Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006"

Transkript

1 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE OG TILSYN HVILKET LOVGRUNDLAG BYGGER GODKENDELSES- OG TILSYNSOPGAVEN PÅ? HVORDAN DEFINERES OPHOLDSSTEDER OG BOTILBUD? HVILKE OPHOLDSSTEDER OG BOTILBUD ER OMFATTET AF BEKENDTGØRELSENS GODKENDELSES- OG TILSYNSKRAV? Botilbud Opholdssteder HVILKE ELEMENTER INDGÅR I GODKENDELSES- OG TILSYNSOPGAVEN? Hvad indebærer tilsynet? Hvilke principper bygger tilsynsfunktionen på? HVAD HAR OPHOLDSSTEDET ELLER BOTILBUDET PLIGT TIL AT OPLYSE? Hvad ligger der i Tilbudsportalen? ORGANISATION DER SKAL ALTID VÆRE EN ANSVARLIG JURIDISK ENHED DER ER VALGFRIHED INDEN FOR DE GIVNE RAMMER VEJLEDENDE OVERSIGT OVER SELSKABSRETLIGE KRAV VED STIFTELSE AF FORSKELLIGE ORGANISATIONSFORMER DET GRUNDLÆGGENDE PRINCIP VEDRØRENDE ANVENDELSE AF OFFENTLIGE MIDLER SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I STIFTELSESFASEN DE ENKELTE SOCIALRETLIGE KRAV Selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Undtagelser fra kravet om selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Krav om en bestyrelse Krav om at der findes vedtægter SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE ENKELTMANDSVIRKSOMHEDER SÆRLIGE FORHOLD VED GODKENDELSE OG TILSYN MED TILBUD, ORGANISERET SOM FONDE, HERUNDER OPGAVER SOM FONDSMYNDIGHED... 29

3 3.9 OVERDRAGELSE AF ET TILBUD FRA EN JURIDISK ENHED TIL EN ANDEN OPHØR AF GODKENDELSEN VED TILBAGEKALDELSE OPHØR AF GODKENDELSE EFTER ANMODNING FRA PARTEN UNDERRETNING AF ANBRINGENDE MYNDIGHEDER OPLØSNING AF DEN JURIDISKE PERSON, DER HAR HAFT GODKENDELSEN AFVIKLING I ØVRIGT PÆDAGOGIK OG PERSONALE Side GODKENDELSE HVILKE OPLYSNINGER OM MÅLGRUPPE, PÆDAGOGISK METODE OG MÅLSÆTNINGER ER DER BEHOV FOR? GODKENDELSE HVILKE OPLYSNINGER OM OPHOLDSSTEDETS ELLER BOTILBUDETS ANSATTE OG/ELLER LEDER ER DER BEHOV FOR? HVAD INDEBÆRER DET LØBENDE PÆDAGOGISKE TILSYN? HVAD SKAL DET PÆDAGOGISKE TILSYN INDEHOLDE? HVORDAN ORGANISERES TILSYNET? HVAD GÆLDER FOR EFTER- OG KOSTSKOLER? ØKONOMI GODKENDELSE HVILKE OPLYSNINGER OM DE ØKONOMISKE FORHOLD ER DER BEHOV FOR? Hvad skal godkendende myndighed vide om lønudgifter? Hvad skal godkendende myndighed vide om ejendomsudgifter? Hvad skal godkendende myndighed vide om øvrige udgifter? HVORDAN FASTSÆTTES PLADSPRISEN? HVORDAN FORETAGES OG GODKENDES HENLÆGGELSER, EKSTRAORDINÆRE ØKONOMISKE DISPOSITIONER MV.? HVORDAN FASTSÆTTES BESTYRELSESHONORARET? TILSYN HVILKE OPLYSNINGER OM DE ØKONOMISKE FORHOLD ER DER BEHOV FOR? FYSISKE RAMMER GODKENDELSE HVILKE OPLYSNINGER OM DE FYSISKE RAMMER ER DER BRUG FOR? HVORDAN FORHOLDES TIL ANDRE MYNDIGHEDERS KRAV? HVAD INDEBÆRER TILSYNET MED DE FYSISKE RAMMER? BILAG BILAG 1. SÆRLIGE FORHOLD OG REGLER VEDRØRENDE TILBUD, DER ER ORGANISERET SOM FONDE

4 BILAG 2. TJEKLISTE TIL BRUG FOR TILSYNSBESØG PÅ OPHOLDSSTEDER ELLER BOTILBUD BILAG 3. FORSLAG TIL DAGSORDEN FOR TILSYNSBESØG BILAG 4. LISTE OVER TILLADELSER OG GODKENDELSER I FORHOLD TIL GODKENDELSE AF FYSISKE RAMMER Side 4

5 1. INDLEDNING Side 5 Private opholdssteder og private botilbud skal ifølge Lov om social service, 142, stk. 5 og 144, stk. 1, godkendes som generelt egnede af den stedlige kommunalbestyrelse. Socialministeriet udsendte den Bekendtgørelse nr om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud, der i juli 2005 blev fulgt op af den tilhørende Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud efter 49, stk. 2 og 91 og 93 i serviceloven. Nærværende vejledning, der udsendes af Danske Regioner og KL i fællesskab, supplerer Socialministeriets vejledning. Samtidig erstatter den de vejledninger, der hidtil er udarbejdet af Amtsrådsforeningen og KL, nemlig Vejledning om godkendelse og tilsyn med private botilbud for voksne og Vejledning om opholdsbetaling m.v. ved opholddssteder for børn og unge, jf. 49 i lov om social service. I medfør af strukturreformen får kommunerne fra den 1. januar 2007 det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for ydelser, der tilbydes efter Lov om social service. Dette indebærer også, at kommunerne fremover får godkendelses- og tilsynspligten i relation til de private opholdssteder og botilbud, både hvad angår det generelle tilsyn og, som hidtil, det personrelaterede tilsyn. Danske Regioner og KL anbefaler, at nærværende vejledning og Socialministeriets vejledning udgør beslutningsgrundlaget for kommunernes godkendelses- og tilsynsopgave. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at det samlede tilsyns- og godkendelsesansvar overgår til kommunerne pr. 1. januar 2007, hvorfor der påhviler kommunerne et stort ansvar for at sikre en ensartet, landsdækkende kvalitet for så vidt angår godkendelse af og tilsyn med de private botilbud og opholdssteder. Læsevejledning Når der i nærværende vejledning henvises til bekendtgørelsen, refereres der til ovennævnte bekendtgørelse, ligesom der med mindre andet er angivet med vejledning menes Socialministeriets vejledning af 1. juli 2005.

6 Nærværende vejledning går ikke i dybden med samtlige bestemmelser i Socialministeriets bekendtgørelse og vejledning, og skal følgelig læses med forbehold herfor. Side 6 Den 1. januar 2007 træder en ny Lov om social service i kraft. Der vil i denne vejledning blive henvist til lov og lovparagraffer, som de kommer til at gælde fra den 1. januar 2007.

7 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE OG TILSYN Side 7 Private opholdssteder og private botilbud skal ifølge servicelovens 142, stk. 5 og 144, stk. 1 godkendes som generelt egnede af den stedlige kommunalbestyrelse. Med godkendelsesbeføjelsen hos den stedlige kommune følger en forpligtelse til at føre tilsyn med opholdsstedet og botilbudet (bekendtgørelsens 15). 2.1 Hvilket lovgrundlag bygger godkendelses- og tilsynsopgaven på? Lov om social service. Bekendtgørelsen om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud er udstedt med hjemmel i 143, 144, stk. 3 og 149 i lov om social service. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver udføres, jfr. 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Disse generelle tilsynsbestemmelser er på området for private opholdssteder og private botilbud suppleret med de særlige regler om godkendelse af og tilsyn, som denne vejledning handler om. Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 43, stk. 1, skal region eller kommune tage stilling til, hvorledes der skal forholdes med formue, der kan opstå i forbindelse med, at kommune eller region får udført opgaver efter den sociale lovgivning (læs mere herom i kap. 5 om økonomiske forhold). Når et privat opholdssted eller botilbud er godkendt efter serviceloven, er det den godkendende myndighed, der har forpligtelsen til at sikre at reglen i 43, stk. 1 er overholdt. Formålet med denne bestemmelse er at sikre, at det offentlige kun betaler de udgifter, der er relevante herunder rimelige i forbindelse med at få løst den sociale opgave. Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 43, stk. 2 er dele af forvaltningsloven og offentlighedsloven gældende for opholdssteder og botilbud, når tilbuddene udfører den opgave, som det er aftalt mellem myndigheden og tilbuddet, at myndigheden overlader til tilbuddet. Forvaltningslovens og offentlighedslovens regler træder for eksempel således i kraft når et barn eller en ung anbringes, og der indgås aftale mel-

8 lem den anbringende kommune og opholdsstedet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder kun for de opgaver, som den private leverandør udfører for kommunen efter den sociale lovgivning. Andre aktiviteter, som den private leverandør udfører, er ikke omfattet af 43, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Side Hvordan defineres opholdssteder og botilbud? Der er som udgangspunkt tale om et opholdssted, når der for stedet er godkendt et budget med en fast månedspris pr. barn eller ung. Opholdsstederne dækker en række meget forskellige steder til anbringelse af børn og unge. Følgende eksempler på typebeskrivelse illustrerer opholdsstedsområdets bredde. Plejekollektivet er den oprindelige form for opholdssted med tre eller flere fastboende voksne. Plejekollektivet kan også have fastboende medarbejdere, der arbejder udenfor opholdsstedet. Findes typisk blandt store og mellemstore opholdssteder. Storfamilien består som oftest af et ægtepar med en eller flere tilknyttede medarbejdere. Findes typisk blandt mindre og mellemstore opholdssteder. Det institutionslignende opholdssted kan eventuelt have fastboende medarbejdere i en særskilt afdeling eller støttebeboere. Findes typisk blandt de mellemstore og store opholdssteder. Bofællesskabet er primært for større unge og udgør en mellemform for unge, som skal trænes til at klare sig selv i en mere selvstændig bolig. Som regel har opholdsstedet ikke medarbejdere på om natten. For så vidt angår botilbudsområdet spænder det blandt andet over kollektiver, herberg, bofællesskaber og mere institutionslignende steder. Personkredsen, der er omfattet af botilbudene efter servicelovens 107 spænder vidt og omfatter blandt andet sent udviklede, udviklingshæmmede, sindslidende, personer med adfærds- og andre sociale problemer og personer med alkohol- og stofmisbrugsproblemer.

9 2.3 Hvilke opholdssteder og botilbud er omfattet af bekendtgørelsens godkendelses- og tilsynskrav? Side Botilbud Beliggenhedskommunen godkender og fører tilsyn med det private botilbud, med mindre det pågældende botilbud er omfattet af en generelt aftale med en anden kommune end beliggenhedskommunen. I det tilfælde er det den komune, der har den generelle aftale, der har godkendelses- og tilsynsforpligtelsen. Dele af målgruppen på et botilbud vil også kunne modtage hjælp efter anden lovgivning, for eksempel alkoholafvænning med hjemmel i sygehusloven og revalidering efter lov om aktiv socialpolitik. Det, der afgør om tilbuddet er omfattet af godkendelses- og tilsynskravet i servicelovens 144, er, om brugerne visiteres til tilbuddet via servicelovens 52, stk. 3, nr. 4, samt 107. Følgende botilbud er omfattet af godkendelseskravet i servicelovens 144: Private botilbud efter 52, stk. 3, nr. 4, hvorefter kommunen kan etablere døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i et botilbud, medmindre der er tale om en døgninstitution, en familiepleje eller et godkendt opholdssted efter 49 og 51. Bestemmelsen om døgnophold efter 40, stk. 3, nr. 4 er nærmere uddybet i Socialministeriets vejledning om særlig støtte til børn og unge. Private botilbud efter 107, stk. 1, hvorefter kommunen kan tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for det. Private botilbud efter 107, stk. 2, hvorefter amtskommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer 1. Til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

10 2. Til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Side 10 Børn i følgeskab med voksne Der er en del eksempler på botilbud til voksne, hvor voksne medbringer børn under deres ophold i botilbudet. Det bemærkes i den forbindelse generelt, at der ikke er tale om en anbringelse uden for hjemmet af barnet/den unge, når barnet har døgnophold sammen med en indehaver af forældremyndigheden. Den visiterende myndighed bør tage konkret stilling til, hvad der skal ske med børn i følgeskab med en voksen, der visiteres til et botilbud. Det bør også tages stilling til, hvilke krav der skal være opfyldt, før et privat botilbud til voksne kan modtage børn. Man kan opstille følgende hovedgrupper: Det er barnets/børnenes behov, der er udgangspunkt for indsatsen. Den/de voksne har ikke et behov, der selvstændigt ville kunne begrunde en visitation til et privat botilbud. Det er den typiske situation efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 4 familiebehandling kombineret med døgnophold. Botilbudet har primært til formål at imødekomme behov hos den/de voksne, der er visiteret til tilbudet. Barnet/børnene har ikke et selvstændigt behandlingsbehov, der kan begrunde opholdet. Barnet følger her den/de personer, der har forældremyndighed, forsørgeransvar mv. Der er i forhold til barnet hverken tale om et 52, stk. 3, nr. 4 - tilbud eller om en anbringelse uden for hjemmet. Der er alene tale om et privat botilbud til den/de voksne og om, at barnet i en periode bor i det private botilbud og modtager de nødvendige ydelser, kost m.v. Et eksempel kan være et narkobehandlingssted, hvor en kvinde i særlige tilfælde kan have sit barn med. Botilbudet har til formål at imødekomme behov hos den/de voksne, der er visiteret til tilbudet. Barnet/børnene har imidlertid også et selvstændigt behov for særlig støtte. Det kan være et tilbud efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 4 eller tilbud, der svarer til de tidligere mødre- og svangrehjem.

11 2.3.2 Opholdssteder Bekendtgørelsens godkendelses- og tilsynskrav retter sig mod private opholdssteder efter servicelovens 142, stk. 5, hvorefter et privat opholdssted skal være godkendt af den stedlige kommune. Side 11 I forhold til andre anbringelsessteder, kan opholdssteder afgrænses ved at aflønningen er baseret på et godkendt budget, og ikke på vederlagsbetaling. Det er desuden karakteristisk, at et opholdssted udbyder et samlet tilbud, der omfatter en pædagogisk ydelse og bolig, og som normalt har åbent hele året (365 dage). Efter- og kostskoler er ligeledes omfattet af bekendtgørelsen og vejledningen om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Der eksisterer imidlertid et særligt regelsæt for disse, der er beskrevet i Undervisningsministeriets og Socialministeriets særlige vejledning om de sociale myndigheders anvendelse af frie grundskoler med kostafdeling til børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet (Vejledning nr. 135 af den 21. juni 2001). For uddybende oplysninger henvises til denne. Dermed regulerer bekendtgørelsen ikke godkendelse af og tilsyn med plejefamilier, der er kendetegnes ved at honorering sker i form af vederlag. Bekendtgørelsen regulerer heller ikke godkendelse af og tilsyn med anbringelsessteder i form af egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin bolig. 2.4 Hvilke elementer indgår i godkendelses- og tilsynsopgaven? Ved godkendelsen af et opholdssted eller botilbud skal der foretages en samlet vurdering af bl.a. de organisatoriske og økonomiske forhold, de fysiske rammer og medarbejdernes personlige og faglige kvalifikationer sammenholdt med den målgruppe, som opholdsstedet eller botilbudet ønsker at arbejde med. Som væsentlige elementer i vurderingen, om et opholdssted eller et botilbud kan godkendes som egnet indgår: Om stedets pædagogiske rammer, metoder og målsætningen for det pædagogiske arbejde er fagligt forsvarlig i forhold til målgruppen (bekendtgørelsens 9) Om de økonomiske og organisatoriske forhold ligger inden for rimelige rammer (bekendtgørelsens 5, 11 og 12)

12 Om medarbejdersammensætningen og medarbejdernes faglige kvalifikationer er rimelig i forhold til den målgruppe, man ønsker at arbejde med (bekendtgørelsens 13) Om de fysiske rammer er tilfredsstillende (bekendtgørelsens 10) Side 12 Godkendelse og tilsyn med opholdssteder og botilbud skal således: Sikre en ydelse med et kvalitativt indhold til opholdsstedet eller botilbudets brugere Sikre at offentlige midler anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med godkendelsens rammer Sikre og støtte udviklingen af de private opholdssteder og botilbud, så de fortsat kan indgå som en del af den samlede tilbudsvifte på området Hvad indebærer tilsynet? Tilsynet indebærer, at tilsynsmyndigheden har en forpligtelse til at have en løbende indsigt i stedets samlede drift pædagogisk ledelses- og personalemæssigt organisatorisk, og økonomisk. Herved sikres, at opholdsstedet eller botilbudet fortsat lever op til de vilkår, godkendelsen er givet under. De private opholdssteder og botilbud dækker over et bredt spekter af tilbud og over mange forskellige målgrupper. Det er derfor nødvendigt at tilpasse tilsynet til det konkrete tilbud og dets målgruppe, således at opholdsstederne eller botilbudene mødes med differentierede og afstemte krav. Det er vigtigt, at tilsynsmyndigheden i udøvelsen af tilsynet har respekt for, at det er den private driftsherre, der udgør den ansvarlige ledelse af opholdsstedet eller botilbudet. Tilsynsmyndigheden har ikke ledelsesbeføjelser overfor det private opholdssted eller botilbud, men kan give råd og anvisninger som konsulenter. Der bør være forståelse for, at der netop er tale om tilbud, der ikke er en del af en offentlig forvaltning Hvilke principper bygger tilsynsfunktionen på?

13 Der er tre overordnede principper, som tilsynsfunktionen bør baseres på: Side 13 Kontrolaspektet består i at påse, at opholdsstedet eller botilbudet overholder gældende lovgivning, og at stedets tilbud med hensyn til målgruppe, indsats, ledelse og økonomi er i overensstemmelse med de vilkår, godkendelsen er givet under. Kvalitetssikringsaspektet består i at sikre gode faglige standarder i opholdsstedets eller botilbudets ydelser og opgaveløsning. Udviklingsaspektet består i gennem løbende dialog at bidrage til kontinuerlig udvikling af opholdsstedets eller botilbuddets rammer og ydelser i takt med brugernes behov, herunder bidrage til metode-, personale- og organisationsudvikling. I den konkrete tilsynsopgave vægtes alle tre principper eller aspekter, således at alle tre måder at vurdere opholdsstedet eller botilbudet på indgår i den viden, tilsynsmyndigheden har pligt til at fremskaffe. Kontrolaspektet er overordnet. Det ligger ud over formålet med nærværende vejledning at beskrive modeller for den interne organisering af tilsynet. Men tilsynsmyndigheden bør tilse, at tilsynsopgaven organiseres således at alle tre principper inddrages. Det skal i den forbindelse erindres, at tilsyn indebærer, at tilsynsmyndigheden optræder med forskellige kasketter i forskellige situationer. Det bør give anledning til nogle overvejelser om hvordan tilsynsopgaven organiseres. Såfremt den tilsynsførende myndighed under udøvelsen af tilsynet finder uoverensstemmelser i stedets drift eller brud på de forudsætninger, der ligger til grund for godkendelsen, kan tilsynsmyndigheden iværksætte skærpet tilsyn, hvorunder der blandt andet kan indhentes oplysninger fra de anbringende kommuner. Amtets tilsyn med de private opholdssteder og botilbud er et generelt tilsyn, mens det individuelle, personrelaterede tilsyn med de enkelte beboere påhviler den visiterende kommune eller det visiterende amt. Det generelle tilsyn må planlægges med respekt herfor. Per 1. januar 2007 får kommunerne ansvaret for såvel det generelle som det personrelaterede tilsyn. Såfremt den anbringende kommune under udøvelsen af det personrelaterede tilsyn med det anbragte barn eller den voksne bruger finder uoverens-

14 stemmelser i stedets drift, herunder forhold der er et brud på den aftale, der blev indgået i forbindelse med anbringelsen, anbefales det, at den anbringende kommune underretter tilsynsmyndigheden. Side Hvad har opholdsstedet eller botilbudet pligt til at oplyse? Bekendtgørelsens 4 fastslår, at opholdsstedet eller botilbudet har pligt til at meddele den godkendende myndighed, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Det kan f.eks. være i tilfælde af personaletilgang eller afgang, der bevirker at tilbudets kapacitet eller faglige kompetence tilsvarende ændres. Godkendende myndighed kan på baggrund af oplysningerne vurdere, om betingelserne for godkendelse fortsat er opfyldt. Ændringer kan i udgangspunktet ikke iværksættes uden godkendende myndigheds vurdering, med mindre det ville være uforsvarligt ikke at iværksætte ændringen Hvad ligger der i Tilbudsportalen? En stor del at den information og dokumentation, der i vejledningen kræves af opholdsstederne og botilbudene, er ligeledes en forudsætning for, at det enkelte opholdssted eller botilbud kan indgå i den statslige tilbudsportal, der med hjemmel i servicelovens 14 etableres per 1. januar Det enkelte opholdssted eller botilbud kan således med fordel tage udgangspunkt i bekendtgørelsen om tilbudsportalen og den systematik og krav til dokumentation og information, der fremgår heraf når tilbudet beskriver og dokumenterer sin virksomhed med henblik på tilsynsmyndighedens godkendelse og tilsyn. Det bør i den forbindelse erindres, at kommunerne fra den 1. januar 2007 kun kan benytte tilbud, der indgår i tilbudsportalen. Tilbud, som er oprettet før den 1. januar 2007, skal registreres inden den 1. april Oplysningerne om opholdssteder og botilbud til tilbudsportalen indberettes af den kommunalbestyrelse, der har godkendt tilbudet, eller den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, der har indgået en generel aftale om anvendelse af tilbudet. Nævnte myndigheder vil derfor efterspørge de relevante oplysninger fra opholdsstedet eller botilbudet. Det fremgår af bekendtgørelsen om tilbudsportalen, at kommunalbestyrelsen skal indberette følgende oplysninger om det enkelte opholdssted eller botilbud:

15 1) Organisatoriske forhold: Tilbudets målgruppe, tilbudets juridiske grundlag, tilbudets navn og adresse, etableringsår, ejerform, vedtægter eller lignende, indberettende/godkendende myndighed. 2) Antal pladser i tilbudet specificeret på pladstype og målgruppe 3) Ydelser, behandlingsmetoder og værdigrundlag: Hovedydelse og delydelser i tilbudet og ydelsernes lovgrundlag, behandlingsmetoder og pædagogik mv., værdigrundlag. 4) Takst for tilbudets hovedydelser og delydelser 5) Personaleforhold: Leder af tilbudet, antal ansatte, lederens og de ansattes uddannelsesbaggrund og nuværende kompetencer, antallet af frivillige. 6) Fysiske forhold: Beliggenhed, fysiske rammer mv., handicaptilgængelighed, handicapindretning, faciliteter til medfølgende børn 7) Sammensætningen af bruger-, beboer-, pårørende- eller forældreråd 8) Brugerbetaling (husleje og serviceydelser) 9) Samarbejdsrelationer, herunder til andre sektorer 10) Evalueringer af tilbudet 11) Særlig specialrådgivningsenhed beliggende i tilknytning til tilbudet, herunder om der er indgået kontrakt med VISO. Side 15

16 3. Organisation Side Der skal altid være en ansvarlig juridisk enhed Godkendelsen til at drive opholdssted eller botilbud skal gives til den bestemte juridiske enhed, som skal være ansvarlig for driften af det private tilbud. Denne juridiske enhed skal være stiftet senest samtidig med at godkendelsen gives, og skal vedblive med at eksistere for at godkendelsen kan opretholdes. Alt afhængig af de særlige regler der gælder for den valgte juridiske enhed, vil der typisk være adgang til at ændre i deltagerkredsen undervejs, for eksempel kan der ske udskiftning i en fondsbestyrelse eller i den ansvarlige ledelse af et ApS. Når der sker udskiftninger, skal dette meddeles til den kommunale myndighed jf. bekendtgørelsens 4, idet den godkendende myndighed til enhver tid skal kunne konstatere, at den juridiske enhed er intakt og i overensstemmelse med de relevante regler. 3.2 Der er valgfrihed inden for de givne rammer Der er ikke i lovgivningen krav om, at opholdssteder og botilbud skal være organiseret i en bestemt form for juridisk enhed, og selve organisationsformen er ikke afgørende i forbindelse med godkendelse af opholdsstedet eller botilbudet efter serviceloven. Uanset hvilken organisationsform der vælges, stiller reglerne om godkendelse af private tilbud særlige krav til det organisatoriske grundlag. Disse krav gennemgås nærmere nedenfor under hovedafsnittet De enkelte socialretlige krav. Herudover vil anden lovgivningen i en række tilfælde indeholde krav, som skal være opfyldt for at en bestemt form for juridisk enhed er blevet stiftet. I næste punkt findes en vejledende oversigt over selskabsretlige krav ved stiftelse af forskellige organisationsformer. Som det ofte er fremhævet, kan opholdssteder og botilbud med fordel organiseres som fonde/selvejende institutioner. Dette skyldes, at de særlige organisatoriske forhold, der kendetegner fonde/selvejende institutioner, langt hen ad vejen i sig selv imødekommer de krav, der efter de socialretlige reg-

17 ler stilles til den juridiske enhed, der vil drive godkendt opholdssted eller botilbud. I praksis vælger mange opholdssteder og botilbud da også denne organisationsform. Den kommunale myndighed har i disse tilfælde ofte en dobbeltrolle; dels som myndighed efter de socialretlige regler, dels som fondsmyndighed med begrænsede opgaver. Side Vejledende oversigt over selskabsretlige krav ved stiftelse af forskellige organisationsformer. Oversigten giver langt fra en udtømmende beskrivelse af alle selskabsretlige kendetegn og krav. Oversigten tilstræber alene at kunne anvendes som en overordnet tjekliste for om en bestemt form for juridisk enhed må antages at være stiftet. Ved tvivl om, hvorvidt der faktisk er blevet stiftet en juridisk enhed, skal den godkendende myndighed undersøge dette nærmere, idet godkendelsen, som nævnt ovenfor, kun kan gives til en juridisk enhed som er blevet etableret. Hvad enten der er tale om stiftelse af en fond, et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S), skal det relevante indskud af startkapital ikke nødvendigvis finde sted, før der er sikring for at fonden, ApS eller A/S godkendes af godkendende myndighed, jfr Socialministeriets vejledning, pkt. 11, der omtaler muligheden for at udstede godkendelser betinget af vilkår. Der kan imidlertid ikke visiteres til tilbudet, før endelig godkendelse foreligger, og dermed heller ikke før den relevante startkapital ift. den valgte etableringsform er indbetalt. Fond Når der foreligger vedtægter, som opfylder kravene i bekendtgørelsens 5, dokumenterer disse opfyldelsen af de almene fondsretlige krav om tilstedeværelse af et formål og en selvstændig ledelse. Der skal herudover foreligge specifik dokumentation for at egenkapitalen er til stede og til rådighed for fonden for eksempel i form af at stifter skriftligt over for godkendende myndighed giver tilsagn om at ville indbetale egenkapitalen på kr., eller i form af dokumentation fra pengeinstitut. Der henvises i øvrigt til bilag 1 om fonde. Anpartsselskab (ApS) og Aktieselskab (A/S) Der skal foreligge dokumentation for, at anpartsselskabet eller aktieselskabet er registret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Denne registrering er ud-

18 tryk for, at Erhvervs- og selskabsstyrelsen har påset at de selskabsretlige krav er opfyldt. Side 18 Anpartsselskabslovens og aktieselskabslovens krav til selskabets vedtægter er ikke fuldt ud sammenfaldende med godkendelsesbekendtgørelsens krav. Vedtægterne for disse typer selskaber skal opfylde begge regelsæts krav. Interessentskab (I/S) Et interessentskab stiftes ved deltagernes aftale om, at de sammen vil drive en virksomhed og at de vil indskyde midler eller arbejdskraft i selskabet. Der er ingen formkrav til aftalen, som også kan være stiltiende. Enkeltmandsvirksomhed En enkeltmandsvirksomhed er hverken et selskab eller på anden måde en selvstændig juridisk enhed. Der kan således ikke ske nogen stiftelse af en juridisk person. Det er ejeren personligt, der udgør den juridiske enhed bag virksomheden. Selv om en enkeltmandsvirksomhed ikke er en selvstændig juridisk enhed, kan der dog godt stilles krav om, at selskabet udskilles fra private midler eksempelvis ved etablering af separate konti og hævekort, cvr-nr. mv. Forening Der skal foreligge dokumentation for gennemførelse af konstituerende generalforsamling, hvor en identificerbar kreds af personer har indgået aftale om dels at overdrage kompetence til en ledelse, der inden for formålet med foreningen kan disponere på medlemmernes vegne, dels at udskille en særlig formue, der ikke tilhører medlemmerne men foreningen. 3.4 Det grundlæggende princip vedrørende anvendelse af offentlige midler Som omtalt i kap. 2 er et grundlæggende princip bag reglerne vedrørende organisation princippet i 43, stk. 1 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Overholdelsen af 43, stk. 1, sikres typisk ved, at den ansvarlige juridiske enhed i sine vedtægter eller ved en anden skriftlig erklæring forpligter sig til kun at anvende de offentlige midler til godkendte formål. Se mere udførligt herom nedenfor. 3.5 Særlige opmærksomhedspunkter i stiftelsesfasen

19 Samtidig med, at den juridiske enhed er under stiftelse, vil der ofte være et praktisk behov for, at der indgås aftaler med tredjemand for eksempel om køb eller leje af bygninger, biler eller andet materiel. Side 19 Juridiske enheder kan typisk først erhverve rettigheder og indgå forpligtelser, når de er endeligt stiftet. Det vil derfor normalt følge af de særlige regler, der gælder for den pågældende type juridisk enhed, at den, der indgår forpligtelser på vegne af en juridisk enhed under stiftelse, hæfter personligt indtil den juridiske person er endeligt stiftet. Herefter overtager den juridiske enhed normalt forpligtelsen. Der kan for eksempel for fonde og anpartsselskaber være lovmæssige krav om, at aftaler, der indgås i stiftelsesfasen, udtrykkeligt indgås af den juridiske enhed under stiftelse. Hvis de særlige lovgivningskrav ikke overholdes, kan personerne bag et privat opholdssted eller botilbud komme i den situation, at de hæfter personligt, direkte og solidarisk for de indgåede forpligtelser. Der kan også være fastsat særlige regler om den anden aftaleparts mulighed for at hæve aftalen, hvis den juridiske enhed alligevel ikke bliver endeligt stiftet. De skattemæssige forhold skal også tænkes ind. Hvis der ikke sker korrekt beskatning af tilbudets indtægter eller lønudbetalinger, kan efterfølgende skattekrav medføre, at tilbudet må lukke. Det ligger ud over nærværende vejlednings sigte og godkendelsesmyndighedens opgave at beskrive og kontrollere, om det private tilbud med den valgte organisationsform efterlever den relevante skattelovgivning. Når et privat tilbud etableres anbefales det, at stifteren sikrer sig, at de skattemæssige forhold er afklarede herunder især at der sker registrering hos skattemyndighederne. I en række tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at ansøgeren benytter ekstern sagkyndig bistand ved selskabsdannelse og anden aftaleindgåelse.

20 Den kommunale myndighed er alene forpligtet til at yde vejledning vedrørende myndighedens egne opgaver. Side De enkelte socialretlige krav Selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Det enkelte opholdssted eller botilbud skal som udgangspunkt drives af en selvstændig juridisk enhed og have særskilt økonomi. Jf. herved bekendtgørelsens 2, stk. 1. Dette krav stilles især for at sikre at: - der ikke sker en privat formueopsamling af offentlige midler - der ikke sker sammenblanding af privatøkonomi og opholdsstedets eller botilbudets økonomi - der er tilstrækkelige regler om opgørelse og anvendelse af offentlige midler ved opholdsstedets eller botilbudets ophør Undtagelser fra kravet om selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Flere tilbud i samme enhed Den kommunale myndighed kan under visse betingelser godkende, at to eller flere opholdsteder eller botilbud, som efter hovedreglen skulle være selvstændige juridiske enheder med særskilt økonomi, indgår i en fælles juridiske enhed og har fælles økonomi. Jf. herved bekendtgørelsens 2, stk. 2. Det er for det første en betingelse, at alle deltagende enheder enten er blevet godkendt eller ville kunne godkendes hver for sig. Det er for det andet en betingelse, at det efter en konkret socialfaglig vurdering er fagligt velbegrundet, at de pågældende tilbud er samlet organisatorisk. Denne betingelse kan være opfyldt for eksempel ved tilbud til henholdsvis børn/unge og voksne som har samstemmende behov med hensyn til boform

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

- Denne aftale lægger op til, at serviceniveauet for 2008 kan videreføres på samme niveau som i 2007.

- Denne aftale lægger op til, at serviceniveauet for 2008 kan videreføres på samme niveau som i 2007. Mavebælte til Aftale om udarbejdelse af indstillinger vedrørende godkendelse af opholdssteder for børn og unge og botilbud for voksne og tilsyn med disse efter serviceloven Udover de generelle punkter

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem V Niels W Fredsted Kjeld Fruensgaard Henrung Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen J nr 458 18-01

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven.

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven. Bestyrelsen for fonden Gl. Kongevej Elkjærvej 38 8230 Åbyhøj Att.: John Anderskou Dato april 2013 Godkendelse af at Fonden Gl. Kongevej driver botilbud for voksne i henhold til Lov og Social Service 107

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere