Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC"

Transkript

1 Indbygningsforskrift for kombineret dansk / svensk mobil ATC Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser Adresse Banedanmark Amerika Plads København Ø Konstruktion Banedanmark Netfunktioner/Systemteknik Amerika Plads København Ø. Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato og initialer Signatur - Konstrueret JHM Enhed Kontrolleret Godkendt HML Indbygningsforskrift for kombineret DK/SE mobil ATC type ZUB 123/L10040 IN 656 V (21)

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Forord Referencer Gyldighedsomfang Ordforklaringer Introduktion ATC systemet Mobile anlæg og faste anlæg HLOG De kombinerende dele til K-ATC SSP, systemvalgspanel SRU, Safety Relay Unit RRB, Repeater Relay Board DK Cut Out Request og SE Cut Out Request ATC bus Forudsætninger for ATC Kompatibilitet for køretøjstyper Togtype tilpasning Installationsvejledning Opbevaring af dokumentation og tjeklister Krav til ATC anlægget ATC grænseflader Anskaffelse af ATC komponenter Gyldige ATC komponenter og gyldig software Krav til planlægning af ATC Omgivelser Elektriske forhold Grænsefladekrav til andre toganlæg Udgangsdata fra K-ATC Krav til K-ATC hidhørende fra ATC systemcertifikat Strømforsyning af SRU Isolationskrav til stik i bremsekreds Befæstelse af ledere i stik i bremsekreds Kodning af stik i bremsekreds SDD-relæet i SRU Udkoblingskontakter Specifikke isolationsniveaukrav til SSP installationen Kodning af stik i SSP installationen Isolationskrav til ATC installation med DK-ATC anlæg og til den kombinerende anlægsdel EMC beskyttelse af RRB Krav til kontrol og test af de kombinerende dele Ansøgning om ibrugtagningstilladelse 15 IN656 V (21)

3 11.0 Bilag A Verifikation af tekniske krav til mobilt ATC Vurdering af mobilt ATC Bilag B Indledning Jernbaneoperatørens organisation Køretøjsansvarlig Jobbeskrivelse ADO møder i Banedanmark 21 IN656 V (21)

4 1.0 Forord Denne indbygningsforskrift indeholder tekniske krav til kombineret dansk svensk mobil ATC, radio og havarilog og udgør et supplement til banenormen: "Godkendelse af rullende materiel BN " samt Indbygningsforskrift for mobil ATC, IN 656 Vnr Installation af et mobilt togkontrolanlæg er en signifikant ændring af køretøjet og godkendelsesprocessen skal følge gældende regler fra Trafikstyrelsen. Distribution af indbygningsforskriften og senere revisioner heraf vil ske i henhold til BDK's distributionsliste. Som udgangspunkt inkluderer distributionslisten de personer, som indbydes at deltage i BDK's ADO (ATC Drifts Opfølgnings) møder. BDK kan kræve, at modtagere, som fortsat ønsker at stå på distributionslisten, kvitterer for modtagelsen af indbygningsforskriften. 2.0 Referencer Der henvises i dette dokument til andre bestemmelser. Referencer skrives med et referencenummer i firkantparentes [nr.] eller med 'Bestemmelsens navn'. Der refereres altid til den seneste udkomne dokumentversion. Referencer: [1] ATC Systemspecifikation, kap. 5, kap. 8 og kap. 15. [2] Vedligeholdelsesforskrift for ATC-anlæg ZUB 123, G U887-C. Udgivet af Siemens, omfattende følgende 8 dokumenter: Del 1: Anlægsoversigt Del 1. bilag 1: Versionsoversigt Del 1. bilag 2: Plombeoversigt Del 2: Servicevejledning Del 2, bilag 1: Indikeringer og indstillinger.. Del 2, bilag 2: Fejlkatalog Del 2, bilag 3: Fejlklasser Del 3: Kontrol og justeringsforskrift [3] Protokol for seriel kommunikation mellem ATC, TC, MSR3 og HLOG udgivet af BDK. [4] ATC Instruks. Udgivet af BDK. [5] Mobile ATC, List of possible interfaces to train. Udgivet af Siemens (G81050-J2118-U001-*), autoriseret af BDK. [6] Indbygningsforskrift for mobil ATC, IN 656 Vnr Udgivet af BDK. [7] Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata, IN 656 Vnr Udgivet af BDK. Indbygningsforskriften henviser til flere specifikke normer som godkendelsesgrundlag. Banedanmark accepterer alternativt, at senere udgivne erstattende normer kan benyttes som godkendelsesgrundlag. IN656 V (21)

5 3.0 Gyldighedsomfang Nærværende dokument beskriver Banedanmarks generelle forskrifter for implementering af kombineret DK/SE anlæg med mobil ATC type ZUB 123/L10040 i jernbanekøretøjer (herefter alene benævnt "køretøjer"), der skal befare Banedanmarks ATC udrustede fjernbanenet og den del af Øresundsforbindelsen, hvor de faste ATC anlæg er under BDK's driftsansvar. Hvor der i det følgende benyttes betegnelsen ATC, refereres der til det kombinerede dansk/svenske mobile ATC anlæg i ét køretøj. Kombineret DK/SE ATC anlæg DK-ATC ANLÆG Kombinerende anlægsdel SE-ATC ANLÆG IN 656 V1660 indeholder forskrifter for IN 656 V1708 indeholder forskrifter for IN 656 V1708 orienterer om Forskriften gælder som supplement til IN 656 V1660. Planlægning, projektering, indbygning, kontrol og test, godkendelse, assessment og vedligeholdelse af kombineret ATC type ZUB 123/L10040 i køretøjer skal ske i overensstemmelse med nærværende dokument og i overensstemmelse med de seneste udarbejdede versioner af de anførte referencedokumenter, se bilag A. Godkendelse og assessment skal ske i henhold til Trafikstyrelsens gældende regler for delsystemer der indgår i et køretøj. Vedligeholdelse er driftsorienteret og har intet med selve godkendelsen at gøre. Krav til vedligeholdelse fremgår af bilag B. Med hensyn til forskrifter for SE-ATC henvises jernbaneoperatører til selv at indhente oplysninger hos Trafikverket og hos Transportstyrelsen i Sverige. IN656 V (21)

6 4.0 Ordforklaringer TRAFIKSTYRELSEN Trafikstyrelsen (Danmark) BDK Banedanmark (Danmark) TRANSPORTSTYRELSEN Transportstyrelsen (Sverige) TV Trafikverket (Sverige) HLOG Havarilog MSR3 Strækningsradio TC Togcomputer K-ATC Kombineret ATC (I denne forskrift: Kombineret dansk/svensk ATC) CSM RA Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (Kommisionens forording EF nr. 352/2009 af 24. april 2009 om vedtagelse af en fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og vurdering som nævnt i artikel 6, stk. 3, litra a) i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2004/49/EF). Sagkyndig Ved en sagkyndig forstås en uafhængig og kompetent person, organisation eller enhed, der foretager efterforskninger med henblik på at udstede attester. Den sagkyndige skal attestere at sikkerhedskrav identificeret efter den fælles sikkerhedsmetode, (SK efter CSM RA) er opfyldt. Assessor Ved assessor forstås en uafhængig og kompetent person, organisation eller enhed, der foretager efterprøvning med henblik på at nå frem til en dokumenteret afgørelse om et systems egnethed til at opfylde sikkerhedskravene til dette. Assessor udarbejder en sikkerhedsvurderingsrapport, til dokumentation heraf. Ansøger Ved ansøger forstås den part som ansøger Trafikstyrelsen om ibrugtagningstilladelse, typegodkendelse, mv. 5.0 Introduktion 5.1 ATC systemet ATC togkontrolsystemet, type ZUB 123/L10040, er et supplement til øvrige jernbanesikringssystemer. ZUB 123/L10040 supplerer især de på strækninger og stationer opstillede optiske signaler. ZUB 123/L10040 kan, når det er nødvendigt, udløse bremsning i tog udrustet med mobil anlæg. ZUB 123/L10040 anvendes på BDK's fjernbanenet på de specifikke strækninger der er oplyst i [4]. Hvor der i det følgende henvises til ATC leverandøren, så henvises der til Siemens A/S, Ballerup, som er leverandør af ZUB 123 og de kombinerende anlægsdele. "ATC systemet" er i denne forskrift betegnelsen for det certificerede togkontrolsystem, hvormed BDK dokumenterer, at systemkomponenterne må anvendes til etablering af faste og mobile "ATC anlæg", som hver især består af nogle sammenkoblede "ATC komponenter". Betegnelsen "ATC komponenter" omfatter de udviklede og godkendte sammenbygninger af IN656 V (21)

7 elektronik, som ved ATC anlæggenes interaktion tilsammen opfylder Banedanmarks togkontrolmæssige funktionskrav. 5.2 Mobile anlæg og faste anlæg De mobile ATC anlæg, som er etableret i køretøjer, modtager signal- og strækningsinformationer fra de faste ATC anlæg, som er etableret med baliser og linjeledere på strækninger og på stationer. Signal- og strækningsinformationerne transmitteres til køretøjerne via det mobile ATC anlægs punktantenner. 5.3 HLOG I forbindelse med K-ATC registrerer havariloggen som supplement til hvad der anføres i [6], hvilken af de 4 mulige driftsformer, der er valgt på systemvalgspanelet. 5.4 De kombinerende dele til K-ATC Sammenbygningen af ZUB 123 og L10040 i et køretøj eller et togsæt forudsætter eksistensen af: To separate, kombinerbare ATC anlæg hhv. dansk ZUB123 og svensk L10040 begge med de nødvendige kommunikationskanaler. Nogle godkendte kombinerende dele. De kombinerende dele gennemgås i de følgende afsnit SSP, systemvalgspanel Der skal placeres et systemvalgspanel i hvert førerrum. På SSP kan lokomotivføreren vælge imellem 4 forskellige driftsformer: 1. DK-ATC 2. SE-ATC 3. K-ATC med prioriteret DK-ATC 4. K-ATC med prioriteret SE-ATC Ad 1: Ad 2: Ad 3 og 4: Ad 3: Ad 4: Driftsform hvor alene dansk ATC overvåger. Driftsform hvor alene svensk ATC overvåger. Kombineret dansk/svensk driftsform med automatisk skift mellem dansk og svensk ATC ved ATC systemgrænse. Driftsform hvor dansk ATC overvågning er forvalgt på strækninger, som måtte være udrustet med såvel danske som svenske baliser. Driftsform hvor svensk ATC overvågning er forvalgt på strækninger, som måtte være udrustet med såvel danske som svenske baliser SRU, Safety Relay Unit SRU har to hovedfunktioner, nemlig ind- og udkobling af DK-ATC og SE- ATC foruden den sikkerhedsmæssige styring af nødbremseaktivering. SRU er en selvstændig enhed med stikforbindelser som grænseflade til de elektriske installationer uden for SRU RRB, Repeater Relay Board RRB er et printkort med relæer, som benyttes i ZUB 123's hoveddatamat, når denne hoveddatamat anvendes som en del af K-ATC. RRB skaber i kombination med optokoblerindgange en sikker potentialadskillelse mellem ZUB 123 og indgangssignaler fra SSP. IN656 V (21)

8 5.4.4 DK Cut Out Request og SE Cut Out Request I forbindelse med K-ATC skal der i køretøjet forefindes dels en Udkoblingskontakt(betinget hovedafbryder) for DK-ATC dels en Udkoblingskontakt (betinget hovedafbryder) for SE-ATC. Disse afbrydere er styrespændingsafbrydere, som via SRU individuelt kan afbryde for spændingen til henholdsvis DK-ATC og SE-ATC samt overbro respektive nødbremseudgange ATC bus ATC bussen består af en kabelforbindelse mellem de serielle kommunikationskort på DK-ATC og SE-ATC. ATC bussen overfører status og omskiftningskommandoer mellem de 2 nationale systemer. K-ATC er ikke i stand til at fungere hvis der er fejl eller kraftig støjpåvirkning på ATC bussen. 6.0 Forudsætninger for ATC 6.1 Kompatibilitet for køretøjstyper Jernbaneoperatører, som planlægger at indbygge ATC i en ny køretøjstype, skal indledningsvis informere BDK og TV herom. I et samarbejde med BDK skal jernbaneoperatøren fastlægge køretøjsparametre, så der kan opnås kompatibilitet mellem køretøjstypen og ZUB 123 systemets software til de mobile anlæg. I et tilsvarende samarbejde med TV skal jernbaneoperatøren også have fastlagt de tilsvarende parametre for SE-ATC Togtype tilpasning Udover den tocifrede togtypekode, som ved en ATC idriftsættelse indstilles på loktilpasningen, skal der fastlægges: Antallet af ATC anlæg af type L10040, som skal kombineres med ét ATC anlæg type ZUB 123. Det er muligt at kombinere ét L10040 anlæg med ét ZUB 123 anlæg eller kombinere to L10040 anlæg med ét ZUB 123 anlæg. 6.2 Installationsvejledning ATC leverandørens installationsvejledning skal udover det nævnte i [6] indeholde: Specifikation af de mekaniske krav, som indbygningen skal dimensioneres og udføres efter så K-ATC komponenterne, der opfylder EN (Nov. 1995) og NUP-T2, ikke udsættes for skadelige påvirkninger. Indbygningstegninger eller montageanvisninger for alle de valgte K- ATC hovedkomponenter. Tegninger eller specifikationer med montage- og tilslutningsanvisninger og typebetegnelser for K-ATC hovedkomponenter. Inkl. anvisninger for forbindelseskabler. Specifikation af de af hensyn til vedligeholdelse krævede adgangskrav. El-mæssig ATC oversigtsplan med angivelse af alle K-ATC komponenters placering i køretøjet samt interne og eksterne kabler inkl. kabelnumre. Specifikation for DK Cut Out Request og SE Cut Out Request funktion. IN656 V (21)

9 6.3 Opbevaring af dokumentation og tjeklister ATC implementeringsprojektet for prototypen inkl. udfyldte tjeklister for gennemførte tests skal opbevares af den køretøjsansvarlige så længe jernbaneoperatøren anvender køretøjstypen udrustet med K-ATC. Udfyldte tjeklister for de efterfølgende køretøjer af samme type skal ligeledes opbevares af den køretøjsansvarlige indtil der eventuelt udarbejdes et nyt sæt tjeklister i forbindelse med en ny ATC ibrugtagning af disse køretøjer. Jernbaneoperatøren skal i forbindelse med implementering af K-ATC i flere køretøjer af samme type sikre sig, at implementeringen sker i overensstemmelse med ATC implementeringsprojektet for prototypen. 7.0 Krav til ATC anlægget 7.1 ATC grænseflader Grænsesnit imellem DK-ATC, de kombinerende dele og SE-ATC er vist meget simplificeret i forhold til hinanden på figur 1. Af hensyn til overskueligheden er alene førerrumsudrustning svarende til ét førerrum og alene ét DK-ATC anlæg kombineret med ét SE-ATC anlæg vist. IN656 V (21)

10 TC DK "COR" SWITCH POWER MSR3 DC/DC konv. Styreforb. Odometer DK ATC DATA- MAT BREMSE PKTA RRB FSIG FDAT SRU INKP DK HLOG SSP BREMSE Styreforb. DDP SE ATC DATA- MAT IF SE "COR" SWITCH POWER ANT SE LOG BREMSE Odometer PKTA, ANT: Antenne DDP: Display & Datapanel FDAT: Førerrumsdatamat FSIG: Førerrumssignal IF: Interface box INKP: Indkodningspanel RRB: Repeater Relay Board SRU: Safety Relay Unit SSP: System Selection Panel COR : Cut Out Request Switch (betinget hovedafbryder) Figur 1: Kombineret DK/SE ATC K-ATC anlæg og andre køretøjsanlæg skal forbindes indbyrdes hvilket på figur 1 er skitseret med stiplede linjer til TC, MSR3 og "styreforbindelser". De stiplede linjer illustrerer samlet forbindelser til køretøjsanlæg, som ikke indgår i selve det kombinerede ATC anlæg, uanset om køretøjet er udrustet med en togcomputer. Den svenske del af det kombinerede anlæg er angivet gråtonet. IN656 V (21)

11 7.2 Anskaffelse af ATC komponenter Til implementering af den danske del af K-ATC og den kombinerende del i et køretøj skal følgende ATC hovedkomponenter indkøbes hos ATC leverandøren eller eventuelt lejes hos BDK. (Til ét køretøj med to førerrum): 1 strømforsyning *) (110/64/24V DC / 24V DC konverter passende til den nominelle akkumulatorbatterispænding) 1 vejimpulsgiver (odometer) 2 punktantenner 1 hoveddatamat (inkl. RRB) & loktilpasning *) 2 førerrumsdatamater 2 førerrumssignaler + evt. konverter *) 2 indkodningspaneler 1 DK udkoblingskontakt 1 SE udkoblingskontakt 1 SRU + evt. konverter *) 2 SSP *) De specifikke komponenter er afhængige af nominel akkumulatorbatterispænding. Der skal benyttes DC/DC konverter til førerrumssignaler, hvor den nominelle akkumulatorbatterispænding afviger fra 110 Volt. Hoveddatamat (inkl. RRB) og loktilpasning skal indkøbes indbygget i en af ATC leverandøren typetestet og CE-mærket kapsling med et stikfelt, som den elektriske grænseflade for samtlige elektriske forbindelser mellem kapslingens interne installation og ATC installationen uden for kapslingen. Kapslingen skal være egnet til indbygning i det pågældende køretøj og i den valgte position. Hvor de aktuelle indbygningsforhold tillader det, kan kapslingen være udført, så den kan indeholde flere ATC komponenter, se bilag A. SRU-enheden skal indkøbes i en af ATC leverandøren typetestet og CEmærket kapsling med et stikfelt, som den elektriske grænseflade for samtlige elektriske forbindelser mellem SRU-kapslingens interne installation og ATC installationen uden for denne kapsling. ATC leverandøren skal ved en typetest af kapslingen have sikret, at kapslingen opfylder kravene til miljø, kapslingsklasse og mekanisk stabilitet, mekanisk styrke og EMC-mæssig immunitet og emission på indbygningsstedet i henhold til EN (November 1995), NUP-T2 og EN (1996). Desuden skal ATC leverandøren sikre, at de i ATC Systemcertifikatet indeholdte sikkerhedsmæssige krav er opfyldt med den valgte kapslingsløsning. Typetesten skal være gennemført af et af BDK anerkendt prøveinstitut som f.eks. Delta. ATC leverandøren skal medlevere dokumentation for den gennemførte fabriksafprøvning af de leverede ATC komponenter samt testrapport for en gennemført typetest af den leverede kapsling. Til implementering af den svenske del af K-ATC i et køretøj skal følgende ATC hovedkomponenter indkøbes. Indkøb kan eventuelt foretages hos ATC leverandøren eller hos en anden leverandør. (Til et køretøj med to førerrum.): 1 strømforsyning 1 vejimpulsgiver (odometer) 2 antenner 1 antenneswitchbox 1 hoveddatamat med interfacebox og SE-HLOG (datarecorder) 2 display og datapanel IN656 V (21)

12 7.3 Gyldige ATC komponenter og gyldig software De kombinerende ATC komponenter samt ATC software er omfattet af ATC Systemcertifikatets bilag 2, som holdes opdateret af BDK. Såfremt en jernbaneoperatør til en køretøjstype har behov for, at der udvikles en ny K-ATC komponent eller ny software (bortset fra mekanisk montagetilbehør), skal jernbaneoperatøren via BDK rekvirere den pågældende udvidelse eller ændring af ATC systemet. BDK' direkte omkostninger til: specifikation af systemændringen. sikkerhedsvalidering af den nye komponent/software af en af BDK godkendt validator. assesment af den valgte løsning/ændring. godkendelse og optagelse af komponenten/software i Systemcertifikatets bilag over gyldige komponenter/software. eventuel indarbejdelse af systemændringen i ATC systemdokumentation. gennemførelse og implementering af systemændringen. skal principielt afholdes af den ansøger, som ønsker systemændringen gennemført. En eventuel fordeling af omkostningerne mellem ansøger og BDK forudsætter BDK' accept i hvert enkelt tilfælde. 8.0 Krav til planlægning af ATC ATC komponenterne skal planlægges placeret hensigtsmæssigt i de respektive køretøjstyper. Komponenterne må ikke kunne blive udsat for påvirkninger ud over de i installationsvejledningen anførte specifikationer, se bilag A for samtlige underpunkter. 8.1 Omgivelser Der skal disponeres den fornødne indbygningsplads til ATC komponenterne i henhold til anvisninger i installationsvejledningen. 8.2 Elektriske forhold Der skal implementeres en ATC udkoblingskontakt (DK Cut Out request Switch), hvormed hovedstrømforsyning til DK-ATC skal kunne afbrydes manuelt. Den samme ATC udkoblingskontakt skal i udkoblet stilling via SRU overstroppe DK-ATC's kontakter i nødbremsekredsløbet og der skal være en potentialfri kontakt til disposition for havariloggens registrering af at DK-ATC er beordret udkoblet. ATC udkoblingskontakten skal være plomberbar i indkoblet stilling. Specifikation for DK Cut Out Request Switch og for SE Cut Out Request Switch skal være indeholdt i installationsvejledningen. 8.3 Grænsefladekrav til andre toganlæg ATC anlægget skal både sende og modtage informationer via sine grænseflader til andre anlæg i køretøjet. IN656 V (21)

13 8.3.1 Udgangsdata fra K-ATC ZB (Nødbremsekontakt). SRU har to potentialfri ZB-kontakter. Disse ZBkontakter skal kunne udløse nødbremsning, når kontakterne åbner og dermed gør køretøjets nødbremsekreds(e) spændingsløs(e). En ekstra potentialfri kontakt med den samme funktion er til disposition som signalgiver for havarilogregistrering. ZB-kontakter skal i elektrisk henseende placeres så tæt ved bremseaktiveringspunktet som praktisk muligt og installationen mellem ZB-kontakter og bremseaktuator skal være udført, så der er let adgang til at inspicere forbindelsen med hensyn til eventuelle opståede isolationsskader. Det skal ved planlægningen af installationen sikres, at ZB-kontakter ikke overbelastes. Opmærksomheden henledes på belastningsforholdene ved multipel kørsel. Nødbremse kredsen skal være umisteligt beskyttet mod induktiv last. Dette anses for opfyldt ved installation af 2 dioder parallelt over hver induktiv last(nødbremseventilspole). Det skal sikres enten ved valg af komponenter eller ved eftersynsmæssige tiltag at beskyttelsen fortsat er fuldt funktionsdygtig i hele anlæggets levetid. 8.4 Krav til K-ATC hidhørende fra ATC systemcertifikat Strømforsyning af SRU For at sikre mod uerkendt falsk spænding på nødbremsekredsen skal en af de følgende 2 strømforsyningskoncepter følges. Hvor det er muligt skal foretrækkes fremfor Alternativ 1: Fælles 2-polet sikring for nødbremsekreds og SRU Det skal for hver togtype dokumenteres og kontrolleres, at der er etableret fælles 2-polet sikring for forsyning af nødbremsekredsen og SRU. Sikringen dimensioneres i samarbejde med ATC leverandøren, således at den yder bedst mulig beskyttelse mod kortslutning Alternativ 2: Tre individuelle ledere til tre nul-volt-ben på SRU's tilslutningsstik Det skal for hver togtype dokumenteres og kontrolleres, at de tre 0 Volt-ben på Power Supply-konnektor (J1) er forbundet til hver sin leder, der hver især er forbundet til et forgreningssted, som skal have en solid forbindelse til køretøjets minus-batteripol. Hver leder skal have et ledertværsnit 1 mm Isolationskrav til stik i bremsekreds Det skal sikres, at stik 7.1 i det danske ATC stikfelt og stik 140 i svensk ATC's Interface-box opfylder følgende elektriske specifikation uanset det miljø, som de placeres i: Isolationen mellem kontakter indbyrdes og mellem kontakter og kapsling skal være 275 V DC nominelt og skal kunne klare 2 kv RMS prøvespænding Befæstelse af ledere i stik i bremsekreds Det skal sikres, at uønskede forbindelser som følge af løse ledere i stik 7.1 i det danske ATC stikfelt og i stik 140 i svensk ATC's Interface-box ikke kan forekomme. I alle stik anvendt til fordeling af bremsesignaler skal det forhindres, at kontakter i stikket forlader deres plads. Dette kan gøres på en af følgende måder: En fuldstændig tilstøbning af stikkene. Ved brug af specielle nipler, der kun tillader én leder i hver kontakt. Ved at lime hver bremsesignalleder fast i stikket. IN656 V (21)

14 8.4.4 Kodning af stik i bremsekreds Alle eksterne stik brugt til bremsesignaler skal kodes for at forhindre, at stik monteres forkert i SRU-installationen SDD-relæet i SRU Det skal for hver togtype dokumenteres og kontrolleres, at SDD-relæet (System Disable Device), indeholdt i SRU, er sikret mod overspændingstransienter på mere end 2,75 kv, ved at de anvendte bremseventiler er umisteligt sikrede med dioder Udkoblingskontakter Det skal for hver togtype dokumenters, at Udkoblingskontakter (DK Cut Out Request Switch og SE Cut Out Request Switch) er sikret mod utilsigtet aktivering, og at der kun er adgang for autoriseret personale på stedet, hvor de er placeret Specifikke isolationsniveaukrav til SSP installationen Alle stik anvendt til SSP installationen skal opfylde følgende elektriske krav til isolationen uanset det miljø, som de er placeret i. Ben til ben: 50 V DC / 1,5 kv transient. Ben til hus: 150 V DC / 4 kv transient. Isolationen skal opfylde kravene i EN og EN Kodning af stik i SSP installationen Alle eksterne stik brugt til SSP-installationen skal kodes for at forhindre, at kablerne monteres forkert i SSP-installationen Isolationskrav til ATC installation med DK-ATC anlæg og til den kombinerende anlægsdel Ud over, de ovennævnte regler skal isolationen mellem ATC systemets I/O-signaler og processen være umistelig, hvilket anses for opfyldt når: - Omgivelserne svarer til den specificerede 'Verschmutzungsgrad' iht. VDE 110, udgave januar Forbindelsen til processen udføres med komponenter godkendt som sikkerhedskomponenter (Sicherheitsbauform). Dette gælder for: De relevante komponenter (f.eks. modstande og optokoblere) på printkortene. Frontstik. Kabler EMC beskyttelse af RRB Det skal for hver togtype eftervises og dokumenteres af et af BDK anerkendt prøveinstitut som f.eks. Delta, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler vedrørende eksterne elektromagnetiske påvirkninger af RRB-enheden. IN656 V (21)

15 9.0 Krav til kontrol og test af de kombinerende dele Der skal i forbindelse med hver indbygning af ATC foretages fuld kontrol og test i det her beskrevne omfang. Kontrollen skal sikre, at ATC er implementeret i nøje overensstemmelse med ATC implementeringsprojektet for prototypen. Kontrollen gennemføres i henhold til [6], hvor de kombinerende dele kontrolleres i henhold til reglerne for DK-ATC. For test af K-ATC funktionen skal der supplerende gennemføres kørsel på strækning udrustet med dansk ATC, systemskiftezone og svensk ATC. På denne strækning testes at: - Systemskifte kan foretages fejlfrit ved kørsel over systemskiftezonen fra dansk side mod svensk side. - Systemskifte kan foretages fejlfrit ved kørsel over systemskiftezonen fra svensk side mod dansk side. - Stabiliteten af anlægget forekommer tilstrækkelig, dvs. at der ikke registreres hyppig forekomst af meldinger eller direkte fejl i det installerede anlæg. Efter kørslen skal det kontrolleres at de i havariloggen registrerede data er overensstemmende med notater fra den faktisk foretagne kørsel, herunder specielt at systemvalgs-telegrammet afspejler de korrekte systemtilstande. Kontrollen udføres i henhold til [7] Ansøgning om ibrugtagningstilladelse Installering af et kombineret dansk svensk mobilt ATC anlæg i et køretøj må betragtes som en signifikant ændring af køretøjet og kræver en ny ibrugtagningstilladelse fra Trafikstyrelsen. Godkendelsesprocessen følger Trafikstyrelsens gældende bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer. Bekendtgørelsen omfatter de delsystemer, der indgår i et køretøj og processen for godkendelse af et delsystem skal følges. Gældende regler kan til enhver tid ses på Trafikstyrelsens hjemmeside eller oplyses ved henvendelse til Trafikstyrelsen. Se mere i [6] afsnit 10. IN656 V (21)

16 11.0 Bilag A 11.1 Verifikation af tekniske krav til mobilt ATC I nedenstående tabel angives de generelle tekniske krav til mobilt ATC som skal kontrolleres af godkendt sagkyndig. I tillæg til nedenstående tabel, skal den godkendte sagkyndige også kontrollere de specifikke sikkerhedskrav som ansøger har identificeret vha. CSM RA, og som assessor har assesseret og fundet egnede. Kolonne "Udviklingsfase" og "Fremstilling 1. køretøj" svarer til modul SB og SD/SF i henhold til Kommissions afgørelse nr. 2010/713/EU af 9. november 2010 om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse og anvendelsesegnethed og for EF-verifikation, der skal benyttes i tekniske specifikationer for interoperabilitet, som er vedtaget i medfør af interoperabilitetsdirektivet, mens kolonne "Serie produktion" svarer til modul SF. Et kryds i denne kolonne betyder således, at den relevante egenskab skal verificeres af den sagkyndige ved prøvning på hvert enkelt køretøj hvis modul SF vælges Vurdering af mobilt ATC Krav, som skal vurderes Udviklingsfase Fremstilling 1. køretøj Serie produktion Design verifikation Typeprøvning kontrolmåling Rutineprøvning, Kontrolmåling Punkt 5.3 I forbindelse med K-ATC registrerer havariloggen som supplement til hvad der anføres i [6], hvilken af de 4 mulige driftsformer, der er valgt på systemvalgspanelet. Punkt I forbindelse med K-ATC skal der i køretøjet forefindes dels en Udkoblingskontakt(betinget hovedafbryder) for DK-ATC dels en Udkoblingskontakt (betinget hovedafbryder) for SE-ATC. Disse afbrydere er styrespændingsafbrydere, som via SRU individuelt kan afbryde for spændingen til henholdsvis DK-ATC og SE-ATC samt overbro respektive nødbremseudgange. IN656 V (21)

17 Krav, som skal vurderes Udviklingsfase Fremstilling 1. køretøj Serie produktion Punkt 6.1 I et samarbejde med BDK skal jernbaneoperatøren fastlægge køretøjsparametre, så der kan opnås kompatibilitet mellem køretøjstypen og ZUB 123 systemets software til de mobile anlæg. I et tilsvarende samarbejde med TV skal jernbaneoperatøren også have fastlagt de tilsvarende parametre for SE-ATC. Punkt 6.3 ATC leverandørens installationsvejledning skal udover det nævnte i [6] indeholde: Specifikation af de mekaniske krav, som indbygningen skal dimensioneres og udføres efter så K-ATC komponenterne, der opfylder EN (Nov. 1995) og NUP-T2, ikke udsættes for skadelige påvirkninger. Indbygningstegninger eller montageanvisninger for alle de valgte K-ATC hovedkomponenter. Tegninger eller specifikationer med montageog tilslutnings-anvisninger og typebetegnelser for K-ATC hovedkomponenter. Inkl. anvisninger for forbindelseskabler. Specifikation af de af hensyn til vedligeholdelse krævede adgangskrav. El-mæssig ATC oversigtsplan med angivelse af alle K-ATC komponenters placering i køretøjet samt interne og eksterne kabler inkl. kabelnumre. Specifikation for DK Cut Out Request og SE Cut Out Request funktion. Punkt 7.1 K-ATC anlæg og andre køretøjsanlæg skal forbindes indbyrdes hvilket på figur 1 er skitseret med stiplede linjer til TC, MSR3 og "styreforbindelser". IN656 V (21)

18 Krav, som skal vurderes Udviklingsfase Fremstilling 1. køretøj Serie produktion Punkt 7.2 Hoveddatamat (inkl. RRB), SRUenheden og loktilpasning skal indkøbes indbygget i en af ATC leverandøren typetestet og CEmærket kapsling med et stikfelt. ATC leverandøren skal ved en typetest af kapslingen have sikret, at kapslingen opfylder kravene til miljø, kapslingsklasse og mekanisk stabilitet, mekanisk styrke og EMC-mæssig immunitet og emission på indbygningsstedet i henhold til EN (November 1995), NUP-T2 og EN (1996). Til implementering af den svenske del af K-ATC i et køretøj skal følgende ATC hovedkomponenter indkøbes. Indkøb kan eventuelt foretages hos ATC leverandøren eller hos en anden leverandør. Punkt 8.2 Der skal implementeres en ATC udkoblingskontakt (DK Cut Out request Switch), hvormed hovedstrømforsyning til DK-ATC skal kunne afbrydes manuelt. ATC udkoblingskontakten skal være plomberbar i indkoblet stilling. Punkt SRU har to potentialfri ZBkontakter. Disse ZB-kontakter skal kunne udløse nødbremsning Punkt For at sikre mod uerkendt falsk spænding på nødbremsekredsen skal en af de følgende 2 strømforsyningskoncepter følges. Hvor det er muligt skal foretrækkes fremfor Punkt Det skal sikres, at stik 7.1 i det danske ATC stikfelt og stik 140 i svensk ATC's Interface-box opfylder følgende elektriske specifikation: Isolationen mellem kontakter indbyrdes og mellem kontakter og kapsling skal være 275 V DC nominelt og skal kunne klare 2 kv RMS prøvespænding. IN656 V (21)

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC Indbygningsforskrift for kombineret dansk / svensk mobil ATC Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Konstruktion Banedanmark Netfunktioner/Systemteknik

Læs mere

Indbygningsforskrift. for mobil ATC

Indbygningsforskrift. for mobil ATC Indbygningsforskrift for mobil ATC Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser IN 690 Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato og initialer

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

Indholdsfortegnelse N:\TEK-DOK\G81034\X2101\FILE_055_F.DOC 2 (47)

Indholdsfortegnelse N:\TEK-DOK\G81034\X2101\FILE_055_F.DOC 2 (47) Indholdsfortegnelse 1 Ændringslog...4 2 Forord...5 3 Reparationspersonalets opgaver...6 4 Anlæggets opbygning...8 4.1 Mobile ATC anlæg...8 5 Inspektion...9 5.1 Sikkerhedsmæssige inspektioner...9 5.1.1

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

IC4 den tekniske udfordring. Den Danske Banekonference 09. Maj 2012

IC4 den tekniske udfordring. Den Danske Banekonference 09. Maj 2012 IC4 den tekniske udfordring Torben Kronstam Torben Kronstam Den Danske Banekonference 09. Maj 2012 Disposition 1 2 DSB s rolle efter forlig med AnsaldoBreda i 2009 Er IC4 en god idé?- Ja, siger Atkins

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet)

Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet) Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet) Niels Brejnbjerg Buch Projektleder Banestyrelsen, Planlægningsdivisionen Indledning I løbet af 2001 og 2002 har

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

BN1-74-1b. Endeligt. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel 08.02.2005

BN1-74-1b. Endeligt. Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel 08.02.2005 BN1-74-1b Overordnet ansvar: PARE Ansvar for indhold: Godkendt xx/xx/xx Ansvar for fremstilling: SAN JHA, JMF, PLY, JBN, JBH,JHM, JPR, HRC, BJM, MP, OBU, PLD, BW Endeligt 08.02.2005 Udstedelse af overensstemmelseserklæring

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Teknisk Meddelelse Nr. 64 / 17.01.2014 Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Forbedring af slukkefunktionen i relægruppeanlæg ved anvendelse af hjulsensor kombineret med enkel

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk)

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk) 2 861 SYNERGYR Bygningscentral OZW20 Bygningscentralen opsamler data fra forbrugsmålere (fx varmefordelingsmålere med radio). Dataene gemmes og kan aflæses via datalagerkort eller RS-232-interface for

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere