Virksomhedsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2015

2 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation... 4 Bestyrelse... 5 Deltagerindflydelse... 6 Vejledning... 6 Værkstedsundervisningen... 6 Boglig undervisning... 7 Valgfag, motion og andre aktiviteter... 8 Ejendomsservice... 8 Smedeværksted... 9 Træværksted Værkstedsbutikken Idræt og Event Køkken Social- og sundhedsværkstedet Pædagog værkstedet IT Support IT Grafisk og design IT Medie Spilværkstedet Værkstedsbaseret STU et 3-årigt uddannelsesforløb Resultater Nyt produktionsskoleværksted Spilværkstedet

3 Første PBE-lærling startet Fokus på fremmøde og det gode undervisningsmiljø Nye arrangementer der har udfordret elever og lærere Flotte udslusningsresultater Fælles kompetenceudvikling individuel kompetenceudvikling Ny STU-Organisering Målsætninger for Fastholdelse af udslusningsresultater Samarbejde om opkvalificering til EUD Portefølje synliggørelse af værkstedernes produktion og læring Forbedre værkstedernes fysiske rammer Arrangementer der udfordrer elever og lærere PBE-lærlinge/elevpladser Samarbejde og synliggørelse af GAP i lokalområdet Samarbejde med Glostrup Kommune om innovation

4 Formål og virksomhed Uddrag fra lov om produktionsskoler (LBK nr. 688 af ) 1 Produktionsskolen tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. 2 Produktionsskoletilbud omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreres med det praktiske arbejde. Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål At styrke deltagernes muligheder og motivation for at uddanne sig, samt øge livskompetencen ved at styrke de menneskelige ressourcer. At styrke de unges personlige udvikling At udvikle de unges evner til at træffe et valg og tage ansvar for egen fremtid At udvikle de unges evner til reelt samarbejde At give de unge mulighed for at indgå i en reel arbejdssituation At lære de unge at forstå vigtigheden af større indsigt/uddannelse som forudsætning for bedre at kunne vælge ens vej i livet At lære de unge at løse udfordringer, udvikle sociale kompetencer, samt skaffe og indlære ny viden At anerkende de unges individualitet og kompetencer, at møde dem hvor de er For at opnå de ønskede mål, er det vigtigt, at deltagerne oplever en tryg og stabil hverdag, med kendte rammer og fornuftige regler, samt voksne de kan og tør stole på, og som vil hjælpe dem i deres bestræbelser på at skabe en meningsfyldt fremtid. At deltagerne oplever værkstedet som et udviklende arbejdsfællesskab, de er en vigtig del af. Endvidere at der stilles krav og udfordringer på et relevant niveau for den enkelte, så de unge får mulighed for at opleve succeser i det daglige, og bliver bevidst om deres egen udvikling. 3

5 Mål for den enkelte deltager Enhver deltager på skolen har sit eget mål med opholdet. Det kan være erhvervsmæssige mål, afklaring, opkvalificering af faglige eller sociale kompetencer, indarbejdelse af rutiner mm. Til støtte og fastholdelse af den enkelte deltagers individuelle mål, udarbejdes der umiddelbart efter start på skolen en forløbsplan i samarbejde mellem deltager og faglærer. Denne plan følges op og evalueres efter behov, minimum hver tredje måned. Deltagerens faglige kompetenceudvikling evalueres og dokumenteres løbende bl.a. ved hjælp af værkstedernes kompetenceark og arbejdet med portefølje. Mission GAP's mission er at skabe et udviklende læringsrum og arbejdsfællesskab for unge som ikke trives i et bogligt indlæringsmiljø, at anerkende de unges individualitet og kompetencer, at møde dem hvor de er, og medvirke til at de opnår mulighed for at skabe sig en værdig og indholdsrig voksentilværelse med uddannelse og job. At de unge styrkes fagligt, socialt og personligt med udgangspunkt i værkstedernes konkrete produktioner og praktiske arbejdsfællesskaber. Vision GAP's vision er, at der sættes fokus på oprettelse af lærepladser, job og ansættelsesmuligheder for de unge i Albertslund og Glostrup, som ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Visionen er, at Albertslund og Glostrups forpligtende partnerskab omkring GAP, på sigt skal være platform for udvikling og etablering af socialøkonomiske virksomheder, jobs på særlige vilkår og understøtte vækst i antallet af jobs, som ikke kræver længerevarende uddannelse, men kan bestrides efter praktisk oplæring. Det er en forudsætning for, at en stor del af områdets unge kan opnå en værdig og indholdsrig plads i samfundet, og dermed bryde den negative sociale arv. GAP skal derfor i lokalsamfundet, være kendt som et alternativt og relevant fagligt læringstilbud, der i tæt samarbejde med lokale virksomheder og lokale praktiksteder, arbejder henimod at styrke de unges erhvervsrettede kompetencer gennem bl.a. praktikforløb og virksomhedsforlagt undervisning. Rammer og organisation Glostrup Albertslund Produktionshøjskole har adresse på Sydvestvej 129 A, 2600 Glostrup. Skolen råder over lejede lokaler fordelt over 3 etager. Skolens værksteder: Ejendomsservice vedligeholdelse og ombygninger på skolen Smedeværksted produktioner primært til eksterne kunder i lokalområdet 4

6 Træværksted renoveringsopgaver samt produktion til skolen og eksterne kunder Værkstedsbutikken udsmykning og kreative produktioner, bl.a. til mødrehjælpen Idræt og event drift af motionslokaler for skolens elever og arrangementer for børne og ungdomsgrupper Køkken drift af skolens kantine Social og sundhedsværkstedet omsorg og service for børn, unge og ældre i kommunen IT Support vedligeholdelse og drift af skolens it udstyr IT Grafisk og design skolens informationsmateriale og hjemmeside IT medie foto og videodokumentation af skolens aktiviteter Spilværksted udvikling og formidling af spil til undervisningsbrug Pædagogværksted - arrangementer for børn og med udgangspunkt i børnenes verden. Teamværkstedet - værkstedsbaseret STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med ASF, generelle indlæringsvanskeligheder eller lign. (etableret efter lov for unge med særlige behov) Desuden administration, vejledning og boglig undervisning. Den daglige ledelse varetages af forstander og viceforstander. Administrationen varetages af forstander, kontormedarbejdere og fast tilknyttet regnskabskonsulent. Dele af elevadministrationen varetages af vejleder. Ledelse, medarbejderrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant står for personalepolitiske spørgsmål, sikkerhedsarbejde og undervisningsmiljø. Der holdes ugentlige personalemøder, 5 6 årlige pædagogiske dage, samt 5 årlige personalemøder med fælles SU-dagsorden. Planlægning af fællesarrangementer er fordelt i grupper med hver deres ansvarsområder. Bestyrelse Skolens bestyrelse består af 2X2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne i Glostrup og Albertslund, desuden 3 medlemmer udpeget af organisationerne i lokalområdet, 1 medlem fra erhvervsskole samt 1 medarbejderrepræsentant. Fra 2014 er organisationerne Erhvervssammenslutningen, 3 F og Landsforeningen Ligeværd. Desuden Københavns Tekniske Skole. Skolens forstander er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsens opgaver og funktioner: At udarbejde virksomhedsplan At udarbejde strategi for skolens udslusning af deltagere At fastlægge regler for deltageres optagelse på skolen At fastlægge budget efter forslag fra skolens leder 5

7 At godkende regnskabet Ansættelse og afskedigelse af skolens leder Deltagerindflydelse Deltagerne støttes i at danne et deltagerråd, for derigennem at få indflydelse på beslutninger og aktiviteter på skolen. Deltagerne inddrages i størst muligt omfang i planlægning af undervisning og produktion på værkstederne, samt fællesaktiviteter som valgfag, temadage mv. Hver mandag holdes et fællesmøde for alle skolens deltagere og lærere, hvor der informeres om aktuelt fra værkstederne, kommende arrangementer mm. Alle kan her komme med kritik eller idéer og forslag til nye tiltag på skolen. Vejledning Mål: At sikre en ordentlig og god modtagelse af den unge, samt medvirke til at opholdet er udviklende. At medvirke til at så mange elever som overhovedet muligt, påbegynder en ungdomsuddannelse. At deltage aktivt i en ordentlig udslusning. Skolen tilbyder vejledning til eleverne, i form af løbende vejledning, varetaget af faglærerne på værkstedet og skolens vejleder. Vejlederen kan inddrages af elev, faglærer eller andre efter behov. Det gælder for såvel generel som individuel information og vejledning. Vejlederen kan også inddrages i forbindelse med praktikforløb og jobsøgning og er ofte bindeled til eksterne vejledere og sagsbehandlere. Arbejdet med forløbsplaner er centralt i den daglige vejledning. Den enkelte elev har mindst 4 forløbssamtaler på et skoleår. Den første finder sted allerede efter 14 dage. Her deltager vejlederen efter behov og aftale mellem elev og faglærer. Vejlederen deltager i øvrigt mindst 1 gang pr. år i en forløbssamtale, normalt i den 2. samtale, som finder sted efter 4 måneders ophold. Det er ligeledes arbejdet med forløbsplanssamtalen som skaber rammen for en mulig dispensation. Dispensation kan bevilges, hvis det skønnes at en elev har behov for ophold i mere end 1 år. Værkstedsundervisningen Skolens vigtigste fundament er de meget forskelligartede værksteder, der spænder fra traditionelle håndværksfag, med vægt på reelle salgbare produktioner, til mere kreative værksteder, som giver deltagerne mulighed for en friere eksperimenterne. Kulturen på værkstederne bærer i høj grad 6

8 præg af de fagområder undervisningen relaterer til, idet det tilstræbes, at deltagerne får en fornemmelse af, hvilke krav der lægges vægt på i det pågældende fag. På trods af de umiddelbare forskelligheder, er det overordnede mål for undervisningen det samme. Grundelementet i undervisningen er praktisk arbejde og produktion, dvs. at det fortrinsvis er igennem arbejdet med produktionen der gøres erfaringer og optages ny læring og erkendelse. Det kan være den rent faglige indlæring: at man bliver god til at svejse, kan bygge en computer eller tilrettelægge et træningsforløb. Skolens ideal sigter dog langt bredere end at deltagerne bliver gode til det fag de arbejder med. Målet er i langt højere grad, at styrke de unges personlige og sociale udvikling, at styrke selvtillid, ansvarlighed og samarbejdsevne samt koncentration og stabilitet. Dermed styrkes forudsætningerne for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det betyder, at undervisningen tilrettelægges, så deltagerne får mulighed for at indgå i reelle arbejdssituationer og ser betydningen af deres arbejde. At arbejdsopgaverne rummer udfordringer på et niveau som er relevant for den enkelte. At samarbejde om produktionerne indgår i videst muligt omfang. At deltagerne inddrages og ansvarliggøres i planlægningen af produktionerne og undervisningen. At deltagerne tildeles ansvar og får reel mulighed for indflydelse inden for de fastsatte rammer. At deltagerne bliver bevidst om deres egen indsats og udvikling. Dermed undervises der på alle værksteder primært med faget frem for i faget. Det betyder at deltagerne ikke kun videreuddanner sig inden for det område de har fulgt på produktionshøjskolen, men gennem arbejdet opnår selverkendelse i forhold til valg af uddannelse, og brede kvalifikationer i forhold til at begå sig på et uddannelsessted eller en arbejdsplads. Boglig undervisning Skolen tilbyder undervisning i dansk og matematik i op til 10 timer om ugen. Undervisningen foregår på mindre hold, med udgangspunkt i den enkeltes niveau og forudsætninger. Målet med undervisningen er at deltagerne tilegner sig boglige færdigheder og arbejdsmetoder så de føler sig bedre rustet til at starte en uddannelse, samt at give deltagerne lyst og mod til at arbejde videre med fagene i deres fortsatte uddannelsesforløb. Vi samarbejder med Albertslund Ungecenter om at tilbyde undervisning i dansk og matematik, med henblik på at deltage i afgangsprøver til juni. Desuden deltager skolen i et satspuljeprojekt, 7

9 som muliggør en udredning af årsager til faglige vanskeligheder, og efterfølgende anvisninger til en målrettet indsats, evt. i form af it støtte. Valgfag, motion og andre aktiviteter Skolen gennemfører valgfag for alle skolens deltagere i 1½ time om ugen. Valgfagene indeholder f.eks. motion, friluftsaktiviteter, kreative fag og kulturelle oplevelser. Desuden har de enkelte værksteder mulighed for at lægge motionsaktiviteter i ugeskemaet, evt. i samarbejde med idrætslinjen. Formålet med valgfagsundervisningen er at give deltagerne oplevelsen af, at de er del af et større fællesskab, få kendskab til skolens øvrige deltagere og ansatte, samt give mulighed for at finde og dyrke nye interesseområder. I enkelte uger og på enkeltdage i løbet af året bryder vi det almindelige skema op, og tilbyder en række kurser/aktiviteter på tværs af værkstederne. Tilbydes der aftenaktiviteter ud over skolens årsplan, er det som ekstra tilbud, hvor det er helt frivilligt at melde sig til, og hvor der kan være tale om en mindre deltagerbetaling. Ejendomsservice Formål/mål: At eleverne får praktisk kendskab til ejendomsservicefaget gennem bl.a. konkrete vedligeholdelsesopgaver. Eleven får oplæring i brug af værkstedets maskiner, med tilhørende sikkerhedsregler. At eleverne får forståelse for materialer og får færdigheder i brug af værktøj. At eleverne lærer om håndværkerkulturen, vigtigheden af stabilitet, omhu, koncentration, samarbejde og ansvarlighed. Styrke elevernes kompetencer og selvværd gennem arbejde med reelle synlige produktioner. Produktion og læring: Primær opgaver for ejendomsservice er vedligeholdelse af skolens bygninger og udenoms arealer samt mindre ombygnings opgaver. Eksterne vedligeholdelses- og ombygningsopgaver løses i mindre omfang. Der tilstræbes en variation i arbejdsopgaverne, så eleverne får mulighed for at prøve forskellige opgavetyper og arbejdsmetoder. Elever med kørekort får mulighed for at opbygge rutine ved kørselsopgaver i skolens biler, samt varetagelsen af den daglige vedligeholdelse af bilerne. Undervisning og læring: Gennem arbejdet med de konkrete vedligeholdelsesopgaver, undervises der i brug af værktøjer, redskaber, materialelære og sikkerhedsregler. Desuden inddrages eleverne i videst muligt omfang i de forskellige processer i forbindelse med opgaver / produktionen. 8

10 Arbejdsmetode: Undervisningen er først og fremmest praktisk baseret, med hovedvægt på reparation, vedligeholdelse og ombygninger. Eleverne samarbejder om opgaverne, så de mere erfarne elever videregiver deres kunnen til nye deltagere. Faglæreren er mester, som fordeler opgaverne og giver individuel instruktion og vejledning. Det tilstræbes, at alle eleverne prøver en eller flere praktikperioder i virksomhed efter eget valg. Evaluering: Der er løbende ros/kritik og vurdering af de opgaver der arbejdes på og de færdige resultater. Elevernes indsats og deres faglige og sociale udvikling bliver løbende evalueret bl.a. på baggrund af arbejdssedler og kompetenceark. Mindst hver tredje måned evalueres der gennem arbejdet med forløbsplanen. Målsætning for 2015: Sætte fokus på den individuelle vejledning af eleverne, ved udvikling af arbejdet med forløbsplaner for at styrke bevidstheden om personlige og faglige kvalifikationer. Afslutte alle maleopgaver på 1. sals gangen. Igangsætte 1. etape af projekt Det grønne areal. Tættere samarbejde med virksomheder om besøg og praktikperioder. Udbygge samarbejdet med erhvervsskolerne bl.a. via udvikling af særlige forløb for produktionsskoleelever i samarbejde med faglærere på erhvervsskolerne. Smedeværksted Formål/mål: At eleverne får praktisk kendskab til smedefaget, får oplæring i brug af smedeværkstedets maskiner, med tilhørende sikkerhedsregler. At eleverne får forståelse for materialer og færdigheder i brug af værktøj. At eleverne lærer om håndværkerkulturen, ansvarlighed og samarbejde. Herunder at udvise respekt for kolleger på værkstedet og i skolen i øvrigt. At styrke elevernes kompetencer og selvværd gennem arbejde med reelle produktioner som afsættes til kunder. Produktion og læring: Primært ordrebaserede produktioner på smedeværkstedet. Der tilstræbes en variation i produktionen, så eleverne får mulighed for at prøve forskellige opgavetyper og arbejdsmetoder. Smedeværkstedet kan sammen med de andre håndværksværksteder stå for dele af vedligeholdelse og ombygninger på skolen, og eleverne med kørekort får mulighed for at opbygge rutine ved kørselsopgaver i skolens biler, samt varetagelsen af den daglige vedligeholdelse af bilerne. Undervisning og læring: Der undervises i brug af værktøjer, materialelære og sikkerhedsregler. Desuden inddrages eleverne i videst muligt omfang i de forskellige processer i forbindelse med produktionen: Møder med kunder, arbejdstegning, materialevalg, beregning af materialeforbrug, 9

11 prisberegning og levering. Teoretisk undervisning i tegning og beregning inddrages i en naturlig sammenhæng med produktionen. Alle elever tilbydes et 26 kursus (kræftcirkulæret: svejsning, slibning og termisk skæring) Arbejdsmetode: Undervisningen er først og fremmest praktisk baseret, med udgangspunkt i produktionen. Eleverne samarbejder om produktionerne, så de mere erfarne elever videregiver deres kunnen til nye elever. Faglæreren er værkfører, som fordeler opgaverne og giver individuel instruktion og vejledning. Det tilstræbes, at alle eleverne prøver en eller flere praktikperioder i virksomhed efter eget valg. Evaluering: Den ordrebaserede produktion stiller store krav til produkternes kvalitet og finish. Der er derfor løbende kritik og vurdering, inden det færdige produkt bliver leveret til kunden. Elevernes indsats, samt faglige og sociale udvikling bliver løbende evalueret gennem arbejdet med værkstedets kompetenceark og ved arbejdet med forløbsplanen ca. hver tredje måned. Der arbejdes med at træne elevens evne til selvkritik. Målsætning for 2015: Sætte fokus på den individuelle vejledning af deltagerne, ved udvikling af arbejdet med forløbsplaner for at styrke bevidstheden om personlige og faglige kvalifikationer. Få styrket elevernes brug af arbejdssedler og opgavebeskrivelser som læringsredskab. Tættere samarbejde med virksomheder om besøg og praktikperioder. Opnå godkendelse og få etableret PBE-lærlingeplads på værkstedet. Træværksted Formål/mål: Formålet med et ophold på træværkstedet er blandt andet at gøre eleverne mere bevidst om egne kompetencer, samt at lære dem noget om håndværkstraditioner og håndværkskultur. Vi arbejder mod at eleverne udvikler sine svage sider, og samtidigt forbedre sine stærke områder. Eleverne vil få oplevelsen af hvordan arbejdet foregår på et værksted og i en produktionsvirksomhed. Elementer som at møde til tiden, overholde indgåede aftaler, behandle arbejdskolleger med respekt og arbejdet med hvordan man opfører sig på en arbejdsplads, er noget af den læring vi betragter som det vigtige og væsentlige vi kan viderebringe til eleverne. Produktion og læring: Vi arbejder primært med ordreproduktion inden for diverse tømrer/snedkeropgaver som f.eks.: Bord/bænkesæt, cykelskure, legehuse, legeredskaber og mange andre spændende projekter, hvor det er eleverne som bliver sat i centrum, som de producerende medarbejdere. Vi bruger også enkelte individuelle opgaver til at bevidstgøre elevens kompetencer. 10

12 Undervisning og læring: Eleverne bliver instrueret i brug og vedligeholdelse af værktøjer og maskiner, samt sikkerhed i forbindelse med produktionen. Desuden indgår materialekendskab, arbejdstegning og beregning i forbindelse med de opgaver der arbejdes med, samt beskrivelse af arbejdsprocesser og produkter til dokumentation af de opnåede færdigheder. Arbejdsmetode: Undervisningen er baseret på praktiske opgaver, i form af produktion til salg eller brug på skolen, suppleret med øvelsesopgaver hvor der undervises i brug af særlige teknikker med henblik på senere produktioner. Der samarbejdes om produktionerne, så erfarne elever videregiver deres kunnen til nye deltagere. Eleverne deltager som oftest i hele arbejdsprocessen, fra beregning og tilbudsgivning, til tegning, produktion og kvalitetskontrol, for derigennem at få en bred indsigt i kravene til arbejdet. Værkstedets arbejde kan foregå både ude og inde. Evaluering: Der er løbende kritik/ros/vurdering af de opgaver der arbejdes på, samt elevernes engagement og læring i forhold til de konkrete produktioner og projekter. Hvert projekt afsluttes med en gennemgang af arbejdsprocesser og de færdigheder der er opnået i forbindelse med arbejdet. Elevernes indsats og faglige, sociale og personlige udvikling bliver desuden vurderet løbende i forbindelse med kompetencearket og forløbsplanssamtalerne. Målsætning for 2015: Eleverne skal i større omfang bevidstgøres om deres medansvar for værksted, produktioner og ansvar for hinandens trivsel. Værkstedets kompetenceark skal omsættes til en kompetencetavle, der er dagligdagen kan synliggøre elevernes opnåede kompetencer, både fagligt og socialt. Der skal arbejdes mod at alle eleverne har egen portefølje-mappe, der beskriver deres forskellige projekter, arbejdsopgaver og opnåede læring. Synliggøre årsplan/skema/kalender på deres skab. Værkstedsbutikken Formål/mål: I værkstedsbutikken arbejder vi projektorienteret. Målet er af få eleverne til at blive bevidste om egne evner og styrker. De skal opleve succes, og ved at afprøve og øve mestring, opnås det. Eleverne skal have tryghed til at turde og turde fejle. Vi skal vække elevernes nysgerrighed og give dem lyst og energi til videre udvikling. Det er målet på Værkstedsbutikken at eleverne: Opøver samarbejdsevner, lærer at deltage i arbejdsprocesser, samt lærer at tage ansvar for egne og fælles produktioner. Udvikler interesse for det kreative arbejdsområde og får et indblik i og en forståelse for den kreative proces. Gennem arbejdet med varierende produktioner, får kendskab til flere grundteknikker. Gennem arbejde og samarbejde, forstår fordelene ved forskellighed og gensidig respekt. Lærer at en positiv tilgang til de stillede opgaver og arbejdsrutiner, øger deres egen læring. 11

13 Deltager i alle dele af produktionen herunder eks. udregning af produktpriser og betjening af kunder. Lære at være en stabil og arbejdsom arbejdskraft. Erfarer at det at gøre noget godt for andre = at gøre noget godt for sig selv. Produktion og læring: Som hovedproduktion har vi et samarbejde med Mødrehjælpen, hvor vi syr børneting til deres butikker som de så sælger. Vi syr produkterne af genbrugsstoffer, vi indsamler i lokalområdet. Vi sælger også de produkter vi syr i vores værkstedsbutik, samt på diverse skoler og markeder. Vi har produktion til Åbent Hus og til forskellige projekter i lokalsamfundet, som f.eks. Kulturnatten. Vi laver bl.a. dekorationer til skolens arrangementer, og vi tager imod bestillinger på store og små opgaver. Undervisning og læring: Der undervises i syning, materialelære, idéudvikling, dansk og matematik integreres i størst muligt omfang i arbejdet omkring produktionerne. Derudover undervises i forskellige emner såsom tegning/maling, stil, design, kost, livsstil, motion, samfundsforhold og dagligdags liv. Eleverne inddrages i videst muligt omfang i de forskellige processer i forbindelse med planlægning af værkstedsundervisningen. Som inspiration til hverdagen og projekterne tager vi på ture ud af huset såsom museumsbesøg og teaterture. Turene har både et fagligt og et socialt formål, og skal fremme elevernes nysgerrighed og styrke samværet på værkstedet. Derudover læser vi artikler, ser film og dokumentarudsendelser. Arbejdsmetode: Undervisningen er først og fremmest praktisk baseret med vægt på produktionen. Instruktionen er primært individuel, nogle gange med fællesinstruktion/gennemgang af et teoretisk oplæg. Der veksles mellem individuelle opgaver og opgaver der kræver samarbejde med andre. Eleverne har en portefølje-mappe hvor de skal gemme det de har lavet fx via billeder af deres produktioner. Evaluering: Der evalueres fælles efter hvert projekt. Den individuelle evaluering foregår i forbindelse med Forløbsplanssamtaler og udfyldelse af kompetenceark for værkstedet. Derudover tages der hver uge en snak om hvordan stemningen er på holdet via værkstedets Moodboard. Evalueringen har til formål at øge elevens selvværd og selvindsigt, bevidsthed om opnået læring, realistisk forestilling om egen formåen, samt at sætte sig nye mål. Målsætning for 2015: Integrere dansk og matematik i undervisningen omkring produktionerne. Tættere samarbejde med erhvervsskoler (CPH West bl.a.) Samarbejde med Familiens Hus i Taastrup omkring oprettelse af en systue Fokus på salg på diverse markeder af vores produkter 12

14 3 årlige afleveringer til Mødrehjælpen af vores produkter Blive bedre til at gøre eleverne bevidste om egne evner og lære dem stolthed omkring at kunne et håndværk. Synliggøre at deres arbejde gør en forskel Fokus på portefølje og synliggøre læringsprocesserne ved hjælp af tekst og billeder Idræt og event Formål/mål: At styrke og udvikle kvalifikationer som udholdenhed, stabilitet, ansvarlighed, koncentration, selvtillid, hjælpsomhed og samarbejdsevne. At eleverne styrkes fysisk, personligt og socialt, med henblik på at være bedre rustet til at fastholdevidere uddannelsesforløb, eller arbejde. At træne eleverne i at være idrætsguider for de andre elever på skolen samt planlægge undervisning for andre. At eleverne prøver et stort udbud af forskellige idrætsaktiviteter og derved opnår kvalifikationer og får interesse for et fortsat aktivt fritidsliv. At eleverne gennem planlægning og udførelse af et arrangement får trænet budget og drejebog Produktion og læring: Produktionen består bl.a. af: At eleverne er idrætsguider for de andre elever på skolen, via forløb i skolens motionslokale. At eleverne er lærere for en 1. klasse, en dag om ugen. At eleverne står for planlægning og afholdelse af idrætsstævner for andre. At eleverne i samarbejde med andre aktører planlægger og gennemfører forskellige events og arrangementer. Til opgaven med at styre et motionslokale, hører også rengøring af lokalerne, maskinerne og omklædningsrum. Endvidere består produktionen af undervisning, hvor deltagerne individuelt eller gruppevis står for instruktionen af holdet i udvalgte discipliner, eksempelvis i idrætsgrene hvor de i kraft af deres deltagelse i klubvirksomhed er eksperterne. Idræt og event står for gennemførelsen af et antal arrangementer årligt for skolens øvrige elever. Desuden arrangerer Idræt og event en række stævner for andre skoler. Idræt og event arrangerer og igangsætter motionsaktiviteter for skolens øvrige elever. Undervisning og læring: Der undervises i anatomi, fysiologi, kost og ernæringslære, træningslære, træningsplanlægning samt planlægning og gennemførelse af event. Der undervises i 13

15 idrætsgrene efter elevernes interesser og forudsætninger, herunder teknisk og taktisk træning. Endvidere i sammensætning af opvarmnings og grundtræningsprogrammer. Der lægges vægt på et meget bredt udvalg af idrætsdiscipliner frem for specialisering. Ud over idræt inddrages også kulturelle aktiviteter med besøg på diverse museer og udstillinger, samt ture til styrkelse af fællesskabet i gruppen. Vi underviser også i individuelle/gruppe kurser såsom engelsk, rygestop og borgerservice. Arbejdsmetode: Undervisningen består for langt størstedelen af praktisk idræt, ved deltageres og lærers aktive medvirken i forskellige idrætsaktiviteter. Eleverne inddrages i planlægningen af aktiviteterne, og får derigennem mulighed for at udvikle deres evne som guider, ved at få ansvar for gennemførelsen. Evaluering: Der er løbende fælles evaluering af de forskellige forløb, og elevernes rolle som guide. Evalueringen spiller en væsentlig rolle i det daglige, da det specielt er de personlige kvalifikationer der arbejdes med. De individuelle forløbsplaner evalueres hver tredje måned. Mellem forløbssamtalerne har vi samtaler med alle elever for at følge op på aftaler, praktikansøgninger med videre. Køkken Formål/mål: At eleven får kendskab til arbejdet i et kantinekøkken, og opnår færdigheder inden for fremstilling af; varme retter, kolde retter, hjemmebagt brød og kage, salater, desserter og smørrebrød samt anretning og servering af disse produktioner. At eleven øver og udvikler samarbejdsevner, udholdenhed og koncentration samt lærer at tage ansvar for dagens produktion og efterfølgende rengøring. At eleven får mulighed for at deltage i alle køkkenets funktioner for at øge selvtillid ved at de forskellige processer lykkes. At eleven lærer at arbejde med og udvikle de forskellige sanser og det motoriske arbejde med hænderne. At eleven opnår forståelse og konkrete kompetencer inden for hygiejne og rengøring. Produktion og læring: Køkkenlinjen står for den daglige drift af skolens kantine, med produktion af frokost for op til 140 personer 4 dage om ugen. Målet er en buffet, med stor variation af varme og kolde retter. Køkkenets elever opdeles dagligt, i 3 mindre teams der på skift varetager; Det varme, Det kolde og Det bagende arbejdsområde. Dette sikrer at eleven opnår kendskab og praktisk erfaring inden for alle dele af køkkenets produktion. Ud over den daglige produktion laves der jævnligt særlige arrangementer, som fx temadage, åbent hus, receptioner, brunch etc. Der er også mulighed for at levere mad ud af huset til eksterne arrangementer. 14

16 Undervisning og læring: Den praktiske undervisning viser sig ved læring omkring ergonomi, tilberedningsmetodikker, produkthåndtering, fødevarekendskab, rengøring, redskabshåndtering og hygiejne. Eleverne inddrages i videst muligt omfang menuplanlægning, valg af opskrifter, varemodtagelse og indkøb. Lejlighedsvis bruges eksterne undervisere til at styrke de faglige kompetencer inden for særlige arbejdsområder fx slagter, bager etc. Værkstedsintegreret dansk og regning er en del af hverdagen fx gennem læsning og forståelse af opskrifter, beregning og opmåling af mængder, skilte- og opslagsskrivning etc. I bestemte perioder er der mulighed for at opnå hygiejnecertifikat. Værkstedet tager jævnligt på skolebesøg, messer, udstillinger og andre relevante arrangementer. Turene kan også have overvejende socialt indhold. Arbejdsmetode: Undervisningen er først og fremmest praktisk baseret, med produktionen af den daglige frokost som gennemgående element. Eleverne får hjælp i det omfang det er nødvendigt, men skal i størst muligt omfang tage ansvar for de opgaver de får tildelt, frem til det færdige produkt. Der arbejdes individuelt eller parvis, men med vægt på samarbejde og hjælpsomhed, især hvis andre har svært ved at magte deres opgave. Der lægges stor vægt på engagement og fælles arbejdsindsats, da det kræver fælles ansvar og indsats at blive færdige til deadline. Evaluering: Der er daglig evaluering af værkstedets produkter, og kontant kritik og tilbagemelding, hvis noget ikke er lykkedes optimalt. Det sørger resten af skolens elever for i forbindelse med den daglige frokost. Holdets samarbejdsevner, og den enkelte udbytte af undervisningen foregår løbende via kompetenceark og i forbindelse med forløbsplan og forløbssamtaler. Målsætning for 2015: Fortsætte det tætte samarbejde med erhvervsuddannelserne på køkkenområdet; Slagteriskolen og Hotel- og restaurantskolen med henblik på at lette overgangen til kompetencegivende uddannelse. Deltage I Folkekøkkenet under Folkemødet på Bornholm, juni 2015 Udvikle og producer en kogebog med de bedste opskrifter fra køkkenet Udvide samarbejdet med de andre værksteder Eleverne skal inddrages mere i menuplanlægningen og være med til at udvikle og videreudvikle opskrifter vi bruger i køkkenet Fortsat afholde øvelsesdage og faste praktikuger for eleverne. 15

17 Social- og sundhedsværkstedet Formål/mål: Målet er at udvikle og styrke den unges personlige, social og faglige evner og kompetencer gennem produktion og opgaver inden for det social- og sundhedsfaglige område. Der er bl.a. fokus på de kompetencer som er anvendelige i forhold til arbejde og uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Produktion og læring: Værkstedets produktion er primært at organisere og indgå i situationer, hvor den unge skal yde omsorg for andre mennesker. Dette kan for eksempel være omsorg for ældre på et plejehjem (snakke med dem, spille spil med dem, mm.), lege med børn fra en børnehave eller snakke, lave mad og spille spil med flygtninge på et asylcenter. Vi samarbejder med skolens Pædagogiske værksted ift. at give eleverne mulighed for at være kreativ og samtidig øve sig i at lave kreative projekter (fx klippe, klistre, tegne, male, mm.). Projekterne er oftest en del af forberedelsen af arrangementer for børn (fx. fastelavnsfest, sørøverfest og julegaveværksted). Værkstedet har også ansvaret for den daglige rengøring af en del af skolens fællesområder (2 dage om ugen). Undervisning og læring: Der undervises teoretisk i forskellige faglige områder i relation til værkstedets produktion inden for social og sundhedssektoren. Det er bl.a. kost, ernæring, psykologi, omsorgspleje, pædagogik og meget andet. Derudover taler og debatterer vi meget, bruger film og dokumentarudsendelser som diskussionsoplæg, laver gruppearbejde og øver os i at fremvise emner foran hinanden. Man kommer til at arbejde alene, men også i små grupper. Alle disse ting er med til at styrke den enkeltes selvforståelse, selvtillid, generelle viden og sociale kompetencer så man kompetent kan være med i den daglige produktion og undervisning. Arbejdsmetode: Værkstedet har en god balance mellem praksis og tilhørende teori. Det forventes at alle er aktivt deltagende i alle de forskellige aktiviteter vi laver. Det er vigtigt at værkstedet opleves som en tryg ramme, hvor produktion og undervisning tilpasses den enkelte elev, og hvor eleven oplever en sammenhæng mellem værkstedets forskellige dele. Evaluering: Vi træner i at reflektere over os selv, andre og livet. Vi øver os i at give konstruktiv feedback til hinanden ift. hvordan man arbejder og er som person. Vi evaluerer løbende hvordan det går den enkelte elev gennem korte månedlige samtaler og gennem længere forløbssamtaler hver tredje måned. Målsætning 2015: At alle elever kommer i praktik i minimum 6 uger. 16

18 At vi har et godt samarbejde med lokale plejehjem, børnehaver, asylcentre og andre institutioner, sådan at eleverne kan få en rigtig god praktisk erfaring som de kan drage fordel af i fremtiden. At elevernes personlige, sociale og faglige målsætninger udvikles og følges nøje op på. Pædagogværkstedet Formål/mål: At eleverne gennem værkstedets produktion og arbejdsfællesskab, udvikler og styrker deres personlige, sociale og faglige kompetencer, så de efterfølgende får mod på og mulighed for at påbegynde en social og sundhedsuddannelse, pædagogisk assistentuddannelse, anden kompetencegivende uddannelser eller kan varetage et arbejde. Produktion og læring: Vores produktion tager udgangspunkt i børnenes verden og den produktion og viden der følger med at arbejde med børn. Vi forbereder arrangementer for børn, som f.eks. julegaveværksted, fastelavns- og sørøverfest. Eleverne er med fra idé-fase, planlægning til afholdelse og afsluttende evaluering. Vi udarbejder en portefølje som er brugbar for den enkelte ift. senere at gennemføre workshops med børn. Vi varetager rengøringen på dele af skolens fælles arealer 2 gange om ugen. Forståelsen af vigtigheden af et rent og sundt indeklima, er af stor betydning for arbejdet med børn. Undervisning og læring: Vi taler og debatterer meget, læser artikler. Gruppe arbejdet er vores arbejdsform når vi arbejder med emmer og vi afslutter hver forløb med at fremlægge for hinanden. Der undervises i forskellige emner der giver indblik i pædagoger og børns verden. Det kan fx være pædagogik, psykologi, børns udvikling, ernæring, kommunikation etc. Vi laver kreative projekter hvor vi klipper, klistrer, tegner, maler, fx laver vi stamtræ, selvportræt, genbrugsprojekt, papmache, trylledej mm. Projekterne bruger vi til forberedelse af vores workshops med børn. Gennem forskellige projekter og samarbejdsøvelser er vores mål at styrke elevernes selvtillid, selvværd, viden, samarbejdsevner og kompetencer. Arbejdsmetode: Vi har en meget praktisk tilgang til undervisningen, uanset om vi beskæftiger os med teori eller konkrete opgaver. Vi har som det som et mål, at få udarbejdet en skriftligt dokumentation til porteføljen, hver gang vi afslutter en emne. Porteføljen er tænkt som et konkret arbejdsredskab eleverne kan bruge når de fx er i praktik eller når de er gået videre til uddannelse eller arbejde. Derudover bruges porteføljen til at dokumentere elevens individuelle forløb på produktionshøjskolen. Evaluering: Eleverne trænes i at reflektere omkring sig selv, andre og livet. Eleverne giver hinanden feedback. Eleverne modtager konstruktiv kritik fra lærerne ift. deres indsats på fx opgaver hvor der skal ydes menneskelig omsorg etc. Eleverne evalueres løbende med månedlige 17

19 korte samtaler med lærerne. Hver 3. måned afholdes forløbsplansaftaler, her evaluerer og justerer eleven sin forløbsplan og sine målsætninger, sammen med lærerne og vejlederen. Målsætninger 2015: At eleverne kommer i praktik i minimum 6 uger, sådan at eleverne opnår solid praktisk erfaring og afklaring som de kan drage fordel af på en videregående uddannelser og på arbejdsmarkedet. At udvikle samarbejdet med børnehaver i Glostrup og Albertslund område. At implementere værksteds matematik og almen viden i vores hverdags strukturer. At elevernes personlige, sociale og faglige målsætninger videreudvikles, og at der nøje følges op på det. IT Support Formål/mål: Målet er at den enkelte elev får et bredt kendskab til en It supporters arbejde med henblik på at få afklaret sin egen interesse for arbejdsområdet. At eleverne bibringes almen viden fx gennem samtaler, ekskursioner og diverse medier At eleverne får kendskab til Opbygning, samling, reparation og vedligeholdelse af computere Opbygning af netværk Opgradering og installation af styresystemer og kontorprogrammer At eleverne trænes i at deltage i projektarbejder som kræver samarbejde med andre i form af at dele erfaringer, holdninger og idéer At eleverne opøver kompetencer i at yde it-support til kunder Produktion og læring: Værkstedet står for vedligeholdelse af skolens pc er, installation af nye programmer, opgradering, samling og opsætning af nye computere, vedligeholdelse og udbygning af netværk mv. Tilsvarende service kan tilbydes til eksterne kunder. Undervisning og læring: Undervisningen er primært tilrettelagt inden for disse områder: Pc ens opbygning Reparation, opgradering og vedligeholdelse Indkøb, samling og konfiguration Installation af styresystemer og programmer Netværk, inkl. trådløst netværk, sikkerhed m.v. Installation og vedligeholdelse af printere, inkl. netværksprintere Yde support på pc'er, tablets og mobiltelefoner 18

20 Arbejde med relevant software, fx office-produkter og værktøjsprogrammer Vedligeholde og udbygge værkstedets hjemmeside (pc-supporten.dk) Arbejdsmetode: Learning by doing via praktisk problemløsning af konkrete it-sager Teamsamarbejde og gensidig oplæring Teori ad hoc udgangspunkt i de enkelte produktioner/projekter Der skiftes mellem teoretisk undervisning og praktisk udførelse af opgaver. Der arbejdes ofte i teams, hvor elever med større erfaring videregiver deres viden til nye deltagere. Evaluering: Værkstedets og egen indsats vurderes løbende gennem hele forløbet, bl.a. via kompetencearket. Den enkelte elev vil i samarbejdet med læreren få evalueret sin forløbsplan en gang i kvartalet. Der gives kritik og vejledning på det udførte arbejde løbende. Hver elev har mulighed for at dokumentere udførte undervisnings og arbejdsopgaver som portefølje, gerne tilgængelig på nettet. Målsætning 2015: At give tilfredsstillende service til skolen og eksterne kunder At give eleven en positiv oplevelse ved teamarbejde At vedligeholde og evt. udbygge skolen netværk At udbygge det samarbejde med erhvervsskolen der er etableret ifm. godkendelse af PBElærling. At finde nye arbejdsopgaver til værkstedet Opbygge "Sydvestvejens Servicecenter" som en del af PBE-lærlingens kompetencegivende arbejdsopgaver. Værkstedet vil arbejde på at få opdyrket en kundekreds med henblik på at sikre en vis indkomst og give eleverne en realistisk oplevelse af arbejdets karakter. IT Grafisk og design Formål/mål: At eleverne igennem et kreativt, kunstnerisk og designfagligt arbejdsmiljø, får styrket sine kompetencer i forhold til samarbejdsevne, ansvarsfølelse og tro på egne evner. At udvikle elevens kreative og æstetiske tankegang gennem arbejdet med grafisk produktion, formgivning og visuel kommunikation. 19

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Glostrup Albertslund. Produktions. højskole. Vi vil gøre en indsats hvad gør du?

Glostrup Albertslund. Produktions. højskole. Vi vil gøre en indsats hvad gør du? Glostrup Albertslund Produktions højskole Vi vil gøre en indsats hvad gør du? Vi er klar er du klar? Test dig selv!! Hvad er Glostrup Albertslund Produktionshøjskole GAP? GAP er et uddannelsestilbud baseret

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Produktionshøjskolen Djursland

Produktionshøjskolen Djursland Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for 2015 1. Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Aktivitets- og Handleplanen 2012 Værksted Tekstil & Design

Aktivitets- og Handleplanen 2012 Værksted Tekstil & Design Aktivitets- og Handleplanen 2012 Værksted Tekstil & Design Præsentation af værkstedet På Tekstil og Design er den vigtigste faglige opgave at sy eller skabe opgaver, som er bestilt af vores kunder. Kunderne

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv i forhold til, at arbejde med børn og ældre. Vi vil

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Animationlinjens elevhåndbog

Animationlinjens elevhåndbog 2013 Animationlinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Animationslinjen Lidt om TV-linjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Animationslinjen

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere