Virksomhedsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015"

Transkript

1 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund har bestyrelsen under tre overskrifter peget på 14 pejlemærker, som organisationen har fokus på i perioden Skolens daglige ledelse, de enkelte teams og afdelinger, samt det enkelte værksted har inden for denne ramme udvalgt tre pejlemærker hver som omdrejningspunkt for videreudvikling af deres område og funktion. Disse pejlemærker vil være beskrevet nedenfor, og samlet udgøre Virksomhedsplan Indsatsområderne bygger videre på den kultur og de resultater, der er fremkommet med udgangspunkt i tidligere virksomhedsplaner, og vil således supplere disse. Virksomhedsplan 2015 skal ses som led i en kontinuerlig udvikling. Pejlemærkerne fremkommer her i overskriftsform, og vil af det enkelte område og værksted blive fulgt op af mere detaljerede beskrivelser af delmål, arbejdsmåde, produktion, forudsætninger m.v. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet er for alle et obligatorisk pejlemærke for Indhold: Bestyrelsens pejlemærker s. 2 Ledelsens overordnede virksomhedsplan s. 3 6 Kombineret ungdomsuddannelse s. 6-7 Pejlemærker og målsætninger for teams og afdelinger s Værksteder tilknyttet Team 1: s Grøn Pædagog, Ejendomsservice, Metal, Event & Design, UNO Værksteder tilknyttet Team 2: s Køkken GHV, Køkken SoSu, Medie, 1

2 Idræt & Sundhed, Bygge & Anlæg PEJLEMÆRKER FOR SILKEBORG PRODUKTIONSHØJSKOLES UDVIKLING I ÅRENE Godkendt af skolens bestyrelse d En værdiledet organisation med engagement, dialog og anerkendelse som nøglebegreber i samarbejde med vore unge og deres netværk. Teamudvikling Medarbejderudvikling Elevindflydelse og medleven Arbejdsmiljø fysisk og psykisk Velkonsolideret økonomi Autentiske produktions- og arbejdsfællesskaber er fundamentet i skolens virksomhed og elevernes kompetencetilegnelse. Kompetencebevidsthed lærere og elever Styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet Udvikle elevernes evne til livsmestring Fastholde og udvikle produktion som kerneydelse Aktiv og attraktiv medspiller i lokalsamfundet. Åbne skolen mod lokale institutioner, foreninger og andre aktører Videreudvikle og konsolidere garantiskolesamarbejdet Være synlig, nytænkende og troværdig aktør i lokalsamfundet Udvikle og gennemføre produktioner i samarbejde med lokale virksomheder Samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktik og uddannelsespladser for produktionsskoleelever og EGU elever 2

3 LEDELSENS OVERORDNEDE VIRKSOMHEDSPLAN FOR 2015 Kapacitet og værksteder 2015 Forventet udnyttelse Produktionsskole 148 pladser 87 % (incl. aktiverede) Garantiskole 17 pladser 33 % Lærlinge 9 pladser 85 % Kombineret Ungdomsuddannelse 12 pladser i 2. halvår 100 % Garantiskolepladserne er reserveret til: EUD-elever, som gennemfører en del af deres grundforløb på SPH, enten med henblik på at få hjælp til at gennemføre grundforløbet eller for at skifte uddannelsesretning. EUD-lærlinge, som mister deres læreplads. Elever fra andre ungdomsuddannelser og fra Silkeborg Ungdomsskole, som har brug for et kompetenceafklarende og kompetenceudviklende forløb under uddannelsesskift. EGU-elever, som får huller i eller afbryder deres uddannelsesplan. Produktionsskolelever med akut behov for værkstedsskift. KUU-elever, som har brug for et midlertidigt forløb for at undgå afbrud af uddannelsen eller må afbryde uddannelsen. Eleverne er tilknyttet værksteder, der er organiseret i følgende værkstedsfællesskaber: 1. Bygge & Anlæg, Ejendomsservice og Metal 2. Event & Design og Medie 3. Grøn Pædagog og UNO 4. Køkken GHV, Køkken SoSu, Idræt & Sundhed 3

4 Ledelsens pejlemærker og målsætninger for 2015 Forudsætningen for opfyldelsen af ledelsens pejlemærker er, at vi i løbet af 2015 iværksætter værkstedsfællesskaber, der samlet kan udvikle den nødvendige pædagogik, så vi kan leve op til de nye krav, vi møder i forbindelse med EUD-reformen. Dette skal ses som et stykke udviklingsarbejde på værksteds-, team- og ledelsesniveau, som vi vil følge tæt og evaluere ved årets afslutning. Følgende værksteder skal indlede et samarbejde i værkstedsfællesskaber for at opfylde virksomhedsplanen for at kunne leve op til den nye virkelighed og tone skolen mod EUD indgangene: 1. Bygge & Anlæg, Ejendomsservice og Metal 2. Event & Design og Medie 3. Grøn Pædagog og UNO 4. Køkken GHV, Køkken SoSu, Idræt & Sundhed Ledelsen arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Videreudvikle og konsolidere garantiskolesamarbejdet 3. Samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktik og uddannelsespladser for produktionsskoleelever, EGU-elever og KUU-elever. Pejlemærke 1 - At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet Mål At lærerne i værkstedsfællesskaberne kan organisere arbejdet således, at: det giver eleverne mulighed for at opnå kompetencer til start på G2, herunder afklare hvilken uddannelse eleven skal starte på. der skabes sammenhængende og trygge forløb for elever med meget forskellige forudsætninger og mål. der udvikles og gennemføres produktion og undervisning, som har baggrund i didaktiske overvejelser i forhold til den aktuelle elevgruppe og den enkelte elevs forløbsplan. der sikres mulighed for planlægning og administration. 4

5 Værkstederne organiseres i fællesskaber, der er tonet mod de 4 EUD-indgange. Kursusvirksomhed også i samarbejde med EUD (forankret i pædagogisk udvalg). Intern kompetenceudvikling og kompetencebevidsthed i lærer- og vejledergruppen (forankret i pædagogisk udvalg). At eleverne gives mulighed for at opfylde deres uddannelsesplan, der justeres undervejs med baggrund i forløbsplansarbejdet mellem elev, værksted, vejleder og eksterne samarbejdsparter. Pejlemærke 2 - Videreudvikle og konsolidere Garantiskolesamarbejdet Mål At samarbejde med andre uddannelsessteder om 1/3-undervisning i dansk, matematik mv. og bruge muligheden for kombinationsforløb. Samarbejde om 1/3-undervisning og kombiforløb med VUC, erhvervsskolerne og ungdomsskolen. Evt. kombinere med KUU-aftale. Eleverne gives mulighed for at opfylde deres uddannelsesplan, herunder at få deres behov for almenundervisning opfyldt i et samarbejde med institutionerne i Garantiskolesamarbejdet. Pejlemærke 3 - Samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktik og uddannelsespladser for produktionsskoleelever, EGU-elever og KUU-elever Mål At give erhvervslivet kendskab til Silkeborg Produktionshøjskole. At komme i dialog med erhvervslivet om mulighed for samarbejde om praktik, lærepladser og produktioner. 5

6 Brainstorming/proces i gang i ledelsen og i Garantiskolesamarbejdet om metode til at komme i dialog med erhvervsnetværk, fx Håndværkerforeningen, Erhverv Silkeborg mv. Gode historier i avisen. Erhvervsnetværk holder møder hos os. At vi er synlige i erhvervsnetværk gennem deltagelse i netværk og informativ virksomhed. Kombineret Ungdomsuddannelse Garantiskolen i Silkeborg med Silkeborg Produktionshøjskole som tovholder har taget initiativ til oprettelse af et institutionssamarbejde om udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse i medfør af Lov nr. 631 af 16. juni 2014 om Kombineret Ungdomsuddannelse. Institutionssamarbejdet består af Silkeborg Produktionshøjskole (tovholderinstitution og hjemstedsskole) Produktionsskolen i Herning Kommune (hjemstedsskole) ProMidt (hjemstedsskole) Ringkøbing-Skjern Produktionsskole (hjemstedsskole) Handelsskolen, Silkeborg Business College Herning HF & VUC Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Social & Sundhedsskolen i Herning Teknisk Skole Silkeborg Th. Langs HF & VUC, Silkeborg UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Der er indgivet ansøgning til Undervisningsministeriet om udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse den Der forventes svar på ansøgningen primo februar Det er vores forventning, at ansøgningen godkendes, og at institutionssamarbejdet med Silkeborg Produktionshøjskole som tovholderskole udbyder Kombineret Ungdomsuddannelse fra august 2015 med 50 elever fordelt på de fire hjemstedsskoler. 6

7 På Silkeborg Produktionshøjskole udbydes to uddannelser med opstart i august og januar: 1. Handels- og serviceassistent under erhvervstemaet Turisme, kultur og fritid og 2. Håndværks- og indretningsassistent under erhvervstemaet Byg og Bolig. Vi forventer et optag på 13 elever i august 2015, svarende til 5,3 årselever i 2015 med en forventet indtægt på kr. Heraf går forventet kr. til betaling af undervisningsydelser fra erhvervsuddannelserne og VUC. Bidraget til skolen for tovholderopgaven forventes at være kr. Der ansættes i foråret 2015 en uddannelsesleder til tovholderopgaven, og en lærer/kontaktperson til den klasse som starter i august. Administrationen styrkes med 25 timer pr. uge. 7

8 PEJLEMÆRKER OG MÅLSÆTNINGER FOR TEAMS OG AFDELINGER Værkstedsteam 1 Værkstedteam 1 arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Arbejdsmiljø fysisk og psykisk 3. Medarbejderudvikling Pejlemærke 1 - At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet At styrke samarbejdet i værkstedsfællesskaberne for at skabe nye læringsrum. At opprioritere værkstedsfællesskabet At bruge værkstedsfællesskaberne tværfagligt i hverdagen At der afsættes tid til planlægning via 0-timer At blive bevidst om den læring der kan bidrage til egen faglighed At vi finder mere overskud i hverdagen At læringsmulighederne forbedres via planlægning Pejlemærke 2 Arbejdsmiljø fysisk og psykisk Øget trivsel i hverdagen og større oplevelse af psykisk overskud i forhold til tid, energi og ressourcer Fokus på medarbejdertrivsel i tættere samarbejde med ledelsen 8

9 Stadig udvikling af KR Trivselsrunder på hvert teammøde Udarbejde en ny struktur for teamet med mere tid til værkstedsfællesskaberne Udnævne et talerør fra teamet så ledelsen inddrages At mistrivsel opdages og håndteres At trivsel italesættes At der frigives tid til forberedelse og dermed opnås større trivsel At ledelsen opleves som aktive medspillere omkring trivsel Pejlemærke 3 - Medarbejderudvikling Faglig udvikling så medarbejderen bliver bedre rustet til skolens nye virkelighed med bl.a EUD-indgange, KUU og fokus på værkstedssamarbejde. Faglig udvikling i hverdagen, med fokus på at varetage arbejdet med en mangfoldig elevgruppe. Faglig udvikling med henblik på at være fag-fagligt opdateret. Relevante kurser, praktikker, uddannelse, mm. Vidensdeling af tilegnede kompetencer på teammøde. Tidssvarende undervisning At der opnås større bevidsthed om hinandens kompetencer. Øget medarbejdertilfredshed. 9

10 Værkstedsteam 2 Værkstedteam 2 arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Kompetencebevidsthed 3. Arbejdsmiljø fysisk/psykisk Pejlemærke 1 At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet At skabe nogle udviklingsmuligheder for eleverne på tværs af værkstederne, der giver den enkelte elev mulighed for at søge flere forskelligrettede udfordringer og læringsmuligheder. Ved at udnytte de ressourcer, der er på værkstederne, giver vi eleverne mulighed for at søge den medarbejder, der kan udfordre eleven mest. Ved at styrke produktionen værkstederne imellem får eleverne mulighed for at følge en produktion gennem flere forskellige fag. Eleverne får herved en større bevidsthed om, hvilke delelementer det enkelte værksted producerer, og hvad det betyder for den samlede helhed. Gennem et styrket samarbejde værkstederne imellem lærer eleverne at mestre at arbejde i forskellige kulturer og arbejdsmetoder, hvilket kan være med til at nedbryde de fordomme eleverne har om de andre værksteder. At vi får lavet flere fælles produktioner på tværs af værkstederne. Pejlemærke 2 - Kompetencebevidsthed At skabe bevidsthed og dokumentation for den enkelte elev, om hvilken kompetencer der opnås på det enkelte værksted. 10

11 Videreudvikling af kompetencebevis. Implementering af kompetencebevidstheden i forløbssamtalerne. Videreudvikling af portfolio i samarbejde med eleverne således, at eleven får et fysisk bevis på hvilke kompetencer og evner, eleven har oparbejdet i sin tid på skolen. Arbejde med elevens selvrefleksion, så de styrker deres evne til at se egen udvikling. At eleverne oplever at portfolio arbejdet er en integreret del af det at gå på Silkeborg Produktionshøjskole. Pejlemærke 3 - Arbejdsmiljø fysisk/psykisk Psykisk: SPH skal fortsat være en mobningsfri skole, der sikrer, at elever oplever en tryk- og sikker hverdag Fysisk: Styrke elevernes fysiske aktivitet Det psykiske arbejdsmiljø forbedres ved, at vi på skolen tager ansvar for elevernes sprogbrug og foregriber evt. konflikter gennem en tydelig tilstedeværelse på værkstederne og i pauserne. Vi sikrer, at der er en god forståelse eleverne imellem for de særregler der er. Vi observerer og responderer. Det fysiske arbejdsmiljø sikres gennem en øget opmærksomhed på elevernes fysiske velbefinden. Vi arbejder på at finde nye metoder, der kan være med til at sikre, at så mange af eleverne som muligt er med til idræt. Til idræt arbejder vi på at skabe et rum, hvor eleverne har tillid til, at det er ok at komme på det niveau man er. Gennem et bredt udvalg af forskellige tilbud sikres, at eleven kan vælge sig ind på en aktivitet der ikke ligger uden for hans/hendes comfort zone. At vi har en god stemning på værkstederne, og at % tallet for elever til idræt stiger. 11

12 Vejledningsteam Vejledningsteam arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Teamudvikling 3. Være synlig, nytænkende og troværdig aktør i lokalsamfundet Pejlemærke 1 At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet At eleverne har sammenhængende og udviklende forløb. At sparre værkstedslærerne i forhold til hvordan de konkret kan tydeliggøre og skabe læringsmuligheder i værkstedsproduktionen. At SPH-vejlederne deltager i hver anden forløbssamtale og EGU-vejlederne deltager, når det er relevant. At vejlederne jævnligt har elevgennemgang med værkstedslærerne og med UU. At vejlederne sparrer med værkstederne omkring arbejdet med portfolio og kompetencebevidsthed. At vejlederne støtter værkstederne i at knytte værkstedsproduktionen til den enkelte elevs læring/målsætninger (pædagogiske kalkulationer/didaktik). Alle vejledere bruger portfolio som redskab i vejledning f. eks. frem imod EGU. At vi sparrer hinanden i teamet i forhold til dette pejlemærke. At der er dokumentation for elevens forløb og udvikling på SPH (Nordplaner). At eleverne får mulighed for at opfylde deres uddannelsesplan/mål, der justeres undervejs med baggrund i forløbsplansarbejdet mellem elev, værksted, vejleder og eksterne samarbejdspartnere. At vi sparrer hinanden på pejlemærket via KR på teammøderne. 12

13 Pejlemærke 2 Teamudvikling At vi holder os ajour med udviklingen (eksempelvis EUD-reform, KUU, EGU) og at vi integrerer de nye opgaver i teamet. At vi kan fastholde vores gode team-ånd. At vi støtter og inspirerer hinanden i at blive fagligt og personligt opkvalificeret. Teamspisning 2 gange om ugen. At vi husker at inddrage Marie. På teammøderne er der på skift en kollega, der har et fagligt oplæg. At vi bruger KR. At teamet oplever arbejdstrivsel og tryghed og følelsen af at være en del af et samlet vejlederteam. Pejlemærke 3 - Være synlig, nytænkende og troværdig aktør i lokalsamfundet At Produktionshøjskolen og EGU Silkeborg fortsat vil være en attraktiv samarbejdspartner med de særkender, vi har. Ved at holde os ajour med de ændrede vilkår i det omgivende samfund (kontanthjælpsreform, EUD reform mv.) kan vi fortsat tiltrække unge, der har gavn af vores tilgang til læring. Bevare og fortsat udvikle det tætte samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU i Silkeborg. Det vil vi bl.a. gøre ved at tage initiativ til gensidige besøg og rundvisninger. Vejlederteamet opfordrer kollegaer til at udbrede de gode historier til medierne. Styrke vores image via medier via reklamer. 13

14 Deltage på uddannelsesmesser mv. Styrke kendskabet til hinandens arbejdsområder og kontakter og derved fremstå samlet og troværdige over for samarbejdspartnere. At lokalsamfundet/samarbejdspartnere ser os som attraktive og troværdige set bl.a. via positive tilkendegivelser i forhold til SPHs og EGUs arbejde. At lokale samarbejdspartnere ved hvilke særkender SPH Og EGU Silkeborg har (praksislæring, situeret læring ) At vi understøtter fokus på, at der inden for det kommende år vil være mindst 6 positive historier i de lokale medier om SPH/EGU. SPH Vejledningen SPH Vejledningen arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Videreudvikle og konsolidere garantiskolesamarbejdet 3. Arbejdsmiljø - fysisk og psykisk Pejlemærke 1 - At styrke læringsmulighederne i produktionen og i arbejdsfællesskabet. At vi gennem sparring med værkstederne hjælper eleverne til at få mulighed for at arbejde med målsætningerne i deres forløbsplaner i praksis. Fortsat fokus på sammenhæng i elevens forløb fra uddannelsesplan til hverdag/proces til kompetencebevis. Fortsat at udvikle og vedligeholde kompetencebevidsthed på både elev- og værkstedslærerniveau. At sparre værkstedslærerne på: hvordan de kan arbejde didaktisk i produktionen på værkstedet. Hvordan de kan indarbejde arbejdet med portfolio i produktionen på værkstedet. 14

15 At sparre værkstedslærerne på, hvordan de selv bliver mere bevidste om, hvad de gør i deres praksis. At have fokus på kompetencebevidsthed og omsættelse af målsætninger fra forløbssamtalerne til praksis ved vejledningssamtaler. Ved elevgennemgang med værkstedslærerne sættes fokus på de enkelte elevers kompetencebevidsthed. At 95 % af eleverne, som har været på SPH mere end 3 måneder arbejder med portfolio som et middel til forståelse af egen læring. At eleverne ved vejledningssamtaler oplever sammenhæng mellem forløbsplansmålsætninger og hverdagen på værkstedet. Pejlemærke 2 - Videreudvikle og konsolidere garantiskolesamarbejdet Sikre sammenhængende forløb for de unge. Fortsat målrettethed i almenundervisning og portfolio, så elevens forudsætninger for at starte og fastholdes på ungdomsuddannelsen øges Fortsat at være en proaktiv, deltagende og attraktiv samarbejdspartner for den øvrige garantiskole. Vejledningen deltager i EUD-netværk og øvrige garantiskolemøder. Alle er opmærksomme på cases, der viser udviklingspotentialer for garantiskolesamarbejdet. Med udgangspunkt i værkstedernes brancher målrettes portfolio/ almenundervisning til ungdomsuddannelser via kommunikation og samarbejde med ungdomsuddannelserne. Fokus på kommunikation/overlevering mellem undervisere og vejledere om konkrete elever ved overgange. Fortsat at byde ind med deltagelse i og forslag til nye tiltag i Garantiskolesammenhæng. Indenfor det næste år vil vi have mindst 3 cases på garantiskolemøder. 15

16 Portfolierne er brancherettede og relevante i forhold til ungdomsuddannelsernes indhold og krav. At vi bliver inddraget/budt ind ved nye tiltag i Garantiskole-sammenhæng. At vi selv har budt ind med nye tiltag. Pejlemærke 3 Arbejdsmiljø - fysisk og psykisk At sikre god trivsel og arbejdsglæde Balance i forhold til arbejdsfordeling og snitflader til værkstederne fastholde 2 årlige stop-op dag, hvor vi arbejder med: Fordeling af konkrete opgaver, funktionsopdeling Trivsel, arbejdspres sikring af god trivsel Udvikling af vejledningen At vi i hverdagen har opmærksomhed på reaktionsmåder/signaler blandt vejlederne og reagerer ved bekymring Oplevelse af tryghed og opbakning Oplevelse af handlemuligheder ved tegn på mistrivsel EGU EGU arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Velkonsolideret økonomi 3. Samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktik og uddannelsespladser for p. og egu-elever. Pejlemærke 1 - Styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet 16

17 At øge elevernes bevidsthed om egne kompetencer og kompetenceudvikling. Inddrage praktikværterne og eleverne mere direkte i arbejdet med kompetencebevidsthed. Fortsat udvikle mere fyldestgørende kompetencebeviser. Fokusere på kompetencebevidsthed i samtaler med elever og praktikværter, fra faglige mål i praktikaftaler til færdigt bevis. Formulere tydeligere faglige mål for både skole- og praktikdele. Udarbejde notatskabelon til brug ved opfølgningssamtale. Kompetencebeviserne bliver endnu mere detaljerede, præcise og fyldestgørende. Eleverne kan i stigende grad give udtryk for og reflektere over, hvilke kompetencer, de har tilegnet sig. Kompetencebevidsthed er naturligt integreret i samtaler med eleverne. Den nye notatskabelon bliver anvendt. Pejlemærke 2 - Velkonsolideret økonomi Sikre stabilt årselev-antal afpasset bemanding. Sikre at vores økonomiske midler anvendes med fokus på maksimalt udbytte for den enkelte elev og for EGU Silkeborg som uddannelsesinstitution. Justere årselevantal og opgavemængde i forhold til den nye nedjusterede bemanding. Fortsat tæt samarbejde om procedurer i samarbejdet med SPH om kommende elever. Regelmæssig info til værkstederne om EGU og vores deltagelse i fx forløbssamtaler. Deltagelse i uddannelsesmesser samt samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner. 17

18 Fortsætte det øgede samarbejde med kursusudbyderne om planlægning af forløb målrettet EGU-elever. Fortsætte det øgede fokus på brugen af midler til løntilskud og praktik på værkstedsskole. Vi oplever tidligere og hyppigere involvering i de kommende EGU- elevers SPH-forløb. Vi oplever, at de øvrige uddannelsesinstitutioner fortsat er opmærksomme på muligheder og begrænsninger i EGU. Endnu færre elever udebliver fra de planlagte kurser. Følelse af at arbejdsbyrden er stabiliseret på realistisk niveau. Årselev-antallet bliver mere stabilt. Velkonsolideret økonomi. Pejlemærke 3 - Samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktik og uddannelsespladser for produktionsskole- og EGU-elever. At skabe et stort netværk af egnede praktikvirksomheder, især inden for brancher med mangel på praktikpladser. Begrænse brugen af værkstedspraktik yderligere. Kontakte diverse arbejdsgiversammenslutninger. Øge brugen af diverse job- og søgedatabaser. Øge samarbejdet med SPH og KUU om virksomhedskontakt. Vi oplever øget overblik over de forskellige muligheder i det lokale erhvervsliv. Øget brug af private praktikker. Fornemmelse af bredere branchekendskab. Administrativt team 18

19 Administrativt team arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Teamudvikling Pejlemærke 1 - At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet Få en forståelse for, hvor det er/hvad der er svært administrativt på værkstederne. Bevidstgør kolleger om kompetencer og muligheder. Udvikle arbejdsgange og -metoder, der kan effektivisere det administrative arbejde i dagligdagen på værkstedet. Invitere til samarbejde med et værksted som har lyst til at udvikle på ideen. Spørge/sparre/forsøge/evaluere/udbrede erfaringerne til andre kollegaer. Kollegaer får skabt forbedrede arbejdsgange og overblik over de administrative opgaver, som de føler stjæler deres tid. Herved gives der bedre muligheder for udvikling af læringsmulighederne i produktionen og i arbejdsfællesskabet. Bogholderiet får indsigt i værkstedernes arbejde og kan derved forbedre processer og arbejdsgange. Pejlemærke 2 - Teamudvikling Fortsat fokus på arbejdsgange omkring ind- og udskrivning af elever. At alle elever bliver indskrevet rigtigt første gang og rettidigt. Optimering af nyt økonomi- og lønsystem Implementering af ny lovgivning, KUU, EUD m.m. i administration og bogholderi Integration af nye medarbejdere i administration og bogholderi 19

20 Forsat udvikling af metoder og lister/skabeloner til at undgå fejl ifm. ind- og udskrivning af elever Nyt Økonomi og lønsystem implementeret i 2014 kræver fortsat forbedringer gennem tæt samarbejde med Agidon Ansættelser af sekretær og bogholderiassistent til, i samarbejde med ledelsen, at implementerer nye lovgivninger KUU, EUD mm. både administrativt og økonomisk Opbygge ny struktur i administration og bogholderi samt inddrage nye medarbejder i dette. Støtte og spare, hvis behov At alle elever bliver ind- og udskrevet fejlfrit rettidigt. At medarbejderne opnår tryghed, erfaring og sikkerhed i brugen af økonomiog lønsystemet. At økonomi- og lønsystemet fungere, således at vi kan arbejde effektiv og uden tekniske problemer At ny lovgivning herunder KUU mm bliver implementeret så hensigtsmæssigt som muligt At nye medarbejdere bedst og hurtigst muligt bliver inddraget i skolens arbejde PEJLEMÆRKER OG MÅLSÆTNINGER FOR VÆRKSTEDERNE Værksteder tilknyttet Team 1 Grøn pædagog Grøn Pædagog arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Kompetenceudvikling 3. Udvikle elevernes evne til livsmestring Pejlemærke 1 At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet 20

21 At styrke elevernes forståelse for, hvad de lærer på Grøn Pædagog. At italesætte den læring der opstår gennem planlægning, afvikling og evaluering af pædagogiske projekter. Herigennem kobles teori til praksis. Fortsat at give eleverne en bred erfaring med pædagogiske aktiviteter, fx gennem morgenlege, kreativt værksted og udeliv. At eleverne har opnået en læring og erfaring de kan tage med sig videre i deres uddannelses- og arbejdsliv. Pejlemærke 2 Kompetencebevidsthed At eleven bliver bevidst om egne kompetencer. Alle elever udarbejder en portfolio om deres læreprocesser og erhvervede kompetencer. At eleverne når fra beskrivelses- til refleksionsniveau i deres portfolio arbejde. Daglig dialog på værkstedet om læring i produktion og aktiviteter, herunder inddragelse af værkstedskompetencerne. At eleven kan sætte ord på egne erhvervede kompetencer ved afslutningssamtalen. At eleven kan reflektere over egne styrker og udviklingsområder. Pejlemærke 3 - Udvikle elevernes evne til livsmestring At eleven efter sit forløb på Grøn Pædagog er bedre rustet til at gennemføre uddannelse, arbejde el. lign. 21

22 At holde opstartssamtaler med alle elever, hvor deres udfordringer og mål italesættes. At støtte eleverne til at op starte eller fastholde aftaler med skolens samarbejdspartnere som fx way in, sundhedsplejerske, psykologer, mv. Fortsat at have afklarende samtaler med den enkelte elev i hverdagen efter uforudsete udfordringer og behov. At eleven selv er bevidst om det hensigtsmæssige i sine mål. At eleven får den rette hjælp til at nå sine mål. At eleven bruger værkstedslærerne som en sparring i hverdagen. At eleven er afklaret omkring hvad vedkommende skal efter produktionshøjskolen. Ejendomsservice Ejendomsservice arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Arbejdsmiljø fysisk og psykisk 3. Fastholde og udvikle produktion som kerneydelse Pejlemærke 1 - Styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet Skabe et godt arbejdsfællesskab med Bygge & Anlæg og Metal, herunder have fokus på EUD indgangene og KUU. At portfolio arbejdet skal være en integreret del af dagligdagen på værkstedet. Igangsætte tværfaglig produktion. 22

23 Tværfaglige ekskursioner, hvor vi også har fokus på de sociale relationer værkstederne imellem. Have større fokus på muligheden for intern praktik. At eleven får en bredere vifte af faglige muligheder. At eleven er i stand til at sætte ord på de tilegnede kompetencer. Pejlemærke 2 - Arbejdsmiljø fysisk og psykisk Skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø, psykisk og fysisk for alle på værkstedet. Gennemgang af maskinernes/sikkerhedsudstyrets anvendelse på værkstedet sammen med eleverne samt udfyldelse/underskrivelse af kørekort. Synliggørelse af maskinkørekort på værkstedet. Gennemgang og opdatering af APV årligt. Kontrol af værktøjsmaskiner/sikkerhedsudstyr halvårligt. Sikre trivsel for alle på værkstedet gennem dialog og opmærksomhed. At der ikke forekommer arbejdsskader. Øget trivsel ved den enkelte elev og ligeledes i arbejdsfællesskabet på værkstedet. Pejlemærke 3 - Fastholde og udvikle produktion som kerneydelse At eleven finder meningsfyldte arbejdsopgaver på Ejendomsservice, der skal udføres, fordi de er nødvendige og udviklende for den enkelte elev. En synliggørelse af vigtigheden i at møde op hver dag, fordi eleven er med i et forpligtende arbejdsfællesskab. Ved at der dagligt er planlagt fagligt relevante arbejdsopgaver, der skal være tilpas udfordrende. At eleven finder forståelse for og værdien af service ud fra værkstedet. 23

24 At eleven har et stabilt fremmøde. At eleven er motiveret og finder det meningsfyldt at levere en service. Metal Metal og Bygge & Anlæg arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Arbejdsmiljø fysisk og psykisk 3. Fastholde og udvikle produktion som kerneydelse Pejlemærke 1 - At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet Eleverne skal blive bevidste om og med egne ord være i stand til at fortælle om tilegnede kompetencer. Underviserne skal blive klar over, hvilke kompetencer de giver/har mulighed for at give eleverne. Specielt de sociale, personlige og faglige kompetencer skal der være fokus på. Portfolio udarbejdes af eleven vha. billeder og tekst på Uddannelsesværkstedet. Løbende dialog med eleven om tilegnede kompetencer i et procesforløb og gennem forløbssamtaler og udslusningssamtale. Eleverne arbejder sammen på tværs af værkstederne (Bygge & Anlæg, Metal og Ejendomsservice) ved relevante produktioner. Eleven bliver bevidst om tilegnede kompetencer og kan fortælle om det med egne ord. 24

Virksomhedsplan 2016

Virksomhedsplan 2016 Indledning Bestyrelsen har under tre overskrifter peget på 14 pejlemærker, som organisationen har fokus på i perioden 2014-19. I 2016 iværksætter ledelsen et overordnet udviklingsarbejde med baggrund i

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Indsatsplan for KUU Vestsjælland

Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplanen er baseret på kvalitetsmål for KUU Vest Q og er fortsat i proces. KUU Vestsjælland er baseret på en fælles tro på værdien af den særlige indsats for den enkelte

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Styrkelse af produktionsskolerne For unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Forord På produktionsskolerne

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december.

Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december. Mellem os Skolen Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december. Mandag den 15. december kl. 12.00 16.00 kommer Tage Søndergaard og fremlægger den gennemførte undersøgelse

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING Succes-plan 2015-16 Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING BEHOVSAFKLARING OG DATAANALYSE Hvad kan vi konkludere på den baggrund? Elevernes faglige resultater: Gode karakterer

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Årsrapport for. Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest

Årsrapport for. Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest Årsrapport for Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest 2015 Institutionsoplysninger Tovholderinstitution: PFFU Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter Forstander: Ole Lindved Sværke

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

KUUNO - Kombineret Ungdomsuddannelse Nordjylland Kronborgvej Thisted Tlf

KUUNO - Kombineret Ungdomsuddannelse Nordjylland Kronborgvej Thisted  Tlf KUUNO Den kombinerede Ungdomsuddannelse i Nordjylland, herefter kaldet KUUNO, etableredes i første halvår af 2015. Den egentlige drift af uddannelsen begyndte med uddannelsesstart for hold 1 den 10. august

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Virksomhedsplan. UU-Aalborg 2012/13

Virksomhedsplan. UU-Aalborg 2012/13 Virksomhedsplan UU-Aalborg 2012/13 01-02-2012 Vision: Værdier Visionen er organisationens ledestjerne. Visionen består af 2-5 statements, som beskriver vores forståelse af formålet med organisationen samt

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv, i forhold til at arbejde med børn og ældre. Vi vil i løbet af det

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

EGU s skoledel i produktionsskolekontekst

EGU s skoledel i produktionsskolekontekst EGU s skoledel i produktionsskolekontekst Skoleforløb på produktionsskolen; eksempler, refleksioner og pointer Praksisinput fra Silkeborg Produktionshøjskole Perspektiver i retning af Erhvervslinjen på

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Indhold Intentionerne bag EUD-reformen... 2 Præstationsstandarder... 2 Avanceret niveau... 2 Ekspertniveau... 2 Randers Social- og Sundhedsskoles

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere