Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011"

Transkript

1 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside borgerservice bolig og flytning lejebolig statistikker og boligrapporter. 1. Indledning / baggrund. 2. Lovgrundlaget. 3. Anvisningsaftalen. 4. Boliganvisningen. 5. Anvisninger fordelt på boligorganisation. 6. Lejetab og tab ved fraflytning. 7. Konklusion. Bilag. Diagram gns. husstandsindkomst fordelt på boligselskab. 1. Indledning / baggrund. Ishøj Kommune har siden d. 1. februar 2005 haft 100% anvisning til ledige boliger i de almene boligorganisationer i kommunen. Aftalerne løber indtil videre frem til udgangen af Revideret udkast er fremsendt til boligorganisationerne med forlængelse frem til udgangen af Arbejdernes Andelsboligforening (del af Vejleåparken) Det sociale Boligselskab (Vildtbanegård I, II og III) BO-VEST - Vridsløselille Andelsboligforening (Gadekæret, afd. 12). Ishøj Boligselskab Stenbjerggård (del af Vejleåparken). Ishøj Boligselskab, Søvej Huse, Ishøj Søvej (42 boliger). Formålet med ordningen er at beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger styrkes samt at få flere ressourcestærke familier til kommunen. 2. Lovgrundlaget. Aftalerne om 100% anvisning til kommunen, er indgået efter almenlovens 59, stk. 2, med det formål, at beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger skal styrkes.

2 2 Styringsreformen for den almene sektor pr. 1. januar Folketinget vedtog med lov nr. 490 af 12. juni 2009 at reformere styringen i den almene boligsektor. Formålet med omlægningen er at sikre en mere effektiv og fremadrettet opgaveløsning i kommuner og boligorganisationer. Styringen skal forbedre det lokale samarbejde om at finde løsninger på lokale udfordringer. Styringsreformen er trådt i kraft den 1. januar 2010, og skal sikre at boligorganisationerne lever op til styringsmålsætningerne, og skal årligt indsende en dokumentationspakke til kommunen. IT-platformen findes på Møde vedrørende 2011 er afholdt med boligorganisationerne primo januar Referaterne ligger tilgængelig på kommunens hjemmeside borgerservice bolig og flytning lejebolig statistikker og boligrapporter. Næste møde er aftalt til ultimo Der er indbudt til fællesmøde for alle boligorganisationerne torsdag den 23. august 2012 kl Evt. lovændringer i almenloven, som kan have betydning for aftalerne om 100% anvisning i aftalernes løbetid. Såfremt der sker ændringer i det ved aftalens indgåelse gældende lovgrundlag, og lovændringen vil betyde, at en af parterne bliver stillet ringere end forudsat ved aftalens indgåelse, drøftes aftalens indhold mellem parterne. Såfremt lovændringen vil medføre dokumenterbare økonomiske forandringer for den ene part, kan denne part forlange at blive stillet som forventet ved aftalens indgåelse, eller forlange at aftalen bringes til ophør snarest muligt. Ved andre forandringer i lovgrundlaget, ændres aftalens indhold, således at aftalen til enhver tid overholder det gældende lovgrundlag. Kommunens hæftelser. Kommunens hæftelser følger de bestemmelser, der fremgår af lov om almene boliger m.v. med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Såfremt disse bestemmelser ændres genforhandles aftalen om 100% anvisning. 3. Anvisningsaftalen. Anvisningsaftalen fortsætter med stor succes. Kommunen har udarbejdet udkast til anvisningsaftalen i en ny og mere tydelig form og for en længere periode indtil videre frem til 31. december Udkast er fremsendt til alle boligorganisationerne, og drøftes på fællesmøde den 23. august I den eksisterende samarbejdsaftale dækker Ishøj Kommune følgende:

3 3 Husleje for en ledig lejlighed, dog først efter at lejligheden er fraflyttet og klar til indflytning. Det er en forudsætning for kommunens betaling af huslejetab, at Ishøj Kommune har haft mindst en måned til at udleje lejligheden. Både boligorganisationen og kommunen skal fremme genudlejningen mest muligt, således at fraflytter ikke belastes unødigt med leje i opsigelsesperioden og boligorganisationen risikerer tab ved fraflytning. Istandsættelsesudgift (tab ved fraflytning) for beboere anvist af Ishøj Kommune, såfremt dette ikke bliver betalt af fraflytter. Boligorganisationerne skal forfølge krav mod fraflyttere effektivt. Kommunen skal honorere boligorganisationens istandsættelsesudgift når der foreligger insolvenserklæring i fogedretten eller kravet ved fraflytters død eller gældssanering er konstateret uerholdeligt. Kommunen kontaktes inden kravet sendes til advokat for en drøftelse af, om kravet skal forfølges, eller om kommunen ønsker af afregne uden yderligere forfølgelse af kravet. Boligorganisationen kontakter Ishøj Kommune umiddelbart efter synet af en fraflyttet lejlighed, såfremt beløbet vurderes at overstige indskuddet med kr ,-. Lejetab for uudlejede boliger afregnes månedsvis bagud. 4. Boliganvisningen. Boliganvisningens bemanding er på 3 fuldtidsstillinger og en elev, hvoraf ca. en ½ af fuldtidsstillingerne anvendes til det kommunale tilsyn med boligorganisationerne. Boliganvisningen er en del af Direktionscenteret og beliggende på etage 2 i tilknytning til Borgerservice. Boliganvisningen modtager ca henvendelser om året fordelt på telefoniske- og personlige henvendelser samt på boliganvisningens mailpostkasse. I boliganvisningens opnoterings (KMD boliganvisningssystem) BOLA er der er der i 2011 registreret 374 aktive ansøgere, 550 i bero (afventer - evt. efter eget ønske). 5. Anvisninger i fordelt på boligorganisation. I Boligrapporten 2011 er indtægten for både tilflyttere og fraflyttere beregnet på samme grundlag (årsopgørelsen 2011). Det skal nævnes at den beregnede gennemsnits husstandsindkomst på både tilflyttere og fraflyttere som tidligere rapporter - er beregnet for familieboligerne alene (altså excl. ungdomsboliger, suppplementsrum og hybler). AAB-Vejleåparken.

4 4 Bebyggelsen består af 1240 lejligheder samt 72 familie tagboliger, 42 ældreboliger (i tagetagen) og 359 ungdomsboliger (heraf 48 ungdomsboliger langs Ishøj Boulevard). Kommunen har anvist lejere til 281 boliger (102 familieboliger ungdomsboliger) i Gennemsnitshusstandsindkomst på anviste tilflyttere 2011 var på kr ,- og gennemsnitsindkomsten for fraflytterne var på kr ,- svarende til en gennemsnitsstigning på kr ,- eller 21,84 %. 6 er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere). Der har været 25 interne flytninger, heraf er de 25 sendt til kommunen til godkendelse, fordi lejeren er flyttet til en større/dyrere bolig. Der blev givet 4 afslag på godkendelse. Det Sociale Boligselskab, Vildtbanegård: Bebyggelsen består af 3 afdelinger med i alt lejligheder. Vildtbanegård I: Gennemsnitshusstandsindkomst på anviste tilflyttere 2011 i afd. I var på kr ,- og gennemsnitsindkomsten for fraflytterne var på kr ,- svarende til en nedgang på kr ,- pr. husstand eller 12,63%. 6 er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere). Vildtbanegård II: Gennemsnitshusstandsindkomst på anviste tilflyttere 2011 i afd. II var på kr ,- og gennemsnitsindkomsten for fraflytterne var på kr ,- svarende til en stigning på kr ,- pr. husstand eller 21,13%. 3 er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere). Vildtbanegård III: Gennemsnitshusstandsindkomst på anviste tilflyttere 2011 i afd. III var på kr ,- og gennemsnitsindkomsten for fraflytterne var på kr ,- svarende til en nedgang på kr ,- pr. husstand eller 4,13%. 1 er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere). Hele bebyggelsen: Gennemsnitshusstandsindkomst på anviste tilflyttere 2011 i Vildtbanegård samlet var på kr ,- og gennemsnitsindkomsten for fraflytterne var på kr ,- svarende til en stigning på kr.4.042,- pr. husstand eller 1,21%. I 2011 anviste kommunen 161 boliger (heraf 52 i afd. I, 66 i afd. II og 43 i afd. III) ialt 144 familieboliger + 17 ungdomsboliger). 10 er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere).

5 5 Der har været 88 interne flytninger, heraf er de 30 sendt til godkendelse i kommunen, fordi lejeren er flyttet til en større/dyrere bolig. Der blev givet 4 afslag. BO-VEST, Gadekæret: Bebyggelsen består af 561 lejligheder og 113 supplementsrum. I 2011 anviste kommunen 54 boliger (48 familieboliger og 6 supplementsrum). Gennemsnitshusstandsindkomst på anviste tilflyttere 2011 var på kr ,- og gennemsnitsindkomsten på fraflytterne var på kr svarende til en gennemsnitsstigning på kr ,- pr. husstand eller 3,84 %. Der har været 9 interne flytninger, 6 er sendt til godkendelse hos kommunen fordi lejeren er flyttet til en større/dyre bolig. Der blev givet 2 afslag. 1 er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere). Ishøj Boligselskab / Stenbjerggård -Vejleåparken og Søvej Huse: Stenbjerggård - Vejleåparken (Østergården 1-31 og 2-26) består af 232 lejligheder og 16 nyopførte tagboliger samt 87 ungdomshybler, og herudover består Søvejs Huse af 42 lejligheder. I 2011 anviste kommunen 51 boliger (heraf 28 familieboliger og 23 hybler). Gennemsnitshusstandsindkomst på anviste tilflyttere 2011 var på kr ,- og gennemsnitsindkomsten på fraflytterne på kr ,- svarende til en stigning på kr ,- pr. husstand, eller 4,24%. Der har været 7 interne flytninger i Stenbjerggård og Søvej Huse, heraf er de 4 sendt til godkendelse i kommunen, fordi lejeren er flyttet til en større/dyre bolig. Der blev givet 0 afslag. 2 er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere). 6. Lejetab og tab ved fraflytninger: AAB -Vejleåparken. Lejetab i AAB-Vejleåparken i 2011 er opgjort til kr ,- Tab ved fraflytning i 2011: kr ,37 (krav for 3 år er fremsendt juni 2011 sag verserer). Det fremsendte krav fra AAB på kr ,37 er umiddelbart afvist af kommunen fordi det fremsendte beløb langt overstiger fremsendte krav fra de øvrige 3 boligselskaber i Ishøj. Kommunen og AAB er i dialog, og der forhandles om en løsning.

6 6 Det sociale Boligselskab, Vildtbanegård: Lejetab i Vildtbanegård i 2011 er opgjort til kr ,- Tab ved fraflytning i 2011: kr ,- BO-VEST, Gadekæret: Lejetab i Gadekæret i 2011 er opgjort til kr ,- Tab ved fraflytning i 2011: kr ,94,- Stenbjerggård -Vejleåparken og Søvej Huse: Lejetab i Stenbjerggård -Vejleåparken i 2011 er opgjort til kr ,- Lejetab i Søvej Huse i 2011 er opgjort til kr ,- Tab ved fraflytning i Stenbjerggård i 2011: kr. 0,- Tab ved fraflytning i Søvej Huse i 2011: kr. 0,- Krav vedr. tab ved fraflytning i 2011 er fremsendt i Alle 4 boligområder: Det samlede lejetab har i 2011 udgjort kr ,-. Der var skønsmæssigt forventet et lejetab på kr ,-. De samlede udgifter til tab ved fraflytninger har i 2011 udgjort kr ,94 (krav fremsendt for 3 år fra AAB kr ,37 se note under AAB, tab ved fraflytninger). Der var skønsmæssigt forventet et samlet tab på kr ,-. Lejetab og tab ved fraflytning i de almene boligselskaber Den positive udvikling med udlejning af de store familieboliger fra 2010 er fortsat ind i Flere ressourcestærke familier er flyttet til Ishøj. Den positive fortsatte udvikling kan bl.a. ses i, at Vejleåparken med udearealer i 2011 var helt færdigrenoveret og fremstår som en meget flot og attraktiv bebyggelse, hvor folk gerne vil bo. Ligeledes blev Vildtbanegård afd. II og derefter afd. I færdigrenoveret. Udviklingen på boligmarkedet har også gjort, at bankerne har lukket kassen i, og det har været svært at låne penge til ejerboliger. Boliganvisningen har i 2011 modtaget i alt 586 boliger op til udlejning, og der er udlejet 547 boliger. 200 boliger færre end i Det normale antal af anviste boliger ligger på ca. 600 boliger om året tal kan ses i sammenligning med at renoveringsprojekter er afsluttet, og at folk er glade for at bo i Ishøj, og fraflytningsprocenten er faldet.

7 7 Stationsforpladsen Boliganvisningen modtog den 2. december 2011, 95 boliger (97 boliger i alt - 2 udlejet internt) op til udlejning. Bygning B med 18 boliger til indflytning den 1. juli 2012 og Bygning C med 79 boliger til indflytning den 1. august Der er pr. 15. august 2012 udlejet og underskrevet 44 lejekontrakter. Vi annoncerer fortsat på Boligportalen med stor succes de nye boliger på Stationsforpladsen og når vi modtager de dyre tagboliger i Vejleåparken. 7. Konklusion: Det kan konkluderes, at anvisningsordningen fortsat virker efter hensigten, og at Boliganvisningen ligeledes i 2011 har udført den pålagte opgave fuldt ud tilfredsstillende. Det skal specielt pointeres, at det er stort set lykkedes at udleje alle ledige lejligheder inden udgangen af afregning af lejetab er i 2011 tilbage til normal afregning og under budget. stort set alle nye lejere opfylder kriterierne for at styrke beboersammensætningen. og at kommunen samtidig har løst sine boligsociale forpligtelser. anvisningsaftalen løber frem til udgangen af år 2013 (Stationsforpladsen 2017). Udkast til revideret aftale med forlængelse frem til 2017 er fremsendt til de 4 boligselskaber i kommunen. Anders Hvid Jensen Kommunaldirektør Liz Kruse Leder af Boliganvisningen

8 Tilflyttere Fraflyttere Tilflyttere Fraflyttere Tilflyttere Fraflyttere Tilflyttere Fraflyttere Gennemsnitshustandsindkomst fordelt på boligselskab 2011 AAB Tilflyttere kr ,00 Fraflyttere kr ,00 Vildtbanegård Tilflyttere kr ,00 Fraflyttere kr ,00 VA/Gadekæret Tilflyttere kr ,00 Fraflyttere kr ,00 IB Tilflyttere kr ,00 Fraflyttere kr ,00 Total Tilflyttere kr ,50 Fraflyttere kr ,50 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 Gns. Indkomst pr.husstand AAB Vildtbanegård VA/Gadekæret IB

9

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere