Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob"

Transkript

1 Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

2 Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM OSVRP DIYHQWHUIOHNVMRE,QWHUYLHZXQGHUV JHOVHLRWWHNRPPXQHU 0RGHO 9HMHQWLOIOHNVMRE 2

3 Formål med undersøgelsen 1. Profil af personer på ledighedsydelse og kontanthjælp, der afventer fleksjob. Hvad er baggrund, status og fremtidsudsigter? 2. Viden om muligheder og vanskeligheder ifht. at komme i fleksjob, herunder den kommunale indsats og personernes egen indsats 3. Give aktørerne større viden og indsigt, så der kan handles mere kvalificeret ifht. ledighed i forbindelse med fleksjob 4. At forbedre fleksjobindsatsen generelt 3

4 Datagrundlag 3HUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVHGHUDIYHQWHUIOHNVMRE Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige personer på ledighedsydelse i af landets 270 kommuner (i juli 04) Svarprocent på 3HUVRQHUSnNRQWDQWKM OSVRPDIYHQWHUIOHNVMRE Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt ca. halvdelen af personerne på kontanthjælp Svarprocent på 66 %.RPPXQHUQH Interviewundersøgelse blandt kommunale ledere med ansvar for visitation og udplacering i fleksjob 4

5 Om personerne på ledighedsydelse

6 Køn, alder, oprindelse 6WRURYHUY JWDINYLQGHU 69 % er kvinder og 31 % er mænd over 60 år; 2% under 30 år; 4% 2YHUY JWDI PLGDOGUHQGH Men 60 % er under 50 år! år; 38% år; 22% år; 35% /DQJWKRYHGSDUWHQHUDIGDQVNRSULQGHOVH Fordelingen svarer til den beskæftigede del af befolkningen 6

7 Uddannelse 8GGDQQHOVHVQLYHDXHWHUODYWVDPPHQOLJQHWPHGDOOH EHVN IWLJHGHPHGOHGLJHRJPHGDQVDWWHLIOHNVMRE Folkeskole 48% Gymnasial uddannelse 6% Erhvervsfaglig uddannelse 26% Kort videregående uddannelse 5% Mellemlang videregående uddannelse 11% Lang videregående uddannelse 3% 0% 20% 40% 60% $OOH aldersgrupper har en lavere uddannelse 7

8 Før godkendelsen til fleksjob *HQHUHOWHQGHOnUVDUEHMGVPDUNHGVHUIDULQJ 6 ud af 10 har mere end 20 års erfaring. 8 ud af 10 har mere end 10 år. 2IIHQWOLJIRUV UJHOVHYDUGHWGLUHNWH LQGNRPVWJUXQGODJIRU PLQGVWXGDISHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH sygedagpenge revalideringsydelse 12% 62% = 79 % dagpenge fra A-kassen 5% almindelig løn 9% løn (med kommunalt tilskud) 5% andet 7% 0% 25% 50% 75% 8

9 Før godkendelsen til fleksjob 9 ud af 10 YDU medlem af en A-kasse i VLGVWHRUGLQ UH MRE. Omtrent samme fordeling som alle forsikrede dog med RYHUY JWIUD6,'RJ.$' og en mindre del fra Magisternes A-kasse og AAK Sidste ordinære job var inden for vidt forskellige områder. Oftest NYLQGHGRPLQHUHGHHUKYHUY sundhed, omsorg og personlig pleje ; pædagogisk, socialt og teologisk arbejde samt rengøring, ejendomsservice og renovation 6 ud af 10 HUQXmedlem af en fagforening. Heraf godt 1/2 fra en lavindkomstgruppe (FOA, SID, KAD) 9

10 Om godkendelsen til fleksjob )\VLVNV\JGRPHUYLJWLJVWHnUVDJWLOJRGNHQGHOVH fysisk sygdom eller fysisk handicap 59% psykisk sygdom eller psykisk handicap 20% fordi jeg er nedslidt efter mange år på arbejdsmarkedet 30% på grund af en ulykke 20% fordi jeg aldrig har haft et normalt job andet 2% 7% (svargennemsnit 1,3) 0% 20% 40% 60% 80% 10

11 Om godkendelsen til fleksjob *RGLGpGHQJDQJ" 80 % syntes, at fleksjob var en god eller meget god idé 10 % syntes, at det var en dårlig eller meget dårlig idé 10 % ved ikke 5HWWHO VQLQJQX" 50% synes, at fleksjob er den rette løsning 28% synes LNNH at det er den rette løsning i dag 22 % ved ikke ) UWLGVSHQVLRQ 90% af dem, der LNNH synes, at fleksjob er den rette løsning, svarer, at førtidspension er den rette løsning - GHW VYDUHUWLO DIDOOHGHDGVSXUJWH 31% af alle har på et tidspunkt givet udtryk for, at de ønsker førtidspension 11

12 Efter godkendelsen til fleksjob +DOYGHOHQKDUYHQWHWò ònu KDUYHQWHWRYHUònU Over 1½ år 26% ½-1½ år 48% 0-½ år 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 12

13 Efter godkendelsen til fleksjob.qdskdoyghohqkdughowdjhwlnrppxqdohwloexgvlghq JRGNHQGHOVHQ Arbejdsprøvning/praktik 23% Kursus 16% Aktivering 14% Kommunale aktiviteter i alt 46% 0% 20% 40% 60% 13

14 Efter godkendelsen til fleksjob,nnhdoohwloexgrpiohnvmreeolyhuwlohqdqv WWHOVH 36 % har fået tilbudt fleksjob Den hyppigste årsag, til at fleksjobbet ikke bliver til noget, er YDQVNHOLJHMREPDWFK (at arbejdet er for hårdt og ikke tager hensyn til den enkeltes ressourcer For 83 % var det kommunen, der fandt det tilbudte fleksjob KDUVHOYNRQWDNWHWDUEHMGVSODGVHURPIOHNVMRE 18 % én arbejdsplads 18 % 2-3 arbejdspladser 24% flere end tre arbejdspladser 14

15 Fremtidige arbejdsforhold 0XOLJKHGHU er parate til at skifte erhvervsområde *RGWKDOYGHOHQNDQEUXJHGHUHVHUIDULQJHU 30 % kan løse samme type opgaver som tidligere, hvis skånehensyn 27 % kan løse QRJOH af de samme opgaver som før 5HVWHQNDQLNNH har et helbred, der kræver, at de skifter til helt nye arbejdsopgaver 5 % har erfaringer fra tidligere job, som er forældede 3 % har ingen erfaring med at løse opgaver på en arbejdsplads 15

16 Fremtidige arbejdsforhold 'HUHUEHKRYIRUIOHUHIRUVNHOOLJHVNnQHKHQV\Q kortere daglig arbejdstid 87% ingen tunge arbejdsopgaver (løft m.v.) 77% hvilepauser i løbet af dagen 53% ingen stressende jobfunktioner 47% fysiske hjælpemidler eller særlig indretning 27% støtteperson eller andre 8% andet 11% 0% 25% 50% 75% 100% Flersvar. Svargennemsnit 16

17 Fremtidige arbejdsforhold $UEHMGVWLG XJH Fuld tid (37 timer) 3% timer 2% timer 17% timer 59% under 10 timer 19% = 0% 20% 40% 60% 80% 17

18 Fremtidige arbejdsforhold 8GVLJWHQWLOIOHNVMRE God eller meget god 23% Dårlig eller meget dårlig 32% Ved ikke 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Optimismen er størst blandt dem, der venter ml. to fleksjob og dem, der har ventet kortest tid 18

19 Tidligere ansatte i fleksjob er OHGLJHPHOOHPIOHNVMRE 2 ud af 10 har været fastholdt og XGDIHULQGVOXVHW. XGDI SnSULYDWHDUEHMGVSODGVHU. 3 ud af 10 på offentlige Fleksjobbene var KRYHGVDJHOLJWSn PLQGUHYLUNVRPKHGHU 35 % var i fleksjob i mere end 1½ år. XQGHUPGU *DQVNHIn (3 %) DUEHMGHGHXQGHUWLPHURPXJHQ 54 % havde en arbejdstid på under 20 timer cuvdjhu til afbrydelse: 43 % svarer forringet helbred. 34 % svarer besparelser i virksomheden. 19

20 Særkørsler vedr. personer på ledighedsydelse

21 Ventetiden KDUYHQWHWRYHUònUSnIOHNVMRE6DPPHQOLJQHVKHU PHGGHPGHUKDUYHQWHWLò ònurjxqghuònu.rqnoxvlrq 'HGHUKDUYHQWHWO QJHVWnUVRPXGJDQJVSXQNW VYDJHUH $OGHUVJHQQHPVQLWWHW stiger med ventetiden 8GGDQQHOVHVQLYHDXHW falder med ventetiden 0HGOHPVNDEVDQGHOHQDIIDJIRUHQLQJHU falder med ventetiden 9HQWHWLGHQIRUVW UNHU GHUHVVYDJHUHSRVLWLRQLIKWPRWLYDWLRQ 80 % af alle i de tre grupper syntes oprindeligt, at fleksjob var en god idé Andelen, der nu synes, at fleksjob er rette løsning, IDOGHUPHG YHQWHWLGHQ.XQ synes efter 1½ år stadig, at IOHNVMREHUGHQUHWWH O VQLQJ. Mens mener, at XGVLJWHQWLOIOHNVMRE er god eller meget god 21

22 Ventetiden $QGUHEDUULHUHUPXOLJKHGHU" Der er LQJHQY VHQWOLJHIRUVNHOOH ifht. EHKRYIRUDWVNLIWHWLOQ\H RSJDYHU, og om HUIDULQJHUIUDWLGOLJHMREV kan bruges 3DUDWKHGHQWLODWVNLIWHMRERPUnGH er OLJHVWRU i de tre grupper (knap ½) De personer, der har YHQWHWO QJVW, vurderer at de kan DUEHMGH I UUHVWWLPHU -RO QJHUHPDQYHQWHUMRIOHUHDQJLYHUI UWLGVSHQVLRQVRPUHWWH O VQLQJRJMRIOHUHKDUSnHWWLGVSXQNWJLYHWXGWU\NIRUDWGH QVNHUI UWLGVSHQVLRQ 22

23 Uddannelsesniveauet DIDOOHKDUHQYLGHUHJnHQGHXGGDQQHOVH.RQNOXVLRQ SHUVRQHUPHGYLGHUHJnHQGHXGGDQQHOVHHUPHUHPRWLYHUHGHRJ LQLWLDWLYULJH GHHUPHUHNULWLVNHRYHUIRUNRPPXQHQVWLOEXGRJLQGVDWVIRUDWILQGHHW IOHNVMRE Flere med højere uddannelse WRJVHOYLQLWLDWLYWLODWV JHJRGNHQGHOVH, mens flere lavt uddannede blev foreslået fleksjob af kommunen Jo højere uddannelse, jo flere synes, at IOHNVMREHUHQJRGO VQLQJ. Flere med lavere uddannelse har foreslået førtidspension Jo højere uddannelse, jo flere er RSV JHQGHRYHUIRUYLUNVRPKHGHUQH Flere med høj uddannelse har Y UHWSnNXUVXV og flere med lav uddannelse har deltaget i et aktiveringsprojekt Jo højere uddannelse, jo flere har WDNNHWQHMWLOHWIOHNVMRE, fordi arbejdet ikke var relevant i forhold til uddannelse eller joberfaringer Jo højere uddannelse, jo markant flere mener, at NRPPXQHQLNNHJ UQRNIRUDW ILQGHIOHNVMRE. 23

24 Personer, hvis helbred kræver et skift i arbejdsopgaver DIDOOHDQJLYHUDWGHUHVKHOEUHGNU YHUDWGH VNLIWHUWLOKHOWQ\HDUEHMGVRSJDYHU.RQNOXVLRQHQHUDWGHQQHJUXSSHDGVNLOOHUVLJPDUNDQWIUDGH YULJH: 1. Der er en noget større andel af kvinder, af personer blot med folkeskolebaggrund, af personer fra FOA- og KAD-området og af personer med nedslidningsskader efter mange år på arbejdsmarkedet 2. De ønsker langt oftere førtidspension, og færre angiver, at fleksjob er den rette løsning 3. Alle angiver nedsat arbejdstid som skånehensyn, og næsten alle en arbejdstid på under 20 timer 24

25 Kontanthjælpsmodtagere der afventer fleksjob

26 Forskelle ml. LY og kontanthjælp 0HUHOLJHOLJN QVIRUGHOLQJ 55% kvinder mod 69% kvinder <QJUH 76% er under 50 år mod 61% (QVW UUHDQGHOKDUYHQWHWRYHUònU 36% mod 26% $QGUHnUVDJHUWLOIOHNVMRE været længe på kontanthjælp 9% har aldrig haft ordinært job, 20% har.dqduehmgho QJHUH 40 % over 20 timer om ugen mod 22% 0LQGUHXGGDQQHOVH 55% har blot en folkeskolebaggrund mod 48% )OHUHDIDQGHQHWQLVNKHUNRPVW 15% mod 7% 0LQGUHHUKYHUYVHUIDULQJ erhvervserfaring mod 81% 36% har mere end 10 års 26

27 Interviewundersøgelse blandt kommunale ledere i otte kommuner

28 Interviewundersøgelse 2WWHXGYDOJWHNRPPXQHU OHGHUHPHGDQVYDUIRU YLVLWDWLRQWLOIOHNVMRERJIRUXGSODFHULQJLIOHNVMRE 9RNVHQGHSUHVSnIOHNVMRERUGQLQJHQ Arbejdspladsfastholdelse Fødekæden til fleksjob og ledighedsydelse 'HQNRPPXQDOHLQGVDWV Bule-ind bule-ud effekten Snitfladen til førtidspension Grænseflader til normaliteten på arbejdsmarkedet Fra ledighed til fleksjob 28

29 Vejen til fleksjob $UEHMGVHYQH ± KYDG HU GHW" $IVWDQG WLO DUEHMGVPDUNHGHW"

30 9HMHQWLOIOHNVMRE, 3HUVRQ $.RPSHWHQFHU %+HOEUHGVP VVLJH UHVVRXUFHU &0RWLYDWLRQ ) / (. 6-2 % 0 $ 7 & +,, $UEHMGVSODGV $.RPSHWHQFHEHKRY %0XOLJKHGHUIRU VNnQHKHQV\Q &0RWLYDWLRQ 6RFLDOWHQJDJHPHQW,,, /RYJLYQLQJ.RPPXQDOLQGVDWV 2UJDQLVHULQJUHVVRXUFHURJPHWRGHU

31 Afstand til arbejdsmarkedet? 'HVYDJHVWHSnOHGLJKHGV\GHOVH± VW UVW DIVWDQG Kompetencer: Lav uddannelse (KAD, FOA, SID), skift til nye opgaver (ældre, kvinder) Ressourcer: Nedslidte (kombination), mange skånebehov (lav arbejdstid) Motivation: Ringe egenaktivitet, mange foreslår FØP (ventetiden svagelig-gør ) 31

32 Afstand til arbejdsmarkedet? 'HVW UNHVWHSnOHGLJKHGV\GHOVH ± PLQGVWDIVWDQG Kompetencer: Uddannelse (fx faglig udd.), jobkompetencer kan bruges Ressourcer: Højere arbejdstid, ser problemerne uden for sig selv Motivation: Initiativrige, selv søgt godkendelse, kritiske (afviser fleksjob) 32

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration -

BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration - BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration - Januar 2014 BL Danmarks almene boliger Januar 2014 1 BL Danmarks almene boliger Januar 2014 2 OM UNDERSØGELSEN Metode/Univers Undersøgelsen

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere