDERE LÆRERE Der er i 2012 ansat følgende på Meritten: 1 Forstander 2 Administrative medarbejdere 1 Vejleder 1 Pædagog 1 Folkeskole lærer 5 Faglærere 3 Medarbejder i flexjob. Derudover er der i indtægtsdækket virksomhed tilknyttet: 2 Afdelingsledere 1 Administrativ medarbejder 4 Pædagoger 1 Folkeskole lærer 4 Faglærere M e r i t t e n Side 5

6 6.0 Styringsgrundlag Bestyrelsen er øverste myndighed for skolen. Bestyrelsen varetager skolens interesser som produktionshøjskole og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra forstander skolens budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver regnskabet. Bestyrelsen udarbejder skolens vedtægt og ændringer heri. Skolens daglige ledelse varetages af forstanderen inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Forstanderen indstiller ansættelse og afskedigelse af medarbejdere til bestyrelsen. Forstanderen indstiller budgettet til bestyrelsen og underskriver regnskabet. Forstanderen tegner skolen med undtagelse af dispositioner over lejet ejendom og træffer afgørelse i alle sager, der ikke ved lov eller delegation er henlagt til andre. Forstanderen skal godkende alle eksterne samarbejder, der forpligter skolen. Skolens administrative medarbejdere varetager den administrative drift og udvikling. Foruden fungerer administrationen som et kompetent serviceorgan til understøttelse af skolens ledelse, medarbejdere og de unge. Derudover er det administrationens opgave sammen med forstanderen, at sikre at de love, regler og myndighedskrav, der gælder for skolen, efterleves. Vejlederens opgave er sammen med faglærerne at lære og træne de unge i at: få overblik over deres kommende uddannelse eller arbejdsliv. arbejde målbevidst ved hjælp af delmål. Overveje, hvordan disse mål kan nås tænke over egen måde at lære på. Analysere og beskrive problemer. kunne se og påvirke egen udvikling. vurdere egne præstationer - selvevaluering. evaluere sammen med andre og på andres præstationer. samarbejde, få og give støtte. formulere sig skriftligt og mundtligt. kvalificere samtalen. bidrage til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. bruge vejledningsmappen som fundament for samtale og vejledning. udvikle kontakten til værkstedslærer/praktikansvarlig og andre væsentlige voksne. bidrage til at skabe god sammenhæng mellem skole og praktik. forberede og forbedre uddannelsesskift eller overgange. De enkelte trin i vejledningsprocessen er: Trin 1: Indslusning Trin 2: Forløbsplan Trin 3: Log-in Trin 4: Udslusning Ovenstående fire trin sikrer at de unge får en handleplan, der samtidig dokumenterer deres realkompetence. I 2012 arbejdes der på at få digitaliseret realkompetence processen. M e r i t t e n Side 6

7 7.0 Mission Meritten Produktionshøjskoles mission er at skabe de bedste lærings- og udviklingsmiljøer, hvor unge mellem 16 og 25 år får muligheden for at erhverve sig de nødvendige personlige, sociale og faglige kompetencer, så de efter endt skoleophold kan vælge og påbegynde en uddannelse eller et arbejde. 8.0 Vision Merittens vision er at medskabe bæredygtige løsninger for samfundet når det gælder udvikling af unge mellem 16 og 25 år, hvor målet er at de føler sig kompetencemæssigt rustet til uddannelse eller arbejde, sagt med andre ord De har fået Merit til samfundet. 9.0 Strategi Sikre en vellykket etablering og drift af Meritten i Aabenraa centrum Fortsat udvikle de pædagogiske kompetencer så udslusningsprocenten til uddannelse og job vokser Arbejde på at skabe respekt og anerkendelse om skolens resultater Skabe vækst og udvikling i IDV aktiviteter der giver mening 10.0 Værdigrundlag Merittens værdigrundlag bygger på to fundamentale grundlæggende behov i relationer mellem mennesket, som er: Anerkendelse At arbejde anerkendende betyder at samtaleformen bygger på lærernes evne og vilje til at forholde sig åbent og inkluderende til unges indre virkelighed og selvforståelse. Således at den unge føler sit perspektiv anerkendt og bekræftet. - Søg først at forstå senere blive forstået Autencitet At være autentisk betyder at være ægte, stabil og til at stole på. Det er tilstedevær af autencitet i vores - relationer, der gør den store forskel på, hvilke forhold, der får en blivende konstruktiv og positiv indflydelse på livet. Det er her vi er modtagelige og åbne for læring, hvilket er altafgørende for at opnå Merit. M e r i t t e n Side 7

8 Læring Læring er ikke nødvendigvis imitation eller kopiering. Men det er gennem deltagelse i et fællesskab, at man opøver rutiner og praksisser der med tiden gør at man når status som kompetent udøver i det danske samfund Merittens pædagogiske grundlag. På Meritten tager vi udgangspunkt i hvad der fungerer allerbedst med udgangspunkt i værdierne Anerkendelse, Autencitet og Læring. Det gælder for Merittens ordinære forløb og for alle andre aktiviteter som Meritten driver. Vi arbejder pædagogisk praktisk, således at vi fokuserer på det bedste i fortiden og nutiden med henblik på at forfølge de unges drømme og muligheder for, hvad de kunne være i fremtiden. Værdsættende samtale eller undersøgelse handler om, at udforske og afdække succeser, positive erfaringer og højdepunkter, at lære af disse og på baggrund heraf formulere ønsker og visioner for fremtiden samt foretage de handlinger, der skaber den fremtid den unge drømmer om. Autencitet betyder ægthed, pålidelighed, retsgyldighed. Vi er spejle for de unges identitet. Når vi spejler dem, viser vi dem hvad deres handlinger og præstationer betyder. Vi viser dem også, hvem de er. Denne spejling skal være sand for at være sund. Er den ikke det svigter vi det autentiske. Fraværet af autencitet i lærer elev forholdet gør en stor forskel på, hvilke forhold der får en destruktiv indflydelse på personens liv. Stor grænsedebat i pædagogikken. De unge udvikler sig ikke af grænser, de unge udvikler sig i samspil med lærene, der mestre afgrænsning af sig selv. Selvafgrænsning hos os indebærer blandt andet at vi undgår værdidomme i forhold til de unges oplevelser. Dvs. afgrænser vores oplevelse fra de unge og anerkender at de unge kan have deres eget perspektiv. F.eks. I stedet for at sige; Det er ikke sjovt at sprøjte med vand, det må man ikke, når de unge tydeligvis finder det sjovt, kan den selvafgrænsede ansatte sige: Du morer dig, men jeg syntes ikke det er sjovt at blive våd. Du skal stoppe. M e r i t t e n Side 8

9 Pointen er at den unge lærer om sig selv og andre ved at mødes med mennesker som forstår dem og de unge lærer at forstå andre ved at mødes med andre menneskers personlige perspektiv. Regler som opleves som fornuftige og retfærdige er en anden og vigtig form for anerkendelse. Gennem en målrettet tværfaglig indsats, er det målet, at den unge vil have opnået en afdækning og udvikling af deres sociale, personlige og faglige kompetencer. Den unge vil således i dagligdagen under særlige tilrettelagte rammer møde en del af de samme krav, som der stilles på enhver anden arbejds- og uddannelsesplads, og det er i mødet med disse kulturer, at der aktivt vil blive arbejdet med den unges fokuspunkter. Der arbejdes ud fra den enkelte unges forudsætninger, afdækket i PAS og læringsstilstesten, dette sikrer den optimale læring Livslang læring og kompetenceudvikling For at sikre livslang læring arbejder Merittens medarbejdere sammen med forstanderen omkring handleplanen for ledelses grundlag og systematisk kompetenceudvikling. Begrundelsen er at vi som personale gruppe gerne vil kvalificere os yderligere til: omstilling til nye opgaver effektivisering og kvalitetsudvikling øget digitalisering sikre vores værdi i nuværende job at sikre attraktive arbejdspladser at styrke de unges sociale, personlige og faglige behov Vores fælles ønsker: fokus på handlinger på arbejdspladsen fokus på ledelsesgrundlaget styrkelse af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling kompetenceudvikling skal understøtte de strategiske mål sikring af kvalitet i aktiviteterne krav om øget effekt Udgangspunktet for ovenstående er ofte gruppeudviklings samtaler hvor medarbejdernes behov for efter - videre uddannelse fastsættes. I forhold til ledelsesgrundlaget udarbejdes dette hovedsagligt på pædagogiske dage. Handleplanen som lærerteamet udvikler, sikrer at afvikling af kurser, temadage, konferencer tilrettelægges sådan, at de griber mindst mulig ind i den daglige drift. Afviklingen af efter - videre uddannelsen fremgår af årsplanen. M e r i t t e n Side 9

10 13.0 Produktion og undervisning Hverdagen på Meritten veksler mellem produktion og undervisning. Undervisningen i dagligdagen foregår imidlertid på mange forskellige planer, og det er ikke altid lige let at skelne mellem arbejde og undervisning. Normalt opererer vi med to begreber: afledt og almen undervisning. Den afledte undervisning er det, der foregår i umiddelbar tilknytning til arbejdet på værkstedet: Hvor meget træ skal der bruges til det bord, vi skal bygge? Hvordan måler vi med en skydelære? Hvordan laver vi opskriften på middagsretten om fra fire personer til 30? Den almene undervisning beskæftiger sig som navnet siger med mere generel indlæring i for eksempel dansk og regning, som varetages lærerne på Meritten. Imidlertid er det, som ovenstående eksempler viser, der, hvor arbejde og undervisning kommer så tæt på hinanden eller helt flyder sammen, der sker den bedste indlæring. (http://pub.uvm.dk/2000/prod/hel.htm#6.4) Vi arbejder ud fra at arbejdslivet får større værdi, når de unge kan se meningen med det, de bliver sat til. Vi tror på, at trivsel og motivation opstår, når de unge kan lide det de laver, fordi det de laver giver mening i en atmosfære, hvor de kan udvikle sig, hvilket giver nogle gode forudsætninger for deres samarbejdsevner, ansvarlighed og mødedisciplin. Sammenfattende kan det siges, at særligt på værkstederne, hvor produktionen er synlig for de fleste af de unge, spiller legitim perifer deltagelse en afgørende rolle. Her er det den gradvise tilegnelse af arbejdsopgaverne, der springer i øjnene. Det kommer til udtryk ved, at de unge lærer ved at begynde med simple opgaver for derefter gradvist at opsøge eller få tildelt mere komplekse opgaver i forbindelse med, at de tilegner sig de relevante færdigheder. Denne stræben efter at forstå sig selv i forhold til, hvordan helheden fungerer, er et væsentligt træk ved de læringsoplevelser, som de unge fæstner sig ved. I forhold til de unge, som har ganske særlige behov, er der deciderede opgaver, som indeholder begrænsede læringsressourcer. Sat ind i en pædagogisk og læringsteoretisk ramme, så er det væsentligt at understrege, at læreprocesserne her beskrives i forhold til, hvordan praksisfællesskaberne er organiserede. Læreprocesserne forstås ikke i forhold til hverken individets kognitive, emotionelle eller metakognitive processer. De bliver her forstået i forhold til de konkrete sammenhænge, som de unge indgår i, derfor bliver lærernes pædagogiske tilgang coaching, kognitiv træning samt leg og læring for alvor. Udover produktion og undervisning er der gode muligheder for at komme i praktik og kombinationsforløb. Da vi som skole har en stor kontaktflade til erhvervs og uddannelseslivet, er der mange muligheder. De unge kan blive på Meritten indtil et nyt relevant forløb er sat i gang for dem. Til dette arbejde bliver vejledningen et vigtigt omdrejningspunkt, da forløbsplanen skal sikre dem en god overgang. Så Meritten sørger for at sende de unge videre i systemet, så snart de har opnået de fornødne kompetencer. De unge har medindflydelse på deres egne og de mere M e r i t t e n Side 10

11 generelle forhold på Meritten/arbejdspladsen. Medindflydelsen får de unge via den daglige kontakt med forstanderen og lærerne men også gennem fællesrådet. (Ved fællesrådet er alle i hele huset til stede.) Da Meritten skal tilrettelægge en hverdag, der tilgodeser, at der er mulighed for at udvikle alle kompetencelagene, sørger vi for at de unge får mulighed for at medvirke aktivt i Meritten liv og drift. Som skole mener vi at fællesskab skal vægtes højt, hvilket vi tilgodeser med fælles spisning, ekskursioner, værksteds- turer samt en del projektarbejde og dialogmøder Værkstedsbeskrivelse Metal Undervisningen i metal tager udgangspunkt i at svejse, bukke og klippe, bore, fræse og dreje samt skære gevind i forskellige metaller. Med svejsning og anden bearbejdning kommer den unge til at samle forskellige dele, og til at montere eller demontere de færdige elementer. Værkstedet reparerer og vedligeholder skolens busser og ATVèr, Mountain Bikes, scootere og cykler m.m. Værkstedslæreren er certificeret i paragraf 26 og svejsekursus. Dette giver Meritten muligheden for at tilbyde de unge begge kurser, med efterfølgende kompetencegivende kursusbevis. Træ Undervisningen i træ tager udgangspunkt i at opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende standardmaskiner og håndværktøj. Foruden arbejdes der med finere håndværksmæssigt møbelarbejde, såsom at restaurere og renovere møbler. Der produceres også en del havemøbler samt badebroer og bord -bænke sæt m.m. M e r i t t e n Side 11

12 Montage og kreativ Undervisningen i montageværkstedet tager udgangspunkt i produktion, hvor arbejdsfunktioner og høj kvalitetskontrol er de vigtigste elementer. Formålet er at give de unge færdigheder indenfor rutinepræget arbejde. Værkstedet råder foruden over mange kreative materialer og muligheder. Køkken Undervisningen i køkkenet tager udgangspunkt i at producere mad til hele skolen. Den unge får mulighed for at beskæftige sig med emner indenfor mad, hygiejne, vasketøj og almen rengøring i et storkøkken. Foruden er der fokus på: ernæring, egenkontrol m.m. Der er samtidig kantinefunktion, som fra vil tilbyde salg af mad. Dette vil give mulighed for mere læring indenfor faget. Byg, anlæg og ejendomsservice Undervisningen i byg, anlæg og ejendomsservice tager udgangspunkt i at vedligeholde inde og udendørsarealer af de ejendomme som skolen råder over. Musik Musik tilbydes som valgfag på skolen. Hvor der er mulighed for at lære at synge, mestre et instrument, komponere musik sammen med andre. Yderligere har skolen de sidste par år planlagt og gennemført Open Air med stor succes, hvilket er en aktivitet skolen ønsker at fastholde. M e r i t t e n Side 12

13 14.0 Sociale klausuler Formålet med sociale klausuler er at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt og sikre, at både offentlige og private arbejdsgivere påtager sig et socialt ansvar. Sociale klausuler på Meritten skal være med til at mindske risikoen for at nuværende medarbejdere bliver udstødt og bidrage til at udsatte grupper bliver integreret på arbejdsmarkedet. På den måde har klausulerne 3 hovedformål: at forebygge - f.eks. ved at kræve, at der tages særlige arbejdsmiljøhensyn at fastholde - f.eks. ved at kræve, at vi har en formuleret politik om at fastholde nuværende medarbejdere, her under evt. en sygefraværspolitik at integrere f.eks. ved at kræve, at vi ansætter personer på særlige vilkår såsom personer, der opfylder kriterierne for at komme i fleks - eller skånejob. På Meritten er der pt. ansat tre medarbejdere i flexjob. Stillingerne er tilknyttet værkstederne IT og vejledning Politikker Vi har følgende politikker som styringsgrundlag i hverdagen Personale Mobning Sexchikane Alkohol & Stoffer Sundhed og kost Disse politikker ligger tilgængelig på skolens 16.0 Økonomi Budgetforudsætninger: I år 2012 gælder, at budgettet er baseret på et udmeldt årselevantal på 57. Merittens økonomi er sammensat af følgende dele: kommunalt grundtilskud statslig tilskud til drift, undervisning og bygninger statslig tilskud til skoleydelse indtægter ved produktion Revision: Årsregnskabet revideres efter regler fra undervisningsministeriet samt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Merittens revisor er Sønderjyllands Revision.. M e r i t t e n Side 13

14 17.0 Undervisnings miljøvurdering 2012 Se vores hjemmeside: Fysiske rammer Meritten Produktionshøjskole er beliggende på flere adresser, hvor den fremtidige hovedadresse bliver H.P.Hansensgade 21, 6200 Aabenraa. Administration, Køkken og STU på H.P. Hansensgade, 6200 Aabenraa Træ, kreativ og montage på Kilen 4, 6200 Aabenraa Metal og autoværksted på Gasværksvej 36, 6200 Aabenraa Butik på Ramsherred 17, 6200 Aabenraa Visherredsvej Padborg Vedligeholdelse af skolens bygninger udføres pt. af skolens egne værksteder. M e r i t t e n Side 14

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren men også til kommuner

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere