Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5"

Transkript

1 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling med udgangspunkt i kloakering. 1. Valg af dirigent Birgit foreslog dernæst Kirsten Holm / have 144 som dirigent. Kirsten Holm blev uden modkandidater valgt som dirigent. Kirsten Holm takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægt og dagsorden. Der bliver eventuelt en rygepause mellem pkt. 3 og 4. Der er udleveret 2 stemmersedler pr. have, forlader man generalforsamlingen inden afslutningen, skal stemmesedler afleveres ved udgangen 2. Valg af stemmeudvalg Kirsten Holm foreslog følgende til stemmeudvalget, som alle blev valgt uden modkandidater: Katalin Cservenka, have 566 Anna-Grethe Jensen, have 142 Gertrud Bachhausen, have 602 Allan Lund, have Ændring af projektet (udeladelse af vandmålerbrønde) KH gav ordet til formanden for kloakudvalget Per Larsen: Som tidligere nævnt, er vort kloakeringsprojekt blevet meget dyrere end vi havde regnet med. Vi har af samme årsag været nødt til at ændre projektet, således at det kan kommer ned i en acceptabel pris. Det har derfor været nødvendigt at indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling. De bud der kom ind ved licitationen, var overraskende høje. Den højst bydende var LM Byg A/S, med intet mindre end 54,7 million kr. Hoffmann A/S 48,3 million Kr. Arkil A/S Anlæg 45,2 million kr. NCC Anlæg 39,3 million kr. og Gravmand A/S på 38,8 million kr. Nævnte priser er inkl. moms, samt hvad det koster at tilslutte den private del. Vi lovede jo ved et tidligere møde også at indhente priser på den private del. Men det vender vi tilbage til. Selv om vi ikke har indregnet den private del i vores anslåede pris, er der unægtelig langt ned til den pris på 22 million. kr. vi havde fået stillet i udsigt, at projektet ville koste. Vi har overfor COWI klart givet udtryk for vor utilfredshed med det store fejlskøn. Dog mener vi at det er en formildende omstændighed, med de store udsving på markedet. Hvorfor er det blevet så overraskende dyrt? - Det er der mange årsager til.

2 Vi kan se på de bud der er indkommet, at markedet har svinget kolossalt meget, og det skyldes bl.a. den økonomiske krise, hvor mange entreprenører er stoppet eller gået fallit, således at konkurrencen er blevet mindre for de resterende firmaer. Vandmålerbrøndende er blevet langt dyrere end vi umiddelbart har regnet med. Som vi oplyste til COWI, havde vi regnet med at kunne koble os på spildevandsledningen syd for vort område. Meget sent i projektet, blev vi af Forsyning Ballerup, orienteret om at ledningen i syd ikke havde kapacitet nok til, at vi kunne tilslutte os denne, og samtidig fik vi oplyst, at vi kun kunne få et enkelt tilslutningspunkt, for hele vort område, nemlig på hovedledningen i det nordøstlige hjørne ved Tyttebær Allè og Højvænge Allè. Det var en stor kamel for os at sluge. Det har yderligere været årsag til en væsentlig fordyrelse, idet der skulle etableres pumpebrønde i syd, samt en otte hundrede meter lang trykledning til at pumpe spildvandet tilbage til det anviste tilslutningssted ved Tyttebær Alle. Yderligere skal vi af samme årsag, flere steder, grave tre meter ned i jorden, for at få spildevandet til at løbe af sig selv. Ligesom det ved prøveboringerne blev konstateret, at vandspejlet på vort område står ret højt, hvilket muligvis betyder, at der eventuelt skal foretages grundvandssænkninger enkelte steder. Grundet det nedslående resultat, blev vi enige med COWI om at aflyse licitationen, det kan man godt gøre ved en privat licitation, og i stedet optage forhandlinger med de to billigste, NCC Anlæg og Gravmand A/S. De to firmaer blev spurgt om de havde nogen gode ideer til at billiggøre projektet. NCC Anlæg, kom med et forslag om at lave projektet helt om således, at der blev etableret en lille pumpebrønd, med tilslutning af 5 huse, og derfra pumpet til hovedledningen ved Tyttebær Allè. Det ville betyde at man ikke behøvede at grave så dybt og projektet ville kunne holdes indenfor de 23 million kr. Vi afslog dog hurtigt dette projekt, idet vedligeholdelse af 100 pumpebrønde i al evighed var totalt uoverskueligt og samtidig var vi overbevidste om, at en godkendelse i kommunalt regi, ikke ville kunne gives. Det blev hurtigt klart for os, at Gravmand A/S var den mest positive at forhandle med, til at nå, en for os acceptabel pris. Det betyder så, at vi må lade vandmålerbrøndene udgå af projektet og ved gennemgangen af projektet blev der fundet besparelser ved at undlade nogle kontrolforanstaltninger der ikke går udover kvaliteten af arbejdet, videre var Gravmand A/S, villig til at gå væsentlig ned i pris ved etablering af byggepladser. Vi vil spare på udgifterne ved bortkørsel af jord, idet vi kan bruge en del af den overskydende jord til at hæve området lige syd for den dybe lavning ved containergården, således at vi forhindrer oversvømmelser af de huse der ligger ud til dette område. Hvis det skulle vise sig, hen ad vejen, at det på en eller anden måde kunne lade sig gøre at tilslutte os ledningen i syd, er Gravmand A/S, villig til at ændre projektet og herved spare en del penge. Vi vil i mellemtiden arbejde hårdt på at få ændret tilslutningsplanerne, idet det er den sidste del af projektet, der først skal udføres om et år. Ligeledes vil vi arbejde hårdt på at få Forsyning Ballerup, til at betale for pumpebrønde, trykledning og vedligeholdelse i syd. I alt har vi forhandlet os til at fællesdelen kan nu udføres for en pris af 25.5 million kr. inkl. Moms. Det bliver en merpris på 6.000,00 pr. hus. I alt kr ,00 pr. hus inkl. Moms. Hvis man ønsker vandmålerbrøndene med i projektet, bliver prisen pr. hus ,00 kr. inkl. Moms. Videre kan vi meddele, at Gravmand A/S har givet et meget favorabelt tilbud på den private tilslutning, idet denne del kan etableres for ,00 kr. pr. hus inkl. Moms. I dette tilbud er regnet med to rensebrønde pr. hus. Langt de fleste huse kan dog nøjes med én rensebrønd. Så vil prisen være 3.125,00 kr. mindre, altså 6.875,00 inkl. moms. Nævnte pris kan holdes ved 100 huse og prisen er den samme ved tilslutning af 500 huse. Hvis der kun melder sig lidt under 100 huse, kan tilbuddet dog alligevel holdes. Vi må understrege, at udførsel af den private del beror alene i en aftale mellem den enkelte havelejer og Gravmand A/S, som hverken bestyrelse eller kloakeringsudvalget deltager administrativt i. Eventuel videre kontakt til Gravmand A/S, vil blive oplyst på vores hjemmeside samt ved opslag ved foreningshuset.

3 Dog kan jeg meddele, at hvis der allerede i aften er nogle der ønsker at Gravmand A/S skal udføre den private del, kan jeg efter mødet her, tage imod tilmeldinger. Jeg kan tage imod tilmeldinger indtil den 15. november. Efter denne dato skal tilmeldinger ske direkte til Gravmand Yderligere kan vi meddele, at Gravmand A/S har god erfaring med kloakering af haveforeninger, idet firmaet har udført kloakeringer i flere foreninger i Hvidovre og firmaet fremstår godt, solidt og nemme at arbejde sammen med. Hvis vi her i aften kan blive enige om at gå ind for det ændrede projekt, så vil der kunne startes op omkring 15. november. Grundet den opståede forsinkelse, kan det blive nødvendigt at arbejde hele april måned med, så vi kan være sikre på, at være færdige med første del af projektet inden sæsonen Tilmelding til den private del indtil 15.november: Per Larsen eller Efter 15.november direkte tilmelding til Gravmand A/S, som vil blive oplyst på hjemmesiden og ved opslag ved foreningshuset. Man kan gennem hele perioden komme i sin have, men måske ikke køre direkte til døren. Kirsten Holm takkede for beretningen, og spurgte om nogle ønskede ordet. Per Larsen, have 432 ønskede at vide hvilke kvalitetsforanstaltninger der sløjfes, har det noget med sikkerheden at gøre? Martin Trane, have 666 spørger til finansieringen. Hver have har betalt kr. den 1. august 2011, hvad med de renteudgifter man allerede har betalt? Martin ønskede også at vide hvorfor det ikke var blevet meddelt hvad der skulle stemmes om, således at man har kunnet forberede sig? Martin spurgte også ind til hvorfor vi skal betale for en kloakering når vi ikke ejer jorden. Med det marked der er for hussalg i dag, vil man ikke få pengene hjem igen. Ønskede derfor at kloakeringen blev betalt med et årigt lån, således at risikoen blev delt. Kirsten Holm fortalte at man ikke kunne tage et allerede godkendt projekt op igen, uden at fremsætte ændringsforslag, som så skal vedtages. Gerd Larsen svarede, at vi startede med at undersøge, om vi selv skal betale for kloakeringen. Fødevareministeriet blev spurgt, da det er dem som ejer jorden. De ville ikke betale, ej heller kautionere. Hvis ejer af jord skal betale, kan ejer vælte alle omkostninger over på lejer (os) ved at hæve jordleje. Vi har ved hjælp af advokater fået at vide, at kommunen ene og alene, kan bestemme, om vi skal kloakere. De kr. som hver havelejer har betalt, står allerede i banken, og der er til dato brugt 1.3 millioner af beløbet. De renter vi allerede har fået, kommer os alle sammen til gode. Martin fortæller, at det er renteudgifterne han stiller spørgsmål til, og om man kan stille COWI til ansvar. Gerd Larsen har undersøgt via advokaten, og COWI kan ikke drages til ansvar, det eneste de kan hænges op på, er selve projektudarbejdelsen (ca. 1 million kr.) udover det, skulle vi så ud i en ny licitation, som vil koste yderligere. Martin spørger, om en stigning på 13 % ikke er nok til, at der skal en ny vedtagelse til. Kirsten Holm, fortalte at man først skal have en ny vedtagelse ved 25% merpris.

4 Lis Jensen have 631, spørger, om bestyrelsen har Ballerup kommunes tilladelse til, at vi ikke har vandmålere. Lis har haft have siden 1969 og altid haft fælles vand, det kunne være rart at finde ud af, hvor meget vand man bruger hver især. Per Larsen svarer, at kontrolforanstaltningerne som bliver fjernet, ikke har betydning for projektet, der er blevet sparet på nogle trykprøvninger, men der bliver lavet gennemskylning af systemet alligevel. Indkaldelsen er skrabet udsendt, således at alle kan få samme orientering på en gang. Derved håber vi, at der ikke kommer rygter i omløb. Per Larsen fortæller endvidere, at vi har en fælles vandmåler, og kommunen har ikke krav om, at vi skal have vandmålere på hver enkelt have. Det er op til haverne om man vil betale pr. have, hvis man skal have vandmåler på. Torben Jork, have 765 syntes at informationen er mangelfuld, det er ikke alle, der kan gå på nettet. Hvis vi havde fået alle informationerne inden denne generalforsamling, kunne vi have siddet hjemme og set tallene og så regne på det i forvejen. Syntes der skal stemmes nej til dette. Katrine Beckmann, have 657 fortæller, at først skal vi betale kr. og med et udsving på 25% tilladt, Katrine håber ikke det bliver vedtaget. Hvorfor kræver man penge, for bagefter at oplyse prisen. Kirsten Holm fortalte, at vi allerede havde godkendt projektet og at COWI ikke fortalte, at der kunne komme udsving. Ingen er tilfredse heller ikke bestyrelsen. Bent Jørgensen, have 664 ønsker først at fortælle det negative: vi skal betale, og så får vi prisen at vide. Bent har forespurgt hos bestyrelsen såvel som hos kloakeringsudvalget, hvorfor kloakledningen i syd ikke er større end det, den er, man har i 25 år vidst at vi skulle kloakeres. Der ligger brønde ud for hver sti hvor der står 15 på, dette betyder at der er plads til 150 mm, og den er derfor ikke stor nok til at rumme en del af vores forening. Bent har her fået af vide, at det er noget, han skal snakke med kommunen om, da foreningen ikke har svar herpå. Bent har forespurgt hos kommunen, om man måske kunne få en dispensation til at tilslutte sig senere, men det kunne de ikke love Bent. Bent har fået fat i et stykke papir, som COWI har udarbejdet for Ballerup Kommune, hvor hele kommunen var indtegnet, med hvor forurenet grundene var. Vi ligger også inde på forurenet grund. Bent mener ikke, at COWI kan komme udenom en så stor regnefejl. Kirsten Holm vil ikke tage ordet fra nogle, men er også med i hovedbestyrelsen. Det er pga. EU vandrammedirektiv at vi skal kloakeres. Kommunen har politisk vedtaget, at der skal kloakeres inden 2015, det kan bestyrelsen ikke gøre noget ved. Per Larsen svarer at vi gennem hele projektet har opdateret hjemmesiden og sat sedler op i vores udhængsskabe. Det koster rigtig mange penge at sende brevpost ud til alle, hver gang der er nyt. Det kort, Bent Jørgensen har set hos Ballerup kommune, har kommunen selv udarbejdet, ikke COWI Vi kan ikke svare på, hvorfor der ikke er plads til os på den ledning i syd som er 200 mm, den vi bliver tilsluttet nu er 600 mm. EU har lavet spildevandsplaner og Ballerup har taget det op, da vi ligger på nogle kildepladser, og vil derfor gerne have at vi bliver kloakeret. Jørgen Hansen, have 208 fortæller, at i tidernes morgen, da vi tog stilling til projektet var de sikret hjemme. Jørgen fortalte, at der allerede dengang var budgetteret 25% til at arbejde med oveni. I dag har vi lavet om på projektet. I dag skal vi hoste op med 25% mere, hvordan kan man skyde så meget ud i tågen.

5 Gerd Larsen svarer, at ingen af os har drømt om, at det skulle blive så dyrt, men der har været mange konkurser og vi forventede at dem der var tilbage var sultne og ville være billige, dette var desværre ikke tilfældet. Vi beklager rigtig meget at projektet bliver dyrere. Der har været rigtig mange ting som har gjort projektet dyrere bl.a. højt vandspejl, som kan kræve grundvandssænkninger. Jeff Risom, have 735 har haft tillid til at kloakudvalget har gjort hvad de kunne, for at projektet blev så billigt som muligt. Hvad er alternativet hvis der bliver stemt nej i dag. Christian Nielsen, have 253 vil gerne vide, hvem Gravmann er, og hvilken bank de har. Christian foreslår endvidere at der bliver lavet en liste, så kan man få info den vej, og dem som ikke har kan få informationerne pr. brev Gerd Larsen svarer, at vi har betalt 1 million for projektet, samt betalt en advokat. Vi skal kloakeres. Hvis vi ikke kloakerer inden 2015, så vil kommunen sætte det i gang. Gerd Larsen har også talt med forbundets advokat, han sagde at vi skulle være glade for den pris vi har fået, da de i dag siger at kloakeringen koster ca Gravmann har eksisteret siden 1976, og har stor erfaring med at kloakere i kolonihaver. Hvis vi kommer til at skrive kontrakt med Gravmann, skal vi stille garanti på måske 6-8 millioner, men Gravmann skal også stille en garanti, og denne er væsentlig større. Per Larsen fortæller, at hvis der bliver stemt nej i aften betragter kloakeringsudvalget sig som fyret. Hvis det bliver stemt ned, så har vi jo ikke gjort arbejdet godt nok. Leif Janhede, have 833 har fornøjelsen af at sidde i kloakeringsudvalget. Der blev i 1982 diskuteret kloakering som dengang kostede ,- kr., men selv en lejestigning på 10,- kr. blev stemt ned den gang. Udvalget har gjort alt, hvad de kan for at få det bedst og billigst muligt. I februar måned gik vi frivillige rundt for at finde stophaner og krydsede af på papir, hvor folk ville have deres brønde henne. Leif står selv i containergården, og har hørt rigtig mange rygter. Leif har erfaring fra en anden bestyrelse om at var godt. God ide Bethina Trane, have 454 vi sidder her fordi vi er glade for vores haver, uanset hvilken status vi har, så der er ingen grund til at folk bliver spidse i deres toner. Kan man måske lave en refinansiering i Arb.landsbank? Kirsten Holm fortalte, at kassereren vil beskrive finansieringen i næste punkt. Vi skal først være færdige med ændringen af projektet. Peter Højland, have 834, kr. er rigtig mange penge. Kan vi være sikre på at det ikke bliver som i naboforeningen hvor de gik konkurs. Peter ønskede ydermere at vide, om vi kan få lov at flytte vores brønde, nu hvor de ikke er gået i gang. Gerd Larsen svarer, at naboforeningens entreprenør gik konkurs. Foreningen kørte projektet selv, og måtte have en ny rådgiver. Det blev også væsentlig dyrere, da de ikke kunne få tegninger på de eksisterende rør. De har først betalt og derefter kr. De kr. som vi allerede har investeret, kommer tilbage når vi sælger vores hus. Per Larsen svarer, at mht. målerbrønde??? kan man tale med Gravmann når man melder sig til ordningen. Måske kan de justeres lidt, men helt flyttes kan brønden ikke. Der har været lang tid til at sende ind til kloakudvalget, hvor man vil have brønden placeret. Martin Trane, have 666 spørger om, hvordan vi sikrer at vi ikke kommer til at stå med et firma som går konkurs. Bliver der betalt i rater. Per Larsen svarer, at vi har besluttet, at vi ikke vil i samme situation som naboforeningen, derfor har foreningen også en rådgiver.

6 Hvis der bliver plads i ledningen syd for os, vil Gravmann lave om i projektet så vi kan komme den vej. Der er også kontakt til Ballerup Kommune, omkring de pumpebrønde vi skal have, denne dialog er ikke slut. Vi vil have en rådgiver vi kan stole på, det er også dem som har rådgivet omkring de firmaer som vi har været i licitation hos. Regningen bliver ikke betalt, før hver strækning er godtaget af byggeledelsen. Allan Lund, have 649 syntes at kloakudvalget har gjort et kanon stykke arbejde, og vi kan ikke gøre ved at Cowi har lavet en regnefejl. Lad os nu se næste punkt som er finansieringen. Opfordrer til at der bliver stemt ja. Kirsten Holm meddeler, at vi nu går til afstemningen. Vi stemmer om at individuelle vandmålerne udelades. Der er 281 haver tilstede. Der er 562 stemmer i alt, der skal være 2/3 (375 stemmer) for projektet Er der nogle som ikke kan stemme for forslaget? En havelejer ønsker skriftlig afstemning, der blev stemt om der skulle være skriftlig afstemning, dette blev nedstemt. Der er 12 stemmer imod forslaget 2 stemmer hverken for eller imod 548 stemmer for ændring af projektet Ændringen af projektet er vedtaget med overvejende majoritet. 4. Finansieringen Kirsten Holm gav ordet til Gerd Larsen. Projektet er nu vedtaget uden vandmålere. Som Per har gennemgået, blev kloakeringen meget dyrere end forventet, og vi har fremlagt et ændret projekt uden vandmålerbrønde. Vi har lige vedtaget det ændrede kloakeringsprojekt. Efter vort nuværende budget uden vandmålerbrønde bliver vort underskud på: Kr ,00 = kr ,00 pr. have. ( se skema Finansiering budget kloak) Vi har alle indbetalt kr ,00 det giver en difference på kr. 6000,00 pr. have. Mit forslag til finansiering af de kr. 6000,00 kr. er følgende: Ved at bruge kr ,00 af vor formue (Reservefond / Dispositionsfond) bliver differencen på kr ,00. Og vi kommer ned på en ekstra betaling på kr ,00 pr. have. Beløbet betales over havelejen. Det giver en leje stigning pr. have pr. kvartal på kr.500,00 / over 24 mdr. første gang den , beløbet opkræves sammen med haveleje via PBS.

7 Det kan bevirke, at vi kommer til at mangle lidt penge i andet halvår af 2013, så derfor beder jeg om forsamlingens godkendelse til, at vi må tage fra vores reservefond / dispositionsfond & evt. optage lån / kassekredit i AL-bank i det omfang det kan blive nødvendigt. Eller hvis vi er så heldige at projektet bliver billigere end beregnet, kan lejen reguleres i den sidste ende. Vi har indtil i dag betalt ca million. kr. på projektet. Der kom ændrings forslag fra salen om det var mulig og betale beløbet kr.3.922,00 kontant. Det er op til det enkelte medlem, om man ønsker at betale kontant eller over havelejen. De der ønsker at betale kontant, skal have indbetalt beløbet inden den Bank: Arbejdernes Landsbank Ballerup Byggekonto: De medlemmer som ikke har betalt kontant inden denne dato bliver trukket 500,00 kr. på PBS den og hvert kvt. i 2 år sammen med havelejen. Haveleje kr ,00 Kloakering kr. 500,00 I alt kr ,00 (fra ) KH spurgte om nogle ønskede ordet Martin Trane, have 666 hvad hvis vi er heldige, at det bliver billigere, hvad hvis det bliver dyrere? Er der noget, som der ikke er taget højde for i projektet? Det en tænkt situation at det kunne blive dyrere. Gerd Larsen svarer at intet er 100% sikkert. Men en stor del af projektet er en fast pris, men intet er som sagt sikkert. Der er blevet diskuteret meget med COWI, om at projektet skal holdes denne gang. Gode renteindtægter kommer også til vores fordel. Preben Fischer, have 814 spørger om man kan få lov at betale de 4.000,- kr. på en gang? Gerd Larsen svarer, at hun vidste spørgsmålet ville komme, men forslaget skal så ændres således at det enten kan finansieres, eller man kan betale kontant inden den Rikke Olsson, have 350 stiller forslag om, ikke at bruge alle foreningens midler, og i stedet for hver især betaler de 6.000,- kr. Gerd Larsen svarer, at vi ikke tømmer reserverne helt, da en fattig forening, er en dårlig forening. Gerd håber at renteindtægterne kan sættes ind og måske dække lidt af den million, som vi bruger. Der er stadig 1½-2 million kroner på foreningens reserve- & dispositionskonto. Katrine Beckmann, have 657 hvad vil loftet være, hvis vi skal stemme for at kassereren kan optage en kassekredit. Gerd Larsen svarer at det med kassekreditten kun er for at være på den sikre side, det er nemmere at have tilladelsen, end at skulle indkalde til endnu en generalforsamling, for at få lov til at optage en kassekredit. Katrine ønskede at få et loft på den kassekredit, og bliver dette skrevet ned noget sted.?

8 Kirsten Holm svarede, at det var en mellemfinansiering at låne pengene. Kirsten fortæller også, at der bliver taget referat af generalforsamlingen. Grethe Rostok, have 654 er lettere chokeret over at vi igen skal betale til kloakeringen. Grethe ønsker samtidig, at vi snart kan få lov at bo i foreningen året rundt, så vi ikke skal betale husleje 2 steder. Gerd Larsen svarer, at hvis vi ikke skulle have en merbetaling, skulle vores egne midler være større, og hvis man ikke betaler, bliver huset solgt. Bent Jørgensen, have 664 kan ikke betale 166 kr om måneden, man kan jo ikke bare gå til kommunen og få forhøjet sin pension. Er imod at betale kontant. Kirsten Holm fortalte, at vi går over til afstemningen. Kassererens forslag om, at Foreningen bidrager med en egenfinansiering på godt 1 million kroner sættes til afstemning. Forslag om at kassereren kan bruge ca. 1,1 million fra vores reserver, til kloakeringen. 2 stemmer imod 2 stemmer hverken for eller imod. Vedtaget med overvældende flertal Finansiering via leje fra den og 2 år frem med 500 kr. mere på pbs i kvartalet, eller at man kan betale 3.922,- kr. kontant dog senest stemmer imod 2 stemmer hverken for eller imod Vedtaget med overvældende flertal. Forslag om, at hvis det bliver nødvendigt at der i 2. halvdel af 2013 må tages af foreningens egne midler, eller at der må optages en kassekredit. 0 stemmer imod 0 stemmer hverken for eller imod Enstemmigt vedtaget. Gerd Larsen beder om en afsluttende bemærkning. Da det er meget dyrt at sende breve ud, vil Gerd gerne have, at man sender en mailadresse til husk at skrive navn og havenummer. Når man indbetaler de 3.922,- kr. kontakt, er det vigtigt at huske navn og havenummer. Kirsten Holm takkede for god ro og orden

9

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB GRUBBE ADVOKATER AD V O KATANPA BT S S E L S KAB Til andelshaveme i A/B Halgreen 21. december 2Al1 J.nr. 100266 Bc/lpj Sekr. : Lieselotte Pitzner- Jørgensen Vedr. generalforsamling. Vedhæftet fremsendes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006

Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006 Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006 47 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen særligt til Per, formand for Kettehøj

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år. Forretningsorden

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek J.nr. 06642 ptk/uw Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek Ca. 220 medlemmer var repræsenteret. Klubbens formand, Aase

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere