November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five"

Transkript

1 November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

2 Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five FAKTA OM DE UNGE 7 De unges baggrund... 7 De unges forløb DE UNGES HOLDNINGER TIL HIGH:FIVE 12 Mentorordningens betydning High:fives betydning METODE 16 Besvarelsesprocent Kontakt til de unge

3 Indledning Der er i oktober 2008 gennemført en statusundersøgelse blandt de 256 unge, som er registreret med et jobmatch i High:fives database. Dvs. de unge, der har påbegyndt et virksomhedsforløb ved hjælp af High:five. De unge er blevet stillet spørgsmål inden for to emner: 1. Hvad er de i gang med nu (job, uddannelse, afsoning o.a.)? 2. Hvad er deres holdninger til High:five? Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor de unge enten har kunnet besvare spørgsmålene direkte på nettet eller er blevet bedt om at besvare dem i et telefoninterview. Svarprocenten er 30. Undersøgelsens validitet begrænses af svarprocenten, men styrkes ved, at de 77 respondenter i statusundersøgelsen har samme aldersfordeling som de 256 matchede unge, og at fordelingen mht. straffeattest stort set er den samme. Undersøgelsen kan derfor betragtes som en repræsentativ stikprøveundersøgelse. Statusundersøgelsen indgår i evalueringen for

4 Sammenfatning De unges baggrund Alder De 77 unge fordeler sig på følgende aldersgrupper: 18 % er år 31 % er år 30 % er år 21 % er over 26 år. Aldersfordelingen svarer til fordelingen hos de 256 unge, der indtil 1. oktober 2008 er blevet jobmatchet gennem High:five. Kriminalitetsmæssig baggrund 44 % af de unge afsonede, havde netop afsonet eller ventede på at afsone en dom 41 % havde en plettet straffeattest (men ingen dom) 7 % havde været indblandet i småkriminalitet eller var i et miljø, hvor de var i risiko for at blive kriminel 8 % svarede andet. Fordelingen svarer stort set til fordelingen blandt de 256 unge, der indtil 1. oktober 2008 er blevet jobmatchet gennem High:five. Hvor er de unge nu? Hver anden ung (51 %) er ansat i en virksomhed, mens hver ottende (13 %) er i gang med en uddannelse. De unge, som er ansat i en virksomhed 51 % Af de unge i job er 77 % svarende til 30 unge i dag ansat i et almindeligt fuldtids- eller deltidsjob, mens 7 er ansat i en elev- eller læreplads. 1 er ansat i job med løntilskud og 1 i et fuldtidsjob. 41 % er ansat i den samme virksomhed, som da de blev jobmatchet hos High:five. Blandt de unge, der har skiftet job, er 33 % ansat inden for samme branche. De unge, som er under uddannelse 13 % Halvdelen af de unge under uddannelse (svarende til 5 unge) går på teknisk skole. Den anden halvdel går på HHX, handelsskole, er i uddannelse hos McDonalds eller deltager i et uddannelsesforløb i/hos Kompetencehus eller Sputnik. De unge er næsten lige ofte blevet hjulpet af High:five, en sagsbehandler, en virksomhed eller har selv fundet deres uddannelse

5 De unge uden job eller uddannelse 36 % De unge, der ikke er i job eller uddannelse, er i langt overvejende grad ledige. 65 % af dem er ledige 8 % afsoner eller venter på at afsone en dom 4 % er i behandling for misbrug af stoffer, alkohol e.l. 38 % svarer andet. Halvdelen af disse unge er sygemeldte. 59 % af de unge, der ikke er i job eller uddannelse, har overvejet at kontakte High:five igen. De unges holdninger til High:five Tilfredshed 76 % af de unge i undersøgelsen har været tilfredse med High:five. Flere af de tilfredse angiver som årsag, at High:five har et godt virksomhedsnetværk og har derfor været den direkte grund til, at de unge har fundet job. Det angives også, at medarbejderne hos High:five bekymrer sig om de unge og giver opbakning, hvilket er med til at styrke de unge og hjælpe dem til at komme videre. Tre unge fremhæver, at det gik hurtigt med at finde et arbejde, i modsætning til tidligere erfaringer. En enkelt fremhæver, at High:five har været med til at ændre synet på en plettet straffeattest både hos de unge selv og hos virksomhederne. 12 % har ikke været tilfredse med High:five. De begrunder dette med, at der har været for lange ventetider og manglende opfølgninger. 12 % svarer ved ikke. Disse unge har kun benyttet sig af High:five i begrænset omfang. De har oplevet medarbejderne som værende hjælpsomme, men de angiver, at de ikke har fået noget ud af forløbet jobmæssigt. Det vigtigste for de unge De unge er blevet bedt vurdere, hvad der har været det vigtigste for dem i High:five, ved at tage stilling til 9 udsagn. De unge vurderer som vigtigst: at High:five er målrettet unge, som ellers har svært ved at finde job at High:five har en stor kontaktflade til forskellige virksomheder, og at ansatte i High:five er effektive og i stand til at handle fra den første dag

6 Betydning De 49 unge, der i dag er i job eller under uddannelse, er blevet spurgt, om High:five har afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag: 49 % (24 ud af 49 unge) mener, at High:five har haft afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag 41 % (20 unge) mener ikke, at High:five har haft afgørende betydning 10 % (5 unge) svarer ved ikke. De 24 unge, der tillægger High:five afgørende betydning, svarer til 31 % af alle medvirkende i undersøgelsen

7 1. Fakta om de unge Dette afsnit fremstiller fakta omkring de unges baggrund og deres forløb, herunder både deres forløb med High:five og deres nuværende beskæftigelsessituation. Dataene stammer fra spørgeskemaundersøgelsen samt High:fives database. Datagrundlaget fra statusundersøgelsen er de 77 unge, der har besvaret et spørgeskema. Datagrundlaget fra High:fives database er de 256 unge, som er blevet jobmatchet gennem High:five. De unges baggrund Som baggrundsdata for de 77 unge, der har besvaret spørgeskemaet, anvendes alder og kriminalitetsmæssig baggrund. Aldersfordelingen er trukket fra High:fives database, mens den kriminalitetsmæssige baggrund er blevet afklaret i spørgeskemaet til de unge. Alder De 77 unge fordeler sig på følgende aldersgrupper: 18 % (14 unge) er år 31 % (24 unge) er år 30 % (23 unge) er år 21 % (16 unge) er over 26 år. Aldersfordelingen svarer til fordelingen hos de 256 unge, der indtil 1. oktober 2008 er blevet jobmatchet gennem High:five. Kriminalitetsmæssig baggrund De unge blev spurgt om, hvad deres baggrund var, da de kom i kontakt med High:five [1]. 74 personer har besvaret dette spørgsmål. 44 % (33 ud af 74 unge) afsonede, havde netop afsonet eller ventede på at afsone en dom 45 % (30 unge) havde en plettet straffeattest (men ingen dom) 7 % (5 unge) havde været indblandet i småkriminalitet eller var i et miljø, hvor de var i risiko for at blive kriminel 8 % (6 unge) svarer andet. 85 % af de unge havde således en plettet straffeattest eller afsonede en dom, da de kom i kontakt med High:five. Fordelingen ses i nedenstående diagram. [1] De unge har kunnet sætte flere kryds ved dette spørgsmål, men er her fordelt i forhold til graden af deres kriminalitet. Hvis den unge fx både har afkrydset jeg havde netop afsonet en dom og jeg havde en plettet straffeattest er vedkommende registreret på det første kryds

8 Figur 1: Hvad var din baggrund, da du kom i kontakt med High:five? 60% 40% 44 % (33) 41% (30) 20% 7% (5) 8% (6) 0% Afsonede,havde netop afsonet eller ventede på at afsone dom i fængsel Havde en plettet straffeattest Var indblandet i småkriminalitet eller færdedes i kriminelle miljøer Andet Fordelingen svarer stort set til fordelingen blandt de 256 unge, der indtil 1. oktober 2008 er blevet jobmatchet gennem High:five. De unges forløb Fra High:fives database er der blevet trukket oplysninger om de 77 unges forløb med High:five. Således følger i nedenfor oplysninger om hvilke forløbstyper, brancher samt hvor mange forløb, hver ung har haft med High:five. Gennem spørgeskemaet har de unge givet oplysninger om deres nuværende beskæftigelsessituation. Forløbstype De 77 unge blev matchet til følgende i High:five: 8 % (6 unge) fik elev eller læreplads 10 % (8 unge) fik fritidsjob 26 % (20 unge) fik ansættelse i ordinært job 23 % (18 unge) kom i virksomhedspraktik 17 % (13 unge) blev ansat i et støttet job Hos 16 % (12 unge) er forløbstype uoplyst

9 Branche Jobmatchene, som High:five etablerede for de 77 unge, fordeler sig på forskellige brancher. Flest unge fik arbejde inden for bygge og anlæg (26 % svarende til 20 unge), eller inden for hotel, restauration, køkken og kantine (16 % svarende til 12 unge). Fordelingen på brancherne ses i nedenstående skema: Tabel 1: Branchefordeling Antal Bygge og anlæg 20 Hotel, restauration, køkken og kantine 12 Industriel produktion 8 Jern, metal, auto 7 Salg, indkøb, marketing 7 Transport, post, lager-, maskinførerarbejde 6 Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri, dyrepleje 3 Nærings- og nydelsesmiddel 2 Sundhed, omsorg, personlig pleje 2 Medie, kultur, turisme, idræt, underholdning 1 Pædagogisk, socialt, teologisk arbejde 1 Rengøring, ejendomsservice, renovation 1 Data, IT, teleteknik 1 Administration, HR, økonomi, jura, sprog 1 Træ, møbel, glas, keramik 1 Andet 3 Antal forløb Størstedelen af de 77 unge har kun indgået i ét forløb via High:five, mens nogle har indgået i 2 eller 3 forløb: 82 % (63 unge) har indgået i 1 forløb 16 % (12 unge) har indgået i 2 forløb 2 % (2 unge) har indgået i 3 forløb. Nuværende beskæftigelse Af de 77 unge, der har besvaret spørgeskemaet, er lidt over halvdelen i dag ansat i en virksomhed (51 % svarende til 39 personer). 13 % (10 unge) er under uddannelse 36 % svarende til 28 personer har svaret andet. Fordelingen ses i nedenstående diagram

10 Figur 2: Hvad laver du lige nu? 60% 50% 51% (39) 40% 36% (28) 30% 20% 10% 0% 13% (10) Ansat i en virksomhed Under uddannelse Andet I det følgende uddybes forhold omkring fordelingen på de 3 kategorier, herunder også hvad kategorien andet indeholder. Ansat i en virksomhed Langt de fleste af de 39 unge, der i dag er ansat i en virksomhed, er ansat i fuldtids- eller deltidsjob på almindelige vilkår (77 % svarende til 30 unge) 7 personer er ansat i elev- eller læreplads, en enkelt er ansat i job med løntilskud og 1 person har fritidsjob. De unge, der er ansat i en virksomhed, er ikke nødvendigvis ansat i samme virksomhed, som de blev ansat i via High:five: 41 % (16 ud af 39 unge) er fortsat ansat i den virksomhed, som de begyndte med, da de begyndte i High:five 54 % (21 ud af 39 unge) er i dag blevet ansat i en anden virksomhed. 5 % (2 unge) angiver kategorien ved ikke. En tredjedel af de 21 unge, der har skiftet job, arbejder stadig inden for samme branche, som de gjorde, da de begyndte hos High:five (33 % svarende til 7 ud af 21 unge). 62 % (13 ud af 21 unge) har således skiftet branche. En enkelt angiver kategorien ved ikke. De 39 unge, der er ansat i en virksomhed, har fundet deres arbejde på følgende vis: 44 % (17 ud af 39 unge) har fundet deres job på egen hånd 41 % (16 ud af 39 unge) har fået hjælp af High:five 15 % (6 ud af 39 unge) har fået jobbet på anden vis, fx gennem deres netværk (familie og venner), fagforening eller en skolevejleder

11 Under uddannelse Blandt de 10 unge, der i dag er under uddannelse, går 5 personer på teknisk skole. De resterende er i gang med andre former for uddannelser; HTX, handelsskole, uddannelse gennem en virksomhed eller et kommunalt projekt. 3 af de unge, der er under uddannelse, har selv fundet og ansøgt deres uddannelse, og har dermed ikke fået hjælp hertil. 3 har fået hjælp af en medarbejder i deres hjemkommune, mens 2 har fået hjælp af High:five. I et enkelt tilfælde er det en virksomhed, der har hjulpet den unge til at komme i uddannelse, mens én angiver, at han har fået hjælp af sin vejleder. Andet 36 % (28 ud af de 77 unge) angiver, at de i dag hverken er ansat i en virksomhed eller er under uddannelse Ud af disse 28 unge angiver 65 % (17 unge), at de er ledige 2 unge afsoner eller venter på at afsone en dom, 1 er i behandling og de resterende 8 angiver anden årsag Størstedelen af de, der angiver anden årsag er sygemeldte, mens nogle er i anden form for beskæftigelse, fx aktivering, samfundstjeneste og produktionsskole. En enkelt person er netop jobmatchet via High:five

12 2. De unges holdninger til High:five I det følgende fremstilles de unges holdninger til High:five og hvilken betydning High:five - ifølge de unge - har haft for deres nuværende situation. 2 ud af de 77, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, har afbrudt besvarelsen undervejs, og derfor er der i visse af de følgende spørgsmål kun opnået besvarelser fra 75 unge. Mentorordningens betydning 33 % (25 ud af 75 unge) af de adspurgte unge svarer, at de havde en mentor tilknyttet på arbejdspladsen, mens de var hos High:five. 55 % (41 ud af 75 unge) svarer, at de ikke havde ikke en mentor tilknyttet, mens 12 % (9 unge ud af 75) svarer ved ikke. Figur 4: Havde du en mentor på arbejdspladsen, mens du var hos High:five? 70% 60% 55% (41) 50% 40% 30% 33% (25) 20% 10% 0% 12% (9) Ja Nej Ved ikke Ud af de 25 unge, som havde en mentor tilknyttet, mener 64 % (16 unge) at de godt kunne være nået dertil, hvor de er i dag, uden deres mentor. 24 % (6 ud af 25 unge) mener ikke, de kunne have opnået det samme uden deres mentor, mens 12 % (3 ud af 25 unge) svarer ved ikke. High:fives betydning De unge er blevet bedt om at vurdere, hvor vigtig High:five har været for dem. De er blevet præsenteret for 9 mulige udsagn, som de har kategoriseret som værende vigtig, ikke vigtig, eller ved ikke. Overordnet set giver de unge udtryk for, at de fleste af udsagnene er vigtige. De forhold ved High:five, som ifølge de fleste unge er vigtige, er at High:five tilbyder job til unge, der ellers kan have svært ved at få job samt at High:five har en stor kontaktflade til forskellige virksomheder og at de ansatte hos High:five er effektive og er i stand til at handle fra den første dag. Resultaterne ses i nedenstående tabel:

13 Tabel 2: Hvad har været vigtigt for dig i High:five projektet? Vigtigt H:F tilbyder job til unge, som ellers kan have svært ved at få job 96 % (72) H:F har en stor kontaktflade til forskellige virksomheder 93 % (70) Ansatte hos H:F er effektive og i stand til at handle fra den første dag 92 % (69) H:F har gode kontakter til kommuner og myndigheder, så de kan hjælpe med at få alting på plads H:F har støttet mig undervejs i forløbet på en virksomhed H:F bygger bro ml. fængslet og verden udenfor 87 % (65) 77 % (58) Det er altid den samme medarbejder, man møder i H:F 68 % (51) H:F er et ikke-kommunalt projekt 44 % (33) H:F hjalp mig til at få en mentor på arbejdspladsen* 36 % (27) * Det skal bemærkes, at de unge har skullet angive, om det har været vigtigt, at High:five hjalp med at få en mentor tilknyttet på arbejdspladsen, uanset om de unge har haft en mentor tilknyttet eller ej. Kun 33 % (25 ud af 75 unge) svarer, at de har haft en mentor tilknyttet, og derfor skal dette resultat tages med forbehold. De unge har derudover skulle prioritere, hvad der har betydet mest for dem i forløbet med High:five gennem en prioritering fra 1-5 (med 1 som det vigtigste) Prioriteringerne spreder sig lidt, men de unge vægter højt, at der hos High:five er medarbejdere, der tager de unge alvorligt. Dernæst at de unge får præcis den støtte, de har brug for undervejs i forløbet og at de oplever samt at der er en virksomhed, der giver dem en chance. Resultaterne ses i nedenstående skema: Tabel 3: Hvad betød mest for dig i dit forløb hos High;five? Jeg mødte nogle medarbejdere i H:F, som tog mig alvorligt Jeg fik lige præcis den støtte undervejs fra H:F, som jeg havde brug for Jeg oplevede, at der var en virksomhed, som gav mig en chance Jeg kunne passe et job, så virksomheden var tilfreds med mig % % % % Jeg fik en mentor på arbejdspladsen, som hjalp mig* 1 1 % % % % % 4 5 % % % % % 2 3 % % % 7 9 % % % *Igen skal resultatet tages med forbehold, fordi kun 33 % (25 ud af 75 unge) svarer, at de har haft tilknyttet en mentor. 4 5 % 8 11 % 1 1 % 9 12 % %

14 Tilfredshed med High:five 76 % (57 ud af 75 unge) har været tilfredse med High:five 12 % (9 ud af 75 unge) har ikke været tilfredse med High:five 12 % (9 ud af 75 unge) angiver ved ikke. Figur 5: Har du været tilfreds med High:five? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% (57) 12% (9) 12% (9) Tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke Flere af de unge, der har været tilfredse med High:five, angiver som årsag, at High:five har et godt virksomhedsnetværk og har derfor været den direkte grund til, at de unge har fundet arbejde. Det fremhæves også, at medarbejderne hos High:five bekymrer sig om de unge og giver opbakning, hvilket er med til at styrke de unge og hjælpe dem til at komme videre. Tre unge fremhæver, at det gik hurtigt med at finde et arbejde, i modsætning til tidligere. En enkelt fremhæver, at High:five har været med til at ændre synet på en plettet straffeattest både hos de unge selv og hos virksomhederne. De unge, der ikke har været tilfredse med High:five, begrunder dette med, at der har været for lange ventetider og manglende opfølgninger. De unge, der svarer ved ikke, har kun benyttet sig af High:five i begrænset omfang. De har oplevet medarbejderne som værende hjælpsomme, men de har ikke rigtig fået noget ud af forløbet jobmæssigt. De 49 unge, der i dag er ansat i en virksomhed eller er under uddannelse, er blevet spurgt, om High:five har afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag: 49 % (24 ud af 49 unge) mener, at High:five har haft afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag 41 % (20 ud af 49 unge) mener ikke, at High:five har haft afgørende betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag 10 % (5 ud af 49 unge) svarer ved ikke

15 Figur 6: Har High:five afgørende betydning for, at du er nået dertil, hvor du er i dag? 60% 50% 40% 49% (24) 41% (20) 30% 20% 10% 0% 10% (5) Ja Nej Ved ikke De resterende 28 unge, der i dag hverken er ansat i en virksomhed eller er under uddannelse, er blevet spurgt, om de har overvejet at kontakte High:five igen. 59 % (16 ud af 28 unge) har overvejet at kontakte High:five igen, 26 % (7 ud af 28 unge) har ikke overvejet at gentage kontakten, mens 15 % (4 ud af 28 unge) svarer ved ikke. Figur 3: Har du overvejet at kontakte High:five igen? 70% 60% 59% (16) 50% 40% 30% 26% (7) 20% 15% (4) 10% 0% Ja Nej Ved ikke De unge, der ikke har overvejet at gentage kontakten, angiver som årsag, at de ikke har brug for det. De unge, der har overvejet at genoptage kontakten angiver, at High:five er en god hjælp til at få arbejde, især fordi det er svært at finde arbejde, når man har en plettet straffeattest. En af de unge, der svarer ved ikke, påpeger, at High:five er gode til at finde arbejde til de unge, men det er problematisk, at man ikke får løn på ordinære vilkår. Derfor er vedkommende ambivalent i forhold til at genoptage kontakten til High:five

16 Metode Besvarelsesprocent Der er 522 unge i HF databasen. Heraf er der 256 unge registreret matchet (dvs. er påbegyndt forløb i en virksomhed). De 256 unge udgør undersøgelsespopulationen for Statusundersøgelsen. Der er 77 besvarelser af spørgeskemaet (heraf har 2 afbrudt besvarelsen før holdningsspørgsmålene, og tæller derfor ikke med ved disse spørgsmål). Besvarelsen i undersøgelsen er på 77/256 = 30 %. En af forklaringerne på denne svarprocent er, at mange af de unges kontaktoplysninger var mangelfulde, dvs. enten forkerte eller fraværende (se metodeafsnit), jf. nedenfor. Undersøgelsens validitet styrkes ved, at de 77 respondenter i statusundersøgelsen har samme aldersfordeling som de 256 matchede unge. Fordelingen mht. til straffeattest er ligeledes stort set den samme. Kontakt til de unge Det er værd at bemærke, at: 1. af de 256 i undersøgelsespopulationen har 207 et mobiltelefonnummer, og de har fået en sms (+en rykker sms) med opfordring til at gå ind og udfylde spørgeskemaet. Af de 207 afsendte sms, er 102 nået frem til vedkommendes mobil. I 72 tilfælde har mobilen været slukket i mere en 1 uge + der er 30 mobiler, som er registreret som blacklistet, og 3 er registreret som uspecificeret fejl. 2. Der er sendt mail til de 76 unge, som er registreret med mail i databasen. Heraf er 11 kommet retur, fordi det ikke var muligt at ramme modtagerens mailboks. 3. Der er sendt breve til i alt 158 personer, heraf er 43 breve kommet retur med fejladresse. Ved svarfristens udløb fredag den 10. oktober, var der 26 besvarelser (10 %). 3 studentermedhjælpere har ringet til de resterende telefonnumre (både mobil og fastnet), hvis ejer ikke havde besvaret vores opkald inden mandag den 13. oktober. Herefter er det lykkedes at få yderligere 51 til at udfylde skemaet. Færre end 10 af de unge, som blev ringet op, ønskede ikke at besvare skemaet. Det vil sige, at næsten alle, det lykkedes at komme i kontakt med, har besvaret skemaet

17 Det har ikke været muligt at få fat på en forholdsvis stor andel af de 256 unge, fordi kontaktoplysningerne i databasen var forkerte/forældede. Det må formodes, at en gruppe af de unge, som det ikke var muligt at få kontakt til, er i en mindre positiv situation mht. arbejde og uddannelse sammenlignet med de 77 unge, som har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Derfor skal statusundersøgelsen tages med et vist forbehold

18 High:five er et landsdækkende virksomhedsdrevet projekt, hvis formål er at sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der ellers vil være i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. Projektgruppen i High:five består af en overordnet projektchef og projektenheder i Storkøbenhavn, Århus, Odense og i Sønderjylland. High:five blev i 2006 igangsat af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere på opfordring af politidirektør Hanne Bech Hansen og med støtte fra beskæftigelsesministeren. Projektet løber frem til udgangen af Styregruppen for High:five har i 2008 igangsat en statusundersøgelse blandt de 256 unge, som har påbegyndt et virksomhedsforløb med hjælp fra High:five. Formålet med statusundersøgelsen har været at få kendskab til, hvad de unge er i gang med nu - er de i beskæftigelse, under uddannelse, ledige eller andet - samt de unges holdninger til High:five. Statusundersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor de unge enten har kunnet besvare spørgsmålene direkte på nettet eller er blevet bedt om at besvare dem i et telefoninterview. Undersøgelsen er gennemført i oktober og afrapporteret i november Undersøgelsen viser, at 51 % af de unge nu er i job. og 13 % er i gang med et uddannelsesforløb. DISCUS har gennemført statusundersøgelsen og udarbejdet nærværende rapport, som kan downloades fra High:fives website: Parallelt med statusundersøgelsen har DISCUS gennemført en 2008-evaluering med særlig fokus på High:fives samarbejde med politi, Kriminalforsorg og kommuner i de regioner, High:five dækker. Evalueringen kan også downloades fra High:fives website.

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.fleksjoblolland.dk

www.fleksjoblolland.dk www.fleksjoblolland.dk Se alle de annonceret fleksjobber samlet: Indeholder alle brancher i alfabetisk orden: Butik og detail Bygge og anlæg Design, formgivning og grafisk arbejde Elever Hotel, restauration,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Østjylland 2. halvår 2015

Østjylland 2. halvår 2015 Østjylland 2. halvår 2015 Erhvervsgruppe Bygge og anlæg Ikke uddannelseskrævende stillingsbetegnelser (ufaglært arbejdsmarked) kloakrørlægger murerarbejdsmand specialarbejder, byggeri Mindre gode jobmuligheder

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Unge i surveyundersøgelser

Unge i surveyundersøgelser Unge i surveyundersøgelser Om svarprocenter og svar Af Esther Nørregård-Nielsen Indhold RSO s erfaringer med dataindsamling Hvad kan motivere Nummerberigelse eller hvordan får man fat i respondenten Er

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Januar 2006 UNDERSØGELSE. Førtidspensionister i løntilskudsjob

Januar 2006 UNDERSØGELSE. Førtidspensionister i løntilskudsjob Januar 2006 UNDERSØGELSE Førtidspensionister i løntilskudsjob Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Om førtidspension og skånejob 6 4. Dataindsamling og metode 9 Spørgeskemaundersøgelsen... 9

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Januar 2008. Evaluering 2007. High:Five Job til unge på kanten

Januar 2008. Evaluering 2007. High:Five Job til unge på kanten Januar 2008 Evaluering 2007 High:Five Job til unge på kanten Indhold Forord 3 1. Konklusioner 4 Modellen for High:Five er afgørende for succes... 4 Samarbejdsplatformen er afgørende for succes... 5 Metoderne

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES SÅ PRÆCIST SOM MULIGT DE NÆVNTE KOPIER SAMT 3 PASFOTO SKAL VEDLÆGGES

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Væksthuset årsrapport 2005 Side

Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side 5 Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset

Læs mere

Evaluering af det sikrede PC-netværk

Evaluering af det sikrede PC-netværk Evaluering af det sikrede PC-netværk Af Natalia Bien og Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 213 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS RESULTATER

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Analyserapport Udgivet 17. juni 2014 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Summary... 4 2.1 Den nye generation af medarbejdere... 4 2.2 HR-administration...

Læs mere

High:five Evaluering 2009

High:five Evaluering 2009 December 2009 VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE High:five Evaluering 2009 Indholdsfortegnelse Forord Historier fra High:fives verden 3 4 Status 2009 5 Fakta om High:fives samarbejdsvirksomheder... 5 Fakta om High:fives

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

EVALUERING 2012. High:five

EVALUERING 2012. High:five Januar 2013 EVALUERING 2012 High:five Et virksomhedsinitiativ for kriminalitetstruede unge Indhold Intro 3 1. Status på match i 2012 5 Jobmatch i 2012... 6 Uddannelsesmatch i 2012... 7 High:fives samarbejdsvirksomheder

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Februar 2013 1 Resumé og anbefalinger De unge korttidsdømte er naturligvis meget forskellige, men fælles for de fleste

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere