November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five"

Transkript

1 November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

2 Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five FAKTA OM DE UNGE 7 De unges baggrund... 7 De unges forløb DE UNGES HOLDNINGER TIL HIGH:FIVE 12 Mentorordningens betydning High:fives betydning METODE 16 Besvarelsesprocent Kontakt til de unge

3 Indledning Der er i oktober 2008 gennemført en statusundersøgelse blandt de 256 unge, som er registreret med et jobmatch i High:fives database. Dvs. de unge, der har påbegyndt et virksomhedsforløb ved hjælp af High:five. De unge er blevet stillet spørgsmål inden for to emner: 1. Hvad er de i gang med nu (job, uddannelse, afsoning o.a.)? 2. Hvad er deres holdninger til High:five? Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor de unge enten har kunnet besvare spørgsmålene direkte på nettet eller er blevet bedt om at besvare dem i et telefoninterview. Svarprocenten er 30. Undersøgelsens validitet begrænses af svarprocenten, men styrkes ved, at de 77 respondenter i statusundersøgelsen har samme aldersfordeling som de 256 matchede unge, og at fordelingen mht. straffeattest stort set er den samme. Undersøgelsen kan derfor betragtes som en repræsentativ stikprøveundersøgelse. Statusundersøgelsen indgår i evalueringen for

4 Sammenfatning De unges baggrund Alder De 77 unge fordeler sig på følgende aldersgrupper: 18 % er år 31 % er år 30 % er år 21 % er over 26 år. Aldersfordelingen svarer til fordelingen hos de 256 unge, der indtil 1. oktober 2008 er blevet jobmatchet gennem High:five. Kriminalitetsmæssig baggrund 44 % af de unge afsonede, havde netop afsonet eller ventede på at afsone en dom 41 % havde en plettet straffeattest (men ingen dom) 7 % havde været indblandet i småkriminalitet eller var i et miljø, hvor de var i risiko for at blive kriminel 8 % svarede andet. Fordelingen svarer stort set til fordelingen blandt de 256 unge, der indtil 1. oktober 2008 er blevet jobmatchet gennem High:five. Hvor er de unge nu? Hver anden ung (51 %) er ansat i en virksomhed, mens hver ottende (13 %) er i gang med en uddannelse. De unge, som er ansat i en virksomhed 51 % Af de unge i job er 77 % svarende til 30 unge i dag ansat i et almindeligt fuldtids- eller deltidsjob, mens 7 er ansat i en elev- eller læreplads. 1 er ansat i job med løntilskud og 1 i et fuldtidsjob. 41 % er ansat i den samme virksomhed, som da de blev jobmatchet hos High:five. Blandt de unge, der har skiftet job, er 33 % ansat inden for samme branche. De unge, som er under uddannelse 13 % Halvdelen af de unge under uddannelse (svarende til 5 unge) går på teknisk skole. Den anden halvdel går på HHX, handelsskole, er i uddannelse hos McDonalds eller deltager i et uddannelsesforløb i/hos Kompetencehus eller Sputnik. De unge er næsten lige ofte blevet hjulpet af High:five, en sagsbehandler, en virksomhed eller har selv fundet deres uddannelse

5 De unge uden job eller uddannelse 36 % De unge, der ikke er i job eller uddannelse, er i langt overvejende grad ledige. 65 % af dem er ledige 8 % afsoner eller venter på at afsone en dom 4 % er i behandling for misbrug af stoffer, alkohol e.l. 38 % svarer andet. Halvdelen af disse unge er sygemeldte. 59 % af de unge, der ikke er i job eller uddannelse, har overvejet at kontakte High:five igen. De unges holdninger til High:five Tilfredshed 76 % af de unge i undersøgelsen har været tilfredse med High:five. Flere af de tilfredse angiver som årsag, at High:five har et godt virksomhedsnetværk og har derfor været den direkte grund til, at de unge har fundet job. Det angives også, at medarbejderne hos High:five bekymrer sig om de unge og giver opbakning, hvilket er med til at styrke de unge og hjælpe dem til at komme videre. Tre unge fremhæver, at det gik hurtigt med at finde et arbejde, i modsætning til tidligere erfaringer. En enkelt fremhæver, at High:five har været med til at ændre synet på en plettet straffeattest både hos de unge selv og hos virksomhederne. 12 % har ikke været tilfredse med High:five. De begrunder dette med, at der har været for lange ventetider og manglende opfølgninger. 12 % svarer ved ikke. Disse unge har kun benyttet sig af High:five i begrænset omfang. De har oplevet medarbejderne som værende hjælpsomme, men de angiver, at de ikke har fået noget ud af forløbet jobmæssigt. Det vigtigste for de unge De unge er blevet bedt vurdere, hvad der har været det vigtigste for dem i High:five, ved at tage stilling til 9 udsagn. De unge vurderer som vigtigst: at High:five er målrettet unge, som ellers har svært ved at finde job at High:five har en stor kontaktflade til forskellige virksomheder, og at ansatte i High:five er effektive og i stand til at handle fra den første dag

6 Betydning De 49 unge, der i dag er i job eller under uddannelse, er blevet spurgt, om High:five har afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag: 49 % (24 ud af 49 unge) mener, at High:five har haft afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag 41 % (20 unge) mener ikke, at High:five har haft afgørende betydning 10 % (5 unge) svarer ved ikke. De 24 unge, der tillægger High:five afgørende betydning, svarer til 31 % af alle medvirkende i undersøgelsen

7 1. Fakta om de unge Dette afsnit fremstiller fakta omkring de unges baggrund og deres forløb, herunder både deres forløb med High:five og deres nuværende beskæftigelsessituation. Dataene stammer fra spørgeskemaundersøgelsen samt High:fives database. Datagrundlaget fra statusundersøgelsen er de 77 unge, der har besvaret et spørgeskema. Datagrundlaget fra High:fives database er de 256 unge, som er blevet jobmatchet gennem High:five. De unges baggrund Som baggrundsdata for de 77 unge, der har besvaret spørgeskemaet, anvendes alder og kriminalitetsmæssig baggrund. Aldersfordelingen er trukket fra High:fives database, mens den kriminalitetsmæssige baggrund er blevet afklaret i spørgeskemaet til de unge. Alder De 77 unge fordeler sig på følgende aldersgrupper: 18 % (14 unge) er år 31 % (24 unge) er år 30 % (23 unge) er år 21 % (16 unge) er over 26 år. Aldersfordelingen svarer til fordelingen hos de 256 unge, der indtil 1. oktober 2008 er blevet jobmatchet gennem High:five. Kriminalitetsmæssig baggrund De unge blev spurgt om, hvad deres baggrund var, da de kom i kontakt med High:five [1]. 74 personer har besvaret dette spørgsmål. 44 % (33 ud af 74 unge) afsonede, havde netop afsonet eller ventede på at afsone en dom 45 % (30 unge) havde en plettet straffeattest (men ingen dom) 7 % (5 unge) havde været indblandet i småkriminalitet eller var i et miljø, hvor de var i risiko for at blive kriminel 8 % (6 unge) svarer andet. 85 % af de unge havde således en plettet straffeattest eller afsonede en dom, da de kom i kontakt med High:five. Fordelingen ses i nedenstående diagram. [1] De unge har kunnet sætte flere kryds ved dette spørgsmål, men er her fordelt i forhold til graden af deres kriminalitet. Hvis den unge fx både har afkrydset jeg havde netop afsonet en dom og jeg havde en plettet straffeattest er vedkommende registreret på det første kryds

8 Figur 1: Hvad var din baggrund, da du kom i kontakt med High:five? 60% 40% 44 % (33) 41% (30) 20% 7% (5) 8% (6) 0% Afsonede,havde netop afsonet eller ventede på at afsone dom i fængsel Havde en plettet straffeattest Var indblandet i småkriminalitet eller færdedes i kriminelle miljøer Andet Fordelingen svarer stort set til fordelingen blandt de 256 unge, der indtil 1. oktober 2008 er blevet jobmatchet gennem High:five. De unges forløb Fra High:fives database er der blevet trukket oplysninger om de 77 unges forløb med High:five. Således følger i nedenfor oplysninger om hvilke forløbstyper, brancher samt hvor mange forløb, hver ung har haft med High:five. Gennem spørgeskemaet har de unge givet oplysninger om deres nuværende beskæftigelsessituation. Forløbstype De 77 unge blev matchet til følgende i High:five: 8 % (6 unge) fik elev eller læreplads 10 % (8 unge) fik fritidsjob 26 % (20 unge) fik ansættelse i ordinært job 23 % (18 unge) kom i virksomhedspraktik 17 % (13 unge) blev ansat i et støttet job Hos 16 % (12 unge) er forløbstype uoplyst

9 Branche Jobmatchene, som High:five etablerede for de 77 unge, fordeler sig på forskellige brancher. Flest unge fik arbejde inden for bygge og anlæg (26 % svarende til 20 unge), eller inden for hotel, restauration, køkken og kantine (16 % svarende til 12 unge). Fordelingen på brancherne ses i nedenstående skema: Tabel 1: Branchefordeling Antal Bygge og anlæg 20 Hotel, restauration, køkken og kantine 12 Industriel produktion 8 Jern, metal, auto 7 Salg, indkøb, marketing 7 Transport, post, lager-, maskinførerarbejde 6 Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri, dyrepleje 3 Nærings- og nydelsesmiddel 2 Sundhed, omsorg, personlig pleje 2 Medie, kultur, turisme, idræt, underholdning 1 Pædagogisk, socialt, teologisk arbejde 1 Rengøring, ejendomsservice, renovation 1 Data, IT, teleteknik 1 Administration, HR, økonomi, jura, sprog 1 Træ, møbel, glas, keramik 1 Andet 3 Antal forløb Størstedelen af de 77 unge har kun indgået i ét forløb via High:five, mens nogle har indgået i 2 eller 3 forløb: 82 % (63 unge) har indgået i 1 forløb 16 % (12 unge) har indgået i 2 forløb 2 % (2 unge) har indgået i 3 forløb. Nuværende beskæftigelse Af de 77 unge, der har besvaret spørgeskemaet, er lidt over halvdelen i dag ansat i en virksomhed (51 % svarende til 39 personer). 13 % (10 unge) er under uddannelse 36 % svarende til 28 personer har svaret andet. Fordelingen ses i nedenstående diagram

10 Figur 2: Hvad laver du lige nu? 60% 50% 51% (39) 40% 36% (28) 30% 20% 10% 0% 13% (10) Ansat i en virksomhed Under uddannelse Andet I det følgende uddybes forhold omkring fordelingen på de 3 kategorier, herunder også hvad kategorien andet indeholder. Ansat i en virksomhed Langt de fleste af de 39 unge, der i dag er ansat i en virksomhed, er ansat i fuldtids- eller deltidsjob på almindelige vilkår (77 % svarende til 30 unge) 7 personer er ansat i elev- eller læreplads, en enkelt er ansat i job med løntilskud og 1 person har fritidsjob. De unge, der er ansat i en virksomhed, er ikke nødvendigvis ansat i samme virksomhed, som de blev ansat i via High:five: 41 % (16 ud af 39 unge) er fortsat ansat i den virksomhed, som de begyndte med, da de begyndte i High:five 54 % (21 ud af 39 unge) er i dag blevet ansat i en anden virksomhed. 5 % (2 unge) angiver kategorien ved ikke. En tredjedel af de 21 unge, der har skiftet job, arbejder stadig inden for samme branche, som de gjorde, da de begyndte hos High:five (33 % svarende til 7 ud af 21 unge). 62 % (13 ud af 21 unge) har således skiftet branche. En enkelt angiver kategorien ved ikke. De 39 unge, der er ansat i en virksomhed, har fundet deres arbejde på følgende vis: 44 % (17 ud af 39 unge) har fundet deres job på egen hånd 41 % (16 ud af 39 unge) har fået hjælp af High:five 15 % (6 ud af 39 unge) har fået jobbet på anden vis, fx gennem deres netværk (familie og venner), fagforening eller en skolevejleder

11 Under uddannelse Blandt de 10 unge, der i dag er under uddannelse, går 5 personer på teknisk skole. De resterende er i gang med andre former for uddannelser; HTX, handelsskole, uddannelse gennem en virksomhed eller et kommunalt projekt. 3 af de unge, der er under uddannelse, har selv fundet og ansøgt deres uddannelse, og har dermed ikke fået hjælp hertil. 3 har fået hjælp af en medarbejder i deres hjemkommune, mens 2 har fået hjælp af High:five. I et enkelt tilfælde er det en virksomhed, der har hjulpet den unge til at komme i uddannelse, mens én angiver, at han har fået hjælp af sin vejleder. Andet 36 % (28 ud af de 77 unge) angiver, at de i dag hverken er ansat i en virksomhed eller er under uddannelse Ud af disse 28 unge angiver 65 % (17 unge), at de er ledige 2 unge afsoner eller venter på at afsone en dom, 1 er i behandling og de resterende 8 angiver anden årsag Størstedelen af de, der angiver anden årsag er sygemeldte, mens nogle er i anden form for beskæftigelse, fx aktivering, samfundstjeneste og produktionsskole. En enkelt person er netop jobmatchet via High:five

12 2. De unges holdninger til High:five I det følgende fremstilles de unges holdninger til High:five og hvilken betydning High:five - ifølge de unge - har haft for deres nuværende situation. 2 ud af de 77, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, har afbrudt besvarelsen undervejs, og derfor er der i visse af de følgende spørgsmål kun opnået besvarelser fra 75 unge. Mentorordningens betydning 33 % (25 ud af 75 unge) af de adspurgte unge svarer, at de havde en mentor tilknyttet på arbejdspladsen, mens de var hos High:five. 55 % (41 ud af 75 unge) svarer, at de ikke havde ikke en mentor tilknyttet, mens 12 % (9 unge ud af 75) svarer ved ikke. Figur 4: Havde du en mentor på arbejdspladsen, mens du var hos High:five? 70% 60% 55% (41) 50% 40% 30% 33% (25) 20% 10% 0% 12% (9) Ja Nej Ved ikke Ud af de 25 unge, som havde en mentor tilknyttet, mener 64 % (16 unge) at de godt kunne være nået dertil, hvor de er i dag, uden deres mentor. 24 % (6 ud af 25 unge) mener ikke, de kunne have opnået det samme uden deres mentor, mens 12 % (3 ud af 25 unge) svarer ved ikke. High:fives betydning De unge er blevet bedt om at vurdere, hvor vigtig High:five har været for dem. De er blevet præsenteret for 9 mulige udsagn, som de har kategoriseret som værende vigtig, ikke vigtig, eller ved ikke. Overordnet set giver de unge udtryk for, at de fleste af udsagnene er vigtige. De forhold ved High:five, som ifølge de fleste unge er vigtige, er at High:five tilbyder job til unge, der ellers kan have svært ved at få job samt at High:five har en stor kontaktflade til forskellige virksomheder og at de ansatte hos High:five er effektive og er i stand til at handle fra den første dag. Resultaterne ses i nedenstående tabel:

13 Tabel 2: Hvad har været vigtigt for dig i High:five projektet? Vigtigt H:F tilbyder job til unge, som ellers kan have svært ved at få job 96 % (72) H:F har en stor kontaktflade til forskellige virksomheder 93 % (70) Ansatte hos H:F er effektive og i stand til at handle fra den første dag 92 % (69) H:F har gode kontakter til kommuner og myndigheder, så de kan hjælpe med at få alting på plads H:F har støttet mig undervejs i forløbet på en virksomhed H:F bygger bro ml. fængslet og verden udenfor 87 % (65) 77 % (58) Det er altid den samme medarbejder, man møder i H:F 68 % (51) H:F er et ikke-kommunalt projekt 44 % (33) H:F hjalp mig til at få en mentor på arbejdspladsen* 36 % (27) * Det skal bemærkes, at de unge har skullet angive, om det har været vigtigt, at High:five hjalp med at få en mentor tilknyttet på arbejdspladsen, uanset om de unge har haft en mentor tilknyttet eller ej. Kun 33 % (25 ud af 75 unge) svarer, at de har haft en mentor tilknyttet, og derfor skal dette resultat tages med forbehold. De unge har derudover skulle prioritere, hvad der har betydet mest for dem i forløbet med High:five gennem en prioritering fra 1-5 (med 1 som det vigtigste) Prioriteringerne spreder sig lidt, men de unge vægter højt, at der hos High:five er medarbejdere, der tager de unge alvorligt. Dernæst at de unge får præcis den støtte, de har brug for undervejs i forløbet og at de oplever samt at der er en virksomhed, der giver dem en chance. Resultaterne ses i nedenstående skema: Tabel 3: Hvad betød mest for dig i dit forløb hos High;five? Jeg mødte nogle medarbejdere i H:F, som tog mig alvorligt Jeg fik lige præcis den støtte undervejs fra H:F, som jeg havde brug for Jeg oplevede, at der var en virksomhed, som gav mig en chance Jeg kunne passe et job, så virksomheden var tilfreds med mig % % % % Jeg fik en mentor på arbejdspladsen, som hjalp mig* 1 1 % % % % % 4 5 % % % % % 2 3 % % % 7 9 % % % *Igen skal resultatet tages med forbehold, fordi kun 33 % (25 ud af 75 unge) svarer, at de har haft tilknyttet en mentor. 4 5 % 8 11 % 1 1 % 9 12 % %

14 Tilfredshed med High:five 76 % (57 ud af 75 unge) har været tilfredse med High:five 12 % (9 ud af 75 unge) har ikke været tilfredse med High:five 12 % (9 ud af 75 unge) angiver ved ikke. Figur 5: Har du været tilfreds med High:five? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% (57) 12% (9) 12% (9) Tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke Flere af de unge, der har været tilfredse med High:five, angiver som årsag, at High:five har et godt virksomhedsnetværk og har derfor været den direkte grund til, at de unge har fundet arbejde. Det fremhæves også, at medarbejderne hos High:five bekymrer sig om de unge og giver opbakning, hvilket er med til at styrke de unge og hjælpe dem til at komme videre. Tre unge fremhæver, at det gik hurtigt med at finde et arbejde, i modsætning til tidligere. En enkelt fremhæver, at High:five har været med til at ændre synet på en plettet straffeattest både hos de unge selv og hos virksomhederne. De unge, der ikke har været tilfredse med High:five, begrunder dette med, at der har været for lange ventetider og manglende opfølgninger. De unge, der svarer ved ikke, har kun benyttet sig af High:five i begrænset omfang. De har oplevet medarbejderne som værende hjælpsomme, men de har ikke rigtig fået noget ud af forløbet jobmæssigt. De 49 unge, der i dag er ansat i en virksomhed eller er under uddannelse, er blevet spurgt, om High:five har afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag: 49 % (24 ud af 49 unge) mener, at High:five har haft afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag 41 % (20 ud af 49 unge) mener ikke, at High:five har haft afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag 10 % (5 ud af 49 unge) svarer ved ikke

15 Figur 6: Har High:five afgørende betydning for, at du er nået dertil, hvor du er i dag? 60% 50% 40% 49% (24) 41% (20) 30% 20% 10% 0% 10% (5) Ja Nej Ved ikke De resterende 28 unge, der i dag hverken er ansat i en virksomhed eller er under uddannelse, er blevet spurgt, om de har overvejet at kontakte High:five igen. 59 % (16 ud af 28 unge) har overvejet at kontakte High:five igen, 26 % (7 ud af 28 unge) har ikke overvejet at gentage kontakten, mens 15 % (4 ud af 28 unge) svarer ved ikke. Figur 3: Har du overvejet at kontakte High:five igen? 70% 60% 59% (16) 50% 40% 30% 26% (7) 20% 15% (4) 10% 0% Ja Nej Ved ikke De unge, der ikke har overvejet at gentage kontakten, angiver som årsag, at de ikke har brug for det. De unge, der har overvejet at genoptage kontakten angiver, at High:five er en god hjælp til at få arbejde, især fordi det er svært at finde arbejde, når man har en plettet straffeattest. En af de unge, der svarer ved ikke, påpeger, at High:five er gode til at finde arbejde til de unge, men det er problematisk, at man ikke får løn på ordinære vilkår. Derfor er vedkommende ambivalent i forhold til at genoptage kontakten til High:five

16 Metode Besvarelsesprocent Der er 522 unge i HF databasen. Heraf er der 256 unge registreret matchet (dvs. er påbegyndt forløb i en virksomhed). De 256 unge udgør undersøgelsespopulationen for Statusundersøgelsen. Der er 77 besvarelser af spørgeskemaet (heraf har 2 afbrudt besvarelsen før holdningsspørgsmålene, og tæller derfor ikke med ved disse spørgsmål). Besvarelsen i undersøgelsen er på 77/256 = 30 %. En af forklaringerne på denne svarprocent er, at mange af de unges kontaktoplysninger var mangelfulde, dvs. enten forkerte eller fraværende (se metodeafsnit), jf. nedenfor. Undersøgelsens validitet styrkes ved, at de 77 respondenter i statusundersøgelsen har samme aldersfordeling som de 256 matchede unge. Fordelingen mht. til straffeattest er ligeledes stort set den samme. Kontakt til de unge Det er værd at bemærke, at: 1. af de 256 i undersøgelsespopulationen har 207 et mobiltelefonnummer, og de har fået en sms (+en rykker sms) med opfordring til at gå ind og udfylde spørgeskemaet. Af de 207 afsendte sms, er 102 nået frem til vedkommendes mobil. I 72 tilfælde har mobilen været slukket i mere en 1 uge + der er 30 mobiler, som er registreret som blacklistet, og 3 er registreret som uspecificeret fejl. 2. Der er sendt mail til de 76 unge, som er registreret med mail i databasen. Heraf er 11 kommet retur, fordi det ikke var muligt at ramme modtagerens mailboks. 3. Der er sendt breve til i alt 158 personer, heraf er 43 breve kommet retur med fejladresse. Ved svarfristens udløb fredag den 10. oktober, var der 26 besvarelser (10 %). 3 studentermedhjælpere har ringet til de resterende telefonnumre (både mobil og fastnet), hvis ejer ikke havde besvaret vores opkald inden mandag den 13. oktober. Herefter er det lykkedes at få yderligere 51 til at udfylde skemaet. Færre end 10 af de unge, som blev ringet op, ønskede ikke at besvare skemaet. Det vil sige, at næsten alle, det lykkedes at komme i kontakt med, har besvaret skemaet

17 Det har ikke været muligt at få fat på en forholdsvis stor andel af de 256 unge, fordi kontaktoplysningerne i databasen var forkerte/forældede. Det må formodes, at en gruppe af de unge, som det ikke var muligt at få kontakt til, er i en mindre positiv situation mht. arbejde og uddannelse sammenlignet med de 77 unge, som har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Derfor skal statusundersøgelsen tages med et vist forbehold

18 High:five er et landsdækkende virksomhedsdrevet projekt, hvis formål er at sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der ellers vil være i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. Projektgruppen i High:five består af en overordnet projektchef og projektenheder i Storkøbenhavn, Århus, Odense og i Sønderjylland. High:five blev i 2006 igangsat af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere på opfordring af politidirektør Hanne Bech Hansen og med støtte fra beskæftigelsesministeren. Projektet løber frem til udgangen af Styregruppen for High:five har i 2008 igangsat en statusundersøgelse blandt de 256 unge, som har påbegyndt et virksomhedsforløb med hjælp fra High:five. Formålet med statusundersøgelsen har været at få kendskab til, hvad de unge er i gang med nu - er de i beskæftigelse, under uddannelse, ledige eller andet - samt de unges holdninger til High:five. Statusundersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor de unge enten har kunnet besvare spørgsmålene direkte på nettet eller er blevet bedt om at besvare dem i et telefoninterview. Undersøgelsen er gennemført i oktober og afrapporteret i november Undersøgelsen viser, at 51 % af de unge nu er i job. og 13 % er i gang med et uddannelsesforløb. DISCUS har gennemført statusundersøgelsen og udarbejdet nærværende rapport, som kan downloades fra High:fives website: Parallelt med statusundersøgelsen har DISCUS gennemført en 2008-evaluering med særlig fokus på High:fives samarbejde med politi, Kriminalforsorg og kommuner i de regioner, High:five dækker. Evalueringen kan også downloades fra High:fives website.

High:five Evaluering 2009

High:five Evaluering 2009 December 2009 VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE High:five Evaluering 2009 Indholdsfortegnelse Forord Historier fra High:fives verden 3 4 Status 2009 5 Fakta om High:fives samarbejdsvirksomheder... 5 Fakta om High:fives

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Februar 2013 1 Resumé og anbefalinger De unge korttidsdømte er naturligvis meget forskellige, men fælles for de fleste

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere