Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1"

Transkript

1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Ørestadsselskabet (ØSS) besluttet sammen at gennemføre en analyse af effekten af takstændringerne. Undersøgelsen er udvidet til også at inddrage årsager til den passagernedgang, der siden 1999 er sket i den samlede kollektive trafik i hovedstadsregionen. Målet er gennem analyserne at identificere betydende faktorer for udviklingen i den kollektive trafik og indkredse det råderum, takstfællesskabets deltagere har for at påvirke udviklingen i positiv retning. Undersøgelsen omfatter analyse af: statistisk materiale vedrørende produktionen i de enkelte selskaber andre parametre, der kan forventes at påvirke passagertallet interviewundersøgelse gennemført af MEGAFON målrettet mod den aktuelle problematik resultaterne fra ad hoc-undersøgelser og løbende kundeundersøgelser. I nærværende paper gives en sammenfattende beskrivelse af den samlede undersøgelse og dens hovedresultater. Resultaterne fra de enkelte analyser er dokumenteret i en bilagsrapport, ligesom der er udarbejdet en sammenfattende rapport 1. I undersøgelsen er der anvendt følgende definitioner: En frafalder er en person, der foretager færre rejser med den kollektive trafik. Årsagen til de færre rejser kan være både, at der rejses mindre, og at alle eller en del af rejserne overflyttes til individuel transport. Færre rejser med den kollektive trafik kan resultere i/vise sig som f.eks. skift fra månedskort til klippekort. En tilmelder er en ny bruger af det kollektive trafiksystem, der er kommet til efter takststigningen. De rejsende med den kollektive trafik er en sammensat gruppe, der kan opdeles i stabile brugere, frafaldere og tilmeldere. I en situation i balance ophæves de, der reducerer deres rejseomfang eller skifter transportmiddel f.eks. på grund af alder, af nye, ofte unge brugere. Hovedresultater - råderummet Gennem statistiske analyser og sammenligning af brugerinterview efter takststigningen i januar 2004 med tidligere interview, især i 2000, er en række væsentlige årsager til frafaldet identificeret. En del af disse årsager er en følge af udviklingen i samfundet, f.eks. velstandsstigning med øget bilrådighed, dvs. årsager, som trafikselskaberne ingen indflydelse har på. Men tilbage står en række punkter, som trafikselskaberne kan reagere på og derigennem forbedre deres konkurrencesituation over for bilen og 1 Effekt af takststigning 2004, Bilagsrapport, oktober Udarbejdet af COWI. Passagerudvikling og forklarende faktorer, Rapport, oktober Udarbejdet af COWI. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 cyklen som transportmidler. Disse punkter kan formuleres som trafikselskabernes råderum og undersøgelserne har ført til en række anbefalinger til selskabernes ledelser om, hvordan de kan agere inden for råderummet. Taksten Taksterne i hovedstadsregionen er fra 1998 til starten af 2004 steget med 50 %, mens den almindelige prisudvikling kun har været på 14 %. Interviewundersøgelserne viser en markant stigning fra 2000 til 2004 af frafaldere, der angiver taksten som hovedårsagen til deres frafald. Det anbefales, at den kraftige reaktion giver anledning til at holde taksten i ro i de kommende år. Udbuddet Der er en klar kritik fra frafalderne af udbuddet af afgange og forbindelser mellem de forskellige kollektive transportmidler. Kritikken er især øget fra busbrugerne siden undersøgelsen i Dette vurderes at skyldes de mange omlægninger i forbindelse med introduktionen af Metro i oktober 2002 og de efterfølgende reduktioner i ruter og afgange i foråret Busfrafalderne har således oplevet en periode med mange omlægninger og nedskæringer i busudbuddet, der kulminerer i en betydelig forøgelse af takstniveauet. Ønske om flere afgange kan endvidere findes blandt frafalderne fra Re-toget, og fra Metro-kunderne er der et klart ønske om en udvidelse af Metro-systemet. Der har gennem introduktionen af Metro været gode argumenter for at tilpasse busdriften. Reaktionerne fra buskunderne bør give anledning til overvejelser omkring det hensigtsmæssige dels i at udføre tilpasningerne relativt kort tid efter åbningen af Metro, dvs. inden det nye transportmiddel er indarbejdet, og dels i at gennemføre ændringerne over flere tilpasningsrunder. Metro er en klar forbedring af det kollektive trafiksystem, men ikke alle bor eller arbejder centralt i forhold til den, og nedskæringerne opleves derfor negativt af nogle brugere - en reaktion, der må accepteres. Samtidig vil der være en periode, hvor brugerne ikke har fået indarbejdet det nye system i den daglige rutine, men skal vænne sig til at bruge det. Der anbefales en større tidsmæssig forskydning mellem åbning af nye større kollektive trafikanlæg og ændringer i de eksisterende systemer, samt at ændringerne så vidt muligt foretages samlet. Endvidere skal der henvises til den negative effekt, som reduktioner i driften af den kollektive trafik har, som følge af større anlægsarbejder. Der tabes passagerer, som det tager lang tid at få tilbage igen. Regulariteten Regulariteten er generelt høj. Frafald fra Metro tilskrives dog meget klart uregelmæssigheder og manglende regularitet. Indkøringsvanskelighederne omkring Metro har kostet dyrt på passagersiden - ikke mindst medieomtalen og dermed de potentielle passagerers opfattelse af regulariteten. Det anbefales derfor, at den opmærksomhed, driftsselskabet bag Metro har på regulariteten, fortsættes. Fra frafalderne fra Re-toget lyder der også ønske om bedre regularitet. Det anbefales derfor, at der fortsat arbejdes med Re-togets regularitet. De unge De unge er en væsentlig brugergruppe i forhold til den kollektive trafik. Den forløbne periode har været kendetegnet af en meget lille ungdomsårgang. Antallet af unge mellem 16 og 24 er faldet med 8 % fra 1999 til Nu er en stor årgang på vej. Antallet af unge mellem 6 og 15 år er i dag 13 % større end det var i 1999, og det er vigtigt at få fat i denne gruppe og fastholde den. Det anbefales derfor, at trafikselskaberne arbejder for, at de unge oplever det som smart at bruge det kollektive trafiksystem. Trafikdage på Aalborg Universitet

3 Det er en lære- og opdragelsesproces, der også involverer forældrene. Et gratis månedskort til de unge på deres 15 års fødselsdag kunne måske være en idé. Image Der kan iagttages et skred mod et dårligere image for den kollektive trafik i forhold til, hvad der blev opnået gennem 1990'erne. Interview understreger klart, at takststigningen i januar 2004 har haft en negativ betydning for den kollektive trafiks image. Det anbefales, at der gennemføres kampagner til forbedring af den kollektive trafiks image, jf. afsnittet ovenfor om de unge. DSB og Metro arbejder allerede bevidst med imageskabende kampagner, men større aktivitet kunne også gavne på busområdet. Udviklingstal Som illustration af problemstillingen omkring frafald fra den kollektive trafik er udviklingen i passagertal siden 1999 for de forskellige kollektive transportmidler i hovedstadsregionen beskrevet, både totalt for årene og pr. måned i Endvidere er udviklingen illustreret gennem ændringer i salget af forskellige typer rejsehjemmel. Når der, som gennem de seneste år, kan iagttages en stadig tilbagegang, er det vigtigt at identificere, om ændringen skyldes udefra kommende forhold, som trafikselskaberne ingen indflydelse har på eller forhold, som de kan påvirke. Passagerer Figur 1 og Figur 2 viser udviklingen i antallet af rejser med de kollektive transportmidler 2 i henholdsvis perioden og i det første halvår af Fra 1999 til udgangen af 2004 er det samlede antal kollektive rejser i hovedstadsregionen faldet med godt 4 %. Faldet i rejser har, som det ses af Figur 1, omfattet både busser, S-tog og Re-tog, mens Metro som det nytilkomne transportmiddel naturligt har haft en vækst. Metro har især hentet sine kunder blandt tidligere brugere af busserne. Det afspejles i det store fald i busrejser på ca. 16 %. S-toget er med et fald på kun 2 % det transportmiddel, der har klaret sig bedst. 2 Kilde: Trafikselskabernes fælles "Statistik for den kollektive trafik i Hovedstadsregionen, August 2004". Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Note: Tallene for de enkelte selskaber indeholder brugere, der anvender flere transportmidler. I totaltallet er der korrigeret herfor. Derfor vil en summation af de enkelte kurver overstige totaltallet. Figur 1 Udviklingen i antallet af kollektive rejser i hovedstadsregionen I Figur 2 er udviklingen i 2004 vist som akkumuleret ændring i forhold til samme periode i før den store takststigning. For eksempel viser markeringerne for juni i Figur 2 differencen mellem trafikken i det første halvår 2004 og det første halvår Figur 2 Akkumuleret differens i antal rejser fra 2003 til Af Figur 2 ses, at busserne i 2004 har oplevet en fortsættelse af 2003's fald i antallet af rejser, således at der i alt i første halvdel af 2004 blev transporteret knap 6 mio. færre rejsende end i samme periode i Figuren viser endvidere tydeligt væksten i rejser med Metro, der i første halvdel af 2004 havde 8 Trafikdage på Aalborg Universitet

5 mio. flere rejser end i første halvdel af Udviklingen i antallet af rejser med bus og Metro kan ikke adskilles, idet der i perioden er sket en tilpasning af busserne til Metro. Samlet set har tilgangen af Metropassagerer i første halvdel af 2004 været ca. 2 mio. rejsende større end afgangen fra busserne. Rejsetallet for S-tog og Re-tog er stort set uændret for perioden. Det var forventet, at de gennemførte udvidelser i S-togsnettet ville have givet flere passagerer, men dette er kun sket i meget begrænset omfang, formentlig som følge af takststigningen. Samlet har antallet af rejser med den kollektive trafik i HUR-området efter et lille fald i januar 2004 ligget over 2003-tallene gennem hele det første halvår af 2004 og er efter juni måned 1 % højere end for samme periode i Sammenlignes 1. halvår 2005 med 1. halvår af 2003, ligger det samlede passagertal stadig kun 1 % højere. Antallet af rejser i Metroen er steget yderligere, mens antallet af rejser i busserne tilsvarende er faldet. Antallet af rejser med S-tog og Re-tog er stort set uændret. Rejsehjemmel I Figur 3 er udviklingen i antallet af solgte enheder fordelt på kontantbilletter, klippekort og periodekort vist 3. Fra 1993 har der været et jævnt fald i salget af klippekortsenheder, men fra 2002 er det atter svagt stigende. Periodekortssalget har først været svagt stigende for siden 1997 at stige kraftigt, dog med en stagnerende tendens fra Periodekortet ses således at have været det mest attraktive i konkurrenceforholdet mellem disse to typer rejsehjemmel. Salget af kontantbilletter har meget store udsving, der i 1999 kan tilskrives, at salget af klippekort i busserne ophørte. Figur 3 Udviklingen i antal solgte enheder for henholdsvis kontantbilletter, klippekort og periodekort. For klippekort er det antal klip. I Figur 4 er salget efter takststigningen i januar 2004 sammenlignet med salget i tilsvarende perioder i henholdsvis 2002, 2003 og I forhold til 2002 og 2003 ses, at salget af klippekort er steget, mens salget af periodekort er stagneret med en tendens til et lille fald. Antallet af solgte kontantbilletter er faldet klart siden Sammen- 3 Kilde: Internt materiale, HUR. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 lignet med samme periode i 2005 viser figuren, at salget af kontantbillet fortsat er faldende, mens periodekort er svagt stigende og næsten på niveau med salget i 2003 og klippekort stagnerende med tendens til et lille fald. Det er dog værd at bemærke, at der er en forsinkelse mellem salgstallet og rejsetallet for klippekortsbrugere. Det skal bemærkes, at en månedsvis opdeling af Figur 4 er overvejet, men ikke fundet hensigtsmæssig. Figur 4 Udviklingen i antal solgte enheder for henholdsvis kontantbilletter, klippekort og periodekort i 1. halvår Effekt af egne ændringer Deltagerne i takstsamarbejdet foretager løbende ændringer af hver deres produkt, både gennem linjeændringer, køreplanstilpasninger, materiel mm. Produktionen og regulariteten er de to størrelser, der er fundet bedst egnet som sammenligningsgrundlag, idet andre tiltag er svært målelige rent statistisk. Samlet kan egne tiltag ikke ses at have ført til øgede passagertal. Tiltagene har uden tvivl haft og vil fortsat få en positiv effekt, men den vækst, man kunne have forventet, er tilsyneladende blevet modsvaret af færre rejser som reaktion på takststigninger gennem de senere år. Der skal dog også erindres om, at erfaringer fra tidligere ændringer i produktionen viser, at mange omlægninger og tilpasninger har en øjeblikkelig indvirkning på passagerfrafaldet, mens passagertilstrømningen altid forekommer med en vis forsinkelse. Store omlægninger i busdriften i København og Frederiksberg som led i en tilpasning til den nye Metro, der kom dårligt fra start, har - ikke uventet - været en medvirkende årsag til det store passagerfald i busserne. Takstniveau I Figur 5 er udviklingen i taksten sammenlignet med udviklingen i indkomst og forbrugerprisindekset. Frem til årtusindeskiftet har stigningen i taksten rimeligt fulgt udviklingen i forbrugerprisindekset, men fra 1998 til 2004 er stigningen i taksten hele 50 %, mens forbruger-prisindekset kun er steget med 14 %. Det er således blevet dyrere at benytte den kollektive trafik. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 Figur 5 Udviklingen i takst- og forbrugerprisindekset Alderssammensætning Udviklingen i alderssammensætningen i hovedstadsregionen fra 1999 til 2003 er vist i Figur 6 sammen med en prognose 4 for situationen om 10 år i Figuren viser, at antallet af unge mellem 18 og 30 år, der traditionelt er en gruppe med hyppig anvendelse af kollektiv transport, i 2003 var væsentligt lavere end i Få unge er således en medvirkende årsag til faldet i den kollektive trafik. Det ses også af figuren, at der er større årgange af unge på vej. For eksempel vil antallet af unge i mellem 16 og 24 år i 2014 ligge 25 % over antallet i I relation til de unge brugere kan der ligge en udfordring i, at der i hvert tilfælde for S-toget fra er set et fald i det antal rejser, den enkelte foretager 5, og at det ser ud, som om det lave niveau også fastholdes i Kilde: Danmarks Statistiks befolkningsprognoser. Kilde: DSB S-tog: Hvorfor benytter færre S-tog? - Passagerudviklingen November Udarbejdet af Tetraplan. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Figur 6 Udvikling i alderssammensætning i hovedstadsregionen 1999, 2003 og Frafaldsinterview For at få et entydigt billede af årsager til frafald, herunder effekten af takststigningen, er der interviewet frafaldere fra busser, Metro, S-tog og Re-tog i hovedstadsregionen i marts/april De frafaldne respondenter er en sammensat gruppe, der både omfatter brugere, der primært har færre rejser (436 interview), og brugere, der især har skiftet fra kollektiv transport til individuel transport (774 interview). Ved interviewene er der stillet forskellige spørgsmål til de to grupper for at identificere årsagerne til deres adfærd. De totale tal dækker over store forskelle mellem de enkelte transportmidler, men mønstret er det samme for alle transportmidler. Der er således f.eks. 70 % af de frafaldne busbrugere, der har skiftet transportmiddel, mens andelen for Re-toget kun er 46 %. Omvendt er den andel, der udfører færre rejser, mindre for bussen end for Re-toget. Sammenlignet med tidligere undersøgelser Interviewundersøgelsen i 2004 indeholder nogle spørgsmål, som også blev stillet til de rejsende i sommeren Undersøgelserne er ikke helt ens, men der er alligevel mulighed for at vurdere udviklingen inden for centrale parametre i passagerernes holdning til og anvendelse af den kollektive trafik. Ved begge undersøgelser er der efter en række indkredsende spørgsmål spurgt om den vigtigste årsag til frafaldet. Resultaterne heraf er vist i det følgende. Figur 7 viser klart, at taksten har større betydning for frafaldet i 2004-undersøgelsen end i For bus og S-tog er andelen af interviewede frafaldere, der angiver taksten som hovedårsag til deres frafald, steget fra ca. 5 % til ca. 25 %. For Re-toget er stigningen fra 9 % til 16 %, og dermed mindre markant, men dog betydelig. Trafikdage på Aalborg Universitet

9 Note: Det skal også bemærkes, at der - udover de i figuren viste andele frafald i er 3 % af respondenterne, der nævner diskussionen om takststigningerne som hovedårsag til frafald. Figur 7 Taksten som hovedårsag til frafaldet. Ud fra besvarelserne i 2000 og 2004 kan man se, at der i 2004 har udviklet sig et mere kritisk syn på busproduktets udbud af forbindelser og afgange, jf. Figur % mod tidligere 9 % busbrugere angiver utilfredshed hermed som årsag til frafaldet. Besvarelserne afspejler således tydeligt de store ændringer og reduktioner, der specielt er sket i bustrafikken både i forbindelse med Metros introduktion og de senere besparelser. For S-tog og Re-tog er der ingen ændring i synet på forbindelser og antallet af afgange. Figur 8 Dårlige forbindelser og få afgange som hovedårsag til frafald. Ved Figur 9's sammenligning af frafaldernes syn på det kollektive trafikmiddels regularitet falder kritikken af Metro især i øjnene. Metro var ikke åbnet endnu ved undersøgelsen i 2000, men interviewene afspejler tydeligt de vanskeligheder, Metro har haft i starten og reaktionen herpå hos Trafikdage på Aalborg Universitet

10 brugerne. Hele 29 % af de interviewede frafaldere fra Metro angiver forsinkelser og uregelmæssigheder som hovedårsag til deres frafald. For Re-toget ses også en klar øgning i utilfredsheden med regulariteten fra 7 % til 11 %. For busserne har kritik af disse punkter ikke været i fokus. Figur 9 Forsinkelser og uregelmæssigheder som hovedårsag til frafald undersøgelsen viser generelt øget tilfredshed med tidsforbruget til rejsen. Kun for Re-toget er der en øget kritik af tidsforbruget. Resultaterne i Figur 10 kan dog også tolkes som, at der er andre forhold, der har været væsentligere for frafalderne i 2004 end rejsetiden. Figur 10 Rejsetiden som hovedårsag til frafald. Trafikdage på Aalborg Universitet

11 Hvad skal der til for at få frafalderne retur, 2004? Godt 20 % af frafalderne (lidt færre for frafaldere fra busserne og lidt flere for Metro) finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil øge deres brug af kollektive trafik inden for det næste år. Cirka 75 % angiver ændring i bolig- eller arbejdssituation som årsag hertil. Alle frafaldere er spurgt om, hvad der skal til for at få dem til at anvende den kollektive trafik mere. Svarene er vist i Figur 11. Figur 11 Aktiviteter, der kan få frafaldere til at anvende kollektiv trafik mere, For alle fire kollektive transportmidler er der en væsentlig andel på lidt over en tredjedel af alle frafaldere, der svarer, at der ikke er nogen tiltag, der kan få dem tilbage til kollektiv transport igen. Det bemærkes herudover, at takstnedsættelser er det hyppigste svar - undtagen for frafalderne fra Metro, hvor det kraftigste ønske er mere pålidelige afgange. Metro skiller sig endvidere ud fra det almindelige billede ved en stor andel, der ønsker flere og bedre linjer og ruter. Trafikdage på Aalborg Universitet

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Hvem styrer busdriften?

Hvem styrer busdriften? HL_Hvem styrer busdriften_4 20/10/05 10:26 Side 12 Offentligt/privat Kollektiv trafik er ikke nogen privat sag Det kommunale landkort vil ændre sig i de kommende år. Og dermed er den offentlige service

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 MINIRAPPORT, NOVEMBER 2015 STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 Odense Kommune har med Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020 vedtaget

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. august 2012 Mads Lund Larsen 06 Takster i Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, At Flextur grunden inkl. 5 km ændres fra at følge en

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Takstforsøg ved BAT af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Baggrund for forsøget I morgenmyldretiden har BAT 26 busser i sving på det regionale rutenet for at bringe alle på arbejde, til uddannelsesstederne

Læs mere

HT: "Buspassagerers vurdering af en busrejses service-elementer - en Stated Preference analyse", februar 1995, COWIconsult.

HT: Buspassagerers vurdering af en busrejses service-elementer - en Stated Preference analyse, februar 1995, COWIconsult. Trafikdage på AUC, 22. august 1995: Civ.ing., lic.tech. Preben Vilhof, COWIconsult: Passagerernes vurdering af en busrejses serviceparametre.. I det følgende gengives kapitel 1: Sammenfatning fra rapporten

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Passagerincitamenter i bustrafik baggrund og resultater

Passagerincitamenter i bustrafik baggrund og resultater Passagerincitamenter i bustrafik baggrund og resultater Områdechef Torsten Rasmussen, Movia Baggrund Passagertallet i den kollektive trafik i Hovedstadsregionen er trods store investeringer i nye baner,

Læs mere

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor Udviklingen i den kollektive - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor September 2008 3 Udviklingen i den kollektive Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering

Læs mere

Pas på den kollektive trafik. Det er nu du skal have klar besked om den kollektive trafik af dine politikere.

Pas på den kollektive trafik. Det er nu du skal have klar besked om den kollektive trafik af dine politikere. Pas på den kollektive trafik Det er nu du skal have klar besked om den kollektive trafik af dine politikere. Kollektiv trafik er ikke nogen privatsag Et velfungerende kollektivt trafiksystem er væsentligt

Læs mere

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir Odense Byråd Åben Referat Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Niclas Turan Kandemir I stedet for Niclas Turan Kandemir mødte Abdisalan Yussuf Hassan A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalget/Byråd

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Rapport om kollektiv bustrafik i HUR, Århus og Odense

Rapport om kollektiv bustrafik i HUR, Århus og Odense Rapport om kollektiv bustrafik i HUR, Århus og Odense FOA Fag og Arbejde, oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RESUMÉ... 4 1. INDLEDNING... 6 1.1 FORMÅL... 6 1.2 VIDEN PÅ OMRÅDET... 7 1.3 UNDERSØGELSENS

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet)

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet) Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. juni 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1002 Jour. nr.: TRK/2005/00502-009

Læs mere

Kundernes syn på S-togsstationer

Kundernes syn på S-togsstationer Kundernes syn på S-togsstationer Abstrakt Tetraplan A/S har for DSB S-tog undersøgt, hvad kunderne mener om S-togsstationerne. Formålet med undersøgelsen er bedre at kunne prioritere de økonomiske ressourcer,

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Notat. Passagertal og indtægter i bybusserne. Til Teknisk Udvalg. Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012.

Notat. Passagertal og indtægter i bybusserne. Til Teknisk Udvalg. Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012. Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 21. Juni 2012 Passagertal og indtægter i bybusserne Kollektiv Trafik

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 21 Kundeundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller,, at bestyrelsen tager orienteringen til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften?

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften? Offentligt/privat F O A F A G O G A R B E J D E Hvem styrer busdriften? FOTO: JØRGEN HANSEN Kollektiv trafik er ikke en privatsag Vi er bekymrede for den kollektive trafik. Vi synes, at der bør bestå et

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg

Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg Jan Kragerup, civ. ing., Ph.D., NIRAS Indledning NIRAS med franske Systra som underrådgiver løser for Udenrigsministeriet (Naboskabsprogrammet) en

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Kundetyper i kollektiv trafik. Birgitte Lomholt Woolridge Marketing Manager, Rejseplanen A/S

Kundetyper i kollektiv trafik. Birgitte Lomholt Woolridge Marketing Manager, Rejseplanen A/S Kundetyper i kollektiv trafik Birgitte Lomholt Woolridge Marketing Manager, Rejseplanen A/S Agenda Kort præsentation af Rejseplanen Udfordring og projektforløb Kundetyper Webundersøgelsen Konklusioner

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Af Signe Klintgaard Korać m.fl., funktionsleder for planlægning, Nordjyllands trafikselskab & Lykke Magelund, chefkonsulent, Tetraplan A/S Trafikdage på Aalborg

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 2 Indholdsfortegnelse Indhold 02 01 Indledning 03 02 Udfordringer 04 03 Visioner

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Jenny Kanth 05.2 Trafiktalsrapport juni 2015 Resume: Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

ERFARINGER MED METRO OG A-BUS NET

ERFARINGER MED METRO OG A-BUS NET HURs tackling af de nye udfordringer i hovedstaden ERFARINGER MED METRO OG A-BUS NET Forfattere: Torsten Rasmussen og Kim Vesterby, Hovedstadens Udviklingsråd. 1. Indledning På AUC dage i år 2000 præsenterede

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

1 Lovgivning og organisation

1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation...1 1.1 Lovgivning indtil 1. januar 2007...1 1.1.1 Koncessioner indtil omkring 1980...1 1.1.2 Ny lovgivning i 1970'erne...1 1.2 Ny lovgivning,

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016 Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. marts 2015 Mulighedskatalog 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2012

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2012 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2012 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2012 Resume Pæn vækst i malervirksomhederne i (side 2) Malervirksomhederne oplevede en pæn vækst

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud.

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. FynBus 24. februar 2014 PLAN Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. RK/SJ Baggrund Nordfyns Kommune gennemfører i samarbejde med FynBus og Busbanden 5462 et 2-årigt forsøg i 2013-14 med øget busbetjening

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 6. runde

Fremkommelighedspuljen 6. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 6. runde 28. november 2011 3 Tilsagnsnotat Der er i 6. runde udmøntet for 88,5 mio. kr. til 6 projekter. Dermed er der 92 mio. kr. tilbage i Fremkommelighedspuljen,

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet Til trods for at regeringen indførte skattestoppet i 2001, er priserne på offentligt regulerede ydelser, de såkaldte skjulte skatter, steget

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014. http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1

HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014. http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1 Cykel infrastruktur investeringer HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014 http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1 UDGANGSPUNKTET I dette oplæg er fokus på hvilken

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere