Digital Marketing Support ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Marketing Support ApS"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 131 Offentligt Digital Marketing Support ApS Herlev, den 8. marts 2010 Justitsminister Lars Barfoed Domstolsstyrelsens direktør Adam Wolf Højesteretspræsident Torben Melchior Domstolsstyrelsens vedlagte afgørelser af 5. februar 2010 (j.nr ) og af 10. juni 2008 (j.nr ): Inhabilitet ved Højesteret, mistillid til højesteretsdommerne, retssikkerhedsmæssige problemstillinger knyttet til højesteretsdommernes indtægtsgivende bibeskæftigelse, anmodning om sættedommere. Med henvisning til ovennævnte afgørelser fra Domstolsstyrelsen skal Digital Marketing Support ApS (DMS) fremkomme med følgende bemærkninger. Højesteret træffer som sidste instans endelig afgørelse i en række sager af indgribende personlig, økonomisk og samfundsmæssig betydning, herunder sager af principiel karakter, som kan have indflydelse på afgørelse af en række andre sager. En fejlagtig dom ved Højesteret forvolder derfor ikke alene skade hos den forurettede part, men forvolder også omfattende skade i samfundet, bl.a. ved på et forkert grundlag at ændre retstilstanden og generere flere urigtige domme i andre sager, både ved Højesteret selv og ved underretterne. Nærværende skrivelse drejer sig om en række fejlagtige Højesteretsdomme, som giver anledning til følgende spørgsmål: Hvem retter Højesterets fejl? Hvem holder tilsyn med Højesteret og højesteretsdommerne? Igennem mange år har der været tilbagevendende diskussion om dommernes særligt højesteretsdommernes - indtægtsgivende bibeskæftigelse. Kritikkerne af dommernes bibeskæftigelse har især hæftet sig ved, at visse dommere har så megen indtægtsgivende bibeskæftigelse, at omfanget heraf og dommernes afhængighedsforhold til bibeskæftigelsesleverandørerne må give anledning til tvivl om de pågældende dommeres mulighed for at varetage deres pligter i hovedstillingen, herunder bevare deres uafhængighed og upartiskhed. Tilhængere af dommernes bibeskæftigelse har på deres side hæftet sig ved, at der i diskussionen ikke er fremlagt nogen eksempler på, at dommernes hovedarbejde er blevet ringere udført på grund af bibeskæftigelse. De har bl.a. anført, at kritikken af dommernes bibeskæftigelse er uden sagligt grundlag men alene hviler på noget følelsesmæssigt, at man misunder at nogen tjener for meget og at man ønsker at konfiskere en betydelig del af det indtægtsgrundlag, som dommerne har skabt sig gennem års dygtighed og flid. Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 D, 1. sal DK-2730 Herlev Giro Telefon Telefax CVR-nr

2 Med henvisning til Højesterets domme af 23. januar 2006 i sag 356/2004 (UfR ) og af 10. september 2008 i sag 357/2006, til Sø-og Handelsrettens afgørelser af 26. april 2006 og af 17. juli 2006 i sagerne V og V 25-04, skal DMS herved fremlægge eksempler på retssager, hvor dommerne ikke alene har udført hovedarbejdet ringere på grund af bibeskæftigelse, men hvor dommerne decideret har truffet svigagtige afgørelser til fordel for bibeskæftigelsesleverandører. Det er DMS standpunkt, at tilhængerne af højesteretsdommernes indtægtsgivende bibeskæftigelse tager fejl. Gennem 10 års retssager mod Mads Bryde Andersen og hans netværk, der hovedsageligt er baseret på formidling af bijobs og vennetjenester og som tæller store leverandører af bijobs til dommerne, har flittige bijobsdommere efterladt sig en mængde bevismateriale, som via de kommende retssager vil give offentligheden et indblik i bijobsdommernes fremgangsmåde, herunder hvorledes de tilgodeser deres bijobsarbejdsgiveres interesser ved retsstridig sagsbehandling og svigagtige afgørelser. En del af forholdene er allerede anmeldt til politiet (j.nr. SØK og j.nr ), og DMS har rejst erstatningskrav mod Domstolsstyrelsen, jf. styrelsens j.nr og j.nr DMS gør gældende, at Domstolsstyrelsen har fejlet i at leve op til sine forpligtelser i henhold til EMRK art. 6.1 og art. 13, om at sikre DMS retten til en rettergang for uafhængig og upartisk domstol, retten til en rettergang inden for en rimelig frist, samt adgang til effektive retsmidler mod den misrøgt af DMS retssager, der har fundet sted. I stedet for at tage sit tilsynsansvar i forhold til sine ansatte alvorligt og inddrage de fornødne ressourcer til selv at behandle den alvorlige sag om svigagtige forhold ved landets domstole, særligt ved Højesteret, henviser Domstolsstyrelsen til dommerne selv som værende dem, der skal tage stilling til deres egne forhold, herunder at sagerne skal behandles ved en byret, som jo ikke er kompetent til at tage stilling til Højesterets dispositioner. Domstolsstyrelsen har således henvist DMS til at benytte et retssystem overladt til dommerne selv at føre tilsyn med, hvor man fra ledelsens side er gået på kompromis med retssikkerheden for at tilgodese nogle dommeres behov for ekstra penge, og hvor der reelt ikke føres noget tilsyn med dommernes adfærd og dispositioner, og hvor dommerne særlige højesteretsdommerne nærmest er til salg for bijobs til højestbydende, og hvor der afsiges stribevis af svigagtige domme til fordel for bijobleverandører. DMS kan ikke acceptere højesteretsdommernes fejlagtige domme til fordel for Mads Bryde Andersen og hans netværk. Med henvisning til, at landets øvrige retter, som jo er underretter til Højesteret, ikke har den fornødne kompetence til at kunne pådømme Højesterets afgørelser og dispositioner - hvilket er nødvendigt for på forsvarlig vis at kunne behandle sagerne om højesteretsdommeres svigagtige domme og dispositioner til fordel for bijobsleverandører - skal DMS herved anmode Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen om at henvise til en myndighed eller en ret, der er kompetent til at tage stilling til det alvorlige retssikkerhedsproblem. Inhabilitet ved Højesteret Side 2

3 Der verserer fortsat flere retssager om det forhold, hvorom Højesteret den 23. januar 2006 har afsagt en fejlagtig dom til fordel for Mads Bryde Andersens forening DIFO, som, ud over selv at være bijobsleverandør til dommerne, er en forening, hvis medlemmer alle er leverandører og formidlere af bijobs til dommerne. Højesterets sag 262/2008 er en anke af Sø- og Handelsrettens dom af 27. juni 2008 i sag V-34-06, som omhandler urigtigheden af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Ikke en eneste sætning i præmisserne i Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004 har vist sig at være rigtig eller have nogen relevans for afgørelsen af det omtvistede forhold. I over 10 år har Mads Bryde Andersen og Jon Stokholm bedyret, at Mads Bryde Andersens forening DIFO fra den amerikanske organisation ICANN var blevet tildelt rettigheder og kompetencer til at styre det danske navnerum på Internettet og til at fastsætte regler, og at DIFO fra ICANN havde fået mandat til at være en slags kontrolinstans for domænenavne i Danmark. Med disse grove usandheder skaffede Mads Bryde Andersen og hans bijobskammerater sig adgang til ISP ernes (Internetleverandørerne) domænekundeportefølje og til et årligt indtægtsgrundlag på ca. 40 mio. kr. til DIFO s datterselskab. Bortset fra at skaffe sig selv og vennerne (bl.a. højesteretsdommerne Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm) - biindtægter på bekostning af ISP erne, har Mads Bryde Andersen og hans forening DIFO intet at gøre med hverken ISP ernes virksomhed eller administrationen af domænenavne. DIFO har i det hele taget intet at gøre med Internettet eller ISP ernes funktioner som f.eks. administration af domænenavne, IP-numre, port-numre, protokolparametre mv. DK Hostmasteropgaven varetages på baggrund af en kontrakt mellem ISP erne og det selskab, der udfører hostmasteropgaven, en såkaldt hostmasteraftale. En sådan kontrakt om udførelse af hostmasteropgaven for ISP erne har hverken DIFO eller DIFO s datterselskab DK Hostmaster A/S indgået med ISP erne. I stedet har Mads Bryde Andersen og Jon Stokholm narret ISP erne og offentligheden med ikke-eksisterende rettigheder og kompetencer fra ICANN og med en fiktiv overtagelse af en ikke-eksisterende domænekundeportefølje fra foreningen FIL. Uagtet at DIFO efter bevisførelsen ved Sø- og Handelsretten tilstod, at samtlige de oplysninger som Højesteret havde lagt til grund for dommen af 23. januar 2006 var urigtige, konstaterede Sø- og Handelsretten blot, at retten ikke har den fornødne kompetence til at afsige en dom imod den af Højesteret den 23. januar 2006 allerede afsagte dom om forholdet, hvorfor Sø- og Handelsretten afviste at tage stilling. Som allerede anført, er det DMS standpunkt, at nuværende højesteretsdommere er inhabile til at tage stilling til deres egne fejlagtige afgørelser, jf. nedenfor. DMS anmoder derfor om sættedommere til at træffe afgørelse i sagen om Højesterets fejlagtige dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Højesterets sag 131/2007 er en anke af Østre Landsrets dom af 9. marts 2007 i sag B , som omhandler urigtigheden af de oplysninger som Mads Bryde Andersen og Jon Stokholm har lagt til grund for betænkning nr af 25. august 2004, som danner grundlag for lov. nr. 598 af 24. juni 2005 (domæneloven). I sin afgørelse har Østre Landsret henvist til Højesterets fejlagtige dom af 23. januar 2006 og derefter afvist at tage stilling i sagen. Inhabilitet ved Højesteret Side 3

4 De verserende højesteretssager 131/2007 og 262/2008, som er berammet til forhandling i april 2010, er afhængige af afgørelsen i sagen om urigtigheden af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Her er de nuværende højesteretsdommere imidlertid inhabile, jf. nedenfor. Sø- og Handelsretten og Østre Landsrets henvisninger til Højesterets fejlagtige dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004 som begrundelse for ikke at foretage sig noget i forhold til den beviseligt forkerte højesteretsdom dokumenterer klart den illusoriske retssikkerhed i den nuværende retsordning. Fremgangsmåden påviser, at Højesteret er det perfekte sted at svindle i det nuværende retssystem, et spillerum som bijobsleverandører og -formidlere som Mads Bryde Andersen har benyttet sig af. Det kan ikke være rigtigt, at man i et civiliseret samfund som det danske, via bijobtilbud til dommere, således som Mads Bryde Andersen i bl.a. foreningen DIFO har tilbudt højesteretsdommerne Jon Stokholm og Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis, kan købe sig til en blåstempling af et ellers tvivlsomt virksomhedsretsgrundlag, således at man senere ved domstolene nærmest bliver fritaget for at føre bevis for retsgrundlaget for ens handlinger, og at man via bijobtilbud til dommerne på forhånd er garanteret at få medhold i sine retssager. Det skal bemærkes, at DMS har stor respekt for mange af landets dygtige dommere, som ved flere lejligheder har imponeret ved såvel deres faglige kompetence som deres professionelle håndtering af retssager. F.eks. sendte DMS et takkebrev til Retten i Glostrup for rettens professionelle behandling af en sag, uagtet at DMS tabte sagen, var utilfreds med afgørelsen, som DMS selvfølgelig ankede til Østre Landsret, som også har glimrende dommere. Dette ændrede dog ikke på dommens resultat. Det afgørende for DMS tilfredshed med retten i dette eksempel havde intet at gøre med dommens resultat, men havde alene at gøre med rettens synlige upartiskhed og uafhængighed og bestræbelser på at forstå sagens faktiske forhold for at kunne afsige en efter rettens opfattelse retfærdig dom. Utilfredshed med dommens resultat er således en helt anden sag. Nærværende sag vedr. dommernes håndtering af retssagerne mod Mads Bryde Andersens DIFO drejer sig ikke om utilfredshed med dommens resultat, således som Domstolsstyrelsen har anført i sine afgørelser. Sagen drejer sig derimod om åbenlyst svig ved nogle af landets domstole til fordel for Mads Bryde Andersen og hans netværk. DMS skal derfor høfligst anmode Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen om at henvise DMS til en ret eller en myndighed med kompetence til at kunne pådømme Højesterets dispositioner og afgørelser, således at det rejste spørgsmål om urigtigheden af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004 kan prøves ved en upartisk og uafhængig domstol eller myndighed. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at DMS allerede den 24. januar 2006 anfægtede rigtigheden af såvel højesteretsdommens præmisser som resultat, og - med henvisning til EMRK art anmodede højesteretspræsidenten, Torben Melchior, om en redegørelse for hvorledes højesteretsdommerne var nået frem til deres resultat. Ved en skrivelse af 26. januar 2006 afslog højesteretspræsidenten at foretage sig noget i relation til den afsagte højesteretsdom af 23. januar Den 31. januar 2006 begærede DMS formelt højesteretssagen genoptaget, jf. retsplejelovens 399. Inhabilitet ved Højesteret Side 4

5 Den 10. februar 2006 afviste Højesteret at genoptage sagen. Herefter er det op til det politiske system at tage stilling til den anvendte fremgangsmåde. DMS gør gældende, at der - i forhold til retssagerne om DIFO s påståede rettigheder og kompetencer og mandat fra ICANN og DIFO s påståede overtagelse af kundeportefølje fra foreningen FIL - foreligger en generel inhabilitet ved Højesteret. Følgende Højesteretsdommere er efter DMS opfattelse inhabile til at deltage i behandlingen af retssagerne. Navn Begrundelse for inhabilitet Jon Stokholm Retsplejelovens 60 og 61. Var advokat for DIFO og DK Hostmaster A/S i retssagerne. Skønt han intet belæg havde for rigtigheden af hans klienters oplysninger, bedyrede og plæderede han kraftigt for, (1) at DIFO havde fået sine påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN, (2) at domæneregistranter forud for oprettelsen af DIFO havde indgået deres registreringsaftaler med foreningen FIL, (3) at DIFO havde overtaget foreningen FILs kundeportefølje og registranternes påståede registreringsaftaler med foreningen FIL. Var formand for Videnskabsministeriets domæneudvalg, og - i samarbejde med DIFO s formand Mads Bryde Andersen - har videreført deres urigtige oplysninger om påstået kompetencedelegering fra ICANN til DIFO som grundlag for betænkningen nr af 25. august 2004 og domæneloven. Samtlige af Jon Stokholm og Mads Bryde Andersens ovennævnte oplysninger om påståede rettigheder og kompetencer og mandat fra ICANN til DIFO og påstået overdragelse af kundeportefølje fra foreningen FIL til DIFO har vist sig at være usande og det pure opspind. Det har DIFO efter bevisførelse i Sø- og Handelsretten tilstået. Jon Stokholm og Mads Bryde Andersen er blevet politianmeldt for bedrageri af særlig grov karakter (jr. nr.: SØK ). En af de retssager, der skal pådømmes ved Højesteret, omhandler urigtigheden af de oplysninger som Jon Stokholm og Mads Bryde Andersen har lagt til grund for domæneloven. Loven ønskes ophævet. I strid med RPL 60 og 61 har Jon Stokholm den 10. januar 2008 deltaget i en delafgørelse af sagen om domænelovens gyldighed. Her blev DMS ved Højesteret nægtet adgang til at føre yderligere bevis for urigtigheden af Jon Stokholm og Mads Bryde Andersens oplysninger om påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN til DIFO og til den danske stat. Jon Stokholms stilling i sagerne er kendt. Han er forudindtaget og derfor inhabil til at pådømme sagerne. Han har desuden særlige interesser i sagernes udfald, jf. bl.a. politianmeldelsen herom imod ham. Inhabilitet ved Højesteret Side 5

6 Lene Pagter Kristensen Retsplejelovens 60 og 61. Lene Pagter Kristensen har siden år 2000 været ansat i bijob hos DIFO og DK Hostmaster A/S, som er hovedparterne i retssagerne. Umiddelbart efter hendes ansættelse i bijob hos DIFO og DK Hostmaster A/S blev Lene Pagter Kristensen af bl.a. DMS gjort opmærksom på det tvivlsomme retsgrundlag, hvorpå DIFO og DK Hostmaster A/S virksomhed hviler. Allerede på dette tidlige tidspunkt stod det klart for højesteretsdommeren, at DIFO s retsgrundlag rent faktisk var tvivlsomt, hvilket hun meddelte DIFO s ledelse, jf. bl.a. ledelsens beretninger i deres årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det tvivlsomme retsgrundlag har dog ikke afholdt hende fra - mod behørig betaling fra DIFO - at blåstemple DIFO s retsgrundlag og forsvare DIFO s ikke-eksisterende rettigheder og kompetencer fra ICANN og DIFO s fiktive overtagelse af en ikke-eksisterende domænekundeportefølje fra foreningen FIL. Lene Pagter Kristensen har særlige interesser - herunder økonomiske interesser i form af risikoen for at miste hendes biindtægter fra DIFO - i udfaldet af domænenavnesagerne. Hun har allerede taget stilling i sagerne, hendes synspunkter er kendt, hun er forudindtaget og derfor inhabil. Torben Melchior Wendler Pedersen Per Sørensen Asbjørn Jensen Vibeke Rønne Retsplejelovens 60 og 61. Har allerede taget stilling i sagerne, jf. deres dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004 (UfR ), hvor de: (1) uden nogen form for dokumentation har fastslået, at registranterne af.dk domænenavne forud for oprettelsen af foreningen DIFO havde indgået deres registreringsaftaler med foreningen FIL. Dette har dog senere vist sig at være helt forkert. Registranterne havde alene indgået deres registreringsaftaler med deres respektive ISP er, og ikke med FIL. (2) uden nogen form for dokumentation har fastslået, at foreningen FIL var indehaveren af domænekundeporteføljerne under.dk topdomænet. Dette har dog senere vist sig at være helt forkert. Kundeporteføljerne tilhørte de enkelte ISP er. (3) uden nogen form for dokumentation har fastslået, at foreningen DIFO havde overtaget foreningen FILs påståede domænekundeportefølje. Inhabilitet ved Højesteret Side 6

7 Dette har dog senere vist sig at være helt forkert. Kundeporteføljerne tilhørte ISP erne, og ingen ISP havde overdraget sin kundeportefølje til DIFO. Markedsværdien af den kundeportefølje som højesteretsdommerne fejlagtigt har påstået at DIFO havde overtaget fra foreningen FIL er på ca. 1,5 milliarder kroner. Ifølge DIFO og højesteretsdommerne er overdragelsen af en så værdifuld kundeportefølje, som bl.a. har givet DIFO og datterselskabet over 400 mio. kr. i indtægter, foregået uden nogen form for overdragelsesdokument (!). (4) uden nogen form for dokumentation har fastslået, at DIFO fra ICANN i USA var blevet tildelt juridiske rettigheder og kompetencer og mandat i forhold til.dk-domænenavnene. Dette har dog senere vist sig at være helt forkert. ICANN havde hverken tildelt DIFO juridiske rettigheder eller kompetencer eller mandat eller andre rettigheder i forhold til.dkdomænenavnene, hvilket blev dokumenteret ved Sø- og Handelsretten. Således tilstod DIFO urigtigheden af den påståede tildeling af rettigheder og kompetencer og mandat fra ICANN til DIFO, som ellers havde udråbt sig selv som værende rettighedsindehaveren til.dk-domænenavnene, som registranterne kun måtte have til låns, og dette kun på betingelser enerådigt fastsat af DIFO. Den estimerede markedsværdi af rettighederne til de ca. 1 mio..dk-domænenavne, som højesteretsdommerne fejlagtigt har fastslået at DIFO havde fået overdraget fra ICANN, er på ca. 15 milliarder kroner. Denne påståede overdragelse fra ICANN af ejerskabet af den enorme værdi til DIFO er ifølge DIFO og højesteretsdommerne foregået uden at DIFO hverken har betalt eller forpligtet sig i forhold til ICANN eller andre. Derudover er overdragelsen ifølge DIFO og højesteretsdommerne foregået uden nogen form for overdragelsesdokument (!). (5) uden nogen form for dokumentation har fastslået, at DIFO var at sidestille med et el-selskab, f.eks. Dong Energy A/S, der leverer elektricitet til sine kunder, hvorfor registranterne af.dkdomænenavne antages at have indgået aftaler med DIFO, jf. UfR H. Højesteretsdommerne kan herefter anses for at være forudindtagede og derfor inhabile til at tage stilling til rigtigheden af deres egne afgørelser. Inhabilitet ved Højesteret Side 7

8 Børge Dahl Poul Søgaard Marianne Højgaard Pedersen Retsplejelovens 60 og 61. Har allerede taget stilling i sagerne, jf. deres afgørelse af 10. februar 2006 i sag 55/2006, hvor de behandlede og afslog DMS begæring om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse af ovennævnte fejlagtige højesteretsdom af 23. januar 2006 i sag 356/2004 (UfR ). Ved deres afgørelse af 10. februar 2006 tiltrådte højesteretsdommerne deres kollegaers synspunkter udtrykt ved dommen af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Herefter kan de - på lige fod med deres højesteretskollegaer, der afsagde dommen af 23. januar 2006 i sag 356/ anses for at være forudindtagede og derfor inhabile til at tage stilling til rigtigheden af deres egne afgørelser. Poul Sørensen Per Walsøe Asbjørn Jensen Poul Dahl Jensen Henrik Waaben Retsplejelovens 60 og 61. Har allerede taget stilling i sagerne, jf. deres dom af 10. september 2008 i sag 357/2006. Her har højesteretsdommerne, uagtet at DIFO den 5. maj 2008 efter bevisførelse ved Sø- og Handelsretten havde tilstået hverken at have fået de tidligere påståede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN eller at have overtaget nogen kundeportefølje fra foreningen FIL, lagt til grund for deres dom af 10. september 2008 i sag 357/2006, at DIFO havde fået sine påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN og at DIFO havde overtaget foreningen FILs kundeportefølje. Såvel Sø-og Handelsrettens retsbog for 5. maj 2008 som rettens dom af 27. juni 2008, hvor DIFO s tilkendegivelse omkring den fejlagtigt påståede kompetencedelegering fra ICANN til DIFO og DIFO s påståede overtagelse af FILs kundeportefølje er gengivet, var i Højesterets besiddelse, da højesteretsdommerne afsagde deres dom af 10. september 2008 i sag 357/2006. Højesteretsdommerne kan herefter, på lige fod med deres højesteretskollegaer, der afsagde den fejlagtige dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004, anses for at være forudindtagede og derfor inhabile til at tage stilling til rigtigheden af deres egne afgørelser. Inhabilitet ved Højesteret Side 8

9 Jens Peter Christensen Peter Blok Niels Grubbe Michael Rekling Thomas Rørdam Jytte Scharling Retsplejelovens 60 og 61 og EMRK 6.1 Det er almindelig anerkendt og udbredt retspraksis, at en retssag, hvor en eller flere dommerkollegaer har økonomiske eller særlige interesser i sagens udfald, således som det er tilfældet i nærværende retssager, hvor højesteretsdommerne Jon Stokholm og Lene Pagter Kristensen direkte har betydelige interesser i sagernes udfald, og hvor højesteretspræsidenten og 13 andre højesteretsdommere allerede har afsagt åbenbart fejlagtige domme i sagerne, afgøres ved brug af sættedommere. En gennemgang af retspraksis ved landets retter viser, at dommerkollegaernes inhabilitet foreligger allerede ved langt mindre interesser fra en dommers side end det er tilfældet med nærværende retssager, hvor højesteretsdommere er på lønningslisten hos den sagsøgte og en højesteretsdommer er politianmeldt for sammen med den sagsøgtes ledelse at have begået bedrageri af særlig grov karakter. Det tætte forhold mellem højesteretsdommerne, deres loyalitet over for hinanden, arbejdspladshensynet og dommernes fælles interesse og forpligtelser i forhold til bijobsleverandørerne giver anledning til at betvivle retssikkerheden ved sagernes afgørelse, særligt når højesteretsdommerne således har principielle og økonomiske interesser i sagernes udfald. Menneskerettighedsdomstolen har flere gange fastslået, at det ikke er tilstrækkeligt, at en dommer er eller anser sig selv som habil: han eller hun skal også fremtræde som habil, herunder i forhold til f.eks. dommerkollegaernes interesser i en sag. DMS gør gældende, at højesteretsdommerne er inhabile til at pådømme sagerne. Højesteretsdommerne har et troværdighedsproblem, når parterne i sagen 356/2004 direkte modsiger Højesterets præmisser i dommen af 23. januar 2006, og ved bevisførelse og vidneudsagn nu dokumenterer, at det Højesteret ellers havde fastslået som værende sandhed, rent faktisk var grove usandheder. Højesteretsdommerne har et troværdighedsproblem, når hele 15 af dem åbenbart ikke har været i stand til at kunne læse og forstå en aftale på 6 sider (aftalememorandummet af 25. nov.1998 mellem det amerikanske handelsministerium og ICANN) eller blot kunne danne sig en idé om hvad aftalen drejer sig om, hvem parterne er og hvilke rettigheder og forpligtelser aftalen omhandler. Højesteretsdommerne har et troværdighedsproblem, når de uden belæg af nogen art lægger til grund for deres dom, at en simpel brancheforening som Foreningen af Internet Leverandørerne, FIL, havde de fornødne juridiske rettigheder og kompetencer til at kunne overdrage aktørerne i Inhabilitet ved Højesteret Side 9

10 domænebranchens kundeporteføljer til en tredjemand, foreningen DIFO, og at FIL rent faktisk havde overdraget brancheaktørernes domænekundeporteføljer til DIFO. End ikke Advokatsamfundet, hvis virke endog er lovfæstet, kan overdrage aktørerne i advokatbranchens kundeporteføljer til tredjemand, således som Højesteretsdommerne havde fastslået i forhold til foreningen FIL og aktørerne i internetbranchen. Hense til, (1) at højesteretspræsidenten selv (Torben Melchior) har været med til at afsige den fejlagtige dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004, (2) at højesteretspræsidenten tilsyneladende ikke har haft nogen betænkeligheder ved at lade Jon Stokholm og Lene Pagter Kristensen deltage i sagernes behandling, (3) at højesteretsdommerne, uagtet at der forelå nye oplysninger om urigtigheden af dommen af 23. januar 2006 i sag 356/2004, lagde den fejlagtige dom af 23. januar 2006 til grund for deres afgørelse af 10. september 2008 i sag 357/2006, (4) at Mads Bryde Andersen og hans netværk i foreningen DIFO er storleverandør af bijobs til højesteretsdommerne, hvilket efter DMS opfattelse udgør et alvorligt sikkerhedsproblem, som i øvrigt er dokumenteret ved højesteretsdommernes modvilje til at afsige en dom imod deres bijobsleverandører som DIFO, gør DMS gældende, at så længe den med bl.a. højesteretspræsidentens medvirken afsagte fejlagtige dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004 ikke er blevet ophævet, er højesteretsdommerne at anse for bundet af den fejlagtige dom og derfor inhabile til at træffe selvstændige afgørelser. DMS gør gældende, at højesteretsdommerne, ud fra deres hidtidige anvendte fremgangsmåde i forhold til retssagerne mod Mads Bryde Andersens netværk, har påvist hverken at være fuldstændig upartiske eller uafhængige eller habile, således som det er påkrævet af EMD og tiltrådt af Danmark. Retssagerne bør derfor afgøres ved brug af sættedommere. Kopi af nærværende skrivelse med tilhørende bilag er samtidig fremsendt til Folketingets Retsudvalg, Udvalget for Videnskab og til Dommerforeningen Bilag: 1) Domstolsstyrelsens afgørelse af 5. februar 2010, j.nr ) Domstolsstyrelsens afgørelse af 10. juni 2008, j.nr ) Sø- og Handelsrettens dom af 27. juni 2008 i sag V med DMS bemærkninger 4) Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004, UfR med DMS bemærkninger 5) Højesterets afgørelse af 10. februar 2006 i sag 55/2006 Med venlig hilsen Digital Marketing Support ApS Anani Voulé Inhabilitet ved Højesteret Side 10

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Til opfyldelse af bestemmelsen i retsplejelovens 348, stk. 2, nr.3, om, at»stævningen skal indeholde sagsøgerens påstand«, har sagsøgeren i stævningen nedlagte 13 påstande, som er affattet således:» PÅSTANDE:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Folketinget Christiansborg 1240 København K Frederiksberg, den 14. november 2014 Folketinget og offentligheden vildledt med opdigtede og falske rettigheder fra USA og ført bag lyset i et forsøg på at dække

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Folketinget Christiansborg 1240 København K Frederiksberg, den 14. november 2014 Folketinget og offentligheden vildledt med opdigtede og falske rettigheder fra USA og ført bag lyset i et forsøg på at dække

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 230 Offentligt Digital Marketing Support ApS Sendt pr. fax 3332 3501 og alm. brev Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt "Managementbuyout".

Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt Managementbuyout. Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt "Managementbuyout". Bank- og sparekasselovens 1, stk. 6. (Mads Bryde Andersen, Merete Cordes, Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere