Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5"

Transkript

1 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling med udgangspunkt i kloakering. 1. Valg af dirigent Birgit foreslog dernæst Kirsten Holm / have 144 som dirigent. Kirsten Holm blev uden modkandidater valgt som dirigent. Kirsten Holm takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægt og dagsorden. Der bliver eventuelt en rygepause mellem pkt. 3 og 4. Der er udleveret 2 stemmersedler pr. have, forlader man generalforsamlingen inden afslutningen, skal stemmesedler afleveres ved udgangen 2. Valg af stemmeudvalg Kirsten Holm foreslog følgende til stemmeudvalget, som alle blev valgt uden modkandidater: Katalin Cservenka, have 566 Anna-Grethe Jensen, have 142 Gertrud Bachhausen, have 602 Allan Lund, have Ændring af projektet (udeladelse af vandmålerbrønde) KH gav ordet til formanden for kloakudvalget Per Larsen: Som tidligere nævnt, er vort kloakeringsprojekt blevet meget dyrere end vi havde regnet med. Vi har af samme årsag været nødt til at ændre projektet, således at det kan kommer ned i en acceptabel pris. Det har derfor været nødvendigt at indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling. De bud der kom ind ved licitationen, var overraskende høje. Den højst bydende var LM Byg A/S, med intet mindre end 54,7 million kr. Hoffmann A/S 48,3 million Kr. Arkil A/S Anlæg 45,2 million kr. NCC Anlæg 39,3 million kr. og Gravmand A/S på 38,8 million kr. Nævnte priser er inkl. moms, samt hvad det koster at tilslutte den private del. Vi lovede jo ved et tidligere møde også at indhente priser på den private del. Men det vender vi tilbage til. Selv om vi ikke har indregnet den private del i vores anslåede pris, er der unægtelig langt ned til den pris på 22 million. kr. vi havde fået stillet i udsigt, at projektet ville koste. Vi har overfor COWI klart givet udtryk for vor utilfredshed med det store fejlskøn. Dog mener vi at det er en formildende omstændighed, med de store udsving på markedet. Hvorfor er det blevet så overraskende dyrt? - Det er der mange årsager til.

2 Vi kan se på de bud der er indkommet, at markedet har svinget kolossalt meget, og det skyldes bl.a. den økonomiske krise, hvor mange entreprenører er stoppet eller gået fallit, således at konkurrencen er blevet mindre for de resterende firmaer. Vandmålerbrøndende er blevet langt dyrere end vi umiddelbart har regnet med. Som vi oplyste til COWI, havde vi regnet med at kunne koble os på spildevandsledningen syd for vort område. Meget sent i projektet, blev vi af Forsyning Ballerup, orienteret om at ledningen i syd ikke havde kapacitet nok til, at vi kunne tilslutte os denne, og samtidig fik vi oplyst, at vi kun kunne få et enkelt tilslutningspunkt, for hele vort område, nemlig på hovedledningen i det nordøstlige hjørne ved Tyttebær Allè og Højvænge Allè. Det var en stor kamel for os at sluge. Det har yderligere været årsag til en væsentlig fordyrelse, idet der skulle etableres pumpebrønde i syd, samt en otte hundrede meter lang trykledning til at pumpe spildvandet tilbage til det anviste tilslutningssted ved Tyttebær Alle. Yderligere skal vi af samme årsag, flere steder, grave tre meter ned i jorden, for at få spildevandet til at løbe af sig selv. Ligesom det ved prøveboringerne blev konstateret, at vandspejlet på vort område står ret højt, hvilket muligvis betyder, at der eventuelt skal foretages grundvandssænkninger enkelte steder. Grundet det nedslående resultat, blev vi enige med COWI om at aflyse licitationen, det kan man godt gøre ved en privat licitation, og i stedet optage forhandlinger med de to billigste, NCC Anlæg og Gravmand A/S. De to firmaer blev spurgt om de havde nogen gode ideer til at billiggøre projektet. NCC Anlæg, kom med et forslag om at lave projektet helt om således, at der blev etableret en lille pumpebrønd, med tilslutning af 5 huse, og derfra pumpet til hovedledningen ved Tyttebær Allè. Det ville betyde at man ikke behøvede at grave så dybt og projektet ville kunne holdes indenfor de 23 million kr. Vi afslog dog hurtigt dette projekt, idet vedligeholdelse af 100 pumpebrønde i al evighed var totalt uoverskueligt og samtidig var vi overbevidste om, at en godkendelse i kommunalt regi, ikke ville kunne gives. Det blev hurtigt klart for os, at Gravmand A/S var den mest positive at forhandle med, til at nå, en for os acceptabel pris. Det betyder så, at vi må lade vandmålerbrøndene udgå af projektet og ved gennemgangen af projektet blev der fundet besparelser ved at undlade nogle kontrolforanstaltninger der ikke går udover kvaliteten af arbejdet, videre var Gravmand A/S, villig til at gå væsentlig ned i pris ved etablering af byggepladser. Vi vil spare på udgifterne ved bortkørsel af jord, idet vi kan bruge en del af den overskydende jord til at hæve området lige syd for den dybe lavning ved containergården, således at vi forhindrer oversvømmelser af de huse der ligger ud til dette område. Hvis det skulle vise sig, hen ad vejen, at det på en eller anden måde kunne lade sig gøre at tilslutte os ledningen i syd, er Gravmand A/S, villig til at ændre projektet og herved spare en del penge. Vi vil i mellemtiden arbejde hårdt på at få ændret tilslutningsplanerne, idet det er den sidste del af projektet, der først skal udføres om et år. Ligeledes vil vi arbejde hårdt på at få Forsyning Ballerup, til at betale for pumpebrønde, trykledning og vedligeholdelse i syd. I alt har vi forhandlet os til at fællesdelen kan nu udføres for en pris af 25.5 million kr. inkl. Moms. Det bliver en merpris på 6.000,00 pr. hus. I alt kr ,00 pr. hus inkl. Moms. Hvis man ønsker vandmålerbrøndene med i projektet, bliver prisen pr. hus ,00 kr. inkl. Moms. Videre kan vi meddele, at Gravmand A/S har givet et meget favorabelt tilbud på den private tilslutning, idet denne del kan etableres for ,00 kr. pr. hus inkl. Moms. I dette tilbud er regnet med to rensebrønde pr. hus. Langt de fleste huse kan dog nøjes med én rensebrønd. Så vil prisen være 3.125,00 kr. mindre, altså 6.875,00 inkl. moms. Nævnte pris kan holdes ved 100 huse og prisen er den samme ved tilslutning af 500 huse. Hvis der kun melder sig lidt under 100 huse, kan tilbuddet dog alligevel holdes. Vi må understrege, at udførsel af den private del beror alene i en aftale mellem den enkelte havelejer og Gravmand A/S, som hverken bestyrelse eller kloakeringsudvalget deltager administrativt i. Eventuel videre kontakt til Gravmand A/S, vil blive oplyst på vores hjemmeside samt ved opslag ved foreningshuset.

3 Dog kan jeg meddele, at hvis der allerede i aften er nogle der ønsker at Gravmand A/S skal udføre den private del, kan jeg efter mødet her, tage imod tilmeldinger. Jeg kan tage imod tilmeldinger indtil den 15. november. Efter denne dato skal tilmeldinger ske direkte til Gravmand Yderligere kan vi meddele, at Gravmand A/S har god erfaring med kloakering af haveforeninger, idet firmaet har udført kloakeringer i flere foreninger i Hvidovre og firmaet fremstår godt, solidt og nemme at arbejde sammen med. Hvis vi her i aften kan blive enige om at gå ind for det ændrede projekt, så vil der kunne startes op omkring 15. november. Grundet den opståede forsinkelse, kan det blive nødvendigt at arbejde hele april måned med, så vi kan være sikre på, at være færdige med første del af projektet inden sæsonen Tilmelding til den private del indtil 15.november: Per Larsen eller Efter 15.november direkte tilmelding til Gravmand A/S, som vil blive oplyst på hjemmesiden og ved opslag ved foreningshuset. Man kan gennem hele perioden komme i sin have, men måske ikke køre direkte til døren. Kirsten Holm takkede for beretningen, og spurgte om nogle ønskede ordet. Per Larsen, have 432 ønskede at vide hvilke kvalitetsforanstaltninger der sløjfes, har det noget med sikkerheden at gøre? Martin Trane, have 666 spørger til finansieringen. Hver have har betalt kr. den 1. august 2011, hvad med de renteudgifter man allerede har betalt? Martin ønskede også at vide hvorfor det ikke var blevet meddelt hvad der skulle stemmes om, således at man har kunnet forberede sig? Martin spurgte også ind til hvorfor vi skal betale for en kloakering når vi ikke ejer jorden. Med det marked der er for hussalg i dag, vil man ikke få pengene hjem igen. Ønskede derfor at kloakeringen blev betalt med et årigt lån, således at risikoen blev delt. Kirsten Holm fortalte at man ikke kunne tage et allerede godkendt projekt op igen, uden at fremsætte ændringsforslag, som så skal vedtages. Gerd Larsen svarede, at vi startede med at undersøge, om vi selv skal betale for kloakeringen. Fødevareministeriet blev spurgt, da det er dem som ejer jorden. De ville ikke betale, ej heller kautionere. Hvis ejer af jord skal betale, kan ejer vælte alle omkostninger over på lejer (os) ved at hæve jordleje. Vi har ved hjælp af advokater fået at vide, at kommunen ene og alene, kan bestemme, om vi skal kloakere. De kr. som hver havelejer har betalt, står allerede i banken, og der er til dato brugt 1.3 millioner af beløbet. De renter vi allerede har fået, kommer os alle sammen til gode. Martin fortæller, at det er renteudgifterne han stiller spørgsmål til, og om man kan stille COWI til ansvar. Gerd Larsen har undersøgt via advokaten, og COWI kan ikke drages til ansvar, det eneste de kan hænges op på, er selve projektudarbejdelsen (ca. 1 million kr.) udover det, skulle vi så ud i en ny licitation, som vil koste yderligere. Martin spørger, om en stigning på 13 % ikke er nok til, at der skal en ny vedtagelse til. Kirsten Holm, fortalte at man først skal have en ny vedtagelse ved 25% merpris.

4 Lis Jensen have 631, spørger, om bestyrelsen har Ballerup kommunes tilladelse til, at vi ikke har vandmålere. Lis har haft have siden 1969 og altid haft fælles vand, det kunne være rart at finde ud af, hvor meget vand man bruger hver især. Per Larsen svarer, at kontrolforanstaltningerne som bliver fjernet, ikke har betydning for projektet, der er blevet sparet på nogle trykprøvninger, men der bliver lavet gennemskylning af systemet alligevel. Indkaldelsen er skrabet udsendt, således at alle kan få samme orientering på en gang. Derved håber vi, at der ikke kommer rygter i omløb. Per Larsen fortæller endvidere, at vi har en fælles vandmåler, og kommunen har ikke krav om, at vi skal have vandmålere på hver enkelt have. Det er op til haverne om man vil betale pr. have, hvis man skal have vandmåler på. Torben Jork, have 765 syntes at informationen er mangelfuld, det er ikke alle, der kan gå på nettet. Hvis vi havde fået alle informationerne inden denne generalforsamling, kunne vi have siddet hjemme og set tallene og så regne på det i forvejen. Syntes der skal stemmes nej til dette. Katrine Beckmann, have 657 fortæller, at først skal vi betale kr. og med et udsving på 25% tilladt, Katrine håber ikke det bliver vedtaget. Hvorfor kræver man penge, for bagefter at oplyse prisen. Kirsten Holm fortalte, at vi allerede havde godkendt projektet og at COWI ikke fortalte, at der kunne komme udsving. Ingen er tilfredse heller ikke bestyrelsen. Bent Jørgensen, have 664 ønsker først at fortælle det negative: vi skal betale, og så får vi prisen at vide. Bent har forespurgt hos bestyrelsen såvel som hos kloakeringsudvalget, hvorfor kloakledningen i syd ikke er større end det, den er, man har i 25 år vidst at vi skulle kloakeres. Der ligger brønde ud for hver sti hvor der står 15 på, dette betyder at der er plads til 150 mm, og den er derfor ikke stor nok til at rumme en del af vores forening. Bent har her fået af vide, at det er noget, han skal snakke med kommunen om, da foreningen ikke har svar herpå. Bent har forespurgt hos kommunen, om man måske kunne få en dispensation til at tilslutte sig senere, men det kunne de ikke love Bent. Bent har fået fat i et stykke papir, som COWI har udarbejdet for Ballerup Kommune, hvor hele kommunen var indtegnet, med hvor forurenet grundene var. Vi ligger også inde på forurenet grund. Bent mener ikke, at COWI kan komme udenom en så stor regnefejl. Kirsten Holm vil ikke tage ordet fra nogle, men er også med i hovedbestyrelsen. Det er pga. EU vandrammedirektiv at vi skal kloakeres. Kommunen har politisk vedtaget, at der skal kloakeres inden 2015, det kan bestyrelsen ikke gøre noget ved. Per Larsen svarer at vi gennem hele projektet har opdateret hjemmesiden og sat sedler op i vores udhængsskabe. Det koster rigtig mange penge at sende brevpost ud til alle, hver gang der er nyt. Det kort, Bent Jørgensen har set hos Ballerup kommune, har kommunen selv udarbejdet, ikke COWI Vi kan ikke svare på, hvorfor der ikke er plads til os på den ledning i syd som er 200 mm, den vi bliver tilsluttet nu er 600 mm. EU har lavet spildevandsplaner og Ballerup har taget det op, da vi ligger på nogle kildepladser, og vil derfor gerne have at vi bliver kloakeret. Jørgen Hansen, have 208 fortæller, at i tidernes morgen, da vi tog stilling til projektet var de sikret hjemme. Jørgen fortalte, at der allerede dengang var budgetteret 25% til at arbejde med oveni. I dag har vi lavet om på projektet. I dag skal vi hoste op med 25% mere, hvordan kan man skyde så meget ud i tågen.

5 Gerd Larsen svarer, at ingen af os har drømt om, at det skulle blive så dyrt, men der har været mange konkurser og vi forventede at dem der var tilbage var sultne og ville være billige, dette var desværre ikke tilfældet. Vi beklager rigtig meget at projektet bliver dyrere. Der har været rigtig mange ting som har gjort projektet dyrere bl.a. højt vandspejl, som kan kræve grundvandssænkninger. Jeff Risom, have 735 har haft tillid til at kloakudvalget har gjort hvad de kunne, for at projektet blev så billigt som muligt. Hvad er alternativet hvis der bliver stemt nej i dag. Christian Nielsen, have 253 vil gerne vide, hvem Gravmann er, og hvilken bank de har. Christian foreslår endvidere at der bliver lavet en liste, så kan man få info den vej, og dem som ikke har kan få informationerne pr. brev Gerd Larsen svarer, at vi har betalt 1 million for projektet, samt betalt en advokat. Vi skal kloakeres. Hvis vi ikke kloakerer inden 2015, så vil kommunen sætte det i gang. Gerd Larsen har også talt med forbundets advokat, han sagde at vi skulle være glade for den pris vi har fået, da de i dag siger at kloakeringen koster ca Gravmann har eksisteret siden 1976, og har stor erfaring med at kloakere i kolonihaver. Hvis vi kommer til at skrive kontrakt med Gravmann, skal vi stille garanti på måske 6-8 millioner, men Gravmann skal også stille en garanti, og denne er væsentlig større. Per Larsen fortæller, at hvis der bliver stemt nej i aften betragter kloakeringsudvalget sig som fyret. Hvis det bliver stemt ned, så har vi jo ikke gjort arbejdet godt nok. Leif Janhede, have 833 har fornøjelsen af at sidde i kloakeringsudvalget. Der blev i 1982 diskuteret kloakering som dengang kostede ,- kr., men selv en lejestigning på 10,- kr. blev stemt ned den gang. Udvalget har gjort alt, hvad de kan for at få det bedst og billigst muligt. I februar måned gik vi frivillige rundt for at finde stophaner og krydsede af på papir, hvor folk ville have deres brønde henne. Leif står selv i containergården, og har hørt rigtig mange rygter. Leif har erfaring fra en anden bestyrelse om at var godt. God ide Bethina Trane, have 454 vi sidder her fordi vi er glade for vores haver, uanset hvilken status vi har, så der er ingen grund til at folk bliver spidse i deres toner. Kan man måske lave en refinansiering i Arb.landsbank? Kirsten Holm fortalte, at kassereren vil beskrive finansieringen i næste punkt. Vi skal først være færdige med ændringen af projektet. Peter Højland, have 834, kr. er rigtig mange penge. Kan vi være sikre på at det ikke bliver som i naboforeningen hvor de gik konkurs. Peter ønskede ydermere at vide, om vi kan få lov at flytte vores brønde, nu hvor de ikke er gået i gang. Gerd Larsen svarer, at naboforeningens entreprenør gik konkurs. Foreningen kørte projektet selv, og måtte have en ny rådgiver. Det blev også væsentlig dyrere, da de ikke kunne få tegninger på de eksisterende rør. De har først betalt og derefter kr. De kr. som vi allerede har investeret, kommer tilbage når vi sælger vores hus. Per Larsen svarer, at mht. målerbrønde??? kan man tale med Gravmann når man melder sig til ordningen. Måske kan de justeres lidt, men helt flyttes kan brønden ikke. Der har været lang tid til at sende ind til kloakudvalget, hvor man vil have brønden placeret. Martin Trane, have 666 spørger om, hvordan vi sikrer at vi ikke kommer til at stå med et firma som går konkurs. Bliver der betalt i rater. Per Larsen svarer, at vi har besluttet, at vi ikke vil i samme situation som naboforeningen, derfor har foreningen også en rådgiver.

6 Hvis der bliver plads i ledningen syd for os, vil Gravmann lave om i projektet så vi kan komme den vej. Der er også kontakt til Ballerup Kommune, omkring de pumpebrønde vi skal have, denne dialog er ikke slut. Vi vil have en rådgiver vi kan stole på, det er også dem som har rådgivet omkring de firmaer som vi har været i licitation hos. Regningen bliver ikke betalt, før hver strækning er godtaget af byggeledelsen. Allan Lund, have 649 syntes at kloakudvalget har gjort et kanon stykke arbejde, og vi kan ikke gøre ved at Cowi har lavet en regnefejl. Lad os nu se næste punkt som er finansieringen. Opfordrer til at der bliver stemt ja. Kirsten Holm meddeler, at vi nu går til afstemningen. Vi stemmer om at individuelle vandmålerne udelades. Der er 281 haver tilstede. Der er 562 stemmer i alt, der skal være 2/3 (375 stemmer) for projektet Er der nogle som ikke kan stemme for forslaget? En havelejer ønsker skriftlig afstemning, der blev stemt om der skulle være skriftlig afstemning, dette blev nedstemt. Der er 12 stemmer imod forslaget 2 stemmer hverken for eller imod 548 stemmer for ændring af projektet Ændringen af projektet er vedtaget med overvejende majoritet. 4. Finansieringen Kirsten Holm gav ordet til Gerd Larsen. Projektet er nu vedtaget uden vandmålere. Som Per har gennemgået, blev kloakeringen meget dyrere end forventet, og vi har fremlagt et ændret projekt uden vandmålerbrønde. Vi har lige vedtaget det ændrede kloakeringsprojekt. Efter vort nuværende budget uden vandmålerbrønde bliver vort underskud på: Kr ,00 = kr ,00 pr. have. ( se skema Finansiering budget kloak) Vi har alle indbetalt kr ,00 det giver en difference på kr. 6000,00 pr. have. Mit forslag til finansiering af de kr. 6000,00 kr. er følgende: Ved at bruge kr ,00 af vor formue (Reservefond / Dispositionsfond) bliver differencen på kr ,00. Og vi kommer ned på en ekstra betaling på kr ,00 pr. have. Beløbet betales over havelejen. Det giver en leje stigning pr. have pr. kvartal på kr.500,00 / over 24 mdr. første gang den , beløbet opkræves sammen med haveleje via PBS.

7 Det kan bevirke, at vi kommer til at mangle lidt penge i andet halvår af 2013, så derfor beder jeg om forsamlingens godkendelse til, at vi må tage fra vores reservefond / dispositionsfond & evt. optage lån / kassekredit i AL-bank i det omfang det kan blive nødvendigt. Eller hvis vi er så heldige at projektet bliver billigere end beregnet, kan lejen reguleres i den sidste ende. Vi har indtil i dag betalt ca million. kr. på projektet. Der kom ændrings forslag fra salen om det var mulig og betale beløbet kr.3.922,00 kontant. Det er op til det enkelte medlem, om man ønsker at betale kontant eller over havelejen. De der ønsker at betale kontant, skal have indbetalt beløbet inden den Bank: Arbejdernes Landsbank Ballerup Byggekonto: De medlemmer som ikke har betalt kontant inden denne dato bliver trukket 500,00 kr. på PBS den og hvert kvt. i 2 år sammen med havelejen. Haveleje kr ,00 Kloakering kr. 500,00 I alt kr ,00 (fra ) KH spurgte om nogle ønskede ordet Martin Trane, have 666 hvad hvis vi er heldige, at det bliver billigere, hvad hvis det bliver dyrere? Er der noget, som der ikke er taget højde for i projektet? Det en tænkt situation at det kunne blive dyrere. Gerd Larsen svarer at intet er 100% sikkert. Men en stor del af projektet er en fast pris, men intet er som sagt sikkert. Der er blevet diskuteret meget med COWI, om at projektet skal holdes denne gang. Gode renteindtægter kommer også til vores fordel. Preben Fischer, have 814 spørger om man kan få lov at betale de 4.000,- kr. på en gang? Gerd Larsen svarer, at hun vidste spørgsmålet ville komme, men forslaget skal så ændres således at det enten kan finansieres, eller man kan betale kontant inden den Rikke Olsson, have 350 stiller forslag om, ikke at bruge alle foreningens midler, og i stedet for hver især betaler de 6.000,- kr. Gerd Larsen svarer, at vi ikke tømmer reserverne helt, da en fattig forening, er en dårlig forening. Gerd håber at renteindtægterne kan sættes ind og måske dække lidt af den million, som vi bruger. Der er stadig 1½-2 million kroner på foreningens reserve- & dispositionskonto. Katrine Beckmann, have 657 hvad vil loftet være, hvis vi skal stemme for at kassereren kan optage en kassekredit. Gerd Larsen svarer at det med kassekreditten kun er for at være på den sikre side, det er nemmere at have tilladelsen, end at skulle indkalde til endnu en generalforsamling, for at få lov til at optage en kassekredit. Katrine ønskede at få et loft på den kassekredit, og bliver dette skrevet ned noget sted.?

8 Kirsten Holm svarede, at det var en mellemfinansiering at låne pengene. Kirsten fortæller også, at der bliver taget referat af generalforsamlingen. Grethe Rostok, have 654 er lettere chokeret over at vi igen skal betale til kloakeringen. Grethe ønsker samtidig, at vi snart kan få lov at bo i foreningen året rundt, så vi ikke skal betale husleje 2 steder. Gerd Larsen svarer, at hvis vi ikke skulle have en merbetaling, skulle vores egne midler være større, og hvis man ikke betaler, bliver huset solgt. Bent Jørgensen, have 664 kan ikke betale 166 kr om måneden, man kan jo ikke bare gå til kommunen og få forhøjet sin pension. Er imod at betale kontant. Kirsten Holm fortalte, at vi går over til afstemningen. Kassererens forslag om, at Foreningen bidrager med en egenfinansiering på godt 1 million kroner sættes til afstemning. Forslag om at kassereren kan bruge ca. 1,1 million fra vores reserver, til kloakeringen. 2 stemmer imod 2 stemmer hverken for eller imod. Vedtaget med overvældende flertal Finansiering via leje fra den og 2 år frem med 500 kr. mere på pbs i kvartalet, eller at man kan betale 3.922,- kr. kontant dog senest stemmer imod 2 stemmer hverken for eller imod Vedtaget med overvældende flertal. Forslag om, at hvis det bliver nødvendigt at der i 2. halvdel af 2013 må tages af foreningens egne midler, eller at der må optages en kassekredit. 0 stemmer imod 0 stemmer hverken for eller imod Enstemmigt vedtaget. Gerd Larsen beder om en afsluttende bemærkning. Da det er meget dyrt at sende breve ud, vil Gerd gerne have, at man sender en mailadresse til husk at skrive navn og havenummer. Når man indbetaler de 3.922,- kr. kontakt, er det vigtigt at huske navn og havenummer. Kirsten Holm takkede for god ro og orden

9

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere