Gardehusaren Nr. 4 - maj årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 4 - maj årgang

2 Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede: Den 1. april 2005 startede den første kvindelige befalingsmand ved hesteskadronen Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, 4200 Slagelse Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 10 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: En for alle og alle for en Tildeling af hædersgave... 7 En estandart blev til Endnu et skarpt hjørne er rundet... 9 God ide og alligevel ikke Første kvindelige befalingsmand i hesteskadronen.. 12 Danske Gardehusarforeninger Interneringen fra Sjællandske Livregiment Soldaterforening Hesteskadronens aktiviteter 4. maj Mindehøjtidlighed for allierede flyvere på Svinø kirkegård 6. maj Indvielse af Historisk Samling 28. maj Korsørs Maritime uge Tjenesteblad for Gar de hu sar re gi men tet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Sol da ter for ening og Danske Gardehusarforeninger Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30. april Oberstløjtnant John Dalby gør status over de seks måneder han tilbragte i Irak, (august 2004 til februar 2005) sammen med hold 4. Blå bog Kaldet gik over det ganske land - riget skal bruge kræfter langt hjemmefra. Folk af den rigtige støbning meldte sig under fanerne og den øverste leder befalede andre til at tage del. Alle forberedte de sig enkeltvist på bedste måde og lod sig sammendrage som solen stod højest på himlen i det gode fædreland. Roligt og fattet gennemgik de deres samlede forberedelser og alvoren i den stillede opgave stod alle klart da sommeren meldte sin afslutning. Overbeviste om deres værd dog den samlede enhed mod syd og påtog sig ansvaret. Rigets øjne hvilede nu på de udvalgte og ingen agtede at skuffe. Alle påtog de sig deres individuelle opgaver og løftede i samlet flok. Hver en time blev udnyttet og alle ydede mere and nogen chef med rette kunne gøre sig forventning om. Lad det stå mejslet i sten ÆREN TILFALDER DEN ENKELTE, DER VED SIN INDSATS SKABTE GRUNDLAGET FOR DET SAMLEDE RESULTAT Således skrev jeg i forordet til hold 4 blå bog og efter afsluttet tjeneste er det kun blevet endnu kraftigere mejslet, at alle der var med på hold 4 ydede en fantastisk indsats og gjorde en forskel. Hold 4 nu er historie og det er på sin plads at gøre en kort status for de seks måneders tjeneste under Iraks himmel. Udvidelse Der lå store opgaver forud da hold 4 indledte afløsningen af hold 3 i august Den danske lejr følge af en markant udvidelse af dette ansvarsområde, der nu fik en størrelse på kvadratkilometer eller næsten det samme som Jylland. Bataljonen skulle i denne forbindelse afløse en engelsk bataljon og dennes opgaver. Sidst men ikke mindst skulle hold 4 opretholde og gerne yderligt forbedre den sikkerhedssituation som var grundlagt af de forrige hold. Iraks midlertidige præsident Alarwi ved valget i september Oberstløjtnant John Dalby Camp Danevang Den nye danske lejr, som fik navnet Camp Danevang blev bygget på Den engelsk ledede base vest for Basra og blev opført fra grunden. Camp Danevang var rigtig brugsklar i slutningen af oktober, men bataljonens enheder flyttede successivt ind efterhånden som de enkelte beboelsesområder kunne meldes klar. Nye opgaver Overdragelsen fra den engelsk bataljon var tilendebragt med udgangen af august og det nye danske ansvarsområde var en realitet fra 1. september Den største af de nye opgaver var overtagelse af ansvaret for sikkerheden omkring Sydiraks olieinfrastruktur, en opgave der bandt væsentlige dele af den ene underafdelings kræfter. Herudover var demokratiseringsprocessen i god gænge i den nye del af det danske område og hold 4 første større opgave var at sikre afholdelse af tre lokalvalg som førte til nogle af Iraks første demokratisk valgte byråd. Valgene var et stort først skridt og af væsentlig betydning for landets omstilling mod demokrati. Valget Blandt de mange operationer der blev gennemført står særligt en som helt fremtrædende. Det natio- 4/2005 3

3 Se på de irakiske sikkerhedsstyrker, som efter den seneste golfkrig stod med ingenting. For et år siden indledte den danske bataljon det krævende arbejde med at rekruttere, opstille og uddanne Den Irakiske National Garde (ING). Den 6. januar 2005 overgik ING til nu at hedde Iraqi Army (IA), og hæren tæller i dag alene i vores område omkring 2500 soldater fordelt på to bataljoner og en brigadestab. En tredje bataljon skal opstilles og uddannes i nærmeste fremtid. Se på det irakiske politi, som efter krigen var nærmest ikke eksisterende. Iraqi Police Service (IPS) havde ansvaret for sikkerheden på samtlige valgsteder ved nationalvalget. Irakerne glæder sig over fremskridtene og mærker for hver dag en forbedring i forhold til dagen før. På vej til en natlig operation nale valg i Irak den 30. januar står som en milepæl. I mange måneder havde den danske bataljon arbejdet frem mod denne dag, og for hold 4 blev valget den følelsesmæssige afslutning på et oplevelsesrigt og berigende halvt år i Irak. Store ændringer Har den danske indsat så sin berettigelse og skal denne fortsættes? Det skal den så længe der er politisk vilje hertil og så længe irakerne selv ønsker det. Og der sker ændringer i Irak under de sikkerhedsforhold som danske soldater bidrager til at skabe. Antallet af demokratisk valgte lokalråd stiger støt, antallet af telefonabonnenter er tredoblet fra før krigen til 2,1 mio. i dag, og på landsplan er internetadgangen 10-doblet fra til Sidste år manglede km vandingskanaler at blive renset - i dag er tallet nede på km. Glæde og fremgang I det danske ansvarsområde oplevede vi en sprudlende optimisme. Camp Danevang januar 2005 Gør en forskel Tjeneste i Irak er spændende og udfordrende og stiller store krav til den enkelte soldat, men bærer også en stor erfaring videre for den enkelte og afspejler at den danske soldat kan være med til at gøre en forskel i verdens brændpunkter når der bliver kaldt på ham og hende. Den nye danske lejr, som fik navnet Camp Danevang blev bygget på Den engelsk ledede base vest for Basra og blev opført fra grunden For at få point skal kårdespidsen ramme kroppen, således at spidsen bliver trykket ind med mindst 750 gram, hvilket Susanne Kristensen netop har gjort på sin svenske modstander En for alle og alle for en Af: Seniorsergent Henrik Nielsen, Udvalgsformand fægtning, 2 Uddannelseskompagni, II Bataljon Den marts fik Antvorskov kaserne besøg af 50 fægtere fra Danmark, Norge og Sverige. De mødte op med to foremål, at vinde Danish Military Open (DMO) og hygge sig med ligesindede. En ædel kunst Glem alt om D atangan der iført kappe og fransk moustache svinger sig fra lysekronen for i et svirp med kården at nedlægge tre af sine forfølgere (det var kun dengang, da vi andre var lidt yngre). Fægtning er en kampsport som kræver udholdenhed, disciplin og koncentration. Den marts blev der afholdt DMO i kårdefægtning på Antvorskov kaserne. Tiderne er forbi, hvor man efter et slag i ansigtet med et par handsker mødtes ved daggry for at duellere med enten pistol eller kårde (det er nok også meget godt, ellers ville der jo kun være seniorsergenter tilbage på kasernen). I dag er den ædle kunst, at fægte, faktisk ved at gå lidt i glemmebogen. Men der er steder hvor der stadig er mulighed for at dyrke denne ædle sport, nemlig her på Antvorskov kaserne, her er der ved hjælp af frivillige udvalgsformænd og SNGI (Slagelse og Næstveds garnisions idrætsforening) blevet holdt liv i sporten. Og det var derfor, det blev bestemt at der skulle afholdes DMI/DMO på dette sted. Kan ikke løse konflikter idag Fægtningen var for ganske få år siden en obligatorisk del af officersuddannelsen, men har måttet vige pladsen for mere tidssvarende måde at løse konflikter på. Dette forhold afspejles også godt ved DMO i kårdefægtning her på farmen hvor vi havde regnet med, at der kom en 60 til 80 fægtere, men der kom kun 40 mænd og 10 piger deriblandt de udenlandske fægtere. Sverige stillede med 5 fægtere, Norge med 6 fægtere samt deres fægtemestre, hjælpere, dommere osv. Her fra farmen stillede vi 13 fægtere og jeg syntes faktisk at vi klarede det helt godt (selv om jeg udgik inden stævnet, med en gammel skade). Stævnet forløb uden skader både på personel og materiel. DMO og DMI Der blev fægtet en indledende runde (kun med danske fægtere), for at finde ud af hvem der skulle En glad nykåret Danmarksmester Susanne Kristensen 4 4/2005 4/2005 5

4 Espenhein s Eftf. A/S Kaptajn Christina Pojezny som har været den store koordinator ved dette stævne, var også med til at overrække præmierne. Her er det den vinderen i individuelt for herrer der får sin pokal møde de udenlandske fægtere (de er et grad bedre end os danske, da de har træningsmulighederne og PENGENE). De 9 bedste mænd og de 3 bedste piger gik videre til DMO, resten fægtede kun Danmarks Mesterskaberne i Idræt (DMI). Slagelse Næstved Garnisions Idrætsfoening (SNGI) havde 2 mænd med til DMO, overkonstabel af 1. grad af reserven Henrik Jørgensen på førsteholdet og major af reserven Erik Pock på 3. holdet, hos pigerne havde vi kaptajn Christina Pojezny (som var regerende Danmarksmester) og køkken assistent afløser Susanne Kristensen med på damernes 1. hold. Resultatet ses på næste side. En stor tak til hjælperne Der skal rettes en stor tak til kaptajn Christina Pojezny som har været den store koordinator ved dette stævne. Idrætsofficeren Steffen Møller og hans følgesvende ydede også en stor indsats. Tildeling af hædersgave Af: Peer Høegh-Guldberg, Præsident for Danske Gardehusarforeninger Seniorsergent Marianne Beske fik den 3. april i hjemmet overrakt Danske Gardehusarforeningers hædersgave. Hædersgaven er en påskønnelse for seniorsergentens indsats i forbindelse med drift og økonomi af bladet Gardehusaren, samt den store støtte til og interesse for Danske Gardehusarforeningers administration. Seniorsergenten blev straks medlem af Antvorskov, da den blev dannet i sommeren Danske Gardehusarforeninger ønsker held og lykke i det nye job ved DANILOG Seniorsergent Marianne Beske får overrakt hædersgaven af Præsidenten for Danske Gardehusarforeninger Peer Høegh-Guldberg En estandart blev til ApS Slagelse Tæpper badeværelser trappebelægning alt i gulvbelægning vinyl linoleum kork træ/laminat tæpper Teknikvej 2A, Slagelse Mænd: DMO (hold) 2. plads Danmark 1 (H. Jørgensen) 6. plads Danmark 3 (E. Pock) Mænd: DMO (individuelt) 6. plads H. Jørgensen 16. plads E. Pock De danske resultater Kvinder; DMO (hold) 1. plads Danmark 1 (KN Pojezny og S. Kristensen) Kvinder: DMO (individuelt) 1. Plads S. Kristensen (DMO mester) 5. Plads C. Pojezny Placering af SNGI fægtere ved DMI: Mænd 3. plads H. Jørgensen 8. plads E. Pock 16. plads B. Temte 19. plads P. Dyrberg 22. plads A. Børgaard 23. plads S. Borghei 24. plads M. Harmann 25. plads M. Røder 28. plads C.Ø. Andersen (udgik efter 1 dagen) DMI: Kvinder 1. plads S. Kristensen (DMI mester) 2. plads C. Pojezny 7. plads B. Land 8. plads M. Mortensen Der blev syet og klippet målt og syet igen Så blev der tegnet kigget billeder og endelig ses det færdige resultat Antvorskov indviede sin estandart den 17. marts forud for foreningens generalforsamling. Våbenmekaniker Michael S. Olsen og sadelmager Jane K. Nielsen har i deres fritid skabt stang og dug. Estandarten har en pudsestang fra en kampvogn Centurion som estandartstang. Broderiarbejdet på dugen er udført af Næstved Broderidesign ved Arne Fredy Johansen 6 4/2005 4/2005 7

5 Konstabelmessen Står du lige og mangler et godt sted at holde konfirmation, barnedåb, rund fødselsdag eller bare et brag af en fest så kontakt konstabelmessen. Vi stiller flotte nye lokaler til rådighed. Betjening i baren. Salg af øl/vand, vin og spiritus til favorable priser. Hvis nødvendigt kan vi også hjælpe med bestilling af mad. For nærmere information og reservation, kontakt overkonstabel af 1. grad Niels Gade på tlf el. Glade og stolte stillede serviceassistenterne op til fotografering Endnu et skarpt hjørne er rundet Langes Gård 4200 Slagelse Af: Seniorsergent Jonny Sørensen, Forsvarets Rådgivning og Omstilling THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: t j t j o. d k Slagelse Svane Apotek City 3 Jernbanegade Slagelse Tlf Fax Skydekælderen Så er skydekælderen åben igen Alle der har lyst til at skyde kan møde op i skydekælderen Mandag og Torsdag kl Skydning med pistol og riffel kaliber 22 Pris: 50 øre pr. skud Kontakt person OS J. Ramsing Tlf Så rundede gardehusarregimentet endnu et af de skarpe hjørner i optimeringsprocessen. Alle de involverede 40 medarbejdere i projektet er nu behørigt udstyret med det velfortjente svendebrev som henholdsvis Servicesassistent og Ejendomsserviceteknikker. Rosende ord og lykønskninger Den 31. marts blev der afholdt endnu en på alle måder fornem En genert men meget glad Mette Olsen, fik overrakt sit svendebrev som serviceassistent af faglærer Else Laugesen ceremoni på Selandia, Center for erhvervsuddannelse i Slagelse, med overrækkelse af svendebreve til de sidste 13 serviceassistenter fra GHR og 2 fra Flådestationen i Korsør, og der var som sædvanlig masser af rosende ord og lykønskninger fra både skolen og arbejdsgiver. Regimentet som arbejdsgiver, var repræsenteret ved OL Jørgen Spliid samt ledere fra både cafeteria og rengøringen. Jørgen Spliid havde helt i trit med tiden, bygget sin fornemme tale til pigerne og skolen op omkring Den grimme ælling af H.C. Andersen. Der var derudover flotte ord fra organisationerne og Uddannelseschef Mette Tram Pedersen fra Selandia. Så var det Ejendomsserviceteknikkernes tur Den 13. april var det de sidste 6 af Ejendomsserviceteknikkerne der skulle holde en tilsvarende afslutning af deres faguddannelse. Dette foregik igen på Københavns Tekniske skole i Glostrup, hvor de også har gennemført den teoretiske del af uddannelsen. Her var der igen masser af ros, gaver og anerkendelse fra såvel skole som organisationer og faglige udvalg, endvidere holdt elevrepræsentanten fra klassen, en humoristisk tale, der også fremhævede ansatte ved Gardehusarregimentet. Det lykkedes desværre ikke at fremtrylle et billede fra Glostrup inden deadline. Navnene på de nyudnævnte serviceassistenter: Grethe Nielsen, Vita Binder, Ingrid Sommerstedt, Lennie Thomassen, Susanne Hansen, Helle Petersen, Ingelise Allerelli, Doris Petersen, Lone Zeuch, Marianne Andersen, Mette Olsen, Marianne Thuesen, Ulla Petersen fra Gardehusarregimentet og Susanne Haburg, Lone Hansen, fra Korsør Flådestation Navnene på de nyudnævnte ejendomsserviceteknikere: Per Lindegaard, Egon Nielsen, Bent Jensen, John Nielsen, Erling Gudman, Hans-Jørgen Nielsen fra Gardehusarregimentet 8 4/2005 4/2005 9

6 Alt i murer & flisearbejde HANS ERIK HANSEN ApS Havremarksvej 7 - Slagelse Til Deres tjeneste - døgnet rundt!! Skovsøviadukten Slagelse Tlf Fax God ide og alligevel ikke Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Bremser der blev ødelagt på rekord tid og kostede Forsvaret en bondgård at reparere, satte gang i tankerne hos to PMV mekanikere fra vedligeholdelsessektionen Efter ombygningen Før ombygning Skiftes efter 15 km Siden implementeringen af PMV G3, har det undret værkstedsarbejder Jens Martin Dam og overkonstabel af 1. grad Karsten Michael Nielsen fra PMV sektionen i vedligeholdelseskompagniet, at der var så stort slid på PMV ens bremser. Det viste sig tidligt at der var en fejl der ikke umiddelbart var til at finde og udbedre. En PMV burde kunne køre ca km før bremserne skal justeres, men flere PMV er skulle ikke bare justeres, men have skiftet bremserne allerede efter ca. 15 km. Endelig fandt man fejlen som består i at køreren med sin venstre fod på den originale fodhviler, kan ubevidst træde en ganske lille smule over på bremsepedalen. Dette medfører at bremsen næsten konstant er påvirket i større eller mindre grad. Resultatet bliver en konstant opvarmning og dermed et stort slid på bremseskiver, bremseklodser og bremsekalibre. Det er endda sket at der er udbrudt brand grundet den kraftige opvarmning. Dyre fejl Værkstedsarbejder J. M. Dam og overkonstabel af 1. grad K. M. Nielsen mener at PMV G3 i sin helhed er et godt og anvendeligt køretøj, der som alle andre modificerede materielkapaciteter har fejl og Fodstøtteplade monteret med kort/lang lyskontakt Afstanden mellem bremsepedalen og fodstøttepladen er 10 mm Bemærk at malingen på venstre side af bremsepedalen er slidt, et tydeligt bevis på at der ofte bliver bremset ubevidst med venstre fod Eksisterende holder for kontakt fjernes Eksisterende fodhviler fjernes mangler ved ibrugtagning. De fleste fejl er små ting der ikke koster de store beløb, eller arbejdstid. Der opstår dog ind imellem store og meget dyre fejl som ikke umiddelbart kan forklares, men heldigvis blev en af de meget dyre fejl opdaget og dette satte gang i tanker hos Jens og Karsten. Kr ,00 - Efter nogle forsøg kom Jens og Karsten frem til en fodhviler med høj kant (se billedet), der kan forhindre at køreren ubevidst påvirker bremsepedalen. Den nye fodhviler har været monteret i et af Gardehusarregimentets køretøjer og har under alle forhold vist sig som en god ide, endvidere er den meget billig at udføre og kan udføres af det stedlige 3 echelon værksted. Dette blev derfor fremsendt med anbefaling til Hærens Materielkommando, idet at der alene ved Gardehusarregimentet, er udført bremse reparationer på 3 stk. PMV til en pris af kr pr. stk. og desværre er der et tilsvarende antal reparationer ved værkstederne i Jylland. Ikke antaget Desværre for Jens og Karsten besluttede Hærens Materielkommando ikke at antage forslaget, primært fordi man ikke er enig i, at køretøjet er uhensigtsmæssigt indrettet. De mener i øvrigt, at en eventuel, ubevidst aktivering af bremsepedalen vil blive forhindret ved at montere en særlig elektronisk, akustisk anordning, som kan advare køreren via det interne kommunikationsanlæg ville være at foretrække. Regimentet har så senere bemærket at Hærens Materielkommando på En typisk bremsereparation: trods af den tidligere vurdering og afslag, nu har iværksat yderligere afprøvninger af rationaliseringsforslaget på i alt 10 PMV G3 og opfordrer derfor Jens og Karsten om at genfremsætte forslaget, med henblik for fornyet vurdering. Men selv om at Hærens Materielkommando ikke godkendte rationaliseringsforslaget så vurderede regimentet at: Forslaget var en god ide 4 point Der er præsteret godt og omfattende arbejde 2 point I alt 6 point Hvorfor regimentet besluttede at præmiere forslaget med kr til deling mellem forslagsstillerne. 1. Undersøgelse af skadens omfang 2. Bestilling af reservedele 3. Udtagning af motor 4. Af og påmontering af hovedcylinder 5. Af og påmontering af bagerste kaliber 6. Af og påmontering af håndbremsekaliber 7. Udskiftning af udluftningsslanger til slutdrev (er typisk brændt) 8. Udskiftning af slager til hovedcylinder 9. Udskiftning af servovæske og bremsevæske 10. Justering af bremseskiver/kaliber 11. Ilægning af motor 12. Prøvekørsel Reservedele Kaliber bag kr ,50 Kaliber for kr ,66 Hovedcylinder kr ,99 Ialt kr ,15 Timeforbrug ca. 50 t a 241,00 kr ,00 Reparationspris ialt kr ,00 Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Grillen Mandag - Torsdag Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Mandag Tirsdag - onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Miljøgården: Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 10 4/2005 4/

7 Første kvindelige befalingsmand i hesteskadronen Af: Peter Glitten, Sjællands Tidende Gardehusarregimentets hesteskadron har fået sin første kvindelige befalingsmand nogen sinde. Den første af sin art Eskadronchef Per Holm har headhuntet en tidligere gardehusar, som eskadronens første kvindelige befalingsmand. Karoline Tjell er en kun 163 centimeter høj, lyshåret spirrevip på 21 år og med en stemme, der ubesværet veksler mellem lattermild svaren på spørgsmål og gennemtrængende kommanderen. Karoline Tjell har gennemført sin værnepligt ved hesteskadronen på Antvorskov Kaserne, og blev derefter uddannet til sergent og beordret til tjeneste ved Telegrafregimentet i Fredericia. Hun Når man ser Karoline Tjell sammen med hestene, er der ingen tvivl om hvor glad hun er for heste søgte ind på Hærens Officersskole for kort tid siden, men er nødt til at vente et år med optagelse på grund af en menisk skade i knæet. Det hørte eskadronchefen på Antvorskov, major Per Holm. - I de tre år, jeg har været eskadronchef, har jeg ønsket at få kvindelige befalingsmænd. Nu øjnede jeg chancen for at få en virkelig dygtig soldat og dygtig rytter, som oven i købet har fået sin militære uddannelse her. Jeg tog kontakt til Karoline Tjell og headhuntede hende simpelthen. Dermed har vi fået vores første kvindelige befalingsmand, og det er jeg meget tilfreds med. Sergent Tjell sidder sikkert i sadlen Gardehusarregimentets første kvindelige befalingsmand er både stolt og beæret over sit nye job - og rigtig glad for at være tilbage hos gardehusarerne :- Hellere lille og vågen..., lyder bemærkningen fra Karoline Tjell, når hun for ethundredeogsyttende gang bliver spurgt, om hun med sine 163 cm ikke er lidt for klein til at være befalingsmand og herse med de to meter høje rekrutter. - Jeg har ikke haft problemer med respekten. Man skal naturligvis sørge for at holde distance til de menige, for man kan ikke, være både kammerat for senere at befale. Men ellers handler det om at være fagligt dygtig - så er det lige meget, om man er lille og lyshåret, siger Karoline Tjell. Hun har kun to dage på bagen som hesteskadronens første kvindelige befalingsmand nogensinde, men føler sig godt tilpas. Tjell kender eskadronen fra sin værnepligtstid og er særdeles glad for sit nye job. - Jeg blev enormt glad, da de ringede efter mig. Ja, og beæret. Der er bestemt grund til at være stolt af, at være den første kvindelige befalingsmand i eskadronen, siger Tjell. Jeg blev enormt glad, da de ringede efter mig. Ja, og beæret. Der er bestemt grund til at være stolt af, at være den første kvindelige befalingsmand i eskadronen, siger Sergent Karoline Gode minder Hun har ingen dårlige minder fra tiden som værnepligtig. - Jeg har aldrig mærket nogen form for chikane fra de mandlige værnepligtige, befalingsmænd eller officerer, fordi jeg er kvinde. Tværtimod. Faktisk har jeg fået meget støtte fra officererne i ekskadronen igennem min videre vej til at blive befalingsmand, siger Karoline Tjell. Interessen for heste og for soldaterlivet er ikke ny for Karoline Tjell. - Mine forældre har et nedlagt landbrug i Nordjylland vi har altid haft heste, og siden jeg var otte Kvinderne har lagt faste planer Kvindelige gardehusarer har tilsyneladende mere faste fremtidsplaner end de mandlige - og det er årsagen til, at hesteskadronen i Antvorskov først nu har fået sin første kvindelige befalingsmand. Det mener eskadronchef Per Holm, som har været leder af hesteskadronen i godt tre år - og i lige så mange år har ønsket, at der også ville være kvinder blandt de værnepligtige, som ønskede at blive befalingsmænd. - Der er fra fire til otte kvinder på hvert hold, og alligevel er det hidtil ikke lykkedes at få nogen af dem til at søge ind som befalingsmænd. Der har ellers været mange egnede. Både dygtige ryttere og dygtige soldater i en og samme person - men de har altid skullet noget andet og haft helt faste planer for deres fremtid. Derfor har de sagt nej, siger Per Holm. Derfor var han særdeles obs, da han opdagede, at sergent Karoline Tjell måtte droppe officers-planerne et år, og fik hende derfor hentet tilbage til hesteskadronen som befalingsmand. I hvert fald i et år.- har jeg fået rideundervisning og deltaget i konkurrencer. - Så længe jeg kan huske, har jeg også gerne villet være soldat. Tanken om at kombinere det, faldt mig ind en dag jeg, mens jeg red på min egen hest og traf gardehusarerne til hest. Traditionel soldat Så med en helt frisk HTX-eksamen i baglommen skubbede Karoline Tjell sine planer om en ingeniøruddannelse fra sig og søgte ind ved Gardehusarregimentet - vel vidende, at det ville føre til meget andet end ridning. Her har hun gennemgået den traditionelle soldateruddannelse med alt, hvad dertil hører af fysisk træning og kamptræning. Ting, hun fuldt ud har brug for, selv om hun i dag er tilknyttet hesteskadronen som befalingsmand og 1. august bliver holdfører for den ene trediedel af en ny deling gardehusarer. - Lige nu arbejder jeg blandt andet som instruktør på Hærens basisuddannelse samtidig med, at jeg er beskæftiget med at uddanne ryttere, rider med ved eskorte og deltager i befalingsmandsridning, hvor vi selv får undervisning af virkelige topryttere. Selv om Karoline Tjell holder meget af jobbet ved hesteskadronen, er hun sikker på, den stopper om et år. - Jeg har stadig planer om at blive officer. Når jeg er blevet det, vil der være tale om omgangstjeneste, og derfor kan jeg ikke forvente at skulle gøre varig tjeneste ved hestskadronen, siger Karoline Tjell. Sergent Karoline Tjell færdes hjemmevant blandt hestene. Hun har dyrket ridning siden hun var otte år og har det rigtigt godt med at kunne kombinere hesteinteressen med sin gamle drøm om at være soldat 12 4/2005 4/

8 I anledning af Danske Gardehusarforeningers Protektor Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks forestående fødselsdag den 26. maj bringer Danske Gardehusarforeningerne vore hjertligste lykønskninger Peer Høegh-Guldberg Præsident for Danske Gardehusarforeninger Danske Gardehusarforeninger Program for Repræsentantskabsmødet den 29. maj 2005 Hundested Kro Nørregade Hundested Kl Morgenbuffet - pris kr. 50,00 Kl Velkomst m.v. Kl Dametur Kl Repræsentantskabsmøde jf. dagsorden Kl Frokostbuffet - pris kr. 180,00 Alle priser er excl. Drikkevarer. Overnatning kan aftales på tlf eller Bindende tilmelding fra forretningsudvalget og de enkelte lokalforeninger sker til Bjarne Jensen inden 17. maj på tlf.: eller på Frederiksborg Amt glæder sig til at være vært for mødet. København Generalforsamlingen 2005 Generalforsamlingen fandt sted den 10. marts i de hyggelige soldaterforeningslokaler i Laksegade. Arne Pedersen uddelte jubilæumstegn til 5 medlemmer, heriblandt Kjeld Aggelund, der har været medlem i 50 år. Kim Jønsson valgtes til dirigent. Formanden aflagde beretning om det forløbne års aktiviteter. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der efter et par spørgsmål om konteringen godkendtes. Det blev vedtaget, at det årlige kontingent fortsat skal være kr. 200,00. Alle valg var genvalg undtagen et: Kurt Thomsen nyvalgtes som suppleant. Bjarne Jensen Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Kjeld Aggelund Næstformand: Arne Pedersen Kasserer: Ole Jacobsen Sekretær: Jens Rønholt Hansen Bestyrelsesmedlemmer: Kaare Bülow, Joe B. Hansen, Anders M. Jensen, Ole Hesselholdt Petersen, Erik Sørensen. Suppleanter: Søren Elley Calundan, Kurt Thomsen. Forårsfrokost på Bakken Den årlige forårsfrokost på Bakken afholdes den 21. maj kl på Bakkens Perle Dyrehavsbakken 41, 2930 Klampenborg. Prisen for frokostbuffet er kr. 89,00 ( incl. kaffe, men excl. drikkevarer). Vi mødes ved den gamle rutchebanes billetkontor kl Det bliver en hyggelig og fornøjelig dag sammen med gamle kammerater. Koner, kærester m.v. kan medbringes. Tilmeld dig senest 10. maj til Kjeld Aggelund, Vesterbrogade 101, 3., 1620 København V, tlf: , eller til Ole Jacobsen, Vadum Alle 36, 2770 Kastrup, tlf: , e- mail: Gardehusarernes Skyttelaug Skydning på Hanebjerg Årets første skydning på 200- meter banen på Hanebjerg Skyttecenter finder sted tirsdag den 3. maj kl Derefter skydes der hver tirsdag aften sommeren igennem (undtagen juli). Alle der er medlemmer af en gardehusarforening er velkomne. Geværer, ammunition og skydeinstruktører forefindes på banen. Nærmere oplysning hos Jens Rønholt Hansen, tlf: Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: knud. (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde senest den sidste dag i måneden, for at blive bragt i næste nummer. Til-og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: eller Danske Gardehusarforeninger, v/freddy Rasmussen Banetoften Næstved Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl Tlf eller kegardehusarforeninger.dk Frederiksborg Amt Repræsentantskabsmøde Søndag den 29. maj på Hundested Kro. (se annonce) Fugleskydning Søndag den 19. juni på Hanebjerg. Besøg i Antvorskov og Næstved Lørdag den 24. september. Der arrangeres fællestur for de fire Gardehusarforeninger i Københavnsområdet. Først besøger vi Antvorskov kaserne, hvor vi bliver vist rundt i staldene. Derefter begiver vi os til Næstved, hvor vi spiser vor medbragte mad i Hjemmeværnsgården i Kalby Riis (GHR værkstedsområde). Vor præsident Peer Høegh-Guldberg vil guide os rundt på det gamle kaserneområde, hvor der sker store forandringer. Poul Schjellerup Gl. Roskilde Amt Generalforsamlingen 2005 Tirsdag den 15.marts afholdtes generalforsamling som vanlig i Marineforeningens lokaler i Roskilde. Foreningen havde i år inviteret på gratis gule ærter med tilbehør i forventning om, at alle vore medlemmer ville spendere en aften, og at vi på denne måde kunne lære dem bedre at kende, og det også var bedre at medlemmerne var med til at spise foreningens kassebeholdning op, i stedet for at vi drikker pengene op. Der kom 18 medlemmer som kunne lide Gule ærter med 2 slags flæsk og medisterpølse. Når der nu ikke kom flere, må bestyrelsen overveje en anden form for bespisning når der inviteres. Man kan foreslå Pizza, Lasagne eller en form for pastaret, derfor ville det være rart, om medlemmerne gav lyd fra sig ved at ringe eller skrive til bestyrelsen. Vi begyndte spisning kl Der er altid dækket pænt op med dug og lys på bordene, og man skal ikke selv hente maden - den bliver serveret. Dette kun for at fortælle hvordan spisningen foregår. Kl.1930 startede generalforsamlingen med at formanden bød velkommen, og der blev valgt en dirigent, en protokolfører og en stemmetæller. Derefter aflagde formanden beretning om foreningens aktiviteter før -nu - og lidt om fremtiden. Formanden bad os mindes afdøde medlemmer med 2 minutters stilhed, og udtalte derefter nogle pæne ord om Brian Stampe, som havde været med i bestyrelsen i flere år. Formandens beretning blev godkendt. Kassereren fremlagde derefter revideret regnskab, der viste et pænt overskud. Regnskabet blev også godkendt. Der blev valgt bestyrelse: Poul Bøtcher blev genvalgt. Leif Lund blev valgt i stedet for Brian Stampe, Ole Olsen blev valgt i stedet for Peter B.Clausen og Poul Birger Jensen blev genvalgt. Bestyrelsessuppleant: Erik R.Hansen blev valgt i stedet for Karsten Larsen. Revisor: Tage Kristiansen blev genvalgt. Revisorsuppleant: Karsten Larsen blev genvalgt. Fanebærer: Poul Bøtcher blev genvalgt og Poul A.Hansen blev valgt i stedet for Brian Stampe. Under indkomne forslag blev der stillet forslag til rettelse af vedtægternes 5 angående levering af Gardehusaren til medlemmerne, der nu får 10 numre i stedet for som før 11 numre. Tillige var der et forslag til rettelse af 10 angående valg af bestyrelsesmedlemmer. Begge forslag blev vedtaget. Kontingentet blev fastsat uændret det kommende år. Under eventuelt blev der fremsat forslag om at ændre bestyrelsens antal til 5 i stedet for 7, og forslag om ændring af 5 angående Gardehusaren, så der står at medlemmerne får tilsendt et nummer når dette udkommer. Tillige var der et forslag til ændring af 10 angående bestyrelsesvalg. Se det var alt det saglige, men alt det sjove det gik medlemmerne - som ikke var med - glip af. Til sidst blev protokollen oplæst, 14 4/2005 4/

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04.

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04. D D Den 13.04.10 Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. Formand Mikael Green bød velkommen til de fremmødte. Specielt velkommen til vores æresmedlemmer,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Nr. 1. Januar kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Ombygning på stadion sæsonstart udskudt til uge 7 Skytten nr. 1, januar kvartal 2007

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere