Virksomhedsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2015

2 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation... 4 Bestyrelse... 5 Deltagerindflydelse... 6 Vejledning... 6 Værkstedsundervisningen... 6 Boglig undervisning... 7 Valgfag, motion og andre aktiviteter... 8 Ejendomsservice... 8 Smedeværksted... 9 Træværksted Værkstedsbutikken Idræt og Event Køkken Social- og sundhedsværkstedet Pædagog værkstedet IT Support IT Grafisk og design IT Medie Spilværkstedet Værkstedsbaseret STU et 3-årigt uddannelsesforløb Resultater Nyt produktionsskoleværksted Spilværkstedet

3 Første PBE-lærling startet Fokus på fremmøde og det gode undervisningsmiljø Nye arrangementer der har udfordret elever og lærere Flotte udslusningsresultater Fælles kompetenceudvikling individuel kompetenceudvikling Ny STU-Organisering Målsætninger for Fastholdelse af udslusningsresultater Samarbejde om opkvalificering til EUD Portefølje synliggørelse af værkstedernes produktion og læring Forbedre værkstedernes fysiske rammer Arrangementer der udfordrer elever og lærere PBE-lærlinge/elevpladser Samarbejde og synliggørelse af GAP i lokalområdet Samarbejde med Glostrup Kommune om innovation

4 Formål og virksomhed Uddrag fra lov om produktionsskoler (LBK nr. 688 af ) 1 Produktionsskolen tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. 2 Produktionsskoletilbud omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreres med det praktiske arbejde. Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål At styrke deltagernes muligheder og motivation for at uddanne sig, samt øge livskompetencen ved at styrke de menneskelige ressourcer. At styrke de unges personlige udvikling At udvikle de unges evner til at træffe et valg og tage ansvar for egen fremtid At udvikle de unges evner til reelt samarbejde At give de unge mulighed for at indgå i en reel arbejdssituation At lære de unge at forstå vigtigheden af større indsigt/uddannelse som forudsætning for bedre at kunne vælge ens vej i livet At lære de unge at løse udfordringer, udvikle sociale kompetencer, samt skaffe og indlære ny viden At anerkende de unges individualitet og kompetencer, at møde dem hvor de er For at opnå de ønskede mål, er det vigtigt, at deltagerne oplever en tryg og stabil hverdag, med kendte rammer og fornuftige regler, samt voksne de kan og tør stole på, og som vil hjælpe dem i deres bestræbelser på at skabe en meningsfyldt fremtid. At deltagerne oplever værkstedet som et udviklende arbejdsfællesskab, de er en vigtig del af. Endvidere at der stilles krav og udfordringer på et relevant niveau for den enkelte, så de unge får mulighed for at opleve succeser i det daglige, og bliver bevidst om deres egen udvikling. 3

5 Mål for den enkelte deltager Enhver deltager på skolen har sit eget mål med opholdet. Det kan være erhvervsmæssige mål, afklaring, opkvalificering af faglige eller sociale kompetencer, indarbejdelse af rutiner mm. Til støtte og fastholdelse af den enkelte deltagers individuelle mål, udarbejdes der umiddelbart efter start på skolen en forløbsplan i samarbejde mellem deltager og faglærer. Denne plan følges op og evalueres efter behov, minimum hver tredje måned. Deltagerens faglige kompetenceudvikling evalueres og dokumenteres løbende bl.a. ved hjælp af værkstedernes kompetenceark og arbejdet med portefølje. Mission GAP's mission er at skabe et udviklende læringsrum og arbejdsfællesskab for unge som ikke trives i et bogligt indlæringsmiljø, at anerkende de unges individualitet og kompetencer, at møde dem hvor de er, og medvirke til at de opnår mulighed for at skabe sig en værdig og indholdsrig voksentilværelse med uddannelse og job. At de unge styrkes fagligt, socialt og personligt med udgangspunkt i værkstedernes konkrete produktioner og praktiske arbejdsfællesskaber. Vision GAP's vision er, at der sættes fokus på oprettelse af lærepladser, job og ansættelsesmuligheder for de unge i Albertslund og Glostrup, som ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Visionen er, at Albertslund og Glostrups forpligtende partnerskab omkring GAP, på sigt skal være platform for udvikling og etablering af socialøkonomiske virksomheder, jobs på særlige vilkår og understøtte vækst i antallet af jobs, som ikke kræver længerevarende uddannelse, men kan bestrides efter praktisk oplæring. Det er en forudsætning for, at en stor del af områdets unge kan opnå en værdig og indholdsrig plads i samfundet, og dermed bryde den negative sociale arv. GAP skal derfor i lokalsamfundet, være kendt som et alternativt og relevant fagligt læringstilbud, der i tæt samarbejde med lokale virksomheder og lokale praktiksteder, arbejder henimod at styrke de unges erhvervsrettede kompetencer gennem bl.a. praktikforløb og virksomhedsforlagt undervisning. Rammer og organisation Glostrup Albertslund Produktionshøjskole har adresse på Sydvestvej 129 A, 2600 Glostrup. Skolen råder over lejede lokaler fordelt over 3 etager. Skolens værksteder: Ejendomsservice vedligeholdelse og ombygninger på skolen Smedeværksted produktioner primært til eksterne kunder i lokalområdet 4

6 Træværksted renoveringsopgaver samt produktion til skolen og eksterne kunder Værkstedsbutikken udsmykning og kreative produktioner, bl.a. til mødrehjælpen Idræt og event drift af motionslokaler for skolens elever og arrangementer for børne og ungdomsgrupper Køkken drift af skolens kantine Social og sundhedsværkstedet omsorg og service for børn, unge og ældre i kommunen IT Support vedligeholdelse og drift af skolens it udstyr IT Grafisk og design skolens informationsmateriale og hjemmeside IT medie foto og videodokumentation af skolens aktiviteter Spilværksted udvikling og formidling af spil til undervisningsbrug Pædagogværksted - arrangementer for børn og med udgangspunkt i børnenes verden. Teamværkstedet - værkstedsbaseret STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med ASF, generelle indlæringsvanskeligheder eller lign. (etableret efter lov for unge med særlige behov) Desuden administration, vejledning og boglig undervisning. Den daglige ledelse varetages af forstander og viceforstander. Administrationen varetages af forstander, kontormedarbejdere og fast tilknyttet regnskabskonsulent. Dele af elevadministrationen varetages af vejleder. Ledelse, medarbejderrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant står for personalepolitiske spørgsmål, sikkerhedsarbejde og undervisningsmiljø. Der holdes ugentlige personalemøder, 5 6 årlige pædagogiske dage, samt 5 årlige personalemøder med fælles SU-dagsorden. Planlægning af fællesarrangementer er fordelt i grupper med hver deres ansvarsområder. Bestyrelse Skolens bestyrelse består af 2X2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne i Glostrup og Albertslund, desuden 3 medlemmer udpeget af organisationerne i lokalområdet, 1 medlem fra erhvervsskole samt 1 medarbejderrepræsentant. Fra 2014 er organisationerne Erhvervssammenslutningen, 3 F og Landsforeningen Ligeværd. Desuden Københavns Tekniske Skole. Skolens forstander er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsens opgaver og funktioner: At udarbejde virksomhedsplan At udarbejde strategi for skolens udslusning af deltagere At fastlægge regler for deltageres optagelse på skolen At fastlægge budget efter forslag fra skolens leder 5

7 At godkende regnskabet Ansættelse og afskedigelse af skolens leder Deltagerindflydelse Deltagerne støttes i at danne et deltagerråd, for derigennem at få indflydelse på beslutninger og aktiviteter på skolen. Deltagerne inddrages i størst muligt omfang i planlægning af undervisning og produktion på værkstederne, samt fællesaktiviteter som valgfag, temadage mv. Hver mandag holdes et fællesmøde for alle skolens deltagere og lærere, hvor der informeres om aktuelt fra værkstederne, kommende arrangementer mm. Alle kan her komme med kritik eller idéer og forslag til nye tiltag på skolen. Vejledning Mål: At sikre en ordentlig og god modtagelse af den unge, samt medvirke til at opholdet er udviklende. At medvirke til at så mange elever som overhovedet muligt, påbegynder en ungdomsuddannelse. At deltage aktivt i en ordentlig udslusning. Skolen tilbyder vejledning til eleverne, i form af løbende vejledning, varetaget af faglærerne på værkstedet og skolens vejleder. Vejlederen kan inddrages af elev, faglærer eller andre efter behov. Det gælder for såvel generel som individuel information og vejledning. Vejlederen kan også inddrages i forbindelse med praktikforløb og jobsøgning og er ofte bindeled til eksterne vejledere og sagsbehandlere. Arbejdet med forløbsplaner er centralt i den daglige vejledning. Den enkelte elev har mindst 4 forløbssamtaler på et skoleår. Den første finder sted allerede efter 14 dage. Her deltager vejlederen efter behov og aftale mellem elev og faglærer. Vejlederen deltager i øvrigt mindst 1 gang pr. år i en forløbssamtale, normalt i den 2. samtale, som finder sted efter 4 måneders ophold. Det er ligeledes arbejdet med forløbsplanssamtalen som skaber rammen for en mulig dispensation. Dispensation kan bevilges, hvis det skønnes at en elev har behov for ophold i mere end 1 år. Værkstedsundervisningen Skolens vigtigste fundament er de meget forskelligartede værksteder, der spænder fra traditionelle håndværksfag, med vægt på reelle salgbare produktioner, til mere kreative værksteder, som giver deltagerne mulighed for en friere eksperimenterne. Kulturen på værkstederne bærer i høj grad 6

8 præg af de fagområder undervisningen relaterer til, idet det tilstræbes, at deltagerne får en fornemmelse af, hvilke krav der lægges vægt på i det pågældende fag. På trods af de umiddelbare forskelligheder, er det overordnede mål for undervisningen det samme. Grundelementet i undervisningen er praktisk arbejde og produktion, dvs. at det fortrinsvis er igennem arbejdet med produktionen der gøres erfaringer og optages ny læring og erkendelse. Det kan være den rent faglige indlæring: at man bliver god til at svejse, kan bygge en computer eller tilrettelægge et træningsforløb. Skolens ideal sigter dog langt bredere end at deltagerne bliver gode til det fag de arbejder med. Målet er i langt højere grad, at styrke de unges personlige og sociale udvikling, at styrke selvtillid, ansvarlighed og samarbejdsevne samt koncentration og stabilitet. Dermed styrkes forudsætningerne for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det betyder, at undervisningen tilrettelægges, så deltagerne får mulighed for at indgå i reelle arbejdssituationer og ser betydningen af deres arbejde. At arbejdsopgaverne rummer udfordringer på et niveau som er relevant for den enkelte. At samarbejde om produktionerne indgår i videst muligt omfang. At deltagerne inddrages og ansvarliggøres i planlægningen af produktionerne og undervisningen. At deltagerne tildeles ansvar og får reel mulighed for indflydelse inden for de fastsatte rammer. At deltagerne bliver bevidst om deres egen indsats og udvikling. Dermed undervises der på alle værksteder primært med faget frem for i faget. Det betyder at deltagerne ikke kun videreuddanner sig inden for det område de har fulgt på produktionshøjskolen, men gennem arbejdet opnår selverkendelse i forhold til valg af uddannelse, og brede kvalifikationer i forhold til at begå sig på et uddannelsessted eller en arbejdsplads. Boglig undervisning Skolen tilbyder undervisning i dansk og matematik i op til 10 timer om ugen. Undervisningen foregår på mindre hold, med udgangspunkt i den enkeltes niveau og forudsætninger. Målet med undervisningen er at deltagerne tilegner sig boglige færdigheder og arbejdsmetoder så de føler sig bedre rustet til at starte en uddannelse, samt at give deltagerne lyst og mod til at arbejde videre med fagene i deres fortsatte uddannelsesforløb. Vi samarbejder med Albertslund Ungecenter om at tilbyde undervisning i dansk og matematik, med henblik på at deltage i afgangsprøver til juni. Desuden deltager skolen i et satspuljeprojekt, 7

9 som muliggør en udredning af årsager til faglige vanskeligheder, og efterfølgende anvisninger til en målrettet indsats, evt. i form af it støtte. Valgfag, motion og andre aktiviteter Skolen gennemfører valgfag for alle skolens deltagere i 1½ time om ugen. Valgfagene indeholder f.eks. motion, friluftsaktiviteter, kreative fag og kulturelle oplevelser. Desuden har de enkelte værksteder mulighed for at lægge motionsaktiviteter i ugeskemaet, evt. i samarbejde med idrætslinjen. Formålet med valgfagsundervisningen er at give deltagerne oplevelsen af, at de er del af et større fællesskab, få kendskab til skolens øvrige deltagere og ansatte, samt give mulighed for at finde og dyrke nye interesseområder. I enkelte uger og på enkeltdage i løbet af året bryder vi det almindelige skema op, og tilbyder en række kurser/aktiviteter på tværs af værkstederne. Tilbydes der aftenaktiviteter ud over skolens årsplan, er det som ekstra tilbud, hvor det er helt frivilligt at melde sig til, og hvor der kan være tale om en mindre deltagerbetaling. Ejendomsservice Formål/mål: At eleverne får praktisk kendskab til ejendomsservicefaget gennem bl.a. konkrete vedligeholdelsesopgaver. Eleven får oplæring i brug af værkstedets maskiner, med tilhørende sikkerhedsregler. At eleverne får forståelse for materialer og får færdigheder i brug af værktøj. At eleverne lærer om håndværkerkulturen, vigtigheden af stabilitet, omhu, koncentration, samarbejde og ansvarlighed. Styrke elevernes kompetencer og selvværd gennem arbejde med reelle synlige produktioner. Produktion og læring: Primær opgaver for ejendomsservice er vedligeholdelse af skolens bygninger og udenoms arealer samt mindre ombygnings opgaver. Eksterne vedligeholdelses- og ombygningsopgaver løses i mindre omfang. Der tilstræbes en variation i arbejdsopgaverne, så eleverne får mulighed for at prøve forskellige opgavetyper og arbejdsmetoder. Elever med kørekort får mulighed for at opbygge rutine ved kørselsopgaver i skolens biler, samt varetagelsen af den daglige vedligeholdelse af bilerne. Undervisning og læring: Gennem arbejdet med de konkrete vedligeholdelsesopgaver, undervises der i brug af værktøjer, redskaber, materialelære og sikkerhedsregler. Desuden inddrages eleverne i videst muligt omfang i de forskellige processer i forbindelse med opgaver / produktionen. 8

10 Arbejdsmetode: Undervisningen er først og fremmest praktisk baseret, med hovedvægt på reparation, vedligeholdelse og ombygninger. Eleverne samarbejder om opgaverne, så de mere erfarne elever videregiver deres kunnen til nye deltagere. Faglæreren er mester, som fordeler opgaverne og giver individuel instruktion og vejledning. Det tilstræbes, at alle eleverne prøver en eller flere praktikperioder i virksomhed efter eget valg. Evaluering: Der er løbende ros/kritik og vurdering af de opgaver der arbejdes på og de færdige resultater. Elevernes indsats og deres faglige og sociale udvikling bliver løbende evalueret bl.a. på baggrund af arbejdssedler og kompetenceark. Mindst hver tredje måned evalueres der gennem arbejdet med forløbsplanen. Målsætning for 2015: Sætte fokus på den individuelle vejledning af eleverne, ved udvikling af arbejdet med forløbsplaner for at styrke bevidstheden om personlige og faglige kvalifikationer. Afslutte alle maleopgaver på 1. sals gangen. Igangsætte 1. etape af projekt Det grønne areal. Tættere samarbejde med virksomheder om besøg og praktikperioder. Udbygge samarbejdet med erhvervsskolerne bl.a. via udvikling af særlige forløb for produktionsskoleelever i samarbejde med faglærere på erhvervsskolerne. Smedeværksted Formål/mål: At eleverne får praktisk kendskab til smedefaget, får oplæring i brug af smedeværkstedets maskiner, med tilhørende sikkerhedsregler. At eleverne får forståelse for materialer og færdigheder i brug af værktøj. At eleverne lærer om håndværkerkulturen, ansvarlighed og samarbejde. Herunder at udvise respekt for kolleger på værkstedet og i skolen i øvrigt. At styrke elevernes kompetencer og selvværd gennem arbejde med reelle produktioner som afsættes til kunder. Produktion og læring: Primært ordrebaserede produktioner på smedeværkstedet. Der tilstræbes en variation i produktionen, så eleverne får mulighed for at prøve forskellige opgavetyper og arbejdsmetoder. Smedeværkstedet kan sammen med de andre håndværksværksteder stå for dele af vedligeholdelse og ombygninger på skolen, og eleverne med kørekort får mulighed for at opbygge rutine ved kørselsopgaver i skolens biler, samt varetagelsen af den daglige vedligeholdelse af bilerne. Undervisning og læring: Der undervises i brug af værktøjer, materialelære og sikkerhedsregler. Desuden inddrages eleverne i videst muligt omfang i de forskellige processer i forbindelse med produktionen: Møder med kunder, arbejdstegning, materialevalg, beregning af materialeforbrug, 9

11 prisberegning og levering. Teoretisk undervisning i tegning og beregning inddrages i en naturlig sammenhæng med produktionen. Alle elever tilbydes et 26 kursus (kræftcirkulæret: svejsning, slibning og termisk skæring) Arbejdsmetode: Undervisningen er først og fremmest praktisk baseret, med udgangspunkt i produktionen. Eleverne samarbejder om produktionerne, så de mere erfarne elever videregiver deres kunnen til nye elever. Faglæreren er værkfører, som fordeler opgaverne og giver individuel instruktion og vejledning. Det tilstræbes, at alle eleverne prøver en eller flere praktikperioder i virksomhed efter eget valg. Evaluering: Den ordrebaserede produktion stiller store krav til produkternes kvalitet og finish. Der er derfor løbende kritik og vurdering, inden det færdige produkt bliver leveret til kunden. Elevernes indsats, samt faglige og sociale udvikling bliver løbende evalueret gennem arbejdet med værkstedets kompetenceark og ved arbejdet med forløbsplanen ca. hver tredje måned. Der arbejdes med at træne elevens evne til selvkritik. Målsætning for 2015: Sætte fokus på den individuelle vejledning af deltagerne, ved udvikling af arbejdet med forløbsplaner for at styrke bevidstheden om personlige og faglige kvalifikationer. Få styrket elevernes brug af arbejdssedler og opgavebeskrivelser som læringsredskab. Tættere samarbejde med virksomheder om besøg og praktikperioder. Opnå godkendelse og få etableret PBE-lærlingeplads på værkstedet. Træværksted Formål/mål: Formålet med et ophold på træværkstedet er blandt andet at gøre eleverne mere bevidst om egne kompetencer, samt at lære dem noget om håndværkstraditioner og håndværkskultur. Vi arbejder mod at eleverne udvikler sine svage sider, og samtidigt forbedre sine stærke områder. Eleverne vil få oplevelsen af hvordan arbejdet foregår på et værksted og i en produktionsvirksomhed. Elementer som at møde til tiden, overholde indgåede aftaler, behandle arbejdskolleger med respekt og arbejdet med hvordan man opfører sig på en arbejdsplads, er noget af den læring vi betragter som det vigtige og væsentlige vi kan viderebringe til eleverne. Produktion og læring: Vi arbejder primært med ordreproduktion inden for diverse tømrer/snedkeropgaver som f.eks.: Bord/bænkesæt, cykelskure, legehuse, legeredskaber og mange andre spændende projekter, hvor det er eleverne som bliver sat i centrum, som de producerende medarbejdere. Vi bruger også enkelte individuelle opgaver til at bevidstgøre elevens kompetencer. 10

12 Undervisning og læring: Eleverne bliver instrueret i brug og vedligeholdelse af værktøjer og maskiner, samt sikkerhed i forbindelse med produktionen. Desuden indgår materialekendskab, arbejdstegning og beregning i forbindelse med de opgaver der arbejdes med, samt beskrivelse af arbejdsprocesser og produkter til dokumentation af de opnåede færdigheder. Arbejdsmetode: Undervisningen er baseret på praktiske opgaver, i form af produktion til salg eller brug på skolen, suppleret med øvelsesopgaver hvor der undervises i brug af særlige teknikker med henblik på senere produktioner. Der samarbejdes om produktionerne, så erfarne elever videregiver deres kunnen til nye deltagere. Eleverne deltager som oftest i hele arbejdsprocessen, fra beregning og tilbudsgivning, til tegning, produktion og kvalitetskontrol, for derigennem at få en bred indsigt i kravene til arbejdet. Værkstedets arbejde kan foregå både ude og inde. Evaluering: Der er løbende kritik/ros/vurdering af de opgaver der arbejdes på, samt elevernes engagement og læring i forhold til de konkrete produktioner og projekter. Hvert projekt afsluttes med en gennemgang af arbejdsprocesser og de færdigheder der er opnået i forbindelse med arbejdet. Elevernes indsats og faglige, sociale og personlige udvikling bliver desuden vurderet løbende i forbindelse med kompetencearket og forløbsplanssamtalerne. Målsætning for 2015: Eleverne skal i større omfang bevidstgøres om deres medansvar for værksted, produktioner og ansvar for hinandens trivsel. Værkstedets kompetenceark skal omsættes til en kompetencetavle, der er dagligdagen kan synliggøre elevernes opnåede kompetencer, både fagligt og socialt. Der skal arbejdes mod at alle eleverne har egen portefølje-mappe, der beskriver deres forskellige projekter, arbejdsopgaver og opnåede læring. Synliggøre årsplan/skema/kalender på deres skab. Værkstedsbutikken Formål/mål: I værkstedsbutikken arbejder vi projektorienteret. Målet er af få eleverne til at blive bevidste om egne evner og styrker. De skal opleve succes, og ved at afprøve og øve mestring, opnås det. Eleverne skal have tryghed til at turde og turde fejle. Vi skal vække elevernes nysgerrighed og give dem lyst og energi til videre udvikling. Det er målet på Værkstedsbutikken at eleverne: Opøver samarbejdsevner, lærer at deltage i arbejdsprocesser, samt lærer at tage ansvar for egne og fælles produktioner. Udvikler interesse for det kreative arbejdsområde og får et indblik i og en forståelse for den kreative proces. Gennem arbejdet med varierende produktioner, får kendskab til flere grundteknikker. Gennem arbejde og samarbejde, forstår fordelene ved forskellighed og gensidig respekt. Lærer at en positiv tilgang til de stillede opgaver og arbejdsrutiner, øger deres egen læring. 11

13 Deltager i alle dele af produktionen herunder eks. udregning af produktpriser og betjening af kunder. Lære at være en stabil og arbejdsom arbejdskraft. Erfarer at det at gøre noget godt for andre = at gøre noget godt for sig selv. Produktion og læring: Som hovedproduktion har vi et samarbejde med Mødrehjælpen, hvor vi syr børneting til deres butikker som de så sælger. Vi syr produkterne af genbrugsstoffer, vi indsamler i lokalområdet. Vi sælger også de produkter vi syr i vores værkstedsbutik, samt på diverse skoler og markeder. Vi har produktion til Åbent Hus og til forskellige projekter i lokalsamfundet, som f.eks. Kulturnatten. Vi laver bl.a. dekorationer til skolens arrangementer, og vi tager imod bestillinger på store og små opgaver. Undervisning og læring: Der undervises i syning, materialelære, idéudvikling, dansk og matematik integreres i størst muligt omfang i arbejdet omkring produktionerne. Derudover undervises i forskellige emner såsom tegning/maling, stil, design, kost, livsstil, motion, samfundsforhold og dagligdags liv. Eleverne inddrages i videst muligt omfang i de forskellige processer i forbindelse med planlægning af værkstedsundervisningen. Som inspiration til hverdagen og projekterne tager vi på ture ud af huset såsom museumsbesøg og teaterture. Turene har både et fagligt og et socialt formål, og skal fremme elevernes nysgerrighed og styrke samværet på værkstedet. Derudover læser vi artikler, ser film og dokumentarudsendelser. Arbejdsmetode: Undervisningen er først og fremmest praktisk baseret med vægt på produktionen. Instruktionen er primært individuel, nogle gange med fællesinstruktion/gennemgang af et teoretisk oplæg. Der veksles mellem individuelle opgaver og opgaver der kræver samarbejde med andre. Eleverne har en portefølje-mappe hvor de skal gemme det de har lavet fx via billeder af deres produktioner. Evaluering: Der evalueres fælles efter hvert projekt. Den individuelle evaluering foregår i forbindelse med Forløbsplanssamtaler og udfyldelse af kompetenceark for værkstedet. Derudover tages der hver uge en snak om hvordan stemningen er på holdet via værkstedets Moodboard. Evalueringen har til formål at øge elevens selvværd og selvindsigt, bevidsthed om opnået læring, realistisk forestilling om egen formåen, samt at sætte sig nye mål. Målsætning for 2015: Integrere dansk og matematik i undervisningen omkring produktionerne. Tættere samarbejde med erhvervsskoler (CPH West bl.a.) Samarbejde med Familiens Hus i Taastrup omkring oprettelse af en systue Fokus på salg på diverse markeder af vores produkter 12

14 3 årlige afleveringer til Mødrehjælpen af vores produkter Blive bedre til at gøre eleverne bevidste om egne evner og lære dem stolthed omkring at kunne et håndværk. Synliggøre at deres arbejde gør en forskel Fokus på portefølje og synliggøre læringsprocesserne ved hjælp af tekst og billeder Idræt og event Formål/mål: At styrke og udvikle kvalifikationer som udholdenhed, stabilitet, ansvarlighed, koncentration, selvtillid, hjælpsomhed og samarbejdsevne. At eleverne styrkes fysisk, personligt og socialt, med henblik på at være bedre rustet til at fastholdevidere uddannelsesforløb, eller arbejde. At træne eleverne i at være idrætsguider for de andre elever på skolen samt planlægge undervisning for andre. At eleverne prøver et stort udbud af forskellige idrætsaktiviteter og derved opnår kvalifikationer og får interesse for et fortsat aktivt fritidsliv. At eleverne gennem planlægning og udførelse af et arrangement får trænet budget og drejebog Produktion og læring: Produktionen består bl.a. af: At eleverne er idrætsguider for de andre elever på skolen, via forløb i skolens motionslokale. At eleverne er lærere for en 1. klasse, en dag om ugen. At eleverne står for planlægning og afholdelse af idrætsstævner for andre. At eleverne i samarbejde med andre aktører planlægger og gennemfører forskellige events og arrangementer. Til opgaven med at styre et motionslokale, hører også rengøring af lokalerne, maskinerne og omklædningsrum. Endvidere består produktionen af undervisning, hvor deltagerne individuelt eller gruppevis står for instruktionen af holdet i udvalgte discipliner, eksempelvis i idrætsgrene hvor de i kraft af deres deltagelse i klubvirksomhed er eksperterne. Idræt og event står for gennemførelsen af et antal arrangementer årligt for skolens øvrige elever. Desuden arrangerer Idræt og event en række stævner for andre skoler. Idræt og event arrangerer og igangsætter motionsaktiviteter for skolens øvrige elever. Undervisning og læring: Der undervises i anatomi, fysiologi, kost og ernæringslære, træningslære, træningsplanlægning samt planlægning og gennemførelse af event. Der undervises i 13

15 idrætsgrene efter elevernes interesser og forudsætninger, herunder teknisk og taktisk træning. Endvidere i sammensætning af opvarmnings og grundtræningsprogrammer. Der lægges vægt på et meget bredt udvalg af idrætsdiscipliner frem for specialisering. Ud over idræt inddrages også kulturelle aktiviteter med besøg på diverse museer og udstillinger, samt ture til styrkelse af fællesskabet i gruppen. Vi underviser også i individuelle/gruppe kurser såsom engelsk, rygestop og borgerservice. Arbejdsmetode: Undervisningen består for langt størstedelen af praktisk idræt, ved deltageres og lærers aktive medvirken i forskellige idrætsaktiviteter. Eleverne inddrages i planlægningen af aktiviteterne, og får derigennem mulighed for at udvikle deres evne som guider, ved at få ansvar for gennemførelsen. Evaluering: Der er løbende fælles evaluering af de forskellige forløb, og elevernes rolle som guide. Evalueringen spiller en væsentlig rolle i det daglige, da det specielt er de personlige kvalifikationer der arbejdes med. De individuelle forløbsplaner evalueres hver tredje måned. Mellem forløbssamtalerne har vi samtaler med alle elever for at følge op på aftaler, praktikansøgninger med videre. Køkken Formål/mål: At eleven får kendskab til arbejdet i et kantinekøkken, og opnår færdigheder inden for fremstilling af; varme retter, kolde retter, hjemmebagt brød og kage, salater, desserter og smørrebrød samt anretning og servering af disse produktioner. At eleven øver og udvikler samarbejdsevner, udholdenhed og koncentration samt lærer at tage ansvar for dagens produktion og efterfølgende rengøring. At eleven får mulighed for at deltage i alle køkkenets funktioner for at øge selvtillid ved at de forskellige processer lykkes. At eleven lærer at arbejde med og udvikle de forskellige sanser og det motoriske arbejde med hænderne. At eleven opnår forståelse og konkrete kompetencer inden for hygiejne og rengøring. Produktion og læring: Køkkenlinjen står for den daglige drift af skolens kantine, med produktion af frokost for op til 140 personer 4 dage om ugen. Målet er en buffet, med stor variation af varme og kolde retter. Køkkenets elever opdeles dagligt, i 3 mindre teams der på skift varetager; Det varme, Det kolde og Det bagende arbejdsområde. Dette sikrer at eleven opnår kendskab og praktisk erfaring inden for alle dele af køkkenets produktion. Ud over den daglige produktion laves der jævnligt særlige arrangementer, som fx temadage, åbent hus, receptioner, brunch etc. Der er også mulighed for at levere mad ud af huset til eksterne arrangementer. 14

16 Undervisning og læring: Den praktiske undervisning viser sig ved læring omkring ergonomi, tilberedningsmetodikker, produkthåndtering, fødevarekendskab, rengøring, redskabshåndtering og hygiejne. Eleverne inddrages i videst muligt omfang menuplanlægning, valg af opskrifter, varemodtagelse og indkøb. Lejlighedsvis bruges eksterne undervisere til at styrke de faglige kompetencer inden for særlige arbejdsområder fx slagter, bager etc. Værkstedsintegreret dansk og regning er en del af hverdagen fx gennem læsning og forståelse af opskrifter, beregning og opmåling af mængder, skilte- og opslagsskrivning etc. I bestemte perioder er der mulighed for at opnå hygiejnecertifikat. Værkstedet tager jævnligt på skolebesøg, messer, udstillinger og andre relevante arrangementer. Turene kan også have overvejende socialt indhold. Arbejdsmetode: Undervisningen er først og fremmest praktisk baseret, med produktionen af den daglige frokost som gennemgående element. Eleverne får hjælp i det omfang det er nødvendigt, men skal i størst muligt omfang tage ansvar for de opgaver de får tildelt, frem til det færdige produkt. Der arbejdes individuelt eller parvis, men med vægt på samarbejde og hjælpsomhed, især hvis andre har svært ved at magte deres opgave. Der lægges stor vægt på engagement og fælles arbejdsindsats, da det kræver fælles ansvar og indsats at blive færdige til deadline. Evaluering: Der er daglig evaluering af værkstedets produkter, og kontant kritik og tilbagemelding, hvis noget ikke er lykkedes optimalt. Det sørger resten af skolens elever for i forbindelse med den daglige frokost. Holdets samarbejdsevner, og den enkelte udbytte af undervisningen foregår løbende via kompetenceark og i forbindelse med forløbsplan og forløbssamtaler. Målsætning for 2015: Fortsætte det tætte samarbejde med erhvervsuddannelserne på køkkenområdet; Slagteriskolen og Hotel- og restaurantskolen med henblik på at lette overgangen til kompetencegivende uddannelse. Deltage I Folkekøkkenet under Folkemødet på Bornholm, juni 2015 Udvikle og producer en kogebog med de bedste opskrifter fra køkkenet Udvide samarbejdet med de andre værksteder Eleverne skal inddrages mere i menuplanlægningen og være med til at udvikle og videreudvikle opskrifter vi bruger i køkkenet Fortsat afholde øvelsesdage og faste praktikuger for eleverne. 15

17 Social- og sundhedsværkstedet Formål/mål: Målet er at udvikle og styrke den unges personlige, social og faglige evner og kompetencer gennem produktion og opgaver inden for det social- og sundhedsfaglige område. Der er bl.a. fokus på de kompetencer som er anvendelige i forhold til arbejde og uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Produktion og læring: Værkstedets produktion er primært at organisere og indgå i situationer, hvor den unge skal yde omsorg for andre mennesker. Dette kan for eksempel være omsorg for ældre på et plejehjem (snakke med dem, spille spil med dem, mm.), lege med børn fra en børnehave eller snakke, lave mad og spille spil med flygtninge på et asylcenter. Vi samarbejder med skolens Pædagogiske værksted ift. at give eleverne mulighed for at være kreativ og samtidig øve sig i at lave kreative projekter (fx klippe, klistre, tegne, male, mm.). Projekterne er oftest en del af forberedelsen af arrangementer for børn (fx. fastelavnsfest, sørøverfest og julegaveværksted). Værkstedet har også ansvaret for den daglige rengøring af en del af skolens fællesområder (2 dage om ugen). Undervisning og læring: Der undervises teoretisk i forskellige faglige områder i relation til værkstedets produktion inden for social og sundhedssektoren. Det er bl.a. kost, ernæring, psykologi, omsorgspleje, pædagogik og meget andet. Derudover taler og debatterer vi meget, bruger film og dokumentarudsendelser som diskussionsoplæg, laver gruppearbejde og øver os i at fremvise emner foran hinanden. Man kommer til at arbejde alene, men også i små grupper. Alle disse ting er med til at styrke den enkeltes selvforståelse, selvtillid, generelle viden og sociale kompetencer så man kompetent kan være med i den daglige produktion og undervisning. Arbejdsmetode: Værkstedet har en god balance mellem praksis og tilhørende teori. Det forventes at alle er aktivt deltagende i alle de forskellige aktiviteter vi laver. Det er vigtigt at værkstedet opleves som en tryg ramme, hvor produktion og undervisning tilpasses den enkelte elev, og hvor eleven oplever en sammenhæng mellem værkstedets forskellige dele. Evaluering: Vi træner i at reflektere over os selv, andre og livet. Vi øver os i at give konstruktiv feedback til hinanden ift. hvordan man arbejder og er som person. Vi evaluerer løbende hvordan det går den enkelte elev gennem korte månedlige samtaler og gennem længere forløbssamtaler hver tredje måned. Målsætning 2015: At alle elever kommer i praktik i minimum 6 uger. 16

18 At vi har et godt samarbejde med lokale plejehjem, børnehaver, asylcentre og andre institutioner, sådan at eleverne kan få en rigtig god praktisk erfaring som de kan drage fordel af i fremtiden. At elevernes personlige, sociale og faglige målsætninger udvikles og følges nøje op på. Pædagogværkstedet Formål/mål: At eleverne gennem værkstedets produktion og arbejdsfællesskab, udvikler og styrker deres personlige, sociale og faglige kompetencer, så de efterfølgende får mod på og mulighed for at påbegynde en social og sundhedsuddannelse, pædagogisk assistentuddannelse, anden kompetencegivende uddannelser eller kan varetage et arbejde. Produktion og læring: Vores produktion tager udgangspunkt i børnenes verden og den produktion og viden der følger med at arbejde med børn. Vi forbereder arrangementer for børn, som f.eks. julegaveværksted, fastelavns- og sørøverfest. Eleverne er med fra idé-fase, planlægning til afholdelse og afsluttende evaluering. Vi udarbejder en portefølje som er brugbar for den enkelte ift. senere at gennemføre workshops med børn. Vi varetager rengøringen på dele af skolens fælles arealer 2 gange om ugen. Forståelsen af vigtigheden af et rent og sundt indeklima, er af stor betydning for arbejdet med børn. Undervisning og læring: Vi taler og debatterer meget, læser artikler. Gruppe arbejdet er vores arbejdsform når vi arbejder med emmer og vi afslutter hver forløb med at fremlægge for hinanden. Der undervises i forskellige emner der giver indblik i pædagoger og børns verden. Det kan fx være pædagogik, psykologi, børns udvikling, ernæring, kommunikation etc. Vi laver kreative projekter hvor vi klipper, klistrer, tegner, maler, fx laver vi stamtræ, selvportræt, genbrugsprojekt, papmache, trylledej mm. Projekterne bruger vi til forberedelse af vores workshops med børn. Gennem forskellige projekter og samarbejdsøvelser er vores mål at styrke elevernes selvtillid, selvværd, viden, samarbejdsevner og kompetencer. Arbejdsmetode: Vi har en meget praktisk tilgang til undervisningen, uanset om vi beskæftiger os med teori eller konkrete opgaver. Vi har som det som et mål, at få udarbejdet en skriftligt dokumentation til porteføljen, hver gang vi afslutter en emne. Porteføljen er tænkt som et konkret arbejdsredskab eleverne kan bruge når de fx er i praktik eller når de er gået videre til uddannelse eller arbejde. Derudover bruges porteføljen til at dokumentere elevens individuelle forløb på produktionshøjskolen. Evaluering: Eleverne trænes i at reflektere omkring sig selv, andre og livet. Eleverne giver hinanden feedback. Eleverne modtager konstruktiv kritik fra lærerne ift. deres indsats på fx opgaver hvor der skal ydes menneskelig omsorg etc. Eleverne evalueres løbende med månedlige 17

19 korte samtaler med lærerne. Hver 3. måned afholdes forløbsplansaftaler, her evaluerer og justerer eleven sin forløbsplan og sine målsætninger, sammen med lærerne og vejlederen. Målsætninger 2015: At eleverne kommer i praktik i minimum 6 uger, sådan at eleverne opnår solid praktisk erfaring og afklaring som de kan drage fordel af på en videregående uddannelser og på arbejdsmarkedet. At udvikle samarbejdet med børnehaver i Glostrup og Albertslund område. At implementere værksteds matematik og almen viden i vores hverdags strukturer. At elevernes personlige, sociale og faglige målsætninger videreudvikles, og at der nøje følges op på det. IT Support Formål/mål: Målet er at den enkelte elev får et bredt kendskab til en It supporters arbejde med henblik på at få afklaret sin egen interesse for arbejdsområdet. At eleverne bibringes almen viden fx gennem samtaler, ekskursioner og diverse medier At eleverne får kendskab til Opbygning, samling, reparation og vedligeholdelse af computere Opbygning af netværk Opgradering og installation af styresystemer og kontorprogrammer At eleverne trænes i at deltage i projektarbejder som kræver samarbejde med andre i form af at dele erfaringer, holdninger og idéer At eleverne opøver kompetencer i at yde it-support til kunder Produktion og læring: Værkstedet står for vedligeholdelse af skolens pc er, installation af nye programmer, opgradering, samling og opsætning af nye computere, vedligeholdelse og udbygning af netværk mv. Tilsvarende service kan tilbydes til eksterne kunder. Undervisning og læring: Undervisningen er primært tilrettelagt inden for disse områder: Pc ens opbygning Reparation, opgradering og vedligeholdelse Indkøb, samling og konfiguration Installation af styresystemer og programmer Netværk, inkl. trådløst netværk, sikkerhed m.v. Installation og vedligeholdelse af printere, inkl. netværksprintere Yde support på pc'er, tablets og mobiltelefoner 18

20 Arbejde med relevant software, fx office-produkter og værktøjsprogrammer Vedligeholde og udbygge værkstedets hjemmeside (pc-supporten.dk) Arbejdsmetode: Learning by doing via praktisk problemløsning af konkrete it-sager Teamsamarbejde og gensidig oplæring Teori ad hoc udgangspunkt i de enkelte produktioner/projekter Der skiftes mellem teoretisk undervisning og praktisk udførelse af opgaver. Der arbejdes ofte i teams, hvor elever med større erfaring videregiver deres viden til nye deltagere. Evaluering: Værkstedets og egen indsats vurderes løbende gennem hele forløbet, bl.a. via kompetencearket. Den enkelte elev vil i samarbejdet med læreren få evalueret sin forløbsplan en gang i kvartalet. Der gives kritik og vejledning på det udførte arbejde løbende. Hver elev har mulighed for at dokumentere udførte undervisnings og arbejdsopgaver som portefølje, gerne tilgængelig på nettet. Målsætning 2015: At give tilfredsstillende service til skolen og eksterne kunder At give eleven en positiv oplevelse ved teamarbejde At vedligeholde og evt. udbygge skolen netværk At udbygge det samarbejde med erhvervsskolen der er etableret ifm. godkendelse af PBElærling. At finde nye arbejdsopgaver til værkstedet Opbygge "Sydvestvejens Servicecenter" som en del af PBE-lærlingens kompetencegivende arbejdsopgaver. Værkstedet vil arbejde på at få opdyrket en kundekreds med henblik på at sikre en vis indkomst og give eleverne en realistisk oplevelse af arbejdets karakter. IT Grafisk og design Formål/mål: At eleverne igennem et kreativt, kunstnerisk og designfagligt arbejdsmiljø, får styrket sine kompetencer i forhold til samarbejdsevne, ansvarsfølelse og tro på egne evner. At udvikle elevens kreative og æstetiske tankegang gennem arbejdet med grafisk produktion, formgivning og visuel kommunikation. 19

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Indhold: Præsentation af skolen og dens værdigrundlag s. 2 Øvrige mål for 2015 s. 4 Vejledning s. 5 Undervisning i grundlæggende færdigheder s. 6 Valgfag

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015

VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015 Indeks Indledning... 2 Skolens organisation... 3 Oversigt over Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud... 8 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger. www.erhvervsassistent.dk

Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger. www.erhvervsassistent.dk Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger www.erhvervsassistent.dk Om KUU Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Hovedstaden-Bornholm er et samarbejde mellem 16 institutioner. Til uddannelsen hører

Læs mere

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Cykel Maler Snedker Catering Bibliotek IT grafisk Skomager Kontor og IT Finmekanik Metal og industri Kontor og reception Ejendomsservice / Vicevært

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner stup stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden For unge med psykiske vanskeligheder, psykisk syge eller psykisk sårbare, borderline el. lign. HKI STU 2014

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere