giv arbejdsglæden et tjek side 03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "giv arbejdsglæden et tjek side 03"

Transkript

1 juli 2012 Nr. 07 giv arbejdsglæden et tjek side 03 nyt om randzoner side 04 Store kartoffeldag den 2. august side 13

2 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø Plante&Miljø Økonomi Kvæg Store Kartoffeldag Arr. foreninger Aulum Dyrskue Moms- og Skattekalender Kontakt 02 Heden & Fjorden Birk Nupark Tlf Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm Tlf Mobil LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf og Allan Bach tlf Vikar- og hjemmeservice Midt-Vest Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf Svinerådgivning Vest Birk Tlf Foto: Jens Tønnesen m.fl.

3 arbejdsmiljø Af Jacob Hvalkof, økonomikonsulent Giv arbejdsglæden et tjek Arbejdsglæden i det danske erhvervsliv er helt i bund. Faktisk er det den laveste i ti år. Det dokumenterer en nyligt offentliggjort rapport fra Ennova. En del af forklaringen på den kedelige rekord tilskrives naturligvis den globale krise, som satte ind i 2008, og den utryghed, der er fulgt med i forhold til økonomi og sikkerhed i ansættelsen. Men med den lave arbejdsglæde falder ønsket om at blive i jobbet også. Grundet krisen er især mænd lige nu dog utilbøjelige til at søge nye udfordringer. Som virksomhedsejer er der derfor ekstra god grund til at gå arbejdsglæden efter i sømmene. Personaleomsætningen vil nemlig stige markant, når krisen slipper sit tag. Så hvad skal der til, for at arbejdspladsen er attraktiv? Hvordan sættes der fokus på noget så diffust som arbejdsglæde? Hvordan sikrer man sig, at de bedste medarbejdere bliver i folden? Undersøgelser viser, at virksomheder med glade ansatte klarer sig op til dobbelt så godt på bundlinjen. De tre største kilder til manglende arbejdsglæde er travlhed, brok og mangel på ros og anerkendelse. Her kommer et par forslag til, hvad du kan ændre allerede i dag: Ros og anerkend dine ansatte og kolleger. Brug et ekstra minut på at uddybe, hvorfor du er tilfreds med indsatsen. Fokusér på de ting, der lykkes. Har I nået fem ting på dagens 10-punktsliste, så fokusér på de fem ting, I har nået. Engagér dig og vær opmærksom. Lyt til din medarbejder og kollega. Forståelse og indsigt giver synergi og tryghed - og dermed et godt fundament for forandring og udvikling. Tiden er derfor godt givet ud. Arbejdsglæde afhænger af, at man føler, man er med til at skabe resultater, at man gør en forskel, og den afhænger af, hvordan relationerne på arbejdspladsen er. Arbejdsglæde kommer med andre ord ikke af sig selv en dag, hvor der er lidt luft i programmet. Det kræver koncentreret opmærksomhed, fra både ledere og medarbejdere. Med ønsket om en arbejdsglad og god sommer 03

4 plante &miljø Af Karen Thomasen, miljøkonsulent og Helle Borum, miljøkonsulent Nyt om 10 m randzoner 04 Der foregår en livlig debat mellem Mette Gjerskov, kommuner, Landbrug og Fødevarer med hensyn til randzoner langs vandløb. Der kan således stadigvæk ske ændringer frem til den 1. september, hvor randzonerne efter planen træder i kraft. Dette er derfor en status på nuværende viden: Randzonerne træder i kraft den 1. september 2012 Bredden bliver på maks. 10 m og afgøres først endeligt, når kortlægningen er færdig. I alt skal der udlægges ca ha randzoner. Der er udarbejdet et foreløbigt kort, hvor der er markeret, hvilke vandløb og søer, der er omfattet af reglerne. Du kan finde et link på vores hjemmeside Kortet er kun vejledende, så det er lovens bogstaver, som tæller. I loven er det angivet, at det gælder for alle åbne vandløb, undtaget vandløb langs skov, have, park og ikke-målsatte vandløb i marskområder. Det betyder, at selvom vandløb ikke er markeret på kortet, er det ikke sikkert, at vandløbet er fritaget for randzoner. Ligeledes kan det blive nødvendigt at udlægge randzoner langs grøfter, som ikke er reelle vandløb. Hvorvidt et vandløb er en skelgrøft eller et reelt åbent vandløb, vurderes ud fra om den er jævnlig vandførende eller kun har vand i få måneder om året. Kommunen er vandløbsmyndighed og skal kunne svare på, om vandløbet/grøften er et åbent vandløb eller ej. Bemærk, at kun vandløb, som er angivet på det vejledende kort, kan modtage kompensation. Derfor kan det blive nødvendigt at indberette vandløb, som ikke er med på kortet pga. en fejl. Der påtænkes en høringsperiode, hvor det er muligt at indmelde fejl i kortlægningen til NaturErhvervstyrelsen. Høringen skal foregå i umiddelbar forlængelse af lovens ikrafttræden den 1. september 2012 og forventes at vare i maksimalt en måned. Da kortgrundlaget ikke er endeligt på plads, har ministeren meldt ud, at landmænd ikke straffes for fejl ift. randzonerne frem til den 31. august 2013 med mindre der er tale om groft forsæt. Landmænd kompenseres med 2100 kroner/ ha for såkaldte omdriftsarealer og 1200 kr./ ha for permanente græsarealer.

5 Der er maks. krav om, at 5% af ejendommens samlede areal kan udlægges som randzoner. Der bliver derfor mulighed for at søge om nedsættelse af randzonearealet, hvis der er mange vandløb på ejendommen. Der er pt. ikke udmeldt en dato for indmeldelse af nedskrivning af randzonearealet. Hvis du som lodsejer mener, at dine arealer kan minde om marsklignende* arealer, kan du overveje at indmelde det til NaturErhvervstyrelsen, som skal afgøre hvilke områder, der undtages fra randzonekravet. En hurtig udmelding kan måske gøre dem opmærksom på arealer, som ellers ikke var blevet udpeget. Vi har spurgt kommunen, om de har fået en vejledning til, hvad marsklignende arealer betyder men det har de ikke. Vi har lagt en brevskabelon på vores hjemmeside til brug ved henvendelsen til NaturErhvervstyrelsen vedr. markslignende områder. Vi har desuden lagt brevskabelon på siden til kommunen, hvis du mener, at et vandløb, der er udpeget på kortet, ikke er omfattet af reglerne, idet det ikke er et åbent vandløb. Alternativt kan du vente til høringsportalen åbnes efter sommerferien, når diverse fejl på kortet forhåbentligt er blevet rettet. Hvis du indsender ovennævnte breve, skal de evt. tilrettes, og kortmateriale skal vedhæftes, så der ikke er tvivl om, hvilke vandløb, du kommenterer. I det hele taget er der mange uafklarede spørgsmål, bl.a. også hvilken rolle kommunen får i vurdering og udpegning af vandløbene. * Mange tætliggende grøfter, der afvander til samme afvandingssystem. Flade arealer, hvor risikoen for erosion og dermed fosforafstrømning er minimal. Store arealer, der bliver uanvendelige, hvis der skal udlægges 10 m bræmmer. 05

6 Høring over kommunernes forslag til handleplaner vedrørende Natura2000- og vandplaner Den 7. og 22. december 2011 offentliggjorde Naturstyrelsen henholdsvis Natura2000- og vandplaner. Kommunerne har herefter pligt til at vedtage forslag til kommunale handleplaner, som efterfølgende skal sendes i offentlig høring med en 8-ugers høringsfrist som minimum. Frist for vedtagelse af kommunale handleplaner De kommunale forslag til handleplaner skal være vedtaget senest 6 måneder efter offentliggørelsen af de statslige vandplaner, det vil sige, senest den 7. og 22. juni Denne dato er den seneste frist for kommunernes vedtagelse af forslag til handleplaner. Hvis en kommune har mulighed for det, kan offentliggørelsen af et forslag til handleplan godt ske tidligere. Offentlig høring over forslag til handleplaner Høringsfristen på de 8 uger løber fra offentliggørelsen af den enkelte kommunes forslag til handleplan og ikke fra den 7. eller 22. juni Som lodsejer skal du altså holde øje med, hvornår den kommune, hvori ens ejendom ligger, offentliggør sit forslag til handleplan. Når offentliggørelsen er sket, har du maksimalt 8 uger til at fremkomme med eventuelle indsigelser eller bemærkninger. Overholdes denne frist ikke, har du ikke mulighed for at fremsætte indsigelser m.v. Indsigelse imod forslag til handleplaner Hvis du agter at fremkomme med bemærkninger til et forslag til en kommunal handleplan, er du altså nødt til jævnligt at kontrollere kommunens hjemmeside, så du ikke får overskredet høringsfristen. 06

7 Skal jeg skrive høringsvar eller ej? Får jeg noget ud af at skrive høringssvar igen? Som lodsejer har du måske allerede lavet et høringssvar i forhold til de statslige vandog Natura2000planer og forholdt dig høringsmæssigt til de kommende planer om bl.a. reduceret grødeskæring og eventuelle randzoner. Vandplanerne, vandhandleplanerne og randzonerne, der er en selvstændig lov, er ikke det samme. Vandplanerne er statslige, mens vandhandleplanerne er kommunale. Og randzonerne er en del af Grøn Vækstlovpakken. Derfor skal du som lodsejer også forholde sig selvstændigt til de kommunale handleplaner, der ikke er en generel udpegning, men selvstændige, kommunale planer. Det kan så godt være, du kan genbruge noget af dit tidligere høringssvar i dit handleplanhøringssvar til kommunen. Men du skal udarbejde et nyt høringssvar og sende det til kommunen. Det er meget svært at sige noget konkret om. I denne høringsfase er det i realiteten kun kommunens prioriteringer, der er i høring. Der er dog ikke nogen, der tør udelukke, at du kan få noget ud af at påpege forkerte målsætninger på vandløb, uhensigtsmæssige åbninger af rørlægninger, deciderede fejl mm igen. Det må være op til den enkelte at vurdere, om man ønsker at bringe disse forhold på banen på nuværende tidspunkt. Ikke orienteringspligtige Kommunerne har ikke pligt til at orientere lodsejerne om, at de har sendt handleplanerne i høring, men kan blot vælge at lægge planerne på kommunens hjemmeside. Derfor er det meget vigtigt, at man selv holder øje med, hvornår kommunen sender planerne i høring. De statslige og kommunale myndigheder udveksler ikke høringssvar. Yderligere spørgsmål kan stilles til: Karen V. Thomasen, Holstebro, Helle Borum, Herning,

8 økonomi Af Linda S. Hede, økonomikonsulent Salg af varer eller ydelser til andre EU-lande? Sælger din virksomhed varer eller ydelser uden moms til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal du sikre dig, at køberen er momsregistreret. Dette gøres ved at verificere køberens momsnummer og dets tilhørende navn og adresse. Hvis du ikke verificerer momsnummeret, hæfter din virksomhed for momsen, og der kan ved forsætlig mangel på verificering af momsnumre straffes med en bøde. Du kan verificere køberens momsnummer og tilhørende navn og adresse via VIES-systemet på TastSelv Erhverv. ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ Når dette er gjort, skal du huske at udskrive din dokumentation for verificeringen. Dokumentationen hæftes sammen med fakturaen. Er det en kunde, du ofte handler med - flere gange pr. måned - kan du nøjes med at verificere momsnummeret med passende mellemrum, dog mindst en gang i kvartalet. Læs mere på vores hjemmeside hflc.dk. Her finder du også linket til den side, hvor verificeringen kan ske. Byg uden bøder! Hvis du hyrer udenlandsk arbejdskraft til at udføre f.eks. bygge- eller havearbejde, skal du bede om dokumentation for, at virksomheden som måske er en enkeltmandsvirksomhed, er anmeldt til Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT). 08 Hvis du ikke kan få denne dokumentation, kan du godt lade arbejdet udføre, men du skal give besked til Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er gået i gang, ellers risikerer du en bøde på kr. Anmeldelsen kan let ske via hjemmesiden: rut-info.arbejdstilsynet.dk. Brug knappen. Giv besked. Reglerne gælder for både privatpersoner og virksomheder. Årsagen til, at RUT-registret er oprettet, er ønsket om, at alle udenlandske virksomheder overholder de danske regler om f.eks. arbejdsmiljø, skatte- og momsforhold.

9 Af Anne-Mette Hougaard, cand.merc.jur Fradrag for tab på garantbeviser, indlån og bankaktier I forbindelse med lukningen af flere sparekasser har der være tab på garantbeviserne. Spørgsmålet er, om der er fradrag for disse tab? Det er der kun, hvis garantbeviset er købt efter 27. januar Tabet kan fradrages som kapitalindkomst, der som hovedregel har en skatteværdi på ca. 32%. Samme regel gælder, hvis man er så uheldig at lide tab på indlån (over ca kr.) i forbindelse med pengeinstituttets konkurs. Pengene skal være sat ind den 27. januar 2010 eller senere. Tabet kan først fradrages i det år, hvor pengeinstituttets konkursbehandling er afsluttet. Det sidste kan tage årevis, og at forsøge at sælge en konkursramt aktie i fri handel er i sagens natur ikke nogen let sag. Hvis du har et pensionsdepot, kan du forsøge at sælge bankaktierne til dette depot. Hvis det konkursramte pengeinstitut er et aktieselskab, vil tabet på bankaktien kun kunne fratrækkes i andre aktieudbytter og realiserede gevinster eller eventuelt i ægtefællens aktieudbytter og gevinster. Anskaffelsestidspunktet og evt. størrelsen af aktiebeholdning pr. 31. december 2005 kan have betydning for, hvordan tabet skal behandles. Tab på aktierne kan først modregnes, når aktierne er solgt, eller når det udstedende selskab opløses. Det betyder, at et tab først kan modregnes i det indkomstår, hvor aktierne sælges eller bortfalder som følge af, at selskabet ophører med at eksistere. En anden mulighed er at få en kollega til at købe aktien for et symbolsk beløb. Få banken til at være behjælpelig med at flytte aktierne i værdi-papirdepotet. Husk, at der skal være dokumentation for betalingen af aktierne via et kontoudtog. 09

10 Af Søren N. sørensen, driftsøkonomikonsulent Ny ansøgningsrunde omkring tilskud til Miljøteknologi 2012 Ifølge NaturErhvervstyrelsen forventes 3. ansøgningsrunde under Landdistriktsprogrammet , med fokus på tilskud til Miljøteknologi i primærsektor, at åbne den 1. juli Ansøgningsfrist for indsendelse af ansøgning vil være den 17. september Hvad kan der søges tilskud til? På nuværende tidspunkt kender vi ikke det nøjagtige indhold af tilskudsmulighederne i 2012-ordningen, men ifølge medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen skønner man, at indsatsområderne vil være de samme som i og 11-ordningerne. Indsatsområderne her var: Reduktion af ammoniak fra husdyrproduktionen Reduktion af pesticidanvendelsen Reduktion af tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring Reduktion af energi- og pesticidforbruget mv. i gartnerisektoren Tilbageholdelse af næringsstoffer fra markerne ("minivådområder") I de 23 ansøgninger, som vi i sommeren 2011 udarbejdede i økonomiafdelingen Heden & Fjorden, blev der givet tilsagn om tilskud til investering i gylleforsuring, luftrensningsanlæg, skraberobotter, skrabeanlæg med wire, radrenser i majs, autostyring og fodermixervogne. Hvordan kan I forberede jer til at få lavet en ansøgning? Sammen med ansøgningen skal der ved investeringer i maskinel og inventar til en værdi på over 300 tkr. vedlægges et tilbud fra minimum to leverandører. Disse tilbud kan med fordel bestilles allerede nu. Vi har her i afdelingen lavet en liste på kunder, som har ønsket at blive kontaktet, når vi har et mere konkret kendskab til ordningen. Ønsker du at blive skrevet op på denne 2012-liste, er du velkommen til at kontakte os, så hører du fra os i starten af juli måned. Hold derfor øje med vores hjemmeside 10 Vi har fået oplyst, at der i ligesom i er afsat 225,8 mio. støttekroner til investering i initiativer, der kan gøre landbrug og fødevareproduktion grønnere og mere effektiv. Når der er nyt og mere konkret om den nye ansøgningsrunde, vil vi vende tilbage med yderligere information. Er der i øvrigt spørgsmål til ansøgningsrunden, kan disse rettes til Søren N. Sørensen på tlf

11 Af Lars Poulsen, driftsøkonomikonsulent Stor interesse for Heden & Fjordens konference om finansiering Godt 70 interesserede landmænd og andre kunder fik på Heden & Fjordens store Finansieringskonference 2012 positive meldinger om den forventede udvikling i økonomien i de kommende år, som de kan arbejde videre med. Kundearrangementet, som fandt sted tirsdag 12. juni hos Heden & Fjorden i Birk, havde fokus på finansiering og dagens otte indlægsholdere var dels fra den finansielle verden, dels fra økonomiske forskningsmiljøer. Indlægsholderne kom med hver deres bud på den fremtidige finansielle situation og forventninger til de fremtidige renteniveauer og udviklingen i økonomien generelt. Af mødet kunne man udlede, at den korte rente vil forblive lav en rum tid endnu, mindst frem til Derudover vil der fortsat være behov for optimering, såvel i selve produktionen som i strategierne for finansiering og indkøb/salg ude i de enkelte produktioner. Nogle af udmeldingerne lød også på, at vi mellem de bedste og de ringeste økonomier i erhvervet vil opleve en større prisdifferentiering i de opkrævede renter af bankerne og på bidragssatserne hos kreditforeningerne. Et af indlæggene præsenterede muligheden for finansiering igennem Landbrugets Finansierings Bank (LFB). Udmeldingen er, at hvis man skal hente anlægsfinansiering gennem denne bank, vil man blive gjort opmærksom på, at der bliver stillet meget store krav til produktion og management. Afslutningsvis fik vi et kig i krystalkuglen, hvori forskere forventer, at et eksportorienteret dansk landbrug og dets følgeindustrier fortsat og i stigende grad skal kunne lukrere på et voksende globalt landbrugs- og fødevaremarked. Indlægsholderne på Finansieringskonferencen 2012 Anders Grosen, professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Michael Stæhr, chefanalytiker, Sydbank Svend Jørgen Jensen, chefstrateg, Finanshuset Demetra Søren Porsbjerg, landbrugskundechef, Nordea Jesper Lyhne, direktør, Landbrugets Finansieringsbank Henrik Zobbe, direktør, FødevareØkonomisk Institut Finansverdenen vil fortsat gerne låne penge ud til dansk landbrug. Men de stiller også større krav om, at der opnås såvel en god rentabilitet som en større selvfinansieringsgrad, i investeringerne. Det kræver en større grad af finansielt beredskab og undertiden vil der være krav, der skal opfyldes i den nuværende produktion, førend man kan ekspandere. Heden & Fjordens team af driftsøkonomer var arrangørerer af Finanskonferencen 2012 og vi giver hermed dagens helt overordnede indtryk videre: Man skal se mulighederne og fokusere på disse de er derude, find dem og udnyt dem

12 kvæg Malene Fogh, kvægbrugskonsulent Ny medarbejder i kvæg Jeg hedder Malene Fogh og jeg er fra den 1. juni 2012 ansat som kvægbrugskonsulent i kvægafdelingen ved Heden & Fjorden i Holstebro. Jeg er født og opvokset i Odense, hvor meget af fritiden blev brugt på den lokale rideskole. I 2005 flyttede jeg til København for at læse til agronom på KVL. Efter 3 år på studiet var jeg 5 måneder ved LRØ i Horsens som volontør. Den 26. maj 2011 blev jeg færdig som agronom efter et veloverstået specialeforsvar omkring kalve. Tiden herefter blev brugt på virksomhedspraktik ved LRØ og Videncentret for Landbrug, samt et kursus i projektstyring med LEAN. Efterfølgende har jeg været ansat i 4 måneder i løntilskudsjob i Varde kommune, hvor jeg lavede miljøtilsyn på landbrugsejendomme. Skal du have kontrol af kommunen og er i tvivl om du overholder lovgivningen, er du velkommen til at kontakte mig for et rådgivningsbesøg, hvor jeg kan gennemgå ejendommen. Når du skal have kontrol af kommunen, er det især vigtigt, at du har styr på følgende: Er dyreholdet større end det godkendte dyrehold? Er der flydelag på gyllen, udfyldt logbog og lavet 10 års beholderkontrol? Er møddingen og markstakken overdækket? Sommeren nærmer sig og dermed også tiden for sommerferie. Kvægafdelingen er dog bemandet hele sommeren så du kan altid få fat i en kvægrådgiver. Ring gerne på for at blive stillet om til en ledig rådgiver i afdelingen. God sommer

13 Store Kartoffeldag Torsdag den 2. august kl afholdes der Kartoffeldag i det midt- og vestjyske I år er maskinstationen I/S Hjortlund ved Billund vært for arrangementet, hvor kartoffelavlere og andre interesserede inviteres på en rundtur i Jysk Landbrugsrådgivnings forsøgsareal beliggende Grenevej 9, 7190 Billund. Seks poster er fordelt på marken med præsentation af bl.a. sorter af spisekartofler og stivelseskartofler, maskiner og bekæmpelsesmidler til skadedyr, ukrudt og skimmel. Program: Kl Kl Kl Der serveres boller, kaffe/te Rundtur til maskin- og forsøgsposter Frokost hvor der serveres frikadeller, kartoffelsalat, øl og vand/kaffe Arrangører: Byggeri og Teknik Lemvigegnens Landboforening Vestjysk Landboforening Jysk Landbrugsrådgivning Heden & Fjorden Der er fokus på følgende emner: Demonstration af aktuelle forsøg og maskiner til kartoffeldyrkning Bejdsning eller sprøjtning af cikader? Grubning og hvad får man ud af at løsne jorden under kartoflerne? Præsentation af maskintyper Ukrudtsbekæmpelse - er der nye muligheder for kemisk ukrudtsbekæmpelse? - er der nye muligheder for mekanisk ukrudtsbekæmpelse? - Demonstration af typer Gødskning af kartofler er der potentiale for en bedre udnyttelse? Sortsdemonstration i forsøgsmarken Der vil kun være én rundvisning, så man opfordres til at deltage fra dagens start. I løbet af dagen serveres frisk frugt og kildevand. Arrangementet er gratis og alle er velkomne

14 Arrange foreninger Præstbjerg Naturcenter Tirsdag den 17. juli kl Vi mødes i Præstbjerg Naturcenter og går en tur. Kl er grillen klar. Tag selv kød, bestik og drikkevarer med. Bestyrelsen sørger for salat. Tilmelding: Senest torsdag den 12. juli til Bent Mortensen tlf Hedeboernes seniorklub Ben og bowling Tirsdag den 14. august kl Vi mødes på Hafavej 10 og hygger os over en kop kaffe. Kl bowler vi og herefter spiser vi aftensmad. Menu: Ben, salatbar og softice. Pris mad: 153,- kr. pr. person Pris bowl og sko: 40,- kr. pr. person Tilmelding: senest torsdag den 9. august til Anne-Lise Bak tlf Hedeboernes seniorklub Besøg på Ruskjærholm Onsdag den 15. august Vi kører i egne biler til Anna og Hans Bachs gård Ruskjærholm, Ruskjærvej 19, 7441 Bording hvor vi mødes kl Henning Busk fra Kræftens Bekæmpelse vil gerne vise rundt og fortælle om stedet, samt lave kaffe til os. Bestyrelsen tager brød med. Ingen tilmelding. Pris: 50,- kr. pr. person Ikast-Bordingegnens seniorklub Søndagsudflugt til Mønsted og Viborg den 5. august Vi kører i bus til Mønsted Kalkgruber. Her tager vi toget med guide rundt i gruberne. Derefter går turen videre til Dalsgaard Antik i Dommerby ved Skive. Her er der virkelig meget interessant at kigge på, og vi spiser frokost her, inden vi kører videre til Viborg. Her skal vi bl.a. besøge Søndermarkskirken, hvor Hærvejstæppet er udstillet. Herfra parkerer vi bussen ved Domkirken. Vi bruger resten af eftermiddagen i dette skønne område og drikker kaffe i Det gamle Apothek, inden turen går hjemad igen sidst på eftermiddagen. Tag gerne en ven eller to med. Tilmelding: Senest fredag den 27. juli til Aase Poulsen, tlf mail: eller Birthe Christensen, tlf , mail: 14 Familieudvalget i Familielandbruget VEST-jylland Arrange

15 menter Dyrskue i Aulum Lørdag den 11.august En festlig dag, hvor land og by mødes. De bedste dyr fremvises og dyster om de mange ærespræmier. En lang række udstillere af maskiner og andre tilbud er på pladsen. I det store telt vises en lang række faglige udstillinger. Der er et stort program for hele dagen med underholdning og masser af festlige indslag. En spændende dag for hele familien. Tilmelding: Er du interesseret i at udstille dyr på dyrskuet i Aulum, så kontakt kvægafdelingen på tlf senest tirsdag den17. juli Velkommen til en spændende Dyrskuedag i Aulum Glimt fra sidste års dyrskue menter 15

16 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. juli august 1. juli indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2011 for bogførings- og regnskabspligtige personer og deres eventelle ægtefæller (udvidet selvangivelse) 1. juli indsendelse af selvangivelse for selskaber med kalenderårsregnskab 1. juli klage til vurderingsankenævnet over ejendomsvurderingen pr. 1. oktober juli Indbetaling til FerieKonto, A-skat og AM-bidrag for juni måned juli indbetaling af lønsumsafgift for juni måned 2012 og 2. kvartal juli Indbetaling af B-skat (6. rate af 10) 31. juli Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 28. februar juli indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. januar 2012 samt udløb pr. 28. februar 2012 og udløb pr. 31. marts august Indbetaling til ATP 10. august Indberetning af A-skat og AM-bidrag for juli måned august Slutafregning for lønsumsafgift 17. august Momsangivelse og indbetaling af moms for 2. kvartal august Momsangivelse og indbetaling af moms for juni måned august Indbetaling af lønsumsafgift for juli måned august Indbetaling af B-skat (7. rate af 10) 27. august Angivelse og indbetaling af moms for juli måned august Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. marts 2012 Restskat for indkomståret 2011 vil renteberegning fra 2. juli 2012 til og med betalingsdag bliver beregnet med et fast tillæg bestående af markedsrenten + 4 % svarende til cirka 5,4 % Nå i mål med rådgivningscenter Heden&Fjorden... jordens bedste rådgivning Mød os på Landsskuet den juli lige ved Hal Q Redaktionen er afsluttet den 14. juni Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

justering af Virksomhedsordningen

justering af Virksomhedsordningen november 2014 Nr. 10 justering af Virksomhedsordningen side 3 syn af Marksprøjter side 7 Efterårets arrangementer side 10-15 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 61 April 2014 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Køerne kom for at blive side 4 Går du med tanker om at bygge nyt på din landejendom? side 13 Nye omsætningsgrænser for moms side 18 Pas på som

Læs mere

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 december 2014 Nr. 11 heden & Fjordens indkøbsklub side 2 bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 Aftenkongres den 8. december side 9 Indholdsfortegnelse Plante, Heden & Fjordens indkøbsklub..............

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening April 2013 Læs bl.a om: Har du APVèn klar til arbejdstilsynet? ellers kontakt Per Dalsby,

Læs mere

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 maj 2015 Nr. 5 Stafet for livet side 03 udbyttemåling i grovfoderproduktionen side 04 temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 Indholdsfortegnelse Stafet for livet......................................

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Udviklingschef 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 3 Maj 2015 Ændring af virksomhedsskatteordningen 5 Hævninger i virksomhedsskatteordningen

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10 INFORMATION FRA HEDEN & FJORDEN // NR. 27 // MAJ 2015 Maskinstationen tager risikoen side 4 Landmand for livet side 8 Samarbejde giver stor 6 budgetsikkerhedside Mavefornemmelsen er udgangspunktet side

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening September 2013 Læs bl.a om: Er det farligt at bruge netbank? Ja for virksomheder kan det

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 E-faktura og E-arkiv 4 Farmsekretær 5 Den økonomiske situation 5 Håndværkerfradrag 6 Virksomhedsordningenprivat

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 17 Juni 2011 1 Invitation Fodermøder 2011 Igen i år afholder LMO en række møder om foder som optakt til sæsonen 2011/2012. Vi har repræsentanter

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER -------------- 3 KALENDER -----------------------------------------------

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 43 Januar 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING Generalforsamlingen side 7 Landmandsportræt: Et landmandsliv på toppen side 8 Revision af miljøgodkendelsesloven side 18 Vær opmærksom på hackernes ønskeliste

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere