giv arbejdsglæden et tjek side 03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "giv arbejdsglæden et tjek side 03"

Transkript

1 juli 2012 Nr. 07 giv arbejdsglæden et tjek side 03 nyt om randzoner side 04 Store kartoffeldag den 2. august side 13

2 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø Plante&Miljø Økonomi Kvæg Store Kartoffeldag Arr. foreninger Aulum Dyrskue Moms- og Skattekalender Kontakt 02 Heden & Fjorden Birk Nupark Tlf Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm Tlf Mobil LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf og Allan Bach tlf Vikar- og hjemmeservice Midt-Vest Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf Svinerådgivning Vest Birk Tlf Foto: Jens Tønnesen m.fl.

3 arbejdsmiljø Af Jacob Hvalkof, økonomikonsulent Giv arbejdsglæden et tjek Arbejdsglæden i det danske erhvervsliv er helt i bund. Faktisk er det den laveste i ti år. Det dokumenterer en nyligt offentliggjort rapport fra Ennova. En del af forklaringen på den kedelige rekord tilskrives naturligvis den globale krise, som satte ind i 2008, og den utryghed, der er fulgt med i forhold til økonomi og sikkerhed i ansættelsen. Men med den lave arbejdsglæde falder ønsket om at blive i jobbet også. Grundet krisen er især mænd lige nu dog utilbøjelige til at søge nye udfordringer. Som virksomhedsejer er der derfor ekstra god grund til at gå arbejdsglæden efter i sømmene. Personaleomsætningen vil nemlig stige markant, når krisen slipper sit tag. Så hvad skal der til, for at arbejdspladsen er attraktiv? Hvordan sættes der fokus på noget så diffust som arbejdsglæde? Hvordan sikrer man sig, at de bedste medarbejdere bliver i folden? Undersøgelser viser, at virksomheder med glade ansatte klarer sig op til dobbelt så godt på bundlinjen. De tre største kilder til manglende arbejdsglæde er travlhed, brok og mangel på ros og anerkendelse. Her kommer et par forslag til, hvad du kan ændre allerede i dag: Ros og anerkend dine ansatte og kolleger. Brug et ekstra minut på at uddybe, hvorfor du er tilfreds med indsatsen. Fokusér på de ting, der lykkes. Har I nået fem ting på dagens 10-punktsliste, så fokusér på de fem ting, I har nået. Engagér dig og vær opmærksom. Lyt til din medarbejder og kollega. Forståelse og indsigt giver synergi og tryghed - og dermed et godt fundament for forandring og udvikling. Tiden er derfor godt givet ud. Arbejdsglæde afhænger af, at man føler, man er med til at skabe resultater, at man gør en forskel, og den afhænger af, hvordan relationerne på arbejdspladsen er. Arbejdsglæde kommer med andre ord ikke af sig selv en dag, hvor der er lidt luft i programmet. Det kræver koncentreret opmærksomhed, fra både ledere og medarbejdere. Med ønsket om en arbejdsglad og god sommer 03

4 plante &miljø Af Karen Thomasen, miljøkonsulent og Helle Borum, miljøkonsulent Nyt om 10 m randzoner 04 Der foregår en livlig debat mellem Mette Gjerskov, kommuner, Landbrug og Fødevarer med hensyn til randzoner langs vandløb. Der kan således stadigvæk ske ændringer frem til den 1. september, hvor randzonerne efter planen træder i kraft. Dette er derfor en status på nuværende viden: Randzonerne træder i kraft den 1. september 2012 Bredden bliver på maks. 10 m og afgøres først endeligt, når kortlægningen er færdig. I alt skal der udlægges ca ha randzoner. Der er udarbejdet et foreløbigt kort, hvor der er markeret, hvilke vandløb og søer, der er omfattet af reglerne. Du kan finde et link på vores hjemmeside Kortet er kun vejledende, så det er lovens bogstaver, som tæller. I loven er det angivet, at det gælder for alle åbne vandløb, undtaget vandløb langs skov, have, park og ikke-målsatte vandløb i marskområder. Det betyder, at selvom vandløb ikke er markeret på kortet, er det ikke sikkert, at vandløbet er fritaget for randzoner. Ligeledes kan det blive nødvendigt at udlægge randzoner langs grøfter, som ikke er reelle vandløb. Hvorvidt et vandløb er en skelgrøft eller et reelt åbent vandløb, vurderes ud fra om den er jævnlig vandførende eller kun har vand i få måneder om året. Kommunen er vandløbsmyndighed og skal kunne svare på, om vandløbet/grøften er et åbent vandløb eller ej. Bemærk, at kun vandløb, som er angivet på det vejledende kort, kan modtage kompensation. Derfor kan det blive nødvendigt at indberette vandløb, som ikke er med på kortet pga. en fejl. Der påtænkes en høringsperiode, hvor det er muligt at indmelde fejl i kortlægningen til NaturErhvervstyrelsen. Høringen skal foregå i umiddelbar forlængelse af lovens ikrafttræden den 1. september 2012 og forventes at vare i maksimalt en måned. Da kortgrundlaget ikke er endeligt på plads, har ministeren meldt ud, at landmænd ikke straffes for fejl ift. randzonerne frem til den 31. august 2013 med mindre der er tale om groft forsæt. Landmænd kompenseres med 2100 kroner/ ha for såkaldte omdriftsarealer og 1200 kr./ ha for permanente græsarealer.

5 Der er maks. krav om, at 5% af ejendommens samlede areal kan udlægges som randzoner. Der bliver derfor mulighed for at søge om nedsættelse af randzonearealet, hvis der er mange vandløb på ejendommen. Der er pt. ikke udmeldt en dato for indmeldelse af nedskrivning af randzonearealet. Hvis du som lodsejer mener, at dine arealer kan minde om marsklignende* arealer, kan du overveje at indmelde det til NaturErhvervstyrelsen, som skal afgøre hvilke områder, der undtages fra randzonekravet. En hurtig udmelding kan måske gøre dem opmærksom på arealer, som ellers ikke var blevet udpeget. Vi har spurgt kommunen, om de har fået en vejledning til, hvad marsklignende arealer betyder men det har de ikke. Vi har lagt en brevskabelon på vores hjemmeside til brug ved henvendelsen til NaturErhvervstyrelsen vedr. markslignende områder. Vi har desuden lagt brevskabelon på siden til kommunen, hvis du mener, at et vandløb, der er udpeget på kortet, ikke er omfattet af reglerne, idet det ikke er et åbent vandløb. Alternativt kan du vente til høringsportalen åbnes efter sommerferien, når diverse fejl på kortet forhåbentligt er blevet rettet. Hvis du indsender ovennævnte breve, skal de evt. tilrettes, og kortmateriale skal vedhæftes, så der ikke er tvivl om, hvilke vandløb, du kommenterer. I det hele taget er der mange uafklarede spørgsmål, bl.a. også hvilken rolle kommunen får i vurdering og udpegning af vandløbene. * Mange tætliggende grøfter, der afvander til samme afvandingssystem. Flade arealer, hvor risikoen for erosion og dermed fosforafstrømning er minimal. Store arealer, der bliver uanvendelige, hvis der skal udlægges 10 m bræmmer. 05

6 Høring over kommunernes forslag til handleplaner vedrørende Natura2000- og vandplaner Den 7. og 22. december 2011 offentliggjorde Naturstyrelsen henholdsvis Natura2000- og vandplaner. Kommunerne har herefter pligt til at vedtage forslag til kommunale handleplaner, som efterfølgende skal sendes i offentlig høring med en 8-ugers høringsfrist som minimum. Frist for vedtagelse af kommunale handleplaner De kommunale forslag til handleplaner skal være vedtaget senest 6 måneder efter offentliggørelsen af de statslige vandplaner, det vil sige, senest den 7. og 22. juni Denne dato er den seneste frist for kommunernes vedtagelse af forslag til handleplaner. Hvis en kommune har mulighed for det, kan offentliggørelsen af et forslag til handleplan godt ske tidligere. Offentlig høring over forslag til handleplaner Høringsfristen på de 8 uger løber fra offentliggørelsen af den enkelte kommunes forslag til handleplan og ikke fra den 7. eller 22. juni Som lodsejer skal du altså holde øje med, hvornår den kommune, hvori ens ejendom ligger, offentliggør sit forslag til handleplan. Når offentliggørelsen er sket, har du maksimalt 8 uger til at fremkomme med eventuelle indsigelser eller bemærkninger. Overholdes denne frist ikke, har du ikke mulighed for at fremsætte indsigelser m.v. Indsigelse imod forslag til handleplaner Hvis du agter at fremkomme med bemærkninger til et forslag til en kommunal handleplan, er du altså nødt til jævnligt at kontrollere kommunens hjemmeside, så du ikke får overskredet høringsfristen. 06

7 Skal jeg skrive høringsvar eller ej? Får jeg noget ud af at skrive høringssvar igen? Som lodsejer har du måske allerede lavet et høringssvar i forhold til de statslige vandog Natura2000planer og forholdt dig høringsmæssigt til de kommende planer om bl.a. reduceret grødeskæring og eventuelle randzoner. Vandplanerne, vandhandleplanerne og randzonerne, der er en selvstændig lov, er ikke det samme. Vandplanerne er statslige, mens vandhandleplanerne er kommunale. Og randzonerne er en del af Grøn Vækstlovpakken. Derfor skal du som lodsejer også forholde sig selvstændigt til de kommunale handleplaner, der ikke er en generel udpegning, men selvstændige, kommunale planer. Det kan så godt være, du kan genbruge noget af dit tidligere høringssvar i dit handleplanhøringssvar til kommunen. Men du skal udarbejde et nyt høringssvar og sende det til kommunen. Det er meget svært at sige noget konkret om. I denne høringsfase er det i realiteten kun kommunens prioriteringer, der er i høring. Der er dog ikke nogen, der tør udelukke, at du kan få noget ud af at påpege forkerte målsætninger på vandløb, uhensigtsmæssige åbninger af rørlægninger, deciderede fejl mm igen. Det må være op til den enkelte at vurdere, om man ønsker at bringe disse forhold på banen på nuværende tidspunkt. Ikke orienteringspligtige Kommunerne har ikke pligt til at orientere lodsejerne om, at de har sendt handleplanerne i høring, men kan blot vælge at lægge planerne på kommunens hjemmeside. Derfor er det meget vigtigt, at man selv holder øje med, hvornår kommunen sender planerne i høring. De statslige og kommunale myndigheder udveksler ikke høringssvar. Yderligere spørgsmål kan stilles til: Karen V. Thomasen, Holstebro, Helle Borum, Herning,

8 økonomi Af Linda S. Hede, økonomikonsulent Salg af varer eller ydelser til andre EU-lande? Sælger din virksomhed varer eller ydelser uden moms til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal du sikre dig, at køberen er momsregistreret. Dette gøres ved at verificere køberens momsnummer og dets tilhørende navn og adresse. Hvis du ikke verificerer momsnummeret, hæfter din virksomhed for momsen, og der kan ved forsætlig mangel på verificering af momsnumre straffes med en bøde. Du kan verificere køberens momsnummer og tilhørende navn og adresse via VIES-systemet på TastSelv Erhverv. ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ Når dette er gjort, skal du huske at udskrive din dokumentation for verificeringen. Dokumentationen hæftes sammen med fakturaen. Er det en kunde, du ofte handler med - flere gange pr. måned - kan du nøjes med at verificere momsnummeret med passende mellemrum, dog mindst en gang i kvartalet. Læs mere på vores hjemmeside hflc.dk. Her finder du også linket til den side, hvor verificeringen kan ske. Byg uden bøder! Hvis du hyrer udenlandsk arbejdskraft til at udføre f.eks. bygge- eller havearbejde, skal du bede om dokumentation for, at virksomheden som måske er en enkeltmandsvirksomhed, er anmeldt til Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT). 08 Hvis du ikke kan få denne dokumentation, kan du godt lade arbejdet udføre, men du skal give besked til Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er gået i gang, ellers risikerer du en bøde på kr. Anmeldelsen kan let ske via hjemmesiden: rut-info.arbejdstilsynet.dk. Brug knappen. Giv besked. Reglerne gælder for både privatpersoner og virksomheder. Årsagen til, at RUT-registret er oprettet, er ønsket om, at alle udenlandske virksomheder overholder de danske regler om f.eks. arbejdsmiljø, skatte- og momsforhold.

9 Af Anne-Mette Hougaard, cand.merc.jur Fradrag for tab på garantbeviser, indlån og bankaktier I forbindelse med lukningen af flere sparekasser har der være tab på garantbeviserne. Spørgsmålet er, om der er fradrag for disse tab? Det er der kun, hvis garantbeviset er købt efter 27. januar Tabet kan fradrages som kapitalindkomst, der som hovedregel har en skatteværdi på ca. 32%. Samme regel gælder, hvis man er så uheldig at lide tab på indlån (over ca kr.) i forbindelse med pengeinstituttets konkurs. Pengene skal være sat ind den 27. januar 2010 eller senere. Tabet kan først fradrages i det år, hvor pengeinstituttets konkursbehandling er afsluttet. Det sidste kan tage årevis, og at forsøge at sælge en konkursramt aktie i fri handel er i sagens natur ikke nogen let sag. Hvis du har et pensionsdepot, kan du forsøge at sælge bankaktierne til dette depot. Hvis det konkursramte pengeinstitut er et aktieselskab, vil tabet på bankaktien kun kunne fratrækkes i andre aktieudbytter og realiserede gevinster eller eventuelt i ægtefællens aktieudbytter og gevinster. Anskaffelsestidspunktet og evt. størrelsen af aktiebeholdning pr. 31. december 2005 kan have betydning for, hvordan tabet skal behandles. Tab på aktierne kan først modregnes, når aktierne er solgt, eller når det udstedende selskab opløses. Det betyder, at et tab først kan modregnes i det indkomstår, hvor aktierne sælges eller bortfalder som følge af, at selskabet ophører med at eksistere. En anden mulighed er at få en kollega til at købe aktien for et symbolsk beløb. Få banken til at være behjælpelig med at flytte aktierne i værdi-papirdepotet. Husk, at der skal være dokumentation for betalingen af aktierne via et kontoudtog. 09

10 Af Søren N. sørensen, driftsøkonomikonsulent Ny ansøgningsrunde omkring tilskud til Miljøteknologi 2012 Ifølge NaturErhvervstyrelsen forventes 3. ansøgningsrunde under Landdistriktsprogrammet , med fokus på tilskud til Miljøteknologi i primærsektor, at åbne den 1. juli Ansøgningsfrist for indsendelse af ansøgning vil være den 17. september Hvad kan der søges tilskud til? På nuværende tidspunkt kender vi ikke det nøjagtige indhold af tilskudsmulighederne i 2012-ordningen, men ifølge medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen skønner man, at indsatsområderne vil være de samme som i og 11-ordningerne. Indsatsområderne her var: Reduktion af ammoniak fra husdyrproduktionen Reduktion af pesticidanvendelsen Reduktion af tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring Reduktion af energi- og pesticidforbruget mv. i gartnerisektoren Tilbageholdelse af næringsstoffer fra markerne ("minivådområder") I de 23 ansøgninger, som vi i sommeren 2011 udarbejdede i økonomiafdelingen Heden & Fjorden, blev der givet tilsagn om tilskud til investering i gylleforsuring, luftrensningsanlæg, skraberobotter, skrabeanlæg med wire, radrenser i majs, autostyring og fodermixervogne. Hvordan kan I forberede jer til at få lavet en ansøgning? Sammen med ansøgningen skal der ved investeringer i maskinel og inventar til en værdi på over 300 tkr. vedlægges et tilbud fra minimum to leverandører. Disse tilbud kan med fordel bestilles allerede nu. Vi har her i afdelingen lavet en liste på kunder, som har ønsket at blive kontaktet, når vi har et mere konkret kendskab til ordningen. Ønsker du at blive skrevet op på denne 2012-liste, er du velkommen til at kontakte os, så hører du fra os i starten af juli måned. Hold derfor øje med vores hjemmeside 10 Vi har fået oplyst, at der i ligesom i er afsat 225,8 mio. støttekroner til investering i initiativer, der kan gøre landbrug og fødevareproduktion grønnere og mere effektiv. Når der er nyt og mere konkret om den nye ansøgningsrunde, vil vi vende tilbage med yderligere information. Er der i øvrigt spørgsmål til ansøgningsrunden, kan disse rettes til Søren N. Sørensen på tlf

11 Af Lars Poulsen, driftsøkonomikonsulent Stor interesse for Heden & Fjordens konference om finansiering Godt 70 interesserede landmænd og andre kunder fik på Heden & Fjordens store Finansieringskonference 2012 positive meldinger om den forventede udvikling i økonomien i de kommende år, som de kan arbejde videre med. Kundearrangementet, som fandt sted tirsdag 12. juni hos Heden & Fjorden i Birk, havde fokus på finansiering og dagens otte indlægsholdere var dels fra den finansielle verden, dels fra økonomiske forskningsmiljøer. Indlægsholderne kom med hver deres bud på den fremtidige finansielle situation og forventninger til de fremtidige renteniveauer og udviklingen i økonomien generelt. Af mødet kunne man udlede, at den korte rente vil forblive lav en rum tid endnu, mindst frem til Derudover vil der fortsat være behov for optimering, såvel i selve produktionen som i strategierne for finansiering og indkøb/salg ude i de enkelte produktioner. Nogle af udmeldingerne lød også på, at vi mellem de bedste og de ringeste økonomier i erhvervet vil opleve en større prisdifferentiering i de opkrævede renter af bankerne og på bidragssatserne hos kreditforeningerne. Et af indlæggene præsenterede muligheden for finansiering igennem Landbrugets Finansierings Bank (LFB). Udmeldingen er, at hvis man skal hente anlægsfinansiering gennem denne bank, vil man blive gjort opmærksom på, at der bliver stillet meget store krav til produktion og management. Afslutningsvis fik vi et kig i krystalkuglen, hvori forskere forventer, at et eksportorienteret dansk landbrug og dets følgeindustrier fortsat og i stigende grad skal kunne lukrere på et voksende globalt landbrugs- og fødevaremarked. Indlægsholderne på Finansieringskonferencen 2012 Anders Grosen, professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Michael Stæhr, chefanalytiker, Sydbank Svend Jørgen Jensen, chefstrateg, Finanshuset Demetra Søren Porsbjerg, landbrugskundechef, Nordea Jesper Lyhne, direktør, Landbrugets Finansieringsbank Henrik Zobbe, direktør, FødevareØkonomisk Institut Finansverdenen vil fortsat gerne låne penge ud til dansk landbrug. Men de stiller også større krav om, at der opnås såvel en god rentabilitet som en større selvfinansieringsgrad, i investeringerne. Det kræver en større grad af finansielt beredskab og undertiden vil der være krav, der skal opfyldes i den nuværende produktion, førend man kan ekspandere. Heden & Fjordens team af driftsøkonomer var arrangørerer af Finanskonferencen 2012 og vi giver hermed dagens helt overordnede indtryk videre: Man skal se mulighederne og fokusere på disse de er derude, find dem og udnyt dem

12 kvæg Malene Fogh, kvægbrugskonsulent Ny medarbejder i kvæg Jeg hedder Malene Fogh og jeg er fra den 1. juni 2012 ansat som kvægbrugskonsulent i kvægafdelingen ved Heden & Fjorden i Holstebro. Jeg er født og opvokset i Odense, hvor meget af fritiden blev brugt på den lokale rideskole. I 2005 flyttede jeg til København for at læse til agronom på KVL. Efter 3 år på studiet var jeg 5 måneder ved LRØ i Horsens som volontør. Den 26. maj 2011 blev jeg færdig som agronom efter et veloverstået specialeforsvar omkring kalve. Tiden herefter blev brugt på virksomhedspraktik ved LRØ og Videncentret for Landbrug, samt et kursus i projektstyring med LEAN. Efterfølgende har jeg været ansat i 4 måneder i løntilskudsjob i Varde kommune, hvor jeg lavede miljøtilsyn på landbrugsejendomme. Skal du have kontrol af kommunen og er i tvivl om du overholder lovgivningen, er du velkommen til at kontakte mig for et rådgivningsbesøg, hvor jeg kan gennemgå ejendommen. Når du skal have kontrol af kommunen, er det især vigtigt, at du har styr på følgende: Er dyreholdet større end det godkendte dyrehold? Er der flydelag på gyllen, udfyldt logbog og lavet 10 års beholderkontrol? Er møddingen og markstakken overdækket? Sommeren nærmer sig og dermed også tiden for sommerferie. Kvægafdelingen er dog bemandet hele sommeren så du kan altid få fat i en kvægrådgiver. Ring gerne på for at blive stillet om til en ledig rådgiver i afdelingen. God sommer

13 Store Kartoffeldag Torsdag den 2. august kl afholdes der Kartoffeldag i det midt- og vestjyske I år er maskinstationen I/S Hjortlund ved Billund vært for arrangementet, hvor kartoffelavlere og andre interesserede inviteres på en rundtur i Jysk Landbrugsrådgivnings forsøgsareal beliggende Grenevej 9, 7190 Billund. Seks poster er fordelt på marken med præsentation af bl.a. sorter af spisekartofler og stivelseskartofler, maskiner og bekæmpelsesmidler til skadedyr, ukrudt og skimmel. Program: Kl Kl Kl Der serveres boller, kaffe/te Rundtur til maskin- og forsøgsposter Frokost hvor der serveres frikadeller, kartoffelsalat, øl og vand/kaffe Arrangører: Byggeri og Teknik Lemvigegnens Landboforening Vestjysk Landboforening Jysk Landbrugsrådgivning Heden & Fjorden Der er fokus på følgende emner: Demonstration af aktuelle forsøg og maskiner til kartoffeldyrkning Bejdsning eller sprøjtning af cikader? Grubning og hvad får man ud af at løsne jorden under kartoflerne? Præsentation af maskintyper Ukrudtsbekæmpelse - er der nye muligheder for kemisk ukrudtsbekæmpelse? - er der nye muligheder for mekanisk ukrudtsbekæmpelse? - Demonstration af typer Gødskning af kartofler er der potentiale for en bedre udnyttelse? Sortsdemonstration i forsøgsmarken Der vil kun være én rundvisning, så man opfordres til at deltage fra dagens start. I løbet af dagen serveres frisk frugt og kildevand. Arrangementet er gratis og alle er velkomne

14 Arrange foreninger Præstbjerg Naturcenter Tirsdag den 17. juli kl Vi mødes i Præstbjerg Naturcenter og går en tur. Kl er grillen klar. Tag selv kød, bestik og drikkevarer med. Bestyrelsen sørger for salat. Tilmelding: Senest torsdag den 12. juli til Bent Mortensen tlf Hedeboernes seniorklub Ben og bowling Tirsdag den 14. august kl Vi mødes på Hafavej 10 og hygger os over en kop kaffe. Kl bowler vi og herefter spiser vi aftensmad. Menu: Ben, salatbar og softice. Pris mad: 153,- kr. pr. person Pris bowl og sko: 40,- kr. pr. person Tilmelding: senest torsdag den 9. august til Anne-Lise Bak tlf Hedeboernes seniorklub Besøg på Ruskjærholm Onsdag den 15. august Vi kører i egne biler til Anna og Hans Bachs gård Ruskjærholm, Ruskjærvej 19, 7441 Bording hvor vi mødes kl Henning Busk fra Kræftens Bekæmpelse vil gerne vise rundt og fortælle om stedet, samt lave kaffe til os. Bestyrelsen tager brød med. Ingen tilmelding. Pris: 50,- kr. pr. person Ikast-Bordingegnens seniorklub Søndagsudflugt til Mønsted og Viborg den 5. august Vi kører i bus til Mønsted Kalkgruber. Her tager vi toget med guide rundt i gruberne. Derefter går turen videre til Dalsgaard Antik i Dommerby ved Skive. Her er der virkelig meget interessant at kigge på, og vi spiser frokost her, inden vi kører videre til Viborg. Her skal vi bl.a. besøge Søndermarkskirken, hvor Hærvejstæppet er udstillet. Herfra parkerer vi bussen ved Domkirken. Vi bruger resten af eftermiddagen i dette skønne område og drikker kaffe i Det gamle Apothek, inden turen går hjemad igen sidst på eftermiddagen. Tag gerne en ven eller to med. Tilmelding: Senest fredag den 27. juli til Aase Poulsen, tlf mail: eller Birthe Christensen, tlf , mail: 14 Familieudvalget i Familielandbruget VEST-jylland Arrange

15 menter Dyrskue i Aulum Lørdag den 11.august En festlig dag, hvor land og by mødes. De bedste dyr fremvises og dyster om de mange ærespræmier. En lang række udstillere af maskiner og andre tilbud er på pladsen. I det store telt vises en lang række faglige udstillinger. Der er et stort program for hele dagen med underholdning og masser af festlige indslag. En spændende dag for hele familien. Tilmelding: Er du interesseret i at udstille dyr på dyrskuet i Aulum, så kontakt kvægafdelingen på tlf senest tirsdag den17. juli Velkommen til en spændende Dyrskuedag i Aulum Glimt fra sidste års dyrskue menter 15

16 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. juli august 1. juli indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2011 for bogførings- og regnskabspligtige personer og deres eventelle ægtefæller (udvidet selvangivelse) 1. juli indsendelse af selvangivelse for selskaber med kalenderårsregnskab 1. juli klage til vurderingsankenævnet over ejendomsvurderingen pr. 1. oktober juli Indbetaling til FerieKonto, A-skat og AM-bidrag for juni måned juli indbetaling af lønsumsafgift for juni måned 2012 og 2. kvartal juli Indbetaling af B-skat (6. rate af 10) 31. juli Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 28. februar juli indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. januar 2012 samt udløb pr. 28. februar 2012 og udløb pr. 31. marts august Indbetaling til ATP 10. august Indberetning af A-skat og AM-bidrag for juli måned august Slutafregning for lønsumsafgift 17. august Momsangivelse og indbetaling af moms for 2. kvartal august Momsangivelse og indbetaling af moms for juni måned august Indbetaling af lønsumsafgift for juli måned august Indbetaling af B-skat (7. rate af 10) 27. august Angivelse og indbetaling af moms for juli måned august Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. marts 2012 Restskat for indkomståret 2011 vil renteberegning fra 2. juli 2012 til og med betalingsdag bliver beregnet med et fast tillæg bestående af markedsrenten + 4 % svarende til cirka 5,4 % Nå i mål med rådgivningscenter Heden&Fjorden... jordens bedste rådgivning Mød os på Landsskuet den juli lige ved Hal Q Redaktionen er afsluttet den 14. juni Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

Sommerkartoffeldag 4. august side 13

Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Juli 2011 Nr. 07 Byd sommeren velkommen side 03 Heden & Fjorden på Christiansborg side 04 Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø...................................... 04

Læs mere

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013 Sendt pr. mail - jf. mailliste 19. december 2013 Referat fra mødet i Grønt Forum - Landbrug, den 4. december 2013 Deltagere: Fra landbruget: Svend Bodholt Nielsen, Familielandbruget VEST-Jylland, Helle

Læs mere

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Deltagere: Fra landbruget: Helle Borum, Heden & Fjorden;

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Konference for kommende landmænd side 7

Konference for kommende landmænd side 7 januar 2015 Nr. 1 en tur i rutsjebanen side 3 møder og kurser om summax side 5 Konference for kommende landmænd side 7 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret

Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret Dagens program Ansøgningsrunden 2010 Opsamling og erfaringer fra ansøgningsrunden Ansøgningsrunden 2011 Titel 2 Tilskudsordningens Indsatsområder Ammoniak

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Krydsoverensstemmelse nede på jorden

Krydsoverensstemmelse nede på jorden Krydsoverensstemmelse nede på jorden Svinekongressen Herning d. 26. oktober 2011. Ved konsulent, cand. jur, Rasmus Klim Christensen Disposition Krydsoverensstemmelse som begreb Kontrol med krydsoverensstemmelse

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Kvæg Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Tid og sted 17.-21. marts og 3. juni 2003 på AgroForum Koldkærgård Modul 2: 1.-3. september og 2. oktober 2003 på AgroForum

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 juli 2015 Nr. 7 Sæt tal på usikkerheden side 03 Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Årsregnskab. for. Familielandbruget VEST-Jylland

Årsregnskab. for. Familielandbruget VEST-Jylland Årsregnskab for Familielandbruget VEST-Jylland 1. januar - 31. december 2015 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Familielandbruget VEST-Jylland. Vi anser den

Læs mere

Se mailliste 17. juni 2015 Referat af møde i Grønt Forum, torsdag den 4. juni 2015

Se mailliste 17. juni 2015 Referat af møde i Grønt Forum, torsdag den 4. juni 2015 Se mailliste 17. juni 2015 Referat af møde i Grønt Forum, torsdag den 4. juni 2015 Fra landbruget: Lars Mathiassen, Jysk Landbrug; Per Vinther, Jysk Landbrugsrådgivning; Dannie Feldbak, Herning-Ikast Landboforening;

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Grundværdien for landbrugsejendomme side 05

Grundværdien for landbrugsejendomme side 05 marts 2013 Nr. 03 Årsmøde økonomi & regnskab 6. marts side 02 Grundværdien for landbrugsejendomme side 05 enkeltbetaling 2013 side 06 ÅRSMØDE REGNSKAB & ØKONOMI ONSDAG DEN 6. MARTS KL. 19.00 I AULUM FRITIDSCENTER

Læs mere

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum?

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? Fin guide til høns Regelsæt Maedi-Visna/CAE Nye

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Onsdag den 7. marts 2012 kl Lokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Onsdag den 7. marts 2012 kl Lokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard 21-03-2012 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Onsdag den 7. marts 2012 kl. 15.00 Lokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og

Læs mere

HVAD SKAL DU LAVE I SUNDHEDSUGEN?? SIDSTE TILMELDING TIL AKTIVITETERNE ER 21. MARTS!

HVAD SKAL DU LAVE I SUNDHEDSUGEN?? SIDSTE TILMELDING TIL AKTIVITETERNE ER 21. MARTS! HVAD SKAL DU LAVE I SUNDHEDSUGEN?? SIDSTE TILMELDING TIL AKTIVITETERNE ER 21. MARTS! KONTAKTOPLYSNINGER PÅ ARBEJDSGRUPPEN: SOLVEIG ØSTERBY LARSEN 21 79 09 47 CLAUS SKYTTE MADSEN 51 71 55 24 RANDI HØJ

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde 30.-31. oktober 2014 Aalborg Kongres & Kultur Center Program Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde PROGRAM Torsdag den 30. oktober Tid til forandring! Så er det igen tid til to dage med fokus på en fjernvarmebranche

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. 1 Borgmester Peter Sørensen (S), tale ved Dyrskuet i Horsens 14. juni 2013 Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. Det er en meget stor glæde for mig at

Læs mere

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 21. maj Farm Festival SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 24. maj Sommerudflugt 28. juni Aftenudflugt 31. august Cirkusrevyen 2. september Anders Agger 19. september Inger Støjberg 3. november Henrik Stubkjær 22.

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Guideline til Natura 2000 planerne

Guideline til Natura 2000 planerne Guideline til Natura 2000 planerne Gennemgang af guideline Hvorfor interessere sig for Natura 2000 planerne? Gennemgang af centrale elementer i guideline Målsætninger Indsatsprogram Vejen ind til de rigtige

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 februar 2015 Nr. 2 Nytårshilsen fra formanden side 03 overdragelse af betalingsrettigheder side 04 udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 Indholdsfortegnelse Nytårshilsen... 03 Økonomi...

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Årsregnskab. for. Familielandbruget VEST-Jylland

Årsregnskab. for. Familielandbruget VEST-Jylland Årsregnskab for Familielandbruget VEST-Jylland I. januar 31. december 2016 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Familielandbruget VEST-Jylland. Vi anser den valgte

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad August 2015 Regionens Elektronisk nyhedsblad Sommerferien er slut, og rundt om i foreningerne gøres klar til opstart af ny dansesæson. Regionernes Webmastere har haft ekstra travlt i ferien. Landsforeningen

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Aarhus 2014. Dansk ktionærforening 3. JUNI KL. 11.30-19.00 PROGRAM DANSK AKTIONÆRFORENING PRÆSENTERER:

Aarhus 2014. Dansk ktionærforening 3. JUNI KL. 11.30-19.00 PROGRAM DANSK AKTIONÆRFORENING PRÆSENTERER: DANSK AKTIONÆRFORENING PRÆSENTERER: Dansk ktionærforening Aarhus 2014 Foto: Copyright OW Bunker A/S 3. JUNI KL. 11.30-19.00 PROGRAM Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Vandområdeplanerne (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12

Vandområdeplanerne (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12 Vandområdeplanerne 2015-2021 (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12 Foreløbig vejledning til høringssvar. Afgiv høringssvar Det har en effekt at afgive høringssvar, det har de tidligere

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 Nørresundby, Lok. 157 og 158 Deltagere Christen Dam Larsen, Herning Karsten Filsø, Holstebro

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Vi har den modtaget ansøgning om udstykning af ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1.

Vi har den modtaget ansøgning om udstykning af ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1. Hyldegaard landinspektører Frederiksborgvej 42 LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 4a mfl., Lillerød By Lillerød, Hvidesten Landzonetilladelse til udstykning til 2 ejendomme. Vi har den modtaget ansøgning om

Læs mere

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

FlexNyt. Nyt faktaark. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 14, 2016

FlexNyt. Nyt faktaark. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 14, 2016 FlexNyt Indhold Mark Nyt faktaark Kvieopdræt skal huske årlige blodprøver for salmonella Planlæg afgræsningen Salmonellaregler for kvæg ved dyrskuer Meld en meningsløs regel Kødkvægets dag er flyttet i

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere