Virksomhedsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015"

Transkript

1 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund har bestyrelsen under tre overskrifter peget på 14 pejlemærker, som organisationen har fokus på i perioden Skolens daglige ledelse, de enkelte teams og afdelinger, samt det enkelte værksted har inden for denne ramme udvalgt tre pejlemærker hver som omdrejningspunkt for videreudvikling af deres område og funktion. Disse pejlemærker vil være beskrevet nedenfor, og samlet udgøre Virksomhedsplan Indsatsområderne bygger videre på den kultur og de resultater, der er fremkommet med udgangspunkt i tidligere virksomhedsplaner, og vil således supplere disse. Virksomhedsplan 2015 skal ses som led i en kontinuerlig udvikling. Pejlemærkerne fremkommer her i overskriftsform, og vil af det enkelte område og værksted blive fulgt op af mere detaljerede beskrivelser af delmål, arbejdsmåde, produktion, forudsætninger m.v. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet er for alle et obligatorisk pejlemærke for Indhold: Bestyrelsens pejlemærker s. 2 Ledelsens overordnede virksomhedsplan s. 3 6 Kombineret ungdomsuddannelse s. 6-7 Pejlemærker og målsætninger for teams og afdelinger s Værksteder tilknyttet Team 1: s Grøn Pædagog, Ejendomsservice, Metal, Event & Design, UNO Værksteder tilknyttet Team 2: s Køkken GHV, Køkken SoSu, Medie, 1

2 Idræt & Sundhed, Bygge & Anlæg PEJLEMÆRKER FOR SILKEBORG PRODUKTIONSHØJSKOLES UDVIKLING I ÅRENE Godkendt af skolens bestyrelse d En værdiledet organisation med engagement, dialog og anerkendelse som nøglebegreber i samarbejde med vore unge og deres netværk. Teamudvikling Medarbejderudvikling Elevindflydelse og medleven Arbejdsmiljø fysisk og psykisk Velkonsolideret økonomi Autentiske produktions- og arbejdsfællesskaber er fundamentet i skolens virksomhed og elevernes kompetencetilegnelse. Kompetencebevidsthed lærere og elever Styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet Udvikle elevernes evne til livsmestring Fastholde og udvikle produktion som kerneydelse Aktiv og attraktiv medspiller i lokalsamfundet. Åbne skolen mod lokale institutioner, foreninger og andre aktører Videreudvikle og konsolidere garantiskolesamarbejdet Være synlig, nytænkende og troværdig aktør i lokalsamfundet Udvikle og gennemføre produktioner i samarbejde med lokale virksomheder Samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktik og uddannelsespladser for produktionsskoleelever og EGU elever 2

3 LEDELSENS OVERORDNEDE VIRKSOMHEDSPLAN FOR 2015 Kapacitet og værksteder 2015 Forventet udnyttelse Produktionsskole 148 pladser 87 % (incl. aktiverede) Garantiskole 17 pladser 33 % Lærlinge 9 pladser 85 % Kombineret Ungdomsuddannelse 12 pladser i 2. halvår 100 % Garantiskolepladserne er reserveret til: EUD-elever, som gennemfører en del af deres grundforløb på SPH, enten med henblik på at få hjælp til at gennemføre grundforløbet eller for at skifte uddannelsesretning. EUD-lærlinge, som mister deres læreplads. Elever fra andre ungdomsuddannelser og fra Silkeborg Ungdomsskole, som har brug for et kompetenceafklarende og kompetenceudviklende forløb under uddannelsesskift. EGU-elever, som får huller i eller afbryder deres uddannelsesplan. Produktionsskolelever med akut behov for værkstedsskift. KUU-elever, som har brug for et midlertidigt forløb for at undgå afbrud af uddannelsen eller må afbryde uddannelsen. Eleverne er tilknyttet værksteder, der er organiseret i følgende værkstedsfællesskaber: 1. Bygge & Anlæg, Ejendomsservice og Metal 2. Event & Design og Medie 3. Grøn Pædagog og UNO 4. Køkken GHV, Køkken SoSu, Idræt & Sundhed 3

4 Ledelsens pejlemærker og målsætninger for 2015 Forudsætningen for opfyldelsen af ledelsens pejlemærker er, at vi i løbet af 2015 iværksætter værkstedsfællesskaber, der samlet kan udvikle den nødvendige pædagogik, så vi kan leve op til de nye krav, vi møder i forbindelse med EUD-reformen. Dette skal ses som et stykke udviklingsarbejde på værksteds-, team- og ledelsesniveau, som vi vil følge tæt og evaluere ved årets afslutning. Følgende værksteder skal indlede et samarbejde i værkstedsfællesskaber for at opfylde virksomhedsplanen for at kunne leve op til den nye virkelighed og tone skolen mod EUD indgangene: 1. Bygge & Anlæg, Ejendomsservice og Metal 2. Event & Design og Medie 3. Grøn Pædagog og UNO 4. Køkken GHV, Køkken SoSu, Idræt & Sundhed Ledelsen arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Videreudvikle og konsolidere garantiskolesamarbejdet 3. Samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktik og uddannelsespladser for produktionsskoleelever, EGU-elever og KUU-elever. Pejlemærke 1 - At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet Mål At lærerne i værkstedsfællesskaberne kan organisere arbejdet således, at: det giver eleverne mulighed for at opnå kompetencer til start på G2, herunder afklare hvilken uddannelse eleven skal starte på. der skabes sammenhængende og trygge forløb for elever med meget forskellige forudsætninger og mål. der udvikles og gennemføres produktion og undervisning, som har baggrund i didaktiske overvejelser i forhold til den aktuelle elevgruppe og den enkelte elevs forløbsplan. der sikres mulighed for planlægning og administration. 4

5 Værkstederne organiseres i fællesskaber, der er tonet mod de 4 EUD-indgange. Kursusvirksomhed også i samarbejde med EUD (forankret i pædagogisk udvalg). Intern kompetenceudvikling og kompetencebevidsthed i lærer- og vejledergruppen (forankret i pædagogisk udvalg). At eleverne gives mulighed for at opfylde deres uddannelsesplan, der justeres undervejs med baggrund i forløbsplansarbejdet mellem elev, værksted, vejleder og eksterne samarbejdsparter. Pejlemærke 2 - Videreudvikle og konsolidere Garantiskolesamarbejdet Mål At samarbejde med andre uddannelsessteder om 1/3-undervisning i dansk, matematik mv. og bruge muligheden for kombinationsforløb. Samarbejde om 1/3-undervisning og kombiforløb med VUC, erhvervsskolerne og ungdomsskolen. Evt. kombinere med KUU-aftale. Eleverne gives mulighed for at opfylde deres uddannelsesplan, herunder at få deres behov for almenundervisning opfyldt i et samarbejde med institutionerne i Garantiskolesamarbejdet. Pejlemærke 3 - Samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktik og uddannelsespladser for produktionsskoleelever, EGU-elever og KUU-elever Mål At give erhvervslivet kendskab til Silkeborg Produktionshøjskole. At komme i dialog med erhvervslivet om mulighed for samarbejde om praktik, lærepladser og produktioner. 5

6 Brainstorming/proces i gang i ledelsen og i Garantiskolesamarbejdet om metode til at komme i dialog med erhvervsnetværk, fx Håndværkerforeningen, Erhverv Silkeborg mv. Gode historier i avisen. Erhvervsnetværk holder møder hos os. At vi er synlige i erhvervsnetværk gennem deltagelse i netværk og informativ virksomhed. Kombineret Ungdomsuddannelse Garantiskolen i Silkeborg med Silkeborg Produktionshøjskole som tovholder har taget initiativ til oprettelse af et institutionssamarbejde om udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse i medfør af Lov nr. 631 af 16. juni 2014 om Kombineret Ungdomsuddannelse. Institutionssamarbejdet består af Silkeborg Produktionshøjskole (tovholderinstitution og hjemstedsskole) Produktionsskolen i Herning Kommune (hjemstedsskole) ProMidt (hjemstedsskole) Ringkøbing-Skjern Produktionsskole (hjemstedsskole) Handelsskolen, Silkeborg Business College Herning HF & VUC Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Social & Sundhedsskolen i Herning Teknisk Skole Silkeborg Th. Langs HF & VUC, Silkeborg UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Der er indgivet ansøgning til Undervisningsministeriet om udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse den Der forventes svar på ansøgningen primo februar Det er vores forventning, at ansøgningen godkendes, og at institutionssamarbejdet med Silkeborg Produktionshøjskole som tovholderskole udbyder Kombineret Ungdomsuddannelse fra august 2015 med 50 elever fordelt på de fire hjemstedsskoler. 6

7 På Silkeborg Produktionshøjskole udbydes to uddannelser med opstart i august og januar: 1. Handels- og serviceassistent under erhvervstemaet Turisme, kultur og fritid og 2. Håndværks- og indretningsassistent under erhvervstemaet Byg og Bolig. Vi forventer et optag på 13 elever i august 2015, svarende til 5,3 årselever i 2015 med en forventet indtægt på kr. Heraf går forventet kr. til betaling af undervisningsydelser fra erhvervsuddannelserne og VUC. Bidraget til skolen for tovholderopgaven forventes at være kr. Der ansættes i foråret 2015 en uddannelsesleder til tovholderopgaven, og en lærer/kontaktperson til den klasse som starter i august. Administrationen styrkes med 25 timer pr. uge. 7

8 PEJLEMÆRKER OG MÅLSÆTNINGER FOR TEAMS OG AFDELINGER Værkstedsteam 1 Værkstedteam 1 arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Arbejdsmiljø fysisk og psykisk 3. Medarbejderudvikling Pejlemærke 1 - At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet At styrke samarbejdet i værkstedsfællesskaberne for at skabe nye læringsrum. At opprioritere værkstedsfællesskabet At bruge værkstedsfællesskaberne tværfagligt i hverdagen At der afsættes tid til planlægning via 0-timer At blive bevidst om den læring der kan bidrage til egen faglighed At vi finder mere overskud i hverdagen At læringsmulighederne forbedres via planlægning Pejlemærke 2 Arbejdsmiljø fysisk og psykisk Øget trivsel i hverdagen og større oplevelse af psykisk overskud i forhold til tid, energi og ressourcer Fokus på medarbejdertrivsel i tættere samarbejde med ledelsen 8

9 Stadig udvikling af KR Trivselsrunder på hvert teammøde Udarbejde en ny struktur for teamet med mere tid til værkstedsfællesskaberne Udnævne et talerør fra teamet så ledelsen inddrages At mistrivsel opdages og håndteres At trivsel italesættes At der frigives tid til forberedelse og dermed opnås større trivsel At ledelsen opleves som aktive medspillere omkring trivsel Pejlemærke 3 - Medarbejderudvikling Faglig udvikling så medarbejderen bliver bedre rustet til skolens nye virkelighed med bl.a EUD-indgange, KUU og fokus på værkstedssamarbejde. Faglig udvikling i hverdagen, med fokus på at varetage arbejdet med en mangfoldig elevgruppe. Faglig udvikling med henblik på at være fag-fagligt opdateret. Relevante kurser, praktikker, uddannelse, mm. Vidensdeling af tilegnede kompetencer på teammøde. Tidssvarende undervisning At der opnås større bevidsthed om hinandens kompetencer. Øget medarbejdertilfredshed. 9

10 Værkstedsteam 2 Værkstedteam 2 arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Kompetencebevidsthed 3. Arbejdsmiljø fysisk/psykisk Pejlemærke 1 At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet At skabe nogle udviklingsmuligheder for eleverne på tværs af værkstederne, der giver den enkelte elev mulighed for at søge flere forskelligrettede udfordringer og læringsmuligheder. Ved at udnytte de ressourcer, der er på værkstederne, giver vi eleverne mulighed for at søge den medarbejder, der kan udfordre eleven mest. Ved at styrke produktionen værkstederne imellem får eleverne mulighed for at følge en produktion gennem flere forskellige fag. Eleverne får herved en større bevidsthed om, hvilke delelementer det enkelte værksted producerer, og hvad det betyder for den samlede helhed. Gennem et styrket samarbejde værkstederne imellem lærer eleverne at mestre at arbejde i forskellige kulturer og arbejdsmetoder, hvilket kan være med til at nedbryde de fordomme eleverne har om de andre værksteder. At vi får lavet flere fælles produktioner på tværs af værkstederne. Pejlemærke 2 - Kompetencebevidsthed At skabe bevidsthed og dokumentation for den enkelte elev, om hvilken kompetencer der opnås på det enkelte værksted. 10

11 Videreudvikling af kompetencebevis. Implementering af kompetencebevidstheden i forløbssamtalerne. Videreudvikling af portfolio i samarbejde med eleverne således, at eleven får et fysisk bevis på hvilke kompetencer og evner, eleven har oparbejdet i sin tid på skolen. Arbejde med elevens selvrefleksion, så de styrker deres evne til at se egen udvikling. At eleverne oplever at portfolio arbejdet er en integreret del af det at gå på Silkeborg Produktionshøjskole. Pejlemærke 3 - Arbejdsmiljø fysisk/psykisk Psykisk: SPH skal fortsat være en mobningsfri skole, der sikrer, at elever oplever en tryk- og sikker hverdag Fysisk: Styrke elevernes fysiske aktivitet Det psykiske arbejdsmiljø forbedres ved, at vi på skolen tager ansvar for elevernes sprogbrug og foregriber evt. konflikter gennem en tydelig tilstedeværelse på værkstederne og i pauserne. Vi sikrer, at der er en god forståelse eleverne imellem for de særregler der er. Vi observerer og responderer. Det fysiske arbejdsmiljø sikres gennem en øget opmærksomhed på elevernes fysiske velbefinden. Vi arbejder på at finde nye metoder, der kan være med til at sikre, at så mange af eleverne som muligt er med til idræt. Til idræt arbejder vi på at skabe et rum, hvor eleverne har tillid til, at det er ok at komme på det niveau man er. Gennem et bredt udvalg af forskellige tilbud sikres, at eleven kan vælge sig ind på en aktivitet der ikke ligger uden for hans/hendes comfort zone. At vi har en god stemning på værkstederne, og at % tallet for elever til idræt stiger. 11

12 Vejledningsteam Vejledningsteam arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Teamudvikling 3. Være synlig, nytænkende og troværdig aktør i lokalsamfundet Pejlemærke 1 At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet At eleverne har sammenhængende og udviklende forløb. At sparre værkstedslærerne i forhold til hvordan de konkret kan tydeliggøre og skabe læringsmuligheder i værkstedsproduktionen. At SPH-vejlederne deltager i hver anden forløbssamtale og EGU-vejlederne deltager, når det er relevant. At vejlederne jævnligt har elevgennemgang med værkstedslærerne og med UU. At vejlederne sparrer med værkstederne omkring arbejdet med portfolio og kompetencebevidsthed. At vejlederne støtter værkstederne i at knytte værkstedsproduktionen til den enkelte elevs læring/målsætninger (pædagogiske kalkulationer/didaktik). Alle vejledere bruger portfolio som redskab i vejledning f. eks. frem imod EGU. At vi sparrer hinanden i teamet i forhold til dette pejlemærke. At der er dokumentation for elevens forløb og udvikling på SPH (Nordplaner). At eleverne får mulighed for at opfylde deres uddannelsesplan/mål, der justeres undervejs med baggrund i forløbsplansarbejdet mellem elev, værksted, vejleder og eksterne samarbejdspartnere. At vi sparrer hinanden på pejlemærket via KR på teammøderne. 12

13 Pejlemærke 2 Teamudvikling At vi holder os ajour med udviklingen (eksempelvis EUD-reform, KUU, EGU) og at vi integrerer de nye opgaver i teamet. At vi kan fastholde vores gode team-ånd. At vi støtter og inspirerer hinanden i at blive fagligt og personligt opkvalificeret. Teamspisning 2 gange om ugen. At vi husker at inddrage Marie. På teammøderne er der på skift en kollega, der har et fagligt oplæg. At vi bruger KR. At teamet oplever arbejdstrivsel og tryghed og følelsen af at være en del af et samlet vejlederteam. Pejlemærke 3 - Være synlig, nytænkende og troværdig aktør i lokalsamfundet At Produktionshøjskolen og EGU Silkeborg fortsat vil være en attraktiv samarbejdspartner med de særkender, vi har. Ved at holde os ajour med de ændrede vilkår i det omgivende samfund (kontanthjælpsreform, EUD reform mv.) kan vi fortsat tiltrække unge, der har gavn af vores tilgang til læring. Bevare og fortsat udvikle det tætte samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU i Silkeborg. Det vil vi bl.a. gøre ved at tage initiativ til gensidige besøg og rundvisninger. Vejlederteamet opfordrer kollegaer til at udbrede de gode historier til medierne. Styrke vores image via medier via reklamer. 13

14 Deltage på uddannelsesmesser mv. Styrke kendskabet til hinandens arbejdsområder og kontakter og derved fremstå samlet og troværdige over for samarbejdspartnere. At lokalsamfundet/samarbejdspartnere ser os som attraktive og troværdige set bl.a. via positive tilkendegivelser i forhold til SPHs og EGUs arbejde. At lokale samarbejdspartnere ved hvilke særkender SPH Og EGU Silkeborg har (praksislæring, situeret læring ) At vi understøtter fokus på, at der inden for det kommende år vil være mindst 6 positive historier i de lokale medier om SPH/EGU. SPH Vejledningen SPH Vejledningen arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Videreudvikle og konsolidere garantiskolesamarbejdet 3. Arbejdsmiljø - fysisk og psykisk Pejlemærke 1 - At styrke læringsmulighederne i produktionen og i arbejdsfællesskabet. At vi gennem sparring med værkstederne hjælper eleverne til at få mulighed for at arbejde med målsætningerne i deres forløbsplaner i praksis. Fortsat fokus på sammenhæng i elevens forløb fra uddannelsesplan til hverdag/proces til kompetencebevis. Fortsat at udvikle og vedligeholde kompetencebevidsthed på både elev- og værkstedslærerniveau. At sparre værkstedslærerne på: hvordan de kan arbejde didaktisk i produktionen på værkstedet. Hvordan de kan indarbejde arbejdet med portfolio i produktionen på værkstedet. 14

15 At sparre værkstedslærerne på, hvordan de selv bliver mere bevidste om, hvad de gør i deres praksis. At have fokus på kompetencebevidsthed og omsættelse af målsætninger fra forløbssamtalerne til praksis ved vejledningssamtaler. Ved elevgennemgang med værkstedslærerne sættes fokus på de enkelte elevers kompetencebevidsthed. At 95 % af eleverne, som har været på SPH mere end 3 måneder arbejder med portfolio som et middel til forståelse af egen læring. At eleverne ved vejledningssamtaler oplever sammenhæng mellem forløbsplansmålsætninger og hverdagen på værkstedet. Pejlemærke 2 - Videreudvikle og konsolidere garantiskolesamarbejdet Sikre sammenhængende forløb for de unge. Fortsat målrettethed i almenundervisning og portfolio, så elevens forudsætninger for at starte og fastholdes på ungdomsuddannelsen øges Fortsat at være en proaktiv, deltagende og attraktiv samarbejdspartner for den øvrige garantiskole. Vejledningen deltager i EUD-netværk og øvrige garantiskolemøder. Alle er opmærksomme på cases, der viser udviklingspotentialer for garantiskolesamarbejdet. Med udgangspunkt i værkstedernes brancher målrettes portfolio/ almenundervisning til ungdomsuddannelser via kommunikation og samarbejde med ungdomsuddannelserne. Fokus på kommunikation/overlevering mellem undervisere og vejledere om konkrete elever ved overgange. Fortsat at byde ind med deltagelse i og forslag til nye tiltag i Garantiskolesammenhæng. Indenfor det næste år vil vi have mindst 3 cases på garantiskolemøder. 15

16 Portfolierne er brancherettede og relevante i forhold til ungdomsuddannelsernes indhold og krav. At vi bliver inddraget/budt ind ved nye tiltag i Garantiskole-sammenhæng. At vi selv har budt ind med nye tiltag. Pejlemærke 3 Arbejdsmiljø - fysisk og psykisk At sikre god trivsel og arbejdsglæde Balance i forhold til arbejdsfordeling og snitflader til værkstederne fastholde 2 årlige stop-op dag, hvor vi arbejder med: Fordeling af konkrete opgaver, funktionsopdeling Trivsel, arbejdspres sikring af god trivsel Udvikling af vejledningen At vi i hverdagen har opmærksomhed på reaktionsmåder/signaler blandt vejlederne og reagerer ved bekymring Oplevelse af tryghed og opbakning Oplevelse af handlemuligheder ved tegn på mistrivsel EGU EGU arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Velkonsolideret økonomi 3. Samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktik og uddannelsespladser for p. og egu-elever. Pejlemærke 1 - Styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet 16

17 At øge elevernes bevidsthed om egne kompetencer og kompetenceudvikling. Inddrage praktikværterne og eleverne mere direkte i arbejdet med kompetencebevidsthed. Fortsat udvikle mere fyldestgørende kompetencebeviser. Fokusere på kompetencebevidsthed i samtaler med elever og praktikværter, fra faglige mål i praktikaftaler til færdigt bevis. Formulere tydeligere faglige mål for både skole- og praktikdele. Udarbejde notatskabelon til brug ved opfølgningssamtale. Kompetencebeviserne bliver endnu mere detaljerede, præcise og fyldestgørende. Eleverne kan i stigende grad give udtryk for og reflektere over, hvilke kompetencer, de har tilegnet sig. Kompetencebevidsthed er naturligt integreret i samtaler med eleverne. Den nye notatskabelon bliver anvendt. Pejlemærke 2 - Velkonsolideret økonomi Sikre stabilt årselev-antal afpasset bemanding. Sikre at vores økonomiske midler anvendes med fokus på maksimalt udbytte for den enkelte elev og for EGU Silkeborg som uddannelsesinstitution. Justere årselevantal og opgavemængde i forhold til den nye nedjusterede bemanding. Fortsat tæt samarbejde om procedurer i samarbejdet med SPH om kommende elever. Regelmæssig info til værkstederne om EGU og vores deltagelse i fx forløbssamtaler. Deltagelse i uddannelsesmesser samt samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner. 17

18 Fortsætte det øgede samarbejde med kursusudbyderne om planlægning af forløb målrettet EGU-elever. Fortsætte det øgede fokus på brugen af midler til løntilskud og praktik på værkstedsskole. Vi oplever tidligere og hyppigere involvering i de kommende EGU- elevers SPH-forløb. Vi oplever, at de øvrige uddannelsesinstitutioner fortsat er opmærksomme på muligheder og begrænsninger i EGU. Endnu færre elever udebliver fra de planlagte kurser. Følelse af at arbejdsbyrden er stabiliseret på realistisk niveau. Årselev-antallet bliver mere stabilt. Velkonsolideret økonomi. Pejlemærke 3 - Samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktik og uddannelsespladser for produktionsskole- og EGU-elever. At skabe et stort netværk af egnede praktikvirksomheder, især inden for brancher med mangel på praktikpladser. Begrænse brugen af værkstedspraktik yderligere. Kontakte diverse arbejdsgiversammenslutninger. Øge brugen af diverse job- og søgedatabaser. Øge samarbejdet med SPH og KUU om virksomhedskontakt. Vi oplever øget overblik over de forskellige muligheder i det lokale erhvervsliv. Øget brug af private praktikker. Fornemmelse af bredere branchekendskab. Administrativt team 18

19 Administrativt team arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Teamudvikling Pejlemærke 1 - At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet Få en forståelse for, hvor det er/hvad der er svært administrativt på værkstederne. Bevidstgør kolleger om kompetencer og muligheder. Udvikle arbejdsgange og -metoder, der kan effektivisere det administrative arbejde i dagligdagen på værkstedet. Invitere til samarbejde med et værksted som har lyst til at udvikle på ideen. Spørge/sparre/forsøge/evaluere/udbrede erfaringerne til andre kollegaer. Kollegaer får skabt forbedrede arbejdsgange og overblik over de administrative opgaver, som de føler stjæler deres tid. Herved gives der bedre muligheder for udvikling af læringsmulighederne i produktionen og i arbejdsfællesskabet. Bogholderiet får indsigt i værkstedernes arbejde og kan derved forbedre processer og arbejdsgange. Pejlemærke 2 - Teamudvikling Fortsat fokus på arbejdsgange omkring ind- og udskrivning af elever. At alle elever bliver indskrevet rigtigt første gang og rettidigt. Optimering af nyt økonomi- og lønsystem Implementering af ny lovgivning, KUU, EUD m.m. i administration og bogholderi Integration af nye medarbejdere i administration og bogholderi 19

20 Forsat udvikling af metoder og lister/skabeloner til at undgå fejl ifm. ind- og udskrivning af elever Nyt Økonomi og lønsystem implementeret i 2014 kræver fortsat forbedringer gennem tæt samarbejde med Agidon Ansættelser af sekretær og bogholderiassistent til, i samarbejde med ledelsen, at implementerer nye lovgivninger KUU, EUD mm. både administrativt og økonomisk Opbygge ny struktur i administration og bogholderi samt inddrage nye medarbejder i dette. Støtte og spare, hvis behov At alle elever bliver ind- og udskrevet fejlfrit rettidigt. At medarbejderne opnår tryghed, erfaring og sikkerhed i brugen af økonomiog lønsystemet. At økonomi- og lønsystemet fungere, således at vi kan arbejde effektiv og uden tekniske problemer At ny lovgivning herunder KUU mm bliver implementeret så hensigtsmæssigt som muligt At nye medarbejdere bedst og hurtigst muligt bliver inddraget i skolens arbejde PEJLEMÆRKER OG MÅLSÆTNINGER FOR VÆRKSTEDERNE Værksteder tilknyttet Team 1 Grøn pædagog Grøn Pædagog arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Kompetenceudvikling 3. Udvikle elevernes evne til livsmestring Pejlemærke 1 At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet 20

21 At styrke elevernes forståelse for, hvad de lærer på Grøn Pædagog. At italesætte den læring der opstår gennem planlægning, afvikling og evaluering af pædagogiske projekter. Herigennem kobles teori til praksis. Fortsat at give eleverne en bred erfaring med pædagogiske aktiviteter, fx gennem morgenlege, kreativt værksted og udeliv. At eleverne har opnået en læring og erfaring de kan tage med sig videre i deres uddannelses- og arbejdsliv. Pejlemærke 2 Kompetencebevidsthed At eleven bliver bevidst om egne kompetencer. Alle elever udarbejder en portfolio om deres læreprocesser og erhvervede kompetencer. At eleverne når fra beskrivelses- til refleksionsniveau i deres portfolio arbejde. Daglig dialog på værkstedet om læring i produktion og aktiviteter, herunder inddragelse af værkstedskompetencerne. At eleven kan sætte ord på egne erhvervede kompetencer ved afslutningssamtalen. At eleven kan reflektere over egne styrker og udviklingsområder. Pejlemærke 3 - Udvikle elevernes evne til livsmestring At eleven efter sit forløb på Grøn Pædagog er bedre rustet til at gennemføre uddannelse, arbejde el. lign. 21

22 At holde opstartssamtaler med alle elever, hvor deres udfordringer og mål italesættes. At støtte eleverne til at op starte eller fastholde aftaler med skolens samarbejdspartnere som fx way in, sundhedsplejerske, psykologer, mv. Fortsat at have afklarende samtaler med den enkelte elev i hverdagen efter uforudsete udfordringer og behov. At eleven selv er bevidst om det hensigtsmæssige i sine mål. At eleven får den rette hjælp til at nå sine mål. At eleven bruger værkstedslærerne som en sparring i hverdagen. At eleven er afklaret omkring hvad vedkommende skal efter produktionshøjskolen. Ejendomsservice Ejendomsservice arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Arbejdsmiljø fysisk og psykisk 3. Fastholde og udvikle produktion som kerneydelse Pejlemærke 1 - Styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet Skabe et godt arbejdsfællesskab med Bygge & Anlæg og Metal, herunder have fokus på EUD indgangene og KUU. At portfolio arbejdet skal være en integreret del af dagligdagen på værkstedet. Igangsætte tværfaglig produktion. 22

23 Tværfaglige ekskursioner, hvor vi også har fokus på de sociale relationer værkstederne imellem. Have større fokus på muligheden for intern praktik. At eleven får en bredere vifte af faglige muligheder. At eleven er i stand til at sætte ord på de tilegnede kompetencer. Pejlemærke 2 - Arbejdsmiljø fysisk og psykisk Skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø, psykisk og fysisk for alle på værkstedet. Gennemgang af maskinernes/sikkerhedsudstyrets anvendelse på værkstedet sammen med eleverne samt udfyldelse/underskrivelse af kørekort. Synliggørelse af maskinkørekort på værkstedet. Gennemgang og opdatering af APV årligt. Kontrol af værktøjsmaskiner/sikkerhedsudstyr halvårligt. Sikre trivsel for alle på værkstedet gennem dialog og opmærksomhed. At der ikke forekommer arbejdsskader. Øget trivsel ved den enkelte elev og ligeledes i arbejdsfællesskabet på værkstedet. Pejlemærke 3 - Fastholde og udvikle produktion som kerneydelse At eleven finder meningsfyldte arbejdsopgaver på Ejendomsservice, der skal udføres, fordi de er nødvendige og udviklende for den enkelte elev. En synliggørelse af vigtigheden i at møde op hver dag, fordi eleven er med i et forpligtende arbejdsfællesskab. Ved at der dagligt er planlagt fagligt relevante arbejdsopgaver, der skal være tilpas udfordrende. At eleven finder forståelse for og værdien af service ud fra værkstedet. 23

24 At eleven har et stabilt fremmøde. At eleven er motiveret og finder det meningsfyldt at levere en service. Metal Metal og Bygge & Anlæg arbejder i 2015 ud fra følgende pejlemærker i prioriteret rækkefølge: 1. At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet (obligatorisk pejlemærke for alle) 2. Arbejdsmiljø fysisk og psykisk 3. Fastholde og udvikle produktion som kerneydelse Pejlemærke 1 - At styrke læringsmulighederne i produktionen og arbejdsfællesskabet Eleverne skal blive bevidste om og med egne ord være i stand til at fortælle om tilegnede kompetencer. Underviserne skal blive klar over, hvilke kompetencer de giver/har mulighed for at give eleverne. Specielt de sociale, personlige og faglige kompetencer skal der være fokus på. Portfolio udarbejdes af eleven vha. billeder og tekst på Uddannelsesværkstedet. Løbende dialog med eleven om tilegnede kompetencer i et procesforløb og gennem forløbssamtaler og udslusningssamtale. Eleverne arbejder sammen på tværs af værkstederne (Bygge & Anlæg, Metal og Ejendomsservice) ved relevante produktioner. Eleven bliver bevidst om tilegnede kompetencer og kan fortælle om det med egne ord. 24

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering siden sidst Møde med de

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere