Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 1: Hvad er god energirådgivning?"

Transkript

1 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold gode råd ting at være opmærksom på...5 Yderligere information...6

2 2 Rådgivningens formål Rådgivning er generelt en moderne kunst, som balancerer ønsket om at påvirke folk med den viden, man har, og modtagerens ønske om at forstå. Uanset hvor godt man formidler et budskab, kan det være begrænset, hvor meget modtageren opfatter, som man har ønsket det. Som energirådgiver skal man desuden tænke i at forbrugerne har forskellige interesser i energirådgivning. Nogen vil helt naturligt være stærkt interesserede i at skåne miljøet, vise mest hensyn og spare på energien for at nedbringe CO2-forbruget. Andre tænker kun i kolde kontanter her skal der tales til hjernen og ikke til hjertet. Formålet med energirådgivning bør være at gøre det enkelt og klart for forbrugeren, hvordan de kan spare energi i deres hus. Uanset om man møder forbrugeren direkte eller gennem aflevering af en rapport (energimærkning) er det vigtigt at bygge bro mellem fagmandens indsigt i de bygningstekniske og energimæssige forhold, og forbrugerens nogen gange begrænsede forståelse for disse. Til brug for denne formidling følger nederst 5 gode råd og 10 ting at være opmærksom på. Den gode rådgivning Den gode rådgivning formidler en beskrivelse af energibesparelsespotentialet i en bygning på en måde, så modtageren forstår det. Samtidig er bygning og energiforslag beskrevet så en fagmand kan bruge rapporten til at gennemføre de foreslåede besparelser. Det kræver at energikonsulenten nøje beskriver bygningen og de foreslåede energibesparelser, og laver gode overslag over udgifter til finansiering af forslagene. Den gode rådgivning betyder også, at rapporten ligger klar inden bygningen handles. Derved kan køberen sætte sig ind i bygningens energiforhold og tage investeringer til energibesparelser med i sine overvejelser om køb og finansiering. Det er lettere for en køber at låne penge til besparelser, hvis de gør det samtidig med at lån optages til huskøbet. Det er også lettere for køberen at tænke energibesparelserne ind i en renovering af bygningen, hvis de har rapporten at gå ud fra, da renoveringen typisk finder sted i forbindelse med overtagelse af huset. Derfor er det vigtigt at energimærkningsrapporten ligger klar samtidig med tilstandsrapporten og andre øvrige papirer, som dokumenterer husets tilstand og energimæssige potentiale. Den gode rådgivning indebærer endelig, at du som rådgiver skal være uvildig, det vil sige du skal være uafhængig af personlige eller økonomiske interesser, som kan præge dit arbejde som rådgiver. Du må for eksempel ikke udarbejde en energimærkning til din søn eller datter, som skal sælge sit hus, da dine følelser for dine børn kan præge dig, så du laver en bedre rapport end du ellers ville, f.eks. så de kan sælge huset til en højere pris. Du må heller ikke energimærke et hus inden ibrugtagning, der skal sælges som nybyggeri, hvis du har beregnet energirammen til brug for byggetilladelsen.

3 3 Når du skal vurdere din egen uvildighed, så er det afgørende ikke, hvordan du reelt handler i en situation. Det forhold, at du kunne have personlige eller økonomiske interesser, der kunne påvirke din dømmekraft, er i sig selv tilstrækkeligt til, at du ikke er uvildig, det vil sige ikke uafhængig. Fokus på formidlingen Når du skriver en rapport, så er det værd at overveje, hvad du gerne selv ville læse. Hvor præcis skal beskrivelsen af bygningen f.eks. være for at du selv ville være tilfreds? Hvilke energibesparelser ville du gerne se beskrevet, som viser sig at være rentable og dermed anbefalelsesværdige overfor køberen? Hvordan skal besparelserne beskrives for at en fagmand kan udføre dem ud fra dine forslag og anvisninger? Sådanne overvejelser er vigtige, når man skal formidle tingene på skrift, og ikke selv møder den, som skal bruge rådene i praksis. En anden ting er, at man kan tilbyde sin rådgivning i forbindelse med opfølgningen. Som rådgiver er det tilladt at følge op på de anvisninger, man giver på energibesparelser uden at gå på kompromis med sin uvildighed. Energimærkningsordningen i udvikling Energimærkningsordningen i Danmark har udviklet sig over de seneste 20 år, fra VKO-ordningen , over den tidligere småhusordning og til den nuværende energimærkningsordning. Danmarks model for energimærkning har desuden været rollemodel for EU direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne, som ligger til grund for den nuværende energimærkningsordning, som skal implementeres i alle EU-medlemslande. Graden og hurtigheden af implementeringen svinger dog noget imellem medlemslandene. Danmark har sammen med bl.a. Holland, implementeret den nye ordning i Konkret blev den tidligere småhusordning indført i Danmark den 1. januar 1997, som et resultat af den daværende miljøpolitik. Ordningen fortsatte op til 1. januar 2006, hvor den blev afløst af den nye, samlede energimærkningsordning, som gælder i dag. Sideløbende med småhusordningen indførtes i sin tid en energiledelsesordning for store ejendomme (ELO). Forskellen mellem ordningerne var markant. Småhusordningen tog udgangspunkt i en nøjagtig registrering af bygningens klimaskærm, elforbrugende apparater og varmeanlæg. På baggrund af registreringen blev det teoretiske varmetab udregnet for bygningen som den stod, og efter gennemførelsen af indbyrdes afhængige energibesparelser. Forslagene til energibesparelser var baseret på, at man først gennemførte de rentable energibesparelsestiltag på klimaskærmen, derefter besparelser på varmeanlægget, og til sidst besparelserne på de el- og vandforbrugende apparater. ELO-ordningen var derimod baseret på den tilsynsførende fagmands viden om bygningen og de store træk i anvendelsen af energi. Ud fra disse oplysninger rådgav ELO-konsulenten om, hvordan man bedre kunne lede energien i bygningen og gengav sine anbefalinger i en rapport. Den nye, samlede energimærkningsordning tager udgangspunkt i en registrering af bygningen, uanset bygningens størrelse eller art. For enfamiliehusene betyder det mindre forandringer i

4 4 fremgangsmåde, når det kommer til registrering og beregning, dog med den tilføjelser, at der alle beregninger nu udføres efter Be06, den nye SBi-standard 213 for beregning af varmetab, som er beregningsmotor for alle energimærkninger. For de større bygninger - etageboliger og handel, service og offentlige bygninger indebærer den nye energimærkning, at der skal bruges langt mere tid på en gennemgang og registrering af bygningen. Ejeren får til gengæld en detaljeret registrering, men det er anført at energibesparelserne kan fremfindes ved en mere enkel fremgangsmåde. Blandt andet denne kritik af ordningen har ført til at Energistyrelsen gennem arbejdende udvalg, bemandet med energikonsulenter, har udarbejdet et udkast til en revideret udgave af Håndbog for energikonsulenter Målet med revisionen er at forenkle retningslinierne for registrering, så energikonsulenten bruger mindre tid på registreringen af bygningen og retter større opmærksom på at finde de rentable energibesparelsesmuligheder. Den overordnede målsætning om at spare energi gennem energimærkningsordningen er efter de indledende startvanskeligheder for ordningen dermed kommet i endnu større fokus et fokus det er vigtigt for Energistyrelsen at fastholde. Gennem offentliggørelse af energimærkninger på ønsker man endelig at skabe direkte opmærksomhed på energibesparelsespotentialet i energimærkningerne. Endelig er der overvejelser i regeringens handlingsplan, herunder handel med energibeviser, som eventuelt kan kobles sammen med den eksisterende energimærkningsordning. Lovgrundlaget for den nuværende energimærkningsordning er lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger. Ordningen er reguleret af bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger og bekendtgørelse nr. 351 af 17. april 2007 om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Energimærket og energimærkningens indhold Energimærket eller karakteren for bygningen er en karakter på en gradueret skala fra A1-A5, B1-B5, C1-C5, hvor A1 er den bedste karakter og C5 den dårligste. De tidligere energimærkerapporter indeholdt energimærker for varme, el, vand og CO2-forbruget. I dag indeholder energimærkningen kun energimærket for varme, som er fokuspunkt for energibesparelser. Forslag til forbedringer på el og vand er dog med i energimærkerapporten. Energimærkningen laves for de bygninger, som er omfattet af ordningen, og er undtaget for fritliggende bygninger med et bruttoareal på under 60 m2, og en række bygninger, angivet ud fra deres funktion, blandt andet kirker, produktionsbygninger og garager. Generelt skal der kun ske energimærkning, hvis der er tale om en bygning, der udgør en konstruktion med tag og ydervægge, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, og hvis den i øvrigt ikke er undtaget for energimærkning ud fra sit anvendelsesformål eller andre årsager. Tidligere var energimærkningsrapporten inddelt i selve energimærket, bygningsbeskrivelsen og en energiplan. I dag er alle dele samlet til én rapport, som samler de centrale dele på forsiden; herunder

5 5 selve mærket, de mulige energibesparelser og deres finansiering. Målet er at skabe større opmærksom hos forbrugeren for energibesparelserne. Energimærkningen indeholder de konkrete registreringer og anbefalinger for den pågældende bygning, og en del standardtekst, som gengiver de generelle betingelser for en energimærkning. En energimærkning er som udgangspunkt gyldig i 5 år. Dog er energimærkning for sommerhuse, som er mindre end 120 m2, gyldig i 10 år. Energimærkningen er lovpligtig ved salg af fast ejendom og i form af regelmæssig energimærkning, i dag for bygninger på m2 og større. Pr. 1. januar 2008 er det også lovpligtigt at energimærke alle øvrige offentligt ejede bygninger. Andre bygninger mellem og m2 skal være regelmæssigt energimærket pr. 1. juli Pr. 1. juli 2008 er det også lovpligtigt at energimærke ved overdragelse af andel eller anpart og ved udleje, dog ikke hvis lejeperioden er kortvarig (præcisering af minimumsperiode forventes i forbindelse med regulering af bekendtgørelse 1731). Du kan læse mere om energimærkningen og følge med i nyhederne om ordningen på hvis du ønsker at tilmelde dig s nyhedsbreve, så kan du gøre det ved at sende en mail til 5 gode råd 1. Du er ambassadør for energibesparelser lad det skinne igennem i din rådgivning! 2. Tænk på, hvad du selv gerne ville læse i en rådgivningsrapport og skriv den sådan. 3. Skriv kort og letforståeligt. 4. Uddyb dine registreringer og konklusioner, hvor det er muligt. 5. Er du i tvivl om retningslinier for energimærkning, så slå op på 10 ting at være opmærksom på 1. Skriv, så det bliver læst! Køber ser kun rapporten ikke dig! 2. Få den tidligere ejers oplysninger med i rapporten, så den nye ejer får indblik i forbruget 3. Skriv, så en ikke-fagkyndig kan forstå det og den fagkyndige kan lave energibesparelserne 4. Sørg for at køber kan genkende din beskrivelse af bygningen i rapporten 5. Uddyb så vidt muligt dine registreringer og beregninger i din skriftlige rådgivningsrapport 6. Sørg for at rapporten ligger klar, før ejendommen handles. 7. Køber kan med fordel finansiere energibesparelser sammen med huskøbet. 8. Husk egenkontrollen tjek at data efter og kontrollér for ekstreme beregninger af varmetab 9. Anbefal ejendomsmægleren at anvende rapporten i forbindelse med hussalget.

6 6 Yderligere information Telefon Energistyrelsens hjemmeside s hjemmeside herunder særligt punktet Energimærkning, og: Spørgsmål og svar om energimærkning der kan søges frit blandt sos ene Håndbog for energikonsulenter 2006, som kan downloades her; Informationsbrochurer, som kan downloades her: o Brochurer om energimærkning o "Der ligger penge på dit loft" Lov og bekendtgørelser, som kan downloades her; Energistyrelsens portal om energibesparelser

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse FLERFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for flerfamiliehuse og lejlighedsbyggeri Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet.

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

Enfamiliehuse generel del.

Enfamiliehuse generel del. Enfamiliehuse generel del. 2. Energimærkning i hovedtræk, side 3: Afsnittet udtrykker en god ambition og lyder godt, men det må ikke opfattes som om vi har projekteret en række specifikke renoveringsforslag

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere