Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Februar 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Hvis man i dag flytter fra Danmark til Frankrig, vil man blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner, idet man kommer til at betale fuld skat både til Danmark og til Frankrig af disse. Det samme gælder, såfremt man allerede bor i Frankrig men ikke var begyndt at modtage pensioner den 31. januar Det skyldes at Danmark og Frankrig ikke kan blive enige om principperne for beskatningen af pensioner i en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de to lande. Frankrig henholder sig til, at man ønsker at beskatte borgere, der bor i landet efter franske regler, og at man derfor skal beskattes i Frankrig af sine pensioner, når man bor i Frankrig. Man henholder sig i den forbindelse til hovedreglen i OECD s modeloverenskomst, hvorefter man skal beskattes i bopælslandet af sine pensioner, en regel, som i øvrigt tilstræbes anvendt af alle øvrige EU-lande bortset fra Danmark. Danmark på den anden side henholder sig til, at når man har indbetalt skattefrit til sine pensionsordninger, mens man boede i Danmark, skal man også betale skat til Danmark af sine pensioner, selvom man er flyttet til Frankrig, når pensionerne udbetales, og Danmark henviser i den forbindelse til en undtagelsesregel i OECD s modeloverenskomst, som kan anvendes, hvis man ønsker kildelandsbeskatning i stedet for bopælslandsbeskatning af pensionerne. Da parterne ikke kan blive enige om dette spørgsmål, er konsekvensen, at det ikke er muligt at indgå en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de to lande, og at begge landene beskatter danske pensioner helt og holdent uden at tage hensyn til, at også det andet land beskatter de samme pensioner fuldt ud. Det var i øvrigt også beskatningen af pensionerne, som var årsagen til, at Danmark den 10. juni 2008 opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig, således at den bortfaldt den 31. december Frankrig har i modsætning til en lang række andre lande, herunder Danmark, ikke en intern lovgivning, hvorefter der gives mulighed for at nedsætte den franske skat af indkomst fra udlandet med den skat, som er betalt i udlandet af den samme indtægt. Dette spørgsmål har Frankrig valgt at løse i forbindelse med indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande. 1

2 Frankrig har dog efter at dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev opsagt, indført en sådan regel som en midlertidig foranstaltning vedrørende indtægter fra Danmark, men denne regel kom ikke til at omfatte danske pensioner. Danmark er derfor i realiteten gået i en fælde ved at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig, for derved er der ikke længere nogen overenskomst mellem de to lande, som hindrer dobbeltbeskatning af danske pensioner for personer, som bor i Frankrig, og Danmark har på denne måde nu ikke længere nogen indflydelse på hvorledes Frankrig beskatter indtægter fra Danmark. Det er derfor i realiteten nu Frankrig, som bestemmer, hvornår og på hvilke vilkår der skal indgås en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig. Og Frankrig har lagt ud med et forslag. Pensionerne skal efter forslaget beskattes i Frankrig og efter franske regler, når man bor i Frankrig, men man har tilbudt, at Danmark kan beskatte pensionerne med højst 15 %, som Frankrig så til gengæld vil nedsætte den franske skat med, således at dobbeltbeskatning undgås. Dette har Danmark indtil videre afvist, idet Danmark fortsat kræver at kunne beskatte pensionerne et hundrede procent som betingelse for at indgå en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og konsekvensen af det danske krav vil så være, at man ikke kommer til at betale skat til Frankrig af pensionerne, selvom man bor i Frankrig. Og Danmark kan i den forbindelse henvise til, at det efterhånden er lykkedes for landet at få afsluttet nye overenskomster med så godt som alle Europæiske lande, hvor man er kommet igennem med at få gennemført princippet om kildelandsbeskatning af pensioner, således at Danmark bevarer beskatningsretten for danske pensioner selvom pensionsmodtageren flytter til udlandet. Det skal dog herved bemærkes, at disse nye overenskomster er afsluttet med lande, hvor beskatningen af danske pensioner ikke har den helt store betydning, idet det er et relativt begrænset antal danske pensionister, der flytter til disse lande. De to store turistnationer, Frankrig og Spanien, som samtidigt er de to største modtagere af udenlandske pensionister i Europa, er ikke villige til at indgå nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Danmark, med mindre man fra dansk side imødekommer deres krav om fortsat bopælslandsbeskatning (domicilbeskatning) af de danske pensioner. Desuden er der ikke endnu afsluttet nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Nederlandene, med Luxembourg og med Slovakiet, og de gældende overenskomster mellem Danmark og de pågældende lande bygger fortsat på princippet om bopælslandsbeskatning af pensioner. Det danske Skatteministerium har for nyligt bekræftet, at der ikke foregår nogen egentlige forhandlinger mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Siden den danske opsigelse af den tidligere dobbeltbeskatningsoverenskomst den 10. juni 2008 har der ikke været udvekslet breve eller notater mellem de danske og de franske myndigheder om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der har efter det oplyste heller ikke været afholdt egentlige møder mellem parterne om spørgsmålet. Derimod er der fra tid til anden såkaldt kontakt, idet man fra dansk side benytter lejligheden til at drøfte mulighederne for en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med franske kolleger, når man træffer hinanden i forbindelse med møder i EU eller i OECD. Man benytter altså disse kontakter til fra tid til anden at lodde mulighederne for nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Fra fransk side har man dog på forhånd tilkendegivet, at man ikke accepterer det danske udgangspunkt med hensyn til beskatning af pensioner. 2

3 I et svar til formanden for Folketingets Skatteudvalg Gitte Lillelund Bech har Skatteministeren desuden udtalt, at der først vil blive indledt forhandlinger om en ny dansk-fransk dobbeltbeskatningsaftale, når der er udsigt til, at de kan føre til et resultat vedrørende beskatning af pension, som begge parter kan acceptere. Begge de to parter står altså fortsat lige stejlt på deres standpunkter, og der er ikke megen udsigt til, at de vil bevæge sig i deres holdninger i en overskuelig fremtid. Fra fransk side ved jeg, at man er indstillet på aldrig nogen sinde at imødekomme de danske krav. Frankrig er den største turistnation i verden, og modtagelse af udenlandske pensionister til at bosætte sig på landets territorium indgår som et integreret led i den franske turistpolitik. Da Frankrig modtager udenlandske turister og pensionister i langt større omfang fra andre lande end fra Danmark, er man fra fransk side af hensyn til konsekvenserne ikke indstillet på overhovedet at give sig på dette punkt. Og da den manglende dobbeltbeskatningsoverenskomst fortrinsvis skader danske pensionister og erhvervsinteresser og ikke i nævneværdig grad franske borgere eller erhvervsinteresser, kan Frankrig give sig god tid i dette spørgsmål. Som billedet ser ud for øjeblikket, tyder alting på, at det vil have endog særdeles lange udsigter, før det vil blive muligt at få afsluttet en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig. Det mest sandsynlige er endda, at det aldrig nogensinde vil blive muligt. Og det vil betyde, at det har lige så lange udsigter med at få løst det problem, at danske pensionister bliver dobbeltbeskattet i Frankrig af deres pensioner, og at dansk erhvervsliv, der er erhvervsaktivt i Frankrig, får løst de beskatningsproblemer, der er opstået som følge af bortfaldet af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Fra EU s side er der sidste efterår kommet et udspil, der skal forsøge at komme dobbeltbeskatning indenfor Fællesskabet til livs. Efter de gældende regler er det fortsat medlemslandene selv, der har kompetencen til at bestemme reglerne for beskatning, og der findes for øjeblikket ingen regler indenfor EU, der hindrer dobbeltbeskatning, når denne er af ikke-diskriminatorisk art. Det vil derfor være en ganske stor nød at knække for EU, hvis den skal løse den nuværende konflikt mellem Danmark og Frankrig. Det er derfor næppe det første område, hvor det vil lykkes for EU at komme dobbeltbeskatning til livs. Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark Den franske statsborger Marie-José CARON, der er bosiddende i Danmark, og som er valgt til Assemblée des Français de l Étranger for de skandinaviske lande og for Baltikum, har for nylig stillet et spørgsmål til Budgetministeriet, der er en del af det franske Finansministerium, om opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Frankrig og Danmark og om mulighederne for at få afsluttet en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de to lande. Spørgsmål og svar bringes som bilag til dette nummer af ORIENTERING om franske forhold. Som det fremgår af svaret, er Frankrig indstillet på at fortsætte sine kontakter med de danske myndigheder med henblik på på sigt at få afsluttet en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, men 3

4 det præciseres, at dette skal ske med udgangspunkt i princippet om bopælslandsbeskatning således som dette er fastslået i OECD s modeloverenskomst. Det var netop på grund af, at Frankrig fastholdt bopælslandsbeskatningen, at Danmark opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Opfordring til at rette henvendelse til Skatteministeren og til formanden for Folketingets Skatteudvalg, hvis man rammes af dobbeltbeskatningsproblemer ved at bo i eller flytte til Frankrig Skal der ske bevægelse i den i øjeblikket helt fastlåste forhandlingssituation mellem Danmark og Frankrig, bør initiativet hertil nok komme fra de politiske partier i Folketinget. Der har hidtil været ganske bred enighed mellem alle de politiske partier i Folketinget om dette spørgsmål, og hvis det er muligt at påvirke enkelte eller flere danske partier, vil dette kunne rykke billedet, således at den danske holdning bliver lidt mindre stejl. En løsning kunne være, at man fra dansk side sænkede sine krav til pensionsbeskatningen, således at man ikke længere krævede at få et hundrede procent af skatten med sænkede dette krav, således at man nærmede sig det franske forhandlingstilbud med et udspil, som nok tilgodeser de danske interesser, men hvor man giver afkald på kravet om, at Danmark skal have hele skatten af pensionen for personer, der bor i Frankrig. I forbindelse med valgkampen i efteråret rettede jeg henvendelse til de skattepolitiske ordførere i Folketinget, og det gav som resultat at partier, der dengang og i dag repræsenterer et flertal i Folketinget, gav udtryk for at dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig burde løses, og at det var Danmark, der burde tage initiativ til at få forhandlingerne om dette spørgsmål i gang. Skal Danmark tage initiativ til nye forhandlinger, skal Danmark selvfølgelig også komme med noget til sådanne forhandlinger. Den tidligere formand for Folketingets Skatteudvalg, Niels Helveg Petersen, som oprindeligt stemte for opsigelsesloven, blev med tiden stadigt mere kritisk overfor den måde, som opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten fandt sted på. Han har for nyligt karakteriseret opsigelsen som uigennemtænkt, og han har givet udtryk for, at overenskomsten aldrig burde være opsagt. Han har også anbefalet, at man retter henvendelse til Folketingets skatteudvalg om spørgsmålet. Den nuværende formand for Folketingets Skatteudvalg, Gitte Lillelund Bech, har udtrykt sig på samme måde. I et svar til mig har hun for nyligt oplyst som følger: Det lader desværre ikke til, at en løsning er nært forestående. Vi er i Skatteudvalget naturligvis meget opmærksomme på problematikken og har ikke tænkt os at være lige så tålmodige som ministeren. Jeg har således så sent som i sidste uge rejst problemet over for udenrigsminister Villy Søvndal for at også han kunne gå ind i sagen. Jeg er imidlertid overbevist om, at henvendelser fra dig og de mange andre danske pensionister, der nyder deres otium i Frankrig og Spanien, vil gøre indtryk på ministeren og ikke mindst sikre, at Thor Möger Pedersen og embedsværket fortsat vil være opmærksomme på problematikken. Derfor vil jeg opfordre til at rette henvendelse til Skatteministeren og til Skatteudvalget om spørgsmålet. 4

5 På denne baggrund skal jeg herved opfordre alle, der er ramt af den manglende dobbeltbeskatningsoverenskomst, om at rette en fælles henvendelse både til skatteminister Thor Möger Pedersen og til Skatteudvalgets formand, Gitte Lillelund Bech, om spørgsmålet. I henvendelsen kan man beskrive de problemer, som man er udsat for på grund af den manglende dobbeltbeskatningsoverenskomst, og brevet bør slutte med en opfordring til at få genoptaget forhandlingerne med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster, så man får løst de nuværende problemer. Man må meget gerne sende et udkast til mig til gennemsyn eller tage kontakt med mig til drøftelse af indholdet, for man afsender henvendelsen.. adresse: Brevet bedes stilet til og til Skatteminister Thor Möger Pedersen, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK København K. Folketingsmedlem Gitte Lillelund Bech, Folketinget, Christiansborg, DK 1240 København K. Brevet til skatteministeren bedes sendt per til Brevet til Gitte Lillelund Bech bedes ikke sendt til hende direkte men i stedet til sekretæren for Folketingets Skatteudvalg, Liza Christensen, på adressen idet denne anmodes om at omdele brevet til formanden for Folketingets Skatteudvalg, Gitte Lillelund Bech og til Skatteudvalgets øvrige medlemmer. Man må meget gerne sende brevet til mig også på Skatteudvalget svarer ikke på henvendelser. Og skatteudvalgets sekretær sender ikke svaret til Skatteministeren til udtalelse, når der ikke er tale om et konkret lovforslag. Det er dog muligt, at Gitte Lillelund Bech selv svarer på henvendelsen, når den er stilet til hende. Og Skatteministeriets embedsmænd svarer normalt efter nogen til på henvendelser til Skatteministeren. Man må meget gerne sende svarene til mig til orientering på Gør man som anført, vil henvendelsen til Gitte Lillelund Bech blive offentliggjort på Folketingets hjemmeside under Skatteudvalget, almindelig del, med mindre man konkret anmoder om, at henvendelsen ikke offentliggøres på folketingets hjemmeside. Det er mit håb, at det vil være muligt fortsat at have opmærksomheden rettet på den manglende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig, hvis denne opfordring giver anledning til mange henvendelser til skatteminister Thor Möger Pedersen og til Gitte Lillelund Bech. 5

6 Beskatningen i Frankrig af danske privattegnede pensioner I Frankrig beskattes typisk 40 % af udbetalingerne af livsvarige privattegnede danske pensioner, der ikke er oprettet i forbindelse med et ansættelsesforhold, hvis pensionen først starter, når man er fyldt 60 år, medens de resterende 60 % er skattefri. Er der tale om ophørende privattegnede danske pensioner, såkaldte ratepensioner, beskattes disse i Frankrig som contrats de capitalisation et d assurance vie, hvilket indebærer, at den oprindeligt indbetalte kapital er skattefri ved udbetalingen, og at alene tilvæksten i form af renter og kursgevinster beskattes, dog efter et ligningsmæssigt fradrag på euros for enlige og euros for ægtepar. Er ratepensionskontrakten indgået før den 25. september 1997, er det kun afkastet af indbetalinger foretaget fra og med den 1. januar 1998, der er skattepligtige, og er kontrakten oprettet før den 1. januar 1983, er udbetalingerne i sin helhed skattefrie i Frankrig. Beskatningen af livsvarige privattegnede pensioner, de såkaldte rentes viagères à titre onéreux og af contrats de capitalisation et d assurance vie fremgår at artiklerne henholdsvis 125-0A i den franske skattelov, code générel des impôts, og disse regler vil formentlig ikke undergå væsentlige forandringer i fremtiden. Men alligevel hviler den lempelige franske beskatning af danske privattegnede ratepensioner ikke på klippegrund. Contrats de capitalisation et d assurance vie er basalt set et helt andet produkt end de danske ratepensioner. Det har tidligere været anvendt som et skattefrit opsparingsprodukt for at tilskynde til forøget opsparing og er i dag fortrinsvis en forsikringsform, hvorved der sker udbetaling af et kapitalbeløb eller en årlig ydelse til de efterladte ved forsikringstagerens død. Indbetalingerne til de franske livsforsikringsordninger sker desuden normalt med beskattede midler, mens indbetalinger på danske ratepensioner så godt som altid giver fradrag på den danske selvangivelse og derfor sker med ubeskattede midler. Der er desuden ikke nogen lovhjemmel i fransk lovgivning for, at danske privattegnede ratepensioner skal behandles i Frankrig som contrats de capitalisation et d assurance vie. Når man i det hele taget er kommet frem til, at dette er tilfældet, så skyldes det, at franske pensioner normalt skal være livsvarige, og det er danske ratepensioner ikke. Man har derfor vurderet, at de danske privattegnede ratepensioner mest ligner contrats de capitalisation et d assurance vie. Men i forvejen beskattes hele udbetalingen af danske ratepensioner som almindelige pensioner, når de er tegnet som led i et ansættelsesforhold, så springet er ikke langt til at gøre det samme, når de ikke er tegnet som led i et ansættelsesforhold. Den nuværende praksis bygger desuden på nogle afgørelser truffet af det franske Conseil d État og af en enkelt Tribunal Administratif, som i realiteten handler om noget helt andet end om beskatningen af pensioner. Det har i den forbindelse også betydning, at det danske skattevæsen som led i det skattemæssige samarbejde indenfor EU indberetter til det franske skattevæsen, når der er udbetalt beløb fra Danmark til personer bosiddende i Frankrig, og når der er tale om udbetaling af danske ratepensioner, indberettes disse som pensions. Når dette er tilfældet, kræver det ikke den helt store opfindsomhed, når man i det franske skattevæsen begynder at overveje, om der i virkeligheden er tale om udbetaling af danske pensioner og ikke om udbetaling af contrats de capitalisation et d assurance vie. 6

7 Der er rigtigt mange af de danske pensionister, som bor i Frankrig, som modtager danske ratepensioner, og som derfor betaler meget lidt eller i nogle tilfælde slet ingen skat til Frankrig. I de områder i Frankrig, hvor der bor mange udenlandske pensionister, kan det derfor ikke undgås, at skattemyndighederne bemærker sig, at danske pensionister i stort omfang betaler mindre i skat til Frankrig end pensionister fra andre lande eller fastboende franskmænd gør. Det siger også sig selv, at dette må afføde overvejelser om, hvorvidt den franske beskatning af danske pensioner er rigtig, eller om den skal ændres. Og dette vil i særdeleshed gøre sig gældende, såfremt der udbetales meget store beløb i danske pensioner til personer, som kun betaler meget lidt eller slet ingen skat til Frankrig deraf. Da koblingen til de franske kapitaliserings- og livsforsikringskontrakter er svag, er det ikke svært for de franske skattemyndigheder at ændre praksis. Man kan blot henføre de privattegnede danske ratepensioner under en anden fransk skattekategori end kapitaliserings- og livsforsikringskontrakter. Fra og med den 1. januar 2011 er der i Frankrig indført beskatning af udbetaling af pensioner som kapital i Frankrig. Der er fortsat i den franske skattelov skattefrihed for den oprindeligt indbetalte kapital på contrats de capitalisation et d assurance vie, og reglerne om beskatning af disse ordninger er ikke ændret, så kapitaldelen på disse kontrakter er fortsat skattefri, men denne skattefrihed er ikke længere til stede, såfremt de franske skattemyndigheder begynder at henføre danske ratepensionskontrakter under andre skattekategorier end contrats de capitalisation et d assurance vie. Med udgangspunkt i denne nye regel om beskatning af udbetaling af pensioner som kapital kan skattemyndighederne derfor med hensyn til udbetalinger modtaget fra og med den 1. januar 2011 begynde at beskatte også kapitaldelen af danske privattegnede ratepensioner blot ved at henføre ratepensionerne til en ny skattekategori. Jeg har ikke kendskab til, at noget fransk skattecenter er begyndt derpå endnu, men muligheden er til stede. I Département du Var er man allerede ved at indlede en ny praksis, og det med hensyn til pensioner modtaget før den 1. januar Man anerkender ikke, at danske privattegnede ratepensioner er contrats de capitalisation et d assurance vie. Er der givet skattefrihed for indbetalingerne, henføres kontrakterne under PERP (Plan d Épargne Retraite Populaire), og er der ikke givet fradrag for indbetalingerne, anses kontrakterne for rente viagère à titre onéreux, men kun såfremt der er tale om en rent privat ordning, som man har oprettet selv uden at dette er sket i forbindelse med et ansættelsesforhold. PERP er en pensionsform, som er ganske udbredt i Frankrig, og som man også kan etablere selv. Den behøver derfor ikke at have nogen relation til et ansættelsesforhold. Indskyderen opretter en kontrakt med en bank, et forsikringsselskab eller lignende, hvorefter vedkommende indbetaler et beløb hvert år som indskud på pensionsordningen og den pågældende har fradrag på sin franske selvangivelse for de årlige indskud. Når den pågældende når pensionstidspunktet, udbetales pensionen som en livsvarig alderspension, og de årlige udbetalinger er skattepligtige efter reglerne for pensions, retraites, rentes, hvilket vil sige, at hele udbetalingen beskattes efter et ligningsmæssigt fradrag på 10 %, dog maksimalt euros. Den del af pensionsordningen, som ikke er udbetalt ved vedkommendes død, er tabt, og på den anden side sker der udbetaling af pensionen så længe man lever, selvom kapitalen er opbrugt forinden. 7

8 Der har været en tendens til, at skatteadministrationerne i de franske skattecentre har øget kontrollen med, at danske pensioner beskattes korrekt efter at dobbeltbeskatningsoverenskomsten er bortfaldet. Såfremt man under denne kontrol erfarer, at store beløb undgår fransk beskatning ved med større eller mindre berettigelse at blive selvangivet som contrat de capitalisation et d assurance vie uden i realiteten at være det, kan dette i sig selv medvirke til at undergrave den nuværende lempelige beskatning af privattegnede danske ratepensioner. Jeg skal på denne baggrund opfordre til, at man kun selvangiver ratepensioner under denne kategori, såfremt de er tegnet helt af en selv uden at være oprettet i forbindelse til et ansættelsesforhold, og hvor ingen arbejdsgiver har medvirket til finansieringen af ordningen hverken helt eller delvist. Den særlige afdeling af ORIENTERING om franske forhold vedrørende skatteproblemer i Département du Var De skatteproblemer, der er opstået i départementet Var og i særdeleshed i Draguignans skatteområde, omtales i en særlig afdeling af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold. Disse problemer har næppe interesse for alle de hen ved modtagere af mit nyhedsbrev og vil for fremtiden ikke blive omtalt i mit almindelige nyhedsbrev, med mindre der skulle fremkomme oplysninger, der har generel interesse. Derimod har de formentlig vital interesse for danskere, der er bosiddende i Var. Man vil derfor kun få den særlige afdeling af mit nyhedsbrev vedrørende skatteproblemer i Département du Var tilsendt, såfremt man selv anmoder om det ved at tilsende mig en mail på adressen Man kan naturligvis få denne særlige afdeling af nyhedsbrevet tilsendt uanset om man bor i Département du Var eller ikke. Den franske avancebeskatning ved salg af værdipapirer I Frankrig har man avancebeskatning af fortjeneste ved salg af værdipapirer (obligationer og aktier m. v.) og denne beskatning gælder ved fortjeneste af såvel franske som udenlandske værdipapirer. Den franske avancebeskatning går under betegnelsen taxation de plus-values mobilières. Der er i de senere år sket ganske omfattende ændringer i de franske regler om beskatning af avancen ved afhændelse af værdipapirer, og der er derfor grund til at bringe en samlet oversigt over de nye regler. Frem til og med kalenderåret 2010 havde man et årligt grundbeløb vedrørende det samlede salg af værdipapirer indenfor et kalenderår, som skulle overskrides, før den franske avancebeskatning af værdipapirer i det hele taget kom på tale. Dette grundbeløb steg lidt hvert år og var for kalenderåret euros. Men fra og med den 1. januar 2011 gælder dette grundbeløb ikke længere, og man skal nu betale fransk avanceskat af hele fortjenesten ved salg af værdipapirer. Hertil kommer så prélèvements sociaux. 8

9 Denne avanceskat er fastsat til 19 % af avancen for avance konstateret ved salg af værdipapirer i kalenderåret Hertil kommer prélèvements sociaux på 13,5 %, således at den samlede avanceskat af værdipapirer realiseret i 2011 bliver på 32,5 %. Avancen ved salg af værdipapirer i året 2011 skal opføres under rubrik 3VG på den selvangivelse, som skal indgives til skattemyndighederne i maj/juni i år. Satsen for prélèvements sociaux er altså forhøjet retroaktivt fra og med den 1. januar 2011 på avancen på salg af værdipapirer på samme måde som på en række andre indkomster til trods for, at denne sats som hovedregel først blev forhøjet i øvrigt fra 12,3 % til 13,5 % med virkning fra den 1. januar Avanceskatten for salg af værdipapirer i kalenderåret 2012 kendes ikke endnu, idet den først vil blive fastsat i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2013 sidst på året For året 2010 var avanceskatten 18 %, hvortil kom prélèvements sociaux på 12,3 %. Er værdipapirerne erhvervet før man flyttede til Frankrig, er det den oprindelige anskaffelsespris, som skal lægges til grund ved beregningen af den franske avanceskat og ikke værdiansættelsen på det tidspunkt, hvor man er flyttet til Frankrig. I disse situationer er der mulighed for, at man også har skullet betale udenlandsk avanceskat af fortjenesten af værdipapirerne inden man flyttede til Frankrig. Det kan f. eks. være tilfældet, såfremt værdipapirerne er erhvervet, mens man boede i Danmark og har været beskattet efter virksomhedsordningen, eller at salget påvirker den danske ordning med fraflytningsbeskatning vedrørende danske aktier. I så fald har man mulighed for at fratrække den betalte udenlandske skat ved opgørelsen af den franske skat, jfr. for så vidt angår skat betalt til Danmark den franske instruktion no. 71 af 29. juli 2010 (Journal Officiel des Impôts no. 14 B-2-10 af 2. august 2010), der midlertidigt indfører adgang til at nedsætte den franske skat af indkomst fra Danmark (bortset fra pensioner) med skat betalt i Danmark. Har man tab ved realisation af værdipapirer, er der visse begrænsede muligheder for at fratrække dette tab. Man kan nemlig fratrække tabet i den gevinst, som man har ved realisation af værdipapirer i det samme kalenderår eller i de følgende 10 kalenderår efter at tabet er realiseret. På denne måde kan man reducere den skattepligtige fortjeneste, som man opnår ved realisation af andre værdipapirer i den pågældende periode, men man kan ikke anvende beløbet til nedbringelse af anden skattepligtig indkomst, og man kan derfor ikke fremføre et direkte tab i et kalenderår ved realisation af værdipapirer på selvangivelsen med mindre der i samme år er konstateret en avance af mindst samme størrelse. For så vidt angår tab for året 2011 kan dette angives i rubrik 3VH på selvangivelsen for 2012, som skal afgives til skattemyndighederne i maj/juni i år. Der har tidligere været indført en aftrapningsordning, hvorefter avanceskatten af fortjenesten ved salg af værdipapirer fra og med den 1. januar 2012 ville blive nedsat efter 6 års ejertid for helt at bortfalde fra og med den 1. januar 2014 efter 8 års ejertid, men denne aftrapningsordning er blevet ophævet i sin helhed fra og med den 1. januar 2012 ved den franske finanslov for 2012, og den nåede således aldrig nogensinde at træde i funktion. I stedet er indført en ordning, gældende fra og med den 1. januar 2011, hvorefter avanceskatten nedsættes eller bortfalder for afhændelse af visse værdipapirers vedkommende, såfremt provenuet 9

10 geninvesteres i andre værdipapirer. Reglen gælder dog kun ved ganske store transaktioner, og den har derfor næppe nogen særlig praktisk betydning for almindelige investorer. Opmærksomheden henledes på, at renter og udbytter af værdipapirer også er indkomstskattepligtige i Frankrig, men efter andre regler. Den franske avancebeskatning ved salg af fast ejendom Den 1. februar i år trådte de nye regler i kraft i Frankrig om avancebeskatning af fast ejendom. De nye regler gælder, såfremt der er udstedt notarskøde for ejendommen i Frankrig fra og med denne dato, eller såfremt der er tinglyst skøde vedrørende ejendommen i Danmark fra og med denne dato. Den franske avancebeskatning (taxation sur la plus-value immobilière) gælder imidlertid ikke for salg af ens faste bolig i Frankrig, résidence principale, og avancen ved salg af denne bolig er derfor fortsat skattefri. Det kræves hertil, at denne bolig har været ejerens faste hjem frem til salget (eller frem til det tidspunkt forinden, hvor ejeren er fraflyttet boligen for at flytte ind i en anden fast bolig). Derved får reglerne om avanceskat i Frankrig i praksis hovedsageligt betydning for private ved salg af fritidsboliger, résidences secondaires. Reglerne gælder for salg af en résidence secondaire både i Frankrig og i udlandet, såfremt man bor i Frankrig. Desuden gælder de for salg af en résidence secondaire i Frankrig, såfremt man bor i udlandet, herunder i Danmark. Efter de nye regler skal man have ejet ejendommen i 30 år, før avancen bliver skattefri, mens man tidligere blot skulle have ejet ejendommen i 15 år. I de første fem års ejertid gives der som hidtil ingen nedsættelse af avanceskatten. Fra det 6. til og med det 17. ejerår gives der årligt 2 % nedsættelse af avanceskatten. Fra det 18. til og med det 24. ejerår gives der årligt 4 % nedsættelse af avanceskatten. Og fra det 25. ejerår gives der årligt 8 % nedsættelse af avanceskatten, således at denne bortfalder i sin helhed efter 30 års ejertid. Avanceskatten beregnes som forskelsværdien mellem salgsprisen fratrukket mæglerhonorar og andre salgsomkostninger og købsprisen med tillæg af købs- og forbedringsudgifter for ejendommen. Det er derfor en god ide at gemme kvitteringer for afholdte udgifter til forbedringer af ejendommen til brug for beregningen af avanceskatten, når ejendommen skal sælges. Skatten af avancen er 19 %, hvortil kommer sociale skatter, prélèvements sociaux på 13,5 %, således at den samlede avanceskat bliver 32,5 % for ejere, der bor i Frankrig. Bor man ikke i Frankrig, opkræves ikke sociale skatter af avancen, og man kommer derfor alene til at betale selve avanceskatten på 19 %. Sælges ejendommen med tab, har man ikke mulighed for at fratrække dette tab i den franske skat. Er man bosiddende udenfor Frankrig, skal der (forudsat at salgsprisen overstiger euros) medvirke en fransk skatterepræsentant (représentant fiscal) ved handelen, der som sælgers repræsentant indestår for betaling af sælgers skatter til de franske myndigheder. Det er ofte banker og særlige repræsentationsvirksomheder, der påtager sig denne opgave, og deres honorar er sædvanligvis 1 % af købesummen. 10

11 Ligger den solgte ejendom i Frankrig, vil der altid være involveret en fransk notar ved ejendomshandelen, og det vil være denne notar, der udregner den franske avanceskat og sørger for, at den bliver betalt til skattemyndighederne af provenuet af købesummen. Det bliver derved sælgeren, som kommer til at udrede avanceskatten. Ligger den solgte ejendom i Danmark, - og man vel at mærke er bosiddende i Frankrig skal man selv sørge for at rette henvendelse til det skattecenter i Frankrig, hvor ejendommen er beliggende, og betale avanceskatten. Normalt skal avanceskatten betales to måneder efter datoen for skødets underskrift eller datoen for overtagelse af ejendommen. For en god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at der også gælder regler for betaling af dansk kapitalvindingsskat af fortjenesten ved salg af en fast ejendom, selvom den ligger i Frankrig, såfremt man er fuldt skattepligtig til Danmark. Dog fritages man i vidt omfang for betaling af denne skat ifølge den såkaldte parcelhusregel, der går ud på, at fortjenesten ved salget er skattefrit, såfremt ejendommen har et grundareal på ikke over kvadratmeter eller grunden ikke kan udstykkes eller dette ikke kan ske uden en væsentlig værdiforringelse. Det er derudover en betingelse, at man i sin ejertid rent faktisk har benyttet ejendommen som privat feriebolig, og denne benyttelse skal have været af et vist omfang, idet blot enkelte overnatninger ikke anses for at være tilstrækkeligt. Dobbelt statsborgerskab I regeringsgrundlaget for den nye regering i Danmark blev det fastslået, at regeringen vil arbejde for indførelse af dobbelt statsborgerskab i Danmark, således at man har mulighed for at få et nyt statsborgerskab uden som nu samtidigt at skulle give afkald på sit danske statsborgerskab eller uden at skulle give afkald på sit udenlandske statsborgerskab som betingelse for at opnå dansk statsborgerskab. I Justitsministeriet er man i færd med at udarbejde en samlet redegørelse om dobbelt statsborgerskab til brug for en diskussion om emnet forud for et lovforslag om dobbelt statsborgerskab, der ventes fremsat senere på året. Gennemføres loven, vil det kunne betyde, at man som dansk statsborger får mulighed for at opnå fransk statsborgerskab ved siden af sit danske statsborgerskab, når man bor i Frankrig. Man vil på denne måde bedre kunne integrere sig i det franske samfund, som man bor i, og vil f. eks. kunne få mulighed for at stemme ved franske valg. Jeg vil følge dette spørgsmål i ORIENTERING om franske forhold efterhånden som der kommer flere oplysninger frem om dette spørgsmål. 11

12 Nu er man ikke længere Mademoiselle i Frankrig Hidtil har de franske myndigheder mundtligt og skriftligt tiltalt sine borgere som Monsieur, Madame og Mademoiselle og anvendt de tre betegnelser i sine breve og formularer til borgerne. Der har været rejst kritik af, at myndighederne på denne måde skelnede mellem om man var gift eller ugift for kvinders vedkommende, mens man ikke har haft den samme skelnen for mænds vedkommende. Og det er blevet fremført, at det er ens privatsag om man er gift eller ikke. Dette har nu givet resultat. Den franske premierminister François FILLON har for nyligt bestemt, at betegnelsen Mademoiselle ikke længere bør anvendes i offentlige breve og formularer, og han har sendt et brev til de franske nationale, regionale og lokale myndigheder og meddelt dette. Så nu er man for fremtiden enten Mr. eller Mme. I anledning af det italienske krydstogtsskib Costa Concordias forlis i Middelhavet After his retirement Sir Winston Churchill was cruising the Mediterranean on an Italian cruise liner and some Italian journalists asked him why an ex British Prime Minister should cruise on an Italian ship. There are three things I like being on an Italian cruise ship said Churchill. First their cuisine is unsurpassed. Second their service is superb. And then, in case of an emergency, there is none of this nonsense about women and children first. Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig. Informationsbrevet sendes gratis og uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Desuden offentliggøres det på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 12

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2010 ORIENTERING om franske forhold har et års jubilæum ORIENTERING om franske forhold har nu eksisteret i et år, idet jeg i oktober 2009 omdannede et tidligere privat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juli 2013 Fornyet opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster På femårsdagen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 3 Offentligt Fra: Brückner [mailto:peter.buller@wanadoo.fr] Sendt: 31. januar 2011 13:38 Til: Niels Helveg Petersen Cc: Liza Christensen Emne: Dansk-franske skatterelationer:

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup.

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup. Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France Le Clapier, den 26. marts 2012. Hr. chefkonsulent

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag Fransk kapitalvindingsskat ved salg af feriebolig I Frankrig skal man betale kapitalvindingsskat ( taxe sur la plus-value ), når man sælger sin feriebolig ( résidence secondaire ) og salgsprisen overstiger

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside ORIENTERING om franske forhold April 2012 Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold er hidtil blevet offentliggjort på Danskere i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Januar 2014 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Som led i sin indsatsplan for at få personer, der har en bopæl i udlandet, men som reelt bor

Læs mere

REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010

REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010 REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010 Referat af generalforsamlingen 2010, konstituerende møde og seneste nyt På Redans generalforsamling var der fremmødt ca. 100 heraf var seks repræsenteret ved

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning

ORIENTERING. om franske forhold. De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning ORIENTERING om franske forhold September 2011 De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning Der har hidtil været fuld enighed mellem de politiske partier i Folketinget om den

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2013 Min henvendelse til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven Skatteudvalget (2. samling) L 187 - Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen.

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Februar 2011 Kære læsere, Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Nyhedsbrevet udsendes nu til over et tusinde abonnenter hovedsageligt i Frankrig,

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2013 Opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling.

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. ORIENTERING om franske forhold Marts 2014 Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. Det har hidtil været et grundlæggende princip

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skatteministerens svar på spørgsmål om forhandlinger om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien

ORIENTERING. om franske forhold. Skatteministerens svar på spørgsmål om forhandlinger om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien ORIENTERING om franske forhold Marts 2013 Skatteministerens svar på spørgsmål om forhandlinger om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien Formanden for Folketingets Skatteudvalg, Gitte

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 52 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 52 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 52 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : 00 33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : 00 33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 9. December 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere