Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC"

Transkript

1 Indbygningsforskrift for kombineret dansk / svensk mobil ATC Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser Adresse Banedanmark Amerika Plads København Ø Konstruktion Banedanmark Netfunktioner/Systemteknik Amerika Plads København Ø. Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato og initialer Signatur - Konstrueret JHM Enhed Kontrolleret Godkendt HML Indbygningsforskrift for kombineret DK/SE mobil ATC type ZUB 123/L10040 IN 656 V (21)

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Forord Referencer Gyldighedsomfang Ordforklaringer Introduktion ATC systemet Mobile anlæg og faste anlæg HLOG De kombinerende dele til K-ATC SSP, systemvalgspanel SRU, Safety Relay Unit RRB, Repeater Relay Board DK Cut Out Request og SE Cut Out Request ATC bus Forudsætninger for ATC Kompatibilitet for køretøjstyper Togtype tilpasning Installationsvejledning Opbevaring af dokumentation og tjeklister Krav til ATC anlægget ATC grænseflader Anskaffelse af ATC komponenter Gyldige ATC komponenter og gyldig software Krav til planlægning af ATC Omgivelser Elektriske forhold Grænsefladekrav til andre toganlæg Udgangsdata fra K-ATC Krav til K-ATC hidhørende fra ATC systemcertifikat Strømforsyning af SRU Isolationskrav til stik i bremsekreds Befæstelse af ledere i stik i bremsekreds Kodning af stik i bremsekreds SDD-relæet i SRU Udkoblingskontakter Specifikke isolationsniveaukrav til SSP installationen Kodning af stik i SSP installationen Isolationskrav til ATC installation med DK-ATC anlæg og til den kombinerende anlægsdel EMC beskyttelse af RRB Krav til kontrol og test af de kombinerende dele Ansøgning om ibrugtagningstilladelse 15 IN656 V (21)

3 11.0 Bilag A Verifikation af tekniske krav til mobilt ATC Vurdering af mobilt ATC Bilag B Indledning Jernbaneoperatørens organisation Køretøjsansvarlig Jobbeskrivelse ADO møder i Banedanmark 21 IN656 V (21)

4 1.0 Forord Denne indbygningsforskrift indeholder tekniske krav til kombineret dansk svensk mobil ATC, radio og havarilog og udgør et supplement til banenormen: "Godkendelse af rullende materiel BN " samt Indbygningsforskrift for mobil ATC, IN 656 Vnr Installation af et mobilt togkontrolanlæg er en signifikant ændring af køretøjet og godkendelsesprocessen skal følge gældende regler fra Trafikstyrelsen. Distribution af indbygningsforskriften og senere revisioner heraf vil ske i henhold til BDK's distributionsliste. Som udgangspunkt inkluderer distributionslisten de personer, som indbydes at deltage i BDK's ADO (ATC Drifts Opfølgnings) møder. BDK kan kræve, at modtagere, som fortsat ønsker at stå på distributionslisten, kvitterer for modtagelsen af indbygningsforskriften. 2.0 Referencer Der henvises i dette dokument til andre bestemmelser. Referencer skrives med et referencenummer i firkantparentes [nr.] eller med 'Bestemmelsens navn'. Der refereres altid til den seneste udkomne dokumentversion. Referencer: [1] ATC Systemspecifikation, kap. 5, kap. 8 og kap. 15. [2] Vedligeholdelsesforskrift for ATC-anlæg ZUB 123, G U887-C. Udgivet af Siemens, omfattende følgende 8 dokumenter: Del 1: Anlægsoversigt Del 1. bilag 1: Versionsoversigt Del 1. bilag 2: Plombeoversigt Del 2: Servicevejledning Del 2, bilag 1: Indikeringer og indstillinger.. Del 2, bilag 2: Fejlkatalog Del 2, bilag 3: Fejlklasser Del 3: Kontrol og justeringsforskrift [3] Protokol for seriel kommunikation mellem ATC, TC, MSR3 og HLOG udgivet af BDK. [4] ATC Instruks. Udgivet af BDK. [5] Mobile ATC, List of possible interfaces to train. Udgivet af Siemens (G81050-J2118-U001-*), autoriseret af BDK. [6] Indbygningsforskrift for mobil ATC, IN 656 Vnr Udgivet af BDK. [7] Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata, IN 656 Vnr Udgivet af BDK. Indbygningsforskriften henviser til flere specifikke normer som godkendelsesgrundlag. Banedanmark accepterer alternativt, at senere udgivne erstattende normer kan benyttes som godkendelsesgrundlag. IN656 V (21)

5 3.0 Gyldighedsomfang Nærværende dokument beskriver Banedanmarks generelle forskrifter for implementering af kombineret DK/SE anlæg med mobil ATC type ZUB 123/L10040 i jernbanekøretøjer (herefter alene benævnt "køretøjer"), der skal befare Banedanmarks ATC udrustede fjernbanenet og den del af Øresundsforbindelsen, hvor de faste ATC anlæg er under BDK's driftsansvar. Hvor der i det følgende benyttes betegnelsen ATC, refereres der til det kombinerede dansk/svenske mobile ATC anlæg i ét køretøj. Kombineret DK/SE ATC anlæg DK-ATC ANLÆG Kombinerende anlægsdel SE-ATC ANLÆG IN 656 V1660 indeholder forskrifter for IN 656 V1708 indeholder forskrifter for IN 656 V1708 orienterer om Forskriften gælder som supplement til IN 656 V1660. Planlægning, projektering, indbygning, kontrol og test, godkendelse, assessment og vedligeholdelse af kombineret ATC type ZUB 123/L10040 i køretøjer skal ske i overensstemmelse med nærværende dokument og i overensstemmelse med de seneste udarbejdede versioner af de anførte referencedokumenter, se bilag A. Godkendelse og assessment skal ske i henhold til Trafikstyrelsens gældende regler for delsystemer der indgår i et køretøj. Vedligeholdelse er driftsorienteret og har intet med selve godkendelsen at gøre. Krav til vedligeholdelse fremgår af bilag B. Med hensyn til forskrifter for SE-ATC henvises jernbaneoperatører til selv at indhente oplysninger hos Trafikverket og hos Transportstyrelsen i Sverige. IN656 V (21)

6 4.0 Ordforklaringer TRAFIKSTYRELSEN Trafikstyrelsen (Danmark) BDK Banedanmark (Danmark) TRANSPORTSTYRELSEN Transportstyrelsen (Sverige) TV Trafikverket (Sverige) HLOG Havarilog MSR3 Strækningsradio TC Togcomputer K-ATC Kombineret ATC (I denne forskrift: Kombineret dansk/svensk ATC) CSM RA Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (Kommisionens forording EF nr. 352/2009 af 24. april 2009 om vedtagelse af en fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og vurdering som nævnt i artikel 6, stk. 3, litra a) i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2004/49/EF). Sagkyndig Ved en sagkyndig forstås en uafhængig og kompetent person, organisation eller enhed, der foretager efterforskninger med henblik på at udstede attester. Den sagkyndige skal attestere at sikkerhedskrav identificeret efter den fælles sikkerhedsmetode, (SK efter CSM RA) er opfyldt. Assessor Ved assessor forstås en uafhængig og kompetent person, organisation eller enhed, der foretager efterprøvning med henblik på at nå frem til en dokumenteret afgørelse om et systems egnethed til at opfylde sikkerhedskravene til dette. Assessor udarbejder en sikkerhedsvurderingsrapport, til dokumentation heraf. Ansøger Ved ansøger forstås den part som ansøger Trafikstyrelsen om ibrugtagningstilladelse, typegodkendelse, mv. 5.0 Introduktion 5.1 ATC systemet ATC togkontrolsystemet, type ZUB 123/L10040, er et supplement til øvrige jernbanesikringssystemer. ZUB 123/L10040 supplerer især de på strækninger og stationer opstillede optiske signaler. ZUB 123/L10040 kan, når det er nødvendigt, udløse bremsning i tog udrustet med mobil anlæg. ZUB 123/L10040 anvendes på BDK's fjernbanenet på de specifikke strækninger der er oplyst i [4]. Hvor der i det følgende henvises til ATC leverandøren, så henvises der til Siemens A/S, Ballerup, som er leverandør af ZUB 123 og de kombinerende anlægsdele. "ATC systemet" er i denne forskrift betegnelsen for det certificerede togkontrolsystem, hvormed BDK dokumenterer, at systemkomponenterne må anvendes til etablering af faste og mobile "ATC anlæg", som hver især består af nogle sammenkoblede "ATC komponenter". Betegnelsen "ATC komponenter" omfatter de udviklede og godkendte sammenbygninger af IN656 V (21)

7 elektronik, som ved ATC anlæggenes interaktion tilsammen opfylder Banedanmarks togkontrolmæssige funktionskrav. 5.2 Mobile anlæg og faste anlæg De mobile ATC anlæg, som er etableret i køretøjer, modtager signal- og strækningsinformationer fra de faste ATC anlæg, som er etableret med baliser og linjeledere på strækninger og på stationer. Signal- og strækningsinformationerne transmitteres til køretøjerne via det mobile ATC anlægs punktantenner. 5.3 HLOG I forbindelse med K-ATC registrerer havariloggen som supplement til hvad der anføres i [6], hvilken af de 4 mulige driftsformer, der er valgt på systemvalgspanelet. 5.4 De kombinerende dele til K-ATC Sammenbygningen af ZUB 123 og L10040 i et køretøj eller et togsæt forudsætter eksistensen af: To separate, kombinerbare ATC anlæg hhv. dansk ZUB123 og svensk L10040 begge med de nødvendige kommunikationskanaler. Nogle godkendte kombinerende dele. De kombinerende dele gennemgås i de følgende afsnit SSP, systemvalgspanel Der skal placeres et systemvalgspanel i hvert førerrum. På SSP kan lokomotivføreren vælge imellem 4 forskellige driftsformer: 1. DK-ATC 2. SE-ATC 3. K-ATC med prioriteret DK-ATC 4. K-ATC med prioriteret SE-ATC Ad 1: Ad 2: Ad 3 og 4: Ad 3: Ad 4: Driftsform hvor alene dansk ATC overvåger. Driftsform hvor alene svensk ATC overvåger. Kombineret dansk/svensk driftsform med automatisk skift mellem dansk og svensk ATC ved ATC systemgrænse. Driftsform hvor dansk ATC overvågning er forvalgt på strækninger, som måtte være udrustet med såvel danske som svenske baliser. Driftsform hvor svensk ATC overvågning er forvalgt på strækninger, som måtte være udrustet med såvel danske som svenske baliser SRU, Safety Relay Unit SRU har to hovedfunktioner, nemlig ind- og udkobling af DK-ATC og SE- ATC foruden den sikkerhedsmæssige styring af nødbremseaktivering. SRU er en selvstændig enhed med stikforbindelser som grænseflade til de elektriske installationer uden for SRU RRB, Repeater Relay Board RRB er et printkort med relæer, som benyttes i ZUB 123's hoveddatamat, når denne hoveddatamat anvendes som en del af K-ATC. RRB skaber i kombination med optokoblerindgange en sikker potentialadskillelse mellem ZUB 123 og indgangssignaler fra SSP. IN656 V (21)

8 5.4.4 DK Cut Out Request og SE Cut Out Request I forbindelse med K-ATC skal der i køretøjet forefindes dels en Udkoblingskontakt(betinget hovedafbryder) for DK-ATC dels en Udkoblingskontakt (betinget hovedafbryder) for SE-ATC. Disse afbrydere er styrespændingsafbrydere, som via SRU individuelt kan afbryde for spændingen til henholdsvis DK-ATC og SE-ATC samt overbro respektive nødbremseudgange ATC bus ATC bussen består af en kabelforbindelse mellem de serielle kommunikationskort på DK-ATC og SE-ATC. ATC bussen overfører status og omskiftningskommandoer mellem de 2 nationale systemer. K-ATC er ikke i stand til at fungere hvis der er fejl eller kraftig støjpåvirkning på ATC bussen. 6.0 Forudsætninger for ATC 6.1 Kompatibilitet for køretøjstyper Jernbaneoperatører, som planlægger at indbygge ATC i en ny køretøjstype, skal indledningsvis informere BDK og TV herom. I et samarbejde med BDK skal jernbaneoperatøren fastlægge køretøjsparametre, så der kan opnås kompatibilitet mellem køretøjstypen og ZUB 123 systemets software til de mobile anlæg. I et tilsvarende samarbejde med TV skal jernbaneoperatøren også have fastlagt de tilsvarende parametre for SE-ATC Togtype tilpasning Udover den tocifrede togtypekode, som ved en ATC idriftsættelse indstilles på loktilpasningen, skal der fastlægges: Antallet af ATC anlæg af type L10040, som skal kombineres med ét ATC anlæg type ZUB 123. Det er muligt at kombinere ét L10040 anlæg med ét ZUB 123 anlæg eller kombinere to L10040 anlæg med ét ZUB 123 anlæg. 6.2 Installationsvejledning ATC leverandørens installationsvejledning skal udover det nævnte i [6] indeholde: Specifikation af de mekaniske krav, som indbygningen skal dimensioneres og udføres efter så K-ATC komponenterne, der opfylder EN (Nov. 1995) og NUP-T2, ikke udsættes for skadelige påvirkninger. Indbygningstegninger eller montageanvisninger for alle de valgte K- ATC hovedkomponenter. Tegninger eller specifikationer med montage- og tilslutningsanvisninger og typebetegnelser for K-ATC hovedkomponenter. Inkl. anvisninger for forbindelseskabler. Specifikation af de af hensyn til vedligeholdelse krævede adgangskrav. El-mæssig ATC oversigtsplan med angivelse af alle K-ATC komponenters placering i køretøjet samt interne og eksterne kabler inkl. kabelnumre. Specifikation for DK Cut Out Request og SE Cut Out Request funktion. IN656 V (21)

9 6.3 Opbevaring af dokumentation og tjeklister ATC implementeringsprojektet for prototypen inkl. udfyldte tjeklister for gennemførte tests skal opbevares af den køretøjsansvarlige så længe jernbaneoperatøren anvender køretøjstypen udrustet med K-ATC. Udfyldte tjeklister for de efterfølgende køretøjer af samme type skal ligeledes opbevares af den køretøjsansvarlige indtil der eventuelt udarbejdes et nyt sæt tjeklister i forbindelse med en ny ATC ibrugtagning af disse køretøjer. Jernbaneoperatøren skal i forbindelse med implementering af K-ATC i flere køretøjer af samme type sikre sig, at implementeringen sker i overensstemmelse med ATC implementeringsprojektet for prototypen. 7.0 Krav til ATC anlægget 7.1 ATC grænseflader Grænsesnit imellem DK-ATC, de kombinerende dele og SE-ATC er vist meget simplificeret i forhold til hinanden på figur 1. Af hensyn til overskueligheden er alene førerrumsudrustning svarende til ét førerrum og alene ét DK-ATC anlæg kombineret med ét SE-ATC anlæg vist. IN656 V (21)

10 TC DK "COR" SWITCH POWER MSR3 DC/DC konv. Styreforb. Odometer DK ATC DATA- MAT BREMSE PKTA RRB FSIG FDAT SRU INKP DK HLOG SSP BREMSE Styreforb. DDP SE ATC DATA- MAT IF SE "COR" SWITCH POWER ANT SE LOG BREMSE Odometer PKTA, ANT: Antenne DDP: Display & Datapanel FDAT: Førerrumsdatamat FSIG: Førerrumssignal IF: Interface box INKP: Indkodningspanel RRB: Repeater Relay Board SRU: Safety Relay Unit SSP: System Selection Panel COR : Cut Out Request Switch (betinget hovedafbryder) Figur 1: Kombineret DK/SE ATC K-ATC anlæg og andre køretøjsanlæg skal forbindes indbyrdes hvilket på figur 1 er skitseret med stiplede linjer til TC, MSR3 og "styreforbindelser". De stiplede linjer illustrerer samlet forbindelser til køretøjsanlæg, som ikke indgår i selve det kombinerede ATC anlæg, uanset om køretøjet er udrustet med en togcomputer. Den svenske del af det kombinerede anlæg er angivet gråtonet. IN656 V (21)

11 7.2 Anskaffelse af ATC komponenter Til implementering af den danske del af K-ATC og den kombinerende del i et køretøj skal følgende ATC hovedkomponenter indkøbes hos ATC leverandøren eller eventuelt lejes hos BDK. (Til ét køretøj med to førerrum): 1 strømforsyning *) (110/64/24V DC / 24V DC konverter passende til den nominelle akkumulatorbatterispænding) 1 vejimpulsgiver (odometer) 2 punktantenner 1 hoveddatamat (inkl. RRB) & loktilpasning *) 2 førerrumsdatamater 2 førerrumssignaler + evt. konverter *) 2 indkodningspaneler 1 DK udkoblingskontakt 1 SE udkoblingskontakt 1 SRU + evt. konverter *) 2 SSP *) De specifikke komponenter er afhængige af nominel akkumulatorbatterispænding. Der skal benyttes DC/DC konverter til førerrumssignaler, hvor den nominelle akkumulatorbatterispænding afviger fra 110 Volt. Hoveddatamat (inkl. RRB) og loktilpasning skal indkøbes indbygget i en af ATC leverandøren typetestet og CE-mærket kapsling med et stikfelt, som den elektriske grænseflade for samtlige elektriske forbindelser mellem kapslingens interne installation og ATC installationen uden for kapslingen. Kapslingen skal være egnet til indbygning i det pågældende køretøj og i den valgte position. Hvor de aktuelle indbygningsforhold tillader det, kan kapslingen være udført, så den kan indeholde flere ATC komponenter, se bilag A. SRU-enheden skal indkøbes i en af ATC leverandøren typetestet og CEmærket kapsling med et stikfelt, som den elektriske grænseflade for samtlige elektriske forbindelser mellem SRU-kapslingens interne installation og ATC installationen uden for denne kapsling. ATC leverandøren skal ved en typetest af kapslingen have sikret, at kapslingen opfylder kravene til miljø, kapslingsklasse og mekanisk stabilitet, mekanisk styrke og EMC-mæssig immunitet og emission på indbygningsstedet i henhold til EN (November 1995), NUP-T2 og EN (1996). Desuden skal ATC leverandøren sikre, at de i ATC Systemcertifikatet indeholdte sikkerhedsmæssige krav er opfyldt med den valgte kapslingsløsning. Typetesten skal være gennemført af et af BDK anerkendt prøveinstitut som f.eks. Delta. ATC leverandøren skal medlevere dokumentation for den gennemførte fabriksafprøvning af de leverede ATC komponenter samt testrapport for en gennemført typetest af den leverede kapsling. Til implementering af den svenske del af K-ATC i et køretøj skal følgende ATC hovedkomponenter indkøbes. Indkøb kan eventuelt foretages hos ATC leverandøren eller hos en anden leverandør. (Til et køretøj med to førerrum.): 1 strømforsyning 1 vejimpulsgiver (odometer) 2 antenner 1 antenneswitchbox 1 hoveddatamat med interfacebox og SE-HLOG (datarecorder) 2 display og datapanel IN656 V (21)

12 7.3 Gyldige ATC komponenter og gyldig software De kombinerende ATC komponenter samt ATC software er omfattet af ATC Systemcertifikatets bilag 2, som holdes opdateret af BDK. Såfremt en jernbaneoperatør til en køretøjstype har behov for, at der udvikles en ny K-ATC komponent eller ny software (bortset fra mekanisk montagetilbehør), skal jernbaneoperatøren via BDK rekvirere den pågældende udvidelse eller ændring af ATC systemet. BDK' direkte omkostninger til: specifikation af systemændringen. sikkerhedsvalidering af den nye komponent/software af en af BDK godkendt validator. assesment af den valgte løsning/ændring. godkendelse og optagelse af komponenten/software i Systemcertifikatets bilag over gyldige komponenter/software. eventuel indarbejdelse af systemændringen i ATC systemdokumentation. gennemførelse og implementering af systemændringen. skal principielt afholdes af den ansøger, som ønsker systemændringen gennemført. En eventuel fordeling af omkostningerne mellem ansøger og BDK forudsætter BDK' accept i hvert enkelt tilfælde. 8.0 Krav til planlægning af ATC ATC komponenterne skal planlægges placeret hensigtsmæssigt i de respektive køretøjstyper. Komponenterne må ikke kunne blive udsat for påvirkninger ud over de i installationsvejledningen anførte specifikationer, se bilag A for samtlige underpunkter. 8.1 Omgivelser Der skal disponeres den fornødne indbygningsplads til ATC komponenterne i henhold til anvisninger i installationsvejledningen. 8.2 Elektriske forhold Der skal implementeres en ATC udkoblingskontakt (DK Cut Out request Switch), hvormed hovedstrømforsyning til DK-ATC skal kunne afbrydes manuelt. Den samme ATC udkoblingskontakt skal i udkoblet stilling via SRU overstroppe DK-ATC's kontakter i nødbremsekredsløbet og der skal være en potentialfri kontakt til disposition for havariloggens registrering af at DK-ATC er beordret udkoblet. ATC udkoblingskontakten skal være plomberbar i indkoblet stilling. Specifikation for DK Cut Out Request Switch og for SE Cut Out Request Switch skal være indeholdt i installationsvejledningen. 8.3 Grænsefladekrav til andre toganlæg ATC anlægget skal både sende og modtage informationer via sine grænseflader til andre anlæg i køretøjet. IN656 V (21)

13 8.3.1 Udgangsdata fra K-ATC ZB (Nødbremsekontakt). SRU har to potentialfri ZB-kontakter. Disse ZBkontakter skal kunne udløse nødbremsning, når kontakterne åbner og dermed gør køretøjets nødbremsekreds(e) spændingsløs(e). En ekstra potentialfri kontakt med den samme funktion er til disposition som signalgiver for havarilogregistrering. ZB-kontakter skal i elektrisk henseende placeres så tæt ved bremseaktiveringspunktet som praktisk muligt og installationen mellem ZB-kontakter og bremseaktuator skal være udført, så der er let adgang til at inspicere forbindelsen med hensyn til eventuelle opståede isolationsskader. Det skal ved planlægningen af installationen sikres, at ZB-kontakter ikke overbelastes. Opmærksomheden henledes på belastningsforholdene ved multipel kørsel. Nødbremse kredsen skal være umisteligt beskyttet mod induktiv last. Dette anses for opfyldt ved installation af 2 dioder parallelt over hver induktiv last(nødbremseventilspole). Det skal sikres enten ved valg af komponenter eller ved eftersynsmæssige tiltag at beskyttelsen fortsat er fuldt funktionsdygtig i hele anlæggets levetid. 8.4 Krav til K-ATC hidhørende fra ATC systemcertifikat Strømforsyning af SRU For at sikre mod uerkendt falsk spænding på nødbremsekredsen skal en af de følgende 2 strømforsyningskoncepter følges. Hvor det er muligt skal foretrækkes fremfor Alternativ 1: Fælles 2-polet sikring for nødbremsekreds og SRU Det skal for hver togtype dokumenteres og kontrolleres, at der er etableret fælles 2-polet sikring for forsyning af nødbremsekredsen og SRU. Sikringen dimensioneres i samarbejde med ATC leverandøren, således at den yder bedst mulig beskyttelse mod kortslutning Alternativ 2: Tre individuelle ledere til tre nul-volt-ben på SRU's tilslutningsstik Det skal for hver togtype dokumenteres og kontrolleres, at de tre 0 Volt-ben på Power Supply-konnektor (J1) er forbundet til hver sin leder, der hver især er forbundet til et forgreningssted, som skal have en solid forbindelse til køretøjets minus-batteripol. Hver leder skal have et ledertværsnit 1 mm Isolationskrav til stik i bremsekreds Det skal sikres, at stik 7.1 i det danske ATC stikfelt og stik 140 i svensk ATC's Interface-box opfylder følgende elektriske specifikation uanset det miljø, som de placeres i: Isolationen mellem kontakter indbyrdes og mellem kontakter og kapsling skal være 275 V DC nominelt og skal kunne klare 2 kv RMS prøvespænding Befæstelse af ledere i stik i bremsekreds Det skal sikres, at uønskede forbindelser som følge af løse ledere i stik 7.1 i det danske ATC stikfelt og i stik 140 i svensk ATC's Interface-box ikke kan forekomme. I alle stik anvendt til fordeling af bremsesignaler skal det forhindres, at kontakter i stikket forlader deres plads. Dette kan gøres på en af følgende måder: En fuldstændig tilstøbning af stikkene. Ved brug af specielle nipler, der kun tillader én leder i hver kontakt. Ved at lime hver bremsesignalleder fast i stikket. IN656 V (21)

14 8.4.4 Kodning af stik i bremsekreds Alle eksterne stik brugt til bremsesignaler skal kodes for at forhindre, at stik monteres forkert i SRU-installationen SDD-relæet i SRU Det skal for hver togtype dokumenteres og kontrolleres, at SDD-relæet (System Disable Device), indeholdt i SRU, er sikret mod overspændingstransienter på mere end 2,75 kv, ved at de anvendte bremseventiler er umisteligt sikrede med dioder Udkoblingskontakter Det skal for hver togtype dokumenters, at Udkoblingskontakter (DK Cut Out Request Switch og SE Cut Out Request Switch) er sikret mod utilsigtet aktivering, og at der kun er adgang for autoriseret personale på stedet, hvor de er placeret Specifikke isolationsniveaukrav til SSP installationen Alle stik anvendt til SSP installationen skal opfylde følgende elektriske krav til isolationen uanset det miljø, som de er placeret i. Ben til ben: 50 V DC / 1,5 kv transient. Ben til hus: 150 V DC / 4 kv transient. Isolationen skal opfylde kravene i EN og EN Kodning af stik i SSP installationen Alle eksterne stik brugt til SSP-installationen skal kodes for at forhindre, at kablerne monteres forkert i SSP-installationen Isolationskrav til ATC installation med DK-ATC anlæg og til den kombinerende anlægsdel Ud over, de ovennævnte regler skal isolationen mellem ATC systemets I/O-signaler og processen være umistelig, hvilket anses for opfyldt når: - Omgivelserne svarer til den specificerede 'Verschmutzungsgrad' iht. VDE 110, udgave januar Forbindelsen til processen udføres med komponenter godkendt som sikkerhedskomponenter (Sicherheitsbauform). Dette gælder for: De relevante komponenter (f.eks. modstande og optokoblere) på printkortene. Frontstik. Kabler EMC beskyttelse af RRB Det skal for hver togtype eftervises og dokumenteres af et af BDK anerkendt prøveinstitut som f.eks. Delta, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler vedrørende eksterne elektromagnetiske påvirkninger af RRB-enheden. IN656 V (21)

15 9.0 Krav til kontrol og test af de kombinerende dele Der skal i forbindelse med hver indbygning af ATC foretages fuld kontrol og test i det her beskrevne omfang. Kontrollen skal sikre, at ATC er implementeret i nøje overensstemmelse med ATC implementeringsprojektet for prototypen. Kontrollen gennemføres i henhold til [6], hvor de kombinerende dele kontrolleres i henhold til reglerne for DK-ATC. For test af K-ATC funktionen skal der supplerende gennemføres kørsel på strækning udrustet med dansk ATC, systemskiftezone og svensk ATC. På denne strækning testes at: - Systemskifte kan foretages fejlfrit ved kørsel over systemskiftezonen fra dansk side mod svensk side. - Systemskifte kan foretages fejlfrit ved kørsel over systemskiftezonen fra svensk side mod dansk side. - Stabiliteten af anlægget forekommer tilstrækkelig, dvs. at der ikke registreres hyppig forekomst af meldinger eller direkte fejl i det installerede anlæg. Efter kørslen skal det kontrolleres at de i havariloggen registrerede data er overensstemmende med notater fra den faktisk foretagne kørsel, herunder specielt at systemvalgs-telegrammet afspejler de korrekte systemtilstande. Kontrollen udføres i henhold til [7] Ansøgning om ibrugtagningstilladelse Installering af et kombineret dansk svensk mobilt ATC anlæg i et køretøj må betragtes som en signifikant ændring af køretøjet og kræver en ny ibrugtagningstilladelse fra Trafikstyrelsen. Godkendelsesprocessen følger Trafikstyrelsens gældende bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer. Bekendtgørelsen omfatter de delsystemer, der indgår i et køretøj og processen for godkendelse af et delsystem skal følges. Gældende regler kan til enhver tid ses på Trafikstyrelsens hjemmeside eller oplyses ved henvendelse til Trafikstyrelsen. Se mere i [6] afsnit 10. IN656 V (21)

16 11.0 Bilag A 11.1 Verifikation af tekniske krav til mobilt ATC I nedenstående tabel angives de generelle tekniske krav til mobilt ATC som skal kontrolleres af godkendt sagkyndig. I tillæg til nedenstående tabel, skal den godkendte sagkyndige også kontrollere de specifikke sikkerhedskrav som ansøger har identificeret vha. CSM RA, og som assessor har assesseret og fundet egnede. Kolonne "Udviklingsfase" og "Fremstilling 1. køretøj" svarer til modul SB og SD/SF i henhold til Kommissions afgørelse nr. 2010/713/EU af 9. november 2010 om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse og anvendelsesegnethed og for EF-verifikation, der skal benyttes i tekniske specifikationer for interoperabilitet, som er vedtaget i medfør af interoperabilitetsdirektivet, mens kolonne "Serie produktion" svarer til modul SF. Et kryds i denne kolonne betyder således, at den relevante egenskab skal verificeres af den sagkyndige ved prøvning på hvert enkelt køretøj hvis modul SF vælges Vurdering af mobilt ATC Krav, som skal vurderes Udviklingsfase Fremstilling 1. køretøj Serie produktion Design verifikation Typeprøvning kontrolmåling Rutineprøvning, Kontrolmåling Punkt 5.3 I forbindelse med K-ATC registrerer havariloggen som supplement til hvad der anføres i [6], hvilken af de 4 mulige driftsformer, der er valgt på systemvalgspanelet. Punkt I forbindelse med K-ATC skal der i køretøjet forefindes dels en Udkoblingskontakt(betinget hovedafbryder) for DK-ATC dels en Udkoblingskontakt (betinget hovedafbryder) for SE-ATC. Disse afbrydere er styrespændingsafbrydere, som via SRU individuelt kan afbryde for spændingen til henholdsvis DK-ATC og SE-ATC samt overbro respektive nødbremseudgange. IN656 V (21)

17 Krav, som skal vurderes Udviklingsfase Fremstilling 1. køretøj Serie produktion Punkt 6.1 I et samarbejde med BDK skal jernbaneoperatøren fastlægge køretøjsparametre, så der kan opnås kompatibilitet mellem køretøjstypen og ZUB 123 systemets software til de mobile anlæg. I et tilsvarende samarbejde med TV skal jernbaneoperatøren også have fastlagt de tilsvarende parametre for SE-ATC. Punkt 6.3 ATC leverandørens installationsvejledning skal udover det nævnte i [6] indeholde: Specifikation af de mekaniske krav, som indbygningen skal dimensioneres og udføres efter så K-ATC komponenterne, der opfylder EN (Nov. 1995) og NUP-T2, ikke udsættes for skadelige påvirkninger. Indbygningstegninger eller montageanvisninger for alle de valgte K-ATC hovedkomponenter. Tegninger eller specifikationer med montageog tilslutnings-anvisninger og typebetegnelser for K-ATC hovedkomponenter. Inkl. anvisninger for forbindelseskabler. Specifikation af de af hensyn til vedligeholdelse krævede adgangskrav. El-mæssig ATC oversigtsplan med angivelse af alle K-ATC komponenters placering i køretøjet samt interne og eksterne kabler inkl. kabelnumre. Specifikation for DK Cut Out Request og SE Cut Out Request funktion. Punkt 7.1 K-ATC anlæg og andre køretøjsanlæg skal forbindes indbyrdes hvilket på figur 1 er skitseret med stiplede linjer til TC, MSR3 og "styreforbindelser". IN656 V (21)

18 Krav, som skal vurderes Udviklingsfase Fremstilling 1. køretøj Serie produktion Punkt 7.2 Hoveddatamat (inkl. RRB), SRUenheden og loktilpasning skal indkøbes indbygget i en af ATC leverandøren typetestet og CEmærket kapsling med et stikfelt. ATC leverandøren skal ved en typetest af kapslingen have sikret, at kapslingen opfylder kravene til miljø, kapslingsklasse og mekanisk stabilitet, mekanisk styrke og EMC-mæssig immunitet og emission på indbygningsstedet i henhold til EN (November 1995), NUP-T2 og EN (1996). Til implementering af den svenske del af K-ATC i et køretøj skal følgende ATC hovedkomponenter indkøbes. Indkøb kan eventuelt foretages hos ATC leverandøren eller hos en anden leverandør. Punkt 8.2 Der skal implementeres en ATC udkoblingskontakt (DK Cut Out request Switch), hvormed hovedstrømforsyning til DK-ATC skal kunne afbrydes manuelt. ATC udkoblingskontakten skal være plomberbar i indkoblet stilling. Punkt SRU har to potentialfri ZBkontakter. Disse ZB-kontakter skal kunne udløse nødbremsning Punkt For at sikre mod uerkendt falsk spænding på nødbremsekredsen skal en af de følgende 2 strømforsyningskoncepter følges. Hvor det er muligt skal foretrækkes fremfor Punkt Det skal sikres, at stik 7.1 i det danske ATC stikfelt og stik 140 i svensk ATC's Interface-box opfylder følgende elektriske specifikation: Isolationen mellem kontakter indbyrdes og mellem kontakter og kapsling skal være 275 V DC nominelt og skal kunne klare 2 kv RMS prøvespænding. IN656 V (21)

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC Indbygningsforskrift for kombineret dansk / svensk mobil ATC Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Konstruktion Banedanmark Netfunktioner/Systemteknik

Læs mere

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk/svensk mobil ATC

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk/svensk mobil ATC Indbygningsforskrift for kombineret dansk/svensk mobil ATC Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Konstruktion Banedanmark Netfunktioner/Systemteknik

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Godkendt af Afløser - Adresse Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato og initialer Signatur - Konstrueret

Læs mere

Indbygningsforskrift. for mobil ATC

Indbygningsforskrift. for mobil ATC Indbygningsforskrift for mobil ATC Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser IN 690 Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn: Dato og initialer

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

Indbygningsforskrift. for mobil ATC

Indbygningsforskrift. for mobil ATC Indbygningsforskrift for mobil ATC Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser IN 690 Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato og initialer

Læs mere

1 Ændrings log... 3. 2 Forord... 3. 3 Indledning... 3. 4 Afstemning af 100 KHz kredsløbet... 4. 4.1 Punktantenne A... 4. 4.2 Punktantenne B...

1 Ændrings log... 3. 2 Forord... 3. 3 Indledning... 3. 4 Afstemning af 100 KHz kredsløbet... 4. 4.1 Punktantenne A... 4. 4.2 Punktantenne B... Indholdsfortegnelse 1 Ændrings log... 3 2 Forord... 3 3 Indledning... 3 4 Afstemning af 100 KHz kredsløbet... 4 4.1 Punktantenne A... 4 4.2 Punktantenne B... 5 5 Afstemning af 50 KHz-kredsløb.... 5 5.1

Læs mere

Anvendelse af CENELEC standarden EN50126 i forbindelse med godkendelse af nye letbanetog

Anvendelse af CENELEC standarden EN50126 i forbindelse med godkendelse af nye letbanetog Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat TS10503-00055 Anvendelse af CENELEC standarden EN50126 i forbindelse med godkendelse af nye letbanetog

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Indholdsfortegnelse N:\TEK-DOK\G81034\X2101\FILE_055_F.DOC 2 (47)

Indholdsfortegnelse N:\TEK-DOK\G81034\X2101\FILE_055_F.DOC 2 (47) Indholdsfortegnelse 1 Ændringslog...4 2 Forord...5 3 Reparationspersonalets opgaver...6 4 Anlæggets opbygning...8 4.1 Mobile ATC anlæg...8 5 Inspektion...9 5.1 Sikkerhedsmæssige inspektioner...9 5.1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 I medfør af 56, 64, stk. 4, og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj

Læs mere

ATC-anlæg ZUB 123 Vedligeholdelsesforskrift

ATC-anlæg ZUB 123 Vedligeholdelsesforskrift ATC-anlæg ZUB 123 B SW98a 24.06.00 TFM Dato 25.11.94 Vedligeholdelsesforskrift E Ny HW 17.05.06 PEJ Bearb. P. Jørgensen Del 2: Servicevejledning Side D 110V power 17.10.04 PEJ Kontr. NI Bilag 1: Indikeringer

Læs mere

Velkommen. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt. Nye regler for godkendelse af køretøjer

Velkommen. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt. Nye regler for godkendelse af køretøjer Velkommen Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Nye regler for godkendelse af køretøjer Vi er Katrine Frellsen Lars Mortensen Ahmed Lütfi Øzer Thomas Gram Rasmussen Sikkerhedskonferencen 27.

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet 1)

Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet 1) BEK nr 542 af 12/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr.: TS10000-00014 Senere ændringer

Læs mere

Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej!

Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej! Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej! Introduktion til ny bekendtgørelse om ibrugtagning af infrastruktur Lise Aaen Kobberholm Bekendtgørelsens formål Bekendtgørelsen fastsætter procedurer

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Signifikante ændringer? - husk assessor!

Signifikante ændringer? - husk assessor! Signifikante ændringer? - husk assessor! Dagens præsentation - Kort om signifikante ændringer - Sammenhængen mellem signifikante ændringer og assessor - Assessors opgaver - Krav til assessor efter forordningen

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ

Bestemmelser for Jernbane BJ Bestemmelser for Jernbane BJ 5-3-2015 Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelsen. Generelt om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet. Lidt om Common Safety Methods - CSM

Bekendtgørelsen. Generelt om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet. Lidt om Common Safety Methods - CSM Bekendtgørelsen Generelt om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet Lidt om Common Safety Methods - CSM Sessionens indhold - Bekendtgørelsen - Generelt om godkendelse og sikkerhed -Lidt om CSM

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

CSM-RA i Danmark. - Den Danske Banekonference 2016

CSM-RA i Danmark. - Den Danske Banekonference 2016 CSM-RA i Danmark - Den Danske Banekonference 2016 Dagsorden 1. Kort intro til Trafik- og Byggestyrelsen og Center for jernbane 2. Overordnede betragtninger om brugen af CSM-RA i Danmark, fordele og udfordringer,

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, fastsættes efter

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008 Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: Dato: 08-3516 1 2006-02-15 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt iht. bekendtgørelse nr. 1144 af 15. december 2003

Læs mere

Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition

Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition 23. september 2013 3 Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition Forord Forord Dette Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter:

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: Sidst opdateret den 1. juli 2011 Orientering En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: (1) Såvel etablering som den fremtidige vedligeholdelse og senere

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

ATC-anlæg ZUB 123/LZB. B Nyt PS 19.10.04 PEJ Norm. Vers. Ændringer Dato Bearb. 4G81034-X2101-U837-* N:\TEK-DOK\G81034\X2101\FILE_058_B.

ATC-anlæg ZUB 123/LZB. B Nyt PS 19.10.04 PEJ Norm. Vers. Ændringer Dato Bearb. 4G81034-X2101-U837-* N:\TEK-DOK\G81034\X2101\FILE_058_B. ZUB 123/LZB Dato 14.03.95 Bearb. P. Jørgensen Side Kontr. 1/40 B Nyt PS 19.10.04 PEJ Norm. Vers. Ændringer Dato Bearb. 4G81034-X2101-U837-* N:\TEK-DOK\G81034\X2101\FILE_058_B.DOC Indholdsfortegnelse 1.0

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1)

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1) BEK nr 11034 af 16/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10000-00088 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 29/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 08.11.2017 Gyldig fra: 08.11.2017 Gyldig til: 30.09.2018 SSB 28/2017 ophæves TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 20/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 31.08.2017 Gyldig fra: 05.09.2017 Gyldig til: 15.01.2018 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

VEJLEDNING. Kompetencekrav ved CSM assessment Rev

VEJLEDNING. Kompetencekrav ved CSM assessment Rev Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf. 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk VEJLEDNING Vejledning Kompetencekrav ved CSM assessment Rev. 2014-05-15 En assessorvirksomhed

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Systembetegnelse: TS

Systembetegnelse: TS Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Nr.: 08-3526 TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: Dato: 1 2006-01-02 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt i henhold til 16 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Velkommen til jernbanesession 11 Håndtering af SW ændringer. Forslagsstillers håndtering af systemer med software (SW) vejledning og praksis

Velkommen til jernbanesession 11 Håndtering af SW ændringer. Forslagsstillers håndtering af systemer med software (SW) vejledning og praksis Velkommen til jernbanesession 11 Håndtering af SW ændringer Forslagsstillers håndtering af systemer med software (SW) vejledning og praksis Hvem er vi? Lars Mortensen Trafik- og Byggestyrelsen Center for

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

CSM Risikoledelse Giver CSM værdi?

CSM Risikoledelse Giver CSM værdi? CSM Risikoledelse Giver CSM værdi? Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference 2015 Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 13.45-15.00 Oplægsholdere Claus René Pedersson fra Banedanmark Lars Henrik Brockhoff

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere

Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5

Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5 Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5 0 Endelig udgave 12.12.2014 12.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ XLOC BJA TSK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 13/96336-13 Energinet.dk

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4)

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) . MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) Retningslinjer for målesystemer, der er overensstemmelseserklærede i henhold til EU-direktivet om måleinstrumenter (MID), før og efter installation i

Læs mere

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Januar 2014 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2014

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet BEK nr 9908 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. 10201-00005 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Sikkerhedsledelse AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder nr. 14 I medfør af 21 h, 21 u og24 stk. 4, i lov om jernbane,

Læs mere

Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet

Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet 1 Risikostyringsprocessen og den uafhængige vurdering 2 CSM RA Siger: Jf. CSM RA. Bilag 1. pkt. 1.1.2. Denne iterative risikostyringsproces: Skal omfatte

Læs mere

Nyt om Trafiksikkerhedsforskrift (TF) pr

Nyt om Trafiksikkerhedsforskrift (TF) pr København, den 25.04.2013 Tlf. +45 3341 6499 tla@oresundsbron.com Nyt om (TF) pr 06.05.2013 Tekst om dansk strækningsradio Beskrivelsen for kørsel med strækningsradio STR er optaget i TF igen, da det har

Læs mere

25. Juni 2001 BN-00-00-06-01-00. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel BN-00-00-06-01-00. Banenorm.

25. Juni 2001 BN-00-00-06-01-00. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel BN-00-00-06-01-00. Banenorm. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel BN-00-00-06-01-00 Banenorm Stadie: 53 / Godkendt: >dato N:\BN-00-00-06-01-00 250601.doc side 1 (26) Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 REFERENCER...

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 31. maj 2014 Rapportperiode: Maj 2014

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 31. maj 2014 Rapportperiode: Maj 2014 . Overordnet status Drift IC4 kørte i maj med en rettidighed på 4,8 % og en pålidelighed på,4 %. Rettidigheden er dermed forbedret i forhold til april måned, pålideligheden er faldet. Antallet af IC4 togsæt

Læs mere

Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning

Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning Forsikring & Pension Marts 2016 Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10.

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10. Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen

Læs mere

Vejledning i signifikansvurdering

Vejledning i signifikansvurdering 1 Vejledning i Indhold Vejledning i efter EU-forordning nr. 352/2009/EF om en fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Version 3, marts 2014 2 Vejledning i Indhold Indhold 1 Indledning

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Generelt... 2 1.1 Gyldighed... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Sikkerhedsydelse... 2 2 Registrering... 2 2.1 Generelt... 2 2.2 Omfang af registrering... 3 2.2.1 Firma oplysninger... 3

Læs mere

1. Indledning Datagrundlag Sikkerhedsmålets anvendelsesområde Opgørelse af sikkerhedsmålet... 4

1. Indledning Datagrundlag Sikkerhedsmålets anvendelsesområde Opgørelse af sikkerhedsmålet... 4 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 417 80208 Fax 7221 8888 lss@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Sikkerhedsmål for letbaner i Danmark Indhold 1. Indledning... 2 2. Datagrundlag...

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

DS-hæfte. Oktober 2015. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Oktober 2015. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Oktober 2015 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2015

Læs mere

Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering

Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Det Europæiske Jernbaneagentur - Sikkerhedsenhed Sektor for sikkerhedsvurdering Adresse 120 Rue Marc LEFRANCQ -

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Udgave: 1 Dato: 2011-03-16 Gyldig til: 2013-03-16 Systembetegnelse: TS 24.65. 002 AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Producent Esit Elektronik Ltd. Sti. Ansøger Art Type Anvendelse Esit

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 30. november 2014 Rapportperiode: November 2014. Drift

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 30. november 2014 Rapportperiode: November 2014. Drift 1. Overordnet status Drift IC4 kørte i november med en rettidighed på 90,8% og en pålidelighed på 89,0%, hvilket er en forbedring i forhold til oktober måned. Antallet af km mellem hændelser er med 15.626

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Velkommen. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt. Første erfaringer med godkendelse af køretøjer efter bekendtgørelse 1030

Velkommen. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt. Første erfaringer med godkendelse af køretøjer efter bekendtgørelse 1030 Velkommen Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Første erfaringer med godkendelse af køretøjer efter bekendtgørelse 1030 Vi er Iram Akbar Mona Lagrelius Morten Nielsen Lars Mortensen Ahmed Lütfi

Læs mere

1-1. DS-hæfte. April 2011. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder. Lavspændingsdirektivet

1-1. DS-hæfte. April 2011. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder. Lavspændingsdirektivet DS-hæfte 1-1 April 2011 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Lavspændingsdirektivet Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere