REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-10-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup Møde slut: 16:55 Afbud: Børge Olsen Fraværende:

2 Onsdag den Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Opsamling på dialogmøder på skoleområdet SFO mål og indsatsbeskrivelser behandling af høringssvar i BUU Konsekvenser på skoleområdet i forlængelse af beslutning om at lukke Sønderup og Kirketerpskolen Kommissorium for dagtilbud fremover i Suldrup skoledistrikt Ændrede vilkår for frokostordning i daginstitutioner Opsamling på dialogmøder på dagtilbudsområdet Orientering til 327 Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagen afgøres i: Beslutning i den : Godkendt. Fraværende: Afbud: 312

4 2. Opsamling på dialogmøder på skoleområdet J.nr.: G00. Sagsnr.: 08/18267 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: afholdt individuelle dialogmøder med skolebestyrelserne den 7. og 9. september En opsamling er medsendt som bilag. Formålet med møderne er, at skolerne og udvalget får anledning til dialog omkring skolen. Hver skole havde forberedt 23 emner de ønskede at drøfte med udvalget. Generelt fortalte de enkelte skoler om de udviklingstiltag, der var sat i værk eller på vej på den enkelte skole. Derudover fortalte flere af skolerne om resultaterne af henholdsvis den forældretilfredshedsundersøgelse samt trivselsundersøgelsen blandt eleverne, der er foretaget i forbindelse med dette års kvalitetsrapport. Endvidere var økonomi også et emne, der gik igen hos mange af skolerne. I forhold til nye projekter på skolerne kan bl.a. nævnes: Blenstrup skole: Ny undervisningsform Sortebakkeksolen: Læsebånd hele skolen læser 20 min hver dag Hellum skole: Løbe/læsebånd, kønsopdelt undervisning i nogle timer Skørping skole: Turbodansk. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At opsamlingen tages til efterretning. Beslutning i den : Udvalget tog opsamlingen til efterretning. 313

5 Bilag: Åben Opsamling på dialogmøder med skolerne i september 2009 BU Fraværende: Afbud: 314

6 3. SFO mål og indsatsbeskrivelser behandling af høringssvar i BUU J.nr.: P22. Sagsnr.: 08/21670 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: vedtog på sit møde den 12. august 2009, at sende udkastet til "Retningslinjer for udarbejdelse af mål og indholdsbeskrivelser i SFO i Rebild Kommune" i høring i skolebestyrelser og MEDudvalg. Retningslinjerne skal fastlægge et overordnet formål og et fælles læringsbegreb for SFO erne og USFO erne i Rebild Kommune. Kompetencen til at udarbejde de konkrete mål og indholdsbeskrivelser har Byrådet delegeret til skolebestyrelserne, og de fremlægges til godkendelse i som en del af skolernes kontrakter. Høringsfristen blev afsluttet den 17. september og der er ved høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra alle kommunens skoler. Otte af høringssvarene er samlede svar fra skolebestyrelse og MEDudvalg, fire af høringssvarene er fra skolebestyrelsen alene, og ét høringssvar er fra SFO ens forældreråd på vegne af skolebestyrelsen. Alle høringssvar ligger elektronisk på sagen. I tolv af høringssvarene tilslutter skolerne sig forslaget til mål og indholdsbeskrivelse for SFO og USFO. Der udtrykkes generelt tilfredshed med den synliggørelse af det pædagogiske arbejde i SFO erne, som mål og indholdsbeskrivelserne vil bidrage til. I høringssvaret fra Bavnebakkeskolen foreslås en række sproglige ændringer og et generelt ønske om, at tekstmængden i skabelonen mindskes. I høringssvaret fra Haverslev skole udtrykkes der ønske om, at skolerne gives mere tid til udarbejdelse af mål og indholdsbeskrivelse for SFO/USFO. Dette for at give plads til medinddragelse af medarbejderne, så der sikres ejerskab til beskrivelsen. Forvaltningen gør opmærksom på, at tidsplanen er fremskubbet, så beslutningen om at lade udarbejdelsen af kontrakterne for 2020 og 2011 følge beslutningen om at udarbejde 2 årige Kvalitetsrapporter er mulig at nå inden for nedenstående ramme. Den fremadrettede proces ændres dermed, så den ser således ud: oktober Byrådsbeslutning om mål og indholdsbeskrivelse for SFO/USFO. Uge 40 (28. sept. 2. okt.) Møder vedr. kvalitetsrapport mødet afsluttes med en kort drøftelse af mål for det kommende år skolerne bedes derfor have påbegyndt arbejdet med målfastsættelse. Uge Møder vedr. kontrakt generelt, mål for skolen (kvalitetstrapper), mål og indholdsbeskrivelser for SFO/USFO. 18. november Kontrakter samt mål og indholdsbeskrivelser for SFO/USFO

7 fremsendes til skoleafdelingen, således de kan forelægges til politisk behandling. December Politisk behandling af kontrakter. 1. januar De nye kontrakter træder i kraft. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til fælles kommunale retningslinjer godkendes som de foreligger, dog med følgende ændringer: o tredje afsnit i læringsbegrebet på side 5: Barnet lærer i uformelle og formelle sammenhænge. Den formelle læring er kendetegnet ved at være bevidst pædagogisk tilrettelagt, hvor den uformelle læring er indlejret i legen her tilføjes, i samværet med andre og i samspil med det omgivende. o sidste afsnit i læringsbegrebet på side 5: Indfries disse forudsætninger skabes der optimale muligheder for læreprocesser, hvor både voksne og børn kan være involverede, fokuserede og koncentrerede erstattes med formuleringen: Med disse forudsætninger er målet, at skabe så optimale læreprocesser som muligt, hvor både børn og voksne kan være involverede, fokuserede og koncentrerede. At tidsplanen for udarbejdelse af mål og indholdsbeskrivelser ændres, så de fremsendes til skoleafdelingen senest 18. november Dette for at den politiske behandling af skolernes kontrakter og mål og indholdsbeskrivelse for SFO/USFO kan ske samtidigt. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet. Bilag: "E" Mål og indholdsbeskrivelse USFO Åben BU Åben "E" Høringssvar Øster Hornum SB BU Åben "E" Høringssvar Suldrup, Sønderup og Kirketerp SB 316

8 BU "E" Høringssvar, Sortebakkeskolen SB og Forældreråd Åben BU Åben "E" Høringssvar Hellum SB og MED BU Åben "E" Høringssvar Haverslev skole SB og MED BU Åben "E" Høringssvar BælumSolbjerg SB og MED BU Åben "E" Høringssvar Blenstrup SB og MED BU "E" Høringssvar Bavnebakkeskolen SB og MED Åben BU Åben "E" Høringssvar Sibstedskolen SB og MED BU "E" Høringssvar Karensmindeskolen SB og MED Åben BU Åben "E" Høringssvar Ravnkilde SB BU Åben "E" Høringssvar Terndrup SB BU Åben "E" Høringssvar fra Skørping SB og MED BU Åben Mål og indholdsbeskrivelse SFO BU Fraværende: Afbud: 317

9 4. Konsekvenser på skoleområdet i forlængelse af beslutning om at lukke Sønderup og Kirketerpskolen J.nr.: A21. Sagsnr.: 09/4424 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forlængelse af beslutningen om at nedlægge henholdsvis Søndrup skole og Kirketerpskolen pr. 31. juli 2010, er der en række forhold, der skal tages stilling til. Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for arbejdet omkring proces for overflytning af personale, skolebus kørsel samt inventar mv. (vedlagt som bilag) Personale I forhold til personale er det således, at lærere på skolerne er ansat i Rebild Kommune og ikke konkret på den enkelte skole. Lærerne og de daglige ledere på de to skoler vil således være en del af den proces, der hvert år køres ift. overflytning af personale. Det er meddelt skolerne, at der ikke kan fastansættes personale, før denne proces er kørt i foråret. Processen kan tidligst køres i foråret, da det er nødvendigt at kende indskrivningstallene, før de enkelte skoler kan vurdere behovet for antal lærere næste skoleår. Processen drøftes med lærerkredsen. Personale i SFO og USFO vil ligeledes blive forsøgt omplaceret. Dog kan der ikke udarbejdes en konkret proces herfor, før børnepasningsdelen er afklaret. I forhold til de øvrige medarbejdergrupper (rengøring og teknisk servicepersonale og sekretær) vil disse ligeledes forsøges omplaceret. Derudover skal der kigges på ledelsesdelen og kigges på omplacering af de daglige ledere på både skole og SFOdel. Buskørsel Forvaltningen har i foråret indgået en aftale med NT om at sikre en mere optimal kørsel i forhold til almindelig skolebuskørsel og specialkørsel fra august Nt er orienteret om beslutningen og ændringerne indtænkes i projektet, således der sikres ordentligt kapacitet til/fra Suldrup skole. Kontrakt Skolerne skal indgå nye kontrakter fra 1. januar 2010 gældende i to år. Forvaltningen foreslår, at der ikke laves særskilte kontraktmål for Sønderup skole og Kirketerpskolen, men at skolen indarbejder et mål omkring at få skabt en god overgang til Suldrup skole. Inventar, abonnementer, forsikringer m.v. Beslutningen om nedlæggelse af de to skoler medfører, at der skal opsiges en række forskellige aftaler, såsom diverse ITprogrammer, abonnementer, telefon og forsikringer. Forvaltningen sørger for dette i samarbejde med skolerne. Derudover skal der tages stilling til, hvad der skal ske med inventaret på de to skoler. Med inventar menes her borde, stole, tavler, bøger, udsmykning m.v. Forvaltningen har bedt skolerne om at udarbejde en oversigt over inventaret. Inventaret kan anvendes af de andre folkeskoler og børnehaver. Især vil Suldrup skole, som bliver distriktsskole for hele området, få behov for at anskaffe sig ekstra inventar til at rumme de flere elever. Forvaltningen foreslår derfor, at Suldrup skole i første omgang får mulighed for at få det inventar, de har behov for, og at de andre folkeskoler i kommunen derefter får mulighed for at byde ind herpå. For så vidt angår inventar m.v. i USFO til børnehavebørn tages der 318

10 stilling når børnepasningen er afklaret. På begge skoler er det i dag nyt ITudstyr, der uden videre kan flyttes til andre skoler, idet det hovedsageligt er bærbare computere og trådløse net. Forvaltningen foreslår, at dette på samme måde overgår til Suldrup skole og ellers til kommunens andre folkeskoler. Økonomi skoleår En beslutning om en lukning af skole kan medføre, at forældre allerede i løbet af indeværende skoleår vælger at flytte deres børn til andre skoler. Forvaltningen vil løbende holde øje hermed, da færre elever vil betyde, at skolen med den nuværende ressourcetildelingsmodel i takt hermed vil få færre ressourcer. Skolens ledelse forventer, at selv med de nuværende tiltag og elevtal på de to skoler vil de akkumulere underskuddet. Sønderup skole Akkumuleret underskud i 2008: kr. Forventet driftsresultat 2009: kr. Forventet driftsresultat 2010: kr. (incl. feriepengeafregning mv.) I alt akkumuleret: kr. Kirketerpskolen Akkumuleret underskud i 2008: kr. Forventet driftsresultat 2009: kr. Forventet driftsresultat 2010: kr. (incl. feriepengeafregning mv.) I alt akkumuleret: kr. Disse underskud kan dog blive større, såfremt der fraflytter elever i indeværende skoleår. Der er pr ikke sket en ændring i elevtallet siden skoleårets start på henholdsvis 43 elever i Sønderup og 45 elever i Kirketerp. Bygninger I forlængelse af beslutningen om lukningen af de to skoler blev der truffet beslutning om, at der skal være en dialog med skolebestyrelsen med henblik på en drøftelse af at anvende skolefaciliteterne i Kirketerp i en overgangsperiode indtil renoveringen af Suldrup skole er tilendebragt. Dette er skolen og dermed bestyrelsen blevet bedt om at overveje. I forhold til skolebygningerne i Sønderup har Initiativgruppen for en friskole i Sønderup rettet henvendelse til Borgmesteren om at overtage faciliteterne i Sønderup. Borgmesteren indkalder initiativgruppen til et møde herom. Der skal således efterfølgende tages stilling til den fremadrettede anvendelse af bygninger og fritidsfaciliteter i Sønderup. Skolerne i Sønderup og Kirketerp indeholder i øjeblikket også landsbyordninger med pasning fra 3 år til og med 3. klasse (børnehave og SFO). Beslutningen om lukningen af de to skoler indebærer, at organiseringen af disse landsbyordninger ophører. Der er ikke truffet beslutning om den fremtidige børnepasning i de to lokalområder. Kommissorium for arbejdet med at etablere beslutningsgrundlag herom fremgår af særskilt sag på udvalgets dagsorden. 319

11 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At proces for overflytning af personale tages til efterretning. At der ikke indgåes særlige kontraktmål for Sønderup skole og Kirketerpskolen fra 1. januar 2010, men at der i Suldrup skole skal indgå et mål for at sikre en god overgang i forbindelse med lukningen af de to skoler. At inventar og ITudstyr for undervisning og SFO først og fremmest tilbydes Suldrup skole og derefter til kommunens andre folkeskoler. At inventar m.v. til børnehavebørn afklares i forbindelse med øvrig afklaring omkring børnepasningen. Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Bilag: Åben Tidsplan efter beslutning om nedlæggelse af Sønderup og Kirketerpskolen BU Fraværende: Afbud: 320

12 5. Kommissorium for dagtilbud fremover i Suldrup skoledistrikt J.nr.: P16. Sagsnr.: 09/13748 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På byrådsmødet den 17. september 2009 blev truffet beslutning om at nedlægge Kirketerpskolen og Sønderup skole fra skoleåret 2010/11 samt at udvide Suldrup skoledistrikt til også at omfatte disse skolers nuværende distrikter. Som konsekvens af skolenedlæggelserne nedlægges også skolefritidsordningerne ved de to skoler. I begge tilfælde er der tale om udvidede skolefritidsordninger, hvor der også optages børnehavebørn. I Rebild Kommune garanteres i anvisningsprincipperne en plads i børnehave i skoledistriktet. Det er derfor nødvendigt som konsekvens af skolenedlæggelserne at tage stilling til, hvordan der sikres den fornødne børnehavekapacitet i området og hvilke tilbud der ønskes til forældrene. For at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for stillingtagen hertil foreslås det, at forvaltningen udarbejder en plan, som belyser følgende: Vurdering af fremtidigt kapacitetsbehov En prognose for hvilken kapacitet er der brug for i skoledistriktet. Der udarbejdes desuden en oversigt over pasningsbehovet fordelt på de nuværende skoledistrikter Vurdering af udvidelsesbehovet Der udarbejdes en prognose for hvilket behov der er for at udvide kapaciteten, såfremt a. Der skal tilvejebringes tilstrækkelig kapacitet til at dække behovet i det fremtidige Suldrup Skoledistrikt b. Der skal tilvejebringes tilstrækkelig kapacitet i de nuværende skoledistrikter til at dække behovet I forbindelse med vurderingen forudsættes det, at der tages kontakt til initiativgruppen, der arbejder med etablering af friskole i Sønderup med henblik på at få en tilkendegivelse af, hvorvidt man forventer at etablere en privatinstitution i tilknytning hertil. Konsekvenserne heraf beskrives i forbindelse med vurderingen af udvidelsesbehovet. Løsningsmodeller Økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske konsekvenser vurderes af følgende løsninger: a. Udvidelse af Tumlehøj i Suldrup til at rumme alle børn fra skoledistriktet b. Etablering af satelitbørnehave til Tumlehøj med fornøden kapacitet til at dække behovet i Kirketerp hhv. Sønderup. Planen forventes forelagt til politisk stillingtagen i november Når kapacitetsløsninger er på plads spørges forældre til børnehavebørn i Sønderup og Kirketerp om, hvor de ønsker deres barn indskrevet efter skolelukningen med henblik på at sikre en god overgang samt tilrettelægge personalemæssige konsekvenser heraf. 321

13 Indstilling: Forvaltningen indstiller, at kommissorium for dagtilbud i det fremtidige Suldrup Skoledistrikt godkendes. Beslutning i den : Forældregruppe har inviteret til offentligt møde torsdag den 8. oktober vedrørende fremtidig børnepasning i Kirketerpområdet. Med henblik på at opsamle ønsker og ideer fra lokalområdet deltager forvaltningen i mødet. Forvaltningen tager kontakt til initiativgruppen i Sønderup med henblik på at afklare et behov for et møde med udvalget om fremtidig børnepasning i givet fald inviteres til onsdag den 28. oktober kl. 17. Forvaltningen tager initiativ til møde onsdag den 28. oktober kl. 19 mellem udvalget og nuværende forældre i dagpleje og børnehave i Kirketerp med henblik på at lytte til ønsker og ideer til den fremtidige børnepasning. Godkendt som indstillet. Fraværende: Afbud: 322

14 6. Ændrede vilkår for frokostordning i daginstitutioner J.nr.: P00. Sagsnr.: 09/65 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Implementeringsplanen for indførsel af sunde frokostmåltider i Rebild Kommunes daginstitutioner og udvidede skolefritidsordninger blev godkendt i byrådet den 25. juni Økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og KL har sat nye rammer for indførsel af frokostordningen. Dagtilbudsloven vil på baggrund heraf blive revideret ultimo Økonomiaftalen giver ændrede tidsmæssige forudsætninger er gjort til et opstartsår, hvor frokostordningen kan indføres gradvist. Frokostordningen skal være fuldt indført fra 1. januar 2011 i hele landet. Byrådet besluttede den 25. juni 2009 i sag vedr. budgetopfølgning at udsætte frokostordningen i Rebild Kommune, således alle daginstitutioner og udvidede skolefritidsordninger starter frokostordningen fra den 1. august Endvidere er de økonomiske forudsætninger for frokostordningen ændret gennem økonomiaftalen. Det oprindelige oplæg var baseret på fuld forældrefinansiering af frokostordningen gennem stigning i den forældrebetalte takst fra 25 til 30 %. Fra 2011, hvor frokostordningen er obligatorisk, tilføres kommunerne 400 mio. kr. over bloktilskuddet. I 2010 udbetales tilskuddet i takt med indførslen af ordningen. Byrådet har ved budgetlægningen for 2010 og overslagsårene i forbindelse med fordelingen af midler fra aktstykket besluttet, at tilskuddet anvendes til madordningen. Tilskuddet udgør for Rebild Kommune 2,16 mio. kr. i 2011 med helårsvirkning. Ved indførsel af frokostordningen fra 1. august 2010 er det forholdsmæssige tilskud 0,9 mio. kr. Tilførslen af dette tilskud medfører, at det ikke er forældrene, der finansierer de afledte øgede omkostninger til søskenderabat og fripladser. Forældrebetalingen vil således gå til børnenes frokost. Økonomiske konsekvenser i forhold til frokostordningen. Ved byrådets behandling af implementeringsplanen, blev det præciseret, at frokostordningen skal sikre variation i fødevaretilbuddet også i forhold til livsstil og kostvaner. Det er forvaltningens vurdering, at der tages højde herfor, ved at der i udbuddet stilles krav om at maden skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger samt principperne i konceptet De 5 fingre. Det vil dog være nødvendigt, at der løbende føres tilsyn med ordningerne for at sikre kvaliteten og dermed variationen. Dagtilbudsafdelingen besidder ikke de nødvendige kompetencer til at varetage denne opgave, hvorfor forvaltningen siden godkendelsen af implementeringsplanen i juni 2009 har været i dialog med Sund Rebild om at løse denne opgave, hvilket er forbundet med udgifter på kr. årligt. Forvaltningen indstiller, at midlerne hertil dækkes af bloktilskuddet. Forvaltningen indstiller på baggrund af implementeringsplanens høringssvar, at der afsættes et beløb til daginstitutionerne som kompensation for de afledte økonomiske konsekvenser, som frokostordningen afstedkommer. Her tænkes på udgifter til 323

15 hygiejnekurser samt egenkontrolforanstaltninger vedrørende fødevarer m.v. Beløbet foreslås på kr. årligt pr. daginstitution. Der vil herefter være følgende til rådighed til måltider: Bloktilskud i 2010 til frokostordningen 6,45 kr. pr. barn/ pr. dag Udgangspunkt jf. implementeringsplanen 13,78 kr. pr. barn/ pr. dag Ny pris: 20,23 kr. pr. dag ekskl. moms. Takstændring træder i kraft pr. 1. august 2010 svarende til forældrebetaling på 28 procent for en småbørnsplads samt 30 procent for en børnehaveplads. Takststigningen vil blive varslet 3 måneder forinden. Konsekvensrettelser til implementeringsplan Implementeringsplanen er godkendt i juni 2009, men ovenstående afstedkommer konsekvensrettelser, hvad angår: Tidsplan. Derfor fremlægges en ny tidsplan for udbuddet. Annonceringen forløber primo Bilag med revideret tidsplan udleveres på mødet. Personalets kostpris for bespisning tilrettes. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der som beskrevet afsættes kr. til kvalitetssikring og tilsyn i forbindelse med frokostordningen. At der som beskrevet afsættes et beløb på kr. årligt pr. daginstitution til hygiejnekurser, egenkontrol m.v. At konsekvensrettelserne til implementeringsplanen godkendes som foreslået. Beslutning i den : Ajourført tidsplan for udbud af frokostordninger udleveret. Godkendt som indstillet, dog således at beløbet på kr. til den enkelte institution betragtes som en opstartsudgift, og derfor kun tildeles i For efterfølgende år etableres i stedet en pulje til udvalgets disposition inden for madordninger/dagtilbudsområdet Fraværende: Afbud: 324

16 7. Opsamling på dialogmøder på dagtilbudsområdet J.nr.: A16. Sagsnr.: 07/2415 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: har haft bestyrelserne fra alle dagtilbud i Rebild Kommune til individuelle dialogmøder den 14. og den 16. september Der var fra udvalgets side lagt op til, at bestyrelserne selv besluttede hvad, der lå dem mest på sinde og derfor var der ikke en fast dagsorden. De emner, som langt de fleste bestyrelser bragte på banen drejede sig om: Den ny ledelsesstruktur, der arbejdes med at udvikle på nuværende tidspunkt og som forventes implementeret sommeren Bestyrelserne oplever usikkerhed i forbindelse med forandringer, de ikke kender præcis på nuværende tidspunkt. Den kommende frokostordning er nogle bestyrelser usikre overfor. Generelt mener man, at ordningen burde være frivillig. Nogle nævner også at den er dyr for familierne. Man ønsker at sikre sig, at de ekstra midler, der er mulighed for at tilføre med lovændringen øremærkes til frokostordningen. Økonomi og besparelser var på dagsordenen flere gange og her giver nogle institutioner udtryk for at de føler sig presset. Indsatsområder fra både den nuværende og den kommende kontrakt blev der berettet om. Herunder dagtilbuddenes arbejde med overgange og inklusion. Af generelle og mere lokale forhold der blev drøftet var kapacitet og prognoser samt bygningsmæssige forhold. Det er forvaltningens vurdering, at møderne fungerede godt og de giver plads til, at dagtilbuddenes forskellighed kommer frem i dialog med politikerne. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At opsamlingen tages til efterretning. 325

17 Beslutning i den : Udvalget tog opsamlingen til efterretning. Bilag: Åben Referat af individuelle dialogmøder Dagtilbud sept. 09(2) Fraværende: Afbud: 326

18 8. Orientering til J.nr.: A14. Sagsnr.: 07/363 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: 1. Personaleforhold Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : 2. Status vedrørende det administrerede ansættelsesstop. 3. På kommende møde i BU/ØK fremlægger forvaltningen nye vurderinger af børnetal og kapacitet vedr. pasningsområdet i Støvring og Skørping. 4. Udvalget afholder temamøde om servicedeklarationer på børne/familieområdet onsdag den 25. november kl Nyhedsbrev vedr. KeKprojektet er tidligere fremsendt til Byrådets medlemmer 6. Tilbagemelding fra dagtilbudsledernes studietur udleveret. Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Afbud: 327

19 Underskriftsside Bent Juul Jensen Formand Leif Nielsen medlem Henrik Christensen Medlem Børge Olsen Medlem Solveig V. Nørgaard Medlem 328

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 08-10-2008. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 08-10-2008. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 17:30 Afbud: Børge Olsen og Henrik Christensen Fraværende: Onsdag den 08-10- 2008 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Idræt Møde nr. 39 Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F), Henrik Haugaard

Læs mere

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013.

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013. Fleksible frokostordninger i Nordkaperen Det er inden udgangen af november, at der skal afholdes valg om der ønskes eller ikke ønskes etableret en frokostordning i dit barns/børns børnehus. Forældrebestyrelsen

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd

Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd for synergien mellem Sparkær LBO og Mønsted Skole Beskrivelse af Fælles ledelse for den samdrevne institution Sparkær Skole og Mønsted Skole

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-03-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-03-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 18:00 Fraværende: Solveig V. Nørgaard deltog ikke i behandling af pkt. 1, 11 og 12 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77.

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77. Dato 03-06-2011 Sagsbehandler Hanne Rasmussen Telefon nr. 7257 7397 Mail hra@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-76271 Sags nr. 1849-17630 Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 24. oktober 2007 kl. 18.30 21.00 (Morten klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Marina Lund - afbud Liselotte

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 70 2. Dialogmøder med kontraktområderne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2007 Det kommunale skolevæsen

KVALITETSRAPPORT 2007 Det kommunale skolevæsen KVALITETSRAPPORT 2007 Det kommunale skolevæsen Udarbejdet 14. maj 17. september 2007 Forord Kvalitetsrapporten 2007, der dækker skoleåret 2006/07, skal give en status på kvaliteten i Rebild Kommunes skolevæsen

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 1/2016 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-16-24-01 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 20-8-2013 kl. 19.00 20.30 i Aaker BEMÆRK NYT MØDESTED Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 20-8-2013 kl. 19.00 20.30 i Aaker BEMÆRK NYT MØDESTED Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 20-8-2013 kl. 19.00 20.30 i Aaker BEMÆRK NYT MØDESTED Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Cathrine Ingildsen Roar

Læs mere

Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejere i de 6 børnedistrikter

Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejere i de 6 børnedistrikter Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejere i de 6 børnedistrikter Denne oversigt viser antal skoler, daginstitutioner og dagplejere ved opdeling af skoledistrikterne i 6 børnedistrikter. Der

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16. FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003 Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.30 Mødested: B101 Ingen # 306770/22-05-2003 21-05-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

REFERAT for møde nr. 8. skoleåret 2007/08 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag d. 20. maj 2008 kl. 19. 00 21. 00 i personalerummet

REFERAT for møde nr. 8. skoleåret 2007/08 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag d. 20. maj 2008 kl. 19. 00 21. 00 i personalerummet REFERAT for møde nr. 8. skoleåret 2007/08 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag d. 20. maj 2008 kl. 19. 00 21. 00 i personalerummet ORIENTERING... 2 1. Orientering... 2 ELEVRÅDET... 3 2. Fra elevrådet... 3 SAGER TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Fraværende: Annette Søegaard

Læs mere

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20. Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20. Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20 Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt Nuværende formulering 1 I henhold til 1 i Vallekilde-Hørve Friskoles vedtægter

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger

Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger Notat Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger Indledning I løbet af foråret 2008 har der været afholdt møder med ledelsesrepræsentanter for Udvidede

Læs mere

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 21 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Formålet med pædagogiske tilsyn Ifølge dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsens pligt, at føre tilsyn med indholdet i kommunens dagtilbud, samt

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Skolebestyrelsen Ørkildskolen Til skolebestyrelsen. Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Fraværende: Ole Tougaard, Katja Schrøder, Charlotte

Læs mere

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne.

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Kommunalbestyrelsen har den 19. november 2015 besluttet at sende nedenstående forslag til den fremtidige skolestruktur i Rønne i høring. I henhold

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Økonomiudvalget 9. december 2015

Økonomiudvalget 9. december 2015 378 Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentrene Sagsnr: 82.20.00-P20-3-15 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Byrådet vedtog den 8. oktober 2015 en budgetaftale for

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Vejledning til Områdebestyrelser og Lokalråd i dagtilbud Denne vejledning henvender sig til forældre med børn i dagtilbud i Faxe Kommune. Vejledningen beskriver organiseringen

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Husk referat til elevrådsrepræsentanterne! Referat godkendt.

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Husk referat til elevrådsrepræsentanterne! Referat godkendt. Dagsorden Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Torsdag d. 14.11.13 kl. 18.30 21.00 Deltagere: Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per Høxbroe, Henrik Toft, Birgitte Dyreborg, Mikael

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende René Læssøe Andersen %

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

Der opleves manglende råderum til at fastholde gode/dygtige medarbejdere med uddannelse.

Der opleves manglende råderum til at fastholde gode/dygtige medarbejdere med uddannelse. Dagpleje og Daginstitution Notat Sagsnr.: 2011/04270 Dato: 05-05-2011 Sag: Opsamling Dialogmøde 04.05.2011 Sagsbehandler: Ulla Schødt Pædagogisk konsulent Direkte afskrift af afleverede opsamlinger, Hvis

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Køkkenløsninger

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ.

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune 1 Vurdering af sagsfremstilling Det er vigtigt at understrege at vi i bestyrelsen ser dette forslag som et

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner. Skoleområdet Folkeskoler Stationsvej 36 3460 Birkerød Att.: skolechef Martin Tinning Sendt via mail til hd@rudersdal.dk Vedbæk, torsdag 18. august 2011 Høringssvar til Budget 2012-2015 Kommunens serviceramme

Læs mere

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget REFERAT Møde nr. : 04/2010 Sted : Kantinen 1. sal, Kirkestien 1, Allingåbro Dato : 17. maj 2010 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 17:30 Medlemmer Kirsten G. Jensen (Kommunalbestyrelsen)

Læs mere

a) Formanden: Der er kommet trafikoptegninger på Rungstedvej. På Stolbergsvej sker der også noget.

a) Formanden: Der er kommet trafikoptegninger på Rungstedvej. På Stolbergsvej sker der også noget. Referat Emne: Skolebestyrelsen Sted: Skolens kontor Dato: Tirsdag d. 3.12.13 kl. 18.30 21.00 Deltagere: Tina Buhl, Hans Henrik Heidesleben, Klaus Kolberg, Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere