Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10"

Transkript

1 4.2 Oversigt - Fokusområder, mål, virkemidler og indsatser Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone Indvinding 1 Vandindvinding og forsyning At sikre en optimal placering af nye kildefelter, en skånsom indvinding og en høj forsyningssikkerhed At nye kildepladser placeres og dimensioneres så det fremadrettet ikke giver problemer ift grundvandsbeskyttelse Der udarbejdes procedurer for egenkontrol og forsyning At der foretages en skånsom indvinding Der udarbejdes vedligeholdelses- og investeringsplaner At vandværkerne sikrer forsyningen gennem sikker drift og god planlægning Der udarbejdes beredskabsplaner Der gennemføres beredskabsøvelser Der gennemføres særlige indsatser på og af det enkelte vandværk Punktkilder 2 Forurenende grunde og aktiviteter 2a. Forurenende grunde At forurenede grunde ikke giver anledning til forurening af grundvandet At få opsporet alle potentielt forurende grunde og videregivet oplysningerne til Regionen Der påbydes oprensning af 'nye' forureninger At få oprenset af alle grunde, der er forurenet med mobil komponenter Der foretages en registrering af 'gamle'forureninger At alle 'nye' forureninger bliver oprenset Der foretages en indberetning til Regionen ved fund af ikke registrerede forureninger Der forhandles med Regionen i forhold til prioriteringer for oprensning 2b. Genanvendelse af lettere forurenet jord og affaldsprodukter At genanvendelse af forurenet jord m.m. foregår således, At der i zone 1 og 2 ikke anvendes lettere forurenet jord og affaldsprodukter i kategori 2 og 3 Der foretages en miljømæssig vurdering af projekter, hvor bygherre fastholder brugen af genanvendte materialer i kategori 2 og 3 At det ikke udgør en risiko for forurening af grundvandet At genanvendelse af lettere forurenet jord og affaldsprodukter i kategori 2 og 3 minimeres mest muligt i zone 3 6 Der stille skærpede krav eller meddeles afslag i de tilfælde, hvor vurderingen viser, at der er risiko for nedvaskning af forureningskomponenter til grundvandet At alle nyere anlæg bliver registreret Der foretages en geografisk registrering af 'anlæg' 2c. Opbevaring og håndtering af forurenende stoffer At opbevaring og håndtering af potentielt grundvandsforurenende stoffer At risikoen for, at der opstår en punktkildeforureninger elimineres Der udarbejdes retninglinier for opbevaring og håndtering ikke giver anledning til forurening af grundvandet At sikre, at en eventuel punktkildeforurening bliver stoppet hurtigst muligt, således at den ikke giver anledning til forurening af grundvander foretages tilsyn med særlig fokus på opbevaring og håndtering Der meddeles påbud eller forbud ud fra konkrete vurderinger 3 Kritiske anlæg 3a. Inaktive brønde og boringer At inaktive brønde og boringer ikke er årsag til, at der sker en forurening af grundvandet At miljø- og undersøgelsesboringer bliver registreret forud for etablering Der udarbejdes procedure for registrering og sløjfning af miljø- og undersøgelsesboringer At alle inaktive brønde og boringer kortlægges og sløjfes Der foretages en kortlægning og meddeles påbud om sløjfning Der foretages sløjfning af brønde/boringer, der tages ud af brug ved tilslutning af ejendom til vandværk 3b. Olietanke At olietanke ikke er årsag til, at der sker en forurening af grundvandet At der i zone 1 og 2 kun etableres overjordiske olietanke i særlige tilfælde eller på særlige vilkår Der foretages risikovurderinger af konkrete projekter At der i zonerne 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 9 kun etableres nedgravede olietanke i særlige tilfælde eller på særlige vilkår Der foretages risikovurderinger af konkrete projekter At alle inaktive olietanke i zone 1 og 2 graves op Der foretages en kortlægning af olietanke At alle inaktive olietanke i zone 3-10 som minimum bliver tømt og afblændet korrekt Der foretages tilsyn på ejendomme i zone 1 og 2 At alle olietanke bliver taget ud af brug efter reglerne ift. forældelsesfristen Der vil ifm. tilsyn være særlig fokus på forekomst af olietanke At der foretages projekttilpasninger ift. etablering af nye olietanke i zone 1 og 1 og vejledning vedr. opgravning Der foretages tjek af forældelsfrister og opfølgning ift overskridelser Der arbejdes for projekttilpasninger ifm. etablering af nye olietanke 3c. Jordvarmeanlæg At jordvarmeanlæg ikke er årsag til, at der sker en forurening af grundvandet At der ikke etableres jordvarmeanlæg indenfor zone 1 og 2, hvis en konkret risikovurdering viser, at dette ikke er hensigtsmæssigt Konkret risikovurdring i forhold til placering af anlæg indenfor zonerne 1 og 2 At der indenfor zone 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 9 ikke etableres jordvarmeanlæg med glycoler som frostsikringsmiddel Der iværksættes dialog med ansøger om type af frostsikringsmiddel At jordvarmeanlæg indenfor zone 1 10 vedligeholdes og kontrolleres som beskrevet i bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Der foretages stikprøvekontrol af egenkontrolrapporter 3d. Vaskepladser At vaskepladser ikke er årsag til, at der sker en forurening af grundvandet At der ikke forekommer vaskepladser i zone 1 og 2 Konkret risikovurdring i forhold til placering af anlæg indenfor zonerne 1 og 2 At alle vaskepladser bliver anmeldt forud for etablering Der udarbejdes materiale til hjemmesider og iværksættes info-kampagne At der sker projekttilpasninger i forhold til retningslinier for etablering Der arbejdes for projekttilpasninger ifm. etablering af nye vaskepladser i zone 1-8 At alle vaskepladser er tætte Der gennemføres kampagnetilsyn med vaskepladser i zone 1-8 3e. Nedsivningsanlæg til husspildevand At nedsivningsanlæg ikke placeres, så de kommer til at udgøre en risiko for forurening af grundvandet At der ikke etableres nye nedsivningsanlæg i zone 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 9 Konkret risikovurdring i forhold til placering af anlæg indenfor zone 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 9 Flade- 4 Kvælstof belastning At udvaskning fra rodzonen er max 50 mg nitrat/l i zone 1,2 og 3 At max. N-belastning er grundlag for vilkår og projekttilpasninger i alle godkendelsessager Der stilles vilkår eller søges projekttilpasning i alle godkendelsessager, belastning At der ikke sker en merbelastning eller op til max. 50 mg nitrat/l i zone 4, 5 og 6 der sikrer max. N-belastning At max. N-belastning bliver grundlag for indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler i zone 1 og 3 Der udarbejdes retningslinier for dyrkningsaftaler At vandværket udarbejder retningslinier for dyrkningsaftaler og indgår aftaler med relevante lodsejere. Der indgås dyrkningsaftaler med lodsejere i zone 1 og 3 At vandværket betaler for eventuel rådgivningsarbejde samt kompensation ved indgåelse af konkrete aftaler. Der føres tilsyn med vilkår i dyrkningsaftaler At der ikke forekommer markstakke af dybstrøelse og ensilage indenfor 300 m fra vandværksboringer Der stilles vikår vedr. markstakke i godkendelsessager 5 Pesticider 5a. Pesticid belastningen i det åbne land At der ikke anvendes pesticider, hvor det kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet At der ikke anvendes pesticider i zone 1 og 2 Der udarbejdes retningslinier for dyrkningsaftaler At pesticidbelastningen minimeres i zonerne 3, 5, 6 og 7 Der indgås dyrkningsaftaler med lodsejere i zone 1 og 2 At vandværket udarbejder retningslinier for dyrkningsaftaler og indgår aftaler med relevante lodsejere. Der føres tilsyn med vilkår i dyrkningsaftaler At vandværket betaler for eventuel rådgivningsarbejde samt kompensation ved indgåelse af konkrete aftaler. Der gennemføres kampagnetilsyn på plantebrug 5b. Pesticid belastningen i byområder og private haver At der ikke anvendes pesticider, hvor det kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet At der ikke anvendes pesticider i zone 1 og 2 Der indgås haveaftaler med lodsejere i zone 1 og 2 At vandværket indgår haveaftaler med lodsejere i zone 1 og 2. Der føres tilsyn med vilkår i haveaftaler 6 Slam og andre affaldsprodukter til jordforbedringsformål At der ikke udspredes slam og andre affaldsprodukter til jordbrugsformål på arealer, hvor det kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet At der ikke anvendes slam og andre affaldsprodukter til jordforbedring i zone 1 og 2 At anvendelse af slam og andre affaldsprodukter til jordforbedringsformål minimeres mest muligt i zone 3, 5, 6 og 7 Der indgås dyrkningsaftaler med lodsejere i zone 1 og 2, alternativ vurderes behov for udstedelse af forbud Der føres tilsyn med vilkår i dyrkningsaftaler Der søges projekttilpasninger i godkendelsessager Kontrol af mark- og gødningsplaner Der iværksættes kampagnetilsyn på plantebrug Grundvands- 7 Formidling beskyttende tiltag 7a. Formidling om grundvandsbeskyttelse At alle borgere er bevidste om, at de bor overpå deres eget drikkevand, At alle har adgang til information om grundvand og forsyning af drikkevand Udarbejdelse af informationsmateriale og at de ved hensigtsmæssig adfærd er med til at sikre det i fremtiden. At alle borgere er motiveret til at handle under hensyntagen til beskyttelse af grundvand og sikring af rent drikkevand Udarbejdelse af en formidlingsstrategi pr. vandværk Formidling via medier Formidling i lokalområdet 7b.Formidling om driftsformer på grundvands- At alle lodsejere skal være bevidste om, hvordan de ved særlige driftsformer At alle lodsejere har adgang til viden om grundvandsbeskyttende driftsformer Samarbejde med partere indenfor landbrugserhvervet beskyttende vilkår og øvrig arealanvendelse er med til at sikre rent drikkevand i fremtiden At alle lodsejere motiveres til at udnytte arealerne under hensyntagen til beskyttelse af grundvand og sikring af rent drikkevand Formidling af viden Koordinator ifm projekt om flere økologiske landbrug 8 Skovrejsning At der plantes skov i de mest sårbare områder under hensyntagen At zone 1-4 udpeges som skovrejsningsområder Arealudpegninger til områdets karakter, og at plejen sker på grundvandsbeskyttende vilkår At mulighederne for skovrejsning i zone 1 og 2 afdækkes Direkte kontakter til lodsejere At mulige projekter igangsættes, og at der ikke anvendes ikke pesticider til etablering og vedligehold 9 Naturprojekter At eksisterende natur bevares og om muligt udvides arealmæssigt At alle naturarealer i inddsatsområdet registreres og værdisættes Registrering og værdisætning af naturarealer At alle potentielle naturprojekter igangsættes Opstart af projekter med prioritering ift sårbarhed Opfølgning på 10 Overvågning At følge udviklingen i kvaliteten af grundvandet i de sekundære grundvandsmagasiner At der udarbejdes og iværksættes overvågningsprogram for hele indsatsområdet Udarbejdelse af et overvågningsprogram pr. vandværk vandkvalitet At vandværket etablerer og opretholder boringer jf. overvågningsprogrammet, så overvågningsprogrammet er validt. Etablering og opretholdelse af analyseboringer At analyseresultaterne vurderes, og at tiltagene for grundvandsbeskyttelsen om nødvendigt korrigeres Vurderinger af alle analyseresultater Planlægning 11 Boringsnære beskyttelsesområder At udpege det nødvendige beskyttelsesareal i boringsnære områder. At der udpeges BNBO for alle vandværkernes indvindingsboringer. Beregning og udpegning af BNBO for alle indvindingsanlæg INDSATSPLAN FOR INDSATSOMRÅDERNE VONSILD OG AGTRUP KOLDING KOMMUNE

2 4.4 Handleplan for Kolding Kommune Indsatser Sagsbehandling Kvælstofbelastning I miljøgodkendelser efter husdyrloven og tilladelser stilles der vilkår til maksimal udvaskning af kvælstof efter følgende kriterier: max. 50 mg nitrat/l i zone 1, 2 og 3 ingen merbelastning eller op til max. 50 mg nitrat/l i zone 4, 5 og 6 Vilkårene målrettes de enkelte arealspecifikke virkemidler (efterafgrøder, reduceret N-kvote, reduceret dyretryk). Løbende når der udarbejdes miljøgodkendelser og tilladelser efter husdyrloven I miljøgodkendelser og tilladelser stilles der vilkår til ingen markstakke af dybstrøelse og ensilage indenfor 300 m fra vandværksboringer. Slam og andre jordforbedrende affaldsprodukter Forurenede grunde Olietanke Inaktive brønde og boringer Opbevaring og håndtering af forurenende stoffer, herunder større oplag og indretninger Etablering af kritiske anlæg I miljøgodkendelser efter husdyrloven og tilladelser er der efter konkrete vurdering fokus på projekttilpasninger og fastholdelsesvilkår vedr. udspredning af slam og andre jordforbedrende affaldsprodukter indenfor zone 1 og 2. Om nødvendigt vurderes behov for meddelelse af forbud mod anvendelse i zone 1 og 2. Der foretages kontrol af mark- og gødningsplaner i hele indsatsområdet og efterfølgende opfølgning på afvigelser/overskridelser i henhold til de nationale regler på området. Mulighed for meddelelse af påbud til at få foretaget oprensning i alle nye forureningssager vil aktivt blive udnyttet. Alternativt vil beslutning om selvhjælpshandling blive truffet. Regions SydDanmarks prioriteringer for oprensning af forurenede grunde vil blive kommenteret og om nødvendigt forsøgt ændret til fordel for grundvandbeskyttende interesser. Ved kendskab til manglende eller ukorrekt tømning og afblænding af olietanke i hele indsatsområdet, vil der blive fulgt op med indskærpelse om som minimum tømning og afblænding. Der vil i den forbindelse blive oplyst om fordele ved opgravning/fjernelse af ikke aktive olietanke. Der foretages udtræk fra BBR/GeoEnviron i forhold til forældelsesfrist. Der rettes skriftlig henvendelse til tankejere i hele indsatsområdet, hvis olietanke overskrider forældelelsesfristen i det pågældende år. Anmeldelsesskema for etablering af nye olietanke tilrettes, så anmelder skal oplyse om, hvor olietanken bliver placeret. Der følges op på anmeldelser med henblik på, at projekterne tilpasses til i videst muligt omfang at tage hensyn til grundvandsinteresser. Der vil blive meddelt påbud om sløjfning ved kendskab til inaktive brønde og boringer. Der skal udarbejdes procedurer for registrering og sløjfning af miljø- og undersøgelsesboringer. Der skal udarbejdes retningslinier for, hvordan forurenende stoffer skal opbevares med henblik på at minimere risikoen for forurening. Der vil efter konkrete vurderinger blive givet påbud eller meddelt forbud mod forurende aktiviteter. I forbindelse med ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg og vaskepladser i zone 1 og 2 foretages en konkret vurdering af forureningsrisiko ved anlægget sammenholdt med grundvandsstrømningen, den naturlige beskyttelse på det pågældende lokalitet. I forbindelse med ansøgning om etablering af vaskeplads arbejdes der for projekttilpasninger i zone 1 8. Løbende når der udarbejdes miljøgodkendelser og tilladelser efter husdyrloven INDSATSPLAN FOR INDSATSOMRÅDERNE VONSILD OG AGTRUP KOLDING KOMMUNE 30

3 Indsatser Sagsbehandling Etablering af kritiske anlæg I forbindelse med ansøgning om etablering af nye nedsivningsanlæg og anmeldelse af nedgravede olietanke i zone 1, 2, 3, 5, 6,7 og 9 foretages en konkret vurdering af forureningsrisiko ved anlægget sammenholdt med grundvandsstrømningen, den naturlige beskyttelse på det pågældende lokalitet og afstande til indvindingsanlæg Høringssvar i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan Dialog med anmelder i forhold til ønske om at olietanke ikke nedgraves, samt at disse placeres indendørs i zonerne 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 9. Dialog med ansøger om type af frostsikringsmiddel i jordvarmeanlæg Stikprøvekontrol af egenkontrolrapport for jordvarmeanlæg Genanvendelse af lettere forurenet jord og affaldsprodukter Boringsnære beskyttelsesområder I forbindelse med anmeldelse om genanvendelse af lettere forurenet jord eller affaldsprodukter i hele indsatsområdet foretages en konkret vurdering af forureningsrisiko ved anlægget. Der vil om nødvendigt blive stillet skærpede krav til anlæggene. Der skal foretages beregning og udpegning af BNBO for vandværkernes indvindingsboringer Skovrejsning Der skal udpeges områder til skovrejsning i den kommende kommuneplan Kortlægning og registreringer Forurenede grunde Der skal foretages en gennemgang af database, byggesager, gamle kort m.m. med henblik på videregivelse af oplysninger til Region SydDanmark Gennemgang af databaser m.m. foregår i - Olietanke Der skal foretages en kortlægning af olietanke i hele indsatsområdet, samt registrering af hvilke af disse, der ikke længere af aktive. Ikke-aktive brønde og boringer Der skal foretages en gennemgang af database og en geografisk registrering. I løbet af for zone 1-2 I løbet af - for zone 3-10 Genanvendelse af lettere forurenet jord og affaldsprodukter Der skal foretages en geografisk registrering i hele indsatsområdet af alle anlæg. Forhandlinger med samarbejdspartnere Forurenede grunde Der skal gennemføres forhandlinger med Region SydDanmark med henblik på opprioritering af oprensning af gamle grundvandstruende forureninger (mobile stoffer). Grundvands-relaterede tilsyn Landbrug og erhvervsvirksomheder I forbindelse med tilsyn vil der være fokus på forekomst af inaktive brønde og boringer, samt aktive og ikke aktive olietanke. Der vil endvidere være særlig fokus på opbevaring af potentielt grundvandsforurenende stoffer, og der rådgives i den forbindelse om risikovurderinger. Landbrug Ejendomme i zone 1 og 2 Der iværksættes kampagnetilsyn på primært plantebrug m.h.p. vaskepladser, brug af pesticider og slam samt øvrige grundvandsbeskyttende tiltag. Der skal foretages tilsyn på ejendomme i zone 1 og 2, hvor der jfr. BBR er registreret en olietank. Vandværker I forbindelse med periodisk tilsyn på vandværkerne drøftes indvindingsstrategi for det enkelte vandværk med henblik på, at vandværket iværksætter indvinding på en skånsom måde. Natur Der foretages en registrering af naturarealer med henblik på værdisætning og målsætning, samt afdækning af muligheder for igangsætning af naturprojekter. Projekter Natur Relevante naturprojekter igangsættes og der føres løbende tilsyn med projekternes gennemførelse. INDSATSPLAN FOR INDSATSOMRÅDERNE VONSILD OG AGTRUP KOLDING KOMMUNE 31

4 Indsatser Vidensopsamling Grundvandsbeskyttende driftsformer Kommunen samarbejder med partnere indenfor landbrugserhvervet om tilvejebringelse af viden om grundvandsbeskyttende driftsformer Kommunen fungerer som koordinator i forbindelse med Økologisk Landsforenings kampagne for flere økologiske landbrug og opsamler viden herfra Der skal udarbejdes overvågningsprogram i samarbejde med de enkelte vandværker Analyseresultaterne i overvågningsprogrammet skal vurderes Informationsmateriale Info-materiale Der skal udarbejdes informationsmateriale til kommunens og vandværkernes hjemmesider og til kampagner Diverse foldere og tekster Formidling Arrangement Der afholdes et arrangement Vand & Værk på Harteværket, hvor der bl.a. indgå information omkring grundvandsbeskyttelse og vandforsyning Kan gentages de følgende år Via kommunens hjemmeside og andre medier Der skal iværksættes en info-kampagne vedr. vaskepladser Der skal informeres om grundvandsbeskyttelse ved hensigtsmæssig adfærd Gennemføres i takt med at informationsmaterialet bliver udarbejdet Der skal formidles viden om grundvandsbeskyttende driftsformer Gennemføres i takt med at der bliver opsamlet viden INDSATSPLAN FOR INDSATSOMRÅDERNE VONSILD OG AGTRUP KOLDING KOMMUNE 32

5 4.4 Handleplan Vandværker Indsatser som alle vandværker skal iværksætte Driftsforhold Egenkontrol Der skal udarbejdes procedurer for egenkontrol Egenkontrol skal iværksættes Beredskab Der skal udarbejdelse beredskabsplan Beredskab Der skal gennemføres beredskabsøvelse Indvinding Der skal iværksættes skånsom indvinding Fremtidssikring Vedligeholdelse Der skal udarbejdese en vedligeholdelsesplan Fremtidige investeringer Der skal udarbejdes en langsigtet investeringsplan Sløjfning af inaktive brønde og boringer Prispolitik vedr. sløjfning Der skal fastlægges takster vedr. sløjfning af gl. brønde og boringer Taksterne skal godkendes af Kolding kommune Sløjfning af brønde og boringer ifm. tilslutning til vandværk Der skal indrapporteres til kommune når en ejendom bliver tilsluttet til vandværk, det skal sikres, at brønde og boringer, der tages ud af brug bliver sløjfet. Kortlægning Der skal foretages en kortlægning af inaktive brønde og boringer : I zone 1-2 -: I zone 3-10 Retningslinier Dyrkningsaftaler Der skal udarbejdes retningslinier for frivillige dyrkningsaftaler mht nitrat, pesticider, slam og andre jordforbedrende affaldsprodukter Retningslinier for dyrkningsaftaler skal aftales med Kolding Kommune og landbrugets rådgivende institutioner Aftaler og tilsyn Kontakt med lodsejere og indgåelse af aftaler Der skal gennemføres forhandlinger med lodsejere mhp indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler, aftaler om skovrejsning eller igangsættelse af naturprojekter I zone 1 og 2 Kontakt med haveejere og indgåelse af aftaler Der skal gennemføres forhandlinger med haveejere mhp indgåelse af frivillige haveaftaler I zone 1 og 2 Tilsyn Der skal føres tilsyn med vilkår i indgåede aftaler I zone 1 og 2 Overvågning Overvågningsprogram Alle vandværker udarbejder et overvågningsprogram i samarbejde med Kolding Kommune De enkelte vandværker etablerer analyseboringer, igangsætter og driver overvågningsprogrammerne Informationsmaterialer Info-materialer Der skal udarbejdes relevant info-materiale til brug ved kampagner i lokalområdet Kolding Kommune stiller skabelon til rådighed Vandværket står selv for trykning af materiale Formidling Formidlingsstrategi Der skal udarbejdes en formidlingsstrategi for hvert enkelt vandværk Strategierne skal aftales med Kolding Kommune Via hjemmesider Vandværkerne skal have en hjemmeside, hvorfra der skal oprettes links til relevant info-materiale Foreningen for Vandværker i Danmark yder hjælp ifm. udarbejdelse af hjemmesider Tiltag i lokalområdet Der igangsættes formidlingsaktiviteter i lokalområdet jf. formidlingsstrategi Kampagner, udsendelse af informationsmateriale m.m. INDSATSPLAN FOR INDSATSOMRÅDERNE VONSILD OG AGTRUP KOLDING KOMMUNE 33

6 Særlige indsatser for Vonsild Vandværk Planlægning Placering af nyt Vandværket skal have etableret et nyt vandværk til erstatning for eksisterende vandværk vandværk i Vonsild by. Særlige indsatser for Søndre Vandværk, Tre-For A/S Driftsforhold Skånsom indvinding Der skal etableres en mere skånsom indvindingsstrategi fra vandværkets boringer, så der indvindes fra alle boringer over længere tid med en mindre ydelse. Vedligehold Vandspild fra ledningsnet Vandværkets vandspild skal reduceres. Særlige indsatser for Tved Vandværk Vedligehold Renovering af boring Den ene af vandværkets boringer skal renoveres. Planlægning Renovering af vandbehandlingsanlæg Lokalisering af ny kildeplads Vandværkets vandbehandling skal forbedres. Der skal sikres en fremtidig placering til en ny boring til vandværket. Særlige indsatser for Bjert-Stenderup Vandværk Planlægning Lokalisering af ny Der skal sikres placering af en ny kildeplads udenfor byen. kildeplads Fremtidssikring Vedligehold Etablering af nødforsyning Vandspil på ledningsnettet Der skal etableres en nødforsyning til enten TreFor Vand eller til Sjølund Vandværk. Vandværkets vandspild skal reduceres. INDSATSPLAN FOR INDSATSOMRÅDERNE VONSILD OG AGTRUP KOLDING KOMMUNE 34

7

8

Indsatsplaner. Kolding Kommune

Indsatsplaner. Kolding Kommune Indsatsplaner Dagsorden Hvad er indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse Oversigt over indsatsplaner i Gennemgang af indsatser og ansvarsområder Indsatsplaner i 5 indsatsplaner vedtaget 30. januar 2017

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune 19. september 2013 Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer Randers Kommune Dagsorden Velkomst / ON Formål og baggrund /UM Beskyttelsesområder ved boringer og i indvindingsopland

Læs mere

Envinamøde Temadage for indsatsplanlæggere 8-9. oktober 2014

Envinamøde Temadage for indsatsplanlæggere 8-9. oktober 2014 Envinamøde Temadage for indsatsplanlæggere 8-9. oktober 2014 Carsten Christiansen Køge Kommune. Køge Kommune Kommunale målsætninger Kommunale målsætninger - Behov for målsætninger og visioner - En proces

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

PowerPoints fra alle møderne ligger på hjemmesiden sammen med dette referat.

PowerPoints fra alle møderne ligger på hjemmesiden sammen med dette referat. Referat Dato: 13.12.2012 Sagsnr.: 2012-43622 Dok. nr.: 2012-346752 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: LTB/me Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Referat af kontaktgruppemøde Aalborg Syd-Øst Tid 30. oktober

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Efter velkomsten var der en kort præsentationsrunde af medlemmerne. På mødet deltog 20 ud af 27 inviterede repræsentanter. Se vedlagte deltagerliste.

Efter velkomsten var der en kort præsentationsrunde af medlemmerne. På mødet deltog 20 ud af 27 inviterede repræsentanter. Se vedlagte deltagerliste. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Kære KOVA-medlem Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 7629 2507 www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.00-A21-1-14 Dato: 12.9.2014 Telefontid:

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Dansk Vand Konference 2014 18. november 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus DANVA» Hvorfor

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

AARHUS KOMMUNE. Forslag. Indsatsplan StautrupÅbo. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Aarhus Byråd

AARHUS KOMMUNE. Forslag. Indsatsplan StautrupÅbo. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Aarhus Byråd AARHUS KOMMUNE Forslag Indsatsplan StautrupÅbo En plan for beskyttelse af drikkevandet Aarhus Byråd 2 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 3 Læsevejledning... 3 INDLEDNING... 4 Hvad er en indsatsplan?... 4 Indsatsplanens

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Workshop 3: Indsatsplanlægning ATV Jord og Grundvand, Vintermøde Vingsted Centret 11. marts 2015

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) BNBO Hvor stammer det fra? 2003: Miljøministeren giver tilsagn om at nedsætte

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Vejledning om beskyttelse af vandværksboringer

Vejledning om beskyttelse af vandværksboringer Vejledning om beskyttelse af vandværksboringer Information til ejere og forpagtere af jord nær vandværksboringer Hvorfor beskytte vores grundvand? I Danmark beskytter vi vores grundvand mod forurening,

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Udvikling i behandlingshyppigheden SIDE 2 Udvikling i fladebelastning SIDE 3 Afgrænsning til andre områder Natur- og vandplaner Økologisk Handlingsplan

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Tillæg nr. 2 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har vedtaget Tillæg nr. 2 til OSD-redegørelsen

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V01.10.0001 Navn: Adresse: Toftegårdsvej 34, 6070 Christiansfeld. Kontaktperson: Direktør. Gunnar Hansen, Kolding Vand A/S, Kolding Åpark 1, st. 6000 Kolding. Tlf.

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Opfølgning på Vandforsyningsplan 2009-2020 (Louise) 3. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse Status på

Læs mere

ODDER KOMMUNES Plan for rent drikkevand

ODDER KOMMUNES Plan for rent drikkevand ODDER KOMMUNES Plan for rent drikkevand Version 4 revideret den 27.05.2015 Godkendt af Byrådet den 11. marts 2013 Dokumentnr.: 727-2015-61161 side 1 Indhold Indledning... 3 Byrådet vil sikre fortsat rent

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Indsatsplan for Vonsild og Agtrup

Indsatsplan for Vonsild og Agtrup Indsatsplan for Vonsild og Agtrup By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Kolding

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger. Referat Dato: 19-07-2012 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2012-201182 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Fra statslig grundvandskortlægning til kommunal grundvandsbeskyttelse Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Charlotte Bamberg, Nikolaj Ludvigsen Conterra Lertykkelseskortet

Læs mere

»Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur?

»Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur? »Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur? ENVINA Natur og Miljø 2014 Ph.D. Hydrogeolog Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Skov- og Landskabsingeniør

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Hammer Bakker Vandforsyningsselskab Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Resumé... 5 Indledning... 7 Hvad er en indsatsplan?...

Læs mere

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver Forord Hvad er en vandforsyningsplan? Odense Kommune planlægger borgernes forsyning med drikkevand i vandforsyningsplanen. Vandforsyningsplanen giver svar på spørgsmål som: Hvilke områder forsyner vandværkerne?

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand.

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. FORORD Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. Forskere, kortlæggere, myndigheder og vandselskaber deltog. Mødet

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYT- TELSE FOR MIDTLOLLAND

FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYT- TELSE FOR MIDTLOLLAND FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYT- TELSE FOR MIDTLOLLAND APRIL 2016 Revision 2 Dato April 2015 Udarbejdet af Lolland Kommune Politisk behandling: Udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

»Prioritering og proportionalitet i indsatser

»Prioritering og proportionalitet i indsatser »Prioritering og proportionalitet i indsatser ATV Jord og Grundvand: Grundvandsbeskyttelse og aktuelle initiativer 18 juni 2014 Chefkonsulent, Phd, Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA »Prioritering og proportionalitet

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Indsatsplan for Hobro området

Indsatsplan for Hobro området Indsatsplan for Hobro området En plan for beskyttelse af drikkevandet i Hobro indsatsområde December 2013 Indsatsplan for Hobroområdet 1 Indhold DEL 1 Forord... 3 Læsevejledning... 3 Indledning... 4 Screening

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Miljø og Natur Jens Laurids Sørensen Ullerupvej 91 6780 Skærbæk Direkte tlf.: +4574929202 Mail: lbk1@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-103-15 Ks: NOB 09-11-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Husholdning,

Læs mere

Indsatsplaner Kolding Kommune Efterfølgende er gældende for alle de 5 indsatsplaner til beskyttelses af grundvandet i Kolding Kommune.

Indsatsplaner Kolding Kommune Efterfølgende er gældende for alle de 5 indsatsplaner til beskyttelses af grundvandet i Kolding Kommune. GENERELLE DEL Efterfølgende er gældende for alle de 5 indsatsplaner til beskyttelses af grundvandet i Kolding Kommune. Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 2. TRUSLER MOD DRIKKEVANDET... 2 2.1 Generelt

Læs mere

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer Styret af indvundet mængde grundvand.

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse - også efter 2015

Grundvandsbeskyttelse - også efter 2015 Hvad har kommunen behov for i den samlede grundvandsbeskyttelse? også efter 2015 Geolog Jens Ove Maegaard Nielsen, Viborg Kommune side 1 Hovedelementer: Viden Politik Plan Økonomi Tid side 2 Viden: Undersøgelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. marts 2013 J.nr.: NMK-42-00215 (tidl. MKN-200-00253) Ref.: HO/GOM AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering af indvindingsoplandet til Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Løgervej 9, 6091 Bjert Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008

Løgervej 9, 6091 Bjert Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008 et Generelle data Lokalitet: 621.V02.20.0008 Navn: Adresse: Løgervej 9, 6091 Bjert Kontaktperson: Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008 Indvinding og

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere