Kommuneplan 16 Forslag til Tillæg nr Udvidelse af Sundhedshuset i Skanderborg. Forslag til offentlig debat i perioden [xxxx] - [xxxx]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 16 Forslag til Tillæg nr Udvidelse af Sundhedshuset i Skanderborg. Forslag til offentlig debat i perioden [xxxx] - [xxxx]"

Transkript

1 Kommuneplan 16 Forslag til Tillæg nr Udvidelse af Sundhedshuset i Skanderborg Forslag til offentlig debat i perioden [xxxx] - [xxxx]

2 Side 2

3 EMNE Ændring af rammeområde 10.O.06 - Sundhedscenter. REDEGØRELSE Udarbejdelsen af kommuneplantillæg sker på baggrund af et ønske om at udvide Skanderborg Sundhedshus/Det Kommunale Sundhedscenter ved at udvide 3. sal på den ældste del af det nuværende byggeri fra en udnyttet tagetage til en hel etage. Skanderborg Sundhedshus er beliggende i byzone og ikke reguleret af en lokalplan. Skanderborg Kommune vurderer, at udvidelsen er af mindre karakter og dermed ikke lokalplanpligtig. Dog er udvidelsen i strid med kommuneplanens etageantal, der i Kommuneplan 16 er fastlagt til 2½ etage. Der vil derfor kunne gives byggetilladelse til den ønskede udvidelse, såfremt kommuneplanrammen ændres til at kunne rumme det. NATURA 2000-OMRÅDE OG BILAG IV ARTER Der er ved den indledende screening af forslag til Kommuneplantillæg foretaget en vurdering af påvirkningen af Bilag IV-arter og naturbeskyttelsesinteresser, herunder Natura Der er ikke Natura 2000-områder inden for området. Nærmeste område (N52 ved Mossø) ligger ca. 5 km mod vest. Administrationen vurderer, at projektet ikke er af en karakter, der kan påvirke et Natura 2000-område på så stor afstand. LOV OM MILJØVURDERING Skanderborg kommune har foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Da det projekt, som planforslaget åbner mulighed for, vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, er planen ikke omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. ÆNDRINGER Den eksisterende kommuneplanramme 10.O.06 ændres i rammebestemmelserne, så der fremover gives mulighed for at Skanderborg Sundhedshus/Det Kommunale Sundhedscenter kan være op til 3 etager foruden parterre-etage. Nuværende og fremtidige rammer er vist på efterfølgende sider. Side 3

4 Side 4

5 OMRÅDE 10.O.06 NUVÆRENDE RAMMER FREMTIDIGE RAMMER Distrikt: Skanderborg Plan nr. 10.O O.06 Plannavn Sundhedscenter Sundhedscenter Generelle anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Specifik anvendelse Sundhedsinstitutioner Sundhedsinstitutioner Konkrete anvendelse - - Notat om generelle anvendelse Klinikker, kontorer, service, kultur, offentlige institutioner, parkering og boliger Notat om opholdsarealer For hver påbegyndt 10 bolig- eller erhvervsenheder skal der etableres et opholdsareal på min. 80 m². Opholdsarealer kan placeres på terræn, som fælles friarealer, tagterrasse, altaner o.lign. Notat om bebyggelsens omfang og placering Facadebebyggelse kan altid bygges med maks. etageantal uanset bebyggelsesprocenten. Klinikker, kontorer, service, kultur, offentlige institutioner, parkering og boliger For hver påbegyndt 10 bolig- eller erhvervsenheder skal der etableres et opholdsareal på min. 80 m². Opholdsarealer kan placeres på terræn, som fælles friarealer, tagterrasse, altaner o.lign. Facadebebyggelse kan altid bygges med maks. etageantal uanset bebyggelsesprocenten. Skanderborg Sundhedshus/Det Kommunale Sundhedscenter må, unanset kommuneplanrammens generelle bestemmelse om maks. etager, indrettes med op til 3 etager foruden parterre-etage. Bebyggelse %, angivet for området 65 % 65 % Maks. etager 2,5 2,5 Maks. bygningshøjde - - Notat om infrastruktur Notat Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg Kommunes gældende parkeringsnorm. Værdifulde bygninger med middel eller høj bevaringsværdi skal søges bevaret. Rammeområdet er berørt af planprincipper, se kommuneplanens hovedstruktur. Indenfor området skal der være plads til busterminal. Fremtidig zone Byzone Byzone Nuværende zone Byzone Byzone Planstatus Vedtaget Forslag Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg Kommunes gældende parkeringsnorm. Værdifulde bygninger med middel eller høj bevaringsværdi skal søges bevaret. Rammeområdet er berørt af planprincipper, se kommuneplanens hovedstruktur. Indenfor området skal der være plads til busterminal. Side 5

6 Side 6

7 Vedtagelse VEDTAGELSE Således vedtaget fremlagt som forslag til kommuneplantillæg nr af Skanderborg Byråd den. måned 201. ENDELIG VEDTAGELSE Foranstående kommuneplantillæg er vedtaget endeligt i Skanderborg Byråd den. måned 201. Side 7

8

9 1/6 Screening for miljøvurdering af Kommuneplantillæg Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget er omfattet af 8, stk. 1, nr. 1 (bilag 2, punkt 10 b, anlægsarbejde i byzone og punkt 10 e, bygning af veje) og 8, stk. 2. Screening/scoping (afgrænsning) Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Skal undersøges nærmere Bemærkninger 1.00 Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed 1.01 Risiko for kriminalitet 1.02 Trafikafvikling (f.eks. belastning, barriereeffekt) 1.03 Risiko for ulykker i trafikken 1.04 Sikkerhed generelt 1.05 Sikkerhed i forhold til beredskab (f.eks. brand, eksplosion, giftpåvirkning) 1.06 Vibrationer, virksomheder, landbrug, andet 1.07 Vibrationer, trafikanlæg, jernbane 1.08 Visuelle gener Administrationen vurderer, at den konkrete ændring af Skanderborg Sundhedshus/Det Kommunale Sundhedscenter vil medføre små og få ændringer af påvirkningerne på omgivelserne Skyggevirkninger Administrationen vurderer, at den konkrete ændring af Skanderborg Sundhedshus/Det Kommunale Sundhedscenter vil medføre små og få ændringer af påvirkningerne på omgivelserne Støjpåvirkning, virksomheder 1.11 Støjpåvirkning, trafikstøj 1.12 Sundhedstilstand (f.eks. arealer til bevægelse) 1.13 Svage grupper (f.eks. handicappede) 1.14 Friluftsliv/rekreative interesser Ændringen af kommuneplanrammen vil betyde, at flere dele af det nære sundhedsvæsen kan samles centralt i Skanderborg, til gavn for de borgere, som har brug for en flersidet indsats.

10 2/6 Screening/scoping (afgrænsning) Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Skal undersøges nærmere Bemærkninger 1.15 Begrænsninger og gener overfor befolkningen generelt 1.16 Begrænsninger og gener mht. landbrug og virksomheder Udnyttelse af tagetage som fuldt udbygget etage er af begrænset betydning i forhold til andre virksomheder, da bygningshøjden ikke øges væsentligt. Der er andre bygninger i nærheden, der ligger højere placeret. Der ligger en fjernvarmecentral i en afstand af 200 meter fra Sundhedshuset [Andet] 2.00 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 2.01 Beskyttede naturtyper i ht. Naturbeskyttelseslovens 3 (Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.) 2.02 Natura 2000 områder (EFfuglebeskyttelsesområder, EF- Habitatområder) og Ramsarområder 2.03 Strengt beskyttede/rødlistede plante- og dyrearter Der er ikke Natura 2000-områder inden for området. Nærmeste område (N52 ved Mossø) ligger ca. 5 km mod vest. Projektet er ikke af en karakter, der kan påvirke et Natura område på så stor afstand. Arter af flagermus yngler og raster især i bygninger og i sprækkede eller hule træer. Ved fældning af et mindre antal træer og/eller nedrivning af eksisterende bebyggelse i byzone antages det, at tætheden og antallet af egnede træer/utætte huse er konstant pga. løbende forfald, og at der altid vil være overskud af yngle- og rasteområder i nærheden, selv om den pågældende bygning/træ skulle være levested og ødelægges Dyreliv 2.05 Planteliv Projektet berører eksisterende og udbygget byzone, og der er ikke registreret og forventes ikke at være yngle- og rasteområder eller forstyrrelse af andre strengt beskyttede eller rødlistede arter.

11 3/6 Screening/scoping (afgrænsning) Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Skal undersøges nærmere Bemærkninger 2.06 Spredningskorridorer 2.07 Lavbundsområder 2.08 Grønne områder 3.00 Landskab og jordbund 3.01 Landskabelig værdi Skanderborg Sundhedscenter ligger inden for et område af særlig landskabelig interesse, med landskabskarakteren sølandskab, der omfatter landskabet omkring Skanderborg Sø. Ændringen i kommuneplanrammen der muliggør en udvidelse af Skanderborg Sundhedscenter med en ½ etage vurderes at være en mindre ændring af den eksisterende bygning, der ikke vil ændre væsentlig på bygningens skala og i oplevelsen af bygningen set fra landskabet omkring Skanderborg Sø Geologiske særpræg (jordlag) 3.03 Geologiske særpræg (landskab) Det vurderes på den baggrund at ændringen ikke vil være en væsentlig påvirke af de forhold, som de landskabelige retningslinjer skal sikre. Skanderborg Sundhedscenter ligger ligesom en stor del af kommunen inden for det geologiske rammeområde Det Midtjyske Søhøjland. Ændringen i kommuneplanrammen, der muliggør en udvidelse af sundhedscenteret med en ½ etage vurderes ikke at påvirke overgangene i landskabet som skal varetages med retningslinjen Jordforurening Området er områdeklassificeret. Der er ikke kortlagt jordforureninger inden for området Okkerforurening 3.06 Risiko for forurening 3.07 Jordhåndtering/flytning Jorden fra et områdeklassificeret vil som udgangspunkt være lettere forurenet. Der er pligt til at anmelde jordflytning af jord fra grunden, og jorden forureningsgrad skal dokumenteres ved analyse.

12 4/6 Screening/scoping (afgrænsning) Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Skal undersøges nærmere Bemærkninger 3.08 Skovrejsning/skovnedlæggelse 3.09 Fredning 3.10 Bygge- og beskyttelseslinjer, diger 4.00 Vand 4.01 Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder 4.02 Udledning af spildevand 4.03 Klimatilpasning 4.04 Grundvandsforhold Området ligger indenfor indvindingsopladet til Fredensborgværket, hvilket vil sige at det har status som områdemed særlig drikkevandsinteresse. Projektet giver mulighed for omdannelse/fortætning af eksisterende byområde. Arealanvendelsen ændres ikke til mere grundvandstruende aktivitet. Områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Derfor kan det ud fra et grundvandssynspunkt være fornuftigt at fortætte eksisterende by Risiko for forurening af grundvandsressourcen, nærhed til boringer Jf. kommuneplan 16 må overfladevand fra ekstremregn ikke ved tilbageholdelse/forsinkelse eller afledning give anledning til forurening af grundvand eller udgøre en risiko i forhold til drikkevandsinteresserne Vandforsyning Området forsynes fra Skanderborg 4.07 Tidl. vandhul/vandløb på grunden genetablering/problemer med fundering Forsyningsvirksomhed.

13 5/6 Screening/scoping (afgrænsning) Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Skal undersøges nærmere Bemærkninger 5.00 Luft 5.01 Luftforurening (støv og andre emissioner) 5.02 Emissioner fra eventuel trafik til og fra området 6.00 Klimatiske forhold 6.01 Energiforbrug 6.02 Eventuel påvirkning af klima 6.03 Varmeforsyning (dialog indledes) 6.04 Kollektiv trafik (f.eks. ruteændring undervejs ) 7.00 Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv 7.01 Kulturhistoriske værdier Området omkring det gamle sygehus er ikke udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Det vurderes dog at området har værdier der gør det til et bevaringsværdigt kulturmiljø. Den oprindelige syghusbygninger gennem tiden tilbygget ligesom der er sket ændringer i den oprindelige tagekonstruktion. Ændringen i kommuneplanrammen, der muliggør en udvidelse af Skanderborg Sundhedscenter med en ½ etage vurderes at være en mindre ændring af den eksisterende bygning, som ikke vil ændre på bygningens betydning i kulturmiljøet omkring det gamle sygehus Arkitektoniske værdier Den oprindelige sygehusbygning er kategoriseret bevaringsværdig med værdi Arkæologiske værdier Administrationen vurderer, at den konkrete ændring af Skanderborg Sundhedshus/Det Kommunale Sundhedscenter ikke vil ændre væsentligt på bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske værdi, da den oprindelige sygehusbygning allerede er ombygget væsentligt.

14 6/6 Screening/scoping (afgrænsning) Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Skal undersøges nærmere Bemærkninger 7.04 Kirker og deres omgivelser 7.05 Fredede eller bevaringsværdige bygninger 8.00 Materielle goder Administrationen vurderer, at den konkrete ændring af Skanderborg Sundhedshus/Det Kommunale Sundhedscenter ikke vil ændre væsentligt på bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske værdi, da den oprindelige sygehusbygning allerede er ombygget væsentligt Arealer og bygninger med social værdi (f.eks. gadekær, forsamlingshus) 8.02 Matrikulære sager i gang (f.eks. særlige forhold) 9.00 Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer 9.01 Administrationen vurderer, at den konkrete ændring af Skanderborg Sundhedshus/Det Kommunale Sundhedscenter ikke vil ændre væsentligt på bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske værdi, da den oprindelige sygehusbygning allerede er ombygget væsentligt. (enhed: Byggesag) Konklusion Lokalplanområdet er et mindre område på lokalt plan ( 8, stk. 2), og lokalplanforslaget skal således kun miljøvurderes, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det projekt, som planforslaget åbner mulighed for, vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og planforslaget skal derfor ikke miljøvurderes. Da planforslaget ikke kræver tilladelse, dispensation eller godkendelse hos andre myndigheder sendes beslutningen, om ikke at miljøvurdere planforslaget, ikke i høring hos andre myndigheder. Screeningen er foretaget i september/oktober 2019 af Skanderborg Kommune med Plan og Byudvikling som tovholder.

Screening i henhold til 3, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr af 10. december 2015.

Screening i henhold til 3, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr af 10. december 2015. 1/5 Screening for krav om miljøvurdering af Natura 2000 handleplanforslag 2016-2021 Hejede Ovedrev, Valborup Skov og Valsølille Sø, Natura 2000 område nr. 146, Habitatområde H129 Screening i henhold til

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 1. juli 2014 til 26. august SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 1. juli 2014 til 26. august SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-14 Forslag til offentlig debat i perioden 1. juli 2014 til 26. august 2014. SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN. MÅNED 201 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Kommuneplan 16 Udkast til forslag til tillæg nr

Kommuneplan 16 Udkast til forslag til tillæg nr Kommuneplan 16 Udkast til forslag til tillæg nr. 16-16 Blandet bolig og erhverv, Krøyer Kielbergsvej Forslag til offentlig debat i perioden [xxxx] - [xxxx] Side 2 EMNE Ændring af rammeområde 10.BE.02.

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 3.BE Område til blandet bolig og erhverv, Brugsen i Stjær

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 3.BE Område til blandet bolig og erhverv, Brugsen i Stjær SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Område til blandet bolig og erhverv, Brugsen i Stjær Ophævelse af den del af lokalplan nr. 14 med tillæg 1 og 2 der er omfattet af lokalplan nr. 3.BE1-5.06. FORSLAG til

Læs mere

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/9 Screening for miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Ry-området i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet kan udfyldes

Læs mere

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/9 Screening for miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Låsby-området i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet kan udfyldes

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej Dato 19. marts 2014 Deltagere ved screeningsmøde

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 Dato 19.10.11 Deltagere ved screeningsmøde INHA, MESV, JKRO, PILW Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt: Lokalplan 07.36 og Kommuneplantillæg nr. 12 Dato:December 2012 Deltagere ved screeningsmøde:jørgen krog og Mette Vestergaard

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 06.32 for en tæt-lav bebyggelse på Tårnvænget Dato december 2017 Deltagere ved screeningsmøde Mette Skafte

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn Dato oktober 2018 Deltagere ved screeningsmøde Inge Hansen Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Udkast til. Lokalplan nr. Tillæg nr. 1 til Lokalplan 36 - Tillæg til Lokalplan 36 - for et område til center i Hørning.

SKANDERBORG KOMMUNE. Udkast til. Lokalplan nr. Tillæg nr. 1 til Lokalplan 36 - Tillæg til Lokalplan 36 - for et område til center i Hørning. SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Udkast til - Tillæg til Lokalplan 36 - for et område til center i

Læs mere

2. Screening for miljøvurdering af Spildevandsplan for Skanderborg Kommune

2. Screening for miljøvurdering af Spildevandsplan for Skanderborg Kommune 2. Screening for miljøvurdering af Spildevandsplan 2016-2020 for Skanderborg Kommune Indhold 1 Spildevandsplanen for Skanderborg Kommune 2016-2020 ------------------------3 1.1 Spildevandsplanen ------------------------------------------------------------3

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Projekt Lokalplan for Allegade Nord Dato oktober 2014

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Projekt Lokalplan for Allegade Nord Dato oktober 2014 Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 04.76 for Allegade Nord Dato oktober 2014 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen Krog og Mette Skafte Vestergaard

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Projekt Lokalplan 09.7 Dato

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Projekt Lokalplan 09.7 Dato Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 09.7 Dato 26.06.2019 Deltagere ved screenings møde Mette Skafte Vestergaard Emilie Falk Barkved Læservejledning:

Læs mere

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer.

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer. SCREENING FOR MILJØVURDERING Ophævelse af lokalplan nr. 3.6 Baggrund og formål Det eksisterende erhvervsareal i Ravnkilde er ved at være solgt. Der er dog et markareal vest og nord for det eksisterende

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Screening for miljøvurdering af lokalplan 08.15

Screening for miljøvurdering af lokalplan 08.15 06-11-2017 Screening for af lokalplan 08.15 Sagsnr. 01.02.05-P16-119-17 Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.15 for Aldi i Hundested Dato november

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil BILAG 9 - SCREENING FOR MILJØVURDERING Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 10. Fremlagt i perioden fra 5. april 2011 til 1. juni Mariagerfjord Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg nr. 10. Fremlagt i perioden fra 5. april 2011 til 1. juni Mariagerfjord Kommuneplan FORSLAG Fremlagt i perioden fra 5. april 2011 til 1. juni 2011 Tillæg nr. 10 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 - Tillæg nr. 10 Dette kommuneplantillæg udlægger et nyt

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Butik ved Nørregade 35-37 Dato Juni 2015 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen Krog og Inge Hansen Læservejledning: Lov

Læs mere

Beskrivelse af rev. Ikke relevant. indvirkning. indvirkning Neutral. Negativ

Beskrivelse af rev. Ikke relevant. indvirkning. indvirkning Neutral. Negativ Udarbejdet af mn661 19.12.2016 Plan nr.: lokalplan nr. 5 Tekst: Ophævelse af del af lokalplan nr. 5 Skema status Dato Udfyldt/rev. af Beskrivelse af rev. Bygherre A Team Plan B 19.12.2016 Mn661 Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6. Fremlagt i perioden fra 9. november 2010 til 5. januar Mariagerfjord Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg nr. 6. Fremlagt i perioden fra 9. november 2010 til 5. januar Mariagerfjord Kommuneplan FORSLAG Fremlagt i perioden fra 9. november 2010 til 5. januar 2011 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-121 - Tillæg nr. 6 Dette kommuneplantillæg udlægger et

Læs mere

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 MILJØVURDERING AF PLANER - SCREENINGSSKEMA 30. november 2016 Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige

Læs mere

Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6

Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6 MILJØVURDERING AF PLANER - SCREENINGSSKEMA xx april 2016 Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg 2017.11 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LÆSEVEJLEDNING Lovgivning Lov om miljøvurdering af planer og

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018 Bilag 1 Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018 Kommuneplantillæg nr. 8 Ishøj Kommune har igangsat udarbejdelsen af et lokalplanforslag

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Miljøscreening Ophævelse af Lokalplan B12-1

Miljøscreening Ophævelse af Lokalplan B12-1 DERING Miljøscreening B12-1 Blandet Bolig- og Oversigtskort Kort 1: Område omfattet af Lokalplan B12-1l. 2 Bilag - miljøscreening MILJØVURDERING Indledning Loven om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Screening af Vandforsyningsplan

Screening af Vandforsyningsplan Screening af Vandforsyningsplan 2019-2028 I henhold til Miljøvurderingsloven 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Klimatilpasning Frederiksværk og Kregme

Klimatilpasning Frederiksværk og Kregme Klimatilpasning Frederiksværk og Kregme Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Klimatilpasningsplan 2013 Dato 24/10 2013 Deltagere ved screeningsmøde: Kenneth

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Plan nr. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund jujuw 26. august 2016 Planerne tilvejebringes for at skabe mulighed for

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Herlev Kommune, Stab for By og Udvikling Dato Den 28. august 2018. Projektbeskrivelse Skybrudsplan

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Miljøscreening. Kommuneplantillæg nr. 6 for kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup

Miljøscreening. Kommuneplantillæg nr. 6 for kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup Miljøscreening Kommuneplantillæg nr. 6 for kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup Oversigtskort Kort 1: Kommunplanramme 2.1.T.3, der aflyses, er vist med blå markering.

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan for sommerhusområdet ved Avlegård

Miljøscreening af forslag til lokalplan for sommerhusområdet ved Avlegård Miljøscreening af forslag til lokalplan 555.09 for sommerhusområdet ved Avlegård Januar 2019 Side 1 af 12 Generel orientering Denne miljøscreening er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med Avlegårds

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. 629 Planens indhold Den eksisterende lokalplan, nr. 58 Gadstrup Erhvervspark,

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

KOMMUNEPLANREVISION FOR CENTERBYERNE MILJØVURDERING SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLANREVISION FOR CENTERBYERNE MILJØVURDERING SKANDERBORG KOMMUNE 2017 KOMMUNEPLANREVISION FOR CENTERBYERNE MILJØVURDERING SKANDERBORG KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Screening og scoping... 3 3. Ikke-teknisk resume af miljørapporten... 5 3.1 Hovedforslaget...

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt 2011/0002725 Kommunal Vandhandleplan Dato 23. februar 2012 Deltagere ved screeningsmøde Stine Holm, Kenneth Berger, Pernille

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL EDVARD MUNCH GALLERIET HELNÆS. Bilag B - Miljøscreening af. Lokalplan nr Edvard Munch Galleriet

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL EDVARD MUNCH GALLERIET HELNÆS. Bilag B - Miljøscreening af. Lokalplan nr Edvard Munch Galleriet Bilag B - Miljøscreening af Lokalplan nr. 4.1-5 Edvard Munch Galleriet Oversigtskort N Oversigtskort - lokalplanområdet markeret med rødt. 2 Bilag B - Miljøscreening MILJØVURDERING Indledning Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Lokalplanforslag nr. 657 I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov nr. 448

Læs mere

Miljøscreening af. Måned, Årstal Kommuneplantillæg nr. 4

Miljøscreening af. Måned, Årstal Kommuneplantillæg nr. 4 af Måned, Årstal Kommuneplantillæg nr. 4 Januar, 2019 Oversigtskort Oversigtskort. Blå markering viser kommuneplanramme 2.1.E.9. Det med rød streg angivne område er den del, der oprettes en ny kommuneplanramme

Læs mere

Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser

Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser Screening af: Planstrategi 2019 Kort beskrivelse af planen: Planstrategi 2019 er udarbejdet med henblik på at beskrive, hvilke områder, emner

Læs mere

jujuw & bhjer 31. maj P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens bilag 1 eller 2, jf 8 stk. 1 nr.

jujuw & bhjer 31. maj P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens bilag 1 eller 2, jf 8 stk. 1 nr. sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete programmer (lov nr. 425 af 18. maj 2016) Tillæg til Udviklingsstrategi 2015 Udført af: Dato: Sagsnr.: jujuw & bhjer 31. maj 2017 01.02.03-P15-1-17

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering PLAN OG ÅBEN LAND Dato: 28. februar 2018 Sagsb.: Else Marie Nørgaard Sagsnr.: Dir.tlf.: 72 36 48 38 E-mail: emn@holb.dk Screening for miljøvurdering Ændring af forslag til kommuneplan I henhold til Lov

Læs mere

Miljøscreening af. Forslag til. Rammelokalplan for Assens Midtby og nære omgivelser

Miljøscreening af. Forslag til. Rammelokalplan for Assens Midtby og nære omgivelser Miljøscreening af Forslag til Rammelokalplan 1.2-10 for Assens Midtby og nære omgivelser April 2018 Oversigtskort Oversigtskort. Rammelokalplanens område er vist med rød streg. 2 Bilag - Miljøscreening

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lov nr. 448 af 10. maj 2017) Plan Udført af: Dato: Sagsnr.

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lov nr. 448 af 10. maj 2017) Plan Udført af: Dato: Sagsnr. sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lov nr. 448 af 10. maj 2017) Plan Udført af: Dato: Sagsnr.: Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2018-3 Marsk Billesvej

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Det skal fremgå af tillægget, at der er foretaget en screening og hvad konklusionen er af denne.

Det skal fremgå af tillægget, at der er foretaget en screening og hvad konklusionen er af denne. Tillæg til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010-2021 Screening i henhold til miljøvurderingsloven af Tillæg nr. 13 Porten til Ikast Hjertet 1. Baggrund Screeningen er gennemført for at undersøge

Læs mere

Miljøscreening af lokalplan for boliger på Lærervej 3 i Ramløse og tillæg nr. 22 til Kommuneplan

Miljøscreening af lokalplan for boliger på Lærervej 3 i Ramløse og tillæg nr. 22 til Kommuneplan Miljøscreening af lokalplan 521.03 for boliger på Lærervej 3 i Ramløse og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013-25 Side 1 af 13 Generel orientering Denne miljøscreening er udarbejdet af Gribskov Kommune.

Læs mere

Miljøscreening for Planstrategi 19 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøscreening for Planstrategi 19 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) NOTAT Miljøscreening for Planstrategi 19 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LÆSEVEJLEDNING Lovgivning Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Udkast til screening efter miljøvurderingsloven

Udkast til screening efter miljøvurderingsloven Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 396 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Til foreløbig vedtagelse af byrådet F O R S L A G af 9. november 2015 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Sognehus ved Nordby Kirke Fremlægges fra den 04. 02 2016 til den 31. 03 2016 Fanø Kommune December

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2010 2020 Udarbejdet den 18. oktober 2017 S c r e e n i n g f o r m i l j ø v u r d e r i n g S i d e 2 I N D H O L D S F

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2010 2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Udarbejdet den 27. oktober 2014 Screening for miljøvurdering Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Tillæg nr 25 Hører til lokalplan nr. 1276 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2019 KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget den 21. november 2018 Forslag

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tillæg 15 til Kommuneplan Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej

Tillæg 15 til Kommuneplan Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 - Boliger og rekreativt område ved Fuglsangsvej Status: Udkast Offentliggørelse af forslag start: 24.04.2018 Høringsperiode start: 24.04.2018 Høringsperiode slut: 22.05.2018

Læs mere

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer By og Landskab, Plan Dato: 31. oktober 2013 Sagsnr.: Dok.id.: Sagsbeh.: aso / moho Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer Det udfyldte skema bruges til at afgøre, om der er tale om en

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2010 2020 Udarbejdet den 18. januar 2017 S c r e e n i n g f o r m i l j ø v u r d e r i n g S i d e 2 I N D H O L D S F O

Læs mere

Side 1 af 6. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 6. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere