T E X T I L L Y S. N O R D I C T E X T I L E A R T w w w. n o r d i c t e x t i l e a r t. n e t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 8. 9 7. 1 0 2 0 0 7 T E X T I L L Y S. N O R D I C T E X T I L E A R T w w w. n o r d i c t e x t i l e a r t. n e t"

Transkript

1 T E X T I L L Y S F E M N O R D I S K A K O N S T N Ä R E R K A R E N H A V S K O V J E N S E N, D A N M A R K A N N E L I K O K K O, F I N L A N D K R I S T V E I G H A L L D Ó R S D Ó T T I R, I S L A N D K R I S T I N L I N D B E R G, N O R G E K A Z U Y O N O M U R A, S V E R I G E v i s a r s t o r a v e r k D E S S U T O M V I S A S M I N I K O N S T V E R K A V K O N S T N Ä R E R F R Å N H E L A N O R D E N N O R D I C T E X T I L E A R T w w w. n o r d i c t e x t i l e a r t. n e t

2 F Ö R E N I N G E N N O R D I S K T G A L L E R I F Ö R T E X T I L K O N S T Nordic Textile Art, NTA, presenterar ett program på Textilmuseet i Borås : TEXTIL LYS en utställning med fem inbjudna konstnärer, en från varje nordiskt land MINITEXTIL en öppen utställning med ett 80-tal deltagande medlemmar TEXTILA PERSPEKTIV I SAMTIDEN ett seminarium Vi utgår från textilkonstens nuläge i Norden och tänker framåt Nordiskt Textilt Råd som bildades på seminariet 2006 med två nyckelpersoner från varje land har planerat. Hemsidan har skapats och sköts av en medlem på Island. Föreningens nuvarande styrelse i Sverige förstärkt med olika hängivna personer har arbetat fram detta program, denna händelse, som ursprungligen var tänkt som en hel utställningssommar i Hunnebostrand på den svenska Västkusten, men som kapsejsade på den kommunala politikens grynnor och skär. Tack vare Textilmuseets generositet och intresse kan vi nu genomföra hela programmet på Textilmuseet i Borås. TACK! Fördjupande information och seminarieprogram finns på hemsidan: Elsa Agélii ordförande, textilkonstnär professor i textil konst, HDK, GU Nordic Textile Art, NTA, presents a program at Textilmuseet in Borås : TEXTILE LIGHT an exhibition with five invited artists, one from each Nordic country MINI TEXTILE an open exhibition with over 80 participating members TEXTILE CONTEMPORARY PERSPECTIVES a seminar We start from the present situation of textile art in the Nordic countries, and think ahead... The Nordic Textile Council, which was formed at the seminar in 2006 with two key persons from each country, has planned. The home page was created and is managed by an Icelandic member. The association s present board, enlarged by a group of enthusiastic people, has created this program, this happening, which originally was planned to be a whole exhibition summer in Hunnebostrand at the Swedish west coast, but which capsized on the reefs and rocks of local politics. Thanks to the generosity and interest of Textilmuseet we are now able to carry through the whole program at its premises in Borås. Thank you! In-depth information and seminar program can be found at the home page: A T T S K A P A K O N S T handlar mycket om att få ett material att göra det man vill, att ge ett uttryck. En konstnär som väljer att arbeta med textilt material gör det inte lätt för sig. Å ena sidan väljer man ett material som gör motstånd och som kräver djupa kunskaper om hur det uppför sig och kan hanteras, å andra sidan väljer man ett material som i varje fall i nutida västvärld direkt associerar till en kvinnlig sfär, till handarbete mer än till konst. Det betyder att textilkonstnärer är modiga människor. Det syns tydligt i utställningen Textil Lys. Och det är också det som gör att Föreningen Nordiskt Galleri för Textil Konst finns och lever, kan visa en utställning som Textil Lys och kan samla den rikedom som visas i Minitextilutställningen. Föreningen tackar Textilmuseet som gjort det möjligt att visa utställning-arna. Vi fortsätter arbetet på att stärka den textila konstens möjligheter att ta sin plats, att synas och verka i hela Norden och med en bas i Västsverige. Kerstin Quentzer v. ordf. Föreningen Nordiskt Galleri för Textil Konst Creating art is very much about making materials perform the way you want them to and thereby to give expression to thoughts and feelings. An artist working in textile materials has chosen the hard way. Not only do you work in materials demanding that you possess both technical skills and knowledge about how your materials react and interact; you also find that your contemporaries and colleagues too often automatically refer you to a kind of womanly context, to crafts rather than arts. So, textile artists are courageous people. That is evident also in the exhibition Textile Light. And that is why the association Nordic Gallery for Textile Art is alive and kicking, and is able to produce Textile Light and muster the abundance of expression shown in Mini Textiles. We are most grateful to Textilmuseet, Borås, for their support and for making it possible to show these exhibitions. We will continue our efforts to strengthen textile arts, to create arenas for them, in a Nordic context and with a base in the west of Sweden.

3 T E X T I L I N S I S T E R E N Textilkunsten og dens udøvere beskyldes ofte for at være lukkede og selvdefinerende i deres udtryksform. Med referencer til traditionelt håndarbejde og indforstået feminisme lukkes den delvist af for den aktuelle bevægelse, der kan iagttages blandt samtidskunstnere, for hvem textil som medie fremstår yderst vedkommende. Måske lige så vedkommende som det i 1960 erne bl.a. gjorde for Arte Povera kunstnerne og andre, der gennem deres værker afsøgte grænserne for udtryk og dermed lagde afstand til netop håndarbejde og feminisme for i stedet at lade sig inspirere af fx minimalisme og konceptuel kunst. I sammenhængen nordisk textilkunst er det velkendt, at der i en 20-årig periode fra midten af 1970 erne og frem blev gjort forsøg på at definere et textilt udtryk gennem etablering og afholdelse af en textil triennale efter forbillede fra den internationale textilbiennale i Lausanne. Det, der i samtiden fremstod som vedkommende og nødvendigt, kan idag under en mere historisk optik betragtes som en lukket enklave, der på nogle måder fik den modsatte virkning af det forventede. Nemlig at udgrænse textilkunsten yderligere, frem for at påvise dens styrke som et kraftfuldt og facetteret udtryksområde. Alligevel formåede nogle avantgardekunstnere at inddrage textil uden banalisering, mens andre kæmpede forgæves hvilket bliver tydeligt, når de enkelte værker idag genses, enten fysisk eller i form af lidt fjerne illustrationer. Textile insisting Textile art and its practicians are often accused of being closed and self defining in their means of expression. With reference to traditional handicraft and implicit feminism, it partly becomes closed off from the movement that can be seen among contemporary artists, for whom textile as a medium appears to be of real importance. Maybe as important as it was in the 1960 s for the Arte Povera-artists and others, who through their work examined the borders of the means of expression, and thereby created a distance precisely to handicraft and feminism, instead to be inspired by minimalism and conceptual art. In the context of Nordic textile art it is well known that in a period of 20 years from the mid-70 s and forwards efforts were made to define a textile expression through the establishing and holding of a textile triennal, with the international textile biennal in Lausanne as a model. This, which at the time seemed important and necessary, could today, under a more historical magnifying glass, be seen as a closed enclave, which in some ways got the opposite effect from the expected. Namely to limit textile art even more, rather than to show its strength as a powerful and many-sided area of artistic expression. Some avant garde artists succeeded anyway in including textile without reducing it to the commonplace, while others struggled in vain which stands clear when the individual works are seen again today, either in psysical form or in the form of a bit distant illustrations. With the choice of artists for the exhibition Textile Light it has been the intention of the Nordic Textile Council to show how strong textile can be in a contemporary art perspective. By first prequalifying five possible artists from each country, and then choosing cross-over geographically it has been possible to make an exhibition which rests in itself and at the same time poses questions about textile art as an isolated phenomenon. It can appear as a paradox that it is once again on a textile arena that the exhibition primarily is shown, but seen in the context with the establishing and manifesting of NTA Nordic textile Art as a welcome and necessary actor on the Nordic art scene, it is right. We, las ltextile lartists,lresponsible Med udvælgelsen af kunstnere til deltagelse i udstillingen Textilt Lys har det være Det Nordiske Textilråds intention at vise, hvor stærkt textil kan fremstå i et samtidskunstnerisk perspektiv. Ved først at prækvalificere fem mulige kunstnere fra hvert land og derefter vælge på tværs af geografisk tilhør er det lykkedes at skabe en udstilling, der hviler i sig selv og samtidig stiller spørgsmål ved textil kunst som et isoleret fænomen. Det kan fremstå som et paradoks, at det endnu en gang er på en textil arena, at udstilllingen primært vises, men set i sammenhængen med etableringen og manifestationen af NTA Nordic Textile Art som en velkommen og nødvendig aktør på den nordiske kunstscene er det rigtigt. Vi må som textilkunstnere, som ansvarlige kuratorer og som kritiske teoretikere kunne agere på denne, den nordiske textilscene, uden smålige hensyn til tidliger tiders fordomme. Afprøvningen af det textile medie i vores tid er et kraftfuldt signal om en materiel revitalisering, der udfordrer til dialog. Dialog omkring det enkelte værk, men også blandt og med de kunstnere, der så bevidst vælger at arbejde med textil med alle dets underfundigheder, medbetydninger og stadig nye muligheder. Deri består den reelle textile insisteren. Lisbeth Tolstrup Danmark Textilkunstner, kunsthistoriker og journalist DJ Sammen med Anette Blæsbjerg Ørom initiativtager til bogprojektet: Textil - den kunstneriske dimension, forventet udgivelse curators and critical theorists, must be able to act on this Nordic textile arena without petty considerations to the prejudices of the past. The test of the textile medium in our time is a powerful indication of a revitaiization of the material, which challenges us to dialogue. A dialogue about the individual work of art, but also among and with those artists who with such awareness choose to work with textile, with all its subtleties, meanings and constantly new possibilities. This is what the textile insisting consists of.

4

5 K A R E N H A V S K O V J E N S E N Born in Holstebro, Denmark 1963 Address: Neesvej 70, Nees, 7570 Vemb, Denmark Education Det Fynske Kunstakademi, Odense, DK Det Jyske Kunstakademi, Aarhus, DK Solo and group exhibitions and projects in Denmark, Sweden, Norway, Germany, France and Japan among these: Travelling new places (solo exhibit.), Gallery Ray, Nagoya, Japan 2007 (3x3) x 3 A meeting between a sculptor, a composer and a printmaker, Ecnanosér, Jarnac, France 2007 Guest at PRO, Charlottenborg, Copenhagen, Denmark 2006 Tårn til tårn, Bovbjerg Fyr & Rundetårn, Copenhagen, Denmark Contemporary Art Uchiwa Exhibition, Gallery Shirakawa, Kyoto & Itami City Museum, Japan 2006 A prayer for poor things (solo exhibition), En Tangsögade 4 Udstilling, Bövlingbjerg, Denmark 2006 Sun in Dale, The Nordic Artists Center Dalsåsen, Dale, Norway 2005 The Emperors New Clothes, Kunsthallen Braenderigården, Viborg, Denmark 2005 Möstings Hus (solo exhibition), Copenhagen, Denmark 2005 Guest at Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen, Denmark 2005 Member of The Danish Arts Society I arbejdet med skulptur har karton og tekstiler i mange år været blandt mine foretrukne materialer. Det skyldes dels, at de understøtter det billedkunstneriske univers, hvori jeg befinder mig de udtryk jeg søger og dels at jeg ved egen hjælp kan arbejde hermed i målestoksforholdet 1:1. Desuden finder jeg en vis befrielse i, at karton og tekstiler som traditionelle klassiske skulpturmaterialer betragtet har så forholdsvis kort en historie, og endnu ikke er kanoniserede skulpturmaterialer på samme måde som bronze og marmor. In my work as a sculptor, cardboard and textiles have been my favorite materials for several years. The reason is partly that these materials support my artistic universe the expressions I look for and partly that with these materials I am able to work full scale on my own. In addition I find a certain relief in the fact that cardboard and textiles as traditional classical sculptor materials considered have a rather short history and are not yet canonized sculptor materials such as bronze and marble.

6

7 A N N E L I K O K K O Born in Lives and works in Joensuu, Finland. Address: Rauhankatu 35, Joensuu, Finland Studies Visual Artist, Art School, Department of Painting, Lahti Degree in Textile Art, University of Industrial Arts, Helsinki Master of Arts, University of Industrial Arts, Helsinki 1992 Memberships Artist Association of Joensuu Textile Artists TEXO / Ornamo Taiteilijat O- Artists O / Ornamo Exhibitions Paintings, drawings, textile paintings, installations, imaginary clothing. Private and joint exhibitions from the year 1968 I bakgrunden till mitt arbete kan man finna tankar om barndomens värde i dagens värld. Det var vår förmåga att ta hand om våra barn i globaliseringens tid som oroade mig då jag konstruerade en serie fiktiva kläder. Att göra fantasikläder för nyfödda barn ger mig än en gång en känsla av ömhet. Joensuu In the background of my work can be found concerns about the value of childhood in today s world. Our capability to take care of our children in the age of globalisation worried me when constructing a series of fictive clothes. Making imaginary clothes for new born babies gives me once again a feeling of tenderness. Joensuu

8

9 K R I S T V E I G H A L L D Ó R S D Ó T T I R Born 1964 in Reykjavík, Iceland Address: Ásvallagötu 81, 101 Reykjavík / Education Haystack Mountain School of Art and Craft, Maine, USA 2004 AtvinnuLífsinsSkóli, Continuing Education University of Iceland, Akureyri, Iceland 2000 National College of Art and Design, Kunstfagkandidat, Oslo, Norway Teacher Education at the University of Iceland, Reykjavík, Iceland Icelandic College of Art and Crafts, Dept. of Textile, Reykjavík, Iceland Reykjavik School of Visual Art, Reykjavík, Iceland University of Iceland, Spanish, Reykjavík, Iceland University of Granada, Spanish, Granada, Spain Solo exhibitions Open House, Artist residence Herhúsið, Siglufjörður, Iceland 2007 Rehum Papyrus, ASI Art Gallery, Reykjavík, Iceland 2002 Visual reality, Women History Archive at the National Library, Reykjavík, Iceland 2001 Surface, Continuing Education University of Iceland, Reykjavík, Iceland 2000 One more step, Living Art Museum, Reykjavík, Iceland 1999 Group exhibitions in total 37 exhibitons since 1993 all over the world. Personally related art works Curator for Chest of Gold, with Alda Sigurðardóttir, Art Festival at Laugarvatn, Iceland 2005 Representative for the Association of Icelandic Visual Artist (SÍM) in the administration of the Cultural Centers Fund Member of the exhibition organizing team for Northern Fibre V, Textile Art 2004, International Exhibition, Icelandic Textile Guild, Kjarvalsstaðir, Reykjavík Art Museum, Reykjavík, Iceland The Icelandic Textile Guild, on the board and exhibition committee Northern Fibre V, Textile Art at Present, conference, Oslo, Norway 2003 Representative for Iceland in Northern Fibre III, Hidden Treasures, international exhibition and workshop at Tuskær Art Center, West Jylland, Denmark 2002 Associations and committees member of International Association for Papermakers and Artists IAPMA The Association of Icelandic Visual Artists S.Í.M The Icelandic Textile Guild Icelandic Designers Association Art Teachers Association FÍMK The Living Art Museum Nýlistasafnið Känsligt landskap, 2006 I den här serien är naturen viktig skuggor, ljus, färger, ytor, är de huvudelement som finns i naturen. Platser som alla kan se, känna och använda närhelst vi vill. Det är därför som det är så viktigt att ta hand om och se till att den räddas för framtida generationer. Skillnaden mellan och de oändliga möjligheterna med varje textilt material har alltid fascinerat mig. Det krävs en djup förståelse och lång erfarenhet av varje material för att kunna kontrollera och forma det efter sina egna idéer och visioner. På så sätt, genom den nära relationen till materialet, kommer verken ofrånkomligen att bli personliga och unika. Det är denna magi som får mig att välja textil som uttryckssätt. Sensitive landscape, 2006 In this series the nature is important shadows, light, colors, texture are the main elements in nature. Places that everybody can see, feel and use whenever we like. That s why it s very important to take care of it and make sure its saved for future generations. The difference and endless possibilities of each textile material have always fascinated me. It requires thorough understanding of each material and long experience to be able to control and mould it in tune with your ideas and visions. Thus, through the intimate ties to the material, your work is bound to become personal and unique. This magic is what makes me choose textile as a way of expression.

10

11 K R I S T I N L I N D B E R G Born in Oslo 1950 Address: Søndre Green, N Noresund / Member of Norwegian Textile Artists, Norwegian Artists of Fine Arts Education The National College of Arts and Crafts Individual Exhibitions Kunstnerforbundet, Oslo Schæffergården, Copenhagen, Denmark Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim Group Exhibitions Høstutstillingen (The Annual Autumn Exhibition of Fine Art) Norsk Kunsthåndverk (The Annual Exhibition of Arts and Crafts) European Arts and Crafts Exhibition, Germany Narode Museum, Slovacia Collections Norwegian Council of Culture National Museum The National Foundation for Public Commissioned Art The Norwegian Embassy, Australia Commissions The Danish/Norwegian Foundation Churches in Norway Scholarships The Norwegian State Scolarship for Artists The Norwegian State Scholarship for Arts and Crafts Norwegian Council Of Culture Other Related Activities Chairman of the National Jury of The Annual Exhibition of Arts and Crafts Chairman of the National Jury of The Annual Exhibition of Fine Art Chairman and daily leader of Norwegian Textile Artists I min kunstproduksjon, som har hovedvekt på billedvev, arbeider jeg med ornamentikk, symmetri og polarisering som tema. Dette er et interessant og uutømmelig kunstspråk som har historiske røtter både i vår vestlige og i den orientalske kultur. I mine arbeider er jeg inspirert av denne kunstneriske tenkemåte og å skape billedtepper med et kunstuttrykk i vår samtid. Jeg utnytter det digitale billedspråket ornamentalt først og fremst i billedvev, men også som digitale trykk. Billedvev er et håndverksbasert kunstuttrykk som tradisjonelt blir vevd i ull. Mine billedtepper er vevd i silke, kunstsilke og bomull og sammen med de vevtekniske løsningene klargjør og underbygger jeg konseptet. In my art production, which has its main emphasis on tapestry, I work with ornamentation, symmetry och polarization as a theme. This is an interesting and inexhaustible art language which has its historical roots as well in our Western as in Oriental culture. In my works I am inspired by this way of artistic thinking and to create tapestries with a contemporary artistic expression. I use the digital imagery ornamentally above all for tapestry, but also for digital prints. Tapestry is an artistic expression based on craft, and is traditionally woven in wool. My tapestries are woven in silk, artificial silk and cotton, and together with the technical solutions I thus clarify and support the concept.

12

13 K A Z U Y O N O M U R A Born 1955 in Japan Lives and works as textile artist and designer in Gothenburg, Sweden, since Studio: Textilverksta n, Smedjegatan 5, Gothenburg, Sweden Home: Eklandagatan 35, Gothenburg, Sweden +46 (0) , mobile: +46 (0) Education in textiles both in Japan and in Sweden. MFA Textile Art, HDK at the Gothenburg University BFA Textile Design, at the University College of Borås Solo and group exhibitions both national and international since 1990 Public collections National Museum in Stockholm, National public art council in Sweden, Textile Museum in Borås, Röhsska museet in Gothenburg, Västra Götaland s region, The Focus Borås Foundation Commission works Smiley Lillekärr Sport Hall in Gothenburg 2006 Reflektion Svea High Court in Stockholm 2004 Prize The Nordic Award in Texiles 2006 The Focus Borås Foundation Grants (selection) IASPIS (international artists studio program in Sweden), study, conference and exhibition in Italy, USA and Poland 2000, 2003, 2004, 2007 The arts grants community in Sweden, 2 years working grants 2000, 2004 Minneskartor, det är vad jag använder i mina arbeten. Ord och bilder som jag har mött de leder till vidare associationer och reflektioner och ger upphov till nästa serie ord och bilder som föder nya tankar och funderingar. Jag samlar högar av minnesbitar och plockar från detta oändliga förråd och förvandlar dem till kedjor och nät, som så blir till ett minneslandskap ett textilt landskap. Memory maps, that is what I use in my works. Words and pictures that I have come across they lead to further associations and reflections and give rise to another series of words and pictures which hatch into new thoughts and speculations. I gather heaps of memory bits, and picking from this endless supply I transform them into chains and nets, and these then constitute a memory landscape a textile landscape.

14 M I N I K O N S T V E R K F R Å N H E L A N O R D E N / M I N I A R T F R O M A L L O F T H E N O R D I C C O U N T R I E S J A, D E T S K A L V I H A! I sommeren 2006 mødtes en stor gruppe af entusiastiske tekstilfolk fra hele Norden. Hovedoverskriften for mødet var: skal vi have en Nordisk tekstil platform, et fælles nordisk udstillingssted & et nordisk netværk? JA! Det skal vi ha! - det var vi rørende enige om. Det blev starten på Nordic Textile Art. Da der for tiden ikke er fokus på de tekstile håndværk, er det nødvendigt for udviklingen af det tekstile felt i alle de nordiske lande, at styrke, synliggøre og formidle omkring området. For de professionelle kunst-nere er det vigtigt at have et netværk, så det bliver nemmere at koordi-nere og arrangere fælles nordiske udstillinger og uddannelse og ikke mindst at kunne udveksle knowhow. Nordic Textile Art viser i år to udstillinger: en kurateret udstilling med deltagelse af en tekstilkunstner fra hvert af de 5 nordiske lande og en minitekstiludstilling, som er åben for alle medlemmer af foreningen. 85 nordiske deltagere har tilmeldt sig minitekstiludstillingen, og da det er tilladt at sende op til 3 værker ind til visningen i formatet 20x20x20 cm, så er der muligvis helt op til 255 værker at se på udstillingen hvilket studie i minitekstiler! At skabe et miniværk billede som skulptur er ikke det nemmeste. Hvad der fungerer i de større flader fungerer ikke nødvendigvis i de små. Værkerne kan nemt synes som en forvasket sweater, et stykke tekstil som er krøbet til en forkert størrelse i helt forkerte formformater så det bliver spændende at nærlæse de mange bud på minitekstiler på denne første minitekstiludstilling i Nordic Textile Arts regi, formodentlig et langt og skønt studie i materialevalg, håndværksteknikker og så det primære det færdige billedudtryk. Mon udstillingen bliver med et feministisk anslag, vil den have reference til den større internationale tekstilkunst, vil man kunne se nordiske fællesskaber i form, som udtryk? Vi får se, spændende bliver det! Tak til Textilmuseet i Borås for at ville huse udstillingerne og kæmpe tak til det svenske arbejdshold for jeres store og tunge kamp for at udstillingerne kunne blive en realitet. Gina Hedegaard Nielsen Redaktør og tekstilkunstner København sommeren 2007 Yes, that we shall have! In the summer of 2006 a large group of enthusiastic textile people from all of the Nordic countries met. The main task for the meeting was: Should we have a Nordic textile platform, a common Nordic exhibition place and a Nordic network? YES! That we shall have! This was the start of Nordic Textile Art. Since textile handicraft is not in focus nowadays, it is necessary for the development of the textile field in all of the Nordic countries to strengthen, make visible and mediate in this area. For the professional artists it is important to have a network that makes it easier to coordinate and arrange common Nordic exhibitions and education, and also to exchange know-how. Nordic Textile Art shows two exhibitions: one curated exhibition with the participation of one textile artist from each one of the Nordic countries, and a mini textile exhibition that is open for all members of the association. 85 nordic participants have given notice that they want to participate, and since it is allowed to send in 3 pieces of work in the format of 20x20x20 cm, there will be possibly up to 255 works of art to see at the exhibition what a study in mini textile! To create a really small work of art is not the easiest thing. What works in large formats doesn t necessarily work in small ones. The piece could easily look like a sweater shrunk to the wrong size, to a format totally wrong for the form so it will be exciting to close-read the many offers of mini textiles in this first mini textile exhibition in the production of Nordic Textile Art, probably a long and nice study in choice of material, handicraft techniques and also the primary thing the final artistic expresssion. Will the exhibition still have a feminist touch, will it have references to the larger international textile art scene, will you be able to see common Nordic things in form as expression? We will see, exciting it will be! Thanks to Textilmuseet in Borås for wanting to house the exhibitions and big thanks to the Swedish team for your great and hard struggle to making them come true.

15 U T S T Ä L L A N D E K O N S T N Ä R E R / E X H I B I T I N G A R T I S T S Majlis Agbeck, Malmö Elsa Agelii, Täcklebo Eva Ahnoff, Fredriksberg Ingegerd Alfredson, Örebro Kerstin Anderberg, Helsingborg Nen Arnell, Fagerfjäll Li Aronsson, Malmö Gudrun Bartels, Malmö Katrin Bawah, Lerum Ulrika Berge, Bagarmossen Margareta Bergstrand, Stockholm Asdis Birgisdottir, Hafnarfjördur, Island Eva Borg, Götene Inger Bremberg, Kristdala Hanna Brunskog, Lund Helga Palina Brynjolfsdottir, Reykjavik, Island My Bäckström, Hunnebostrand Ingrid Carling, Lund Kerstin Carlsson, Göteborg Elizabet Christiansson, Jonsered Kerstin Danielsson, Finspång Margareta Eriksson Abenius, Nynäshamn Inger F Lange, Grebbestad Tora Greve, Limhamn Anna Gunnarsdóttir, Akureyri, Island Elisa Halvegård, Malmö Cathrine Hansen, Oslo, Norge Gina Hedegaard Nielsen, Köpenhamn, Danmark Ulrika Hedström-Rönn, Bromma Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Malmö Agneta Henerud, Stockholm Susanne Henriques, Stockholm Lene Hogg, Hvidovre, Danmark Anna-Karin Holm, Malmö Gunilla Nillan Holmgren, Åkersberga Birgitta Hulterström, Göteborg Annika Johansson, Göteborg Åsa Jonasson, Köpingevik Elisabeth Jonsson, Skövde Elisabeth Kalvenes-Skallsjö, Lund Monika Karlsson, Mellösa Britta Kleberg, Göteborg/Bottna Britta Lincoln, Göteborg Agneta B Lind, Ryd Lillemor Lindbom, Kristiansand, Norge Charlotte Lindgren, Enskede Caroline Lindqvist, Hamburgsund Gunilla Luiga, Täby Lena Lundgren, Kalmar Mette Kaa Madsen, Linneryd Carina Marklund, Eskilstuna Takao Momiyama, Simrishamn Björg G Måseide, Moss, Norge Eva Nelander-Juntunen, Billeberga Susanne Nielsen, Morud Nelly Nilsson, Malmö Eva Nilsson, Mölle Mie Vaale Noddeland, Asker, Norge Eli Nordbö, Kristiansand, Norge Kajsa Oehm, Malmö Gunnel Oldenmark, Härnösand Kerstin Olsson, Göteborg Gunilla Paetau Sjöberg, Bålstad Ulla Parkdal, Vaxholm Carin Person Åström, Borrby Emma R Ricci, Malmö Kerstin Rosengren, Glemmingebro Larspers Carina Roxäng, Fjugesta Anna Rube, Rabbalshede Malin Sellman, Grebbestad Jeanette Shäring, Göteborg Gertrud Sundling, Örkelljunga Lisa Tegmar, Vellinge Leif Johan Thesen, Tönsberg, Norge Thorbjörg Thordardottir, Reykjavik, Island Mia Tingvall, Arvika Eva Torudd, Lund Birgitta Wallin, Stockholm Josabet Werkmäster, Malmö Audur Vesteinsdottir, Hafnarfjordur, Island Marie Wetterstrand, Malmö Inger Wihl, Hamburgsund Pamela Wilson, Huddinge Marie Winderudh-Hallberg, Bromma Dyveke Zadig, Malmö Arntrudur Ösp Karlsdottir, Island

16 N T A N O R D I C T E X T I L E A R T Föreningen Nordiskt Galleri för Textil Konst Vår målsättning är att göra textil konst synlig på den nordiska konstscenen att skapa en samlingsplats för nordiska textilkonstnärer att nå nya grupper och samverka med lokalbefolkningen att organisera och hålla workshops och utställningar att skapa en informativ webbsida med fokus på vad som sker i den textila konsten i Norden. Our goals are to make textile art visible on the Nordic art scene to create a meeting place for Nordic textile artists to reach new groups and to work with the local community to organize and hold workshops and exhibitions to create an informative web page with focus on what is happening within textile art in the Nordic countries. w w w. n o r d i c t e x t i l e a r t. n e t Tack till: L e t t e r s t e d t s k a f ö r e n i n g e n T E X T I L M U S E E T D R U V E F O R S V Ä G E N 8 B O R Å S T E L w w w. b o r a s. s e / k u l t u r / t e x t i l m u s e e t Ö P P E T : T I S & T O R S , O N S & F R E , L Ö & S Ö

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 1 Me Master in Software Engineering in 2003 Researcher at Aalborg University Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 Trifork January 2011 2 You? How many of you are from A software company A large companys

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo What is markup? (My working definition/description) Markup is what is done so that a part of a document (a text, an image, a sound file etc.) can be identified,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere