Evalueringsrapport EGU-løftet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport EGU-løftet"

Transkript

1 Evalueringsrapport EGU-løftet EGUSilkeborg & EGUViborg. Viborg, Oktober 2014.

2 Forord Nærværende rapport er resultatet af et udviklingsprojekt igangsat af Viborg Ungdomsskole og EGU Silkeborg med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet har som formål at sætte EGU-eleven i centrum og derigennem skabe en yderligere professionalisering af EGU-udbuddet. Forudsætningen for at endnu flere EGU-elever kommer i enten job eller uddannelse er, at der udvikles en dybere forståelse af den særlige EGU-didaktik, og af de mennesker, der påbegynder uddannelsen. En dybere forståelse af de unge mennesker, der påbegynder EGU-uddannelsen foreligger nu i form af prototypiske beskrivelser af EGU-elever. Et element i disse beskrivelser er elevernes familie-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige drømme og mål, der kort beskrevet drejer sig om at få familie, børn og hus. Hvis man betragter elevernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige drømme, er drømmen at blive ufaglært, faglært eller pædagog. Elevernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige drømme afspejler EGUuddannelsens mål, visitationskravene og hverdagens EGU-vejledning. Hvis vi sætter fokus på forskellen mellem den gruppe, der består af elever, som gennemfører uddannelsen/har et positivt frafald og den gruppe, som har et negativt frafald, så viser nærværende undersøgelse, at der ikke umiddelbart er kvalitative forskelle i disse gruppers udgangspunkt eller baggrund. Det er altså ikke umiddelbart muligt at finde ydre tegn, der kan identificere elever, som særligt bør støttes for at hjælpe dem til at fuldføre, eller få et positivt frafald. Rapporten viser imidlertid at de elever, der har et positivt frafald og elever, som gennemfører uddannelsen har gennemgået en vigtig personlig, faglig og social forandrings- og læreproces. Disse processer har givet dem et mere refleksivt forhold til dem selv, deres problemstillinger, udfordringer etc. De unges problemer er naturligvis ikke bare forsvundet, men de forholder sig til problemerne på en anden måde. De, der har et negativt afbrud fortæller naturligvis en anden historie/fortælling, der betyder at oplevelser og erfaringer fortolkes i et negativt lys. Begivenhederne bliver perler i en kæde af negative fortællinger, der er med til at udfordre et i forvejen skrøbeligt eller negativt selvbillede. 2

3 I nærværende rapport bliver den særlige EGU-didaktik beskrevet med henblik på at afdække indsatsområder, der kan sikre at uddannelsen i højere grad inkluderer de elever, der ellers ville have haft et negativt frafald. Blandt disse indsatsområder vil vi her fremhæve følgende: Styrke EGU-elevens læreprocesser, præcisere elevens læringsmål, bedre afklaring af elevernes praktikforventninger, præcisere mål og forventninger til praktikstedet, sikre det gode match mellem elev og praktik, at styrke elevens personlige og faglige kompetencer samt at sikre vejlederne en dybere indsigt i fagområdernes didaktik. Charlotte Hertel Frederik Hertel Oktober,

4 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 5 Undersøgelsesspørgsmål Side 7 Undersøgelse og undersøgelsesdesign Side 8 Projektorganisation Side 9 Udviklingsprocessen Side 10 Projektets resultater Side 16 - Uddannelsesstedets didaktiske praksis Side 16 - Didaktik i EGU-uddannelsen Side 24 - Elevernes forandringsprocesser Side 41 - Beskrivelse af EGU-eleverne Side 50 - Elevernes coopingstrategier Side 59 Konklusion Side 68 Litteratur: Side 71 4

5 Indledning Udgangspunktet for nærværende FoU-projekt er, at det eksisterende EGU-udbud (jf. Rambøll effektundersøgelse af EGU-uddannelsen) på landsplan resulterer i, at 60% af en EGU-årgang, efter deres EGU-forløb, kommer i enten job eller uddannelse. Der er god mening i at anerkende den indsats, som EGU-deltagerne, deres forældre, EGU-vejledere, EGU-ledere, praktikværter m.fl. yder i hverdagen. På trods af EGU-uddannelsens meget positive resultater er der hidtil ikke udviklet en beskrivelse, eller dokumentation af den hverdagspraksis eller didaktik, der frembringer disse positive resultater. Den manglende beskrivelse eller dokumentation af EGU-didaktikken betyder, at det dels er vanskeligt at videreudvikle og professionalisere f.eks. vejlederes og praktikværters hverdagspraksis og dels, at det er vanskeligt at afdække, hvor den anvendte hverdagspraksis har sine begrænsninger. Ved at beskrive den særlige hverdagspraksis og didaktik er det målet at professionalisere den eksisterende hverdagspraksis og afdække dens mangler eller blinde pletter. Derigennem kan der udvikles en ny hverdagspraksis, der sandsynligvis vil kunne inkludere en væsentlig del af de unge, på landsplan 40% af en EGU-årgang, der hverken kommer i job, eller påbegynder en uddannelse (jf. Rambøll s effektundersøgelse). Forudsætningen for at opnå en yderligere professionalisering af EGU-uddannelsen er, at der skabes en grundlæggende forståelse for EGU-deltagerne og deres individuelt tilrettelagte EGU-forløb. EGU-vejledere, UU-vejledere, socialrådgivere m.fl. beskriver det imidlertid (jf. Rambølls effektundersøgelse af EGU-uddannelsen) som umuligt at sætte ansigt på EGU-deltagerne, da de har meget forskellige udgangspunkter, ressourcer, kompetencer etc. Da EGU-uddannelsen samtidig beskrives som et stærkt individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, bliver det også vanskeligt at foretage en beskrivelse af EGU-deltagernes forløb. Kombinationen af manglende afgrænsning af EGU-deltagerne og deres uddannelsesforløb gør det vanskeligt for EGU-vejledere, EGU-ledere, praktikværter, UU-vejledere m.fl. at lære af og videreudvikle deres hverdagspraksis og den særlige EGUdidaktik, som kendetegner EGU-området. Intentionen med nærværende FoU-projekt er at sætte ansigt på EGU-deltageren samt at udforme en beskrivelse af de individuelle EGU-uddannelsesforløb, der fører EGU-elever i beskæftigelse eller uddannelse. Derigennem skabes der et grundlag for at videreudvikle 5

6 EGU-uddannelsens nuværende styrkepositioner. Men der skabes også et grundlag for at beskrive kontrasten nemlig de EGU-forløb, der ikke fører til job eller uddannelse. Dermed skaber FoU-projektet grundlag for dels at videreudvikle de tiltag, som allerede er velfungerende og dels mulighed for at udvikle nye didaktiske/pædagogiske metoder, der kan hjælpe den andel af EGU-deltagerne, som ellers ikke synes at få et konkret udbytte af deres EGU-forløb. I dette FoU-projekt bliver der udviklet en metode, der kan beskrive succesfulde individuelle uddannelsesforløb. Derudover beskrives EGU-elever, som kommer videre til beskæftigelse eller uddannelse. Derved bliver det dels muligt at udvikle en ny didaktisk praksis, som sikrer at stadig flere af EGU-deltagerne efterfølgende kommer i enten beskæftigelse eller uddannelse. FoU-projekt skal naturligvis inkludere andre end blot de professionelle, dvs. UUvejledere, EGU-vejledere og socialrådgivere m.fl. Gennem FoU-projektet skabes et 360 o perspektiv på EGU-uddannelsen ved at involvere alle interessenter herunder i særdeleshed EGU-elever, forældre, praktikværter, EGU-underviserne, EGU-ledere, repræsentanter fra relevante uddannelsesinstitutioner m.fl. Ved at anlægge dette 360 o perspektiv bliver det imidlertid også muligt at få afdækket de forventninger, krav og færdigheder, som såvel arbejdsmarkedet som uddannelsesinstitutionerne efterspørger hos EGU-eleverne. Det bliver imidlertid også muligt at forstå, hvordan den enkelte praktikvært i sin hverdagspraksis bidrager til at gøre EGU-elevens uddannelsesforløb til en succes. Ved at inddrage EGU-elever, EGU-vejledere og ledere i FoU-projektet skabes der samtidig også mulighed for at opnå en grundlæggende forståelse af de forskellige copingsstrategier, som EGU-elever anvender for derved at kunne håndtere eller evt. afvise de krav, forhåbninger og forventninger som f.eks. EGU-vejledere, forældre, praktikværter, socialrådgivere, UU-vejledere etc. stiller til de unge. Arbejdet med copingstrategierne skal forstås som opbygningen af en dybere og mere anvendelig socialpædagogisk forståelse af den indsats, der bedst muligt bidrager til at den enkelte EGU-elev får et godt liv. Ovenstående leder frem til følgende undersøgelsesspørgsmål: 6

7 Undersøgelsesspørgsmål: 1. Hvilke kendetegn har EGU-eleverne, der efter EGU-forløbet henholdsvis kommer og ikke kommer i beskæftigelse eller uddannelse? 2. Hvilke faglige og sociale udgangspunkter har de EGU-elever, der kommer videre i henholdsvis job eller uddannelsen? 3. Hvilke uddannelses-, familie- og beskæftigelsesmæssige drømme/mål knytter de forskellige EGU-elevtyper til fremtiden? 4. Hvilke didaktiske/uddannelsesmæssige metoder virker henholdsvis positiv eller negativ på de enkelte elevtyper? 7

8 Undersøgelse og undersøgelsesdesign I denne rapport har vi valgt at opdele besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålene i to dele. Den første del omhandler udformningen af en undersøgelse og et undersøgelsesdesign, der kan skabe et grundigt indblik i væsentlige aspekter vedr. EGUuddannelsen, eleverne, praktikforløb, uddannelsesperioder etc. Den anden del omhandler organiseringen af en udviklingsproces, der inddrager bl.a. EGU-vejledere, praktikværter, UU-vejledere, socialrådgivere m.fl. Det nærværende afsnit fokuserer på præsentation af undersøgelsesdesignet og de metoder, der indgår i undersøgelsesdesignet samt, hvordan de indsamlede data er bearbejdet og analyseret. Undersøgelsesfasen løber i perioden fra den til den Forud for undersøgelsesfasen udvikler projektlederen (jf. Robson, 2002) et fleksibelt undersøgelsesdesign, der består af en kombination mellem (jf. Gold, 1958) deltagerobservationer og kvalitative interviews. Der udformes således guides til brug for observationer fra praktikophold, EGU-vejledning, visitationssamtaler, undervisning etc. Der udformes ligeledes (jf. Kvale, 2006 & 2012) temaorganiserede interviewguides til brug for interview med forældre, elever og praktikværter. De kvalitative interviews er planlagt i starten af perioden, men koordineringen er en udfordring, hvilket betyder at interviewene gennemføres i den sidste halvdel af perioden og enkelte må udskydes til den efterfølgende fase. Den oprindelige ide om at interviewe de professionelle (EGU-vejledere, UU-vejledere m.fl.) revideres. Der er flere årsager til denne beslutning bl.a., at der produceres et meget stort datamateriale og at planlægningen af dataindsamlingen er vanskelig, fordi mange forskellige interessenters kalendere skal koordineres. Undersøgelsesfasen kommer til at fokusere på uddannelsens vigtigste interessenter: Forældre, elever og praktikværter. Det betyder, at de professionelle først inddrages i udviklingsfasen, hvor materiale fra undersøgelsesfasen danner udgangspunkt for udviklingsmøder. Der gennemføres observationer af: Visitation/UU møder ( , ), undervisning ( , , ), vejledning/forsamtaler ( , , ) og praktik ( , , , , , & ). De kvalitative interviews gennemføres, båndoptages og udskrives i fuld længde af samme person for derved at reducere muligheden for misforståelser. Efterfølgende foretages analyser af interviewudskriften på baggrund af Kvales (2006 & 2012) anbefalinger. I undersøgelsesfasen afholdes interviews med 28 EGU-elever, 12 forældre og 12 praktikværter. I Silkeborg gennemføres interviews med forældre ( ). 8

9 Praktikværter ( ). Elever ( ), ( ), ( ), ( ) samt ( ). I Viborg gennemføres interviews med forældre ( ). Praktikværter ( ) og elever ( ), ( ), ( ), ( ). Projektorganisation Projektorganisationen oprettes i etablerings- & opstartsfasen, der forløber fra til den Projektorganisationen består af en projektejergruppe, en styregruppe og arbejdsgruppe. Projektejergruppen mødes den , , og har det overordnede ansvar for projektet og medlemmer af gruppen er: Repræsentanter fra de deltagende institutioner samt projektlederen. Styregruppen mødes den , , & Styregruppens opgave er at rådgive projektejerne og projektlederen. Styregruppen består af: 2 EGU ledere, 2 UU-ledere, 2 repræsentanter fra Viborgegnens Erhvervsråd, repræsentant fra Mercantec, repræsentant fra Aalborg Universitet. Arbejdsgruppen mødes den , , og sammensættes af projektlederen og har til opgave at være udførende. Arbejdsgruppen består af: Projektleder, EGU ledere, UU-vejledere og EGU-vejledere. Medlemmer af de forskellige grupper: Projektejer gruppen: Børge Hansen, Viborg Ungdomsskole Frank Bertelsen, EGU Viborg Frederik Hertel, AaU Marianne Fenger, Silkeborg Produktionshøjskole Karina Øgelund Hald, EGU Silkeborg Charlotte Hertel, projektleder Styregruppen: Svend Aage Møller Viborg-egnens Erhvervsråd Claus Jensen, UU-leder, Viborg Erik Rohde, UU-leder, Silkeborg Frederik Hertel, AaU Jan Salling, Mercantec Doris Jensen. SOSU-Silkeborg 9

10 Mariane Fenger, Produktionshøjskolen i Silkeborg Børge Hansen, Ungdomsskoleinspektør, Viborg Charlotte Hertel, Projektleder Arbejdsgruppen: Lissi Larsen, UU Viborg (teamleder) Hanne Rehhoff, UU-Silkeborg Karina Hald, EGU Silkeborg Frank Bertelsen, EGU Viborg Naja Kjær Poulsen, EGU Viborg Charlotte Hertel, Projektleder Udviklingsgruppen: Lissi Larsen, UU Viborg (teamleder) Hanne Marie Vadum Madsen, UU Viborg Karina Hald, EGU Silkeborg Henriette Wendelboe, EGU Silkeborg Henrik Nørding, EGU Silkeborg Frank Bertelsen, EGU Viborg Naja Kjær Poulsen, EGU Viborg Hanne Halkjær Elkjær, EGU Viborg Jørgen Hede Sejbjerg, EGU Viborg Kåre Stilling, EGU Viborg Nynne Louise Hougaard Justesen, EGU Viborg Charlotte Hertel, Projektleder Mikkel Pedersen, Rema 1000 Ketty Larsen, Kokken Henrik Søgaard, HS Byg Jens Hvam, Landmand Udviklingsprocessen Projektets forsøgs- & udviklingsfase forløber i perioden fra den til den og organiseres som 4 workshops, der finder sted i tidsrummet fra kl til d. 10

11 , , samt I forsøgs- og udviklingsfasen omdannes projektets arbejdsgruppe til en udviklingsgruppe. Deltagerantallet forøges, og kredsen bliver udvidet med praktikværter. Deltagerne i udviklingsgruppen er således: Praktikværter, UU-vejledere, EGU-vejledere og EGU-ledere og socialrådgivere. Den oprindelige plan om at involvere udviklingsgruppen direkte i besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålene måtte revideres til fordel for en bredere evaluerings- og udviklingsproces, hvor deltagerne fik indsigt i de resultater, som er fremkommet gennem undersøgelsesfasen. De 4 workshops består derfor af en kombination mellem korte oplæg, faglige diskussioner og opgaveløsning i fællesskab med de øvrige deltagere. Udgangspunktet for oplæggene er interview med forældre, EGU-elever, praktikværter samt observationer fra visitation/uu møder, undervisning, vejledning/forsamtaler samt praktik. På baggrund af de input, som kommer fra udviklingsgruppen samt det materiale, der er indsamlet besvares projektets undersøgelsesspørgsmål. 1. workshop fokuserer på EGU-uddannelsens konkrete og overordnede mål. Workshoppen indeholder bl.a. en diskussion af, hvordan og hvornår vejledere for alvor gør en forskel for eleven. Derefter diskuteres følgende temaer: Elevtyper, elevens uddannelsesforløb (herunder udviklings- og læringsmål), job- og læringsfællesskaber, læring- & socialiseringsprocesser samt dannelsesidealer. På den 2. og 3. workshop sættes der fokus på følgende temaer: Eleven, forældre, venskaber, praktikværter, vejledere, skole- og fælles forløb, problemstillinger samt læring og forandringsforløb. Temaet: Forældre drejer sig om, hvordan EGU-uddannelsen opleves af elevernes forældrene. Det involverer en diskussion af de problemstillinger, som forældrene oplever, og hvordan de i hverdagen forsøger at takle dem. Som en forældre siger: Det er jo svært for andre mennesker at sætte sig ind i vores børns liv. Det er hamrende svært at forklare andre. Temaet: Venskaber omhandler EGU-elevernes venskaber. Interview med EGU-elever, forældre og praktikværter indikerer, at EGU-elever kan have problemer med at etablere venskaber. Praktikværter beskriver EGU-elever, der kun har sociale relationer med folk fra deres praktiksted. Forældre fortæller, at de unge har problemer med at skabe sociale relationer til andre. Og nogle EGU-elever fortæller, at de for at få styr på deres liv/få et almindeligt liv har været nødsaget til at fravælge tidligere 11

12 venner fra fx kriminelle miljøer. Temaet: Praktikværter drejer sig om, hvordan det er at være praktikvært herunder også, hvordan det opleves for en praktikvært, når en EGUelev pludselig stopper i praktikken. Det handler ligeledes om det, som elever og forældre oplever som det dårlige praktiksted og det, de beskriver som det gode praktiksted, hvor der er en god stemning, og hvor eleverne får mulighed for at lære af det arbejde, som udføres. Temaet: Vejledere drejer sig om, hvordan forældre, elever og praktikværter oplever forholdet til vejlederen og om de konflikter, der kan udvikle sig gennem EGUuddannelsen. Det drejer sig også om kvaliteten af og om frekvensen af kontakten til vejlederen. Endelig handler det også om de forskellige vejledertyper, som kan udledes på baggrund af elever, forældre og praktikværters beskrivelser. Temaet: Skole- og fælles forløb drejer sig om, at en del EGU-elever har negative erfaringer med skole og uddannelse. Temaet: Problemstillinger drejer sig om de udfordringer, EGU-elever har i form af f.eks. diagnoser, læringsmæssige og forskellige former for sociale udfordringer som f.eks. angst, ensomhed etc. På den 4. og sidste workshop sættes fokus på elevens forandrings- og udviklingsprocesser gennem en række konkrete cases, der er fremkommet i interview med forældre, elever og praktikværter. Derudover udarbejder deltagerne en liste over indsatsområder, som er interessante at arbejde videre med. Det drejer sig om følgende temaer: Fagets didaktik & uddannelsesmål, styrke de personlige & faglige kompetence, forventningsafklaring, præcisere mål, sikre match mellem elev & praktik, træning i praktiksøgning, evaluering under praktikforløb, kommunikation med praktikstedet og kendskab til EGU. Temaet: Fagets didaktik & uddannelsesmål drejer sig om, at EGUvejledere skal have en dybere indsigt i, hvordan der tænkes uddannelse indenfor det pågældende fagområde/praktikområde dvs. indsigt i fagets didaktik, læringsformer og uddannelsesmål. Det kan ske via kortere praktikforløb, hvor EGU-vejledere opholder sig på en arbejdsplads for derved at få en dybere indsigt i, hvordan fagene organiserer deres læreprocesser f.eks. for lærlinge, der uddannes indenfor et bestemt fag/brancheområde. Indsigten i fagets didaktik, læringsformer og uddannelsesmål kan udmøntes i, at EGUuddannelsen f.eks. indfører logbøger, som kan medvirke til at støtte og styrke EGUelevens læreprocesser. Men det kan også ske ved at udvikle særlige OCN-forløb, der 12

13 angiver mål, delmål og som i det hele taget er retningsgivende for EGU-elevers praktikforløb/-læringen indenfor det pågældende fagområde. Dette kan evt. suppleres med f.eks. job-pas-test, der afdækker EGU-elevens styrker og svagheder. OCN-forløbene skal ikke nødvendigvis give merit i forbindelse med en lærlingeuddannelse, men skal kunne danne et godt grundlag for et videre uddannelsesforløb som f.eks. tømrer, murer etc. Temaet: Styrke de personlige & faglige kompetencer drejer sig om, at det er vigtigt at sætte særlig fokus på EGU-elevens sociale og personlige udvikling. Da målgruppen for EGU-uddannelsen er meget bred, vil der være tale om en spredning mellem elever, som har behov for, i højere grad, selv at tage ansvar for deres liv, fordi deres forældre tidligere har været for omsorgsfulde. I andre tilfælde vil der være tale om elever, der ikke magter at tage ansvar f.eks. på grund af sociale forhold i opvæksten. Styrkelse af EGU-elevernes sociale og personlige udvikling kan f.eks. ske gennem udarbejdelsen af uddannelsesforløb (f.eks. OCN), der retter sig særligt mod at afdække og understøtte elevens sociale og personlige udvikling. Temaet: Forventningsafklaring drejer sig om, at en bedre afklaring af elevernes forventninger er nødvendig. Det kan ske gennem udarbejdelse af et sammenhængende forløb, hvor elevens forventninger afklares. Forløbet kombinerer et særligt forventningsafklaringsskema med en mere åben opgave, hvor eleven beskriver sine forventninger. I skemaet kan eleven afkrydse, hvad vedkommende tror, praktikstedet forventer af ham/hende, og i et andet skema kan eleven afkrydse, hvad han/hun mener, praktikstedet med rimelighed kan forvente af ham/hende. I den åbne del af forventningsafklaringen får eleven besked på at skrive svar på åbne spørgsmål om de gensidige forventninger. Omdrejningspunktet er et samtaleværktøj, der kan hjælpe eleven til en afklaring af, hvad vedkommende kan forvente af andre, og hvad andre forventer af vedkommende. Dermed bliver det et materiale, som løbende kan hentes frem, hvis der er behov for en diskussion af de gensidige forventninger mellem praktiksted, elev og vejleder. 13

14 Temaet: Præcisere mål drejer sig om, at EGU-vejledere skal blive bedre til at stille krav til praktikvært/praktiksted. Det drejer sig om at præcisere mål og forventninger til praktikstedet, så EGU-eleven får det størst mulige læringsudbytte af sit praktikophold. Praktikstedet kan hjælpes til at blive mere eksplicit om forventningerne til EGU-eleverne. Det kunne f.eks. ske gennem udarbejdelsen af et to-do - skema, der viser eleven, hvilke opgaver vedkommende skal udføre og evt., hvornår de skal udføres i løbet af dagen. Men det kan også være en oversigt over, hvornår vedkommende kan holde pause, mødetider, bruge sin mobiltelefon etc. Dette skal naturligvis afpasses den enkelte elevs kompetencer, muligheder og behov. Temaet: Sikre match mellem elev & praktik drejer sig om at styrke evnen til at skabe det rigtige match mellem EGU-elev og praktiksted. Det kan handle om at overveje, hvilke persontyper, der passer godt inden for et erhverv. Som eksempel kan nævnes, at indenfor byggeområdet ser mester efter en særlig lærlingtype, der kan tage fat og som derfor helst ikke skal være for spinkel. I nogle tilfælde kan det betyde, at en EGU-elev må erstatte en drøm om job indenfor et bestemt fag/branche med en ny drøm om job indenfor et andet område. Temaet: Træning i praktiksøgning drejer sig om at sætte eleverne i stand til at søge deres egen praktik. Da eleverne er forskellige, vil der være forskel mellem de, der umiddelbart vil kunne søge deres egen praktikplads og andre, der skal forberedes gennem et længere forløb. En del af sådan et forløb kunne være at lade elever fortælle hinanden om, hvordan de fik succes med at søge egen praktik/læreplads. Nogle elever søger allerede nu deres praktikplads, men flere bør sættes i stand til det således, at de også bliver gjort parat til fremtidig jobsøgning. Teamet evaluering under praktikforløb drejer sig om, at EGU-vejleder skal sikre klare aftaler med praktikvært og EGU-elev om løbende evaluering i praktikforløbet. Det handler om at aftale præcise mødedatoer, hvor elev, praktikvært og vejleder mødes for at diskutere forløbet. Det handler ikke om en fastlåst skematik, men om at få den bedst 14

15 mulige klarhed over aftaler, og det kunne f.eks. være, at der afholdes flere møder i starten, og at der efterfølgende aftales lidt færre. Temaet: Kommunikation med praktikstedet drejer sig om, at der kan gøres en indsats for at få skabt en bedre kommunikation mellem praktiksted og elev, således at begge parters ønsker kan tilgodeses. Det handler også om at sikre en god relation mellem praktikvært og elev for i en række tilfælde får en elev et dårligt praktikforløb pga. misforståelser, som kunne være undgået. I nogle tilfælde kan det overvejes, om praktikstedet skal informeres om eleven forud for praktikperioden. Temaet: Kendskab til EGU drejer sig om, at EGU-vejledere fortsat oplever, at EGUuddannelsen er ukendt for virksomheders ledere og mellemledere. Et øget kendskab til uddannelsen kan måske skabes gennem en tættere kontakt til brancheforeninger, mesterforeninger, brancheudvalg, lærlingeudvalg etc. 15

16 Projektets resultater: I det følgende formidles de resultater, eller erfaringer, som projektet har skabt. Det sker gennem 5 artikler, som omhandler: Uddannelsesstedets didaktiske praksis, Didaktik i EGU-uddannelsen, Elevernes forandringsprocesser, Beskrivelse af EGU-eleverne samt Elevernes coopingstrategier. De 5 artikler kan læses særskilt og vil senere blive publiceret i relevante tidsskrifter. Uddannelsesstedets didaktiske praksis Som beskrevet i det forudgående bygger de kommende afsnit på analyser af observationer, interviews og udviklingsmøder, der er gennemført på de 2 deltagende uddannelsesinstitutioner i Viborg og Silkeborg. Vi har valgt en fremstillingsform, hvor det ikke vil være muligt for læseren at identificere, hvorvidt materialet er indsamlet i den ene eller den anden by. Når vi har valgt denne præsentationsform, skyldes det dels ønsket om at overholde løftet om, at deltagere i interviews, observationer og udviklingsmøder kan forblive anonyme, og dels at der har ikke har vist sig nogle fordele ved særligt at fremhæve, hvor vi har mødt de behandlede oplevelser, opfattelser og erfaringer. I det følgende vil vi give læseren et indblik i forskelle og ligheder mellem de 2 uddannelsesinstitutioner, der deltager i dette udviklingsprojekt. Beskrivelse af EGU Silkeborgs organisation EGU Silkeborg er (jf. samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune & Silkeborg Produktionshøjskole) oprettet af og en integreret del af den selvejende institution: Silkeborg Produktionshøjskole. Der er tale om en forholdsvis ny enhed, der er startet den og fungerer efter princippet om indtægtsdækket virksomhed. Silkeborg Kommune står for finansieringen af uddannelsen, der reguleres via forhandlinger og en samarbejdsaftale mellem parterne. Da Silkeborg Produktionshøjskole er organiseret i teams, indgår EGU Silkeborg i Vejledningsteamet med reference til ledelsesteamet, hvilket i dagligdagen betyder, at de har direkte reference til Viceforstander Marianne Fenger. Jf. organisationslitteraturen betyder det, at Silkeborg Produktionshøjskole har et fladt organisationshierarki, hvilket kan give fordele mht. koordinering, økonomistyring, værdiledelse, kommunikationsveje, beslutningsprocesser etc. 16

17 Fysisk er EGU Silkeborg placeret i 2 lokaler (beliggende hos 3F, Granhøjvej 16, 8600 Silkeborg), der ligger i kort afstand fra Silkeborg Produktionshøjskoles matrikel (Granhøjvej 14, 8600 Silkeborg). Jf. samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole (samarbejdsaftale af 25. september 2011) har Produktionshøjskolen ansvar for at opbygge og opretholde et EGU-uddannelsesmiljø. Beskrivelse af EGU Viborgs organisation EGU Viborg er en større og ældre organisation, der oprindeligt udsprang af et EU Horizon projekt, der blev etableret i Projektet blev etableret i samarbejde med en række partnere i andre EU-lande og var et såkaldt second-chance projekt, der havde som formål at udvikle og afprøve pædagogiske tiltag, der kunne give unge en ny chance for at komme i job eller uddannelse. Projektet blev placeret i regi af Sct. Mikkelskolen, der var en amtslig specialskole oprettet i I 1993, hvor EU-projektet er ved at være afsluttet, vedtager Folketinget en ny lov, der har som formål at etablere EGU-uddannelsen. Viborg Amt ser den nye EGU uddannelse som en mulighed for at videreføre de gode projektresultater, der er skabt på Sct. Mikkelskolen. Den daværende leder af Viborg Ungdomsskole, Jesper Lund, der sad i Horizon-projektets styregruppe, så ligeledes den nye EGU-uddannelse som en mulighed for et spændende tilbud for unge i Viborg. Dette førte til, at både Sct. Mikkelskolen, Viborg Amt, og Ungdomsskolen, Viborg Kommune, søgte og i 1994 fik udbudsretten til den nye EGU-uddannelse. Samlet betød det, at Viborg havde to udbud, der var fordelt med pladser på Sct. Mikkelskolen, der senere blev til Lyshøjskolen og Viborg Ungdomsskole med 40 pladser. I 2010 blev der imidlertid påbegyndt en fusionsproces, der den 1. august 2011 skabte en samlet EGU-organisation, der blev placeret på Viborg Ungdomsskole. Den nye organisation, EGU Viborg, fik en normering på 60 pladser til EGU og 20 pladser til en særlig Forskole, der skal afklare unge således, de bliver parate til at komme i job eller uddannelse. EGU Viborg er en del af Viborg Ungdomsskole og indgår dermed som en del af Viborg kommune. Det betyder samtidig også, at EGU Viborg s økonomi finansieres af Viborg Kommune. Frank Bertelsen er leder af EGU Viborg og forskolen, der er et forløb, hvor unge afklares om bl.a. branche- og uddannelsesvalg før de f.eks. starter på ungdomsuddannelser som EGU, EUD, HG etc. Frank Bertelsen refererer til Ungdomsskoleinspektør Børge Hansen, der er ansvarlig for samtlige aktiviteter på Viborg Ungdomsskole. På baggrund af ovenstående kan man 17

18 imidlertid ikke konkludere, at organisationen bygger på et traditionelt organisationshierarki. Viborg Ungdomsskoles organisation kombinerer det ovenfor omtalte traditionelle organisationshierarki med en matrixorganisation, der bygger på to typer af ad hoc grupper, der involverer skolens vigtigste interessenter. Ledergruppen placeres symbolsk i midten af organisationsdiagrammet som dem, der fastholder organisationens visioner med forbindelse til de 2 ad hoc grupper. Hvor den ene ad hoc gruppe er en analysegruppe, der foretager behovsafdækning og analyserer omgivelserne, så er er den anden ad hoc gruppe udførende, hvilket vil sige at den står for implementering af ledelsens visioner. Undervisningsmiljø Det gælder for både EGU Viborg og EGU Silkeborg, at undervisningsmiljøet har en særlig opmærksomhed. I Viborg er EGU uddannelsen placeret i Viborg midtby, i den ene fløj på Reberbanen 13, der tidligere har været anvendt af både teknisk skole og af Viborgseminariet, men nu huser Viborg Ungdomsskole. Viborg Ungdomsskole er en stor uddannelsesinstitution, der bl.a. rummer: EGU Viborg, Viborg Kommunes 10. klassestilbud, heltidstilbud (særligt skoletilbud til unge, der ikke trives i alm eller 10. klasse), ungdomsskolens fritids- og undervisningstilbud, brobygningsundervisning for unge tosprogede og Forskolen. EGU eleverne har som nævnt deres egen fløj med egne undervisningslokaler, toiletter, leder- og vejlederkontorer. Men derudover deler EGUeleverne bl.a. kantine med de mange andre unge, der deltager i ungdomsskolens dagstilbud. Der er altså tale om et større ungdoms- og undervisningsmiljø, hvor EGU eleverne på den ene side benytter deres egne faciliteter, men hvor de på den anden side også får fornemmelsen af at være en del af en større ungdomsuddannelsesinstitution. I hverdagen oplever EGU eleverne særligt dette i forbindelse med brunch, der ligger fra kl til 10.00, der er et fast, obligatorisk arrangement, alle dagselever skal benytte. EGU Silkeborg er beliggende i lejede lokaler, der hovedsageligt anvendes til vejlederkontorer. Fælles aktiviteter for EGU-eleverne foregår derfor enten i Silkeborg Produktionshøjskoles lokaler, eller i de lejede lokaler. På Silkeborg Produktionshøjskoles web-site beskrives institutionens arbejde med en indsats for et godt undervisningsmiljø, med reference til den definition som Dansk Center for Undervisningsmiljø (www.dcum.dk) har udviklet, hvilket hænger sammen med det lovgivningsmæssige krav om, at privat- og 18

19 offentlig undervisning skal opfylde nogle krav mht. elevers undervisningsmiljø. Dermed kan man umiddelbart hævde, at forpligtelsen til at arbejde for et godt uddannelsesmiljø ligger i direkte forlængelse af lovgivningsmæssige krav og Silkeborg Produktionshøjskoles målsætning om at sikre et godt undervisningsmiljø. I samarbejdsaftalen mellem kommune og Produktionshøjskole ligges der imidlertid vægt på, at der skal opbygges og vedligeholdes et EGU-uddannelsesmiljø, hvor eleverne oplever en fælles elevidentitet ved deltagelse i fælles aktiviteter (jf. Samarbejdsaftale af 25. september 2011). Dermed er det også klart, at de to aftalegrundlag må ses i sammenhæng EGU Silkeborg (og dermed Silkeborg Produktionshøjskole) må dels virke for, at EGU-eleverne har et godt undervisningsmiljø og dels virke for, at eleverne får tilbudt en række fælles aktiviteter, der kan give dem oplevelsen af fælles elevidentitet. Disse fælles aktiviteter er i øvrigt den måde, hvorpå EGU Silkeborg søger at opfylde kravet (jf. 1 i Bekendtgørelse af lov om Erhvervsgrunduddannelse) om dels at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund samt dels at udvikle elevens sociale færdigheder. Det er naturligvis ikke den eneste måde, hvorpå der arbejdes på at udvikle elevens sociale færdigheder, men det er en af de måder, hvorpå dette arbejde foregår. Kompetencer in-house EGU Viborgs ansætter udelukkende læreruddannede og ansætter gerne lærere, der tidligere har erfaringer og evt. uddannelsen indenfor specialområdet. Det betyder samtidig også, at kravet til nyansatte er, at de skal kunne dokumentere minimum 3 moduler i den pædagogiske diplomuddannelse i vejledning. Hvis nyansatte ikke besidder mindst 3 diplommoduler, vil deltagelsen i diplomundervisning indgå i deres første ansættelsesperiode. Det betyder med andre ord, at EGU Viborg anvender de 3 PD moduler i vejledning som en specialiseringsuddannelse for vejledere. Derudover har vejlederne yderst relevante erfaringer fra de uddannelses- og fagområder, som EGUuddannelsen retter sig imod. Det drejer sig om uddannelser og job som bl.a. faglærte og specialarbejdere (indenfor industri-, handel- og håndværk) kombineret med erfaringer fra social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske fagfelt. EGU Viborg en forholdsvis stor stab, der inkl. lederen består af 6 personer, hvilket afspejler, at elevgrundlaget i Viborg er større end EGU Silkeborg. Vi betegner EGU 19

20 Silkeborgs model som en variation af udbudsmodellen, hvorimod vi betegner EGU Viborgs model som en variant af undervisningsmodellen. EGU Viborg bygger på det, vi betegner som en undervisningsmodel, hvor EGU institutionen afholder undervisningsaktiviteter, som f.eks. et 4 ugers introduktionsforløb, der involverer undervisning og vejledning indenfor faglig, social og personlig områder. Dette introduktionsforløb kan kombineres med en fast ugentlig undervisningsdag, hvor eleverne f.eks. arbejder med dansk, matematik og engelsk. Den præsenterede variant af undervisningsmodellen, hvor der indgår et introduktionsforløb forudsætter, at EGUeleverne anvender en del af deres undervisningsuger (jf. bekendtgørelsen skal et EGUforløb minimum indeholde 20 ugers og maksimalt 40 ugers skoleundervisning) til undervisningsaktiviteter i EGU-regi. EGU Silkeborgs kerneydelse er: Vejledning af EGU-elever, hvilket inkluderer f.eks. udformning af uddannelsesplaner, etablering & vedligeholdelse af praktiknetværk, etablering af & opfølgning på praktikaftaler, afdækning af uddannelsesmuligheder & aftaler med uddannelsesudbydere (VUC, AMU, SOSU, TS, HS, højskoler m.m.) om uddannelsesforløb etc. Når man betragter bekendtgørelsen for EGU, er der ikke umiddelbart noget overraskende i, at EGU Silkeborgs kerneydelsen er vejledning. Udover vejledning tilbydes også de månedlige EGU-dage, hvilket oftest er 3 timers arrangementer. På disse EGU-dage får EGU-eleverne mulighed for at møde hinanden, deltage i sociale aktiviteter og høre oplæg. Jf. uddannelsesplanerne fra EGU Silkeborg betyder det, at eleverne i løbet af 2 år tilbydes mellem 1,6 og 2 ugers fælles aktiviteter i løbet af det 2 årige EGU-forløb. Derudover afvikler EGU Silkeborg, i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, en række fagspecifikke kurser indenfor SOSU, lager og ordblindeområdet, hvilket naturligvis også giver eleverne mulighed for at mødes og skabe venskaber. EGU Silkeborgs medarbejderstab består af 3 EGU-vejledere samt Mariane Fenger, der er leder af EGU Silkeborg og Viceforstander for Silkeborg Produktionshøjskole. Når man skal foretage en vurdering af kompetencerne in-house, er det afgørende selvfølgelig ikke kun, hvilke kompetencer, der besiddes, men også, hvordan de faktisk anvendes i hverdagen 20

Evalueringsrapport EGU-løftet

Evalueringsrapport EGU-løftet Evalueringsrapport EGU-løftet Viborg, Oktober 2014. Forord Nærværende rapport er resultatet af et udviklingsprojekt igangsat af Viborg Ungdomsskole og EGU Silkeborg med støtte fra Ministeriet for Børn

Læs mere

UDVIKLING AF EGU-DIDAKTIKKEN

UDVIKLING AF EGU-DIDAKTIKKEN UDVIKLING AF EGU-DIDAKTIKKEN Viborg Ungdomsskole har i samarbejde med EGU Silkeborg besluttet at etablere et større forsøgs- og udviklingsprojekt, der sætter EGU-deltageren i centrum og med det overordnede

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

EGU s skoledel i produktionsskolekontekst

EGU s skoledel i produktionsskolekontekst EGU s skoledel i produktionsskolekontekst Skoleforløb på produktionsskolen; eksempler, refleksioner og pointer Praksisinput fra Silkeborg Produktionshøjskole Perspektiver i retning af Erhvervslinjen på

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Egu: erhvervsgrunduddannelsen. Giver Uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse

Egu: erhvervsgrunduddannelsen. Giver Uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse Egu: erhvervsgrunduddannelsen Klædt påerhvervsfolk til fremtiden Giver Uddannelse Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsgrunduddannelsen

Læs mere

Arbejde motiverer til uddannelse

Arbejde motiverer til uddannelse Arbejde motiverer til uddannelse Charlotte Hertel & Frederik Hertel I en kronik i Politiken argumenterer det nyvalgte socialdemokratiske folketingsmedlem Mattias Tesfaye for, at unge fra underklassen skal

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE Forslag til hvordan produktionsskolerne kan medvirke til at flere får en ungdomsuddannelse, og hvordan en ændret lovgivning kan understøtte dette.

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Byd fremtidens medarbejder indenfor Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Denne folder findes også i en elektronisk udgave på www.bizods.dk Hold

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. Formålet med elevens deltagelse i kombineret ungdomsuddannelse på Lille Vildmose Produktionsskole og Aalborg Handelsskole er, at de

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Oplæg på FOU konference i Odense den 6. 7. december 2010 Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup, VIA University College FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Baggrund for projektet Fleksibel, individualiseret,

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL

UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL DET VIL VI Vores mål er, at den enkelte elev bliver bedre til at agere normalt i situationer og sammenhænge, hvor det giver problemer, når eleven ikke

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Praktikhæfte 4. praktik

Praktikhæfte 4. praktik Praktikhæfte 4. praktik Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg I perioden fra Uge 41 2017 til uge 2 2018 Indholdsfortegnelse:... 1 1. Indledende præsentation af bachelorprojektet... 3 2. Praktik i bachelorperioden...

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk egu mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk Jeg elsker lugten af våd forårsjord Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.00-12,10 Velkomst 12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.55-13.05 Pause 13.10-13.25 Inspiration til udvikling af UEA - forløb

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Uddannelsesplan for Gjellerupskolen

Uddannelsesplan for Gjellerupskolen Uddannelsesplan for Gjellerupskolen Grundoplysninger: Gjellerupskolen Skolebakken 4 7400 Herning Herning Kommune Telefon: 96287150 Skoleleder: Erik Tangen Søgaard - gjees@herning.dk Pædagogisk viceskoleleder/praktikansvarlig:

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen. mulighed for at se det vi ikke ved hvad er?

Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen. mulighed for at se det vi ikke ved hvad er? Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen binder vores mulighed for at se det vi ikke ved hvad er? Oplæg Målet og opgaven, hvad er det? Begreber der

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere