Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område"

Transkript

1 Den Fælles Kvalitetsmodel Kvalitetsudvikling på det sociale område

2 Statusrapport om Den Fælles Kvalitetsmodel Maj 2006 Udgivet af: Kvalitetsenheden Økonomi- og Sekretariatsafdelingen Psykiatri-og Socialforvaltningen Københavns Amt Stationsparken Glostrup Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos: Kvalitetsenheden på eller hentes på hesps001/kai/portal/organisation/psf/kvalitet

3 Den Fælles Kvalitetsmodel I Københavns Amt er der på alle de sociale tilbud gjort en betydelig indsats på kvalitetsområdet. Kvalitet har været et indsatsområde siden Amtsrådet besluttede oktober 2003 at udvikle en fælles kvalitetsmodel for alle de sociale tilbud i amtet. Der er tale om et amtsligt udviklingskoncept, som har titlen Den Fælles Kvalitetsmodel. Modellen er nu implementeret på alle de sociale tilbud i amtet, hvor egen praksis løbende vurderes i forhold til fælles kvalitetmål. Det overordnede formål med modellen er at skabe forbedringer til gavn for brugerne. Det forudsætter, at kvaliteten af den socialfaglige indsats kan beskrives og vurderes på et systematisk dokumenteret grundlag og at brugernes ønsker og vurderinger kendes og inddrages. Den Fælles Kvalitetsmodel er derfor bygget op omkring et sæt af fælles amtslige standarder, som gør det muligt, at driftsenhederne kan måle og vurdere kvaliteten ud fra de samme indikatorer. Det betyder, at kvaliteten løbende forbedres og kan sammenlignes såvel lokalt som på tværs af tilbudene. Kvaliteten bliver synlig og gennemskuelig for brugerne, pårørende, medarbejderne, ledelsen og politikerne. For at kunne leve op til standarderne er der udviklet både amtslige og lokale vejledninger. Målrettet anvendelse af vejledninger og løbende dokumentation og vurdering af egen praksis er med til øge den faglige og den organisatoriske kvalitet. Dette betyder samtidig et bedre resultat for den enkelte bruger. Standarderne og vejledningerne er udviklet ud fra bedst foreliggende dokumenteret viden på området (evidens), politikker, love og praksiserfaringer. Derfor er Den Fælles Kvalitetsmodel med til at skabe et fælles sprog inden for det sociale område, som har vist sig at have stor betydning for personalets jobtilfredshed og faglige identitet. Centralt for kvalitetsmodellen er, at det er medarbejderne, der sætter dagsordenen i den løbende planlægning og udvikling af kvalitetsarbejdet. Denne lokale forankring er med til, at der opbygges en kvalitetskultur, hvor den enkelte medarbejder i højere grad tager medansvar for en meningsfuld kvalitetsudvikling. Der er i Københavns Amt uddannet 300 nøglepersoner, som sammen med ledelsen har ansvar for, at modellen implementeres. 3

4 For at medarbejderne og ledelsen kan få løbende tilbagemelding på eget kvalitetsniveau, gennemfører lokale kvalitetsgrupper selvevaluering to gange årligt. Brugerne har en central plads i vurderingen af, hvordan tilbudet lever op til standarderne og de gældende vejledninger. Dette sker ved, at der udover de faglige indikatorer er tilknyttet brugeroplevede indkatorer til standarderne. Brugerne indgår således i en dynamisk udviklingsproces for at sikre, at de bliver set, hørt og forstået af personalet. I forbindelse med selvevalueringen udarbejer de lokale kvalitetsgrupper aktivitetsplaner, som danner grundlag for planlægning af de prioriterede kvalitetsforbedringer. Inden udgangen af 2006 har de amtslige tilbud gennemført to selvelvalueringer og har herved fået erfaringer med at arbejde målrettet med dokumentation og effekt af egen praksis. Nogle af disse erfaringer kommer til udtryk i nedenstående citat, hvor en medarbejder fortæller om, hvad Den Fælles Kvalitetsmodel har betydet for det pædagogiske personale. Vi er glade for den kvalitetsmodel, der er kommet og det er hele personalegruppen. Fordi vi synes, nu bliver det endelig synliggjort, hvad vores arbejde det består i. De værktøjer vi hele tiden har haft, de er kommet på skrift og vi kan dokumentere, det vi laver. Og det har gjort en stor indflydelse på vores hverdag. Nu er man ikke bare pædagog nej, man laver et stykke arbejde. Således er arbejdet med Den Fælles Kvalitetsmodel allerede mere end gode intentioner og flotte ord. Kvalitetsarbejdet er i gang og bærer frugt. De hidtidige erfaringer viser, at tilbudene arbejder seriøst med modellen, og at kvalitetsarbejdet har styrket dokumentationen og systematikken i den sociale indsats. Samtidig er kvaliteten af indholdet i ydelserne øget mærkbart flere steder, for eksempel i forhold til kommunikation med den enkelte bruger. Endvidere peger erfaringerne på flere elementer, der er vigtige at være opmærksomme på i forbindelse med implementering af Den Fælles Kvalitetsmodel. Lederopbakning er en afgørende faktor. Ligeledes er fokus på at få udbredt modellen til alle medarbejdere et væsentligt element. Formidlingen af kvalitetsmodellen til medarbejdere, brugere og pårørende bør bygge på mange forskellige kommunikationsformer for at danne det bedst mulige grundlag for et bredt ejerskab til kvalitetsudvikling. Se sidst i denne rapport for flere eksempler på de gode erfaringer. 4

5 Formålet med kvalitetsmodellen Løbende forbedringer af det sociale arbejde Øget synlighed og gennemsigtighed i ydelsernes indhold Ensartet kvalitet i sammenlignelige ydelser Øget brugerindflydelse Sammenhæng i forløbet for den enkelte bruger og pårørende Øget faglig fokus og læring Øget jobtilfredshed Bedre rekruttering og fastholdelse af personale 2007 og Den Fælles Kvalitetsmodel Fremover vil der i stadig stigende omfang stilles krav om, at der foreligger dokumention for de ydelser, der er blevet givet og de ydelser, der tilbydes. At arbejde ud fra fastlagte overordnede standarder og indikatorer vil få en større plads inden for det sociale arbejde. Denne tendens ses allerede i dag ved Socialministeriets kvalitetsstandarder, hvor det er et krav, at kvaliteten løbende skal vurderes i en dynamisk proces i samarbejde med brugerne. Hertil er principperne og metoden fra Den Fælles Kvalitetsmodel særdeles velegnet. Et andet væsentligt incitament for at gå i gang med Den Fælles Kvalitetsmodel er den kommende danske kvalitetsmodel, som er under udvikling og forventes implementeret i Der er tale om en model, der skal udmøntes på sygehusene, i praksissektoren og hos kommunerne. Der er tale om en landsdækkende akkrediteringsmodel, der skal gå på tværs af sektorgrænser med det sigte at skabe bedre sammenhængende patient- og brugerforløb på tværs af sundheds- og socialsektoren. Udfordringerne bliver nu at udnytte og videreudvikle de erfaringer og kompetencer, som medarbejderne og lederne allerede har opnået gennem arbejdet med Den Fælles Kvalitetsmodel på det sociale område. For at skabe de bedst mulige forudsætninger for at de gode erfaringer videreføres, skal der her gøres nærmere rede for de redskaber og metoder, som Den Fælles Kvalitetsmodel på det sociale område i Københavns Amt er baseret på. 5

6 Der vil blive henvist til relevante dokumenter og understøttende arbejdsrapporter på Københavns Amts hjemmeside. Redskaber i Den Fælles Kvalitetsmodel Den Fælles Kvalitetsmodel bygger på nationalt og internationalt anerkendte begreber, redskaber og metoder inden for kvalitetsudvikling. Således er det sikret, at der er overensstemmelse med de tilgange, som på længere sigt vil blive gældende i regionen og kommunerne, når Den Danske Kvalitetsmodel indføres. Herunder redegøres for tre centrale redskaber i Den Fælles Kvalitetsmodel, der er med til at udvikle, sikre og vurdere kvaliteten af den sociale indsats: Standarder Vejledninger Selvevaluering. Standarder: Mål for kvalitet Ved standarder forstås et sæt af fast definerede målsætninger for den sociale indsats. Standarderne vedrører de social- og sundhedsfaglige ydelser og aktiviteter. Der er tale om overordnede mål for kvalitet og standarderne danner grundlag for vurdering af den konkrete sociale indsats. Standarderne er således med til kontinuerligt at synliggøre og forbedre af kvaliteten af det sociale arbejde. En standard specificerer en række krav til struktur, proces og resultat for indsatsen og afspejler den viden, de værdier og prioriteringer, som på et givent tidspunkt er gældende for det sociale område. Standarderne er fælles og gælder på tværs af tilbudene. Standarderne er udviklet i en konsensus blandt fagfolk, som repræsenterer forskellige niveauer i orgaisationen. Også brugerne har været involveret i udvikling af standarderne. Standarderne er beskrevet i en fælles skabelon, hvilket øger betingelserne for at gennemføre både interne og tværgående sammenligninger. 6

7 En standard kan for eksempel være, at et socialt tilbud sikrer, at deres brugere får den rigtige medicin, eller at nye brugere skal have mulighed for at komme på besøg, inden de tager imod en plads. En standard for kommunikationen mellem medarbejder og bruger kan være, at kommunikationen skal tage udgangspunkt i brugerens forudsætninger for at kommunikere. Til hver standard hører indikatorer, som er målepunkter til at vurdere, om indsatsen lever op til standarden. Når et socialt tilbud skal vurdere, om brugernes medicin er opmålt rigtigt, kan en indikator for eksempel være, om der i tilrettelæggelse af arbejdet er afsat tid til at opmåle medicin. En indikator kan ikke stå alene, og der er derfor flere indikatorer til alle standarder. Det fælles sæt af standarder Der er udviklet standarder inden for: Medicinhåndtering Kommunikation Visitation Medicinhåndtering: Korrekt overførelse af medicinordination Korrekt opmåling af medicin Korrekt uddeling af medicin Indberetning af og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering Overdragelse af medicin fra forældre og pårørende til dagtilbud Opgave- og ansvarsfordeling mellem døgntilbud og dagtilbud vedrørende medicinskema, transport og modtagelse af medicin Kommunikation: Systematisk afdækning af brugeres forudsætninger for kommunikation Empatisk kommunikation Respektfuld kommunikation Visitation: 1. visitationsfase: Kvitteringsbreve 2. visitationsfase: Afklaring og vurdering 3. visitationsfase: Formidling af afgørelser 4. visitationsfase: Besøg på relevante botilbud eller institutioner 7

8 Baggrunden for at arbejde med medicinhåndtering er, at undersøgelser i Amtet, i Danmark og udlandet viser, at der er risiko for, at beboerne ofte får forkert medicin, at medicin bliver givet til den forkerte person, at medicinen opbevares forkert, og at der sker fejl i forbindelse med ophældning af medicin. Samtidig har medarbejdere efterlyst klare vejledninger for hvordan disse fejl undgås. Baggrunden for at arbejde med kommunikation er at synliggøre, hvad god kommunikation er, og dermed sikre, at brugerne og pårørende bliver hørt og forstået. Baggrunden for at arbejde med visitation er at synliggøre visitationsprocesserne således, at brugerne får indsigt i sagsbehandlingsforløbet og dermed fremme borgernes retssikkerhed. Alle standarderne og tilhørende vejledninger kan hentes på På de enkelte tilbud kan de amtslige standarder suppleres med lokale standarder. Principperne for udviklingen af standarder er beskrevet i arbejdsrapporten Udvikling af amtslige standarder, der kan hentes på under punktet Arbejdsrapporter. Vejledninger: Til støtte i faglige beslutninger Til hver standard er der udformet en amtslig vejledning, som er overordnet og retningsgivende for, hvordan de sociale ydelser kan leve op til de krav, der er fastsat i standarderne. For at give specifikke anbefalinger til det enkelte tilbud, skal der udvikles lokale vejledninger. Disse udarbejdes på de enkelte tilbud i et samarbejde mellem det faglige personale, brugere og pårørende. Vejledninger er ikke noget nyt begreb i det sociale arbejde. På de sociale tilbud findes der i vid udstrækning vejledninger, retningslinier, instrukser og lignende dokumenter, som skal støtte personalet i deres arbejde. Det nye er, at vejledninger med Den Fælles Kvalitetsmodel skal leve op til en række fælles krav til udformningen af de faglige anbefalinger. Vejledningerne skal bruges til støtte i faglige beslutninger i det daglige arbejde. For eksempel kan en vejledning handle om, hvordan en medarbejder afdækker en brugers forudsætninger for at kommunikere (Se boks 1). 8

9 En af de væsentligste grunde til at anvende vejledninger er ønsket om, at udvikle ensartede anbefalinger, som skal sikre, at brugerne tilbydes den bedst mulige kvalitet ud fra den bedst mulige tilgængelige viden. Derfor må vejledningerne, så vidt det er muligt, baseres på evidens. Dette betyder, at vejledninger er baseret på dokumenteret viden. Det vil sige, at anbefalingerne er baseret på forskningsresultater, praksisviden, lærebogsviden, rapporter og lignende dokumenter. Vejledningerne vil således give personalet og andre brugere af vejledningerne viden om: Hvad vi ved og hvad vi ikke ved. Hvilket betyder, at vejledningerne også kan danne en fælles platform for prioritering og videreudvikling af det sociale arbejde. Dette indebærer, at vejledningerne skal opdateres og revideres løbende, så ny viden kan inddrages i den sociale indsats. Boks 1: Faglig vejledning Den faglige vejledning om systematisk afdækning af brugeres forudsætninger for kommunikation vil hjælpe personalet til bedre at få klarlagt og dokumenteret de problemer og ressourcer, den enkelte bruger mestrer i forhold til kommunikation. En dokumentation, som skal indgå i brugerens handleplan og/eller behandlingsplan. Denne faglige vejledning vil samtidig støtte personalet i at komme frem til de socialfaglige ydelser (fx støtte, omsorg, samarbejde med brugeren), der er aktuelle at iværksætte og dokumentere i forhold til den daglige kommunikation med brugeren. Såvel dokumentationen af brugerens problemer og ressourcer som dokumentationen af de iværksatte sociale ydelser vil danne baggrund for en løbende og individuel evaluering og dokumentation af brugerens forudsætninger for kommunikation. En forstander for et botilbud til psykiatribrugere fortæller om erfaringerne med at arbejde med standarden og vejledningen om systematisk afdækning af brugeres forudsætninger for kommunikation: Standarden har gjort, at vi har fået mere systematik i det. Og har fået beskrevet denne her afdækning bedre, og kan blive ved med at udvikle på det. Så det er absolut relevant og der har været stor forståelse for det i medarbejdergruppen. Eller for at sige det på en anden måde, det har ikke været noget mystisk for medarbejderne, eller noget fremmed de skulle i gang med, men det har hjulpet dem til en mere systematisk afdækning. Så det har været godt. Vejledninger vil således være med til at skabe en fælles forståelsesramme for, hvad god kvalitet er. Her igennem vil vejledningerne være med til at skabe rum for udvikling og implementering af et fælles sprog (begreber og metoder) inden for socialområdet. Ikke mindst skal vejledningerne hjælpe personalet til bedre systematisk dokumentation inden for de sociale ydelser og resultater. Vejledningerne er endvidere er et godt redskab til at få klarlagt hvilke uddannelsesmæssige kompetencer, som skal være til stede hos det personale, som skal anvende vejledningen. Udvikling og implementering af vejledninger støtter: Ydelser af høj faglig kvalitet Evidensbaseret praksis Den rette individuelle ydelse Arbejdsrapport om udvikling af amtslige og lokale vejledninger kan hentes på 9

10 under punktet Arbejdsrapporter. Selvevaluering: Vurdering af egen praksis Hvert halve år skal det enkelte sociale tilbud vurdere egen praksis i forhold til standarderne i Den Fælles Kvalitetsmodel. Det sker ved, at ledelse og medarbejdere indsamler dokumentation på de tre områder: Medicinhåndtering, kommunikation og visitation. På baggrund af disse data og ved hjælp af et selvevalueringsskema vurderes og dokumenteres systematisk, hvordan der leves op til standarderne. Til selvevalueringen kan bruges forskellige metoder. For eksempel gennemgang af registreringer, interview og spørgeskemaer. I forbindelse med selvevalueringen udarbejdes en plan for, hvilke aktiviteter det enkelte sociale tilbud vil sætte i gang for at forbedre praksis og for at fastholde god kvalitet. Det kan for eksempel være at udarbejde en lokal vejledning, at sætte uddannelse i gang eller at ændre på arbejdsgange eller fysiske forhold. Aktivitetsplanen er et styrende redskab for de sociale tilbuds videre arbejde med Boks 2: Aktivitetsplan Standard 1. Vurdering 2. Aktivitet 3. Ansvar 4. Tidsplan Overførelse af medicinordination I botilbuddet har ca. halvdelen af medarbejderne (i de 4 team) kompetence til at overføre medicinordinationer til medicinskema, hvilket vurderes tilfredsstillende for at kunne løse opgaven hensigtsmæssigt. Evalueringen viste, at enkelte medicinskemaer ikke var udfyldt i overensstemmelse med lægens ordination. Det vurderes, at årsagen hertil ligger i medarbejdernes manglende kendskab til den lokale vejledning for overførelse af medicinordination, samt det faktum at lægen ikke har pligt til at give/sende driftsenheden skriftlig bekræftelse på medicinordinationer. Medarbejderne skal fremover følge den lokale vejledning for overførelse af medicinordination. Selvom lægen kun har pligt til at føre skriftlige optegnelser i egen journal, og derfor ikke kan pålægges at tilsende skriftlig bekræftelse på en telefonordination, skal medarbejderne opfordre lægen til at gøre det. Skriftlig dokumentation på medicinordinationer kan minimere fejl i håndtering af medicin i botilbudet. Personalet undervises i den lokale vejledning internt i botilbuddet. Afdelingslederne: Skal sørge for at den lokale vejledning er tilgængelig i Kvalitetsmappen og på intranettet. Medarbejderne: Har pligt til at læse og være bekendt med indholdet i den lokale vejledning om overførelse af medicinordination. Implementeringen af den lokale vejledning for overførelse af medicinordination forsætter i løbet af det første kvartal i

11 kvalitetsudvikling. I boks 2 ses et eksempel på den metodemæssige tilgang, som de lokale kvalitetsgrupper anvender til selvevaluering. Selvevaluering er således en central aktivitet i Den Fælles Kvalitetsmodel, som fremmer: Kontinuerlig kvalitetsforbedring i det sociale arbejde Forankring og egenkontrol af kvalitetsarbejdet Læring og refleksion Udnyttelse af lokale kompetencer Derudover er de kontinuerlige selvevalueringer med til, at ledelserne på lokalt niveau har et ledelses- og styringsredskab, hvorved der kan gennemføres hensigstmæssige prioriteringer og ressourcefordelinger. Organisering af Den Fælles Kvalitetsmodel Til at sikre implementeringen af Den Fælles Kvalitetsmodel er der i Københavns Amt oprettet en række støttende organer. Kvalitetsrådet Der er nedsat et Kvalitetsråd for Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsrådet fungerer som styregruppe for projektet og har til formål at understøtte udvikling og implementering af Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsrådet består af repræsentanter fra de sociale tilbud og Psykiatri- og Socialforvaltningens ledelse samt Det Amtslige Brugerråd. Netværksgruppen Under Kvalitetsrådet er nedsat en Netværksgruppe, som har den udførende rolle i forhold til rådets beslutninger. Netværksgruppen har fx nedsat de arbejdsgrupper, der har udviklet standarder og vejledninger for medicinhåndtering, kommunikation og visitation. Kvalitetsenheden Arbejdet med Den Fælles Kvalitetsmodel er forankret i Kvalitetsenheden i Psykiatri- og Socialforvaltningen i Københavns Amt. Kvalitetsenheden fungerer bl.a. som sekretariat for Kvalitetsrådet og Netværksgruppen. 11

12 Lokale kvalitetsgrupper Hvert socialt tilbud i amtet har sin egen lokale kvalitetsgruppe med repræsentanter fra ledelse, medarbejdere og eventuelt brugere eller pårørende. Den lokale kvalitetsgruppe skal sikre, at der løbende og systematisk arbejdes med kvalitetsudvikling efter de fælles standarder. Det er på den måde, at Den Fælles Kvalitetsmodel bliver ført ud i praksis. De lokale kvalitetsgrupper implementerer de amtslige standarder og vejledninger. Det sker blandt andet ved at: Udvikle lokale vejledninger, som specifikt målretter de amtslige vejledninger til den lokale praksis. Udvikle og etablerer en lokal organisation, som kan understøtte arbejdet med kvalitetsudvikling. Involvere øvrige medarbejder samt brugere og pårørende i arbejdet. Formidle standarder og vejledninger til alle medarbejdere, brugere og pårørende. Gennemføre selvevaluering. Planlægge kvalitetsforbedringer. Nøglepersoner Nøglepersoner er ressourcepersoner og tovholdere i det lokale arbejde med kvalitetsudvikling. Nøglepersonerne indgår i den lokale kvalitetsgruppe. Der er uddannet 300 nøglepersoner til kvalitetsarbejdet. De er repræsenteret på alle sociale tilbud og institutioner i Københavns Amt. Det har været et krav, at nøglepersonerne rekrutteres blandt såvel ledere som medarbejdere. Nøglepersonerne skal blandt andet være med til at formidle indholdet i standarderne til alle medarbejdere. Det er vigtigt, at så mange som muligt bliver involveret i at diskutere og arbejde med standarderne. Det er gennem diskussion og fælles refleksion, at medarbejderne kan udvikle kvaliteten i det sociale arbejde. Mere om organiseringen af Den Fælles Kvalitetsmodel kan læses i den samlede projektbeskrivelse, der kan hentes på under punktet Links. 12

13 Udpluk af erfaringer fra arbejdet med Den Fælles Kvalitetsmodel De sociale tilbud i Københavns Amt er godt i gang med arbejdet med Den Fælles Kvalitetsmodel. I foråret 2006 har Københavns Amts Psykiatri- og Socialforvaltning indsamlet tilbudenes erfaringer med det systematiske kvalitetsarbejde. En forstander fortæller, hvordan indførelsen af standarder for kommunikation har øget kvaliteten i indsatsen for tilbudets beboere: Medarbejderne har givet udtryk for, at det har været rigtig godt, at de skulle ind og reflektere dybere over beboernes forudsætninger for kommunikation. Og det handler om de forskellige situationer beboerne hos os kan være i. Det kan være psykosen, der er inde over - det kan være misbrug, der er inde over. Der er forskellige andre faktorer, der går ind og påvirker deres forudsætninger for kommunikation. Og det er vi blevet mere klare på, at det skal man tage hensyn til. To medarbejdere fortæller om nogle af de positive sider ved at indføre standarder for medicinhåndtering: Man får en oplevelse af, at det virker at det kan noget. Det har vi oplevet med medicin. Vi synes virkelig, at det er blevet virkelig godt med de der skemaer. Det giver en helhed og et overblik for os, der går med det [medicin] til dagligt - hvad det er, vi går med, og hvad fejlmedicinering egentlig er for noget. Også i forhold til de utilsigtede hændelser. Den systematiske tilgang til kvalitetsudviklingsarbejdet, og de metoder der bruges i dette, har også smittet af på andre områder af arbejdet på de sociale tilbud. En leder fortæller: Metoden at arbejde med kvalitetsstandarder det har vi også kunne overføre på andre områder, som vi arbejder med i forvejen. Det der med at lave fokusgrupper, det er blevet meget in hos os. Om erfaringerne med at arbejde med faglige vejledninger fortæller en medarbejder: Det har en god virkning - også i forhold til at holde os selv i nakken. I arbejdet med Den Fælles Kvalitetsmodel lægger Københavns Amt stor vægt på inddragelse af både brugere og pårørende. Dette fokus er blevet fastholdt også i de enkelte tilbud. En pårørende fortæller således: Jeg synes, at man [personale og ledelse] har lyttet, når man som pårørende har ytret sig. Og jeg synes også, at der har været lejlighed til at præge tingene. Jeg synes, at man som pårørende har været godt modtaget i det her arbejde. 13

14 Sådan får du mere at vide Du kan finde mere information om Den Fælles Kvalitetsmodel på Københavns Amts hjemmeside: Du er også velkommen til at kontakte Kvalitetsenheden, hvis du har spørgsmål. Det kan ske til: Vicekontorchef Marianne Nord Hansen, tlf eller Projektleder Jytte Poulsen, tlf eller 14

15

16

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 www.socialkvalitetsmodel.dk Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Program for dagen 10.00-10.10 Velkomst og introduktion

Læs mere

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds og Omsorgsforvaltningens kommentarer til medlemsforslag om Akkreditering

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin Standardprogram - Trin for trin Standardprogrammet: Denne folder henvender sig til regionale og kommunale, sociale tilbud, der påbegynder arbejdet med standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

kvalitet på regionernes sociale tilbud

kvalitet på regionernes sociale tilbud kvalitet på regionernes sociale tilbud 1 KVALITETSMODELLEN Hvorfor en kvalitetsmodel på det sociale område? Regionerne har udviklet en kvalitetsmodel for det sociale område. Den er med til at dokumentere

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Skal I akkrediteres? Januar 2015

Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? I Rudersdal Kommune er RusmiddelRådgivning pilotprojekt for akkreditering som kvalitetsmodel. Pjecen er en kort introduktion til akkreditering som

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Diakonissestiftelsens kvalitetsmodel at gøre det rigtige på den rigtige måde

Diakonissestiftelsens kvalitetsmodel at gøre det rigtige på den rigtige måde Diakonissestiftelsens kvalitetsmodel at gøre det rigtige på den rigtige måde Hvorfor Kvalitetsmodellen På Diakonissestiftelsen ønsker vi kvalitet i alle sammenhænge døgnet rundt. Derfor benytter vi arbejdsmetoder,

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Om den danske kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen i Ringkjøbing Amt. - hvorfor - hvornår - hvordan?

Om den danske kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen i Ringkjøbing Amt. - hvorfor - hvornår - hvordan? Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Om den danske kvalitetsmodel og akkrediteringsprocessen i Ringkjøbing Amt - hvorfor - hvornår - hvordan? Oktober 2002 Indledning. Dette notat er

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015 Tilsynsrapport 2009 Demenscenter Mimosen Adresse: Ellevej 38, 47 og 49 Kommune: Allerød Leder: Centerchef Tina Rantzau Christensen Dato for tilsynet: 29. juni 2009 Telefon:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere

Hvordan måler vi vores indsats?

Hvordan måler vi vores indsats? Hvordan måler vi vores indsats? Oplæg til netværksmøde for økonomiske rådgivere V/ Charlotte Holm 29.oktober 2014 Oplæg om at dokumentere socialt arbejde De næste to timer handler om at dokumentere socialt

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013 Uanmeldt tilsyn Den 19. marts 2013 Bytoften Bytoften 7476 7400 Herning. Leder. Bo Bertelsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Bytoften, Bytoften

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

Tidshorisont. De fleste anmodninger er i mødekommet, dog mangler der stadig nogle og en enkelt forventes gennemført senest januar 2012.

Tidshorisont. De fleste anmodninger er i mødekommet, dog mangler der stadig nogle og en enkelt forventes gennemført senest januar 2012. Bilag 2: Oversigt over opfølgning på embedslægens tilsynsrapporter i rød kategori for 3. kvartal 2011 Bosted Fejl og/eller mangler indenfor områderne: Embedslægens anmodninger om handleplan vedr. Tidshorisont

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Indberetning af og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering

Indberetning af og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppen om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 01.06.2006 Standarder: Indberetning og opfølgning på utilsigtede

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Havkær Lokalcenter

Tilsynsrapport 2007 Havkær Lokalcenter Tilsynsrapport 2007 Havkær Lokalcenter 12. december 2007. j.nr. 2-17-120/2/ELH Embedslægeinstitutionen Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post info@sst.dk Dir. tlf.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

- herunder afdækning af kommunikative ressourcer og afdækning af forudsætninger for brugerinddragelse

- herunder afdækning af kommunikative ressourcer og afdækning af forudsætninger for brugerinddragelse Vejledning Dokumenttype: Vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Nøgleord / Søgeord:

Læs mere

IKAS Olof Palmes Allé 13, 1. th 8200 Aarhus N. Høringssvar til Den Danske Kvalitetsmodel - Standarder og indikatorer 08.10.2007

IKAS Olof Palmes Allé 13, 1. th 8200 Aarhus N. Høringssvar til Den Danske Kvalitetsmodel - Standarder og indikatorer 08.10.2007 IKAS Olof Palmes Allé 13, 1. th 8200 Aarhus N Høringssvar til Den Danske Kvalitetsmodel - Standarder og indikatorer for det kommunale område FOA Fag og Arbejde takker for muligheden for at afgive høringssvar

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Den Kommunale Kvalitetsmodel Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet

Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet Jour.nr.: 4-17-24/2 Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20-08-2007 Telefon: 49191212 E-post: oresundshjemmet@fredensborg.dk

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 www.socialkvalitetsmodel.dk Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Program for formiddagen 09.00-09.10 Velkomst

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård J. nr.:4-17-214/4 P nr.: 1003271490 Tilsynsrapport 2009 Ørbygård Adresse: Medelbyvej 6, 2610 Rødovre Kommune: Rødovre Leder: Hanne Henriquis Dato for tilsynet: 28.januar 2009 Telefon: 36 37 08 80 E-post:

Læs mere

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Den 19. november 2013 Cc: sthi@sm.dk, kpa@sm.dk, lla@sm.dk D.nr. 1171-144 Sagsbeh. Thomas Gruber Høringssvar vedr. udkast

Læs mere

DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS)

DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS) DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS) Arbejdet med borgerens individuelle plan i Bosted Version 1.0 16. august 2015 1 1.0 Indledning FKO er et dokumentationsredskab til

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Bøgemarkscentret

Tilsynsrapport 2008 Bøgemarkscentret Tilsynsrapport 2008 Bøgemarkscentret Adresse: Bøgemarksvej 3, 9230 Svenstrup J. Kommune: Aalborg Leder: Plejehjemleder/ sygehjælper Annie Hansen Dato for tilsynet: 17.9.2008 Telefon: 98 38 10 72 E-post:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren. De første og de næste 20 år

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren. De første og de næste 20 år Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren De første og de næste 20 år De første og de næste 20 år Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren 4 En Audit? - er

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 1. januar 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Akkreditering i SOF 2015

Akkreditering i SOF 2015 Akkreditering i SOF 2015 Akkreditering i SOF - formål Vi arbejder med akkreditering i SOF, fordi vi har en ambition om at være en organisation, hvor vi sammen udvikler tilbud af høj kvalitet. Kvalitetsmodellen

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04 Kom godt i gang med DI s Guide til Leanledelse DI har samlet en værktøjskasse til dig, der vil have produktivitetsforbedringer med lean. DI s Guide til Leanledelse bygger på modellen Leanrejsen, der er

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Dato: 1.9.2015 Rehabiliteringscenter Tilbud: Herning. Brændgaardvej 20, Adresse: Herning. Leder: Lone Bulow Friis

Uanmeldt tilsyn. Dato: 1.9.2015 Rehabiliteringscenter Tilbud: Herning. Brændgaardvej 20, Adresse: Herning. Leder: Lone Bulow Friis TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 1.9.215 Rehabiliteringscenter Tilbud: Herning Brændgaardvej 2, Adresse: Herning Leder: Lone Bulow Friis Tilsynsførende: Tilsynsførende:

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten

Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten J. nr.:4-17-211/4 P nr.: 1003271246 Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten Adresse: Kirkesvinget 5, 2610 Rødovre Kommune:Rødovre Leder: Kate Dybdal Dato for tilsynet: 30.januar 2009 Telefon:36 70

Læs mere