DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER"

Transkript

1 August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr af 21. november 2014). b. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse (nr. 927 af 29. juli 2015). c. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (nr. 670 af 19. juni 2014). d. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (nr. 114 af 3. februar 2015). e. Forsvarsakademiet, Supplerende bestemmelser for eksamen (april 2015). f. Forsvarets Personeltjeneste, Bestemmelse om timelønnet undervisning og vederlæggelse af censorvirksomhed ved skoler under Forsvarsministeriet (FPTBST af juli 2012). Bilag: 1. Formular til indstilling om beskikkelse til Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser (link kun internet, kræver login til IceCore). 2. Formular til ansøgning om beskikkelse til Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser (link kun internet). 3. Procesoversigt over Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser. 4. Formular for behov for censorvirke (link kun internet, kræver login til IceCore). 5. Censorrapport (link kun internet). 1. BAGGRUND Udviklingen af Forsvarets Officersuddannelser har synliggjort et behov for en reform af opstillingen og anvendelsen af det eksisterende censorkorps. Formålet med Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser er at sikre en højere og dokumenteret uvildighed i eksamensbedømmelserne og samtidig optimere ressourceanvendelsen samlet på Forsvarets Officersuddannelser. Forsvaret har besluttet at følge de retningslinjer, som Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet giver for området, og således etablere et centralt censorkorps, som administreres uafhængigt af det uddannelsesansvarlige institut på Forsvarsakademiet. Censorer kan således fordeles uafhængigt af den enkelte lokale eksamensadministration og den enkelte underviser. Censorkorpset anvendes således udelukkende ved ekstern censur. 2. OVERORDNET Forsvarsakademiet er jf. ref. a. og b. ansvarlig for etableringen og driften af Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser, da det militære fagområde og den særlige militære faglighed, som kendetegner alle Forsvarets uddannelser, medfører, at Forsvaret kun i et vist omfang kan gøre brug af allerede eksisterende og godkendte censorkorps under Undervisningsministeriet og Ud- 1

2 dannelses- og Forskningsministeriet. Censorkorpset for Forsvarets Officersuddannelser vil i videst muligt omfang bestå af censorer, der allerede er medlemmer af de etablerede civile censorkorps, men det er nødvendigt at supplere disse med især militære censorer, som har tilstrækkelige forudsætninger for at bedømme den militære faglighed, som uddannelserne rummer Ansvarsfordeling. Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser er etableret på Forsvarsakademiet. Dekanen ved Forsvarsakademiet er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af nærværende direktiv, beskikkelse af censorer, kvalitetssikring af censorkorpset og dets virke samt for afvikling af det årlige censormøde. Chefen for Uddannelsesafdelingen ved Forsvarsakademiet er i samråd med formandskabet for Censorkorpset ansvarlig for drift af Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser herunder budgettering, vedligeholdelse af oversigten over medlemmerne i Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser og sikring af en uvildig allokering af censorer på baggrund af institutternes rekvisitioner. Rapporter og tilbagemeldinger fra Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser indgår i kvalitetssikringssystemet for Forsvarets Officersuddannelser. 3. PRINCIPPER FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Der oprettes med dette direktiv ét fælles censorkorps til betjening af Forsvarets uddannelser for officerer. Disse omfatter Forsvarets Militære Diplomuddannelse (på Kvalifikationsrammen for Livslang Lærings niveau 6) og Forsvarets Master i Militære Studier (på Kvalifikationsrammen for Livslang Lærings niveau 7) som led i implementeringen af Forsvarets nye officersuddannelsesmodel jf. Forsvaret HR-strategi Formål. Det primære formål for Forsvarets Censorkorps er at betjene de akkrediterede uddannelser for officerer. De øvrige officersuddannelser, eksempelvis Videreuddannelseskurser (VUK), Sprogofficersuddannelsen eller de funktionsuddannelser, der er en del af Forsvarets Officersuddannelse, kan efter det enkelte instituts vurdering ligeledes anvende censorkorpset til brug for ekstern censur, og dermed udnytte de eksisterende rammer og optimere kvaliteten og ressourceanvendelsen indenfor området Krav til censorer. For at blive bestikket som censor skal personen, jf. ref c. og d., have: en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller centrale fag, aktuel viden om uddannelsens eller centrale fags anvendelsesmuligheder, samt indgående aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner. Dette udmøntes ved, at censorer på både master- og diplomuddannelserne skal have en kandidateller mastergrad eller højere fra et relevant fagområde. Censorer, der har bestået Videreuddannelsestrin II for Ledere (Stabskursus), sidestilles med censorer, der har en master i militære studier. Hvis det enkelte institut vurderer det relevant for den specifikke eksamen, kan disse krav suppleres, herunder i forhold til for eksempel pædagogiske eller didaktiske kompetencer. Ligeledes kan der ved ekstern censur på Forsvarsakademiets ikke-akkrediterede uddannelser afviges fra ovenstående krav. I begge tilfælde skal dette ske i koordinering med Dekanen ved Forsvarsakademiet. 2

3 Ligeledes gælder, at en censor ikke må have beskæftigelse indenfor Forsvarsakademiets myndighedsområde. Censorers opgaver, ansvar og forpligtigelser fremgår af ref. a., herunder 20-21, og ref. b., herunder 17-18, og de heri nævnte relevante dele af ref. c.- e Organisation. Censorkorpset organiseres efter følgende principper: Etablering af Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser. Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser etableres pr. 1. september Etableringen af Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser sker på baggrund af indstilling af mulige censorer fra Forsvarsakademiets institutter, som fremsendes til se bilag Indstilling og godkendelse af censorer. Det enkelte institut og formandskabet i Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser (se nedenfor) kan løbende indstille censorer med henblik på, at Censorkorpset til stadighed afspejler behovet for ekstern censur ved eksamination på Forsvarets Officersuddannelser. Forsvarsakademiets øvrige organisation kan ligeledes indstille til Censorkorpset dette skal dog ske via det enkelte institut. Indstillinger sker ved, at uddannelsesinstitutionen udfylder og fremsender en indstilling til se bilag 1. Det er ligeledes muligt at ansøge om optag til Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser ved at udfylde og fremsende ansøgningen til se bilag 2. Indstilling og ansøgning kan ske løbende med henblik på optagelse for en periode af det på beskikningstidspunktet igangværende og de følgende tre semestre (i alt op til 2 år). Længden af beskikningsperioden evalueres senest i forbindelse med censormødet i Dekanatet ved Forsvarsakademiet vil herefter ved inddragelse af det relevante institut sikre, at censorkandidaten opfylder bestemmelserne i ref. a. og b. og vurdere de indkomne indstillinger og ansøgninger i forhold til Forsvarsakademiets behov for censorer de kommende to år. Forsvaret definerer i forlængelse af ref. a. og b. ekstern censor på en sådan måde, at dette også inkluderer Forsvarets egne ansatte uden for Forsvarsakademiets myndighedsområde. Såfremt kandidaten til Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser godkendes, beskikkes vedkommende til at virke som censor ved eksaminer på Forsvarets Officersuddannelser. Efterfølgende godkendelse og optag for en ny periode på to år vil ske på baggrund af en genindstilling eller -ansøgning om beskikkelse til Censorkorpset. Dekanatet ved Forsvarsakademiet foranlediger herefter, at relevant materiale i forhold til virket som censor ved Forsvarsakademiet fremsendes til den beskikkede censor. Studiekontoret ved Forsvarsakademiet foranstalter, at oversigten over Censorkorpsets medlemmer opdateres. Dette sker kvartalsvis.. Oversigten over censorer ved Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser kan findes på Forsvarsakademiets Studieadministration (på internettet: og er således frit tilgængelig, herunder for censorformandskabet og de eksamensansvarlige på Forsvarsakademiets institutter Censormøde. 3

4 Der afholdes et årligt censormøde, hvor alle beskikkede censorer ved Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser har mulighed for at deltage. Alle beskikkede censorer er stemmeberettigede. Censormødet afholdes af Forsvarsakademiet med det formål at drøfte udviklingen i kvaliteten af eksamenssystemet, herunder eksamensopgaverne, afklare og opdatere procedurer i forbindelse med censorkorpsets virke, og øvrige forhold, som Forsvarsakademiet eller censorformandskabet vurderer relevant. Dekanen på Forsvarsakademiet er ansvarlig for at indkalde til og afvikle mødet Formandskab. Blandt censorerne vælges et formandskab bestående af en formand og en næstformand. Det siddende formandskab er ansvarlig for at afholde valg til det tiltrædende formandskab. Alle beskikkede censorer ved Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser kan vælges til formandskabet. Udover de i pkt anførte krav, skal formandskabet ligeledes have omfattende viden om eksamensforhold. Formand og næstformand vælges for en periode på to år. Hvis en eller flere af disse fratræder deres poster før tid, vil der blive afholdt supplerende valg på det årlige censormøde. Der kan evt. indkaldes til ekstraordinært censormøde, hvis formandskabet skønner, at et hurtigt supplerende valg er nødvendigt. På baggrund af blandt andet censorrapporterne afgiver formandskabet en årlig beretning til Forsvarsakademiet. Denne beretning skal være Forsvarsakademiet i hænde senest ved udgangen af kalenderåret. Formandskabet repræsenterer censorkorpset i Forsvarets Uddannelsesforum, hvis sidstnævnte ønsker yderligere oplysninger om censorvirksomheden på Forsvarets Officersuddannelser. Censorformandskabet rådgiver Forsvarsakademiets institutter, og evt. andre relevante uddannelsesinstitutioner indenfor Forsvaret, om eksaminationsformer og fører tilsyn med Forsvarsakademiets overholdelse af dette direktiv og relevante bekendtgørelser, herunder Eksamensbekendtgørelsen. Censorformandskabet skal høres ved indførelse af nye studieordninger eller ved grundlæggende ændringer i allerede eksisterende studieordninger for Forsvarets Officersuddannelser, for så vidt disse ændringer angår eksamensforhold Allokering af censorer. For at sikre en uvildig allokering af censorer til det enkelte eksamensforløb forestår Studiekontoret på Forsvarsakademiet denne proces se oversigt jf. bilag 3 på baggrund af respektive instituts behov (ved fremsendelse af udfyldt bilag 4) og de retningslinjer, der fastlægges og efter behov løbende opdateres som et resultat af det årlige censormøde. Dette sker ved, at én eller flere mulige censorer inden for det relevante fagområde tilbydes virket som censor. Studiekontoret på Forsvarsakademiet indgår derefter en aftale om censorvirke med det nødvendige antal censorer, og videreformidler dette til instituttet. Efterfølgende forestår instituttet den nødvendige koordination med censor, herunder fremsendelse af relevant materiale vedrørende den specifikke eksamenssituation. Instituttet forestår ligeledes i koordination med den respektive skole, når relevant - den praktiske forberedelse og afvikling af eksamen i henhold til gældende bestemmelser (ref. a.- e.) Administration efter endt eksamination. Efter endt eksamination fremsender censoren en rapport (se bilag 5) om eksaminationen til Studiekontoret på Forsvarsakademiet, som videreformidler til Censorkorpsets formandskab. Disse rapporter vil bidrage til både formandskabets årlige beretning og Forsvarsakademiets arbejde med henblik på kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne. 4

5 Instituttet fremsender oplysning om, at eksamen er afholdt, til Studiekontoret på Forsvarsakademiet, således vederlag, jf. ref. f, kan udbetales Aflønning og udgifter. Forsvarsakademiet har i forbindelse med etableringen af Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser afklaret fortolkningen af ref. e. fsva. anvendelsen af ansatte i Forsvaret som censorer med Forsvarsministeriets Personalestyrelse. For mundtlig og skriftlig censur ydes således vederlag for både skriftlig og mundtlig censur, såfremt censorvirket sker uden for den ansattes normale arbejdstid.. Forsvarsakademiet afholder de direkte udgifter forbundet med censorvirksomheden, herunder evt. honorering, dækning af transport- og hoteludgifter. Udgifter i forbindelse med deltagelse i det årlige censormøde (honorering, transport- og evt. hoteludgifter) afholdes ligeledes af Forsvarsakademiet efter gældende bestemmelser. Det skal her fremhæves, at Forsvarsakademiet kun kan refundere udgifter efter indsendelse af originale bilag. 4. ØVRIGE FORHOLD Dekanatet på Forsvarsakademiet er ansvarlig for at opdatere dette direktiv i forhold til det gældende regelgrundlag. Direktivet revideres senest i forbindelse med censormødet i

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2016

ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2016 ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2016 Side 1 af 6 Årsberetning Efter bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser med senere ændringer

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE 9. juni 2017 Nyhedsbrev fra censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne sommer 2017 Kære læser Sommerferien står for døren, sommereksamen er i fuld gang, og det er tid til at orientere dig om aktuelle

Læs mere

Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven

Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven Notat Modtager(e) > Universiteter Kopi sendt til censorformandskaber og -sekretariater Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Årlig Beretning 2017/18 Censorkorpset for Datalogi

Årlig Beretning 2017/18 Censorkorpset for Datalogi Årlig Beretning 2017/18 Censorkorpset for Datalogi Kim Skak Larsen 31. marts 2018 Indledning I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal der for et censorkorps afgives årlig beretning til universiteterne.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Indhold Indledning... 2 Censorformandskabets rolle og opgaver... 2 Censorsekretariatets rolle og opgaver... 3 Principper

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgningsprocessen... 2 Vejledning til beskikkelsesansøgning... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 7 Glemt at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet...

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset

Læs mere

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Censorformandskabet Censorformandskabet for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling består af formand og næstformand, men intet eget sekretariat. Derimod er formandskabet

Læs mere

Ref.: a. Bekendtgørelse nr. 670 af 19/6 2014: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser

Ref.: a. Bekendtgørelse nr. 670 af 19/6 2014: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser April 2015 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN Ref.: a. Bekendtgørelse nr. 670 af 19/6 2014: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (internet) b. Forsvarsministeriets

Læs mere

02. JUNI Censorrapporter. Retningslinjer for behandling af censorrapporter

02. JUNI Censorrapporter. Retningslinjer for behandling af censorrapporter 02. JUNI 2017 Censorrapporter Retningslinjer for behandling af censorrapporter Indhold 1. Formål... 3 1.1 Rapporter... 3 2. Regelgrundlag... 3 3. Mål... 3 4. Fælles procedure for løbende rapporter... 4

Læs mere

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. Værnsfælles Forsvarskommando Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K

Læs mere

Indhold. Vejledning til censorbestilling

Indhold. Vejledning til censorbestilling Indhold Inden du kan bestille... 2 Log-in... 2 Min profil... 2 Censorbestillinger... 3 Når censor er allokeret... 4 Opret bestilling... 5 Eksaminatorer... 8 Opret eksaminator... 8 Karakterindberetning...

Læs mere

FAKBST FORSVARSAKADEMIETS SUPPLERENDE BESTEMMELSE FOR EK- SAMEN

FAKBST FORSVARSAKADEMIETS SUPPLERENDE BESTEMMELSE FOR EK- SAMEN FAKBST 180-2 2019-04 FORSVARSAKADEMIETS SUPPLERENDE BESTEMMELSE FOR EK- SAMEN Erstatter: FAKBST 180-2, Forsvarsakademiets supplerende bestemmelse for eksamen, 2015-04. Dato: 4. april 2019 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Innovation og entrepreneurship 2018

Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Innovation og entrepreneurship 2018 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Innovation og entrepreneurship 28... Første del... Resume.... Censorkorpset sammensætning (jf. 23 og 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:...

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA i Optometri (2019)... 2 Første del Resume... 2

Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA i Optometri (2019)... 2 Første del Resume... 2 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA i Optometri (209)... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 23 og 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for HD

Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) har i juni 2012 udstedt en ny bekendtgørelse om prøver og eksamen for erhvervsrettede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 4

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 4 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for uddannelsesfamilien Økonomi og finans for 27-28... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning herunder:... 2 2. Årets arbejde i

Læs mere

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 FORSVARSAKADEMIET REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel: OK Peter Holgersen (Formand) MJ Claus Rohde FULDM

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 6 Bilag et faktaark pr. Uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 6 Bilag et faktaark pr. Uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Produktion og design 27-28... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 23 og 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 4

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2009 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2008-2009 Indledning

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Se vedhæftede høringsliste. (Censorsekretariater bedes fordele høringsbrev med bilag til censorformænd)

Se vedhæftede høringsliste. (Censorsekretariater bedes fordele høringsbrev med bilag til censorformænd) Se vedhæftede høringsliste (Censorsekretariater bedes fordele høringsbrev med bilag til censorformænd) Emne: Høring over ændring af eksamensbekendtgørelserne Hermed sender udkast til ændring af eksamensbekendtgørelserne:

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE HØRINGSNOTAT 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE Indledning Forsvarsministeriet sendte den 2. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om Forsvarets militære masteruddannelse

Læs mere

Årlig Beretning 2015/16 Censorkorpset for Datalogi

Årlig Beretning 2015/16 Censorkorpset for Datalogi Årlig Beretning 2015/16 Censorkorpset for Datalogi Kim Skak Larsen 31. marts 2016 Indledning I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal der for et censorkorps afgives årlig beretning til universiteterne.

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, videregående uddannelse for voksne m.m.

Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, videregående uddannelse for voksne m.m. Notat Modtager(e) > Erhvervsakademier Professionshøjskoler Universiteter Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Farmakonomskolen, Pharmakon Kopi sendt til censorformandskaber og -sekretariater Hyrdebrev

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps bifalder flere af anbefalingerne, men har samtidig også bemærkninger til nogle af anbefalingerne.

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps bifalder flere af anbefalingerne, men har samtidig også bemærkninger til nogle af anbefalingerne. NOTAT Høringssvar vedr. Censorudvalgets anbefalinger 17. marts 2017 /KL Høringssvar fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps vedr. Censorudvalgets anbefalinger Censorformandskaberne for De Erhvervsøkonomiske

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Workshop med.

Workshop med. Workshop med www.censorsekretariatet.dk Formål med mødet/workshoppen Velkommen Mødets form Hvordan bliver vi sammen bedre En lille del af jeres hverdag men hele vores Hvem er Censorsekretariatet? Marianne,

Læs mere

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen Zahle

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen Zahle Praktiske oplysninger for censorer ved Læreruddannelsen Zahle Eksamen 2014 Vi byder dig velkommen til Læreruddannelsen Zahle, professionshøjskolen UCC. Linnésgade 2, 1361 København K Tlf. 41 89 78 00 www.zahle.ucc.dk

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedureansvarlig sektion SKT (Skolechef, uddannelsesleder, studieadministrator) Formål Resume af proceduren Proceduren sikrer, at eksaminer planlægges

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Beretning fra Det Veterinærvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017

Beretning fra Det Veterinærvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beretning fra Det Veterinærvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 Censorformandskab: Dyrlæge Lars Birch, Hammershøj dyrlæger (formand) Bakkevej 12, Hammershøj, 8830

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2017

ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2017 ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2017 Side 1 af 5 Årsberetning 2017 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag... 5 faktaark... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag... 5 faktaark... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Psykomotorikuddannelsenuddannelsen 6... Første del... Resume.... Censorkorpset sammensætning.... Årets arbejde i Censorformandskabet (jf.

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Under hensyn til, at de sociale diplomuddannelser ikke længere er en del af formandskabets område, bør det tilbageblevne område ændre

Læs mere

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2 Høringssvar til institutionen under forandring Nedenfor følger kommentarer til udvalgte afsnit i institutionen under forandring behøver justering 1 Afsnit 2 Side 6 anbefalinger 2 Afsnit 2/4 Side 6 og 14

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Årlig Beretning 2016/17 Censorkorpset for Datalogi

Årlig Beretning 2016/17 Censorkorpset for Datalogi Årlig Beretning 2016/17 Censorkorpset for Datalogi Kim Skak Larsen 31. marts 2017 Indledning I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal der for et censorkorps afgives årlig beretning til universiteterne.

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. 1 Marts 2013 Censorformandskabets beretning om virksomheden for 2011 og 2012 ved institutterne for statskundskab i Århus, København og Odense samt de til censorkorpset knyttede masteruddannelser. 1. Indledning

Læs mere

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.:

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.: Referater fra censormøder i Århus og København foråret 2009. Deltagere i alt i de to censormøder: 27 censorer Århus den 27/1 2009. Deltagere i alt i 1. runde: 3 og 2.runde: 7 København den 24/2 2009. Deltagere

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Censormøde på DTU den 6. maj 2009

Censormøde på DTU den 6. maj 2009 Censormøde på DTU den 6. maj 2009 Martin E. Vigild Mette Lilje 1. Nutid og fremtid - vision 2. Kvalitetssikringssystem på DTU 3. Akkreditering af uddannelser 4. Diplomingeniøruddannelsen og civilingeniøruddannelsen

Læs mere

Delpolitik for: Før uddannelsen

Delpolitik for: Før uddannelsen Delpolitik for: Før uddannelsen Tidspunkt for ikrafttræden: 19. juni 2008 1.0 Formål Gennem udviklingen af en delpolitik for Før uddannelsen at synliggøre og sikre en fortsat positiv udvikling af universitetets

Læs mere

Disposition. Resume for Nedslag i årsberetningen for Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v.

Disposition. Resume for Nedslag i årsberetningen for Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v. Disposition Resume for 2016 Nedslag i årsberetningen for 2016 Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v. Censorformandskabets samarbejde med studiet Spørgsmål undervejs Resume: De vigtigste konklusioner

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2015 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed.

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed. Juni 2011 Skuemestervejledning Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Materielmekaniker Kranmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Procedure for udvikling af nye uddannelser

Procedure for udvikling af nye uddannelser D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for udvikling af nye uddannelser Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv.

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. HD uddannelserne Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne Hermed vil vi gerne orientere om dels en række generelle forhold omkring censoropgaven,

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere