Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Henrik Klitgaard (S) forlod mødet kl Bemærkninger til dagsordenen: Ingen Meddelelser: Borgmesteren meddelte, at han holder ferie i perioden til , og at viceborgmester Kjeld Holm (V) derfor indtræder i borgmesterens funktioner. Borgmesteren orienterede om Kokkedal Slot. Borgmesteren meddelte, at KKU Hovedstanden har bedt om Hørsholm Kommunes holdning til et fremtidigt taxinævn for hele hovedstandsregionen. Hørsholm kommune agter at svare KKR, at man gerne ser, at der arbejdes for et fælles taxinævn. Borgmesteren informerede om, at Direktør for Social og Sundhed Jens-Jakob Jakobsen konstitueres som Kommunaldirektør fra den 1. maj 2007 og indtil kommunaldirektørstillingen besættes. Direktør for Social og Sundhed Jens-Jakob Jakobsen orienterede om medarbejdersituationen på rådhuset. Herudover blev udvalget orienteret om Datatilsynets besøg på rådhuset den Datatilsynets rapport vil blive fordelt til orientering. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-41/07-B Overførsler fra 2006 til Samlet opgørelse Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2006 til De ansøgte overførsler er i alt opgjort til 61,7 mio. kr. fordelt med 44,3 mio. kr. på drift, 27,6 mio. kr. vedrørende anlæg og -10,2 mio. kr. vedrørende udskudte jordsalg og finansiering. Beslutning: Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget godkendt. Under Administration og planlægning udgår overførelse vedr. konsulent til erhvervsstrategi kr Indstilling om overførsler fra Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkendt for så vidt angår overførsler indenfor egen ramme, anlægsoverførsler og overførsler på egen ramme ud over 5 pct.'s grænsen (*-markerede overførsler i bilag 2 til punktet). Øvrige overførsler tilbagevises til de to udvalg med henblik på, at udvalgene prioriterer de resterende overførsler inden for udvalgets samlede mindreforbrug på drift. Indstilling fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkendes alene for så vidt angår overførelse af kr vedr. restbudget til erhvervsudviklingsstrategi. Side 9 Økonomiudvalget Side 3

4 ØU-42/07-B Godkendelse af bilag til kasse- og regnskabsregulativ Administrationen har udarbejdet nye bilag til kasse- og regnskabsregulativet, som fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning: Godkendt. Side 16 ØU-33/07-D Budget Opstart i fagudvalgene Økonomiudvalget indleder budgetproces med at fastsætte dato for drøftelse med CMU (Det Central Medindflydelsesudvalg) og drøfte mål og visioner for udvalgets område. Beslutning: Drøftet, idet forskellige forslag blev fremsat til videre drøftelse på aprilkonferencen. Side 18 ØU-43/07-B Reaktion på udmøntningen af udligningsreformen Oplæg til den videre proces som følge af udmøntningen af udligningsreformen. Beslutning: Økonomiudvalget stemte om følgende forslag: 1. at anmode en advokat om at udarbejde et responsum om sagen, der dels kan danne grundlag for at berigtige den konstaterede fejl som følge af overudligningen, og dels danne grundlag for at kommunen ikke vil blive ramt af en sanktion, såfremt skattestoppet under ét ikke overholdes af kommunerne, selvom Hørsholm Kommunalbestyrelse måtte vedtage en skattestigning for 2008 på op til 0,6 % 2. at kommunen frem til oktober 2007 løbende holder kontakt til andre kommuner i lignende situation 3. at Kommunalbestyrelsen overvejer en retlig reaktion, såfremt kommunen rammes af en sanktion som følge af, af den forudsatte skatteforhøjelse for 2008 besluttes. Økonomiudvalget Side 4

5 Ad 1. Godkendt med stemmerne 7-2, idet Kjeld Holm (V) og Anne Ehrenreich (V) stemte imod. Ad 2. Godkendt. Ad 3. Godkendt med stemmerne 5-2, idet Kjeld Holm (V) og Anne Ehrenreich (V) stemte imod. Peter Antonsen (T) og Hanne Lommer (A) undlod at stemme. Sagen behandles igen i Økonomiudvalget på mødet den 10. maj Side 20 ØU-45/07-B Fastlæggelse af proces og rammer vedrørende beslutning om direktionens fremtidige sammensætning Kommunaldirektørstillingen er pr. 1/ blevet ledig, hvilket har givet anledning til overvejelser om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt for Hørsholm kommune at arbejde videre med en direktion på fire medlemmer eller en direktion bestående af tre medlemmer. Der er i den forbindelse rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på at få rådgivning om den fremtidige størrelse og sammensætning af direktionen. Konsulentchef Morten Knudsen og chefkonsulent Bente Buhl Rasmussen, begge fra KLK, vil deltage i mødet, og nærmere redegøre for den foreslåede proces. Beslutning: Godkendt, idet persongrupper for interviews vil være som følger: de politiske partier, direktionen og borgmesteren. KLK udvælger 3 sammenligningskommuner. Side 22 ØU-44/07-B Rammeaftale for Social- og Specialundervisningsområdet 2008 Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest den 1. maj afgive en redegørelse til Regionsrådet over det forventede behov for det sociale område og specialundervisning for voksne i regionen. Beslutning: Økonomiudvalget Side 5

6 Godkendt. Henrik Klitgaard (B). Side 24 BSU-16/07-B Forslag til visiteringer for specialundervisning i egen kommune for skoleåret 2007/2008, de såkaldte enkeltintegrerede børn Der visiteres 1 gang årligt til børn, der er integreret i de lokale folkeskoler. Beslutning: Godkendt, idet evaluering af visitationsreglerne skal foretages ultimo Side 26 TMU-28/07-B Vejnavn - Kokkedal Nord Bebyggelserne på Kokkedal Nord er udlagt med en ny privat fællesvej med tilslutning til P.M.Dalls Allé. Der skal træffes beslutning om vejnavn. Det er et krav i lov om vejnavne, at en ejendoms adresse skal følge vejnavnet, der hvor indkørslen er eller bliver anlagt, af hensyn til udrykningskøretøjer m.m. Finnanssektorens Pensionskasse bygger på byggefelt nord og JM- Danmark bygger på byggefelt syd. Der er kommet forslag fra de 2 bygherre, og et idé-katalog til vejnavne fra Hørsholm Egns Museum. Beslutning: Godkendt. Side 29 TMU-32/07-B Rundkørsel ved Frederiksborgvej/Ravnsnæsvej - fiberlys Den nye rundkørsel ved Frederiksborgvej/Ravnsnæsvej foreslås anlagt med fiberlys som rundkørslen ved afkørslen 10 Hørsholm Kongevej/Ubberødvej. Endvidere ønskes frigivet et beløb til at dække Økonomiudvalget Side 6

7 de afsluttende udgifter til etablering af rundkørslen. Beslutning: Godkendt med stemmerne 8-1, idet det tillige øger den trafikale sikkerhed. For stemte Uffe Thorndahl (C), Isabella Meyer (C), Morten Slotved (C), Kjeld Holm (V), Anne Ehrenreich (V), Peter Antonsen (T), Hanne Lommer (A) og Henrik Klitgaard (B). Imod stemte Jens Frederiksen (O), der ikke ønskede etablering af fiberlys i rundkørslen. Side 31 TMU-33/07-B Sdr. Jagtvej - Ny belysning Belysningsprojektet er ændret til væghængt belysning på de fredede bygninger, uplight- belysning på Laden og Kavalerboligernes gavle, samt belysning af selve Stolbergstøtten. Det nye forslag giver en ekstra anlægsudgift, men færre driftsudgifter. Beslutning: Godkendt. Side 34 TMU-36/07-B Miljøtilsynsberetning 2006 Miljøtilsynsberetning 2006 er en lovpligtig beretning. Den består dels af indberetningsskemaer, der opgør indsatsen i årsværk, antallet af tilsyn og reaktioner og dels af selve tilsynsberetningen, som er en rapport, der bl.a. indeholder kommunens vurdering af miljøtilsynet. Beslutning: Godkendt. Side 37 Økonomiudvalget Side 7

8 TMU-37/07-B Projektforslag Kokkedal Slot og Golf, fjernvarme Nordforbrænding har fremsendt projektforslag til godkendelse vedr. fjernvarmeforsyning af Kokkedal Slot og Kokkedal Golf Klub. Beslutning: Godkendt. Side 40 KFU -09/07-B Hørsholm Badminton Klub søger om tilskud til renovering af hal Hørsholm Badminton Klub har i forbindelse med omlægning af lånet i Hørsholm Kommune fået foretaget et bygningssyn af Ejendomsservice. Bygningssynet påviste en række behov for renovering af blandt andet badmintonhallens baderum på grund af skimmelsvamp. Hørsholm Badminton Klub har for nærværende ikke ressourcer til selv at iværksætte renoveringsarbejdet. Klubben søger om tilskud på kr. til dette. Beslutning: Godkendt. Side 42 Økonomiudvalget Side 8

9 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-41/07-B Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Overførsler fra 2006 til Samlet opgørelse Resume Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2006 til De ansøgte overførsler er i alt opgjort til 61,7 mio. kr. fordelt med 44,3 mio. kr. på drift, 27,6 mio. kr. vedrørende anlæg og -10,2 mio. kr. vedrørende udskudte jordsalg og finansiering. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget, at Tage stilling til indstillingerne fra fagudvalgene behandle overførsler ud over totalrammestyring på Økonomiudvalgets område indstille overførslerne fra 2006 til 2007 til Kommunalbestyrelsens godkendelse Bilag 1. Driftsoverførsler, totalrammestyring 2. Driftsoverførsler, øvrig drift 3. Anlægsoverførsler Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Fagudvalgene har truffet beslutning om overførslerne fra 2006 til 2007 på følgende møder: Social- og Sundhedsudvalget på mødet d. 26. marts 2007 Børne- og Skoleudvalget på mødet d. 27. marts 2007 Kultur- og Fritidsudvalget på mødet d. 28. marts 2007 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget på mødet d. 28. marts 2007 Teknik- og Miljøudvalget på mødet d. 28. marts 2007 Økonomiudvalget på mødet d. 29. marts 2007 Sagens fakta I forbindelse af udarbejdelse af årsregnskab 2006 opgør administrationen overførslerne fra 2006 til Økonomiudvalget Side 9

10 Regelgrundlaget for overførsler Adgangen til at overføre over- og underskud mellem regnskabsårene følger af kommunens bevillingsregler og reglerne for totalrammestyring. Ifølge reglerne for totalrammestyring kan en selvbærende enhed automatisk overføre et overskud på op til 5 pct. af budgettet af enhedens egen ramme. Budgettet på egen ramme er at regne for enhedens driftsramme, og det er tanken bag totalrammestyring, at +/- 5 pct. er et passende spillerum for almindelige driftsmæssige udsving og mindre opsparinger (1 måneds drift = 8,25 pct. af budgettet). Overskud ud over 5 pct. af budgettet, kan enheden særskilt søge om overførsel af på baggrund af en nærmere begrundelse for anvendelse af overskuddet. Ud over egen ramme opererer totalrammestyringen med begreberne fælles ramme og udenfor rammen. Budget afsat på fælles ramme er øremærket til tværgående formål eller projektformål, der eksempelvis kan være nye politiske mål, og der er derfor ubegrænset overførselsadgang på fælles ramme men til uændret formål. Budget afsat udenfor rammen dækker formål, der er ustyrbare, og der er ikke overførselsadgang. Ud over de driftsområder, der er underlagt totalrammestyring, kan administrationen søge om overførsel vedrørende øvrige driftsområder. Disse overførsler skal være begrundede, og der kan normalt ikke søges overførsel, med mindre der på det samlede politikområde og udvalgsområde er et tilstrækkeligt stort overskud til at dække overførslen. Vedrørende anlægsprojekter, der er bevilget men ikke gennemført inden for året, er der normalt fuld overførselsadgang, med mindre der træffes politisk beslutning om ikke at gennemføre projektet. Særligt om overførsler fra 2006 til 2007 På grund af regeringens trusler om sanktioner ved overskridelse af servicevækstrammen i 2006, bad direktionen med opbakning fra Økonomiudvalget i efteråret 2006 kommunens ledere om at udvise tilbageholdenhed med at forbruge de opsparede midler fra Henstillingen om tilbageholdenhed blev fulgt af en tilkendegivelse om, at de enheder, som måtte komme ud af 2006 med et overskud over 5 pct. af egen ramme, ville kunne ses frem til at få overskuddet overført ubeskåret til Henstillingen er blevet efterlevet af kommunens ledere, idet driftsoverførslerne fra 2006 til 2007 er ca. 18 mio. kr. højere, end overførslerne fra 2005 til I det følgende gennemgås regnskabsresultat og overførselsønskerne på hvert udvalgsområde kort, hvorefter de samlede overførsler gøres op. Teknik- og Miljøudvalget På TMU s område er der et samlet mindreforbrug i regnskab 2006 på 31,9 mio. kr. fordelt med 8,4 mio. kr. vedrørende drift og 23,5 mio. kr. vedrørende anlæg. Ud af Økonomiudvalget Side 10

11 mindreforbruget på drift søges 7,0 mio. kr. overført. Ud af de uforbrugte anlægsmidler søges 20,8 mio. kr. overført. Der er ingen totalrammeoverførsler ud over 5 pct. Børne- og Skoleudvalget På BSU s område er der i 2006 opnået et samlet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede driftsbudget. Heraf vedrører de 1,8 mio. kr. politikområde 34, børn med særlige behov. På politikområde søges overført 0,5 mio. kr. vedrørende DUT-midler til forbedret sagsbehandling. Ud over politikområde 34 er der således på BSU s område et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., og der søges overførsel af 7,6 mio. kr. vedrørende totalrammestyring (såvel under som over de 5 pct.) og 2,1 mio. kr. vedrørende andre driftsformål. BSU blev i indstillingen fra administrationen bedt om at forholde sig konkret til de overførsler, som lå ud over mindreforbruget, jf. kommunens bevillingsregler. BSU har indstillet alle overførsler godkendt. På anlægsområdet søges det samlede mindreforbrug på 2,2 mio. kr. overført Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har i 2006 haft et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på drift på 4,7 mio. kr. og et merforbrug vedr. anlæg på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et reelt merforbrug i ældreplejen på 5,6 mio. kr., mens der har været overskud på ældreinstitutionerne på sammenlagt 4,8 mio. kr. heraf de 2,4 mio. kr. på Breelteparken. Ud over de opgjorte overførsler kommer en indefrossen overførsel på 1,2 mio. kr. vedr. Breelteparkens overførsel af overskud på frit valgs ordningen fra 2005 plus et overskud på omkring en mio. kr. fra samme ordning i Disse overskud undersøges p.t. nærmere. På politikområdet Social og Psykiatri har mindreforbruget været 5,4 mio. kr., hvoraf de 1,7 mio. kr. søges overført. Samlet for SSU er der således tale om foreslåede driftsoverførsler på 6,5 mio. kr. på baggrund af et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Alle overførslerne er enten totalrammebetingede eller tidsforskydninger. På anlægssiden overføres en anlægsindtægt på 1,4 mio. kr. og udskudte anlægsudgifter på 0,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget KFU har i 2006 realiseret et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr. fordelt med 3,77 mio. kr. vedrørende drift og 3,6 mio. kr. vedrørende anlæg. Der søges om overførsel af 3,96 mio. kr. vedrørende drift, dvs kr. mere end overskuddet berettiger til. På anlægssiden søges overførsel af 3,4 mio. kr., idet den afsatte ramme på kr. til Caroline Mathilde Salen ikke forventes anvendt. Økonomiudvalget Side 11

12 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Regnskabet for 2006 viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Ud af dette mindreforbrug indstiller udvalget, at der overføres kr. vedr. restbudget til erhvervudviklingsstrategi - 1 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesordninger kr. vedrørende mindreforbrug på sygedagpenge, som ønskes anvendt til betaling af ekstern aktør i opfølgning af sygedagpengesager Det bemærkes, at mindreforbruget vedrørende sygedagpenge på kr. i 2006 er resultatet, efter der blev givet en tillægsbevilling til forventede merudgifter på 2,8 mio. kr. Økonomiudvalget Regnskabet for 2006 viser et mindreforbrug vedrørende drift på 16,3 mio. kr. Der søges om overførsler i henhold til totalrammestyringsreglerne på 12,4 mio. kr. og udenfor totalrammestyringsreglerne søges om overførsel af 2,5 mio. kr. På Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2007 efterlystes en bedre belysning af årsagen til de ansøgte overførsler ud over totalrammestyring. Særligt vedrørende de 1,3 mio. kr., der søges overført fra direktionens ramme. Midlerne der overføres fra direktionens ramme søges overført til at medfinansiere de kontortilpasninger og medfølgende vedligeholdelsesarbejder, der er en følge af den ændrede rådhusorganisering. Den nye organisering blev besluttet som en konsekvens af Kommunalreformen og beslutningen om at danne Borgerservice. Samlet oversigt over overførsler indstillet af udvalgene Herunder er i tabel 1 opstillet en samlet oversigt over de indstillede overførselsønsker. For hele kommunen under ét betyder overførselsønskerne, at der søges overført 44,1 mio. kr. vedrørende drift ud af et samlet mindreforbrug på 48,5 mio. kr. Økonomiudvalget Side 12

13 Tabel 1. Hele kr./- for overførsel af underskud ell. indtægt Totalrammestyring (op til 5 pct.) Totalrammestyring (ud over til 5 pct.) samt øvrig drift Drift i alt Anlæg Finansforskydninger Overførsler i alt TMU - skat Byudvikling Veje og grønne områder Miljø Bygningsvedligeholdelse TMU - bruger Miljø BSU Institutioner for børn og unge Undervisning Børn og unges sundhed Børn og unge med særlige behov SSU Ældre, Sundhed Social og Psykiatri KFU Kultur Folkeoplysning Trommen Idrætsparken BEU Arbejdsmarked og Job Erhverv og Turisme ØU Redningsberedskab 0 0 Administration og Planlægning Køb og salg af jord og ejendomme Finansiering I alt, herunder skattefinansieret brugerfinansieret Tabel 1 viser, at overførslerne er fordelt på følgende områder: Drift: 44,3 mio. kr. svarende til ca. 5 pct. af budgettet i 2006 Anlæg: 27,6 mio. kr. svarende til ca. 60 pct. af budgettet i 2006 Jordsalgsindtægter: -11,6 mio. kr. Finansforskydninger: 1,3 mio. kr. Der henvises til bilagene 1-3 for en nærmere gennemgang. Lovgrundlag Ifølge 46 i styrelsesloven er Indenrigs- og Sundhedsministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om formen af kommunernes regnskab. Dette gælder bl.a. udarbejdelse af Økonomiudvalget Side 13

14 oversigter til årsregnskabet, herunder en oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt) Tillægsbevilling Drift, anlæg, m.v. Indeværende år Byudvikling Drift Veje og grønne områder Drift Anlæg Miljø, skattefinansieret Drift Bygningsvedligeholdelse Drift Anlæg Miljø, brugerfinansieret Drift Anlæg Institutioner for børn og unge Drift Undervisning Drift Anlæg Børn og unges sundhed Drift Børn og unge med særlige behov Drift Ældre, Sundhed Drift Anlæg Social og Psykiatri Drift Anlæg Kultur Drift Folkeoplysning Drift Anlæg Trommen Drift Idrætsparken Drift Anlæg Erhverv og Turisme Drift Arbejdsmarked og Job Drift Administration og Planlægning Drift Anlæg Køb og salg af jord og ejendomme Anlæg Finansiering Finansforskydning I alt Drift Anlæg Finansforskydninger I alt Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Planlægningsmæssige aspekter Administrationen indarbejder Kommunalbestyrelsens beslutning i beretningen for årsregnskab Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet 21. maj Beslutning Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget godkendt. Økonomiudvalget Side 14

15 Under Administration og planlægning udgår overførelse vedr. konsulent til erhvervsstrategi kr Indstilling om overførsler fra Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkendt for så vidt angår overførsler indenfor egen ramme, anlægsoverførsler og overførsler på egen ramme ud over 5 pct.'s grænsen (*-markerede overførsler i bilag 2 til punktet). Øvrige overførsler tilbagevises til de to udvalg med henblik på, at udvalgene prioriterer de resterende overførsler inden for udvalgets samlede mindreforbrug på drift. Indstilling fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkendes alene for så vidt angår overførelse af kr vedr. restbudget til erhvervsudviklingsstrategi. Økonomiudvalget Side 15

16 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-42/07-B Sagsbehandler: Tom Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Godkendelse af bilag til kasse- og regnskabsregulativ Resume Administrationen har udarbejdet nye bilag til kasse- og regnskabsregulativet, som fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget godkender bilagene til kasse- og regnskabsregulativet. Bilag Bilag til kasse- og regnskabsregulativet. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kasse- og regnskabsregulativet blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i februar ØU- 21/06-B Sagens fakta I forlængelse af det ny kasse- og regnskabsregulativ er der udarbejdet bilag hertil. Disse skal i henhold til bestemmelse i kasse- og regnskabsregulativet forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Udover de fremlagte bilag vil der blive udarbejdet bilag som nærmere beskriver reglerne for betalingskort og afregning af udlæg herunder rejseafregning. Dette sker i forbindelse med etablering af kommunens intern revision. Disse bilag vil ikke blive fremlagt til separat godkendelse, men blot tilføjes til bilagssættet. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 42 stk. 7 Økonomiudvalget Side 16

17 Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 17

18 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-33/07-D Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget Opstart i fagudvalgene Resume Økonomiudvalget indleder budgetproces med at fastsætte dato for drøftelse med CMU (Det Central Medindflydelsesudvalg) og drøfte mål og visioner for udvalgets område. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget: drøfter budget med CMU den 7. juni 2007 drøfter, hvilke mål og visioner der ønskes fremmet i den 4-årige budgetperiode Økonomiudvalget : Godkendt, idet Økonomiudvalget ønsker sagen forelagt igen på Økonomiudvalgets møde den med henblik på evt. at udvide målformuleringer yderligere. Isabella Meyer (C). Bilag 1. Målformulering for området for politikområde 80 Administration og finansiering. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling På Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2007 blev den politiske tids- og arbejdsplan for budget godkendt (punktet ØU-2/07-B). Økonomiudvalget Side 18

19 Sagens fakta Fastsættelse af dato for drøftelse med CMU: I modsætning til kommunens øvrige fagudvalg, bliver der på Økonomiudvalgets område ikke planlagt en egentlig høring af udvalgets interessenter. I stedet deltager CMU på et af Økonomiudvalgets møder, med henblik på en overordnet drøftelse af kommunens budgetsituation i den kommende 4-års periode. Administrationen foreslår, at denne drøftelse finder sted på Økonomiudvalgets møde den 7. juni 2007 Drøftelse af mål og visioner for udvalgets område: Med udgangspunkt i de administrative oplæg til Målformulering for området (bilag 1), skal udvalget drøfte, hvilke mål og visioner der ønskes fremmet i den 4-årige budgetperiode. Der er tale om en overordnet drøftelse, hvor der på nuværende tidspunkt som udgangspunkt ikke indgår økonomiske betragtninger. Resultatet af drøftelsen konkretiseres til en række forslag til mål og visioner, som udvalgsformanden fremlægger på Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference i april Udvalgets forslag til mål og visioner drøftes i plenum på konferencen, og konkretiseres og prioriteres af den samlede Kommunalbestyrelse til et arbejdsgrundlag for den videre proces i fagudvalget. Beslutning Drøftet, idet forskellige forslag blev fremsat til videre drøftelse på aprilkonferencen. Økonomiudvalget Side 19

20 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-43/07-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag GoPro Sagsnummer: Reaktion på udmøntningen af udligningsreformen Resume Oplæg til den videre proces som følge af udmøntningen af udligningsreformen. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Økonomiudvalget stemte om følgende forslag: 1) at anmode en advokat om at udarbejde et responsum om sagen, der dels kan danne grundlag for at berigtige den konstaterede fejl som følge af overudligningen, og dels danne grundlag for at kommunen ikke vil blive ramt af en sanktion, såfremt skattestoppet under ét ikke overholdes af kommunerne, selvom Hørsholm Kommunalbestyrelse måtte vedtage en skattestigning for 2008 på op til 0,6 % 2) at kommunen frem til oktober 2007 løbende holder kontakt til andre kommuner i lignende situation 3) at Kommunalbestyrelsen overvejer en retlig reaktion, såfremt kommunen rammes af en sanktion som følge af, af den forudsatte skatteforhøjelse for 2008 besluttes. Ad 1. Godkendt med stemmerne 7-2, idet Kjeld Holm (V) og Anne Ehrenreich (V) stemte imod. Ad 2. Godkendt. Ad 3. Godkendt med stemmerne 5-2, idet Kjeld Holm (V) og Anne Ehrenreich (V) stemte imod. Peter Antonsen (T) og Hanne Lommer (A) undlod at stemme. Økonomiudvalget Side 20

21 Sagen behandles igen i Økonomiudvalget på mødet den 10. maj Økonomiudvalget Side 21

22 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-45/07-B Sagsbehandler: Jens-Jakob Jakobsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Fastlæggelse af proces og rammer vedrørende beslutning om direktionens fremtidige sammensætning Resume Kommunaldirektørstillingen er pr. 1/ blevet ledig, hvilket har givet anledning til overvejelser om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt for Hørsholm kommune at arbejde videre med en direktion på fire medlemmer eller en direktion bestående af tre medlemmer. Der er i den forbindelse rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på at få rådgivning om den fremtidige størrelse og sammensætning af direktionen. Konsulentchef Morten Knudsen og chefkonsulent Bente Buhl Rasmussen, begge fra KLK, vil deltage i mødet, og nærmere redegøre for den foreslåede proces. Forslag Det indstilles, at sagen drøftes på baggrund af oplæg fra KLK, og at den videre proces og rammerne herfor fastlægges og besluttes. Bilag Bilag hvoraf den foreslåede proces fremgår eftersendes snarest og senest tirsdag 17/ Sagsfremstilling Kommunaldirektørstillingen er pr. 1/ blevet ledig, hvilket har givet anledning til overvejelser om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt for Hørsholm kommune at arbejde videre med en direktion på fire medlemmer eller en direktion bestående af tre medlemmer. Der har i den forbindelse været afholdt møder mellem borgmesteren, 1. viceborgmesteren og stedfortræder for kommunaldirektøren sammen med repræsentanter fra KLK. Disse drøftelser har ført til, at KLK har udarbejdet oplæg til proces og rammer for det videre arbejde med at skabe et beslutningsgrundlag for direktionens fremtidige sammensætning. Økonomiudvalget Side 22

23 På baggrund af det af KLK udarbejdede materiale (som eftersendes), og det oplæg, som konsulenterne vil fremkomme med i mødet, vil det specielt være følgende punkter, som ØU skal tage stilling til: - fastlæggelse af persongrupper, der skal interviewes i forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlag - forslag til emner i interviewguiden for efterfølgende interviewrunde - udvælgelse af sammenligningskommuner, som KLK skal undersøge - eventuel afklaring af øvrige spørgsmål. Beslutning Godkendt, idet persongrupper for interviews vil være som følger: de politiske partier, direktionen og borgmesteren. KLK udvælger 3 sammenligningskommuner. Økonomiudvalget Side 23

24 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-44/07-B Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Rammeaftale for Social- og Specialundervisningsområdet 2008 Resume Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest den 1. maj afgive en redegørelse til Regionsrådet over det forventede behov for det sociale område og specialundervisning for voksne i regionen. Forslag Det forslås at Økonomiudvalget godkender Kommunalbestyrelsens årlige redegørelse for det sociale område og specialundervisning for voksne. Bilag Kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til Regionsrådet Det sociale område og specialundervisning for voksne. Sagsfremstilling Sagens fakta Region Hovedstaden og kommunerne i regionen skal hvert år senest den 15. oktober indgå en rammeaftale om det sociale område og specialundervisning for voksne. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, som skal sikre en åben dialog om udviklingen på det sociale område og specialundervisning for voksne. Aftalen skal sikre, at antallet af sociale tilbud og specialundervisning for voksne, drevet af kommunen eller regionen svarer til behovet. Rammeaftalen bliver til på baggrund af oplysninger fra kommunerne, der indsender deres redegørelse hvert år inden 1. maj. Redegørelsen omfatter: 1) Behovet for og forventede forbrug af de tilbud og de almene ældreboliger, der er omfattet af rammeaftalen, fordelt på målgrupper. Økonomiudvalget Side 24

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 30.04.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.03.2007 kl. 11.30. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.03.2007 kl. 11.30. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 11.30 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 26.03.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2008 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere