Evalueringsrapport EGU-løftet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport EGU-løftet"

Transkript

1 Evalueringsrapport EGU-løftet EGUSilkeborg & EGUViborg. Viborg, Oktober 2014.

2 Forord Nærværende rapport er resultatet af et udviklingsprojekt igangsat af Viborg Ungdomsskole og EGU Silkeborg med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet har som formål at sætte EGU-eleven i centrum og derigennem skabe en yderligere professionalisering af EGU-udbuddet. Forudsætningen for at endnu flere EGU-elever kommer i enten job eller uddannelse er, at der udvikles en dybere forståelse af den særlige EGU-didaktik, og af de mennesker, der påbegynder uddannelsen. En dybere forståelse af de unge mennesker, der påbegynder EGU-uddannelsen foreligger nu i form af prototypiske beskrivelser af EGU-elever. Et element i disse beskrivelser er elevernes familie-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige drømme og mål, der kort beskrevet drejer sig om at få familie, børn og hus. Hvis man betragter elevernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige drømme, er drømmen at blive ufaglært, faglært eller pædagog. Elevernes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige drømme afspejler EGUuddannelsens mål, visitationskravene og hverdagens EGU-vejledning. Hvis vi sætter fokus på forskellen mellem den gruppe, der består af elever, som gennemfører uddannelsen/har et positivt frafald og den gruppe, som har et negativt frafald, så viser nærværende undersøgelse, at der ikke umiddelbart er kvalitative forskelle i disse gruppers udgangspunkt eller baggrund. Det er altså ikke umiddelbart muligt at finde ydre tegn, der kan identificere elever, som særligt bør støttes for at hjælpe dem til at fuldføre, eller få et positivt frafald. Rapporten viser imidlertid at de elever, der har et positivt frafald og elever, som gennemfører uddannelsen har gennemgået en vigtig personlig, faglig og social forandrings- og læreproces. Disse processer har givet dem et mere refleksivt forhold til dem selv, deres problemstillinger, udfordringer etc. De unges problemer er naturligvis ikke bare forsvundet, men de forholder sig til problemerne på en anden måde. De, der har et negativt afbrud fortæller naturligvis en anden historie/fortælling, der betyder at oplevelser og erfaringer fortolkes i et negativt lys. Begivenhederne bliver perler i en kæde af negative fortællinger, der er med til at udfordre et i forvejen skrøbeligt eller negativt selvbillede. 2

3 I nærværende rapport bliver den særlige EGU-didaktik beskrevet med henblik på at afdække indsatsområder, der kan sikre at uddannelsen i højere grad inkluderer de elever, der ellers ville have haft et negativt frafald. Blandt disse indsatsområder vil vi her fremhæve følgende: Styrke EGU-elevens læreprocesser, præcisere elevens læringsmål, bedre afklaring af elevernes praktikforventninger, præcisere mål og forventninger til praktikstedet, sikre det gode match mellem elev og praktik, at styrke elevens personlige og faglige kompetencer samt at sikre vejlederne en dybere indsigt i fagområdernes didaktik. Charlotte Hertel Frederik Hertel Oktober,

4 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 5 Undersøgelsesspørgsmål Side 7 Undersøgelse og undersøgelsesdesign Side 8 Projektorganisation Side 9 Udviklingsprocessen Side 10 Projektets resultater Side 16 - Uddannelsesstedets didaktiske praksis Side 16 - Didaktik i EGU-uddannelsen Side 24 - Elevernes forandringsprocesser Side 41 - Beskrivelse af EGU-eleverne Side 50 - Elevernes coopingstrategier Side 59 Konklusion Side 68 Litteratur: Side 71 4

5 Indledning Udgangspunktet for nærværende FoU-projekt er, at det eksisterende EGU-udbud (jf. Rambøll effektundersøgelse af EGU-uddannelsen) på landsplan resulterer i, at 60% af en EGU-årgang, efter deres EGU-forløb, kommer i enten job eller uddannelse. Der er god mening i at anerkende den indsats, som EGU-deltagerne, deres forældre, EGU-vejledere, EGU-ledere, praktikværter m.fl. yder i hverdagen. På trods af EGU-uddannelsens meget positive resultater er der hidtil ikke udviklet en beskrivelse, eller dokumentation af den hverdagspraksis eller didaktik, der frembringer disse positive resultater. Den manglende beskrivelse eller dokumentation af EGU-didaktikken betyder, at det dels er vanskeligt at videreudvikle og professionalisere f.eks. vejlederes og praktikværters hverdagspraksis og dels, at det er vanskeligt at afdække, hvor den anvendte hverdagspraksis har sine begrænsninger. Ved at beskrive den særlige hverdagspraksis og didaktik er det målet at professionalisere den eksisterende hverdagspraksis og afdække dens mangler eller blinde pletter. Derigennem kan der udvikles en ny hverdagspraksis, der sandsynligvis vil kunne inkludere en væsentlig del af de unge, på landsplan 40% af en EGU-årgang, der hverken kommer i job, eller påbegynder en uddannelse (jf. Rambøll s effektundersøgelse). Forudsætningen for at opnå en yderligere professionalisering af EGU-uddannelsen er, at der skabes en grundlæggende forståelse for EGU-deltagerne og deres individuelt tilrettelagte EGU-forløb. EGU-vejledere, UU-vejledere, socialrådgivere m.fl. beskriver det imidlertid (jf. Rambølls effektundersøgelse af EGU-uddannelsen) som umuligt at sætte ansigt på EGU-deltagerne, da de har meget forskellige udgangspunkter, ressourcer, kompetencer etc. Da EGU-uddannelsen samtidig beskrives som et stærkt individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, bliver det også vanskeligt at foretage en beskrivelse af EGU-deltagernes forløb. Kombinationen af manglende afgrænsning af EGU-deltagerne og deres uddannelsesforløb gør det vanskeligt for EGU-vejledere, EGU-ledere, praktikværter, UU-vejledere m.fl. at lære af og videreudvikle deres hverdagspraksis og den særlige EGUdidaktik, som kendetegner EGU-området. Intentionen med nærværende FoU-projekt er at sætte ansigt på EGU-deltageren samt at udforme en beskrivelse af de individuelle EGU-uddannelsesforløb, der fører EGU-elever i beskæftigelse eller uddannelse. Derigennem skabes der et grundlag for at videreudvikle 5

6 EGU-uddannelsens nuværende styrkepositioner. Men der skabes også et grundlag for at beskrive kontrasten nemlig de EGU-forløb, der ikke fører til job eller uddannelse. Dermed skaber FoU-projektet grundlag for dels at videreudvikle de tiltag, som allerede er velfungerende og dels mulighed for at udvikle nye didaktiske/pædagogiske metoder, der kan hjælpe den andel af EGU-deltagerne, som ellers ikke synes at få et konkret udbytte af deres EGU-forløb. I dette FoU-projekt bliver der udviklet en metode, der kan beskrive succesfulde individuelle uddannelsesforløb. Derudover beskrives EGU-elever, som kommer videre til beskæftigelse eller uddannelse. Derved bliver det dels muligt at udvikle en ny didaktisk praksis, som sikrer at stadig flere af EGU-deltagerne efterfølgende kommer i enten beskæftigelse eller uddannelse. FoU-projekt skal naturligvis inkludere andre end blot de professionelle, dvs. UUvejledere, EGU-vejledere og socialrådgivere m.fl. Gennem FoU-projektet skabes et 360 o perspektiv på EGU-uddannelsen ved at involvere alle interessenter herunder i særdeleshed EGU-elever, forældre, praktikværter, EGU-underviserne, EGU-ledere, repræsentanter fra relevante uddannelsesinstitutioner m.fl. Ved at anlægge dette 360 o perspektiv bliver det imidlertid også muligt at få afdækket de forventninger, krav og færdigheder, som såvel arbejdsmarkedet som uddannelsesinstitutionerne efterspørger hos EGU-eleverne. Det bliver imidlertid også muligt at forstå, hvordan den enkelte praktikvært i sin hverdagspraksis bidrager til at gøre EGU-elevens uddannelsesforløb til en succes. Ved at inddrage EGU-elever, EGU-vejledere og ledere i FoU-projektet skabes der samtidig også mulighed for at opnå en grundlæggende forståelse af de forskellige copingsstrategier, som EGU-elever anvender for derved at kunne håndtere eller evt. afvise de krav, forhåbninger og forventninger som f.eks. EGU-vejledere, forældre, praktikværter, socialrådgivere, UU-vejledere etc. stiller til de unge. Arbejdet med copingstrategierne skal forstås som opbygningen af en dybere og mere anvendelig socialpædagogisk forståelse af den indsats, der bedst muligt bidrager til at den enkelte EGU-elev får et godt liv. Ovenstående leder frem til følgende undersøgelsesspørgsmål: 6

7 Undersøgelsesspørgsmål: 1. Hvilke kendetegn har EGU-eleverne, der efter EGU-forløbet henholdsvis kommer og ikke kommer i beskæftigelse eller uddannelse? 2. Hvilke faglige og sociale udgangspunkter har de EGU-elever, der kommer videre i henholdsvis job eller uddannelsen? 3. Hvilke uddannelses-, familie- og beskæftigelsesmæssige drømme/mål knytter de forskellige EGU-elevtyper til fremtiden? 4. Hvilke didaktiske/uddannelsesmæssige metoder virker henholdsvis positiv eller negativ på de enkelte elevtyper? 7

8 Undersøgelse og undersøgelsesdesign I denne rapport har vi valgt at opdele besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålene i to dele. Den første del omhandler udformningen af en undersøgelse og et undersøgelsesdesign, der kan skabe et grundigt indblik i væsentlige aspekter vedr. EGUuddannelsen, eleverne, praktikforløb, uddannelsesperioder etc. Den anden del omhandler organiseringen af en udviklingsproces, der inddrager bl.a. EGU-vejledere, praktikværter, UU-vejledere, socialrådgivere m.fl. Det nærværende afsnit fokuserer på præsentation af undersøgelsesdesignet og de metoder, der indgår i undersøgelsesdesignet samt, hvordan de indsamlede data er bearbejdet og analyseret. Undersøgelsesfasen løber i perioden fra den til den Forud for undersøgelsesfasen udvikler projektlederen (jf. Robson, 2002) et fleksibelt undersøgelsesdesign, der består af en kombination mellem (jf. Gold, 1958) deltagerobservationer og kvalitative interviews. Der udformes således guides til brug for observationer fra praktikophold, EGU-vejledning, visitationssamtaler, undervisning etc. Der udformes ligeledes (jf. Kvale, 2006 & 2012) temaorganiserede interviewguides til brug for interview med forældre, elever og praktikværter. De kvalitative interviews er planlagt i starten af perioden, men koordineringen er en udfordring, hvilket betyder at interviewene gennemføres i den sidste halvdel af perioden og enkelte må udskydes til den efterfølgende fase. Den oprindelige ide om at interviewe de professionelle (EGU-vejledere, UU-vejledere m.fl.) revideres. Der er flere årsager til denne beslutning bl.a., at der produceres et meget stort datamateriale og at planlægningen af dataindsamlingen er vanskelig, fordi mange forskellige interessenters kalendere skal koordineres. Undersøgelsesfasen kommer til at fokusere på uddannelsens vigtigste interessenter: Forældre, elever og praktikværter. Det betyder, at de professionelle først inddrages i udviklingsfasen, hvor materiale fra undersøgelsesfasen danner udgangspunkt for udviklingsmøder. Der gennemføres observationer af: Visitation/UU møder ( , ), undervisning ( , , ), vejledning/forsamtaler ( , , ) og praktik ( , , , , , & ). De kvalitative interviews gennemføres, båndoptages og udskrives i fuld længde af samme person for derved at reducere muligheden for misforståelser. Efterfølgende foretages analyser af interviewudskriften på baggrund af Kvales (2006 & 2012) anbefalinger. I undersøgelsesfasen afholdes interviews med 28 EGU-elever, 12 forældre og 12 praktikværter. I Silkeborg gennemføres interviews med forældre ( ). 8

9 Praktikværter ( ). Elever ( ), ( ), ( ), ( ) samt ( ). I Viborg gennemføres interviews med forældre ( ). Praktikværter ( ) og elever ( ), ( ), ( ), ( ). Projektorganisation Projektorganisationen oprettes i etablerings- & opstartsfasen, der forløber fra til den Projektorganisationen består af en projektejergruppe, en styregruppe og arbejdsgruppe. Projektejergruppen mødes den , , og har det overordnede ansvar for projektet og medlemmer af gruppen er: Repræsentanter fra de deltagende institutioner samt projektlederen. Styregruppen mødes den , , & Styregruppens opgave er at rådgive projektejerne og projektlederen. Styregruppen består af: 2 EGU ledere, 2 UU-ledere, 2 repræsentanter fra Viborgegnens Erhvervsråd, repræsentant fra Mercantec, repræsentant fra Aalborg Universitet. Arbejdsgruppen mødes den , , og sammensættes af projektlederen og har til opgave at være udførende. Arbejdsgruppen består af: Projektleder, EGU ledere, UU-vejledere og EGU-vejledere. Medlemmer af de forskellige grupper: Projektejer gruppen: Børge Hansen, Viborg Ungdomsskole Frank Bertelsen, EGU Viborg Frederik Hertel, AaU Marianne Fenger, Silkeborg Produktionshøjskole Karina Øgelund Hald, EGU Silkeborg Charlotte Hertel, projektleder Styregruppen: Svend Aage Møller Viborg-egnens Erhvervsråd Claus Jensen, UU-leder, Viborg Erik Rohde, UU-leder, Silkeborg Frederik Hertel, AaU Jan Salling, Mercantec Doris Jensen. SOSU-Silkeborg 9

10 Mariane Fenger, Produktionshøjskolen i Silkeborg Børge Hansen, Ungdomsskoleinspektør, Viborg Charlotte Hertel, Projektleder Arbejdsgruppen: Lissi Larsen, UU Viborg (teamleder) Hanne Rehhoff, UU-Silkeborg Karina Hald, EGU Silkeborg Frank Bertelsen, EGU Viborg Naja Kjær Poulsen, EGU Viborg Charlotte Hertel, Projektleder Udviklingsgruppen: Lissi Larsen, UU Viborg (teamleder) Hanne Marie Vadum Madsen, UU Viborg Karina Hald, EGU Silkeborg Henriette Wendelboe, EGU Silkeborg Henrik Nørding, EGU Silkeborg Frank Bertelsen, EGU Viborg Naja Kjær Poulsen, EGU Viborg Hanne Halkjær Elkjær, EGU Viborg Jørgen Hede Sejbjerg, EGU Viborg Kåre Stilling, EGU Viborg Nynne Louise Hougaard Justesen, EGU Viborg Charlotte Hertel, Projektleder Mikkel Pedersen, Rema 1000 Ketty Larsen, Kokken Henrik Søgaard, HS Byg Jens Hvam, Landmand Udviklingsprocessen Projektets forsøgs- & udviklingsfase forløber i perioden fra den til den og organiseres som 4 workshops, der finder sted i tidsrummet fra kl til d. 10

11 , , samt I forsøgs- og udviklingsfasen omdannes projektets arbejdsgruppe til en udviklingsgruppe. Deltagerantallet forøges, og kredsen bliver udvidet med praktikværter. Deltagerne i udviklingsgruppen er således: Praktikværter, UU-vejledere, EGU-vejledere og EGU-ledere og socialrådgivere. Den oprindelige plan om at involvere udviklingsgruppen direkte i besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålene måtte revideres til fordel for en bredere evaluerings- og udviklingsproces, hvor deltagerne fik indsigt i de resultater, som er fremkommet gennem undersøgelsesfasen. De 4 workshops består derfor af en kombination mellem korte oplæg, faglige diskussioner og opgaveløsning i fællesskab med de øvrige deltagere. Udgangspunktet for oplæggene er interview med forældre, EGU-elever, praktikværter samt observationer fra visitation/uu møder, undervisning, vejledning/forsamtaler samt praktik. På baggrund af de input, som kommer fra udviklingsgruppen samt det materiale, der er indsamlet besvares projektets undersøgelsesspørgsmål. 1. workshop fokuserer på EGU-uddannelsens konkrete og overordnede mål. Workshoppen indeholder bl.a. en diskussion af, hvordan og hvornår vejledere for alvor gør en forskel for eleven. Derefter diskuteres følgende temaer: Elevtyper, elevens uddannelsesforløb (herunder udviklings- og læringsmål), job- og læringsfællesskaber, læring- & socialiseringsprocesser samt dannelsesidealer. På den 2. og 3. workshop sættes der fokus på følgende temaer: Eleven, forældre, venskaber, praktikværter, vejledere, skole- og fælles forløb, problemstillinger samt læring og forandringsforløb. Temaet: Forældre drejer sig om, hvordan EGU-uddannelsen opleves af elevernes forældrene. Det involverer en diskussion af de problemstillinger, som forældrene oplever, og hvordan de i hverdagen forsøger at takle dem. Som en forældre siger: Det er jo svært for andre mennesker at sætte sig ind i vores børns liv. Det er hamrende svært at forklare andre. Temaet: Venskaber omhandler EGU-elevernes venskaber. Interview med EGU-elever, forældre og praktikværter indikerer, at EGU-elever kan have problemer med at etablere venskaber. Praktikværter beskriver EGU-elever, der kun har sociale relationer med folk fra deres praktiksted. Forældre fortæller, at de unge har problemer med at skabe sociale relationer til andre. Og nogle EGU-elever fortæller, at de for at få styr på deres liv/få et almindeligt liv har været nødsaget til at fravælge tidligere 11

12 venner fra fx kriminelle miljøer. Temaet: Praktikværter drejer sig om, hvordan det er at være praktikvært herunder også, hvordan det opleves for en praktikvært, når en EGUelev pludselig stopper i praktikken. Det handler ligeledes om det, som elever og forældre oplever som det dårlige praktiksted og det, de beskriver som det gode praktiksted, hvor der er en god stemning, og hvor eleverne får mulighed for at lære af det arbejde, som udføres. Temaet: Vejledere drejer sig om, hvordan forældre, elever og praktikværter oplever forholdet til vejlederen og om de konflikter, der kan udvikle sig gennem EGUuddannelsen. Det drejer sig også om kvaliteten af og om frekvensen af kontakten til vejlederen. Endelig handler det også om de forskellige vejledertyper, som kan udledes på baggrund af elever, forældre og praktikværters beskrivelser. Temaet: Skole- og fælles forløb drejer sig om, at en del EGU-elever har negative erfaringer med skole og uddannelse. Temaet: Problemstillinger drejer sig om de udfordringer, EGU-elever har i form af f.eks. diagnoser, læringsmæssige og forskellige former for sociale udfordringer som f.eks. angst, ensomhed etc. På den 4. og sidste workshop sættes fokus på elevens forandrings- og udviklingsprocesser gennem en række konkrete cases, der er fremkommet i interview med forældre, elever og praktikværter. Derudover udarbejder deltagerne en liste over indsatsområder, som er interessante at arbejde videre med. Det drejer sig om følgende temaer: Fagets didaktik & uddannelsesmål, styrke de personlige & faglige kompetence, forventningsafklaring, præcisere mål, sikre match mellem elev & praktik, træning i praktiksøgning, evaluering under praktikforløb, kommunikation med praktikstedet og kendskab til EGU. Temaet: Fagets didaktik & uddannelsesmål drejer sig om, at EGUvejledere skal have en dybere indsigt i, hvordan der tænkes uddannelse indenfor det pågældende fagområde/praktikområde dvs. indsigt i fagets didaktik, læringsformer og uddannelsesmål. Det kan ske via kortere praktikforløb, hvor EGU-vejledere opholder sig på en arbejdsplads for derved at få en dybere indsigt i, hvordan fagene organiserer deres læreprocesser f.eks. for lærlinge, der uddannes indenfor et bestemt fag/brancheområde. Indsigten i fagets didaktik, læringsformer og uddannelsesmål kan udmøntes i, at EGUuddannelsen f.eks. indfører logbøger, som kan medvirke til at støtte og styrke EGUelevens læreprocesser. Men det kan også ske ved at udvikle særlige OCN-forløb, der 12

13 angiver mål, delmål og som i det hele taget er retningsgivende for EGU-elevers praktikforløb/-læringen indenfor det pågældende fagområde. Dette kan evt. suppleres med f.eks. job-pas-test, der afdækker EGU-elevens styrker og svagheder. OCN-forløbene skal ikke nødvendigvis give merit i forbindelse med en lærlingeuddannelse, men skal kunne danne et godt grundlag for et videre uddannelsesforløb som f.eks. tømrer, murer etc. Temaet: Styrke de personlige & faglige kompetencer drejer sig om, at det er vigtigt at sætte særlig fokus på EGU-elevens sociale og personlige udvikling. Da målgruppen for EGU-uddannelsen er meget bred, vil der være tale om en spredning mellem elever, som har behov for, i højere grad, selv at tage ansvar for deres liv, fordi deres forældre tidligere har været for omsorgsfulde. I andre tilfælde vil der være tale om elever, der ikke magter at tage ansvar f.eks. på grund af sociale forhold i opvæksten. Styrkelse af EGU-elevernes sociale og personlige udvikling kan f.eks. ske gennem udarbejdelsen af uddannelsesforløb (f.eks. OCN), der retter sig særligt mod at afdække og understøtte elevens sociale og personlige udvikling. Temaet: Forventningsafklaring drejer sig om, at en bedre afklaring af elevernes forventninger er nødvendig. Det kan ske gennem udarbejdelse af et sammenhængende forløb, hvor elevens forventninger afklares. Forløbet kombinerer et særligt forventningsafklaringsskema med en mere åben opgave, hvor eleven beskriver sine forventninger. I skemaet kan eleven afkrydse, hvad vedkommende tror, praktikstedet forventer af ham/hende, og i et andet skema kan eleven afkrydse, hvad han/hun mener, praktikstedet med rimelighed kan forvente af ham/hende. I den åbne del af forventningsafklaringen får eleven besked på at skrive svar på åbne spørgsmål om de gensidige forventninger. Omdrejningspunktet er et samtaleværktøj, der kan hjælpe eleven til en afklaring af, hvad vedkommende kan forvente af andre, og hvad andre forventer af vedkommende. Dermed bliver det et materiale, som løbende kan hentes frem, hvis der er behov for en diskussion af de gensidige forventninger mellem praktiksted, elev og vejleder. 13

14 Temaet: Præcisere mål drejer sig om, at EGU-vejledere skal blive bedre til at stille krav til praktikvært/praktiksted. Det drejer sig om at præcisere mål og forventninger til praktikstedet, så EGU-eleven får det størst mulige læringsudbytte af sit praktikophold. Praktikstedet kan hjælpes til at blive mere eksplicit om forventningerne til EGU-eleverne. Det kunne f.eks. ske gennem udarbejdelsen af et to-do - skema, der viser eleven, hvilke opgaver vedkommende skal udføre og evt., hvornår de skal udføres i løbet af dagen. Men det kan også være en oversigt over, hvornår vedkommende kan holde pause, mødetider, bruge sin mobiltelefon etc. Dette skal naturligvis afpasses den enkelte elevs kompetencer, muligheder og behov. Temaet: Sikre match mellem elev & praktik drejer sig om at styrke evnen til at skabe det rigtige match mellem EGU-elev og praktiksted. Det kan handle om at overveje, hvilke persontyper, der passer godt inden for et erhverv. Som eksempel kan nævnes, at indenfor byggeområdet ser mester efter en særlig lærlingtype, der kan tage fat og som derfor helst ikke skal være for spinkel. I nogle tilfælde kan det betyde, at en EGU-elev må erstatte en drøm om job indenfor et bestemt fag/branche med en ny drøm om job indenfor et andet område. Temaet: Træning i praktiksøgning drejer sig om at sætte eleverne i stand til at søge deres egen praktik. Da eleverne er forskellige, vil der være forskel mellem de, der umiddelbart vil kunne søge deres egen praktikplads og andre, der skal forberedes gennem et længere forløb. En del af sådan et forløb kunne være at lade elever fortælle hinanden om, hvordan de fik succes med at søge egen praktik/læreplads. Nogle elever søger allerede nu deres praktikplads, men flere bør sættes i stand til det således, at de også bliver gjort parat til fremtidig jobsøgning. Teamet evaluering under praktikforløb drejer sig om, at EGU-vejleder skal sikre klare aftaler med praktikvært og EGU-elev om løbende evaluering i praktikforløbet. Det handler om at aftale præcise mødedatoer, hvor elev, praktikvært og vejleder mødes for at diskutere forløbet. Det handler ikke om en fastlåst skematik, men om at få den bedst 14

15 mulige klarhed over aftaler, og det kunne f.eks. være, at der afholdes flere møder i starten, og at der efterfølgende aftales lidt færre. Temaet: Kommunikation med praktikstedet drejer sig om, at der kan gøres en indsats for at få skabt en bedre kommunikation mellem praktiksted og elev, således at begge parters ønsker kan tilgodeses. Det handler også om at sikre en god relation mellem praktikvært og elev for i en række tilfælde får en elev et dårligt praktikforløb pga. misforståelser, som kunne være undgået. I nogle tilfælde kan det overvejes, om praktikstedet skal informeres om eleven forud for praktikperioden. Temaet: Kendskab til EGU drejer sig om, at EGU-vejledere fortsat oplever, at EGUuddannelsen er ukendt for virksomheders ledere og mellemledere. Et øget kendskab til uddannelsen kan måske skabes gennem en tættere kontakt til brancheforeninger, mesterforeninger, brancheudvalg, lærlingeudvalg etc. 15

16 Projektets resultater: I det følgende formidles de resultater, eller erfaringer, som projektet har skabt. Det sker gennem 5 artikler, som omhandler: Uddannelsesstedets didaktiske praksis, Didaktik i EGU-uddannelsen, Elevernes forandringsprocesser, Beskrivelse af EGU-eleverne samt Elevernes coopingstrategier. De 5 artikler kan læses særskilt og vil senere blive publiceret i relevante tidsskrifter. Uddannelsesstedets didaktiske praksis Som beskrevet i det forudgående bygger de kommende afsnit på analyser af observationer, interviews og udviklingsmøder, der er gennemført på de 2 deltagende uddannelsesinstitutioner i Viborg og Silkeborg. Vi har valgt en fremstillingsform, hvor det ikke vil være muligt for læseren at identificere, hvorvidt materialet er indsamlet i den ene eller den anden by. Når vi har valgt denne præsentationsform, skyldes det dels ønsket om at overholde løftet om, at deltagere i interviews, observationer og udviklingsmøder kan forblive anonyme, og dels at der har ikke har vist sig nogle fordele ved særligt at fremhæve, hvor vi har mødt de behandlede oplevelser, opfattelser og erfaringer. I det følgende vil vi give læseren et indblik i forskelle og ligheder mellem de 2 uddannelsesinstitutioner, der deltager i dette udviklingsprojekt. Beskrivelse af EGU Silkeborgs organisation EGU Silkeborg er (jf. samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune & Silkeborg Produktionshøjskole) oprettet af og en integreret del af den selvejende institution: Silkeborg Produktionshøjskole. Der er tale om en forholdsvis ny enhed, der er startet den og fungerer efter princippet om indtægtsdækket virksomhed. Silkeborg Kommune står for finansieringen af uddannelsen, der reguleres via forhandlinger og en samarbejdsaftale mellem parterne. Da Silkeborg Produktionshøjskole er organiseret i teams, indgår EGU Silkeborg i Vejledningsteamet med reference til ledelsesteamet, hvilket i dagligdagen betyder, at de har direkte reference til Viceforstander Marianne Fenger. Jf. organisationslitteraturen betyder det, at Silkeborg Produktionshøjskole har et fladt organisationshierarki, hvilket kan give fordele mht. koordinering, økonomistyring, værdiledelse, kommunikationsveje, beslutningsprocesser etc. 16

17 Fysisk er EGU Silkeborg placeret i 2 lokaler (beliggende hos 3F, Granhøjvej 16, 8600 Silkeborg), der ligger i kort afstand fra Silkeborg Produktionshøjskoles matrikel (Granhøjvej 14, 8600 Silkeborg). Jf. samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole (samarbejdsaftale af 25. september 2011) har Produktionshøjskolen ansvar for at opbygge og opretholde et EGU-uddannelsesmiljø. Beskrivelse af EGU Viborgs organisation EGU Viborg er en større og ældre organisation, der oprindeligt udsprang af et EU Horizon projekt, der blev etableret i Projektet blev etableret i samarbejde med en række partnere i andre EU-lande og var et såkaldt second-chance projekt, der havde som formål at udvikle og afprøve pædagogiske tiltag, der kunne give unge en ny chance for at komme i job eller uddannelse. Projektet blev placeret i regi af Sct. Mikkelskolen, der var en amtslig specialskole oprettet i I 1993, hvor EU-projektet er ved at være afsluttet, vedtager Folketinget en ny lov, der har som formål at etablere EGU-uddannelsen. Viborg Amt ser den nye EGU uddannelse som en mulighed for at videreføre de gode projektresultater, der er skabt på Sct. Mikkelskolen. Den daværende leder af Viborg Ungdomsskole, Jesper Lund, der sad i Horizon-projektets styregruppe, så ligeledes den nye EGU-uddannelse som en mulighed for et spændende tilbud for unge i Viborg. Dette førte til, at både Sct. Mikkelskolen, Viborg Amt, og Ungdomsskolen, Viborg Kommune, søgte og i 1994 fik udbudsretten til den nye EGU-uddannelse. Samlet betød det, at Viborg havde to udbud, der var fordelt med pladser på Sct. Mikkelskolen, der senere blev til Lyshøjskolen og Viborg Ungdomsskole med 40 pladser. I 2010 blev der imidlertid påbegyndt en fusionsproces, der den 1. august 2011 skabte en samlet EGU-organisation, der blev placeret på Viborg Ungdomsskole. Den nye organisation, EGU Viborg, fik en normering på 60 pladser til EGU og 20 pladser til en særlig Forskole, der skal afklare unge således, de bliver parate til at komme i job eller uddannelse. EGU Viborg er en del af Viborg Ungdomsskole og indgår dermed som en del af Viborg kommune. Det betyder samtidig også, at EGU Viborg s økonomi finansieres af Viborg Kommune. Frank Bertelsen er leder af EGU Viborg og forskolen, der er et forløb, hvor unge afklares om bl.a. branche- og uddannelsesvalg før de f.eks. starter på ungdomsuddannelser som EGU, EUD, HG etc. Frank Bertelsen refererer til Ungdomsskoleinspektør Børge Hansen, der er ansvarlig for samtlige aktiviteter på Viborg Ungdomsskole. På baggrund af ovenstående kan man 17

18 imidlertid ikke konkludere, at organisationen bygger på et traditionelt organisationshierarki. Viborg Ungdomsskoles organisation kombinerer det ovenfor omtalte traditionelle organisationshierarki med en matrixorganisation, der bygger på to typer af ad hoc grupper, der involverer skolens vigtigste interessenter. Ledergruppen placeres symbolsk i midten af organisationsdiagrammet som dem, der fastholder organisationens visioner med forbindelse til de 2 ad hoc grupper. Hvor den ene ad hoc gruppe er en analysegruppe, der foretager behovsafdækning og analyserer omgivelserne, så er er den anden ad hoc gruppe udførende, hvilket vil sige at den står for implementering af ledelsens visioner. Undervisningsmiljø Det gælder for både EGU Viborg og EGU Silkeborg, at undervisningsmiljøet har en særlig opmærksomhed. I Viborg er EGU uddannelsen placeret i Viborg midtby, i den ene fløj på Reberbanen 13, der tidligere har været anvendt af både teknisk skole og af Viborgseminariet, men nu huser Viborg Ungdomsskole. Viborg Ungdomsskole er en stor uddannelsesinstitution, der bl.a. rummer: EGU Viborg, Viborg Kommunes 10. klassestilbud, heltidstilbud (særligt skoletilbud til unge, der ikke trives i alm eller 10. klasse), ungdomsskolens fritids- og undervisningstilbud, brobygningsundervisning for unge tosprogede og Forskolen. EGU eleverne har som nævnt deres egen fløj med egne undervisningslokaler, toiletter, leder- og vejlederkontorer. Men derudover deler EGUeleverne bl.a. kantine med de mange andre unge, der deltager i ungdomsskolens dagstilbud. Der er altså tale om et større ungdoms- og undervisningsmiljø, hvor EGU eleverne på den ene side benytter deres egne faciliteter, men hvor de på den anden side også får fornemmelsen af at være en del af en større ungdomsuddannelsesinstitution. I hverdagen oplever EGU eleverne særligt dette i forbindelse med brunch, der ligger fra kl til 10.00, der er et fast, obligatorisk arrangement, alle dagselever skal benytte. EGU Silkeborg er beliggende i lejede lokaler, der hovedsageligt anvendes til vejlederkontorer. Fælles aktiviteter for EGU-eleverne foregår derfor enten i Silkeborg Produktionshøjskoles lokaler, eller i de lejede lokaler. På Silkeborg Produktionshøjskoles web-site beskrives institutionens arbejde med en indsats for et godt undervisningsmiljø, med reference til den definition som Dansk Center for Undervisningsmiljø (www.dcum.dk) har udviklet, hvilket hænger sammen med det lovgivningsmæssige krav om, at privat- og 18

19 offentlig undervisning skal opfylde nogle krav mht. elevers undervisningsmiljø. Dermed kan man umiddelbart hævde, at forpligtelsen til at arbejde for et godt uddannelsesmiljø ligger i direkte forlængelse af lovgivningsmæssige krav og Silkeborg Produktionshøjskoles målsætning om at sikre et godt undervisningsmiljø. I samarbejdsaftalen mellem kommune og Produktionshøjskole ligges der imidlertid vægt på, at der skal opbygges og vedligeholdes et EGU-uddannelsesmiljø, hvor eleverne oplever en fælles elevidentitet ved deltagelse i fælles aktiviteter (jf. Samarbejdsaftale af 25. september 2011). Dermed er det også klart, at de to aftalegrundlag må ses i sammenhæng EGU Silkeborg (og dermed Silkeborg Produktionshøjskole) må dels virke for, at EGU-eleverne har et godt undervisningsmiljø og dels virke for, at eleverne får tilbudt en række fælles aktiviteter, der kan give dem oplevelsen af fælles elevidentitet. Disse fælles aktiviteter er i øvrigt den måde, hvorpå EGU Silkeborg søger at opfylde kravet (jf. 1 i Bekendtgørelse af lov om Erhvervsgrunduddannelse) om dels at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund samt dels at udvikle elevens sociale færdigheder. Det er naturligvis ikke den eneste måde, hvorpå der arbejdes på at udvikle elevens sociale færdigheder, men det er en af de måder, hvorpå dette arbejde foregår. Kompetencer in-house EGU Viborgs ansætter udelukkende læreruddannede og ansætter gerne lærere, der tidligere har erfaringer og evt. uddannelsen indenfor specialområdet. Det betyder samtidig også, at kravet til nyansatte er, at de skal kunne dokumentere minimum 3 moduler i den pædagogiske diplomuddannelse i vejledning. Hvis nyansatte ikke besidder mindst 3 diplommoduler, vil deltagelsen i diplomundervisning indgå i deres første ansættelsesperiode. Det betyder med andre ord, at EGU Viborg anvender de 3 PD moduler i vejledning som en specialiseringsuddannelse for vejledere. Derudover har vejlederne yderst relevante erfaringer fra de uddannelses- og fagområder, som EGUuddannelsen retter sig imod. Det drejer sig om uddannelser og job som bl.a. faglærte og specialarbejdere (indenfor industri-, handel- og håndværk) kombineret med erfaringer fra social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske fagfelt. EGU Viborg en forholdsvis stor stab, der inkl. lederen består af 6 personer, hvilket afspejler, at elevgrundlaget i Viborg er større end EGU Silkeborg. Vi betegner EGU 19

20 Silkeborgs model som en variation af udbudsmodellen, hvorimod vi betegner EGU Viborgs model som en variant af undervisningsmodellen. EGU Viborg bygger på det, vi betegner som en undervisningsmodel, hvor EGU institutionen afholder undervisningsaktiviteter, som f.eks. et 4 ugers introduktionsforløb, der involverer undervisning og vejledning indenfor faglig, social og personlig områder. Dette introduktionsforløb kan kombineres med en fast ugentlig undervisningsdag, hvor eleverne f.eks. arbejder med dansk, matematik og engelsk. Den præsenterede variant af undervisningsmodellen, hvor der indgår et introduktionsforløb forudsætter, at EGUeleverne anvender en del af deres undervisningsuger (jf. bekendtgørelsen skal et EGUforløb minimum indeholde 20 ugers og maksimalt 40 ugers skoleundervisning) til undervisningsaktiviteter i EGU-regi. EGU Silkeborgs kerneydelse er: Vejledning af EGU-elever, hvilket inkluderer f.eks. udformning af uddannelsesplaner, etablering & vedligeholdelse af praktiknetværk, etablering af & opfølgning på praktikaftaler, afdækning af uddannelsesmuligheder & aftaler med uddannelsesudbydere (VUC, AMU, SOSU, TS, HS, højskoler m.m.) om uddannelsesforløb etc. Når man betragter bekendtgørelsen for EGU, er der ikke umiddelbart noget overraskende i, at EGU Silkeborgs kerneydelsen er vejledning. Udover vejledning tilbydes også de månedlige EGU-dage, hvilket oftest er 3 timers arrangementer. På disse EGU-dage får EGU-eleverne mulighed for at møde hinanden, deltage i sociale aktiviteter og høre oplæg. Jf. uddannelsesplanerne fra EGU Silkeborg betyder det, at eleverne i løbet af 2 år tilbydes mellem 1,6 og 2 ugers fælles aktiviteter i løbet af det 2 årige EGU-forløb. Derudover afvikler EGU Silkeborg, i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, en række fagspecifikke kurser indenfor SOSU, lager og ordblindeområdet, hvilket naturligvis også giver eleverne mulighed for at mødes og skabe venskaber. EGU Silkeborgs medarbejderstab består af 3 EGU-vejledere samt Mariane Fenger, der er leder af EGU Silkeborg og Viceforstander for Silkeborg Produktionshøjskole. Når man skal foretage en vurdering af kompetencerne in-house, er det afgørende selvfølgelig ikke kun, hvilke kompetencer, der besiddes, men også, hvordan de faktisk anvendes i hverdagen 20

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder Uddannelsesparathedsvurdering - forståelser og forskelligheder Lone Nordskov Nielsen Randi Skovhus Rita Buhl VUE Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning December 2011 1 Indhold Projektets baggrund

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere