UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK"

Transkript

1 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Juni 2012

2 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.: Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: Juni 2012

3 Indhold 1. Ind- og udvandring til Danmark 7 2. Beskæftigede udlændinge på det danske arbejdsmarked Tilgangen af udenlandsk arbejdskraft Højtkvalificeret arbejdskraft fra tredjelande Samfundsøkonomiske fordele for det danske samfund ved indvandring af arbejdskraft Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 37 Litteraturliste 47 Bilag 1 Bilag 2

4

5 Ind- og udvandring til Danmark

6

7 Side 7 1. Ind- og udvandring til Danmark Siden midten af 1980 erne er både indvandringen til og udvandringen fra Danmark vokset betydeligt. Indvandringen blandt årige toppede i 2008 med godt personer, mens udvandringen var størst i I de seneste godt 23 år har der alle år været en positiv nettoindvandring til Danmark, jf. figur 1. Figur 1 Indvandring og udvandring personer, årige Indvandrede Udvandrede Netto KILDE: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Nettoindvandringen til Danmark lå op igennem 1990 erne til midten af 2000 erne på omkring personer om året. Siden 2007 er nettoindvandringen steget til i gennemsnit ca personer om året. Den stigende nettoindvandring dækker over en kraftig stigende indvandring fra 2004, hvor de nye medlemslande i EU fik adgang til det danske arbejdsmarked, og samtidig en udfladning i antallet af udvandrede.

8

9 Beskæftigede udlændinge på det danske arbejdsmarked

10

11 Side Beskæftigede udlændinge på det danske arbejdsmarked Antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark i 2011 var godt fuldtidsbeskæftigede, heraf havde godt bopæl i Danmark, mens knap var pendlere, jf. figur 2. Figur 2 Udenlandske beskæftigede i Danmark Fuldtidsbeskæftigede i Bopæl i Danmark Pendlere ANM.: Figuren indeholder personer, der har lønindkomst i Danmark og opholdsgrundlag enten pga. erhverv, studie eller har lønindkomst. KILDE: Jobindsats.dk. Antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark har været nogenlunde konstant siden 2008, som er det første år for opgørelsen. Mens antallet af personer med bopæl i Danmark er vokset, er antallet af pendlere faldet. Af de fuldtidsbeskæftigede udlændinge i 2011 kom de fleste fra EU/EØS-lande, dernæst fra tredjelande og færrest kom fra de nordiske lande, jf. figur 3.

12 Side 12 Figur 3 Udenlandske beskæftigede i Danmark Fuldtidsbeskæftigede opdelt på nationalitet, 2011 Nordiske lande: lande: Øvrige EU: ANM.: Figuren indeholder personer, der har lønindkomst i Danmark og opholdsgrundlag enten pga. erhverv, studie eller har lønindkomst. Øvrige EU indeholder personer fra EU/EØS/EFTA uden for Norden. KILDE: Jobindsats.dk. Fordelt på opholdsgrundlag har ca. 1/3 ophold til erhverv via en af ordningerne rettet mod personer fra tredjelande. Godt 3 pct. har opholdsgrundlag i Danmark for at studere og arbejder ved siden af studiet, mens den resterende del er i Danmark via de gældende regler for EU-/EØS-borgere, som kan opholde sig i landet uden opholdstilladelse i tre måneder og op til seks måneder, hvis personen søger arbejde, jf. tabel 1.

13 Side 13 Tabel 1 Udlændinge med lønindkomst i Danmark Opholdsgrundlag, bestand, 2011 Fuldtidsbeskæ ftigede Opholdsgrundlag til erhverv i alt, heraf: Lønarbejde og selvstændig erhv. (EU) Lønarbejde og selvstændig erhv. (ikke EU) Positivlisten og jobkortordningen Specialister Trainee 19 - Greencard Beløbsordningen Koncernopholdstilladelse 47 - Øvrige Opholdgrundlag til studie Øvrige med lønindkomst Fuldtidsbeskæftigede udlændinge i alt ANM.: Jobindsats offentliggør p.t. ikke tal for antallet af udstationerede (RUT) på grund af igangværende revision af data som følge af ændret registreringspraksis. KILDE: Jobindsats.dk De beskæftigede udlændinges opholdsgrundlag afspejler sig naturligt i deres nationalitet. Siden 2008 er der blevet færre fuldtidsbeskæftigede fra de gamle EU-lande samt tredjelande, mens antallet af fuldtidsbeskæftigede udlændinge fra de nye EU-lande er vokset, jf. tabel 2. Tabel 2 Flest beskæftigede fra EU-lande Fuldtidsbeskæftigedes nationalitet Gamle EU-lande, ekskl. norden Norden Nye EU-lande tredjelande Fuldtidsbeskæftigede udlændinge i alt ANM.: Nye EU-lande er: Bulgarien, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. KILDE: Jobindsats.dk.

14 Side 14 Mere end 7 ud af 10 af de fuldtidsbeskæftigede personer fra de nye EUlande har fået deres danske cpr. nr. i 2007 eller senere, mens det er ca. 4 ud af 10 af de resterende fuldtidsbeskæftigede udlændinge. For personer fra tredjelande har ca. halvdelen fået deres danske cpr.nr. før 2004, jf. figur 4. Figur 4 Udenlandske beskæftigedes år for cpr.nr Fuldtidsbeskæftigede opdelt på år for cpr. nr.-registrering, pct., 2011 Gamle EU-lande Nye EU-lande 3. lande Før og senere KILDE: Jobindsats.dk. Af de godt fuldtidsbeskæftigede udlændinge, der har lønindkomst i Danmark, arbejder ca. ¼ inden for handel & transport m.v. (inkl. hoteller og restauration). Også inden for brancherne offentlig administration, undervisning og sundhed, erhvervsservice (herunder rengøring) og i industrien har mange udlændinge fundet job. Set i forhold til branchens samlede beskæftigelse er der forholdsvis flest udenlandske medarbejdere inden for landbruget. Her fylder udenlandske medarbejdere næsten ¼ af den samlede beskæftigelse, jf. figur 5.

15 Side 15 Figur 5 Flest udlændinge inden for handel Andel af udenlandske medarbejdere (fuldtid), pct., 2011 Af beskæftigede udlændinge i alt Af alle beskæftigede i branchen Handel & transport mv. Offentlig adm., undervisn. & sundhed Erhvervsservice Industri, råstof og forsyning Landbrug, skovbrug & fiskeri Information & kommunikation Bygge & anlæg Kultur, fritid & anden service Finansiering & forsikring Ejendomshandel & udlejning ANM.: Figuren indeholder personer, der har lønindkomst i Danmark og opholdsgrundlag enten pga. erhverv, studie eller har lønindkomst. KILDE: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik (lønmodtagerbeskæftigelsen). Ca. 1/5 af de udlændinge, der arbejder i Danmark, er pendlere. En høj andel af pendlere kommer fra Danmarks nabolande. Her er det i overvejende grad personer fra Sverige, der vælger at pendle til Danmark for at arbejde. I 2011 drejede det sig om knap fire ud af ti af de fuldtidsbeskæftigede pendlere, jf. tabel 3.

16 Side 16 Tabel 3 Arbejdsrelateret pendling til Danmark Fuldtidspersoner Sverige Tyskland Polen Øvrige EU/EØS/EFTA-lande tredjelande Litauen Rumænien Øvrige nordiske lande Letland Pendlere i alt KILDE: Jobindsats.dk Der er relativt mange pendlere fra Tyskland og Polen, men antallet er dog næsten halveret siden Pendlingen fra Sverige er ikke blevet ramt så markant af den økonomiske krise. Udenlandske virksomheder, herunder selvstændige, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal anmelde sig til registeret for udenlandske tjenesteydelser (RUT). RUT-statistik for første gang i 2011 Fra året 2011 offentliggør Jobindsats opgørelser over antallet af udenlandske medarbejdere (lønmodtagere og selvstændige) og virksomheder, der er omfattet af RUT-registret. I 2011 var der ifølge denne opgørelse fuldtidspersoner og virksomheder, jf. tabel 4.

17 Side 17 Tabel 4 Anmeldelser til RUT-registret 2011 Antal 2011 Beskæftigede Fuldtidsbeskæftigede Virksomheder i alt, heraf: Bygge og anlæg Industri Landbrug Rejsebureau, rengøring o.a. operationel service Andre brancher 212 KILDE: Jobindsats.dk. Hovedparten af de registrerede virksomheder kom i 2011 fra Polen (44 pct.) og Tyskland (31 pct.).

18

19 Tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

20

21 Side Tilgangen af udenlandsk arbejdskraft I 2004 fik udlændinge papir på at kunne arbejde i Danmark. I 2008 på toppen af højkonjunkturen var dette tal steget til næsten personer, hvorefter tilgangen igen faldt og i 2011 lå på knap , jf. tabel 5. Tabel 5 Tilgang af udenlandsk arbejdskraft Antal personer Gamle EU-lande Nye EU-lande Øvrige vestlige lande Sydamerika & Afrika Asien Øvrige lande Tilgang i alt ANM.: Personer mellem 16 og 70 år indgår i opgørelserne. Tabellen viser antallet af meddelte arbejdstilladelser og opholdsbeviser til arbejde og selvstændig erhvervsdrivende. Tilgangen af udenlandske borgere omfatter personer, der i den valgte periode har fået meddelt arbejdstilladelser og opholdsbeviser. KILDE: Jobindsats.dk. Der findes en række ordninger for udlændinges adgang til det danske arbejdsmarked. Ordningerne afhænger af, om man er EU-borger eller fra tredjelande. De fleste af de personer, der er kommet til Danmark for at arbejde siden 2004 kommer fra andre EU-lande, herunder særligt de nye EU-lande. Det er samtidig også tilgangen fra denne gruppe af personer, der er faldet mest absolut set i forbindelse med den økonomiske krise. I takt med at nye ordninger er kommet til, er der et voksende antal arbejdstagere, der kommer til Danmark via f.eks. beløbsordningen, Greencard card, koncernopholdstilladelser m.v. Omvendt er brugen af ordningerne for specialister og trainees reduceret i samme periode, jf. tabel 6.

22 Side 22 Tabel 6 Arbejdsrelateret indvandring på opholdgrundlag Tilgang, personer Lønarbejde og selvstændig erhv. (EU) Lønarbejde og selvstændig erhv. (ikke EU) Positivlisten og jobkortordningen Beløbsordningen Specialister Trainee Greencard Card Koncernopholdstilladelse Øvrige Opholdsgrundlag i alt ANM.: Tabellen indeholder personer, der har opholdsgrundlag til erhverv. Tabellen indeholder ikke studerende med lønindkomst og er altså ikke direkte sammenlignelig med opgørelserne over bestanden af fuldtidspersoner ovenfor. KILDE: Jobindsats.dk. Kun personer fra tredjelande Personer, der er i Danmark fra tredjelande via en af følgende ordninger: Positivlisten og jobkortordningen, specialister, Greencardcard, beløbsordningen samt koncernopholdstilladelse defineres nedenfor som højtuddannet arbejdskraft.

23 Højtkvalificeret arbejdskraft fra tredjeland

24

25 Side Højtkvalificeret arbejdskraft fra tredjelande I 2011 var der i alt knap højtuddannede fuldtidspersoner i Danmark. Det svarer til 12 pct. af den samlede fuldtidsbeskæftigelse fra tredjelande. Boks 1 Adgangsregler for højtuddannede Beløbsordningen i jobkortordningen indebærer at udlændinge, der er tilbudt et job med en løn over et vist beløb p.t kr. inkl. pension har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked. Udlændingen skal have en jobkontrakt, hvor lønog ansættelsesvilkårene skal være sædvanlige efter danske forhold. Positivlisten i jobkortordningen indebærer, at udlændinge, der har fået arbejde inden for et område, hvor der er særlig mangel på arbejdskraft, har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked, hvis erhvervet/uddannelsen er opført på positivliste. Positivlisten omfatter uddannelser fra bachelorniveau og mellemlange - til videregående uddannelser. Udlændingen skal have en jobkontrakt eller et jobtilbud, hvor løn- og ansættelsesvilkårene skal være sædvanlige efter danske forhold. Greencardcardordningen indebærer, at det er muligt at få en opholdstilladelse for at søge job i Danmark. En opholdstilladelse efter greencardcardordningen gives efter en individuel vurdering på baggrund af et pointsystem. For at kunne få opholdstilladelse efter greencardcardordningen skal ansøgeren opnå mindst 100 point. Pointene tildeles efter 5 kriterier: uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdserfaring, tilpasningsevne og alder. Koncernvisumordningen indebærer, at virksomheder, der er etableret i Danmark, kan hente udenlandske medarbejdere med særlige evner eller kvalifikationer fra udenlandske dele af virksomheden til Danmark i forbindelse med opgaver af innovativ, projektmæssig eller uddannelsesmæssig karakter. En medarbejder fra en udenlandsk del af virksomheden kan få en koncernopholdstilladelse i Danmark og herefter inden for gyldighedsperioden skiftevis arbejde i Danmark og i udlandet, uden at opholdstilladelsen bortfalder.

26 Side 26 Blandt de højtuddannede arbejdede næsten ¼ inden for information og kommunikation. 600 fuldtidspersoner arbejdede inden for industrien, mens ca. 500 fuldtidspersoner arbejdede inden for hhv. videnservice og transport, jf. figur 6. Figur 6 Højtuddannede udlændinge arbejder med information Højtuddannede fuldtidsbeskæftigede opdelt på branche, pct., Information & kommunikation Industri Videnservice Transport Rejse, rengøring m.v. Handel Sundhed & socialvæsen Hotel & restaurant Finansiering, forsikring & ejendom Undervisning Råstof, energi & forsyning Kultur, fritid & andre 0ff. adm. m.v. Landbrug Bygge & anlæg 0 ANM.: Højtuddannede er defineret som beskæftigede på følgende opholdsgrundlag: Positivlisten og jobkortordningen, specialister, Greencardcard, Beløbsordningen samt koncernopholdstilladelse omhandler kun perioden januar til og med november. Figuren indeholder personer, der har ophold til erhverv og lønindkomst i Danmark. Ekskl. uoplyst erhverv (knap 3 pct. af de fuldtidsbeskæftigede). KILDE: Jobindsats.dk. ¼ af de højtuddannede indvandrere fra tredjelande kom fra Indien. Halvdelen af de indiske arbejdstagere arbejdede inden for information og kommunikation. Andre store højtuddannede indvandrergrupper er fra Kina, USA og Pakistan, jf. tabel 7.

27 Side 27 Tabel 7 Flest højtuddannede fra Indien 2011 Antal fuldtidsbesk æftigede Pct. Branchebemærkning Indien ,9 49 pct. i information & kommunikation, 11 pct. i transport, 10 pct. i industri Kina ,6 18 pct. i industri, 18 pct. i information & kommunikation USA ,2 23 pct. i industri Pakistan 382 8,5 27 pct. i rejsebureau/rengøring m.v. Rusland 168 3,8 Ukraine 156 3,5 Tyrkiet 72 1,6 Brasilien 65 1,5 Filippinerne 51 1,1 Thailand 31 0,7 Øvrige tredjelande ,5 Tredjelande i alt ,0 ANM.: Højtuddannede er defineret som beskæftigede på følgende opholdsgrundlag: Positivlisten og jobkortordningen, specialister, Greencardcard, Beløbsordningen samt koncernopholdstilladelse. Tabellen indeholder personer, der har ophold til erhverv og lønindkomst i Danmark. KILDE: Jobindsats.dk. I perioden siden 2004 har i gennemsnit 83 pct. af de nytilkomne udenlandske arbejdstagere været under 40 år. I højkonjunkturen i var der dog en lidt større andel personer over 40 år, der kom til Danmark for at arbejde. De nytilkomne højtuddannede indvandrere er yngre end de personer, der generelt får ophold til erhverv i Danmark. Mens 86 pct. af de højtuddannede udenlandske arbejdstagere var mellem 25 og 39 år i perioden , gjaldt det kun 65 pct. af hele gruppen af udenlandske arbejdstagere, jf. figur 7.

28 Side 28 Figur 7 Højtuddannede udlændinge er yngre 100 Alder, antal personer, pct. Under 25 år år år 55 år eller over Alle Højtudd. Alle Højtudd. Alle Højtudd ANM.: Højtuddannede er defineret som beskæftigede på følgende opholdsgrundlag: Positivlisten og jobkortordningen, specialister, Greencardcard, Beløbsordningen samt koncernopholdstilladelse. Alle indeholder personer, der har ophold til erhverv og lønindkomst i Danmark omhandler kun perioden januar til og med november. KILDE: Jobindsats.dk.

29 Samfundsøkonomiske fordele for det danske samfund ved indvandring af arbejdskraft

30

31 Side Samfundsøkonomiske fordele for det danske samfund ved indvandring af arbejdskraft Debat om samfundsøkonomiske effekter er unuanceret I debatten om indvandring af udenlandsk arbejdskraft peges der ofte på de samfundsøkonomiske effekter for det danske samfund. Mange har den opfattelse at indvandring af udenlandsk arbejdskraft udgør en omkostning for det danske samfund. Denne opfattelse er unuanceret og bygger på beregninger på indvandrere, som ikke er kommet til Danmark for at arbejde, men med andre formål. Rockwool Fondens Forskningsenhed har analyseret de økonomiske konsekvenser for de offentlige finanser af indvandringen i perioden Analysen tager udgangspunkt i de udgifter og indtægter, der er personrelaterede. Konklusionen er, at der en gevinst for det danske samfund ved indvandring fra vestlige indvandrere. I 2008 var gevinsten 3,9 mia. kr. Omvendt er nettooverførslerne til det offentlige fra ikke-vestlige indvandrere og efterkommere negative. Udgifterne var i 2008 på i alt 9,1 mia. kr. Størstedelen af udgiften er til gruppen af flygtninge og deres familier. Fratages denne gruppe i beregningen, er den negative effekt for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på 2,2 mia. kr., jf. tabel 8. Tabel 8 Effekten for de offentlige finanser Løbende priser, mia. kr. i alt Indvandrere fra vestlige lande 2,9 3,9 Indvandrere fra ikke-vestlige lande -12,9-9,1 Indvandrere fra ikke-vestlige lande, ekskl. flygtninge -5,1-2,2 Alle indvandrere, ekskl. flygtninge -2,2 1,7 ANM.: Prædikerede nettooverførsler til den offentlige sektor. KILDE: Rockwool Fondens Forskningsenhed Indvandringens betydning for de offentlige finanser i Danmark (2011). Beskæftigelsesmulighederne i Danmark blev markant forbedret i årene mellem 2005 og Det medførte en meget markant reduktion af nettooverførslerne til ikke-vestlige indvandrere.

32 Side 32 Boks 2 Forskel til andre analyser på området Rockwool Fondens analyse adskiller sig fra den såkaldte DREAMmodel. DREAM-modellen inddrager samtlige offentlige indtægter og udgifter. Det er godt at bruge, hvis analysen skal vise den langsigtede finansielle holdbarhold. Dvs. til at sige noget om, om det, som borgerne i Danmark forbruger, balancerer med det, som vi indbetaler. Det er således et totalregnskab. Rockwool Fonden har taget udgangspunktet, at nogle udgifter (f.eks. udgifter til forsvaret) vil blive afholdt af samfundet, uanset om der er flere eller færre borgere. Rockwool Fondens beregning indeholder kun de person-relaterede indtægter og udgifter og kan derfor anvendes til at belyse, hvad prisen er for at øge befolkningen med en person fra en bestemt gruppe. DI/CBS rapport DI/Copenhagen Business School har i rapporten Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund fra november 2011 kun analyseret gruppen af højtuddannede indvandrere. I DI/CBS-analysen tages der udgangspunkt i personer, der befandt sig i Danmark i 2009, som var indvandret i 2003 eller senere. Højtuddannede indvandrere defineres som personer, der opnår beskæftigelse indenfor beskæftigelsesgrupper (defineret ved DISCO-8), hvor mindst 50 pct. af danskerne er højtuddannede. Hovedpersonen er den, der tjener mest eller den, som ikke er angivet som ægtefælle i opholdsgrundlaget, eller den som er i en beskæftigelsesgruppe. Der fokuseres kun på indvandrere på 21 år eller derover og der ligger højtuddannede indvandrere til grundlag for analysen. Højtuddannet udenlandsk arbejdskraft er en gevinst Højtuddannede ikkevestlige & vestlige indvandrere betaler mere i skat end en gennemsnitlig dansker Hvis man kun analyserer højtudannet arbejdskraft fra vestlige og ikkevestlige lande, er begge grupper af højtuddannede indvandrere en gevinst for det danske samfund. Det konkluderes i rapporten, at højtuddannede indvandrere gavner det danske samfund, fordi de bruger færre offentlige ydelser og udnytter dagsinstitutioner og social- og sundhedsydelser i mindre grad end en gennemsnitlig dansker, og samtidig betaler mere i skat. Højtuddannede vestlige- og ikke-vestlige indvandrere bidrager med mere i indkomstskat pr. person om året end en gennemsnitlig årig dansker. Højtuddannede vestlige indvandrere bidrager med ca mere i indkomstskat og derudover modtager højtuddannede vestlige indvandrere også ca mindre i overførselsindkomster (dagpenge og kontanthjælp) pr. modtager. Højtuddannede ikke-vestlige indvandrere betaler ca kr. mere i indkomstskat end en gennemsnitlig dansker, men koster ca kr. mere end en dansker, jf. tabel 9.

33 Side 33 Tabel 9 Indkomstskat og indkomstoverførsler for højtuddannede indvandrere Indkomstskat pr. person pr. år: Vestlig Ikke-vestlig Danskere (22-60 årig) Hovedperson Ægtefælle Indkomstoverførsler 1 pr. modtager: Hovedperson Ægtefælle ANM.: Definitionen af vestlig og ikke-vestlig følger Danmarks Statistiks sædvanlige. Indkomstoverførselsbeløbene er simple gennemsnit af den samlede årsudbetaling inden for gruppen. 1 Overførselsindkomster dækker over midlertidige overførsler til dagpenge og kontanthjælp. KILDE: DI Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund, November 2011, tabel 3.12 og Positivt nettobidrag til den offentlige sektor over en 6-årig og 8-årig periode DI/CBS-analysen beregner også nettobidraget til de offentlige finanser fra gennemsnitspersoner. Der tages udgangspunkt i den samme gruppe af højtudannede indvandrere som i ovenstående. En gennemsnitsperson ankommer som 36-årig, hvor enlige bliver i 6 år og et par bliver i 8 år. Nettobidraget er opgjort (med udgangspunkt i det individuelle offentlige forbrug) som skattebetaling fratrukket udgifter til dagtilbud til børn under 7 år, grundskole, kriminelle forseelser, gymnasiale-, erhvervsfaglige- og videregående uddannelser, sengedage på hospitaler, besøg hos praktiserende læge, samt indkomsterstattende ydelser. Det konkluderes, at en enlig højtuddannet indvandrer over en 6-årig periode netto bidrager til det danske samfund med kr. Et højtuddannet gennemsnitligt par bidrager netto med kr. over en 8-årig periode. Med andre ord er højtuddannede indvandrere en gevinst for Danmark, jf. tabel 10. Tabel 10 Bidrag til offentlige sektor, højtudannede indvandrere Nettobidrag Beløb, kr. Gennemsnitlig enlig 910,5 Gennemsnitligt par 1.896,0 ANM.: Enlig er i dette tilfælde en person der ankommer som 36-årig og bliver i 6 år. Et par defineres som et par der bliver boende i Danmark i 8 år og hvor hovedpersonen ankommer som 36-årig. KILDE: DI Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund, November 2011, tabel 4,1 og 4.2

34 Side 34 Udover at yde et nettobidrag til det danske samfund er højtuddannede udenlandske arbejdstagere også med til at øge beskæftigelsen for andre faggrupper på det danske arbejdsmarked, viser Erhvervs- og Vækstministeriets Vækstredegørelse fra Højtuddannede udlændinge skaber 2 arbejdspladser i Danmark Beregninger i redegørelsen viser, at der er beskæftigelsesmæssige fordele ved at ansætte højtudannet udenlandsk arbejdskraft. Således skaber en højtuddannet udlænding 2 nye arbejdspladser i Danmark, jf. tabel 11. Tabel 11 Effekter for dansk økonomi ved øget antal udenlandske videnarbejdere Antal udenlandske videnarbejdere Antal danske medarbejdere med kort og mellemlang uddannelse nye nye ANM.: Videnarbejdere er defineret som personer med en kandidatgrad eller højere uddannelse KILDE: Erhvervs og vækstministeriet: Vækstredegørelsen 2004, tabel 6.1

35 Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Medfølgende partner 38 Sociale netværk 39 Modtagelse 39 Skoler for udenlandske arbejdstageres børn 40 Danskuddannelse for voksne udlændinge 41

36

37 Side Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Med de mange udlændinge, der kommer til Danmark, er det væsentligt, at myndighederne gør en effektiv og målrettet indsats for at modtage og fastholde disse nye medarbejdere på det danske arbejdsmarked. God modtagelse er lig med længere ophold Enkel myndighedshåndterin g 4 International citizen Centre Mange udenlandske arbejdstagere forlader Danmark relativt hurtigt, fordi enten arbejdstageren eller familien har problemer med at finde sig til rette i Danmark. En væsentlig forudsætning for, at kvalificerede udenlandske arbejdstagere vælger at blive i længere tid i Danmark, er, at der etableres bl.a. sociale netværkstilbud, kvalitetsskoletilbud, jobsøgningsbaser for ægtefæller og attraktive skatteordninger. Det er vigtigt at have en global tænkning i myndighedstilgangen i forhold til udenlandske arbejdstagere. Hvis det danske arbejdsmarked skal være attraktivt, er det afgørende at der etableres et transparent regelsæt omkring den offentlige service dvs. arbejdstilladelser, blanketter på engelsk, enstrenget service til udlændinge omkring danskundervisning, skat og sociale ordninger. I 2011 blev der oprettet fire International Citizen Service centre i de fire største danske byer. Disse centre tilbyder hjælp til, at papirarbejde og myndighedsbehandling i forbindelse med tilflytning i de fleste tilfælde kan ordnes i én arbejdsgang, da alle relevante myndigheder er samlet her. Boks 3 International Citizen Service: Hjælp til papirarbejdet Tungt papirarbejde og tidkrævende vandring mellem flere instanser har hidtil været betingelserne, når udenlandske medarbejdere skulle starte i job. Det er der nu rådet bod på. International Citizen Service (ICS) slog i 2011 dørene op i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Her sidder de relevante statslige myndigheder, kommunen og Workindenmark under samme tag, og i de fleste tilfælde kan papirarbejdet for udenlandske arbejdstagere klares i én arbejdsgang. ICS ordner arbejds- og opholdtilladelse, registreringsbevis, skattekort, CPRnummer, sygesikringskort og kørekort. ICS tilbyder også råd og vejledning, når det handler om jobsøgning og job til ægtefællen, dansk-kurser, bilregistrering, skattespørgsmål samt information om leve- og arbejdsvilkår, sociale netværk, børnepasning og skole mv. Se mere på ICS hjemmeside der også har oplysninger om adresser, telefon og åbningstider.

38 Side 38 Tabel 12 Flest henvendelser ved fremmøde i ICC- Centre kvt ICC Københav n Odense Århus Aalborg I alt Statsforvaltningen SKAT Udlændingeservice Borgerservice WIDK International Community Center Velkomstcenter (Aalborg) Fremmøde i alt Telefon/mail ANM.: Omfatter 3 kvartaler af KILDE: Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er et fremskridt hen mod én samlet sagsbehandling, men der er endnu ikke tale om at de forskellige myndigheders systemer arbejder sammen, ligesom det kun er borgere i de fire store kommuner, der kan få afsluttet den kommunale sagsbehandling. Fire Work in Denmark Centre Ud over de relevante myndigheder sidder WorkinDenmark med i centrene, hvor opgaven er koncentreret om information og orientering til de udenlandske tilflyttere samt jobformidling. Medfølgende partner Job til medfølgende partner Jobcentrene er forpligtet til at støtte selvforsørgende partnere i deres jobsøgning. Det er i realiteten umuligt at efterprøve i hvor høj grad jobcentrene lever op til denne forpligtelse. Går man ind på Jobnets engelsksprogede del, henvises der til WorkinDenmark, som Danmarks officielle side for rekruttering og jobsøgning for udlændinge. WorkinDenmarks tilbud til udenlandske jobsøgere er en jobbank, hvor man kan søge og tillige oprette CV, derudover kan de give vejledning og støtte i jobsøgningen. For virksomheder med udenlandsk arbejdskraft kan man deltage i deres Partner Link, hvor udenlandske ansattes partnere kan indgå i en jobbank for medlemsvirksomhederne.

39 Side 39 I forbindelse med modtagelsestiltag har enkelte kommuner/erhvervsråd iværksat mindre formelle jobformidlingstiltag for netop gruppen af medfølgende partnere. Der findes ikke et samlet overblik og udbredelsen heraf. Derudover er der en række private konsulentfirmaer, som specielt kan hyres til at tage sig af medfølgende ægtefællers velfærd, både socialt og arbejdsmæssigt, eksempelvis firmaet Spousecare. Sociale netværk Der er iværksat en række sociale netværksinitiativer, som sigter på at gøre det lettere for udenlandske arbejdstagere at komme i kontakt med danskere. Det være netværk omkring oplevelser, private relationer f.eks. spisning og kulturelle arrangementer. EPAT- projektet Det største er gennemført med støtte fra Erhvervs- og økonomiministeriet af Dansk Erhverv det såkaldte EPAT-projekt. Herudover er der projekter med deltagelse af en række større virksomheder Global Talent og en række projekter i Midtjylland og Trekantsområdet. Modtagelse I kommunen En opdateret skrivebordsundersøgelse af kommunernes officielle hjemmesider og deres informationsværdi for en udenlandsk tilflytter, der ikke forstår dansk, viser, at kun 37 kommuner kan tilbyde relevant information om at være udenlandsk nytilflytter til kommunen. I 31 kommuner er der ingen informationer på engelsk rettet mod arbejdstagere Yderligere 31 kommuner har engelsksproget information på hjemmesiden, men det er primært rettet mod turister, eller det er en organisationsbeskrivelse af kommunen. De sidste 31 kommuner har ingen adgang til fremmedsproget informationsmateriale. De enkelte kommuners tilbud kan aflæses i bilaget, hvor der i skemaform tillige noteres om der er netværkstilbud til udenlandske tilflyttere eller andre særlige tilbud rettet mod netop denne målgruppe. Det noteres også hvilke internationale skoletilbud, der er i den enkelte kommune. En oversigt over kommunale tilbud vedlægges, som bilag 1. I virksomheden Welcometo projektet En række især større private virksomheder og større offentlige arbejdspladser har alene eller i netværk iværksat initiativer, hvor udenlandske medarbejdere og deres familier kan møde dansk mad og kultur. Et særligt 3-årigt projekt Welcometo gennemført af DA, LO og KL med støtte fra Integrationsministeriet blev færdiggjort i Sigtet var at udvikle metoder i kommunerne til at udvikle en effektiv modtagelsesog fastholdelsesfunktion for udenlandske arbejdstagere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover 9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover AE har undersøgt udviklingen i andelen af unge, der forventes at få en faglært uddannelse. Stik imod regeringens mål om at flere unge skal vælge en faglært

Læs mere