Økologisk Handlingsplan 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk Handlingsplan 2020"

Transkript

1 Økologisk Handlingsplan

2 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da de kom på frisk græs efter en lang vinter i stalden. Samtidig har salget af økologiske varer aldrig været højere. Med valget af økologiske fødevarer siger forbrugerne klart, at de i stigende grad lægger vægt på en række værdier, som økologien samler. Vi ønsker at værne om naturen og vores drikkevand. Vi ønsker, at dyrene skal behandles ordentligt. Og vi vil vide, hvad vi putter i munden samtidig med, vi lægger vægt på de danske råvarer og den madtradition, som lige nu findyrkes i det nye nordiske køkken. Alt sammen kan økologien. Omlægning fra konventionel til økologisk drift betyder, at biodiversiteten øges, drikkevandet ikke belastes af sprøjtemidler, og dyrevelfærden højnes. Mange økologer er sprunget ud som sande entreprenører i udviklingen af nye oste og kødprodukter med lokal forarbejdning og en tæt kontakt til forbrugerne. Økologien indeholder altså klare elementer i den grønne omstilling af Danmark, som regeringen ønsker. Økologisk mælk, æg og f.eks. havregryn er i dag det selvfølgelige valg for mange husstande specielt i de store danske byer. Samtidig ser vi, at økologiske specialprodukter udmærker sig i den internationale fødevareelite. Økologi vinder altså frem både i hverdagen og på gourmetrestauranter. Derfor er der også god økonomi og vækstpotentiale i økologien. Ser man på økologisk landbrugsdrift har den gennemsnitligt været mere lønsom end konventionel i hovedparten af årene Og den danske eksport af økologiske fødevarer er tredoblet på bare fem år. Det svarer til en årlig vækstrate på 33 pct. til gavn for dansk økonomi og danske arbejdspladser. Den økologiske branche forventer desuden en gennemsnitlig årlig eksportvækst på cirka 10 pct. frem mod Økologisk landbrug betyder også flere arbejdspladser og mere liv på landet blandt andet via økologiske gårdbutikker. Samtidig er der en afledt effekt på økologiske forarbejdningsvirksomheder, ligesom den øgede fokus på lokalt producerede kvalitetsprodukter stimulerer en styrket fødevareturisme. Der er således mange grunde til, at regeringen ønsker at fremme økologien. Vores mål er at fordoble det økologiske areal i I Økologisk Handlingsplan 2020, som regeringen fremlægger her, er beskrevet, hvordan vi skal komme videre mod det mål, og hvilke fordele vi opnår. Handlingsplanen markerer et skift i indsatsen. Regeringen ønsker blandt andet at bruge det offentlige meget mere aktivt. Det offentlige bør gå foran både som stor jordejer og indkøber af fødevarer. 2 3

3 Regeringen står på spring for at hjælpe dem, der gerne vil mere økologi, mindre madspild, bedre håndværk og sundere måltider i børnehaven, på plejehjemmet og i skolerne. Og der er efterhånden god dokumentation for, at det ikke koster væsentligt mere i råvareindkøb at omstille til økologi. Det gælder f.eks. plejehjemmet Bryggergården på Vesterbro i København, der i år fik guldmærket i økologi. Det betyder, at mindst 90 pct. af råvarerne er økologiske. Men det betyder også hjemmelavet brød og suppe. Håndværket er tilbage sammen med større arbejdsglæde hos køkkenpersonalet og bedre og sundere måltider til hjemmets beboere uden at de skal undvære frikadeller. Og de taler nu sammen beboerne og køkkenpersonalet. Indsatsen for eksport af økologiske varer skal fokuseres yderligere. En øget eksport kan være med til at drive omlægningen til økologi og er samtidigt en god reklamesøjle for det grønne Danmark. Omlægning er ikke afvikling men udvikling. Udvikling af nye driftsmetoder, nye maskiner og nye kreative produkter alt sammen innovation som bidrager til grøn omstilling og beskæftigelsen i Danmark. Med handlingsplanen ønsker regeringen at bakke op om denne udvikling. Det betyder, at vi ønsker at fremme såvel produktiviteten i de store industrielle øko-bedrifter som den eksperimentelle nicheproduktion af nye attraktive og lokalt forarbejdede produkter. Endelig vil regeringen prioritere penge til udvikling af de økologiske produktioner til de sektorer, hvor udfordringerne er størst og som endnu ikke udfylder deres potentiale. Det gælder f.eks. svineproduktionen, frugt- og grøntproduktionen samt fjerkræbranchen. Denne indsats skal også understøttes i EU s landbrugspolitik. Vi skal som nation være stolte af landbruget. Og vi skal værne om landbruget. Landbruget har medvirket til at udvikle det danske velfærdssamfund igennem århundreder og er stadig en betydningsfuld faktor i dansk erhvervsliv. Valget om at drive økologisk landbrug træffes af den enkelte landmand og er ikke kun styret af økonomiske rationaler men også af traditioner og følelser. Derfor skal vi som samfund blive ved med at fortælle vores landbrugserhverv, at vi ønsker en økologisk omstilling, og er parate til at efterspørge de varer der produceres. Regeringen ser økologi som en hjørnesten i en grøn omstilling af det danske landbrug og ønsker med handlingsplanen at signalere, at regeringen vil økologien. Vi vil en omstilling, der i højere grad bringer landbrugserhvervet i harmoni med det omkringliggende samfund. Økologisk Handlingsplan 2020 viser vejen de næste år og udstikker målet for Mette Gjerskov, Fødevareminister Juni

4 Indledning Fødevareministeren offentliggjorde det økologipolitiske udspil En ny stærk økologipolitik på vej mod en grøn omstilling i november Af udspillet fremgår, at regeringens målsætning er en fordobling af det økologiske areal i 2020 i forhold til 2007 jf. regeringsgrundlaget, og det fremgår ligeledes, at ministeren i foråret 2012 vil fremlægge en mere detaljeret Økologisk Handlingsplan 2020, som uddyber og konkretiserer det økologipolitiske udspil. I forlængelse af fødevareministerens økologipolitiske udspil tilførte regeringen med finansloven for 2012 ekstra 138 mio. kr. i alt over 2012 og 2013 til en forstærket indsats for at fremme økologien i Danmark. Midlerne er fordelt til følgende områder: 28 mio. kr. årligt til omstilling af offentlige køkkener til økologi 16 mio. kr. årligt til investeringer på økologiske bedrifter 10 mio. kr. årligt til investeringer til forarbejdning af økologiske produkter 10 mio. kr. årligt til eksportfremmeindsats 5 mio. kr. årligt til Fonden for økologisk jordbrug. Med disse midler er der i afsat i alt næsten en halv milliard kroner til en række udviklings- og innovationsorienterede indsatser inden for økologiområdet (jf. bilag 1 for oversigt over tilskud til fremme af økologi i 2012 og 2013). Disse indsatser bygger ovenpå det grundlæggende arealtilskud, som i dag ydes under det såkaldte artikel 68 program under EU s direkte landbrugsstøtte. Med regeringens forslag til finanslov 2013 vil der desuden blive afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 under landdistriktsprogrammet til tilskud til udvikling af produkter, processer og teknologier, der fremmer bæredygtighed og økologi inden for fødevaresektoren. I denne handlingsplan er det beskrevet, hvordan de ekstra midler forventes anvendt inden for en række indsatser. Indsatserne kan deles op i seks kategorier: Det offentlige må gå foran Økologi efter 2013 Landmanden og omlægning Produktudvikling og innovation Afsætning og markedsføring Forskning og udvikling En flerstrenget indsats, der støtter bredt op om økologi, anses for mere effektiv end f.eks. udelukkende at støtte arealomlægning. Rammerne på EU- og nationalt niveau skal være på plads, og der skal være efterspørgsel efter de varer, landmændene producerer. Nedenfor er de primære indsatser i handlingsplanen beskrevet. Omstilling af offentlige køkkener og økologisk omlægning af offentlige arealer En omstilling af offentlige køkkener til økologi vil medvirke til at øge efterspørgslen efter økologiske produkter og derved øge omlægningen af økologiske arealer. Hvis 60 pct. af den offentlige bespisning var økologisk, skønnes det at ville medføre en omlægning af ha landbrugsjord til økologi i Danmark. Samtidig kan omstillingen også have andre positive sideeffekter som reduktion af madspildet, mere fokus på måltidskvaliteten, opkvalificering af køkkenpersonalet og sundere mad. Erfaringer fra køkkener, som allerede er omstillet til økologi, viser, at omstillingen har givet mere tilfredse borgere og personale. Fra 2012 er der afsat 28 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til informations- og uddannelsesaktiviteter, der via projektsamarbejder kan hjælpe stat, regioner og kommuner med at omstille deres køkkener til økologi. Det er frivilligt at indgå i projektsamarbejdet, men de deltagende instanser forpligter sig på at arbejde for en omstilling til, at minimum 60 pct. af deres samlede råvareindkøb er økologisk. I første omgang fokuseres indsatsen på en række frontløberkommuner. Erfaringerne fra frontløberkommunerne skal herefter anvendes i det videre arbejde med at udbrede økologien i de offentlige køkkener til hele landet. Madkulturen, Økologisk Landsforening, Københavns Madhus, kommuner og andre relevante aktører, der har praktiske erfaringer med økologisk omstilling af køkkener, inddrages løbende i processen, og erhvervet samarbejder med Fødevareministeriet om, hvordan den øgede efterspørgsel efter økologiske produkter bedst kan imødekommes. Det offentlige ejer selv en række landbrugsarealer i 2011 er det samlede areal opgjort til ca ha. Omkring 24 pct. af dette drives økologisk, hvilket Fødevareministeriet vil arbejde for at øge. Miljøministeriet er langt den største ejer af offentlige landbrugsarealer, og Fødevareministeriet har derfor aftalt med Miljøministeriet, at de to ministerier vil øge indsatsen for, at deres arealer dyrkes økologisk blandt andet ved i højere grad end i dag at opsøge økologer, når der udbydes arealer til bortforpagtning. Mere målrettet tilskud til økologien Fødevareministeriet har iværksat, at Fødevareøkonomisk Institut har udarbejdet en rammevilkårsanalyse for den økologiske sektor. Denne analyse viste overordnet, at økologisk drift gennemsnitlig betragtet har været mere lønsom end konventionel drift i hovedparten af årene Dette gennemsnit dækker dog over en række forskelle bedriftstyperne imellem, og blandt andet har økologisk frugt og grønt særlige udfordringer i forhold til at efterleve kravene til gødskning og begrænsning i brugen af bekæmpelsesmidler. Derfor indgår anbefalingerne fra rammevilkårsanalysen i det videre arbejde med en ny landdistriktspolitik for Det drejer sig blandt andet om mulighederne for en differentiering af støtte med henblik på at fremme omlægningen yderligere, målretning af omlægningsstøtten samt en særlig arealtilskudsordning for økologisk frugt og grønt. Der vil i udformningen af støtteordningerne især blive lagt vægt på at fremme omlægningen inden for de sektorer, hvor det i dag går trægt. Fra 2012 blev der afsat yderligere midler til investeringer på økologiske bedrifter, således at den samlede indsats udgør 40 mio. kr. årligt i 2012 og På baggrund af rammevilkårsanalysen sker der to ændringer i ordningen. Til de økonomisk klemte sektorer (svin, frugt og grønt, fjerkræ) prioriteres en større andel af investeringsstøttemidlerne, og for visse teknologier eller produktionsgrene ændres bagatelgrænsen fra kr. til kr. for at øge fleksibiliteten. Styrket produktudvikling og innovation Produktudvikling skaber en merværdi for producenterne, styrker forbrugernes og afsætningsleddets interesse for de økologiske produkter og danner samtidig grundlag for nye eksportvarer. Produktudvikling kan dog være særdeles omkostningsfuldt særligt for mindre virksomheder. I forbindelse med regeringens forslag til finanslov for 2013 vil der derfor blive afsat 10 mio. kr. i 2013 og 2014 til tilskud til udvikling af produkter, processer og teknologier, der fremmer bæredygtighed og økologi inden for fødevaresektoren både primærproduktion og forarbejdning. Produktudviklingen følges af en indsats, der giver økologiske fødevarevirksomheder som er beskæftiget inden for forarbejdning af primære jordbrugsprodukter mulighed for at modtage tilskud til investeringer i nye forarbejdningsteknologier. Mange økologiske virksomheder er stadig af mindre størrelse og står nu over for beslutningen om at udvide produktionen, således at de f.eks. kan levere til en større detailkæde. En stærk dansk økologisk fødevaresektor er en forudsætning for, at den forventede øgede efterspørgsel på økologiske varer tilfalder danske producenter. En del fødevarevirksomheder har dog stadig ikke økologisk produktion på programmet, hvilket kan skyldes usikkerhed og manglende netværk. Det vil Madkulturen forsøge at ændre ved at afholde workshops, etablere partnerskaber og vidensdele erfaringer inden for økologisk produktion samt granske økologi igennem hele fødevarekæden. 6 7

5 Fremme af eksport Dansk eksport af økologiske fødevarer har været kraftigt stigende i de seneste år med en tredobling fra 2006 til Denne positive tendens skal understøttes, da eksport af økologiske fødevarer bidrager til arealmålsætningen samt til vækst og arbejdspladser. Fødevareministeriet har i samarbejde med en række økologiske virksomheder og deres brancheorganisationer gennemført et udredningsarbejde om fremme af eksporten af økologiske fødevarer. Formålet med udredningsarbejdet var at udarbejde en strategi for eksporten af danske økologiske fødevarer. Af strategien fremgår, at branchen ser mulighed for en gennemsnitlig årlig vækstrate af eksporten på 10 pct. i perioden 2012 til Desuden rummer strategien anbefalinger til virksomheder, brancher og myndigheder, som er lagt til grund for denne handlingsplan. Fra 2012 er der afsat 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en yderligere styrket eksportindsats. Midlerne vil på baggrund af eksportstrategien og efter indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd primært gå til indsatser inden for nærmarkederne i Sverige og Tyskland men også til afgrænsede indsatser på det engelske, hollandske, franske, finske og italienske marked. Fokus for virkemidlerne vil blandt andet være kampagner rettet mod udvalgte grossister og detailhandelskæder samt markedsføring af dansk økologi på udvalgte messer og i forbindelse med særlige events. For et par år siden ændrede EU sit fælles økologilogo til det grønne blad. Det er en dansk mærkesag at udbrede kendskabet til det fælles EU-logo, da det vurderes at ville øge eksporten af danske økologiske varer både inden for og uden for EU. I løbet af vil Fødevareministeriet derfor arbejde for at overbevise EU-Kommissionen og de øvrige EU-lande om nødvendigheden af at gennemføre oplysningskampagner om logoet. Økologifremmeordningen, der er Fødevareministeriets vigtigste ordning under afsætning af økologiske produkter, blev evalueret i Evalueringen viste overordnet, at ordningen opfattes som positiv. Med henblik på fortsat at udvikle økologifremmeordningen vil prioriteringen af midler fremadrettet blive afgjort af, at der er en dokumenteret effekt af indsatsen. Fødevareministeriet vil nu årligt gennemgå tilskudsaktiviteter og vurdere, om der med fordel kan skiftes fokus eller iværksættes andre tiltag. Øvrige elementer Handlingsplanen berører desuden andre initiativer, som enten udspringer af dialog med erhvervet eller nogle af de analyser, der er gennemført. En samlet oversigt over alle 19 initiativer fremgår af handlingskataloget. Forskning og udvikling udgør et centralt fundament for videreudviklingen af den økologiske sektor og dermed for at nå det politiske mål om en fordobling af det økologiske areal inden På kort sigt vil udmøntningen af forskningsreserven desuden medføre, at der skal tages stilling til en eventuel forsknings- og udviklingsindsats på økologiområdet. Arbejdet med at fremme økologien stopper ikke her Handlingsplanen skal medvirke til at opfylde regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal i Danmark inden Gennem indsatserne i planen opstilles løsninger på problemstillinger og udfordringer ud fra de nuværende og kendte rammebetingelser. Derfor vil der fremadrettet være behov for at vurdere og justere indsatserne i takt med, at nye muligheder og udfordringer skal håndteres. Den af regeringen nedsatte Natur- og Landbrugskommission har blandt andet til opgave at opstille scenarier for udviklingssporene for dansk landbrug herunder komme med konkrete anbefalinger, der kan anvise virkemidler og initiativer, som kan understøtte en grøn omstilling af dansk landbrug. EU-Kommissionens anbefalinger kan derfor medvirke til at supplere eller justere indsatserne i Økologisk Handlingsplan Der skal udarbejdes en ny landbrugspolitik i EU gældende fra 2014 og frem. Implementeringen af politikken gennem det nye danske landdistriktsprogram vil ligeledes kunne afstedkomme tilpasninger af flere af indsatserne beskrevet i denne handlingsplan. Som opfølgning på, at der i 2011 og 2012 er igangsat en række nye initiativer, gennemføres der i 2014 en evaluering af den samlede økologiindsats. Evalueringen kan dermed anvendes til en eventuel prioritering og justering af økologindsatsen i den på det tidspunkt allerede igangsatte programperiode for Hvordan er handlingsplanen blevet til? Økologisk Handlingsplan 2020 bygger blandt andet videre på dele af de initiativer, som indgår i Fødevareministeriets ØkologiVision fra februar Af Bilag 2 fremgår initiativerne i ØkologiVisionen, en kort status herfor samt om der følges op på initiativet i Økologisk Handlingsplan Den resterende opfølgning på ØkologiVisionen håndteres dermed fremadrettet i Økologisk Handlingsplan I udarbejdelsen af handlingsplanen har der været dialog med repræsentanter fra økologiske producenter, brancheog interesseorganisationer m.v., herunder medlemmerne af Det Økologiske Fødevareråd. Som grundlag for handlingsplanen er der udarbejdet faglige analyser af følgende emner: Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte. (Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet og Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) som skribenter i dialog med en følgegruppe med eksterne interessenter, 2012) Økologiske afhoppere og manglende omlægning. (Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, 2012) Analyse af eksportpotentiale, eksportstrategi og eksportparathed for danske økologiske fødevarer. (MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector, Aarhus Universitet, i dialog med følgegruppe med eksterne interessenter, 2012) Udredning og supplerende redegørelse om bedre plantesorter til økologisk jordbrug. (Udredningsgruppe med eksterne interessenter nedsat af Fødevareministeriet, 2012) Til at følge udarbejdelsen af analyserapporterne har der været nedsat følgegrupper samt sparrings- og inspirationsgrupper med repræsentanter fra relevante eksterne interessenter. 8 9

6 Handlingskatalog Indsatsområde 1: Indsats 1.1: Indsats 1.2: Indsats 1.3: Indsats 1.4: Det offentlige må gå foran...12 Økologisk omstilling af offentlige køkkener...12 Økologisk omlægning af offentlige arealer...14 Mere økologi på skemaet i fødevareuddannelserne...15 Mere økologisk skolefrugt Indsatsområde 2: Økologi efter Indsats 2.1: Indsatsområde 3: Indsats 3.1: Indsats 3.2: Indsats 3.3: Indsats 3.4: Indsats 3.5: Indsatsområde 4: Indsats 4.1: Indsats 4.2: Indsats 4.3: Indsatsområde 5: Indsats 5.1: Indsats 5.2: Indsats 5.3: Indsatsområde 6: Indsats 6.1: Indsats 6.2: Indsats 6.3: En mere målrettet tilskudsmodel Landmanden og omlægning...18 Mere smidige miljøgodkendelser...18 Målrettet investeringsstøtte til økologiske bedrifter...19 Jordfordeling for økologer...20 Fremme af økologisk biogas og recirkulering af næringsstoffer...21 Øget harmonisering af EU s øko-regler og kontrol...22 Produktudvikling og innovation...23 Styrket indsats for produktudvikling i fødevaresektoren...23 Støtte til investeringer til forarbejdning af økologiske produkter...24 Nye partnerskaber og netværksinnovation...25 Afsætning og markedsføring...26 En mere fokuseret og koordineret eksportindsats...26 Øget fokus på effekten af tilskud til information og markedsføring...27 Øget afsætning af økologisk akvakultur...28 Forskning og udvikling...29 Forskning og udvikling i økologi...29 Styrket samarbejde om sortslovgivningens betydning for det økologiske og konventionelle jordbrug...30 Bedre proteinafgrøder til erstatning for importeret soja...31 Bilag 1: Oversigt over tilskud til fremme af økologi i 2012 og 2013 jf. finansloven for Bilag 2: Afrapportering af indsatserne i Fødevareministeriets ØkologiVision

7 Indsatsområde 1: Det offentlige må gå foran Indsatsområde 1: Det offentlige må gå foran Indsats 1.1: Økologisk omstilling af offentlige køkkener Regeringen ønsker at fremme den økologiske omstilling af offentlige køkkener på arbejdspladser, i børnehaver, skoler og på plejehjem. Den stigende interesse for økologi skal naturligvis også kunne ses i det offentlige. Derfor vil regeringen gå foran ved at understøtte konkrete projekter i stat, regioner og kommuner, der ønsker at omstille deres køkkener. Mere økologi i de offentlige køkkener har en række fordele, som ikke alene kommer natur og miljø til gavn. En omstilling af køkkenerne vil bidrage til optimering af køkkenets processer, der kan reducere madspildet, skabe mere fokus på måltidskvaliteten, herunder frugt og grønt, optimere indkøbene, give bedre og sundere mad til brugerne samt skabe større trivsel for personalet i køkkenerne. Det er forventningen, at flere kommuner og andre offentlige køkkener vil deltage i projekter om økologisk omstilling af køkkener i indeværende år, og at antallet af kommuner, der arbejder med økologisk omstilling af deres køkkener, vil øges i de kommende år. Madkulturen, DTU Fødevareinstituttet, Økologisk Landsforening, Københavns Madhus, kommuner, regioner og andre relevante aktører, der har praktiske erfaringer med økologisk omstilling af køkkener, inddrages i processen. Stille midler og redskaber til rådighed for en omstilling af de offentlige køkkener, og hvor stat, regioner og kommuner i projektsamarbejde til gengæld forpligter sig til at arbejde for og prioritere at bruge redskaberne til en omstilling af deres offentlige køkkener til minimum 60 pct. økologi. Deltagelse i projektet er frivillig. Økologisk mad skaber arbejdsglæde På Plejecenter Bryggergården i København går arbejdsglæde, økologi og madglæde hånd i hånd. Plejecentret er gået fra 0 til 90 procent økologi på kun seks år. Det har krævet et fagligt stolt personale, der har taget grydeskeen i den anden hånd og tænkt i nye baner. Færdigvarer er droppet til fordel for årstidens råvarer og overgangen har endda været omkostningsneutral på grund af medarbejdernes evne til at mindske madspild. Forstanderen Bo Pedersen mener, at beboerne nyder at sætte tænderne i maden, fordi medarbejdernes passion og faglige stolthed kan smages i sovsen, som bliver lavet fra bunden. Kommuner, regioner og staten kan gennem producentsammenslutninger mellem økologiske omlæggere og landbrugere eller små fødevareproducenter søge om tilsagn til projekter om omstilling af køkkener til økologi. Indsatsen for økologisk omstilling af offentlige køkkener vil bestå af 4 del-elementer 1. Økologiske frontløberkommuner En række frontløberkommuner/fyrtårne indgår i projektsamarbejde om økologisk omstilling af køkkenerne. Udvælgelsesprocessen ligger inden for rammerne af økologifremmeordningen. Projekterne skal skabe de gode eksempler, der øger efterspørgsel efter økologiske fødevarer og den indenlandske økologiske primærproduktion. Der oprettes en støttepulje med første ansøgningsrunde fra den 15. juni til den 15. august Ansøgere kan forvente at modtage svar på ansøgningerne medio november Igangsættelse af projekterne kan ske umiddelbart herefter. 2. Understøttende aktiviteter for økologisk omstilling af offentlige køkkener Der igangsættes aktiviteter, som samlet skal understøtte den økologiske omstilling af de offentlige køkkener. Målet er at tilvejebringe mere viden og bedre dokumentation for økologisk omstilling af de offentlige køkkener og på den baggrund udvikle nye redskaber og metoder, der frit kan anvendes i omstillingsprocesser fremover. Der vil kunne blive tale om etablering af landsdækkende efteruddannelse (AMU-kurser i økologi i storkøkkener), inspirationsmateriale til kommunale, regionale og statslige beslutningstagere, modeller for indkøbsaftaler, forsyningssikkerhed mv. Aktiviteterne sker både med udgangspunkt i eksisterende erfaringer og de nye erfaringer, der høstes via økologifremmeordningens udmøntninger. 3. Sikre forsyningen af økologiske fødevarer Grossisterne er et vigtigt bindeled mellem de økologiske producenter og de offentlige kantiner og institutioner, hvorfor denne målgruppe også er vigtig i forhold til at sikre forsyningen af økologiske fødevarer. Samtidig har grossisterne stor indflydelse på typen og mængden af økologiske produkter hos landmænd og producenter og dermed på det varesortiment, de selv kan tilbyde køkkener i den anden ende. For at imødekomme den forventede efterspørgsel af økologiske varer fra de offentlige køkkener identificeres og kontaktes de væsentlige grossister og producenter. Der udarbejdes materiale og foreslås deltagelse på messer og til andre events, hvor der er mulighed for stor eksponering og kontaktflade. Der indledes et samarbejde mellem Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer samt Økologisk Landsforening om problemstillingen med at sikre forsyninger og øge efterspørgslen. 4. Øge efterspørgslen efter de økologiske spisemærker Efterspørgslen efter økologiske fødevarer skal øges ved at øge kendskab, kundskab og tillid til såvel spisemærket som økologi generelt hos forbrugere og køkkener. Herudover skal projektet understøtte, at der kan foretages en valid måling af graden af økologisk omstilling via registrering af brugere af det økologiske spisemærke. Markedsføring og kampagner rettet mod forbrugerne og offentlige køkkener kommer til at udgøre en væsentlig del af aktiviteterne. Aktiviteterne er delvist betinget af et øget udbud og efterspørgsel af økologiske fødevarer, hvorfor forbrugerinformation og kampagner først tænkes igangsat i Der sigtes både mod en øget forbrugerefterspørgsel efter økologiske fødevarer i detailleddet og en øget anvendelse af det økologiske spisemærke i de offentlige institutioner, hvor flere allerede på nuværende tidspunkt realiserer en økologiprocent, som berettiger til anvendelse af det økologiske spisemærke, såfremt dokumentationen er tilvejebragt. Det økologiske spisemærke er den forbrugerrettede dokumentation for den økologiske omstilling. Kendskabet og kundskaben om det økologiske spisemærke udbredes for dermed at øge efterspørgslen efter troværdig økologi på arbejdspladsen, i institutioner og skoler, restauranter, fritidsarenaen mv. Der er i 2012 og 2013 afsat 28 mio. kr. årligt under økologi fremmeordningen til at øge andelen af økologi i de offentlige køkkener. Derudover prioriteres der i Fødevareministeriet, herunder i Madkulturen, betydelige ressourcer inden for institutionernes egne rammer til indsatsen. Fødevareministeriet er ved at omlægge egne kantiner til økologisk drift og vil søge at påvirke andre ministerier til at gøre det samme

8 Indsatsområde 1: Det offentlige må gå foran Indsatsområde 1: Det offentlige må gå foran Indsats 1.2: Økologisk omlægning af offentlige arealer Indsats 1.3: Mere økologi på skemaet i fødevareuddannelserne En nylig opgørelse om offentligt ejet landbrugsjord viser, at det samlede anmeldte landbrugsareal ejet af staten, regionerne, kommunerne og kirken i 2011 er ca ha. Heraf er 24 pct. drevet økologisk svarende til ca ha. Dermed er der potentielt mulighed for yderligere omlægning til økologi ud af den resterende pulje på ca ha offentlige arealer, som i dag ikke drives økologisk. Opgørelsen viser også, at Miljøministeriet ejer størstedelen af de statsejede landbrugsarealer nemlig knap ha, hvoraf 32 pct. drives økologisk. Af de arealer, der ikke er bortforpagtet, drives 48 pct. økologisk, mens 23 pct. af de bortforpagtede arealer drives økologisk. Fødevareministeriet ejer ha, hvoraf de ha er bortforpagtet. Heraf drives 23 pct. økologisk. Af andre relevante ministerier kan nævnes Forsvarsministeriet, Videnskabsministeriet og Transportministeriet, der alle ejer mellem ha. Folkekirkelige institutioner med knap ha landbrugsjord er sammen med kommunerne med ha relevante aktører, der skal inddrages i det videre arbejde. Fremme omlægning af offentlige arealer til økologi. Fødevareministeriet og Miljøministeriet vil øge indsatsen for, at egne og bortforpagtede arealer dyrkes økologisk. Blandt andet ved udbud af forpagtningsaftaler og græsningsaftaler vil ministerierne aktivt søge at nå ud til de potentielle økologiske bedrifter. Ministeriet for Ligestilling og Kirke vil opfordre menighedsrådene til, at indgåelse af nye forpagtningskontrakter så vidt muligt sker med sigte på økologisk landbrugsdrift. I efteråret 2012 afholde en workshop med fokus på, hvordan omlægningen til økologi på offentlige arealer yderligere kan fremmes. Relevante ministerier, Kommunernes Landsforening, kommunerne, landbrugskonsulenter, brancheorganisationer, folkekirken og øvrige relevante interessenter vil blive inviteret til at deltage i workshoppen, som Fødevareministeriet og Miljøministeriet afholder. Uddannelse inden for landbrug og fødevarer udgør styrken og grundlaget for sammenhængen i kæden fra jord til bord. For at lykkes med grøn omstilling må uddannelsesområdet inddrages i overvejelserne omkring realiseringen af omstillingen. Regeringen ønsker derfor at styrke økologi og bæredygtighed på fødevareuddannelserne. Fødevareministeren har i samarbejde med børne- og undervisningsministeren allerede fra skoleåret sikret, at økologi i større omfang indgår i landbrugsuddannelsen. Som konsekvens heraf vil økologi blandt andet indgå i kompetencemålene for hovedforløbet i uddannelsen. Dermed vil eleverne opnå viden og færdigheder inden for kompetenceområdet økologi og bæredygtighed. Men indsatsen stopper ikke her. Det er f.eks. nødvendigt at belyse, hvilke kompetencer der vil være behov for at udvikle i forbindelse med økologiomlægning af de offentlige måltider i Danmark. Da økologi og økologiomlægning er nye fag på skemaet på mange uddannelsesinstitutioner, er efteruddannelse og udvikling af undervisningsmaterialer inden for økologi og økologiomlægning også nødvendig. Kortlægge økologi i fødevareuddannelserne for at tydeliggøre, hvordan fødevareuddannelserne kan bidrage til at realisere økologisk omstilling i Danmark. Blandt andet skal der ses på, hvordan uddannelserne kan bidrage til kompetenceudvikling i forbindelse med økologiomlægning i storkøkkener. Etablere en arbejdsgruppe under Madkulturen om økologi i fødevareuddannelserne. Arbejdsgruppen vil bestå af personer med viden og erfaringer inden for økologiuddannelse herunder undervisere fra uddannelsesinstitutioner, som allerede er gået i gang med økologi, samt relevante interesseorganisationer, faglige organisationer og myndigheder herunder Børne- og Undervisningsministeriet. Afholde en workshop med feltets aktører. På baggrund af projektet vil Madkulturen udarbejde anbefalinger for en videre indsats i løbet af

9 Indsatsområde 1: Det offentlige må gå foran Indsatsområde 2: Økologi efter 2013 Indsats 1.4: Mere økologisk skolefrugt Indsats 2.1: En mere målrettet tilskudsmodel Regeringen ønsker at fremme uddelingen af økologiske produkter under skolefrugtordningen. Ordningen betyder allerede i dag, at elever har mulighed for at få sund frugt eller grønt i skolen. Men også her bør det offentlige gå foran for at fremme økologien. Ikke alene vil det sikre børnene et valg mellem økologisk og konventionel frugt og grønt, det vil også motivere leverandørerne til at udvide sortimentet af frugt og grønt samt bidrage til omlægningen af flere arealer til økologi. Det skal ske ved at yde et højere tilskud til økologisk frugt og grønt. I løbet af sommeren/efteråret 2012 vil Fødevareministeriet derfor drøfte fastsættelsen af et højere tilskud for økologisk frugt og grønt med erhverv, kommuner, skoler og forældre. Indføre en højere tilskudssats for økologiske produkter, så det bliver mere attraktivt at vælge økologisk. Synliggøre muligheden for støtte til udgifter i forbindelse med udvikling af blandt andet undervisningsmateriale til ledsageforanstaltninger. Igangsætte en kommunikationsindsats over for leverandører og brugere, om at der ydes en højere tilskudssats ved valg af økologiske produkter, for at øge uddelingen af økologiske produkter. Revidere den nationale strategi, som er grundlaget for deltagelse i den eksisterende ordning, sammen med vejledning og bekendtgørelse på området. Økologi indføjes som en fjerde prioritetskategori i tilfælde af, at ansøgningerne overstiger bevillingsrammen. De tre foregående prioriteringskriterier er 1) skoler, der ikke tidligere har modtaget EU-tilskud under skolefrugtordningen, 2) skoler, med en stor andel af familier på overførselsindkomst og 3) skoler med mange deltagende elever på klassetrin. Tiltaget forventes implementeret med virkning fra skoleåret Der pågår i øjeblikket en reform af EU s samlede landbrugspolitik og forhandling af fem nye EU-forordninger frem mod den kommende programperiode herunder en ny landdistriktsforordning. Fremadrettede indsatser og finansiering inden for økologiområdet vil indgå i arbejdet med det kommende Landdistriktsprogram for Fødevareministeriet har fået udarbejdet en analyse om rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte (Rammevilkårsanalyse). Analysen giver nogle bud på, hvordan tilskud til jordbrugssektoren kan ændres fremadrettet. I analysen anbefales det blandt andet, at en del af midlerne til omlægningstilskud i stedet bruges til investeringstilskud i en målrettet form, at der etableres en ny generel tilskudsordning til kompensation for nedsat N-tilførsel, og at det bør overvejes at etablere en særlig arealtilskudsordning til økologisk frugt og grønt. Der kan på nuværende tidspunkt ikke gennemføres væsentlige indholdsmæssige ændringer af Landdistriktsprogrammet Lade anbefalingerne fra Rammevilkårsanalysen, herunder omkring differentiering af tilskud indgå i det videre arbejde med Landdistriktsprogrammet Målsætningen om en fordobling af det økologiske areal samt omkostningseffektiviteten ved og de administrative byrder forbundet med forskellige tilskudsmodeller skal indgå i arbejdet, som skal inddrage de centrale interessenter. Mulighederne for at fremme omlægning inden for sektorer, hvor omlægningen i dag går trægt, skal vurderes. Det drejer sig primært om fjerkræ, svineproduktion og produktion af frugt og grønt. En mulighed er at give målrettede investeringsstilskud til etableringsomkostninger og særlige driftsformer. Eksempler er tilskud til staldanlæg eller særlig markteknologi. Tilskudsmodeller, der fremmer nedsat N-tilførsel og renere drikkevand, klimatilpasning, øget biodiversitet og højere dyrevelfærd kan også indgå i arbejdet. Søge brede rammer for tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion i det fortsatte arbejde med reformen af EU s landdistriktspolitik. Skolefrugtordningen er en EU-ordning med en samlet årlig pulje på ca. 670 mio. kr. Danmarks faste andel er ca. 7,7 mio. kr., men for skoleåret modtog Danmark ca. 13 mio. kr. Ordningen er 50 pct. EU-finansieret

10 Indsatsområde 3: Landmanden og omlægning Indsatsområde 3: Landmanden og omlægning Indsats 3.1: Mere smidige miljøgodkendelser Indsats 3.2: Målrettet investeringsstøtte til økologiske bedrifter Maskiner til økologer giver arbejdspladser på landet CMN Maskintec A/S på Thyholm i Nordjylland producerer landbrugsmaskiner til økologer i Danmark og udlandet. Da økologerne ikke bruger sprøjtegift til at bekæmpe ukrudt, må det klares med mekaniske midler som diverse harver, radrensere og strigler. Med afsæt i økologien har virksomheden i en årrække næsten udelukkende udviklet og produceret maskiner til økologiske landmænd. I dag udgør de økologiske landmænd procent af kundegrundlaget, og virksomheden har kunnet ansætte fem medarbejdere i et område, hvor arbejdspladser ikke hænger på træerne. Og når ordrebogen vokser sig tyk, lægges opgaverne typisk ud til underleverandører i lokalområdet. Regeringen ønsker, at omlægning til økologisk produktion og udvidelse af eksisterende økologisk produktion er så smertefri som mulig. Det kræver blandt andet fokus på miljøgodkendelsessystemet. Udviklingsmulighederne på de økologiske bedrifter kan fremmes gennem flere tiltag, dels gennem nye anmeldeordninger, der kan overflødiggøre en miljøgodkendelse, og dels gennem smidiggørelse af ansøgningsprocessen til miljøgodkendelser. Det nuværende godkendelsessystem er i nogle tilfælde ikke tilpasset økologiske bedrifter. Miljøstyrelsen er i gang med at udarbejde anmeldeordninger for omlægning til økologisk svinebrug, hvilket kan afhjælpe administrative barrierer. Der arbejdes desuden på en anmeldeordning om naturafgræsning, der også kan få betydning for økologerne. En anmeldeordning indebærer, at landmanden kan ændre sin produktion, hvis ordningens betingelser er opfyldt uden at skulle igennem en omfattende miljøgodkendelsesprocedure. IT-ansøgningssystemet om miljøgodkendelse er generelt baseret på de gældende normer og de miljøkrav, der fremgår af love og bekendtgørelser. Der er dog inden for de rammer sket en række tilpasninger til økologi og andre særlige produktionsformer. Færdiggøre det igangværende arbejde med anmeldeordninger for økologisk svineproduktion og naturafgræsning. Se på mulighederne for øvrige anmeldeordninger, som kan håndtere udfordringer ved omlægning fra konventionel til økologisk drift. Dette vil ske i takt med, at der tilvejebringes ny viden om emissioner fra økologiske husdyrbrug, og der opnås erfaringer med de eksisterende og kommende ordninger. Via formulering af nye vejledningstekster gøre det mere klart, hvorledes IT-ansøgningssystemet mest hensigtsmæssigt anvendes til økologiske produktionsgrene. Forbedrede vejledningstekster vil samtidigt bidrage til mere ensartede vurderinger på tværs af kommunegrænser. Miljøstyrelsen vil indgå i dialog med erhvervet omkring de nævnte økologiske problemstillinger. Det skal sikres, at investeringsstøtten til økologiske bedrifter bliver brugt der, hvor den bidrager mest muligt til at opnå målet om en fordobling af det økologiske areal. Der eksisterer allerede i dag en investeringsordning, som har til formål gennem tilskud til investeringer på økologiske bedrifter at udvide det økologiske areal og forøge den økologiske produktion. Det er sket gennem tilskud til f.eks. radrensere, drivveje og autostyring. Men det er nødvendigt at øremærke midler inden for de landbrugssektorer, der har det største uudnyttede vækst- og udviklingspotentiale. I Rammevilkårsanalysen bliver der peget på, at svinesektoren, frugt- og grøntsektoren samt fjerkræbranchen for øjeblikket har de største udfordringer i forhold til økologisk produktion. I analysen anbefales samtidig, at der fastsættes en lavere bagatelgrænse, så mindre landbrugsbedrifter også vil få mulighed for at opnå tilskud. Øremærke en del af midlerne til investeringsstøtte i de sektorer, som kæmper med de største udfordringer i omlægningen til økologi, men som samtidig har det største vækstpotentiale. Det gælder svinesektoren, frugt- og grøntsektoren samt fjerkræbranchen. Den særlige øremærkning af midler forventes at træde i kraft med virkning fra ansøgningsrunden, der afholdes i perioden 1. december januar Fastsætte en lavere bagatelgrænse for investeringstilskud til gavn for mindre økologiske bedrifter med mulighed for stor værditilvækst. Fødevareministeriet vil i samarbejde med erhvervet undersøge nærmere, hvilke teknologier eller produktionsgrene der bør have en lavere bagatelgrænse end de nugældende kr. Der er for 2011 afsat 24 mio. kr. til indsatsen. Fra 2012 er der afsat 16 mio. kr. ekstra årligt i 2012 og 2013 til investeringsstøtte, således at puljen udgør 40 mio. kr. årligt i 2012 og I 2012 anvendes de ekstra 16 mio. kr. til at give yderligere tilsagn under den første ansøgningsrunde (5. december januar 2012), hvor midlerne er afsat i 2011, men hvor ansøgningerne behandles i Det skyldes, at der under den første ansøgningsrunde blev modtaget betydeligt flere gode ansøgninger, end der var midler til

11 Indsatsområde 3: Landmanden og omlægning Indsatsområde 3: Landmanden og omlægning Indsats 3.3: Jordfordeling for økologer Indsats 3.4: Fremme af økologisk biogas og recirkulering af næringsstoffer Jordfordeling (jordbytte) vurderes at være en velegnet metode til at gennemføre arealomlægninger, der kan samle arealer til hensigtsmæssig beliggenhed for økologiske bedrifter og potentielle nye ansøgere til økologisk jordbrugsproduktion samt mindske omsætningen af forpagtede arealer. Det er vigtigt at fastholde de økologiske arealer, når de først er omlagt. Hvert år forsvinder et større areal ud af økologien. I 2009 gav det sig blandt andet udslag i en samlet økologisk nettoudvidelse af arealet på kun ha til trods for en nytilgang på ha. Det er derfor vigtigt at fastholde flere arealer, hvis målet om en fordobling af det økologiske areal i 2020 skal nås. Manglende fysisk sammenhæng mellem en bedrifts markarealer og mulige nye arealer kan være en barriere for både en øget omlægning blandt konventionelle landmænd og udvidelse blandt eksisterende økologer. Det skyldes, at arealer med stor spredning ikke kan leve op til økologireglernes krav om, at husdyr f.eks. malkekøer skal have adgang til udearealer (arrondering). Fødevareministeriet har gennemført en række analyser i samarbejde med erhvervet om økologiske afhoppere og manglende omlægning. Analyserne viser, at den største kilde til tab af økologiske arealer sker ved tab af forpagtede arealer, som er omlagt til økologi. Dette skyldes blandt andet, at økologerne prøver at optimere deres arealer, så mindre hensigtsmæssige forpagtninger udskiftes med mere hensigtsmæssige, når muligheden opstår. En del af tabet af økologiske arealer opstår, når en økologisk producent lægger sin produktion tilbage til konventionel drift (afhopning). Problemet har i de seneste år været begrænset og aftagende. Størstedelen af tabet kan henføres til nogle få store bedrifter, som i alt har taget ca ha med sig ud af økologien i perioden Fremme brugen af jordfordeling i indsatsen for at fastholde flere økologiske arealer. Under Fødevareministeriet vil der blive iværksat et pilotprojekt om jordfordeling, hvor det via jordfordeling søges at samle et økologisk areal på ca. 100 ha. Pilotprojektet vil blive iværksat i 2012 og afsluttet i Projektet skal generere viden om behovet for jordfordeling blandt økologer og give erfaring med, hvordan instrumentet kan bruges mest effektivt. Opsamle viden om, hvad der motiverer landmænd til at omlægge til økologi. Fødevareministeriet vil tage kontakt til større bedrifter, der omlægges fra konventionel til økologisk produktion. Indsatsen iværksættes i 2012 og afsluttes ultimo I økologien skal jordens frugtbarhed primært opretholdes ud fra et fornuftigt sædskifte, dyrkning af grøngødning og nedmuldning af husdyrgødning og andet materiale fra økologisk produktion. Derudover skal lokale vegetabilske og animalske bi- og spildprodukter tilbageføres til jorden, i så vidt omfang det nu er muligt. Der er dog en række udfordringer i forhold til at skaffe tilstrækkeligt med gødning både via biogas, gennem recirkulering af næringsstoffer og på grund af en fremtidig mangel på fosfor. Som led i Energiaftalen fra marts 2012 har regeringen forbedret rammevilkårene for etablering og drift af biogasanlæg. I forhold til at modtage etableringstilskud til biogasanlæg er der dog fortsat særlige barrierer i forhold til de økologiske bedrifter. Recirkulering af næringsstoffer gennem anvendelse af vegetabilske og animalske bi- og spildprodukter kan være forbundet med en række barrierer. En oversigt over mulige barrierer vil kunne give viden om, hvor der kunne være et øget potentiale for at få flere næringsstoffer tilbageført til økologisk produktion. Fosfor og visse andre næringsstoffer vil i fremtiden blive en global mangelvare og derfor også i økologisk jordbrug. Det er derfor vigtigt, at næringsstofferne udnyttes bedst muligt og recirkuleres i størst muligt omfang. Sikre at økologiske bedrifters mulighed for at modtage etableringstilskud til biogasanlæg forbedres ved at udnytte en dispensationsmulighed i landdistriktsprogrammet. Derved kan der også gives tilskud, når det pga. beliggenhed ikke er muligt at leve op til kravet om, at 50 pct. af den anvendte biomasse kommer fra husdyrgødning. Gennemføre en kortlægning af de vegetabilske og animalske bi- og spildprodukter, som økologireglerne tillader anvendt som gødning eller jordforbedringsmidler herunder tilgængelighed af husdyrgødning. Eventuelle barrierer for anvendelsen skal afdækkes, og der skal peges på eventuelle forslag til løsninger. I kortlægningen vil indgå praksis for sammenblanding af biomassemateriale og praksis for anvendelse af hjælpestoffer samt transportforhold. Kortlægningen forventes at give indspil til økologernes fremtidige muligheder for næringsstofforsyning. Kortlægningen udføres af Aarhus Universitet og forventes afsluttet i Bidrage til et transnationalt udbud, der skal danne grundlag for fælles forskning og udvikling om Behandling af fosfor og brug af sekundære gødningsstoffer i økologisk jordbrug. Udbuddet gennemføres under Core Organic II-programmet, der koordineres af ICROFS og medfinansieres under GUDP. Projekterne, der bevilges, vil blive gennemført i perioden

12 Indsatsområde 3: Landmanden og omlægning Indsatsområde 4: Produktudvikling og innovation Indsats 3.5: Øget harmonisering af EU s øko-regler og kontrol Indsats 4.1: Styrket indsats for produktudvikling i fødevaresektoren Grød er tilbage på menukortet Grød har i mange år været ugleset som fattigmandskost og ringeagtet som måltid. Men som led i udbredelsen af det Nye Nordiske Køkken har fem nye økologiske grødblandinger fra Aurion i Hjørring givet grød en renæssance hos forbrugerne. Grødblandingerne er udviklet i et samarbejde mellem Jørn Ussing fra Aurion, stjernekokken Rasmus Kofoed fra den økologiske toprestaurant Geranium og Økologisk Fødevarerådgivning. De fem nye grødblandinger er baseret på gamle og kendte fuldkornsarter emmer, spelt, quinua, rug, byg, havre samt frugter, nødder, frø, svampe, urter og bær og grøden åbner helt nye døre for gastronomi og velsmag. Aurion har i dag 25 medarbejdere, og virksomheden omsætter for 25 millioner kr. om året. Deres produkter sælges i over 200 butikker. Økologilovgivningen er principielt harmoniseret på EUniveau. Alligevel udmøntes og fortolkes mange økologiregler forskelligt i medlemslandene, ligesom der er delområder af økologien, der er mangelfuldt reguleret. Dette kan medvirke til, at produktions- og konkurrencevilkårene i medlemslandene bliver uens. En nyligt gennemført rammevilkårsanalyse om blandt andet udmøntning og fortolkning af udvalgte landes produktionsregler understøtter dette forhold. Der er herudover for stor variation medlemslandene imellem i forhold til implementeringen af kontrolsystemet efter de fælles EU-økologiregler. Økologi er ikke statisk, og det er vigtigt, at produktionsformen fortsat udvikles. Uanset, at det på EU-niveau kan være svært at nå til enighed om regeludvikling medlemslandene imellem, er det regeringens holdning, at forskellighed i reglerne som udgangspunkt ikke er vejen frem, da det skaber ulige konkurrencevilkår og kan forvirre forbrugerne. Regeringens overordnede mål er derfor at få en større grad af harmonisering af økologireglerne på EU-niveau og samtidig sikre, at kvaliteten i reglerne opretholdes på et højt niveau. Regeringen arbejder ligeledes for at få implementeringen af kontrolsystemet ensrettet uden at gå på kompromis med en gennemgående høj kvalitet i kontrollen. Regeringen ønsker at give kontrol af dyrevelfærd et øget fokus, hvilket forventes blandt andet at medføre en øget tillid til økologimærket. Arbejde konkret på at få udarbejdet harmoniserede EU-økologiregler på især fjerkræ- og væksthusområdet inden udgangen af I tæt samarbejde med erhvervet er der på begge områder formuleret grundige nationale forslag, der sigter mod at give områderne et løft. Forslagene er fremsendt som udkast til EU- Kommissionen. Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer er involveret i projektet. Arbejde for, at der indarbejdes miljøkrav til forarbejdning, emballering og transport af fødevarer i økologiforordningen, og at miljømærkning af fødevarer alene sker i økologireglerne. Det forventes, at EU- Kommissionen vil stille forslag til ændring af økologiforordningen i Arbejde for at få indført regelmæssige inspektioner fra EU-Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor (FVO). Inspektionen skal bidrage til en større ensartethed i fortolkningen af kontrolkravene. Der er i 2011 gennemført en pilotinspektion i Østrig. De første egentlige FVO-inspektioner gennemføres i 2012 i to forskellige medlemslande og i mindst et tredjeland. Ministeriet vil holde EU-Kommissionen op på grundige afrapporteringer og opfølgninger. Højne dyrevelfærden ved at iværksætte en evaluering og tilpasning af det eksisterende danske velfærdsvurderingssystem for økologiske høns inden udgangen af Økologierhvervet vil blive involveret i projektet via Kontroludvalget. Derudover vil enkelte årlige økologikontroller, startende i 2012, blive gennemført, uden at producenten på forhånd er varslet. Formålet er at få et billede af hverdagssituationen. Produktudvikling er væsentligt for mange virksomheders afsætningspotentiale og dermed både for konkurrenceevnen samt for at vinde nye markedsandele. Produktudvikling er ofte omkostningstungt, og det økonomiske potentiale for ekstra omsætning kan sjældent forudsiges. Særligt for små og mindre fødevarevirksomheder kan omkostninger forbundet med produktudvikling dæmpe innovationslysten. Stimulere udviklingen af produkter, processer og teknologier der fremmer bæredygtighed og økologi inden for fødevaresektoren både primærproduktion og forarbejdning. Dermed igangsættes udviklingen af en ny bølge økologiske produkter både til hjemme og eksportmarkedet. Herunder også udviklingen af produkter m.v. som vedrører en kommerciel udnyttelse af de gamle husdyrracer og plantesorter. Give prioritet til små fødevarevirksomheder med vækstpotentiale. Der afsættes 10 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 under landdistriktsprogrammet til formålet. Der kan ydes tilskud til samarbejdsprojekter mellem primærproducenter inden for landbrug og forarbejdningsindustrien og/eller tredjeparter, som vedrører udvikling af nye produkter og teknologier

13 Indsatsområde 4: Produktudvikling og innovation Indsatsområde 4: Produktudvikling og innovation Indsats 4.2: Støtte til investeringer til forarbejdning af økologiske produkter Indsats 4.3: Nye partnerskaber og netværksinnovation På trods af at økologien efterhånden har haft sit indtog i mange supermarkedskæder, er der eksempelvis stadig en del økologiske forarbejdningsvirksomheder, der står på vippen og skal tage en risikofyldt beslutning om at udvide produktionen for at kunne levere til en hel supermarkedskæde. Hvis en sådan beslutning tages, kan det være nødvendigt f.eks. at opdatere virksomhedens produktionsudstyr. Regeringen ønsker at give disse og andre producenter, der har brug for investeringstilskud, en hjælpende hånd. Gennem tilskud til virksomheders investeringer til ny teknologi eller nye processer, forbedres produktiviteten og konkurrenceevnen for den pågældende forarbejdningsvirksomhed, og dermed skabes en positiv økonomisk effekt for virksomheden og samfundet blandt andet via øget eksport af økologiske varer. Give økologiske fødevarevirksomheder som er beskæftiget inden for forarbejdning af primære jordbrugsprodukter mulighed for at modtage tilskud til investeringer i nye teknologier. Tilskuddet kan gå til investeringer i nye teknologier f.eks. inden for pakning og opskæring. Fra 2012 er der afsat 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til brug for at støtte forarbejdningsvirksomheders investeringer til forarbejdning af økologiske produkter. Små og mellemstore virksomheder kan få 40 pct. i tilskud, mens store virksomheder kan få 20 pct. Ansøgningsrunden åbner den 1. juli 2012 med ansøgningsfrist 15. september 2012, og der planlægges ligeledes en runde i Stigende brug af økologi i de offentlige køkkener skaber et nyt behov og nye afsætningsmuligheder, men en lang række fødevarevirksomheder har endnu ikke nogen økologisk produktion, hvilket blandt andet kan skyldes svært tilgængelige salgskanaler af økologiske produkter eller usikkerhed omkring markedsandelene. En stærk dansk økologisk fødevaresektor er en forudsætning for at sikre, at den forventede øgede efterspørgsel af økologiske fødevarer tilfalder de danske fødevareproducenter. Der er allerede mange initiativer i gang på området, og dette initiativ vil bygge videre på eksisterende erfaringer med inddragelse af feltets aktører. Initiativet vil arbejde for nytænkning og etablering af nye partnerskaber for at fremme grøn omstilling. Madkulturen vil derfor være vært for etablering af nye partnerskaber og netværksinnovation af økologisk fødevareproduktion. Gennem involvering af hele værdikæden (grossister, fødevarevirksomheder osv.), heriblandt offentlige aftagere, identificeres produktudviklings- og innovationsbehov inden for økologisk fødevareproduktion. Fremme udvikling af ideer og muligheder for øget innovation og produktudvikling med udgangspunkt i økologi. Som opstart herpå afholder Madkulturen en netværksinnovationsworkshop i Workshoppen vil være for producenter, interesseorganisationer, brancheorganisationer, forbrugerorganisationer, den gastronomiske sektor, grossister og detailleddet. Facilitere etablering af nye partnerskaber. Som opfølgning på workshoppen vil Madkulturen i 2012/2013 agere koblingsboks for etablering af nye partnerskaber. Omdrejningspunktet for partnerskaberne vil være netværksinnovation, idet nytænkningen skal skabes i et samspil gennem hele værdikæden. Som en national, uafhængig institution kan Madkulturen være vært for de nye partnerskaber. Iværksætte at relevante erfaringer fra indsatsen videndeles. Madkulturen vil som netværksorganisation formidle indsatsernes erfaringer bredt til hele fødevaresektoren løbende gennem Madkulturens vidensportal og øvrige aktiviteter

14 Indsatsområde 5: Afsætning og markedsføring Indsatsområde 5: Produktudvikling og innovation Indsats 5.1: En mere fokuseret og koordineret eksportindsats Thise Mejeri på tysk eksporteventyr Hvert år samler Organic Denmark Export danske virksomheder på en fællesstand ved eksportmessen BioFach i Nürnberg verdens største messe for økologiske fødevarer. Alene i 2012 deltog 25 danske virksomheder store som små. Én tilbage- ±vendende deltager er Thise Mejeri, som har været med på messen de seneste 6 år. I samme periode har Thise oplevet en markant stigning i både omsætning og eksport. Thise har over de sidste fem år fordoblet omsætningen, så den i dag er på lidt over en halv mia. kr. om året. Eksporten er næsten tidoblet. I samme periode er virksomheden trods den økonomiske krise gået fra 80 til 130 medarbejdere. Thises besøg på BioFach messen har omsat kundeinteresse til konkret handel og afsætning og det har haft indflydelse på den succes, som Thise har oplevet på det tyske marked. Indsats 5.2: Øget fokus på effekten af tilskud til information og markedsføring En øget eksport af økologiske fødevarer er positivt for beskæftigelse samt handelsbalance og medvirker til at fremme indtrykket af Danmark som et grønt foregangsland. Eksport af økologiske fødevarer fra Danmark har været kraftigt stigende i de seneste år med en tredobling fra 2006 til Eksporten udgør dog stadig kun 15 pct. af den danske økologiske produktion og kun ca. 1 pct. af den samlede landbrugseksport. Fødevareministeriet har i dialog med en række interessenter udarbejdet en strategi for eksport af danske økologiske fødevarer. Strategien har bidraget med anbefalinger til, hvordan eksporten kan øges i de kommende år, herunder til prioritering af de afsatte midler til eksportfremmeindsatser samt myndighedsindsatsen generelt, og om hvordan man kan udnytte Danmarks internationale position i branding af fødevarer ikke mindst i lande, hvor business-to-business udgør en vigtig afsætningsmetode. Desuden er der udarbejdet en håndbog om eksportparathed til brug for virksomheder. Prioriteringsplanen er udarbejdet på baggrund af anbefalinger i eksportstrategien og efter indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd. Prioriteringsplanen opdateres forud for de to ansøgningsrunder i I løbet af aktivt arbejde for at overbevise EU-Kommissionen og de øvrige EU-lande om nødvendigheden af at gennemføre oplysningskampagner om økologi og EU s økologilogo i hele EU og i tredjelande. Arbejde for, at muligheden for at kunne yde tilskud til generelle informations- og markedsføringsindsatser for økologi fortsættes under den nye landdistriktsforordning. Anmode Det Økologiske Fødevareråd (DØFR) om årligt, første gang i 2. halvår 2012, at invitere relevante institutioner, herunder Eksportrådet, til en fælles drøftelse. Formålet er at øge samarbejdet omkring forskellige indsatser af betydning for eksporten af danske økologiske produkter, herunder gennem branding, eksportfremstød og bearbejdning af tekniske eksportbarrierer. Opfordre virksomheder og organisationer til at udnytte den udarbejdede håndbog om eksportparathed og følge anbefalingerne i eksportstrategien. Regeringen ønsker, at økologi bliver bredt promoveret både blandt landmænd og forbrugere såvel nationalt som internationalt. Under økologifremmeordningen fremmes en række indsatser, der medvirker til at styrke produktionen af økologiske fødevarer hos den enkelte landmand og afsætningen af produkterne senere hen både på hjemme- og eksportmarkedet. Under Økologifremmeordningen kan der ydes tilskud til: Informations- og markedsføringsprojekter, f.eks. deltagelse i messer og udstillinger, afholdelse af økologiske markeder og generelle butikskampagner for økologiske fødevarer. Sætte endnu større fokus på, at aktiviteterne, der opnår tilskud under økologifremmeordningen, fører til målbare effekter på produktion, afsætning og eksport af økologiske fødevarer. Ud over at skærpe kravene til ansøgernes konkretisering og sandsynliggørelse af effekter vil der årligt blive foretaget en gennemgang af alle de aktiviteter, der er givet tilskud til, og som er afsluttet i det seneste år, for derved at sikre en løbende erfaringsopsamling og formidling af best-practise på området. Prioritere de afsatte midler i 2012 og 2013 til eksportfremmeindsatser på følgende måde: Geografisk fokus: 1) Hovedfokus på nærmarkeder i Sverige og Tyskland. 2) Afgrænsede indsatser på det engelske, hollandske, franske, finske og italienske marked. Virkemiddelfokus: 1) Kampagner rettet mod udvalgte grossister og detailhandelskæder. 2) Markedsføring af dansk økologi på udvalgte messer og i forbindelse med særlige events. 3) Afklaring af virksomheders eksportparathed og indsamling af data om markeders potentiale i forbindelse med planlægning af salgsfremmeindsatser Der er afsat 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til eksportfremmeindsatser under Økologifremmeordningen. Der er to ansøgningsrunder i 2013, der ligger fra 1. januar til 15. februar og fra 15. juni til 15. august. Informations- og uddannelsesprojekter, f.eks. omlægningstjek hos konventionelle jordbrugere, hvor den enkelte landmand kan opnå et øget kendskab til, hvad det vil sige at være økologisk landmand, og afholdelse af workshops og lignende undervisningsaktiviteter, hvor deltagerne kompetenceudvikles og opnår et større kendskab til, hvordan økologiske fødevarer produceres, eller hvordan de kan afsættes. Fødevareministeriet gennemførte i 2011 en evaluering af økologifremmeordningen med henblik på at sikre den bedst mulige anvendelse af midlerne. Evalueringen viste overordnet, at slutbrugerne opfatter ordningen som relevant og positiv. Der er for perioden afsat 45 mio. kr. årligt til økologifremmeindsatsen. Der vil være to ansøgningsrunder pr. år, henholdsvis en med åbning 1. januar og ansøgningsfrist 15. februar samt en senere ansøgningsrunde med åbning 15. juni med ansøgningsfrist 15. august

15 Indsatsområde 5: Produktudvikling og innovation Indsatsområde 6: Forskning og udvikling Indsats 5.3: Øget afsætning af økologisk akvakultur Indsats 6.1: Forskning og udvikling i økologi Udvikling af nye økologiske, glutenfri afgrøder og fødevarer Udvalget af glutenfri produkter i Danmark er begrænset. Det mærker især de skandinaviske glutenallergikere og et stigende antal forbrugere, som efterspørger glutenfri fødevarer. Et nyt dansk projekt med tilskud fra GUDP-ordningen, der involverer forskere, landmænd og fødevarevirksomheder, skal sammen udvikle nye økologiske, glutenfri afgrøder og fødevarer. Afgrøderne dyrkes normalt under sydligere himmelstrøg, men nyere forsøg viser, at flere sorter kan dyrkes i Danmark. Også gamle nordiske afgrøder som Boghvede, Hestebønner og Ærter indgår i projektet. De nye økologiske, glutenfri afgrøder og fødevarer skal levere nye produkter i markedet, som forbrugerne i øjeblikket efterspørger. Den potentielle omsætning til slutforbruger vurderes til mio. kr. alene på det skandinaviske marked. Regeringen ønsker at øge eksportmulighederne for økologiske fisk og skaldyr samt at øge eksponeringen af økologiske fisk og skaldyr over for de danske forbrugere. Økologiske akvakulturprodukter, dvs. økologiske fisk og skaldyr, er et nicheprodukt men med markedsmæssige potentialer for vækst. Produktionen og afsætningen af økologiske akvakulturprodukter er også klart stigende i udlandet. Eksempelvis produceres der i Skotland, Norge og Irland tilsammen mere end tons økologisk laks om året. Det anslås desuden, at op mod 80 pct. af den irske lakseproduktion nu er økologisk. Dansk Akvakultur har på nuværende tidspunkt konkret kendskab til ønsker om omlægning af 12 dambrug, 7 linemuslingeanlæg, 1 tangproduktionsanlæg og 2 krebsebrug. Flere dambrug og havbrug er desuden langt i overvejelsesfasen. Alt i alt betyder det en tredobling af produktionskapaciteten i den nærmeste fremtid og der bør derfor gøres en indsats for at udbrede kendskabet til økologisk akvakultur. Synliggøre muligheden for at opnå støtte til afsætning af økologisk fisk og skaldyr via den eksisterende tilskudsordning Fælles Initiativer under EFF-fonden i Der er under tilskudsordningen Fælles Initiativer under EFF-fonden i 2012 afsat ca. 5 mio. kr. til akvakultur og ca. 15 mio. kr. til afsætningsfremme, som blandt andet kan anvendes med henblik på produkter, der er blevet til ved hjælp af miljøvenlige metoder herunder økologiske produkter. Midlerne, der er afsat til afsætningsfremme, er for årene 2012 og Der kan gives tilsagn til projekter i Ansøgningsperioden er fra 15. maj 2012 til 1. juli Fra 2014 forventes det, at der vil være tilsvarende tilskudsmuligheder under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Forskning og udvikling udgør et centralt fundament for videreudviklingen af den økologiske sektor og dermed for at nå de politiske mål om fordobling af det økologiske areal inden Blandt andet er det vigtigt, at den økologiske produktions konkurrencedygtighed styrkes, og at økologiens rolle som leverandør af samfundsmæssige goder videreudvikles. Forsknings- og udviklingsindsatsen skal integrere hensynet til bevaring af økologiens integritet i forhold til de økologiske principper herunder miljøhensyn og dyrevelfærd. Fra januar 2011 har Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) med finansiering fra GUDP igangsat programmet Organic RDD, som rummer en række økologiprojekter under tre hovedtemaer: Vækst, Troværdighed og Robuste Systemer. Projekterne har et stort fokus på praktisk anvendelse gennem sammenhæng mellem forskning, udvikling og demonstration samt direkte involvering af vidensaftagere (rådgivning, virksomheder og landbrug) som partnere i projekterne. Projekterne afsluttes med udgangen af Derudover er der under den ikke-øremærkede GUDP-bevilling givet tilsagn til en række økologiske projekter, herunder om udvikling af nye økologisk producerede proteinafgrøder, som kan bane vejen for, at danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk proteinfoder, samt om teknologier og viden der kan understøtte en rationel og bæredygtig malkekvægsproduktion baseret på afgræsning. ICROFS arbejder aktuelt på at gennemføre en analyse af, hvilken rolle forskning og udvikling har spillet i udvikling af den økologiske sektor, herunder hvilke interessenter i erhverv og samfund som har udnyttet resultater af de forskellige projekter. ICROFS identificerer samtidig i tæt samspil med økologisektoren muligheder og barrierer, hvor fremtidig forsknings- og udviklingsaktiviteter vil kunne gøre en forskel. ICROFS afholder i august 2012 en mini-konference på Christiansborg for økologisektorens interessenter. På minikonferencen fremlægges og diskuteres, hvordan og i hvilket omfang resultater af tidligere økologi forsknings- og udviklingsprogrammer er udnyttet af erhverv og samfund, samt hvilke strategiske vidensbehov sektoren har i forhold til målsætningen om en fordobling af økologien, og hvordan forskning og udvikling kan bidrage til at udvikle økologisk jordbrug og fødevarer til gavn for sektoren og for samfundet. På kort sigt i forbindelse med udmøntning af forskningsreserven tage stilling til en eventuel fremtidig forsknings- og udviklingsindsats på økologiområdet

16 Indsatsområde 6: Forskning og udvikling Indsatsområde 6: Forskning og udvikling Indsats 6.2: Styrket samarbejde om sortslovgivningens betydning for det økologiske og konventionelle jordbrug Indsats 6.3: Bedre proteinafgrøder til erstatning for importeret soja Der har tidligere været nedsat en udredningsgruppe med medlemmer fra landbrugserhvervet om bedre sorter til det økologiske jordbrug. Denne gruppe kunne ikke nå til enighed om en fælles afrapportering, blandt andet fordi gruppen var delt i sit syn på sortslovgivningens betydning og konsekvenser. Der er derfor behov for en afklaring af de danske holdninger forud for de forestående forhandlinger om ny EU-lovgivning. Økologerne har længe været kritiske over for den gældende EU-lovgivning om markedsføring af moderne plantesorter og frø, blandt andet fordi lovgivningen forhindrer handel med genetisk heterogene sorter og landsorter, som økologerne mener vil give større dykningssikkerhed. Den konventionelle frøbranche og forædlerorganisationerne bakker derimod op om den eksisterende lovgivning og dens krav om, at sorter som hovedregel skal være genetisk ensartede for at kunne markedsføres, da dette krav blandt andet medfører, at landmanden ved, hvad han får, når han køber en bestemt sort. Den konventionelle frøbranche og forædlerorganisationerne frygter således for kvaliteten i såsædsforsyningen, hvis kravet fraviges. EU-lovgivningen på området er under revision, og EU-Kommissionen forventes at komme med et udspil i efteråret En nylig udtalelse fra EU-domstolen i en verserende sag kan imidlertid påvirke revisionsprocessen. Udtalelsen påpeger nemlig, at den gældende sortslovgivning på centrale punkter er i strid med grundlæggende EU-retsprincipper. Arbejde for, at EU-lovgivningen ændres, så det bliver muligt at producere og handle mindre ensartede sorter herunder at der bliver indført nye EU-regler, som muliggør markedsføring af økologiske, genetisk diverse plantesorter. Ændringen skal foretages uden at sætte fordelene ved det eksisterende system over styr. Indsatsen skal ske i samarbejde med erhvervet og gøre det lettere for Fødevareministeriet at vinde gehør for de danske synspunkter under de forestående EU-forhandlinger. Afholde en temadag i 2012 om sortslovgivningens og EU-domstolens verserende sags betydning for udviklingen af det konventionelle og økologiske jordbrug, Etablere et bredt sammensat dialog-forum, der kan fortsætte temadagens drøftelser og være diskussionspart for Fødevareministeriet i forbindelse med de forestående forhandlinger om ny EU-lovgivning. Dette dialog-forum skal rumme repræsentanter for den konventionelle frøbranche, forædlere, økologer, nicheproducenter og andre, der har interesse for eller arbejder med udnyttelse af plantegenetiske ressourcer. For øjeblikket importeres der store mængder soja fra udlandet til forsyning af økologerne med proteinrigt foder til især svin og fjerkræ. Økologerne vil gerne erstatte denne importerede soja med foderkilder, som dyrkes lokalt. Det kræver imidlertid, at der kan findes afgrøder med de rigtige dyrknings- og foderegenskaber. Derfor er der behov for at udvikle bedre proteinafgrøder, der kan dyrkes i Danmark til erstatning for importeret soja. Regeringen ønsker at bistå økologerne med at få målrettet denne indsats og med at koordinere igangværende initiativer vedrørende sortsafprøvning og sortsudvikling til økologisk jordbrug. Et første skridt i retning af at sikre bedre sorter til danske økologer er at afprøve udenlandsk materiale under danske, økologisk dyrkningsbetingelser. En sådan afprøvning kan blandt andet ske under et nyligt iværksat initiativ vedrørende økologisk sortudvikling og -afprøvning under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), hvor der er afsat 5 mio. kr. årligt i perioden En nylig udredning om bedre sorter til det økologiske jordbrug, som Fødevareministeriet har fået udarbejdet, anbefaler, at der startes et egentligt udviklingsprogram for proteinafgrøder. Projekter med dette sigte kan ligeledes iværksættes under det omtalte GUDP-initiativ. En anden indsats for udvikling af bedre sorter er det fællesnordiske Private-Public Partnership for Prebreeding (PPPinitiativ). Initiativet har etableret et formaliseret samarbejde mellem nordiske private planteforædlingsvirksomheder samt offentlige institutioner og myndigheder om udvikling af bedre plantemateriale til nordisk jordbrug. Samarbejdet gør det muligt for virksomhederne at iværksætte mere langsigtede udviklingsprojekter, som den enkelte virksomhed ikke selv kan løfte. Det nordiske initiativ løber indtil 2013, og de offentlige midler til den danske deltagelse (i alt 2,6 mio. kr.) er indtil da sikret via bevilling fra Fødevareministeriet. I 2013 gennemføre en intern evaluering af initiativet vedrørende økologisk sortudvikling og -afprøvning under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) samt af det fællesnordiske Private-Public Partnership for Prebreeding (PPP-initiativ). Vurdere om GUDP-initiativet vedr. økologisk sortudvikling og -afprøvning skal målrettes mere specifikt mod udvikling af økologiske proteinafgrøder. Vurdere om Danmark fortsat skal deltage i PPP-initiativet og i givet fald foreslå, at der i dette regi iværksættes et projekt om udvikling af proteinafgrøder til økologisk jordbrug

17 Bilag Bilag Bilag 1: Oversigt over tilskud til fremme af økologi i 2012 og 2013 jf. finansloven for 2012 Bilag 2: Afrapportering af indsatserne i Fødevareministeriets ØkologiVision Tilskudsordning, Finanslovskonto Projektordninger Formål, aktivitet 2012 mio kr mio kr. Økologisk Handlingsplan 2020 bygger blandt andet videre på dele af de initiativer, som indgår i Fødevareministeriets Økologi- Vision fra februar Af oversigten nedenfor fremgår initiativerne i ØkologiVisionen, en kort status herfor samt hvorvidt der følges op på initiativet i Økologisk Handlingsplan Fremme af produktion og afsætning, LDP* Information, markedsføring, uddannelse, omlægningstjek, erfaringsudveksling mv. Øremærket forstærket eksportfremmeindsats Øremærket omstilling af offentlige køkkener I alt I alt 83 Initiativ Indsatsområde 1 Konkurrenceevne Status Indsats i Økologisk Handlingsplan 2020 Biogas/Biomasse Gårdanlæg, LDP Pilotprojekter, LDP Fonden for Økologisk Landbrug, LDP Investeringer i ny teknologi på økologiske bedrifter, LDP Projektordninger med øremærkede økologibevillinger Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) Organic RDD og CORE Organic Sortsudvikling og afprøvning Økologiens hus Investering, forarbejdning, LDP Mere gødning til økologisk produktion (inkl. uudnyttet bevilling fra 2011) Skræddersyede biomasseløsninger Medfinansiering af projekter under Fonden for Økologisk Landbrug. EU-midler under LDP. Fremme produktivitet og konkurrenceevne i økologisektorer med uudnyttet vækstpotentiale. Økologisk forskning, udvikling og demonstration. Økologisk sortsudvikling og afprøvning. Undervisnings- og informationsmateriale, markforsøg og andre ikke-kommercielle aktiviteter. Fremme af værdiskabende produktion. Forarbejdning af økologiske råvarer Fælles EU-regler Miljøgodkendelser Alternative plantebeskyttelsesmidler Styrke fremtidens sortsudvalg i økologisk planteavl Løbende proces med særligt fokus i I 2012 forventes forhandlinger om en revision af EU-reglerne for fjerkræ- og væksthusproduktion igangsat. Miljøstyrelsen er i gang med at udarbejde en anmeldeordning for økologiske svinebedrifter, som kan afhjælpe administrative barrierer ifm. ændringer af husdyrholdet. Hermed vil landmanden kunne ændre/omlægge sin produktion, hvis ordningens betingelser er opfyldt, uden en omfattende miljøgodkendelsesprocedure. På dansk foranledning er det lykkedes at rette EU-Kommissionens (DG Agri og Sanco) opmærksomhed mod, at et samspil mellem lovgivningerne i generaldirektoraterne er afgørende, hvis økologerne skal have en udvidet adgang til alternative plantebeskyttelsesmidler (basisstoffer). Arbejdet med at få godkendt flere alternative plantebeskyttelsesmidler i Danmark pågår. Udredningen om bedre plantesorter til økologisk jordbrug er udarbejdet. Støtteordningen for økologisk sortsudvikling er igangsat. EU-lovgivningen er under revision og afventer udspil fra EU-Kommissionen. Det nordiske initiativ om privat-offentligt samarbejde om planteforædling er igangsat. Tema 3 Tema 3 Tema 6 Arealtilskud mv. Omlægningsstøtte økologi 1) LDP Investeringer, etablering af plantager med frugttræer og buske, Art I alt Fremme omlægning til økologisk produktion. Bevilling dækket omlægning af ha årligt. Fremme etablering af plantager med produktion af økologisk frugt og bær. * LDP = Landdistriktsprogrammet ) Dækker 5-årige tilsagn under Landdistriktsprogrammet om omlægningsstøtte til i alt ha med i alt kr./ha fordelt med udbetaling 1050 kr. år 1 og 2 samt og 100 kr. år 3-5. Udover dette tilskud modtager økologerne i 2012 og 2013 Ekstensivt Landbrug finansieret af Art. 68 programmet, der er 100 pct. finansieret af EU-midler under EU s direkte landbrugsstøtte, og hvor der gives etårige tilskud på 850 kr./ha uden forpligtelse til at opretholde driften i flere år. De udviklings- og innovationsorienterede indsatser i ovenstående bygger således ovenpå det grundlæggende arealtilskud Rammevilkårsanalysen (inkl. initiativ 9) (Analyse) Administrative byrder i afsætningsleddet Fødevareministeriet har ved Fødevareøkonomisk Institut og Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) fået udarbejdet en analyse om rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte. Rapporten identificerer mulige regelforenklingstiltag mhp. fremme af den økologiske primærproduktions konkurrenceevne. Endvidere foreslås indført elementer af differentiering i arealtilskuddene til økologer og en udvidelse af investeringsstøttemulighederne for at overkomme barrierer for omlægning til økologi. Rapporten offentliggøres parallelt med Økologisk Handlingsplan 2020 og danner grundlag for flere indsatser i handlingsplanen. Fødevarestyrelsen har i samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe udarbejdet et idékatalog med forslag til lettelse af administrative byrder. Fødevarestyrelsen arbejder videre med disse tiltag i Tema 3 og Tema

18 Bilag Bilag Bilag 2: Afrapportering af indsatserne i Fødevareministeriets ØkologiVision Bilag 2: Afrapportering af indsatserne i Fødevareministeriets ØkologiVision Initiativ Status Indsats i Økologisk Handlingsplan 2020 Initiativ Status Indsats i Økologisk Handlingsplan 2020 Indsatsområde 2 Omlægningsfremme Indsatsområde 4 Viden og information 7 Tilskud til frugttræer og bærbuske Ordning igangsat i februar 2012, som kan søges over fællesskemaet. Ordningen, der er målrettet økologiske frugtavlere og som udbydes frem til 2013 (art. 68 ordning), behandles i Rammevilkårsanalysen og vil indgå som en del af den samlede indsats 2.1 vedr. differentiering af tilskud Økologi og måltider på skoler og børneinstitutioner Udbredelse af det økologiske spisemærke Indsatsen er gennemført overordnet, og andre dele videreføres som en mindre del af køkkenprojektet i Økologisk Handlingsplan 2020 omkring inddragelse af AOK-rejseholdet. Indsatsen er gennemført overordnet og videreføres som en del af Tema 5 i Økologisk Handlingsplan Tema Investeringsstøtte Analyse af differentieret støtte til omlægning (indgår i initiativ 5) (Analyse) Første ansøgningsrunde er gennemført. Modtaget 140 ansøgninger om tilskud for et samlet beløb på ca. 63 mio. kr. Se initiativ 5. Tema 3 Tema 3 og Tema 2 16 Mere økologi i landbrugsuddannelsen Arbejdet er gennemført. Fra skoleåret vil det fremgå af landbrugsuddannelsens overordnede formål, at eleverne vil opnå viden og færdigheder inden for kompetenceområdet økologi og bæredygtighed. Som konsekvens heraf vil økologi blandt andet også indgå i kompetencemålene for hovedforløbet i uddannelsen Biogas pilotprojekter Økologiske afhoppere og manglende omlægning (Analyse) To projekter har fået støtte i Ny ansøgningsrunde afsluttet 15. februar 2012, der er indkommet 2 ansøgninger. Tilsvarende ansøgningsrunde i Biogas understøttes fremadrettet via samlet indsats for adgang til næringsstoffer i handlingsplanen. Fødevareministeriet har i samarbejde med erhvervet gennemført analysen. (Rapporten er offentliggjort i maj 2012.) Analysens myndighedsanbefalinger indgår i arbejdet med handlingsplanen. Tema 3 Tema Evaluering af kvalitetsfødevareordningen (nu økologifremmeordningen) Styrket forbrugerinformation Fødevareministeriet har i 2011 ved Epinion fået gennemført en evaluering af ordningen. Der arbejdes videre med økologifremmeordningen, blandt andet i forhold til løbende effektvurdering og afrapportering på støttede projekter samt i forhold til støttemuligheder under kommende CAP. Indsatsen er gennemført overordnet, og fortsættelsen af aktiviteter om udbredelse af EU-logoet sker som en del af anbefalingerne i eksportstrategien. Tema 5 Tema 5 12 Økologi og MVJ Er implementeret i form af højere støttesats og mere fleksibel MVJ-ordning. Indsatsområde 3 - Eksportfremme 13 Analyse af eksportpotentiale og udarbejdelse af eksportstrategi (Analyse) Fødevareministeriet har i samarbejde med erhvervet ved Aarhus Universitet fået udarbejdet en Eksportstrategi og håndbog om eksportparathed til virksomheder. Tema 5 Myndighedsanbefalinger indgår i arbejdet med Økologisk Handlingsplan

19 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotsholmsgade København K Tlf ISBN: Design: Clienti. Juni 2012 Foto: Colourbox, Poul-Erik Rath Holm, Torben Skøtt, Claus Haagensen, Økologisk Landsforening, Per Gudmann, Dennis Dideriksen, Hanne Loop, Thise Mejeri, CMN Maskintec A/S, Aurion, Brian Berg/Kbh madhus, Karin Møller-Olsen 36

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Høringssvar til Landdistriktsprogrammet

Høringssvar til Landdistriktsprogrammet 14. februar 2014 NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Høringssvar til Landdistriktsprogrammet Økologisk Landsforening har gennemgået det udsendte landdistriktsprogram og vil gerne meddele vore

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. ØkologiVision. 18 initiativer. til udvikling af Danmarks økologiske produktion

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. ØkologiVision. 18 initiativer. til udvikling af Danmarks økologiske produktion Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ØkologiVision 18 initiativer til udvikling af Danmarks økologiske produktion (Udkast) 24. januar 2011 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Regeringens Økologisk Handlingsplan 2020

Regeringens Økologisk Handlingsplan 2020 Regeringens Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Landsforening, d. 2. februar 2012 Som et input til ministeriets og Det Økologiske Fødevareråds drøftelser vedrørende en Handlingsplan for Økologi, fremsender

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Der er ingen tvivl om, at landmænd rigtig gerne vil levere økologi. Men der skal være nogle at levere til og det skal være til en fornuftig pris.

Der er ingen tvivl om, at landmænd rigtig gerne vil levere økologi. Men der skal være nogle at levere til og det skal være til en fornuftig pris. Dato 11. oktober 2012 Side 1 af 15 Beretning for Økologisektionen 2012 10. oktober på Ledreborg Gods Indledning Det har været et godt år for økologien i Danmark. Vi har fået en ny regering som med det

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Projektets titel: Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune A. Projektejer/ansøger: Lejre Kommune Adresse: Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø CVR-nummer

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Eftermiddagens program gennemførtes som en workshop. Deltagerne blev inddelt i 7 grupper. Hver gruppe blev bedt om at formulere ét fælles brændende,

Læs mere

Natur og landbrug en ny start!

Natur og landbrug en ny start! September 2012 Natur og landbrug en ny start! Danmark: Et land med store udfordringer for natur og landbrug Såvel landbruget som naturen i Danmark har brug for en ny start. Situationen i dag er uholdbar.

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Den økologiske omlægning i praksis. Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kostfaglig leder, Camilla Holmegaard

Den økologiske omlægning i praksis. Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kostfaglig leder, Camilla Holmegaard Den økologiske omlægning i praksis Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kort Peder Lykke Centret Plejehjem m. 148 boliger (152 beboere) Produktionskøkken Café Peder Lykke Aktivitetscenter

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Side 1 af 5. Til: Mødeforum: Årsmøde 2012 i Økologisk Rådgivning Dato: 18. januar 2012 Sted: Lbf. Gefion Deltagere:

Side 1 af 5. Til: Mødeforum: Årsmøde 2012 i Økologisk Rådgivning Dato: 18. januar 2012 Sted: Lbf. Gefion Deltagere: Til: Mødeforum: Årsmøde 2012 i Økologisk Rådgivning Dato: 18. januar 2012 Sted: Lbf. Gefion Deltagere: Dagsorden 1. Niels Halberg: Økologien som redskab til at brødføde verden Notat/referat Kommer fra

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION

ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION Erfaringer fra en økologisk omstilling På baggrund af gennemførte økologiske omstillingsprojekt på Hotel- og Restaurantskolen, har vi i denne folder opstillet

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze Godt nyt til os, der går ind for økologi - også når vi går ud 93% af dine gæster ved, at det røde Ø-mærke betyder, at en vare er

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE?

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? SLIDE 2 OVERBLIK

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere