giv arbejdsglæden et tjek side 03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "giv arbejdsglæden et tjek side 03"

Transkript

1 juli 2012 Nr. 07 giv arbejdsglæden et tjek side 03 nyt om randzoner side 04 Store kartoffeldag den 2. august side 13

2 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø Plante&Miljø Økonomi Kvæg Store Kartoffeldag Arr. foreninger Aulum Dyrskue Moms- og Skattekalender Kontakt 02 Heden & Fjorden Birk Nupark Tlf Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm Tlf Mobil LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf og Allan Bach tlf Vikar- og hjemmeservice Midt-Vest Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf Svinerådgivning Vest Birk Tlf Foto: Jens Tønnesen m.fl.

3 arbejdsmiljø Af Jacob Hvalkof, økonomikonsulent Giv arbejdsglæden et tjek Arbejdsglæden i det danske erhvervsliv er helt i bund. Faktisk er det den laveste i ti år. Det dokumenterer en nyligt offentliggjort rapport fra Ennova. En del af forklaringen på den kedelige rekord tilskrives naturligvis den globale krise, som satte ind i 2008, og den utryghed, der er fulgt med i forhold til økonomi og sikkerhed i ansættelsen. Men med den lave arbejdsglæde falder ønsket om at blive i jobbet også. Grundet krisen er især mænd lige nu dog utilbøjelige til at søge nye udfordringer. Som virksomhedsejer er der derfor ekstra god grund til at gå arbejdsglæden efter i sømmene. Personaleomsætningen vil nemlig stige markant, når krisen slipper sit tag. Så hvad skal der til, for at arbejdspladsen er attraktiv? Hvordan sættes der fokus på noget så diffust som arbejdsglæde? Hvordan sikrer man sig, at de bedste medarbejdere bliver i folden? Undersøgelser viser, at virksomheder med glade ansatte klarer sig op til dobbelt så godt på bundlinjen. De tre største kilder til manglende arbejdsglæde er travlhed, brok og mangel på ros og anerkendelse. Her kommer et par forslag til, hvad du kan ændre allerede i dag: Ros og anerkend dine ansatte og kolleger. Brug et ekstra minut på at uddybe, hvorfor du er tilfreds med indsatsen. Fokusér på de ting, der lykkes. Har I nået fem ting på dagens 10-punktsliste, så fokusér på de fem ting, I har nået. Engagér dig og vær opmærksom. Lyt til din medarbejder og kollega. Forståelse og indsigt giver synergi og tryghed - og dermed et godt fundament for forandring og udvikling. Tiden er derfor godt givet ud. Arbejdsglæde afhænger af, at man føler, man er med til at skabe resultater, at man gør en forskel, og den afhænger af, hvordan relationerne på arbejdspladsen er. Arbejdsglæde kommer med andre ord ikke af sig selv en dag, hvor der er lidt luft i programmet. Det kræver koncentreret opmærksomhed, fra både ledere og medarbejdere. Med ønsket om en arbejdsglad og god sommer 03

4 plante &miljø Af Karen Thomasen, miljøkonsulent og Helle Borum, miljøkonsulent Nyt om 10 m randzoner 04 Der foregår en livlig debat mellem Mette Gjerskov, kommuner, Landbrug og Fødevarer med hensyn til randzoner langs vandløb. Der kan således stadigvæk ske ændringer frem til den 1. september, hvor randzonerne efter planen træder i kraft. Dette er derfor en status på nuværende viden: Randzonerne træder i kraft den 1. september 2012 Bredden bliver på maks. 10 m og afgøres først endeligt, når kortlægningen er færdig. I alt skal der udlægges ca ha randzoner. Der er udarbejdet et foreløbigt kort, hvor der er markeret, hvilke vandløb og søer, der er omfattet af reglerne. Du kan finde et link på vores hjemmeside Kortet er kun vejledende, så det er lovens bogstaver, som tæller. I loven er det angivet, at det gælder for alle åbne vandløb, undtaget vandløb langs skov, have, park og ikke-målsatte vandløb i marskområder. Det betyder, at selvom vandløb ikke er markeret på kortet, er det ikke sikkert, at vandløbet er fritaget for randzoner. Ligeledes kan det blive nødvendigt at udlægge randzoner langs grøfter, som ikke er reelle vandløb. Hvorvidt et vandløb er en skelgrøft eller et reelt åbent vandløb, vurderes ud fra om den er jævnlig vandførende eller kun har vand i få måneder om året. Kommunen er vandløbsmyndighed og skal kunne svare på, om vandløbet/grøften er et åbent vandløb eller ej. Bemærk, at kun vandløb, som er angivet på det vejledende kort, kan modtage kompensation. Derfor kan det blive nødvendigt at indberette vandløb, som ikke er med på kortet pga. en fejl. Der påtænkes en høringsperiode, hvor det er muligt at indmelde fejl i kortlægningen til NaturErhvervstyrelsen. Høringen skal foregå i umiddelbar forlængelse af lovens ikrafttræden den 1. september 2012 og forventes at vare i maksimalt en måned. Da kortgrundlaget ikke er endeligt på plads, har ministeren meldt ud, at landmænd ikke straffes for fejl ift. randzonerne frem til den 31. august 2013 med mindre der er tale om groft forsæt. Landmænd kompenseres med 2100 kroner/ ha for såkaldte omdriftsarealer og 1200 kr./ ha for permanente græsarealer.

5 Der er maks. krav om, at 5% af ejendommens samlede areal kan udlægges som randzoner. Der bliver derfor mulighed for at søge om nedsættelse af randzonearealet, hvis der er mange vandløb på ejendommen. Der er pt. ikke udmeldt en dato for indmeldelse af nedskrivning af randzonearealet. Hvis du som lodsejer mener, at dine arealer kan minde om marsklignende* arealer, kan du overveje at indmelde det til NaturErhvervstyrelsen, som skal afgøre hvilke områder, der undtages fra randzonekravet. En hurtig udmelding kan måske gøre dem opmærksom på arealer, som ellers ikke var blevet udpeget. Vi har spurgt kommunen, om de har fået en vejledning til, hvad marsklignende arealer betyder men det har de ikke. Vi har lagt en brevskabelon på vores hjemmeside til brug ved henvendelsen til NaturErhvervstyrelsen vedr. markslignende områder. Vi har desuden lagt brevskabelon på siden til kommunen, hvis du mener, at et vandløb, der er udpeget på kortet, ikke er omfattet af reglerne, idet det ikke er et åbent vandløb. Alternativt kan du vente til høringsportalen åbnes efter sommerferien, når diverse fejl på kortet forhåbentligt er blevet rettet. Hvis du indsender ovennævnte breve, skal de evt. tilrettes, og kortmateriale skal vedhæftes, så der ikke er tvivl om, hvilke vandløb, du kommenterer. I det hele taget er der mange uafklarede spørgsmål, bl.a. også hvilken rolle kommunen får i vurdering og udpegning af vandløbene. * Mange tætliggende grøfter, der afvander til samme afvandingssystem. Flade arealer, hvor risikoen for erosion og dermed fosforafstrømning er minimal. Store arealer, der bliver uanvendelige, hvis der skal udlægges 10 m bræmmer. 05

6 Høring over kommunernes forslag til handleplaner vedrørende Natura2000- og vandplaner Den 7. og 22. december 2011 offentliggjorde Naturstyrelsen henholdsvis Natura2000- og vandplaner. Kommunerne har herefter pligt til at vedtage forslag til kommunale handleplaner, som efterfølgende skal sendes i offentlig høring med en 8-ugers høringsfrist som minimum. Frist for vedtagelse af kommunale handleplaner De kommunale forslag til handleplaner skal være vedtaget senest 6 måneder efter offentliggørelsen af de statslige vandplaner, det vil sige, senest den 7. og 22. juni Denne dato er den seneste frist for kommunernes vedtagelse af forslag til handleplaner. Hvis en kommune har mulighed for det, kan offentliggørelsen af et forslag til handleplan godt ske tidligere. Offentlig høring over forslag til handleplaner Høringsfristen på de 8 uger løber fra offentliggørelsen af den enkelte kommunes forslag til handleplan og ikke fra den 7. eller 22. juni Som lodsejer skal du altså holde øje med, hvornår den kommune, hvori ens ejendom ligger, offentliggør sit forslag til handleplan. Når offentliggørelsen er sket, har du maksimalt 8 uger til at fremkomme med eventuelle indsigelser eller bemærkninger. Overholdes denne frist ikke, har du ikke mulighed for at fremsætte indsigelser m.v. Indsigelse imod forslag til handleplaner Hvis du agter at fremkomme med bemærkninger til et forslag til en kommunal handleplan, er du altså nødt til jævnligt at kontrollere kommunens hjemmeside, så du ikke får overskredet høringsfristen. 06

7 Skal jeg skrive høringsvar eller ej? Får jeg noget ud af at skrive høringssvar igen? Som lodsejer har du måske allerede lavet et høringssvar i forhold til de statslige vandog Natura2000planer og forholdt dig høringsmæssigt til de kommende planer om bl.a. reduceret grødeskæring og eventuelle randzoner. Vandplanerne, vandhandleplanerne og randzonerne, der er en selvstændig lov, er ikke det samme. Vandplanerne er statslige, mens vandhandleplanerne er kommunale. Og randzonerne er en del af Grøn Vækstlovpakken. Derfor skal du som lodsejer også forholde sig selvstændigt til de kommunale handleplaner, der ikke er en generel udpegning, men selvstændige, kommunale planer. Det kan så godt være, du kan genbruge noget af dit tidligere høringssvar i dit handleplanhøringssvar til kommunen. Men du skal udarbejde et nyt høringssvar og sende det til kommunen. Det er meget svært at sige noget konkret om. I denne høringsfase er det i realiteten kun kommunens prioriteringer, der er i høring. Der er dog ikke nogen, der tør udelukke, at du kan få noget ud af at påpege forkerte målsætninger på vandløb, uhensigtsmæssige åbninger af rørlægninger, deciderede fejl mm igen. Det må være op til den enkelte at vurdere, om man ønsker at bringe disse forhold på banen på nuværende tidspunkt. Ikke orienteringspligtige Kommunerne har ikke pligt til at orientere lodsejerne om, at de har sendt handleplanerne i høring, men kan blot vælge at lægge planerne på kommunens hjemmeside. Derfor er det meget vigtigt, at man selv holder øje med, hvornår kommunen sender planerne i høring. De statslige og kommunale myndigheder udveksler ikke høringssvar. Yderligere spørgsmål kan stilles til: Karen V. Thomasen, Holstebro, Helle Borum, Herning,

8 økonomi Af Linda S. Hede, økonomikonsulent Salg af varer eller ydelser til andre EU-lande? Sælger din virksomhed varer eller ydelser uden moms til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal du sikre dig, at køberen er momsregistreret. Dette gøres ved at verificere køberens momsnummer og dets tilhørende navn og adresse. Hvis du ikke verificerer momsnummeret, hæfter din virksomhed for momsen, og der kan ved forsætlig mangel på verificering af momsnumre straffes med en bøde. Du kan verificere køberens momsnummer og tilhørende navn og adresse via VIES-systemet på TastSelv Erhverv. ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ Når dette er gjort, skal du huske at udskrive din dokumentation for verificeringen. Dokumentationen hæftes sammen med fakturaen. Er det en kunde, du ofte handler med - flere gange pr. måned - kan du nøjes med at verificere momsnummeret med passende mellemrum, dog mindst en gang i kvartalet. Læs mere på vores hjemmeside hflc.dk. Her finder du også linket til den side, hvor verificeringen kan ske. Byg uden bøder! Hvis du hyrer udenlandsk arbejdskraft til at udføre f.eks. bygge- eller havearbejde, skal du bede om dokumentation for, at virksomheden som måske er en enkeltmandsvirksomhed, er anmeldt til Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT). 08 Hvis du ikke kan få denne dokumentation, kan du godt lade arbejdet udføre, men du skal give besked til Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er gået i gang, ellers risikerer du en bøde på kr. Anmeldelsen kan let ske via hjemmesiden: rut-info.arbejdstilsynet.dk. Brug knappen. Giv besked. Reglerne gælder for både privatpersoner og virksomheder. Årsagen til, at RUT-registret er oprettet, er ønsket om, at alle udenlandske virksomheder overholder de danske regler om f.eks. arbejdsmiljø, skatte- og momsforhold.

9 Af Anne-Mette Hougaard, cand.merc.jur Fradrag for tab på garantbeviser, indlån og bankaktier I forbindelse med lukningen af flere sparekasser har der være tab på garantbeviserne. Spørgsmålet er, om der er fradrag for disse tab? Det er der kun, hvis garantbeviset er købt efter 27. januar Tabet kan fradrages som kapitalindkomst, der som hovedregel har en skatteværdi på ca. 32%. Samme regel gælder, hvis man er så uheldig at lide tab på indlån (over ca kr.) i forbindelse med pengeinstituttets konkurs. Pengene skal være sat ind den 27. januar 2010 eller senere. Tabet kan først fradrages i det år, hvor pengeinstituttets konkursbehandling er afsluttet. Det sidste kan tage årevis, og at forsøge at sælge en konkursramt aktie i fri handel er i sagens natur ikke nogen let sag. Hvis du har et pensionsdepot, kan du forsøge at sælge bankaktierne til dette depot. Hvis det konkursramte pengeinstitut er et aktieselskab, vil tabet på bankaktien kun kunne fratrækkes i andre aktieudbytter og realiserede gevinster eller eventuelt i ægtefællens aktieudbytter og gevinster. Anskaffelsestidspunktet og evt. størrelsen af aktiebeholdning pr. 31. december 2005 kan have betydning for, hvordan tabet skal behandles. Tab på aktierne kan først modregnes, når aktierne er solgt, eller når det udstedende selskab opløses. Det betyder, at et tab først kan modregnes i det indkomstår, hvor aktierne sælges eller bortfalder som følge af, at selskabet ophører med at eksistere. En anden mulighed er at få en kollega til at købe aktien for et symbolsk beløb. Få banken til at være behjælpelig med at flytte aktierne i værdi-papirdepotet. Husk, at der skal være dokumentation for betalingen af aktierne via et kontoudtog. 09

10 Af Søren N. sørensen, driftsøkonomikonsulent Ny ansøgningsrunde omkring tilskud til Miljøteknologi 2012 Ifølge NaturErhvervstyrelsen forventes 3. ansøgningsrunde under Landdistriktsprogrammet , med fokus på tilskud til Miljøteknologi i primærsektor, at åbne den 1. juli Ansøgningsfrist for indsendelse af ansøgning vil være den 17. september Hvad kan der søges tilskud til? På nuværende tidspunkt kender vi ikke det nøjagtige indhold af tilskudsmulighederne i 2012-ordningen, men ifølge medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen skønner man, at indsatsområderne vil være de samme som i og 11-ordningerne. Indsatsområderne her var: Reduktion af ammoniak fra husdyrproduktionen Reduktion af pesticidanvendelsen Reduktion af tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring Reduktion af energi- og pesticidforbruget mv. i gartnerisektoren Tilbageholdelse af næringsstoffer fra markerne ("minivådområder") I de 23 ansøgninger, som vi i sommeren 2011 udarbejdede i økonomiafdelingen Heden & Fjorden, blev der givet tilsagn om tilskud til investering i gylleforsuring, luftrensningsanlæg, skraberobotter, skrabeanlæg med wire, radrenser i majs, autostyring og fodermixervogne. Hvordan kan I forberede jer til at få lavet en ansøgning? Sammen med ansøgningen skal der ved investeringer i maskinel og inventar til en værdi på over 300 tkr. vedlægges et tilbud fra minimum to leverandører. Disse tilbud kan med fordel bestilles allerede nu. Vi har her i afdelingen lavet en liste på kunder, som har ønsket at blive kontaktet, når vi har et mere konkret kendskab til ordningen. Ønsker du at blive skrevet op på denne 2012-liste, er du velkommen til at kontakte os, så hører du fra os i starten af juli måned. Hold derfor øje med vores hjemmeside 10 Vi har fået oplyst, at der i ligesom i er afsat 225,8 mio. støttekroner til investering i initiativer, der kan gøre landbrug og fødevareproduktion grønnere og mere effektiv. Når der er nyt og mere konkret om den nye ansøgningsrunde, vil vi vende tilbage med yderligere information. Er der i øvrigt spørgsmål til ansøgningsrunden, kan disse rettes til Søren N. Sørensen på tlf

11 Af Lars Poulsen, driftsøkonomikonsulent Stor interesse for Heden & Fjordens konference om finansiering Godt 70 interesserede landmænd og andre kunder fik på Heden & Fjordens store Finansieringskonference 2012 positive meldinger om den forventede udvikling i økonomien i de kommende år, som de kan arbejde videre med. Kundearrangementet, som fandt sted tirsdag 12. juni hos Heden & Fjorden i Birk, havde fokus på finansiering og dagens otte indlægsholdere var dels fra den finansielle verden, dels fra økonomiske forskningsmiljøer. Indlægsholderne kom med hver deres bud på den fremtidige finansielle situation og forventninger til de fremtidige renteniveauer og udviklingen i økonomien generelt. Af mødet kunne man udlede, at den korte rente vil forblive lav en rum tid endnu, mindst frem til Derudover vil der fortsat være behov for optimering, såvel i selve produktionen som i strategierne for finansiering og indkøb/salg ude i de enkelte produktioner. Nogle af udmeldingerne lød også på, at vi mellem de bedste og de ringeste økonomier i erhvervet vil opleve en større prisdifferentiering i de opkrævede renter af bankerne og på bidragssatserne hos kreditforeningerne. Et af indlæggene præsenterede muligheden for finansiering igennem Landbrugets Finansierings Bank (LFB). Udmeldingen er, at hvis man skal hente anlægsfinansiering gennem denne bank, vil man blive gjort opmærksom på, at der bliver stillet meget store krav til produktion og management. Afslutningsvis fik vi et kig i krystalkuglen, hvori forskere forventer, at et eksportorienteret dansk landbrug og dets følgeindustrier fortsat og i stigende grad skal kunne lukrere på et voksende globalt landbrugs- og fødevaremarked. Indlægsholderne på Finansieringskonferencen 2012 Anders Grosen, professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Michael Stæhr, chefanalytiker, Sydbank Svend Jørgen Jensen, chefstrateg, Finanshuset Demetra Søren Porsbjerg, landbrugskundechef, Nordea Jesper Lyhne, direktør, Landbrugets Finansieringsbank Henrik Zobbe, direktør, FødevareØkonomisk Institut Finansverdenen vil fortsat gerne låne penge ud til dansk landbrug. Men de stiller også større krav om, at der opnås såvel en god rentabilitet som en større selvfinansieringsgrad, i investeringerne. Det kræver en større grad af finansielt beredskab og undertiden vil der være krav, der skal opfyldes i den nuværende produktion, førend man kan ekspandere. Heden & Fjordens team af driftsøkonomer var arrangørerer af Finanskonferencen 2012 og vi giver hermed dagens helt overordnede indtryk videre: Man skal se mulighederne og fokusere på disse de er derude, find dem og udnyt dem

12 kvæg Malene Fogh, kvægbrugskonsulent Ny medarbejder i kvæg Jeg hedder Malene Fogh og jeg er fra den 1. juni 2012 ansat som kvægbrugskonsulent i kvægafdelingen ved Heden & Fjorden i Holstebro. Jeg er født og opvokset i Odense, hvor meget af fritiden blev brugt på den lokale rideskole. I 2005 flyttede jeg til København for at læse til agronom på KVL. Efter 3 år på studiet var jeg 5 måneder ved LRØ i Horsens som volontør. Den 26. maj 2011 blev jeg færdig som agronom efter et veloverstået specialeforsvar omkring kalve. Tiden herefter blev brugt på virksomhedspraktik ved LRØ og Videncentret for Landbrug, samt et kursus i projektstyring med LEAN. Efterfølgende har jeg været ansat i 4 måneder i løntilskudsjob i Varde kommune, hvor jeg lavede miljøtilsyn på landbrugsejendomme. Skal du have kontrol af kommunen og er i tvivl om du overholder lovgivningen, er du velkommen til at kontakte mig for et rådgivningsbesøg, hvor jeg kan gennemgå ejendommen. Når du skal have kontrol af kommunen, er det især vigtigt, at du har styr på følgende: Er dyreholdet større end det godkendte dyrehold? Er der flydelag på gyllen, udfyldt logbog og lavet 10 års beholderkontrol? Er møddingen og markstakken overdækket? Sommeren nærmer sig og dermed også tiden for sommerferie. Kvægafdelingen er dog bemandet hele sommeren så du kan altid få fat i en kvægrådgiver. Ring gerne på for at blive stillet om til en ledig rådgiver i afdelingen. God sommer

13 Store Kartoffeldag Torsdag den 2. august kl afholdes der Kartoffeldag i det midt- og vestjyske I år er maskinstationen I/S Hjortlund ved Billund vært for arrangementet, hvor kartoffelavlere og andre interesserede inviteres på en rundtur i Jysk Landbrugsrådgivnings forsøgsareal beliggende Grenevej 9, 7190 Billund. Seks poster er fordelt på marken med præsentation af bl.a. sorter af spisekartofler og stivelseskartofler, maskiner og bekæmpelsesmidler til skadedyr, ukrudt og skimmel. Program: Kl Kl Kl Der serveres boller, kaffe/te Rundtur til maskin- og forsøgsposter Frokost hvor der serveres frikadeller, kartoffelsalat, øl og vand/kaffe Arrangører: Byggeri og Teknik Lemvigegnens Landboforening Vestjysk Landboforening Jysk Landbrugsrådgivning Heden & Fjorden Der er fokus på følgende emner: Demonstration af aktuelle forsøg og maskiner til kartoffeldyrkning Bejdsning eller sprøjtning af cikader? Grubning og hvad får man ud af at løsne jorden under kartoflerne? Præsentation af maskintyper Ukrudtsbekæmpelse - er der nye muligheder for kemisk ukrudtsbekæmpelse? - er der nye muligheder for mekanisk ukrudtsbekæmpelse? - Demonstration af typer Gødskning af kartofler er der potentiale for en bedre udnyttelse? Sortsdemonstration i forsøgsmarken Der vil kun være én rundvisning, så man opfordres til at deltage fra dagens start. I løbet af dagen serveres frisk frugt og kildevand. Arrangementet er gratis og alle er velkomne

14 Arrange foreninger Præstbjerg Naturcenter Tirsdag den 17. juli kl Vi mødes i Præstbjerg Naturcenter og går en tur. Kl er grillen klar. Tag selv kød, bestik og drikkevarer med. Bestyrelsen sørger for salat. Tilmelding: Senest torsdag den 12. juli til Bent Mortensen tlf Hedeboernes seniorklub Ben og bowling Tirsdag den 14. august kl Vi mødes på Hafavej 10 og hygger os over en kop kaffe. Kl bowler vi og herefter spiser vi aftensmad. Menu: Ben, salatbar og softice. Pris mad: 153,- kr. pr. person Pris bowl og sko: 40,- kr. pr. person Tilmelding: senest torsdag den 9. august til Anne-Lise Bak tlf Hedeboernes seniorklub Besøg på Ruskjærholm Onsdag den 15. august Vi kører i egne biler til Anna og Hans Bachs gård Ruskjærholm, Ruskjærvej 19, 7441 Bording hvor vi mødes kl Henning Busk fra Kræftens Bekæmpelse vil gerne vise rundt og fortælle om stedet, samt lave kaffe til os. Bestyrelsen tager brød med. Ingen tilmelding. Pris: 50,- kr. pr. person Ikast-Bordingegnens seniorklub Søndagsudflugt til Mønsted og Viborg den 5. august Vi kører i bus til Mønsted Kalkgruber. Her tager vi toget med guide rundt i gruberne. Derefter går turen videre til Dalsgaard Antik i Dommerby ved Skive. Her er der virkelig meget interessant at kigge på, og vi spiser frokost her, inden vi kører videre til Viborg. Her skal vi bl.a. besøge Søndermarkskirken, hvor Hærvejstæppet er udstillet. Herfra parkerer vi bussen ved Domkirken. Vi bruger resten af eftermiddagen i dette skønne område og drikker kaffe i Det gamle Apothek, inden turen går hjemad igen sidst på eftermiddagen. Tag gerne en ven eller to med. Tilmelding: Senest fredag den 27. juli til Aase Poulsen, tlf mail: eller Birthe Christensen, tlf , mail: 14 Familieudvalget i Familielandbruget VEST-jylland Arrange

15 menter Dyrskue i Aulum Lørdag den 11.august En festlig dag, hvor land og by mødes. De bedste dyr fremvises og dyster om de mange ærespræmier. En lang række udstillere af maskiner og andre tilbud er på pladsen. I det store telt vises en lang række faglige udstillinger. Der er et stort program for hele dagen med underholdning og masser af festlige indslag. En spændende dag for hele familien. Tilmelding: Er du interesseret i at udstille dyr på dyrskuet i Aulum, så kontakt kvægafdelingen på tlf senest tirsdag den17. juli Velkommen til en spændende Dyrskuedag i Aulum Glimt fra sidste års dyrskue menter 15

16 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. juli august 1. juli indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2011 for bogførings- og regnskabspligtige personer og deres eventelle ægtefæller (udvidet selvangivelse) 1. juli indsendelse af selvangivelse for selskaber med kalenderårsregnskab 1. juli klage til vurderingsankenævnet over ejendomsvurderingen pr. 1. oktober juli Indbetaling til FerieKonto, A-skat og AM-bidrag for juni måned juli indbetaling af lønsumsafgift for juni måned 2012 og 2. kvartal juli Indbetaling af B-skat (6. rate af 10) 31. juli Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 28. februar juli indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. januar 2012 samt udløb pr. 28. februar 2012 og udløb pr. 31. marts august Indbetaling til ATP 10. august Indberetning af A-skat og AM-bidrag for juli måned august Slutafregning for lønsumsafgift 17. august Momsangivelse og indbetaling af moms for 2. kvartal august Momsangivelse og indbetaling af moms for juni måned august Indbetaling af lønsumsafgift for juli måned august Indbetaling af B-skat (7. rate af 10) 27. august Angivelse og indbetaling af moms for juli måned august Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. marts 2012 Restskat for indkomståret 2011 vil renteberegning fra 2. juli 2012 til og med betalingsdag bliver beregnet med et fast tillæg bestående af markedsrenten + 4 % svarende til cirka 5,4 % Nå i mål med rådgivningscenter Heden&Fjorden... jordens bedste rådgivning Mød os på Landsskuet den juli lige ved Hal Q Redaktionen er afsluttet den 14. juni Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

Sommerkartoffeldag 4. august side 13

Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Juli 2011 Nr. 07 Byd sommeren velkommen side 03 Heden & Fjorden på Christiansborg side 04 Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø...................................... 04

Læs mere

Konference for kommende landmænd side 7

Konference for kommende landmænd side 7 januar 2015 Nr. 1 en tur i rutsjebanen side 3 møder og kurser om summax side 5 Konference for kommende landmænd side 7 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 juli 2015 Nr. 7 Sæt tal på usikkerheden side 03 Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 februar 2015 Nr. 2 Nytårshilsen fra formanden side 03 overdragelse af betalingsrettigheder side 04 udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 Indholdsfortegnelse Nytårshilsen... 03 Økonomi...

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 maj 2015 Nr. 5 Stafet for livet side 03 udbyttemåling i grovfoderproduktionen side 04 temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 Indholdsfortegnelse Stafet for livet......................................

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet?

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? oktober 2014 Nr. 09 Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? "I Heden & Fjorden er vi klar over værdien af det tværfaglige samarbejde, hvor en række rådgivere

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03. 40% støtte til investeringer hos økologer side 05. aftenkongres mandag den 10. dec.

Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03. 40% støtte til investeringer hos økologer side 05. aftenkongres mandag den 10. dec. december 2012 Nr. 11 Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03 40% støtte til investeringer hos økologer side 05 aftenkongres mandag den 10. dec. side 09 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø......................................

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,-

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,- Lørdag d. 18. oktober 2014 Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier Gevinster for over 20.000,- Program for Iøbsdagen: Fra kl. 10.00 Kl. 12.30 Kl. 12.30 Kl. 13.15 Kl. 13.15 Afhentning

Læs mere

Spørgsmål/kommentar. (FLV): Ved NST noget nyt om de igangværende forhandlinger i folketinget om kommende tilskudsordninger til landbruget?

Spørgsmål/kommentar. (FLV): Ved NST noget nyt om de igangværende forhandlinger i folketinget om kommende tilskudsordninger til landbruget? Dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for 2016-21 Interesseorganisationer og kommuner. Noter fra møde den 12. marts 2014 i Ringkøbing. I mødet deltog 14 repræsentanter

Læs mere

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 december 2014 Nr. 11 heden & Fjordens indkøbsklub side 2 bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 Aftenkongres den 8. december side 9 Indholdsfortegnelse Plante, Heden & Fjordens indkøbsklub..............

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

kommende ansøgningsrunder om tilskud

kommende ansøgningsrunder om tilskud april 2015 Nr. 4 kommende ansøgningsrunder om tilskud side 03 gylleanalyser side 05 kødkvæg ud på græs side 06 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09

januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09 januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09 Indholdsfortegnelse Herning 100 års jubilæum.......................... 03 Driftsøkonomi...

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer.

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer. Landsstævne 2013 På forældremødet blev der enighed om en fælles tilmelding til Landsstævnet for DGI Roskilde Junior Rep. Af hensyn til planlægningen og opfølgningen vil vi meget gerne have en tilbagemelding

Læs mere

Program AØ netværksdag fredag d. 13. marts 2015

Program AØ netværksdag fredag d. 13. marts 2015 Program AØ netværksdag fredag d. 13. marts 2015 Netværksdag og stiftende generalforsamling i Foreningen AØ Netværk 09:30 Kaffe og rundstykker 10:15 Velkomst 10:20 Stiftende generalforsamling i Foreningen

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation?

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? v/ Heidi Alsing, Landbrug & Fødervarer Børge Sørensen, Landrbugsrådgivning Syd Hvorfor Selveje? Fordi:

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Ejer: Søren Nørmølle Adresse: Toftholmvej 58 Postnummer og by: 9690 Fjerritslev Fjerritslev Info Inden mødet med søren, blev

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere