Gardehusaren Nr. 4 - maj årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 4 - maj årgang

2 Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede: Den 1. april 2005 startede den første kvindelige befalingsmand ved hesteskadronen Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, 4200 Slagelse Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 10 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: En for alle og alle for en Tildeling af hædersgave... 7 En estandart blev til Endnu et skarpt hjørne er rundet... 9 God ide og alligevel ikke Første kvindelige befalingsmand i hesteskadronen.. 12 Danske Gardehusarforeninger Interneringen fra Sjællandske Livregiment Soldaterforening Hesteskadronens aktiviteter 4. maj Mindehøjtidlighed for allierede flyvere på Svinø kirkegård 6. maj Indvielse af Historisk Samling 28. maj Korsørs Maritime uge Tjenesteblad for Gar de hu sar re gi men tet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Sol da ter for ening og Danske Gardehusarforeninger Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30. april Oberstløjtnant John Dalby gør status over de seks måneder han tilbragte i Irak, (august 2004 til februar 2005) sammen med hold 4. Blå bog Kaldet gik over det ganske land - riget skal bruge kræfter langt hjemmefra. Folk af den rigtige støbning meldte sig under fanerne og den øverste leder befalede andre til at tage del. Alle forberedte de sig enkeltvist på bedste måde og lod sig sammendrage som solen stod højest på himlen i det gode fædreland. Roligt og fattet gennemgik de deres samlede forberedelser og alvoren i den stillede opgave stod alle klart da sommeren meldte sin afslutning. Overbeviste om deres værd dog den samlede enhed mod syd og påtog sig ansvaret. Rigets øjne hvilede nu på de udvalgte og ingen agtede at skuffe. Alle påtog de sig deres individuelle opgaver og løftede i samlet flok. Hver en time blev udnyttet og alle ydede mere and nogen chef med rette kunne gøre sig forventning om. Lad det stå mejslet i sten ÆREN TILFALDER DEN ENKELTE, DER VED SIN INDSATS SKABTE GRUNDLAGET FOR DET SAMLEDE RESULTAT Således skrev jeg i forordet til hold 4 blå bog og efter afsluttet tjeneste er det kun blevet endnu kraftigere mejslet, at alle der var med på hold 4 ydede en fantastisk indsats og gjorde en forskel. Hold 4 nu er historie og det er på sin plads at gøre en kort status for de seks måneders tjeneste under Iraks himmel. Udvidelse Der lå store opgaver forud da hold 4 indledte afløsningen af hold 3 i august Den danske lejr følge af en markant udvidelse af dette ansvarsområde, der nu fik en størrelse på kvadratkilometer eller næsten det samme som Jylland. Bataljonen skulle i denne forbindelse afløse en engelsk bataljon og dennes opgaver. Sidst men ikke mindst skulle hold 4 opretholde og gerne yderligt forbedre den sikkerhedssituation som var grundlagt af de forrige hold. Iraks midlertidige præsident Alarwi ved valget i september Oberstløjtnant John Dalby Camp Danevang Den nye danske lejr, som fik navnet Camp Danevang blev bygget på Den engelsk ledede base vest for Basra og blev opført fra grunden. Camp Danevang var rigtig brugsklar i slutningen af oktober, men bataljonens enheder flyttede successivt ind efterhånden som de enkelte beboelsesområder kunne meldes klar. Nye opgaver Overdragelsen fra den engelsk bataljon var tilendebragt med udgangen af august og det nye danske ansvarsområde var en realitet fra 1. september Den største af de nye opgaver var overtagelse af ansvaret for sikkerheden omkring Sydiraks olieinfrastruktur, en opgave der bandt væsentlige dele af den ene underafdelings kræfter. Herudover var demokratiseringsprocessen i god gænge i den nye del af det danske område og hold 4 første større opgave var at sikre afholdelse af tre lokalvalg som førte til nogle af Iraks første demokratisk valgte byråd. Valgene var et stort først skridt og af væsentlig betydning for landets omstilling mod demokrati. Valget Blandt de mange operationer der blev gennemført står særligt en som helt fremtrædende. Det natio- 4/2005 3

3 Se på de irakiske sikkerhedsstyrker, som efter den seneste golfkrig stod med ingenting. For et år siden indledte den danske bataljon det krævende arbejde med at rekruttere, opstille og uddanne Den Irakiske National Garde (ING). Den 6. januar 2005 overgik ING til nu at hedde Iraqi Army (IA), og hæren tæller i dag alene i vores område omkring 2500 soldater fordelt på to bataljoner og en brigadestab. En tredje bataljon skal opstilles og uddannes i nærmeste fremtid. Se på det irakiske politi, som efter krigen var nærmest ikke eksisterende. Iraqi Police Service (IPS) havde ansvaret for sikkerheden på samtlige valgsteder ved nationalvalget. Irakerne glæder sig over fremskridtene og mærker for hver dag en forbedring i forhold til dagen før. På vej til en natlig operation nale valg i Irak den 30. januar står som en milepæl. I mange måneder havde den danske bataljon arbejdet frem mod denne dag, og for hold 4 blev valget den følelsesmæssige afslutning på et oplevelsesrigt og berigende halvt år i Irak. Store ændringer Har den danske indsat så sin berettigelse og skal denne fortsættes? Det skal den så længe der er politisk vilje hertil og så længe irakerne selv ønsker det. Og der sker ændringer i Irak under de sikkerhedsforhold som danske soldater bidrager til at skabe. Antallet af demokratisk valgte lokalråd stiger støt, antallet af telefonabonnenter er tredoblet fra før krigen til 2,1 mio. i dag, og på landsplan er internetadgangen 10-doblet fra til Sidste år manglede km vandingskanaler at blive renset - i dag er tallet nede på km. Glæde og fremgang I det danske ansvarsområde oplevede vi en sprudlende optimisme. Camp Danevang januar 2005 Gør en forskel Tjeneste i Irak er spændende og udfordrende og stiller store krav til den enkelte soldat, men bærer også en stor erfaring videre for den enkelte og afspejler at den danske soldat kan være med til at gøre en forskel i verdens brændpunkter når der bliver kaldt på ham og hende. Den nye danske lejr, som fik navnet Camp Danevang blev bygget på Den engelsk ledede base vest for Basra og blev opført fra grunden For at få point skal kårdespidsen ramme kroppen, således at spidsen bliver trykket ind med mindst 750 gram, hvilket Susanne Kristensen netop har gjort på sin svenske modstander En for alle og alle for en Af: Seniorsergent Henrik Nielsen, Udvalgsformand fægtning, 2 Uddannelseskompagni, II Bataljon Den marts fik Antvorskov kaserne besøg af 50 fægtere fra Danmark, Norge og Sverige. De mødte op med to foremål, at vinde Danish Military Open (DMO) og hygge sig med ligesindede. En ædel kunst Glem alt om D atangan der iført kappe og fransk moustache svinger sig fra lysekronen for i et svirp med kården at nedlægge tre af sine forfølgere (det var kun dengang, da vi andre var lidt yngre). Fægtning er en kampsport som kræver udholdenhed, disciplin og koncentration. Den marts blev der afholdt DMO i kårdefægtning på Antvorskov kaserne. Tiderne er forbi, hvor man efter et slag i ansigtet med et par handsker mødtes ved daggry for at duellere med enten pistol eller kårde (det er nok også meget godt, ellers ville der jo kun være seniorsergenter tilbage på kasernen). I dag er den ædle kunst, at fægte, faktisk ved at gå lidt i glemmebogen. Men der er steder hvor der stadig er mulighed for at dyrke denne ædle sport, nemlig her på Antvorskov kaserne, her er der ved hjælp af frivillige udvalgsformænd og SNGI (Slagelse og Næstveds garnisions idrætsforening) blevet holdt liv i sporten. Og det var derfor, det blev bestemt at der skulle afholdes DMI/DMO på dette sted. Kan ikke løse konflikter idag Fægtningen var for ganske få år siden en obligatorisk del af officersuddannelsen, men har måttet vige pladsen for mere tidssvarende måde at løse konflikter på. Dette forhold afspejles også godt ved DMO i kårdefægtning her på farmen hvor vi havde regnet med, at der kom en 60 til 80 fægtere, men der kom kun 40 mænd og 10 piger deriblandt de udenlandske fægtere. Sverige stillede med 5 fægtere, Norge med 6 fægtere samt deres fægtemestre, hjælpere, dommere osv. Her fra farmen stillede vi 13 fægtere og jeg syntes faktisk at vi klarede det helt godt (selv om jeg udgik inden stævnet, med en gammel skade). Stævnet forløb uden skader både på personel og materiel. DMO og DMI Der blev fægtet en indledende runde (kun med danske fægtere), for at finde ud af hvem der skulle En glad nykåret Danmarksmester Susanne Kristensen 4 4/2005 4/2005 5

4 Espenhein s Eftf. A/S Kaptajn Christina Pojezny som har været den store koordinator ved dette stævne, var også med til at overrække præmierne. Her er det den vinderen i individuelt for herrer der får sin pokal møde de udenlandske fægtere (de er et grad bedre end os danske, da de har træningsmulighederne og PENGENE). De 9 bedste mænd og de 3 bedste piger gik videre til DMO, resten fægtede kun Danmarks Mesterskaberne i Idræt (DMI). Slagelse Næstved Garnisions Idrætsfoening (SNGI) havde 2 mænd med til DMO, overkonstabel af 1. grad af reserven Henrik Jørgensen på førsteholdet og major af reserven Erik Pock på 3. holdet, hos pigerne havde vi kaptajn Christina Pojezny (som var regerende Danmarksmester) og køkken assistent afløser Susanne Kristensen med på damernes 1. hold. Resultatet ses på næste side. En stor tak til hjælperne Der skal rettes en stor tak til kaptajn Christina Pojezny som har været den store koordinator ved dette stævne. Idrætsofficeren Steffen Møller og hans følgesvende ydede også en stor indsats. Tildeling af hædersgave Af: Peer Høegh-Guldberg, Præsident for Danske Gardehusarforeninger Seniorsergent Marianne Beske fik den 3. april i hjemmet overrakt Danske Gardehusarforeningers hædersgave. Hædersgaven er en påskønnelse for seniorsergentens indsats i forbindelse med drift og økonomi af bladet Gardehusaren, samt den store støtte til og interesse for Danske Gardehusarforeningers administration. Seniorsergenten blev straks medlem af Antvorskov, da den blev dannet i sommeren Danske Gardehusarforeninger ønsker held og lykke i det nye job ved DANILOG Seniorsergent Marianne Beske får overrakt hædersgaven af Præsidenten for Danske Gardehusarforeninger Peer Høegh-Guldberg En estandart blev til ApS Slagelse Tæpper badeværelser trappebelægning alt i gulvbelægning vinyl linoleum kork træ/laminat tæpper Teknikvej 2A, Slagelse Mænd: DMO (hold) 2. plads Danmark 1 (H. Jørgensen) 6. plads Danmark 3 (E. Pock) Mænd: DMO (individuelt) 6. plads H. Jørgensen 16. plads E. Pock De danske resultater Kvinder; DMO (hold) 1. plads Danmark 1 (KN Pojezny og S. Kristensen) Kvinder: DMO (individuelt) 1. Plads S. Kristensen (DMO mester) 5. Plads C. Pojezny Placering af SNGI fægtere ved DMI: Mænd 3. plads H. Jørgensen 8. plads E. Pock 16. plads B. Temte 19. plads P. Dyrberg 22. plads A. Børgaard 23. plads S. Borghei 24. plads M. Harmann 25. plads M. Røder 28. plads C.Ø. Andersen (udgik efter 1 dagen) DMI: Kvinder 1. plads S. Kristensen (DMI mester) 2. plads C. Pojezny 7. plads B. Land 8. plads M. Mortensen Der blev syet og klippet målt og syet igen Så blev der tegnet kigget billeder og endelig ses det færdige resultat Antvorskov indviede sin estandart den 17. marts forud for foreningens generalforsamling. Våbenmekaniker Michael S. Olsen og sadelmager Jane K. Nielsen har i deres fritid skabt stang og dug. Estandarten har en pudsestang fra en kampvogn Centurion som estandartstang. Broderiarbejdet på dugen er udført af Næstved Broderidesign ved Arne Fredy Johansen 6 4/2005 4/2005 7

5 Konstabelmessen Står du lige og mangler et godt sted at holde konfirmation, barnedåb, rund fødselsdag eller bare et brag af en fest så kontakt konstabelmessen. Vi stiller flotte nye lokaler til rådighed. Betjening i baren. Salg af øl/vand, vin og spiritus til favorable priser. Hvis nødvendigt kan vi også hjælpe med bestilling af mad. For nærmere information og reservation, kontakt overkonstabel af 1. grad Niels Gade på tlf el. Glade og stolte stillede serviceassistenterne op til fotografering Endnu et skarpt hjørne er rundet Langes Gård 4200 Slagelse Af: Seniorsergent Jonny Sørensen, Forsvarets Rådgivning og Omstilling THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: t j t j o. d k Slagelse Svane Apotek City 3 Jernbanegade Slagelse Tlf Fax Skydekælderen Så er skydekælderen åben igen Alle der har lyst til at skyde kan møde op i skydekælderen Mandag og Torsdag kl Skydning med pistol og riffel kaliber 22 Pris: 50 øre pr. skud Kontakt person OS J. Ramsing Tlf Så rundede gardehusarregimentet endnu et af de skarpe hjørner i optimeringsprocessen. Alle de involverede 40 medarbejdere i projektet er nu behørigt udstyret med det velfortjente svendebrev som henholdsvis Servicesassistent og Ejendomsserviceteknikker. Rosende ord og lykønskninger Den 31. marts blev der afholdt endnu en på alle måder fornem En genert men meget glad Mette Olsen, fik overrakt sit svendebrev som serviceassistent af faglærer Else Laugesen ceremoni på Selandia, Center for erhvervsuddannelse i Slagelse, med overrækkelse af svendebreve til de sidste 13 serviceassistenter fra GHR og 2 fra Flådestationen i Korsør, og der var som sædvanlig masser af rosende ord og lykønskninger fra både skolen og arbejdsgiver. Regimentet som arbejdsgiver, var repræsenteret ved OL Jørgen Spliid samt ledere fra både cafeteria og rengøringen. Jørgen Spliid havde helt i trit med tiden, bygget sin fornemme tale til pigerne og skolen op omkring Den grimme ælling af H.C. Andersen. Der var derudover flotte ord fra organisationerne og Uddannelseschef Mette Tram Pedersen fra Selandia. Så var det Ejendomsserviceteknikkernes tur Den 13. april var det de sidste 6 af Ejendomsserviceteknikkerne der skulle holde en tilsvarende afslutning af deres faguddannelse. Dette foregik igen på Københavns Tekniske skole i Glostrup, hvor de også har gennemført den teoretiske del af uddannelsen. Her var der igen masser af ros, gaver og anerkendelse fra såvel skole som organisationer og faglige udvalg, endvidere holdt elevrepræsentanten fra klassen, en humoristisk tale, der også fremhævede ansatte ved Gardehusarregimentet. Det lykkedes desværre ikke at fremtrylle et billede fra Glostrup inden deadline. Navnene på de nyudnævnte serviceassistenter: Grethe Nielsen, Vita Binder, Ingrid Sommerstedt, Lennie Thomassen, Susanne Hansen, Helle Petersen, Ingelise Allerelli, Doris Petersen, Lone Zeuch, Marianne Andersen, Mette Olsen, Marianne Thuesen, Ulla Petersen fra Gardehusarregimentet og Susanne Haburg, Lone Hansen, fra Korsør Flådestation Navnene på de nyudnævnte ejendomsserviceteknikere: Per Lindegaard, Egon Nielsen, Bent Jensen, John Nielsen, Erling Gudman, Hans-Jørgen Nielsen fra Gardehusarregimentet 8 4/2005 4/2005 9

6 Alt i murer & flisearbejde HANS ERIK HANSEN ApS Havremarksvej 7 - Slagelse Til Deres tjeneste - døgnet rundt!! Skovsøviadukten Slagelse Tlf Fax God ide og alligevel ikke Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Bremser der blev ødelagt på rekord tid og kostede Forsvaret en bondgård at reparere, satte gang i tankerne hos to PMV mekanikere fra vedligeholdelsessektionen Efter ombygningen Før ombygning Skiftes efter 15 km Siden implementeringen af PMV G3, har det undret værkstedsarbejder Jens Martin Dam og overkonstabel af 1. grad Karsten Michael Nielsen fra PMV sektionen i vedligeholdelseskompagniet, at der var så stort slid på PMV ens bremser. Det viste sig tidligt at der var en fejl der ikke umiddelbart var til at finde og udbedre. En PMV burde kunne køre ca km før bremserne skal justeres, men flere PMV er skulle ikke bare justeres, men have skiftet bremserne allerede efter ca. 15 km. Endelig fandt man fejlen som består i at køreren med sin venstre fod på den originale fodhviler, kan ubevidst træde en ganske lille smule over på bremsepedalen. Dette medfører at bremsen næsten konstant er påvirket i større eller mindre grad. Resultatet bliver en konstant opvarmning og dermed et stort slid på bremseskiver, bremseklodser og bremsekalibre. Det er endda sket at der er udbrudt brand grundet den kraftige opvarmning. Dyre fejl Værkstedsarbejder J. M. Dam og overkonstabel af 1. grad K. M. Nielsen mener at PMV G3 i sin helhed er et godt og anvendeligt køretøj, der som alle andre modificerede materielkapaciteter har fejl og Fodstøtteplade monteret med kort/lang lyskontakt Afstanden mellem bremsepedalen og fodstøttepladen er 10 mm Bemærk at malingen på venstre side af bremsepedalen er slidt, et tydeligt bevis på at der ofte bliver bremset ubevidst med venstre fod Eksisterende holder for kontakt fjernes Eksisterende fodhviler fjernes mangler ved ibrugtagning. De fleste fejl er små ting der ikke koster de store beløb, eller arbejdstid. Der opstår dog ind imellem store og meget dyre fejl som ikke umiddelbart kan forklares, men heldigvis blev en af de meget dyre fejl opdaget og dette satte gang i tanker hos Jens og Karsten. Kr ,00 - Efter nogle forsøg kom Jens og Karsten frem til en fodhviler med høj kant (se billedet), der kan forhindre at køreren ubevidst påvirker bremsepedalen. Den nye fodhviler har været monteret i et af Gardehusarregimentets køretøjer og har under alle forhold vist sig som en god ide, endvidere er den meget billig at udføre og kan udføres af det stedlige 3 echelon værksted. Dette blev derfor fremsendt med anbefaling til Hærens Materielkommando, idet at der alene ved Gardehusarregimentet, er udført bremse reparationer på 3 stk. PMV til en pris af kr pr. stk. og desværre er der et tilsvarende antal reparationer ved værkstederne i Jylland. Ikke antaget Desværre for Jens og Karsten besluttede Hærens Materielkommando ikke at antage forslaget, primært fordi man ikke er enig i, at køretøjet er uhensigtsmæssigt indrettet. De mener i øvrigt, at en eventuel, ubevidst aktivering af bremsepedalen vil blive forhindret ved at montere en særlig elektronisk, akustisk anordning, som kan advare køreren via det interne kommunikationsanlæg ville være at foretrække. Regimentet har så senere bemærket at Hærens Materielkommando på En typisk bremsereparation: trods af den tidligere vurdering og afslag, nu har iværksat yderligere afprøvninger af rationaliseringsforslaget på i alt 10 PMV G3 og opfordrer derfor Jens og Karsten om at genfremsætte forslaget, med henblik for fornyet vurdering. Men selv om at Hærens Materielkommando ikke godkendte rationaliseringsforslaget så vurderede regimentet at: Forslaget var en god ide 4 point Der er præsteret godt og omfattende arbejde 2 point I alt 6 point Hvorfor regimentet besluttede at præmiere forslaget med kr til deling mellem forslagsstillerne. 1. Undersøgelse af skadens omfang 2. Bestilling af reservedele 3. Udtagning af motor 4. Af og påmontering af hovedcylinder 5. Af og påmontering af bagerste kaliber 6. Af og påmontering af håndbremsekaliber 7. Udskiftning af udluftningsslanger til slutdrev (er typisk brændt) 8. Udskiftning af slager til hovedcylinder 9. Udskiftning af servovæske og bremsevæske 10. Justering af bremseskiver/kaliber 11. Ilægning af motor 12. Prøvekørsel Reservedele Kaliber bag kr ,50 Kaliber for kr ,66 Hovedcylinder kr ,99 Ialt kr ,15 Timeforbrug ca. 50 t a 241,00 kr ,00 Reparationspris ialt kr ,00 Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Grillen Mandag - Torsdag Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Mandag Tirsdag - onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Miljøgården: Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 10 4/2005 4/

7 Første kvindelige befalingsmand i hesteskadronen Af: Peter Glitten, Sjællands Tidende Gardehusarregimentets hesteskadron har fået sin første kvindelige befalingsmand nogen sinde. Den første af sin art Eskadronchef Per Holm har headhuntet en tidligere gardehusar, som eskadronens første kvindelige befalingsmand. Karoline Tjell er en kun 163 centimeter høj, lyshåret spirrevip på 21 år og med en stemme, der ubesværet veksler mellem lattermild svaren på spørgsmål og gennemtrængende kommanderen. Karoline Tjell har gennemført sin værnepligt ved hesteskadronen på Antvorskov Kaserne, og blev derefter uddannet til sergent og beordret til tjeneste ved Telegrafregimentet i Fredericia. Hun Når man ser Karoline Tjell sammen med hestene, er der ingen tvivl om hvor glad hun er for heste søgte ind på Hærens Officersskole for kort tid siden, men er nødt til at vente et år med optagelse på grund af en menisk skade i knæet. Det hørte eskadronchefen på Antvorskov, major Per Holm. - I de tre år, jeg har været eskadronchef, har jeg ønsket at få kvindelige befalingsmænd. Nu øjnede jeg chancen for at få en virkelig dygtig soldat og dygtig rytter, som oven i købet har fået sin militære uddannelse her. Jeg tog kontakt til Karoline Tjell og headhuntede hende simpelthen. Dermed har vi fået vores første kvindelige befalingsmand, og det er jeg meget tilfreds med. Sergent Tjell sidder sikkert i sadlen Gardehusarregimentets første kvindelige befalingsmand er både stolt og beæret over sit nye job - og rigtig glad for at være tilbage hos gardehusarerne :- Hellere lille og vågen..., lyder bemærkningen fra Karoline Tjell, når hun for ethundredeogsyttende gang bliver spurgt, om hun med sine 163 cm ikke er lidt for klein til at være befalingsmand og herse med de to meter høje rekrutter. - Jeg har ikke haft problemer med respekten. Man skal naturligvis sørge for at holde distance til de menige, for man kan ikke, være både kammerat for senere at befale. Men ellers handler det om at være fagligt dygtig - så er det lige meget, om man er lille og lyshåret, siger Karoline Tjell. Hun har kun to dage på bagen som hesteskadronens første kvindelige befalingsmand nogensinde, men føler sig godt tilpas. Tjell kender eskadronen fra sin værnepligtstid og er særdeles glad for sit nye job. - Jeg blev enormt glad, da de ringede efter mig. Ja, og beæret. Der er bestemt grund til at være stolt af, at være den første kvindelige befalingsmand i eskadronen, siger Tjell. Jeg blev enormt glad, da de ringede efter mig. Ja, og beæret. Der er bestemt grund til at være stolt af, at være den første kvindelige befalingsmand i eskadronen, siger Sergent Karoline Gode minder Hun har ingen dårlige minder fra tiden som værnepligtig. - Jeg har aldrig mærket nogen form for chikane fra de mandlige værnepligtige, befalingsmænd eller officerer, fordi jeg er kvinde. Tværtimod. Faktisk har jeg fået meget støtte fra officererne i ekskadronen igennem min videre vej til at blive befalingsmand, siger Karoline Tjell. Interessen for heste og for soldaterlivet er ikke ny for Karoline Tjell. - Mine forældre har et nedlagt landbrug i Nordjylland vi har altid haft heste, og siden jeg var otte Kvinderne har lagt faste planer Kvindelige gardehusarer har tilsyneladende mere faste fremtidsplaner end de mandlige - og det er årsagen til, at hesteskadronen i Antvorskov først nu har fået sin første kvindelige befalingsmand. Det mener eskadronchef Per Holm, som har været leder af hesteskadronen i godt tre år - og i lige så mange år har ønsket, at der også ville være kvinder blandt de værnepligtige, som ønskede at blive befalingsmænd. - Der er fra fire til otte kvinder på hvert hold, og alligevel er det hidtil ikke lykkedes at få nogen af dem til at søge ind som befalingsmænd. Der har ellers været mange egnede. Både dygtige ryttere og dygtige soldater i en og samme person - men de har altid skullet noget andet og haft helt faste planer for deres fremtid. Derfor har de sagt nej, siger Per Holm. Derfor var han særdeles obs, da han opdagede, at sergent Karoline Tjell måtte droppe officers-planerne et år, og fik hende derfor hentet tilbage til hesteskadronen som befalingsmand. I hvert fald i et år.- har jeg fået rideundervisning og deltaget i konkurrencer. - Så længe jeg kan huske, har jeg også gerne villet være soldat. Tanken om at kombinere det, faldt mig ind en dag jeg, mens jeg red på min egen hest og traf gardehusarerne til hest. Traditionel soldat Så med en helt frisk HTX-eksamen i baglommen skubbede Karoline Tjell sine planer om en ingeniøruddannelse fra sig og søgte ind ved Gardehusarregimentet - vel vidende, at det ville føre til meget andet end ridning. Her har hun gennemgået den traditionelle soldateruddannelse med alt, hvad dertil hører af fysisk træning og kamptræning. Ting, hun fuldt ud har brug for, selv om hun i dag er tilknyttet hesteskadronen som befalingsmand og 1. august bliver holdfører for den ene trediedel af en ny deling gardehusarer. - Lige nu arbejder jeg blandt andet som instruktør på Hærens basisuddannelse samtidig med, at jeg er beskæftiget med at uddanne ryttere, rider med ved eskorte og deltager i befalingsmandsridning, hvor vi selv får undervisning af virkelige topryttere. Selv om Karoline Tjell holder meget af jobbet ved hesteskadronen, er hun sikker på, den stopper om et år. - Jeg har stadig planer om at blive officer. Når jeg er blevet det, vil der være tale om omgangstjeneste, og derfor kan jeg ikke forvente at skulle gøre varig tjeneste ved hestskadronen, siger Karoline Tjell. Sergent Karoline Tjell færdes hjemmevant blandt hestene. Hun har dyrket ridning siden hun var otte år og har det rigtigt godt med at kunne kombinere hesteinteressen med sin gamle drøm om at være soldat 12 4/2005 4/

8 I anledning af Danske Gardehusarforeningers Protektor Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks forestående fødselsdag den 26. maj bringer Danske Gardehusarforeningerne vore hjertligste lykønskninger Peer Høegh-Guldberg Præsident for Danske Gardehusarforeninger Danske Gardehusarforeninger Program for Repræsentantskabsmødet den 29. maj 2005 Hundested Kro Nørregade Hundested Kl Morgenbuffet - pris kr. 50,00 Kl Velkomst m.v. Kl Dametur Kl Repræsentantskabsmøde jf. dagsorden Kl Frokostbuffet - pris kr. 180,00 Alle priser er excl. Drikkevarer. Overnatning kan aftales på tlf eller Bindende tilmelding fra forretningsudvalget og de enkelte lokalforeninger sker til Bjarne Jensen inden 17. maj på tlf.: eller på Frederiksborg Amt glæder sig til at være vært for mødet. København Generalforsamlingen 2005 Generalforsamlingen fandt sted den 10. marts i de hyggelige soldaterforeningslokaler i Laksegade. Arne Pedersen uddelte jubilæumstegn til 5 medlemmer, heriblandt Kjeld Aggelund, der har været medlem i 50 år. Kim Jønsson valgtes til dirigent. Formanden aflagde beretning om det forløbne års aktiviteter. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der efter et par spørgsmål om konteringen godkendtes. Det blev vedtaget, at det årlige kontingent fortsat skal være kr. 200,00. Alle valg var genvalg undtagen et: Kurt Thomsen nyvalgtes som suppleant. Bjarne Jensen Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Kjeld Aggelund Næstformand: Arne Pedersen Kasserer: Ole Jacobsen Sekretær: Jens Rønholt Hansen Bestyrelsesmedlemmer: Kaare Bülow, Joe B. Hansen, Anders M. Jensen, Ole Hesselholdt Petersen, Erik Sørensen. Suppleanter: Søren Elley Calundan, Kurt Thomsen. Forårsfrokost på Bakken Den årlige forårsfrokost på Bakken afholdes den 21. maj kl på Bakkens Perle Dyrehavsbakken 41, 2930 Klampenborg. Prisen for frokostbuffet er kr. 89,00 ( incl. kaffe, men excl. drikkevarer). Vi mødes ved den gamle rutchebanes billetkontor kl Det bliver en hyggelig og fornøjelig dag sammen med gamle kammerater. Koner, kærester m.v. kan medbringes. Tilmeld dig senest 10. maj til Kjeld Aggelund, Vesterbrogade 101, 3., 1620 København V, tlf: , eller til Ole Jacobsen, Vadum Alle 36, 2770 Kastrup, tlf: , e- mail: Gardehusarernes Skyttelaug Skydning på Hanebjerg Årets første skydning på 200- meter banen på Hanebjerg Skyttecenter finder sted tirsdag den 3. maj kl Derefter skydes der hver tirsdag aften sommeren igennem (undtagen juli). Alle der er medlemmer af en gardehusarforening er velkomne. Geværer, ammunition og skydeinstruktører forefindes på banen. Nærmere oplysning hos Jens Rønholt Hansen, tlf: Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: knud. (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde senest den sidste dag i måneden, for at blive bragt i næste nummer. Til-og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: eller Danske Gardehusarforeninger, v/freddy Rasmussen Banetoften Næstved Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl Tlf eller kegardehusarforeninger.dk Frederiksborg Amt Repræsentantskabsmøde Søndag den 29. maj på Hundested Kro. (se annonce) Fugleskydning Søndag den 19. juni på Hanebjerg. Besøg i Antvorskov og Næstved Lørdag den 24. september. Der arrangeres fællestur for de fire Gardehusarforeninger i Københavnsområdet. Først besøger vi Antvorskov kaserne, hvor vi bliver vist rundt i staldene. Derefter begiver vi os til Næstved, hvor vi spiser vor medbragte mad i Hjemmeværnsgården i Kalby Riis (GHR værkstedsområde). Vor præsident Peer Høegh-Guldberg vil guide os rundt på det gamle kaserneområde, hvor der sker store forandringer. Poul Schjellerup Gl. Roskilde Amt Generalforsamlingen 2005 Tirsdag den 15.marts afholdtes generalforsamling som vanlig i Marineforeningens lokaler i Roskilde. Foreningen havde i år inviteret på gratis gule ærter med tilbehør i forventning om, at alle vore medlemmer ville spendere en aften, og at vi på denne måde kunne lære dem bedre at kende, og det også var bedre at medlemmerne var med til at spise foreningens kassebeholdning op, i stedet for at vi drikker pengene op. Der kom 18 medlemmer som kunne lide Gule ærter med 2 slags flæsk og medisterpølse. Når der nu ikke kom flere, må bestyrelsen overveje en anden form for bespisning når der inviteres. Man kan foreslå Pizza, Lasagne eller en form for pastaret, derfor ville det være rart, om medlemmerne gav lyd fra sig ved at ringe eller skrive til bestyrelsen. Vi begyndte spisning kl Der er altid dækket pænt op med dug og lys på bordene, og man skal ikke selv hente maden - den bliver serveret. Dette kun for at fortælle hvordan spisningen foregår. Kl.1930 startede generalforsamlingen med at formanden bød velkommen, og der blev valgt en dirigent, en protokolfører og en stemmetæller. Derefter aflagde formanden beretning om foreningens aktiviteter før -nu - og lidt om fremtiden. Formanden bad os mindes afdøde medlemmer med 2 minutters stilhed, og udtalte derefter nogle pæne ord om Brian Stampe, som havde været med i bestyrelsen i flere år. Formandens beretning blev godkendt. Kassereren fremlagde derefter revideret regnskab, der viste et pænt overskud. Regnskabet blev også godkendt. Der blev valgt bestyrelse: Poul Bøtcher blev genvalgt. Leif Lund blev valgt i stedet for Brian Stampe, Ole Olsen blev valgt i stedet for Peter B.Clausen og Poul Birger Jensen blev genvalgt. Bestyrelsessuppleant: Erik R.Hansen blev valgt i stedet for Karsten Larsen. Revisor: Tage Kristiansen blev genvalgt. Revisorsuppleant: Karsten Larsen blev genvalgt. Fanebærer: Poul Bøtcher blev genvalgt og Poul A.Hansen blev valgt i stedet for Brian Stampe. Under indkomne forslag blev der stillet forslag til rettelse af vedtægternes 5 angående levering af Gardehusaren til medlemmerne, der nu får 10 numre i stedet for som før 11 numre. Tillige var der et forslag til rettelse af 10 angående valg af bestyrelsesmedlemmer. Begge forslag blev vedtaget. Kontingentet blev fastsat uændret det kommende år. Under eventuelt blev der fremsat forslag om at ændre bestyrelsens antal til 5 i stedet for 7, og forslag om ændring af 5 angående Gardehusaren, så der står at medlemmerne får tilsendt et nummer når dette udkommer. Tillige var der et forslag til ændring af 10 angående bestyrelsesvalg. Se det var alt det saglige, men alt det sjove det gik medlemmerne - som ikke var med - glip af. Til sidst blev protokollen oplæst, 14 4/2005 4/

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Indhold nr 2. 2005 571 nye ansigter og et nyt bataljons mærke.......3 Generalforsamling, Sergent klubben............6 Generalforsamling, Antvorskov 6 Stormvejr

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 9 - november 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 9 2004 Gardehusarregimentet

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Indhold nr. 1 Regimentschefens leder...3 En husar på Fredensborg Slot...4 Trak sin sabel i messen...5 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron...6

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010 101. ÅRGANG - 2011 - NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere