19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal"

Transkript

1 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD damvad.com Copyright INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM

3 Indhold 1 Sammenfatning 4 2 Industrien som motor for aktivitet i andre sektorer Effekt af øget omsætning Effekt af øget antal job Efterspørgslen fordelt på uddannelser 7 3 Industrien som leverandør til andre brancher Industriens påvirkning af andre brancher 9 4 Sammenhænge mellem branchers produktivitetsniveau 11 Boks: DAMVADs IO model DAMVADs IO model 12 5 Kort beskrivelse af industrien i Danmark Servicebrancherne 14 6 Bilag Figurbilag Detaljerede tabeller over effekt i industrien af stød til hovedbrancher 19 INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM 3

4 1 Sammenfatning Denne analyse har som formål at vise, hvordan den stærke samhørighed mellem forskellige brancher i den danske økonomi medfører, at industrien i Danmark er betydningsfuld for jobskabelse og vækst. Ikke kun i industrien selv, men også i serviceerhvervene (defineret bredt som alle tertiære erhverv) og i landbruget. Disse erhverv leverer en række af de varer og tjenester, som industrien bruger i sin produktion. Det skaber ringe i vandet af økonomisk aktivitet, som er medvirkende til at sprede effekterne til andre brancher. Spredningen er så markant, at for hver gang der skabes 100 ekstra direkte job i industrien, skabes der 95 indirekte job i den danske økonomi. Det ses af figur 1.1 nedenfor. FIGUR 1.1 Ændring i beskæftigelse ved 100 nye job i industrien Kilde: DAMVAD beregninger på IO model baseret på Danmarks Statistik Note: Effekten er påvirkningen på antal ansatte i branchen. De første 100 job er fordelt i industriens underbrancher efter antal ansatte. Se i øvrigt kapitel 2 for en gennemgang og uddybning af resultaterne. Mere end 70 pct. af de indirekte job skabes i brancher uden for industrien, først og fremmest i servicebrancherne, hvor der skabes mere end 50 job per 100 skabt direkte i industrien. 52 Primær Industri Service Direkte Indirekte De store indirekte effekter har også betydning for hvilke uddannelsestyper, der mærker effekten. Der trækkes forskelligt på uddannelses- og kompetencetyper fra branche til branche. Der kan dermed opnås en efterspørgsel efter uddannelse- eller kompetencetyper, som ikke umiddelbart ser ud til at blive påvirket af eksempelvis flere job i industrien. Analysen viser samtidig, at den gensidige afhængighed går begge veje: Lige såvel som aktivitet i industrien skaber job og vækst i andre brancher, skaber job og vækst i andre brancher også aktivitet i industrien. Disse træk på industrien er særligt store i de primære erhverv (land-, skovbrug og fiskeri) samt i bygge- og anlægsbranchen. Den gensidige afhængighed betyder, at produktivitetsproblemer i den danske servicebranche, der er beskrevet af Produktivitetskommissionen 1 som den største del af det danske produktivitetsproblem, påvirker alle danske brancher, herunder industrien. En mere produktiv servicebranche vil alt andet lige kunne levere billigere til industriens produktion, og/eller selv have en bedre konkurrenceevne og dermed større produktion og efterspørgsel på industriens varer. Analysen er organiseret som følger. Kapitel 1 introducerer og giver en kort sammenfatning. Kapitel 2 beskriver, hvordan aktivitet i industrien skaber aktivitet i resten af økonomien. Kapitel 3 viser, hvordan aktivitet i den resterende økonomi påvirker industrien. Kapital 4 diskuterer vigtigheden af produktivitetsdagsordenen af de fund, der er blevet gjort i kapitel 2 og 3. Kapitel 5 indeholder en kort beskrivelse af industrien i Danmark og branchegrupperne brugt i øvrigt i analysen. Kapitel 6 indeholder figurbilag. 1 Produktivitetskommissionen (april 2013): Danmarks produktivitet hvor er problemerne?. 4 INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM

5 2 Industrien som motor for aktivitet i andre sektorer I dette kapitel belyses det, hvordan aktivitet i industrien er med til at sætte gang i aktivitet i hele økonomien, samt hvordan denne aktivitet fordeles, hvad angår omsætning og beskæftigelse. Beskæftigelsespåvirkningens uddannelsessammensætning er et særskilt fokus. I kapitlet undersøges de konkrete effekter af, at de 35 brancher i fremstillingsindustrien (se en beskrive af denne i figur 5.1 i kapitel 5) får en øget aktivitet på en hypotetisk størrelse svarende til en omsætning på 100 mio. kr. eller 100 nye job. En øget aktivitet vil ikke være isoleret til disse 35 brancher. Virksomhederne inden for fremstillingsindustrien efterspørger leverancer til produktionen, og denne efterspørgsel er rettet mod alle sektorer i økonomien. Denne indirekte effekt af fremstillingsindustriens efterspørgsel øger produktionen og beskæftigelsen i økonomien. Beregningerne baserer sig på DAMVAD s IO-model for dansk økonomi, som er beskrevet i metodeboksen bagest i kapitel 5. Af de 72 mio. kr., som opstår indirekte som følge af stødet kommer 34 mio. kr. fra servicesektoren, godt 8½ mio. kr. fra primærsektoren og godt 29½ mio. kr. fra industrisektoren. FIGUR 2.1 Effekt af 100 mio. øget omsætning i industrien 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 8,7 29,7 100,0 34,0 Primær Industri Service Direkte Indirekte Kilde: DAMVAD beregninger på IO model baseret på Danmarks Statistik Note: Effekten er påvirkningen på produktionsværdien i branchen (mio kr.). De 100 mio. kr. er fordelt i industriens brancher efter omsætning. 2.1 Effekt af øget omsætning En øget produktion i fremstillingsindustrien vil kræve en øget mængde leverancer til brug i produktionen. En måde at illustrere dette på er at tage udgangspunkt i et scenarie, hvor fremstillingsindustriens produktion øges med 100 mio. kr. Effekten på den samlede produktion i de tre overordnede sektorer er, at produktionen vokser med i alt 172 mio. kr. Dette fremgår af figur 2.1. Den direkte effekt af de 100 mio. placeres jævnt fordelt i industrien efter omsætning. Foruden disse 100 mio. kr. kommer økonomisk aktivitet indirekte effekter som følge af behovet for leverancer fra andre brancher. De indirekte effekter plus de oprindelige giver tilsammen de i alt 172 mio. kr. Der er altså en betydelig indirekte effekt både i og uden for industrien. Vi kan se, at mere end halvdelen af den indirekte effekt 59 pct. ligger i enten primær- eller servicesektoren, svarende til godt 42 pct. af den oprindelige aktivitet på 100 mio. kr. Den betydelige økonomiske aktivitet der skabes uden for industribranchen, som følge af en forøget aktivitet i fremstillingsindustrien, fordeler sig meget forskelligt i de forskellige dele af serviceerhvervene og i de primære erhverv. Størrelsen af aktivitetsforøgelsen er naturligvis stærkt knyttet til hvor stor en del af sine leverancer, industrien henter i erhvervet. Som det ses af figur 2.2, er der især 3 markante brancher, der leverer til industrien, når denne skal øge sin produktion: Erhvervsservice, Handel og Transport mv. samt Land-, skovbrug og fiskeri. INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM 5

6 Sidstnævnte leverer ikke overraskende helt overvejende til fødevareindustrien. Hele 8,5 mio. af 8,7 mio. indirekte effekter går herfra til de primære erhverv. Figuren viser en samlet oversigt over, hvordan den indirekte effekt uden for industrien (godt 42 mio. kr.) fordeles på Danmarks Statistiks 10-brancheniveau. Den samlede effekt i søjlen er opdelt med en angivelse af hvilken del af fremstillingsindustrien, som er årsag til den øgede aktivitet. En lille branche vil have en lille søjle (indirekte effekt) som udgangspunkt, selvom det måske er størstedelen af dens varer, der går til industrien. En lille søjle angiver til gengæld en beskeden betydning set fra industrien. Offentlig administration, undervisning og sundhed får kun en indirekte effekt på ca. 0,5 mio. kr., hvis industrien øger sit output med 100 mio. kr. Ift. størrelsen er det en meget beskeden andel (men branchen er naturligvis også lidt speciel). I fortolkningen af nedenstående figur, er det selvfølgelig vigtigt at holde sig for øje, at den målte effekt er absolut en stor branche vil derfor alt andet lige se mere markant ud. Figuren kan altså ikke umiddelbart bruges til at fortolke, hvor vigtig industrien er for den pågældende branche. I tabel 5.3 i kapitel 5 kan ses en oversigt over størrelsen på de forskellige servicebrancher (i stil med tabel 5.2 for industrien). De tre mest påvirkede brancher står for 74 pct. af de 42 mio. kr. øget omsætning uden for industrien. I bilagsfigur 5.2 er vist en figur med en yderligere opsplitning af disse tre på deres mest detaljerede brancheniveauer (117-grupperingen). Figuren viser at erhvervsservice består af en række mindre leverandørindustrier, mens handel og transport mv. domineres klart af engroshandel og transport. Landbruget dominerer klart de mindre brancher, skovbrug og fiskeri, i den primære sektor. FIGUR 2.2 Fordeling af den indirekte effekt på hovedbrancher uden for industrien efter ophavsindustri (mio. kr.) Land-, skovbrug og fiskeri Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og komm. Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Off. adm., underv. og sund. Kultur, fritid og anden service Mio. kr Føde-, drikke, tobaksvare Tekstil- og læderindustri Træ-, papirindustri, trykkeri Olieaffinaderier mv. Kemisk industri Medicinalindustri Plast-, glas-, betonindustri Metalindustri Elektronikindustri Fremst. Af elektrisk udstyr Maskinindustri Transportmiddelindustri Møbel og anden industri mv. Kilde: DAMVAD beregninger på IO model baseret på Danmarks Statistik. Note: Effekten af scenariet, med 100 mio. kr. øget aktivitet i fremstillingsindustrien. Den indirekte effekt er fordelt på 10 brancheniveauet, hvor effekten på industrien selv, på knap 30 mio. kr., er udeladt af præsentationshensyn. 6 INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM

7 2.2 Effekt af øget antal job På grund af forskelle i branchernes produktionsstruktur, er der ikke nødvendigvis et ensartet forhold mellem, hvor mange job der skabes som følge af samme mængde omsætning. For at illustrere denne forskel, er beregningerne gentaget med den ændring, at det nu er 100 nye job frem for 100 mio. kr. omsætning, der skabes i fremstillingsindustrien. Effekterne i dette scenarie måles i antal beskæftigede. Den direkte effekt er de 100 beskæftigede i industrisektoren, mens der er en forøgelse af beskæftigelse på 95 personer som følge af indirekte effekter. Heraf 16 personer inden for primærsektoren, 27 i industrisektoren og 52 i servicesektoren. Dette fremgår af figur 2.3. Således svarer den indirekte effekt på beskæftigelsen til 95 pct. af det oprindelige stød. Det er også interessant, at 71,5 pct. af den indirekte effekt ligger uden for industrisektoren den andel var 59 pct., da effekten blev målt i produktion. Det indikerer, at de virksomheder i primær- og servicesektoren, som leverer til fremstillingsindustrien, beskæftiger relativt mange personer i forhold til produktionen. I bilagsfigur 6.2 er lavet en opsplitning af jobeffekten på samme branchekategorier, som i figur 2.2. Bilagsfiguren viser at andelene af effekten internt i servicebranchen i store træk er som fordelingen af omsætningen, og at det er de samme industribrancher, som leverer det nødvendige træk. 2.3 Efterspørgslen fordelt på uddannelser FIGUR 2.3 Ændring i beskæftigelse ved 100 nye job i industrien Kilde: DAMVAD beregninger på IO model baseret på Danmarks Statistik Note: Effekten er påvirkningen på antal ansatte i branchen. De første 100 job er fordelt i industriens underbrancher efter antal ansatte. Stødet til fremstillingsindustrien giver anledning til relativt større indirekte effekter, når der måles på beskæftigelse i forhold til produktionen, jf. figur Primær Industri Service Direkte Indirekte I det følgende afsnit illustreres det, hvordan de skitserede beskæftigelseseffekter fordeles på tværs af uddannelsesgrupperinger. Dette er vist i figur 2.4, hvor søjlerne fra figur 2.3 er splittet op. FIGUR 2.4 Fordeling af antal job på uddannelsesgrupper Kilde: Danmarks Statistik KRHFU2 samt egne beregninger på IO-model. Note: Svarer til samme totaler som figur Primær Industri Service Ufaglært Faglært KVU/MVU LVU Uoplyst INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM 7

8 Som figuren klart illustrerer, er der en overvægt af faglærte job som følge af forøgelsen i alt placerer 81 ud af 195 job sig hos faglærte, mens 63 job placerer sig blandt ufaglærte grupper og 43 job blandt videregående uddannelser. Denne fordeling skyldes især, at de fleste job naturligvis skabes i industrien, hvor der er relativt mange faglærte. For at tydeliggøre forskellene i fordelingen fra sektor til sektor, er beskæftigelseseffekterne gengivet i figur 2.5. Totalen på 100 pct. er antallet af job skabt i sektoren. Dermed kan vi se, hvor stor en andel af de job der skabes, der vil komme fra hvilken uddannelsesgruppe. FIGUR 2.5 Relative fordelinger på uddannelsesgrupper (pct.) Primær Industri Service Ufaglært Faglært KVU/MVU LVU Uoplyst Kilde: Danmarks Statistik KRHFU2 samt egne beregninger på IO-model. Note: De 100 pct. svarer til antallet af job skabt i sektoren jf. figur 2.4. Som figuren viser, skabes der relativt flere job blandt ufaglærte i primær- og serviceerhverv. Serviceerhverv trækker den største andel af personer med videregående uddannelse med sig, mens der som nævnt er en stor vægt af faglærte i industrien. Ift. faglærte og ufaglærte er forskellene mellem sektorernes uddannelsesfordelinger dog moderate. 8 INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM

9 Land-, skovbrug og fiskeri Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Off. adm., underv. og sund. Kultur, fritid og anden service 3 Industrien som leverandør til andre brancher I kapitel 2 blev effekterne af en øget omsætning i industrien gennemgået. Analysen viste effekterne på leverandører til industrien i resten af økonomien. For at lave den modsatte analyse, og undersøge industriens rolle som leverandør til andre sektorer, kan man vende scenariet om: Hvad sker der hvis vi øger omsætningen i (eksempelvis) den primære sektor med 100 mio. kr.? Dette er illustreret i figur 3.1, hvor vi kan se at industrien får en øget produktion på 31,4 mio. kr., hvis den primære sektor skal øge med 100 mio. kr. FIGUR 3.1 Effekt af 100 mio. øget omsætning i primær sektor ,4 industrien er afhængige af varer og tjenester fra industrien for at kunne øge deres omsætning (med 100 mio. kr.). Disse træk på industrien er illustreret i figur 3.2. Hvis eksempelvis branchen bygge og anlæg øger omsætningen med 100 mio. kr., vil det medføre en indirekte effekt i industrien på 24,8 mio. kr. Effekten for Landbrug, skovbrug og fiskeri matcher de 31,4 mio. kr., der blev fundet i (midterste søjle i) figur 3.1. FIGUR 3.2 Effekt på industrien af 100 mio. kr. i andre erhverv 35 31, , ,1 10 6,2 2,6 3,9 5,4 3,5 3, ,0 50,0 31,4 Primær Industri Service Direkte Indirekte Primær Service Kilde: DAMVAD beregninger på IO model baseret på Danmarks Statistik Note: Effekten er påvirkningen på produktionsværdien i branchen (mio. kr.). De 100 mio. kr. er fordelt i primære underbrancher efter omsætning. Kilde: DAMVAD beregninger på IO model baseret på Danmarks Statistik Note: Effekten er påvirkningen på produktionsværdien i industrien (mio. kr.), som følge af 100 mio. kr. øget omsætning i den angivne branche. De indirekte effekter kan opfattes som aktivitet hos underleverandører i økonomien. Som det kan ses af figur 3.1, er der meget store indirekte effekter som følge af øget aktivitet i landbruget, og en stor del af dette ligger i industrien. 3.1 Industriens påvirkning af andre brancher Med ovenfor anvendte fremgangsmåde kan det undersøges, i hvor høj grad de ni brancher uden for Der er et stort spring fra de to brancher, der er mest afhængige af industrien, og til de resterende brancher i servicesektoren. Billedet af de indirekte i industrien fra figur 3.2 skal ikke fortolkes som en andel eller et mål for industriens andel af leverancer til den enkelte branche. Måske bruger branchen bare generelt få varer og tjenester i produktionen, hvorfor den samlede indirekte INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM 9

10 effekt er lille. For at give et bedre billede af industriens vigtighed, sammenlignet med andre brancher, er der viser figur 3.3 industriens andel af den samlede indirekte effekt. Andelen er fordelt på de 13 hovedbrancher i industrien, for at vise hvilke industribrancher der især påvirkes. Som det må forventes på baggrund af figur 3.1 og 3.2, finder en meget stor del af den indirekte effekt, som følger af øget omsætning i brancherne for land-, skovbrug og fiskeri samt bygge og anlæg, sted i industrien. Disse brancher er altså i høj grad afhængige af leverancer til produktion fra industrien. Ligesom det var tilfældet i kapitel 2, ser vi en stor gensidig sammenhæng mellem fødevareindustri og land-, skovbrug og fiskeri. For bygge og anlægs vedkommende er den stærke sammenhæng mere ensidig; hvor vi i kapitel 2 ikke fandt særlig store leverancer til industrien fra bygge og anlæg, finder vi her en stor andel af indirekte effekter (og dermed leverancerne) i bygge og anlæg fra industrien. Især trækkes der på forarbejdede materialer fra træ- og papirindustrien, plast- glas- betonindustrien eller metalindustrien. Som det fremgår af figuren, er der et vist træk på fra alle de resterende brancher. Typisk omkring 10 pct. af den indirekte effekt falder her. Dette træk er generelt alsidigt fordelt i industrien. FIGUR 3.3 Industriens andel af indirekte effekt når hver service- eller primærbranche øger omsætning med 100 mio. Land-, skovbrug og fiskeri Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og komm. Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Off. adm., underv. og sund. Kultur, fritid og anden service Pct Føde-, drikke, tobaksvare Tekstil- og læderindustri Træ-, papirindustri, trykkeri Olieaffinaderier mv. Kemisk industri Medicinalindustri Plast-, glas-, betonindustri Metalindustri Elektronikindustri Fremst. Af elektrisk udstyr Maskinindustri Transportmiddelindustri Møbel og anden industri mv. Kilde: DAMVAD beregninger på IO model baseret på Danmarks Statistik. Note: Effekten af et scenarie, hvor den pågældende branche i service/primær øger sin omsætning med 100 mio. kr. Grafen angiver hvor stor en del af den samlede indirekte effekt, der rammer industrien (opdelt på hovedindustri-områder). 10 INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM

11 4 Sammenhænge mellem branchers produktivitetsniveau Den ovenstående analyse foretaget i kapital 2 og 3 viser klart, hvordan industrien i Danmark er stærkt sammenhængende med den øvrige danske økonomi. Det gælder såvel, når industrien selv skal producere, og har brug for varer og tjenester fra andre dele af økonomien. Som når andre dele af økonomien skal udvide produktionen og trækker på leverancer fra industrien. udvikling i produktiviteten siden midten af 1990 erne, særligt sammenlignet med USA, men også sammenlignet med vores største samhandelspartnere i Vesteuropa. Dette fremgår af figur 4.1. FIGUR 4.1 De klare sammenhænge understreger branchernes vigtighed for hinanden. Hvordan en branche klarer sig, har betydning for de resterende brancher. En vigtig pointe i denne sammenhæng er spørgsmålet omkring produktivitet. Produktivitet er grundlæggende et mål for, hvor meget der produceres per produktionsenhed fx en times arbejdskraft. Metodikken omkring produktivitetsmåling er ganske omfattende og ligger uden for sigtet med denne analyse at gennemgå 2. Den grundlæggende pointe er dog, at højere produktivitet giver anledning til, at der enten kan produceres mere (eller bedre) med samme ressourcer, eller at der kan produceres det samme med færre ressourcer. Da produktionsressourcerne er kostbare, kan der med andre ord også opnås en omkostningsbesparelse, og dermed potentielt en lavere pris på varer og tjenester. På denne måde bidrager produktiviteten i en branche til rammevilkårene for andre brancher, hvilket i sidste ende har indflydelse på de andre branchers konkurrenceevne. For industriens vedkommende er det et problem for konkurrenceevnen, hvis der er høje priser i de brancher, som industrien køber fra. Som det er blevet dokumenteret i Produktivitetskommissionens arbejde 3, har der været en dårlig Kilde: Produktivitetskommissionen (april 2013): Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Selvom Kommissionen dokumenterer, at industrien ikke har et produktivitetsefterslæb når man korrigerer for bytteforholdseffekter, betyder det ikke, at det danske produktivitetsefterslæb ikke påvirker dansk industri. Rapporten dokumenterer, at en væsentlig årsag til produktivitetsefterslæbet findes i de private serviceerhverv. Der er ikke tale om specifikke brancher, men om lavere vækst bredt fordelt blandt de servicebrancher, som ikke er stærkt eksponeret for international konkurrence. På grund af kvaliteten af data, er det ikke muligt for Produktivitetskommissionen at slå fast med sikkerhed, hvor stort produktivitetsproblemet er i bygge og anlæg og landbruget. 2 Se fx Produktivitetskommissionen (april 2013): Danmarks produktivitet hvor er problemerne?, del 1, for en grundig metodisk gennemgang. 3 Ibid, kapitel 5. INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM 11

12 Som vi så i kapitel 2, køber industrien en række af sine varer og tjenester til produktion fra de private serviceerhverv. Den svage produktivitetsudvikling i disse erhverv, kan altså være et problem i industrien, såfremt dette, som det må forventes, har betydning for priserne på de varer og tjenester, som industrien køber. Som aftager af ydelser er det et problem, hvis en leverandørbranche har produktivitetsmæssige problemer. Også fra den anden vinkel, som leverandør frem for aftager, kan forbedringer i produktiviteten hjælpe andre brancher end den, som øger produktiviteten. En højere timeproduktivitet kan lede til forbedret konkurrenceevne pga. lavere priser, og dermed til mere eksport eller større salg på hjemmemarkedet. Hvis en branche, som følge af dette, øger sin produktion, vil det lede til øget efterspørgsel blandt branchens leverandører. Som vi så i kapitel 3 er industrien en betydelig leverandør til såvel landbruget som bygge og anlæg. Den resterende servicebranche trækker moderat på industrien. Selvstændige produktivitetsforbedringer i en branche som fx en industribranche vil være gavnlige for branchen selv både hvad angår global og national konkurrenceevne. Men der vil samtidig være to afledte effekter i andre brancher, når en branche forbedrer sin produktivitet: En effekt af muligheden for lavere priser, og én effekt som følge af øget efterspørgsel efter den mere produktive branches varer. Problemet med den lave produktivitet i de danske serviceerhverv er altså ikke kun et problem for servicevirksomhederne det er også et problem for industrien. DAMVADs IO model Hjertet i en IO model er Input-Output tabellerne, som er et meget anvendt værktøj. Input-Output tabeller over nationalregnskabstal viser sammenhængene mellem hvad der rent økonomisk kommer ind og hvad der kommer ud af en branche. Den viser altså branchers produktion (output) og branchers køb af varer i andre brancher som input til produktionen. På baggrund af en sådan Input-Output tabel har DAMVAD udviklet en model, som følger gængse principper for hvordan analyser på baggrund af disse tabeller kan udføres 4. Man kan dermed analysere effekten, af at øge den økonomiske aktivitet i en eller flere brancher, på kryds og tværs i økonomien. Danmarks Statistik benytter flere forskellige detaljeringsgrader når de opgør den økonomiske aktivitet på brancheniveau. Den mest detaljerede opdeling tilgængelig i Statistikbanken er på 117 brancher, hvilket er den detaljeringsgrad der benyttes i DAMVADs IO model. Disse 117 brancher kan så aggregeres til mere generelle brancher i præsentationen af resultaterne, hvilket bliver gjort igennem denne analyse. En Input-Output model er ikke en (generel) ligevægtsmodel. Modellen tager således ikke hensyn til eventuelle kapacitetsbegræsninger på kapital- eller på arbejdsmarkedet. Modellen tager altså ikke stilling til evt. negative effekter, fx øget lønpres, som følge af øget efterspørgsel i økonomien. Det er derfor vigtigt at resultaterne tolkes marginalt, og man er opmærksom på at de ikke nødvendigvis kan skaleres op i størrelse. Modellen er en ren kortsigtsmodel. 4 Se eksempelvis Ronald E. Miller og Peter D. Blair: Input-Output Analysis: Foundations and Extensions 2nd Edition INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM

13 5 Kort beskrivelse af industrien i Danmark I rapporten skelnes der mellem 3 overordnede sektorer i økonomien, som benævnes hhv. primær (- sektor/industri), Industri, service mv. Det er en opdeling, som overordnet følger den klassiske opdeling i hhv. primære erhverv, der vedrører produktion direkte knyttet til naturressourcer, sekundære erhverv, der vedrører produktion og forarbejdning af varer, samt tertiære erhverv, som vedrører handel med varer og serviceydelser. Figur 5.1 viser de tre sektorers størrelse i dansk økonomi anno Tabellen viser produktionens størrelse i mio. kr., antallet af beskæftigede i hver sektor, samt hvor mange undergrupperinger der findes på det detaljerede 117-branche niveau. FIGUR 5.1 Dansk økonomi i 3 hovedgrupper 2012 Sektor Produktion, mio. kr. Beskæftigede Underbrancher (117grp) Primær Industri Service mv Samlet Kilde: Danmarks Statistik, NATE361 og NATE364 En markant afvigelse i den opdeling, der bruges i denne rapport ift. den klassiske tredeling, er at olieproduktion og minedrift (herunder grusgrave) er placeret i industrisektoren. Den primære sektor er derfor begrænset til landbrug, fiskeri og skovbrug 3 underbrancher og er sammenlignet med de to andre sektorer beskeden i størrelse. Industrien, fordelt på 44 underbrancher, beskæftigede i 2012 godt personer og havde en samlet produktion på næsten 810 mia. kr. Den resterende økonomi, her betegnet som service mv., dækker over i alt 70 meget forskelligartede brancher lige fra bygge- og anlæg til handel og forskning og undervisning. Denne sektor udgør klart den største komponent af økonomien, og beskæftigede i 2012 næsten 2,4 mio. mennesker og havde en produktion på godt mia. kr. Det er dog vigtigt at huske, at der er forskel på produktionens størrelse og værditilvæksten, som er det, der måles med BNP. Industrien er hovedfokus i denne rapport, og derfor er det nødvendigt at dykke lidt grundigere ned i tallene for denne sektor. FIGUR 5.2 Hovedbrancher i industrien i Danmark 2012 Industribranche Produktion, mio. Beskæftigede Underbrancher (117grp) Føde-, drikke- & tobaksvareind Maskinind Metalind Møbel og anden ind. mv. Plast-, glas- og betonind. Træ- og papirind., trykkerier Medicinalind Elektronikind Kemisk ind Fremst. af elektrisk udstyr Transportmiddelind. Olieraffinaderier mv. Tekstil- og læderind. Fremstillingsindustri, samlet Råstofudvinding og forsyning Samlet industri Kilde: Danmarks Statistik, NATE361 og NATE364 INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM 13

14 Figur 5.2 viser de 44 industribrancher fordelt på 13 hovedbrancher inden for det, man kan kalde traditionel fremstillingsindustri, og en resterende gruppering der dækker over råstofudvinding og forsyning. Brancherne er listet efter antallet af beskæftigede. Som det kan ses, er der en pæn spredning hvad angår størrelserne på disse overordnede brancher. Både hvad angår produktionsstørrelse og antal beskæftigede. Det er vigtigt at holde sig for øje i fortolkningen af resultaterne, som præsenteres i kapitel 2, 3 og 4, da denne forskel betyder en del, når der eksempelvis måles på antal job skabt eller forøgelse af produktionsværdi (absolutte størrelser). En anden central pointe, der kan udledes af tabellen, er den store forskelligartethed som præger industrien. Der er markant forskel på hvor mange beskæftigede, der går per producerede mio. kr. i brancherne, hvilket vidner om helt forskellige produktionsstrukturer. Dette kan først og fremmest relateres til størrelsen af kapitalapparatet i de forskellige brancher. Et markant eksempel er branchen Olieraffinaderier mv. som beskæftiger blot 705 personer, men producerer for over 46 mia. kr. 5.1 Servicebrancherne En tabel svarende til den for industrien i figur 5.2, blot med hovedbrancherne i servicesektoren, er gengivet i figur 5.3 nedenfor. Som det kan ses, fylder offentlig service meget, især målt på beskæftigelse, mens Handel, Transport mv. udgør en anden og meget stor del af servicebranchen. FIGUR 5.3 Hovedbrancher uden for industrien i Danmark 2012 Branche Produktion, mio. Beskæftigede Underbrancher (117grp) Off. adm., underv. og sund. Handel og transport mv Erhvervsservice Bygge og anlæg Kultur, fritid og anden service Information og kommunikation Finansiering og forsikring Landbrug, skovbrug og fiskeri Ejendomshandel og udlejning Samlet Kilde: Danmarks Statistik, NATE101 og NATE INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM

15 Erhvervsservice Handel og transport mv. Landbrug, skovbrug og fiskeri 6 Bilag 6.1 Figurbilag FIGUR 6.1 Detaljeret fordeling af den indirekte effekt på 3 største hovedbrancher efter ophavsindustri (mio. kr.) Total Landbrug og gartneri Skovbrug Fiskeri Total Bilhandel Bilværksteder mv. Engroshandel Detailhandel Regional- og fjerntog Lokaltog, bus og taxi mv. Fragtvognmænd og rørtrans. Skibsfart Luftfart Hjælpevirksomhed til trans. Post og kurertjeneste Hoteller mv. Restauranter Total Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådg. Ingeniører Forskning og udv., marked Forskning og udv., ikke-marked Reklame- og analysebureauer Anden vidensservice Dyrlæger Udlejn. og leasing af materiel Arbejdsformid., vikarbureauer Rejsebureauer Vagt og sikkerhedstjeneste Ejendomsservice mv. Anden operationel service mio. kr Føde-, drikke, tobaksvare Tekstil- og læderindustri Træ-, papirindustri, trykkeri Olieaffinaderier mv. Kemisk industri Medicinalindustri Plast-, glas-, betonindustri Metalindustri Elektronikindustri Fremst. Af elektrisk udstyr Maskinindustri trans.middelindustri Møbel og anden industri mv. Kilde: DAMVAD beregninger på IO model baseret på Danmarks Statistik. Note: Effekten af scenariet, med 100 mio. kr. øget aktivitet i fremstillingsindustrien. Den indirekte effekt er fordelt på 117 brancheniveauet i de 3 største brancher fra figur 2.2. INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM 15

16 FIGUR 6.2 Fordeling af den indirekte effekt af 100 job på hovedbrancher uden for industrien efter ophavsindustri antal job Land-, skovbrug og fiskeri Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og komm. Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Off. adm., underv. og sund. Kultur, fritid og anden service Føde-, drikke, tobaksvare Tekstil- og læderindustri Træ-, papirindustri, trykkeri Olieaffinaderier mv. Kemisk industri Medicinalindustri Plast-, glas-, betonindustri Metalindustri Elektronikindustri Fremst. Af elektrisk udstyr Maskinindustri Transportmiddelindustri Møbel og anden industri mv. Kilde: DAMVAD beregninger på IO model baseret på Danmarks Statistik. Note: Effekten af scenariet, med 100 flere job i fremstillingsindustrien. Den indirekte effekt er fordelt på 10 brancheniveauet, hvor effekten på industrien selv, på ca. 27 job, er udeladt af præsentationshensyn. 16 INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM

17 FIGUR 6.3 Kilde: Produktivitetskommissionen (april 2013): Danmarks produktivitet hvor er problemerne? INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM 17

18 Erhvervsservice Handel og transport mv. Landbrug, skovbrug og fiskeri FIGUR 6.4 Detaljeret fordeling af den indirekte effekt på 3 største hovedbrancher efter ophavsindustri (antal job) Total Landbrug og gartneri Skovbrug Fiskeri Total Bilhandel Bilværksteder mv. Engroshandel Detailhandel Regional- og fjerntog Lokaltog, bus og taxi mv. Fragtvognmænd og rørtrans. Skibsfart Luftfart Hjælpevirksomhed til trans. Post og kurertjeneste Hoteller mv. Restauranter Total Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådg. Ingeniører Forskning og udv., marked Forskning og udv., ikke-marked Reklame- og analysebureauer Anden vidensservice Dyrlæger Udlejn. og leasing af materiel Arbejdsformid., vikarbureauer Rejsebureauer Vagt og sikkerhedstjeneste Ejendomsservice mv. Anden operationel service Antal job Føde-, drikke, tobaksvare Tekstil- og læderindustri Træ-, papirindustri, trykkeri Olieaffinaderier mv. Kemisk industri Medicinalindustri Plast-, glas-, betonindustri Metalindustri Elektronikindustri Fremst. Af elektrisk udstyr Maskinindustri trans.middelindustri Møbel og anden industri mv. Kilde: DAMVAD beregninger på IO model baseret på Danmarks Statistik. Note: Effekten af scenariet, med 100 mio. kr. øget aktivitet i fremstillingsindustrien. Den indirekte effekt er fordelt på 117 brancheniveauet i de 3 største brancher fra figur INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM

19 6.2 Detaljerede tabeller over effekt i industrien af stød til hovedbrancher Tabel 6.5 Indirekte effekt i industrien af et stød på 100 mio. kr. til hovedbranche uden for industrien Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri port mv. Handel og trans- Information og Bygge og anlæg kommunikation kr kr kr kr. Føde-, drikke, tobaksvare Slagterier Fiskeindustri Mejerier Bagerier, brødfabrikker mv Anden fødevareindustri Drikkevareindustri Tobaksindustri Tekstil- og læderindustri Tekstilindustri Beklædningsindustri Læder- og fodtøjsindustri Træ-, papirindustri, trykkeri Træindustri Papirindustri Trykkerier mv Olieaffinaderier mv Kemisk industri Fremst. af basiskemikalier Fremst. af maling og sæbe mv Medicinalindustri Plast-, glas-, betonindustri Plast- og gummiindustri Glasindustri og keramisk industri Betonindustri og teglværker Metalindustri Fremst. af metal Metalvareindustri Elektronikindustri Fremst. af computere og kommunikationsudstyr mv Fremst. af andet elektronisk udstyr INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM 19

20 Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri port mv. kommunikation Handel og trans- Information og Bygge og anlæg kr kr kr kr. Fremst. Af elektrisk udstyr Fremst. af elektriske motorer mv Fremst. af ledninger og kabler Fremst. af husholdningsapparater, lamper mv Maskinindustri Fremst. af motorer, vindmøller og pumper Fremst. af andre maskiner Transportmiddelindustri Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil Fremst. af skibe og andre transportmidler Møbel og anden industri mv Møbelindustri Fremst. af medicinske instrumenter mv Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed Reparation og installation af maskiner og udstyr SAMLET INDIREKTE EFFEKT I INDUSTRIEN INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM

21 Tabel 6.6 Indirekte jobeffekter i industrien af et stød på 100 jobs i hovedbranche uden for industrien Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri port mv. Handel og trans- Information og Bygge og anlæg kommunikation Antal job Antal job Antal job Antal job Føde-, drikke, tobaksvare 6,98 0,09 0,84 0,31 - Slagterier 0,12 0,01 0,07 0,02 - Fiskeindustri 0,30 0,00 0,05 0,02 - Mejerier 0,14 0,01 0,06 0,02 - Bagerier, brødfabrikker mv. 0,24 0,05 0,42 0,15 - Anden fødevareindustri 6,14 0,01 0,11 0,07 - Drikkevareindustri 0,02 0,01 0,13 0,03 - Tobaksindustri 0,00 0,00 0,00 0,00 Tekstil- og læderindustri 0,03 0,13 0,02 0,06 - Tekstilindustri 0,02 0,12 0,01 0,03 - Beklædningsindustri 0,00 0,00 0,01 0,03 - Læder- og fodtøjsindustri 0,00 0,00 0,00 0,00 Træ-, papirindustri, trykkeri 0,61 2,22 0,82 6,52 - Træindustri 0,16 1,90 0,13 0,17 - Papirindustri 0,16 0,10 0,22 0,47 - Trykkerier mv. 0,29 0,23 0,47 5,89 Olieaffinaderier mv. 0,06 0,02 0,02 0,01 Kemisk industri 0,33 0,15 0,07 0,07 - Fremst. af basiskemikalier 0,21 0,05 0,02 0,01 - Fremst. af maling og sæbe mv. 0,12 0,09 0,05 0,06 Medicinalindustri 0,19 0,01 0,01 0,01 Plast-, glas-, betonindustri 0,55 4,60 0,45 0,68 - Plast- og gummiindustri 0,35 0,87 0,33 0,37 - Glasindustri og keramisk industri 0,03 0,18 0,03 0,02 - Betonindustri og teglværker 0,17 3,54 0,09 0,29 Metalindustri 3,65 5,84 0,58 1,00 - Fremst. af metal 0,10 0,30 0,04 0,06 - Metalvareindustri 3,56 5,54 0,54 0,94 Elektronikindustri 0,17 0,51 0,13 0,49 - Fremst. af computere og kommunikationsudstyr 0,13 0,33 0,07 0,32 mv. - Fremst. af andet elektronisk udstyr 0,04 0,18 0,05 0,17 INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM 21

22 Branche Landbrug, skovbrug Bygge og anlæg Handel og trans- Information og og fiskeri port mv. kommunikation Antal job Antal job Antal job Antal job Fremst. Af elektrisk udstyr 0,13 0,43 0,08 0,26 - Fremst. af elektriske motorer mv. 0,06 0,16 0,04 0,12 - Fremst. af ledninger og kabler 0,02 0,13 0,01 0,06 - Fremst. af husholdningsapparater, 0,05 0,14 0,03 0,09 lamper mv. Maskinindustri 0,49 1,91 0,28 0,65 - Fremst. af motorer, vindmøller og 0,22 1,17 0,14 0,26 pumper - Fremst. af andre maskiner 0,27 0,73 0,14 0,39 Transportmiddelindustri 0,02 0,05 0,05 0,03 - Fremst. af motorkøretøjer og dele 0,02 0,02 0,02 0,02 hertil - Fremst. af skibe og andre transportmidler 0,01 0,03 0,03 0,01 Møbel og anden industri mv. 2,10 0,77 0,48 0,60 - Møbelindustri 0,02 0,28 0,02 0,03 - Fremst. af medicinske instrumenter 0,01 0,00 0,00 0,01 mv. - Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed 0,01 0,03 0,02 0,04 - Reparation og installation af 2,06 0,47 0,45 0,52 maskiner og udstyr SAMLET INDIREKTE EFFEKT I INDUSTRIEN 15,3 16,7 3,8 10,7 22 INDUSTRIENS GENSIDIGE AFHÆNGIGHED AF DEN ØVRIGE ØKONOMI DAMVAD.COM

23 Sørkedalsveien 10A N-0369 Oslo Frederik Langes Gate 20 N-9008 Tromsø Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor - En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling juni 2013 Udført i samarbejde mellem og CEBR Centre for

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

04:20 LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering

04:20 LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering 705119_omslag.qxp 14/10/04 8:05 Side 1 04:20 Der tales meget om de negative konsekvenser af globalisering. I denne rapport søger forfatterne at vurdere risikoen for svagere tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Grønlands Arbejdsgiverforening 22. oktober 2013 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Niels Christian Fredslund, Analyst Forord I efteråret 2012 henvendte

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Danmarks Kvalifikationsbalance

Danmarks Kvalifikationsbalance Danmarks Kvalifikationsbalance Danmarks Kvalifikationsbalance Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen GYLDENDAL Danmarks Kvalifikationsbalance Rockwool Fondens Forskningsenhed og

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 16/09/14 Professionsuddannede i den private sektor Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 2 PROFESSIONSUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink akf forlaget November 2004 Forord Denne rapport stiller skarpt på

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader Marts 2013 Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader 2005-2010 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere