Digital Marketing Support ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Marketing Support ApS"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 131 Offentligt Digital Marketing Support ApS Herlev, den 8. marts 2010 Justitsminister Lars Barfoed Domstolsstyrelsens direktør Adam Wolf Højesteretspræsident Torben Melchior Domstolsstyrelsens vedlagte afgørelser af 5. februar 2010 (j.nr ) og af 10. juni 2008 (j.nr ): Inhabilitet ved Højesteret, mistillid til højesteretsdommerne, retssikkerhedsmæssige problemstillinger knyttet til højesteretsdommernes indtægtsgivende bibeskæftigelse, anmodning om sættedommere. Med henvisning til ovennævnte afgørelser fra Domstolsstyrelsen skal Digital Marketing Support ApS (DMS) fremkomme med følgende bemærkninger. Højesteret træffer som sidste instans endelig afgørelse i en række sager af indgribende personlig, økonomisk og samfundsmæssig betydning, herunder sager af principiel karakter, som kan have indflydelse på afgørelse af en række andre sager. En fejlagtig dom ved Højesteret forvolder derfor ikke alene skade hos den forurettede part, men forvolder også omfattende skade i samfundet, bl.a. ved på et forkert grundlag at ændre retstilstanden og generere flere urigtige domme i andre sager, både ved Højesteret selv og ved underretterne. Nærværende skrivelse drejer sig om en række fejlagtige Højesteretsdomme, som giver anledning til følgende spørgsmål: Hvem retter Højesterets fejl? Hvem holder tilsyn med Højesteret og højesteretsdommerne? Igennem mange år har der været tilbagevendende diskussion om dommernes særligt højesteretsdommernes - indtægtsgivende bibeskæftigelse. Kritikkerne af dommernes bibeskæftigelse har især hæftet sig ved, at visse dommere har så megen indtægtsgivende bibeskæftigelse, at omfanget heraf og dommernes afhængighedsforhold til bibeskæftigelsesleverandørerne må give anledning til tvivl om de pågældende dommeres mulighed for at varetage deres pligter i hovedstillingen, herunder bevare deres uafhængighed og upartiskhed. Tilhængere af dommernes bibeskæftigelse har på deres side hæftet sig ved, at der i diskussionen ikke er fremlagt nogen eksempler på, at dommernes hovedarbejde er blevet ringere udført på grund af bibeskæftigelse. De har bl.a. anført, at kritikken af dommernes bibeskæftigelse er uden sagligt grundlag men alene hviler på noget følelsesmæssigt, at man misunder at nogen tjener for meget og at man ønsker at konfiskere en betydelig del af det indtægtsgrundlag, som dommerne har skabt sig gennem års dygtighed og flid. Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 D, 1. sal DK-2730 Herlev Giro Telefon Telefax CVR-nr

2 Med henvisning til Højesterets domme af 23. januar 2006 i sag 356/2004 (UfR ) og af 10. september 2008 i sag 357/2006, til Sø-og Handelsrettens afgørelser af 26. april 2006 og af 17. juli 2006 i sagerne V og V 25-04, skal DMS herved fremlægge eksempler på retssager, hvor dommerne ikke alene har udført hovedarbejdet ringere på grund af bibeskæftigelse, men hvor dommerne decideret har truffet svigagtige afgørelser til fordel for bibeskæftigelsesleverandører. Det er DMS standpunkt, at tilhængerne af højesteretsdommernes indtægtsgivende bibeskæftigelse tager fejl. Gennem 10 års retssager mod Mads Bryde Andersen og hans netværk, der hovedsageligt er baseret på formidling af bijobs og vennetjenester og som tæller store leverandører af bijobs til dommerne, har flittige bijobsdommere efterladt sig en mængde bevismateriale, som via de kommende retssager vil give offentligheden et indblik i bijobsdommernes fremgangsmåde, herunder hvorledes de tilgodeser deres bijobsarbejdsgiveres interesser ved retsstridig sagsbehandling og svigagtige afgørelser. En del af forholdene er allerede anmeldt til politiet (j.nr. SØK og j.nr ), og DMS har rejst erstatningskrav mod Domstolsstyrelsen, jf. styrelsens j.nr og j.nr DMS gør gældende, at Domstolsstyrelsen har fejlet i at leve op til sine forpligtelser i henhold til EMRK art. 6.1 og art. 13, om at sikre DMS retten til en rettergang for uafhængig og upartisk domstol, retten til en rettergang inden for en rimelig frist, samt adgang til effektive retsmidler mod den misrøgt af DMS retssager, der har fundet sted. I stedet for at tage sit tilsynsansvar i forhold til sine ansatte alvorligt og inddrage de fornødne ressourcer til selv at behandle den alvorlige sag om svigagtige forhold ved landets domstole, særligt ved Højesteret, henviser Domstolsstyrelsen til dommerne selv som værende dem, der skal tage stilling til deres egne forhold, herunder at sagerne skal behandles ved en byret, som jo ikke er kompetent til at tage stilling til Højesterets dispositioner. Domstolsstyrelsen har således henvist DMS til at benytte et retssystem overladt til dommerne selv at føre tilsyn med, hvor man fra ledelsens side er gået på kompromis med retssikkerheden for at tilgodese nogle dommeres behov for ekstra penge, og hvor der reelt ikke føres noget tilsyn med dommernes adfærd og dispositioner, og hvor dommerne særlige højesteretsdommerne nærmest er til salg for bijobs til højestbydende, og hvor der afsiges stribevis af svigagtige domme til fordel for bijobleverandører. DMS kan ikke acceptere højesteretsdommernes fejlagtige domme til fordel for Mads Bryde Andersen og hans netværk. Med henvisning til, at landets øvrige retter, som jo er underretter til Højesteret, ikke har den fornødne kompetence til at kunne pådømme Højesterets afgørelser og dispositioner - hvilket er nødvendigt for på forsvarlig vis at kunne behandle sagerne om højesteretsdommeres svigagtige domme og dispositioner til fordel for bijobsleverandører - skal DMS herved anmode Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen om at henvise til en myndighed eller en ret, der er kompetent til at tage stilling til det alvorlige retssikkerhedsproblem. Inhabilitet ved Højesteret Side 2

3 Der verserer fortsat flere retssager om det forhold, hvorom Højesteret den 23. januar 2006 har afsagt en fejlagtig dom til fordel for Mads Bryde Andersens forening DIFO, som, ud over selv at være bijobsleverandør til dommerne, er en forening, hvis medlemmer alle er leverandører og formidlere af bijobs til dommerne. Højesterets sag 262/2008 er en anke af Sø- og Handelsrettens dom af 27. juni 2008 i sag V-34-06, som omhandler urigtigheden af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Ikke en eneste sætning i præmisserne i Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004 har vist sig at være rigtig eller have nogen relevans for afgørelsen af det omtvistede forhold. I over 10 år har Mads Bryde Andersen og Jon Stokholm bedyret, at Mads Bryde Andersens forening DIFO fra den amerikanske organisation ICANN var blevet tildelt rettigheder og kompetencer til at styre det danske navnerum på Internettet og til at fastsætte regler, og at DIFO fra ICANN havde fået mandat til at være en slags kontrolinstans for domænenavne i Danmark. Med disse grove usandheder skaffede Mads Bryde Andersen og hans bijobskammerater sig adgang til ISP ernes (Internetleverandørerne) domænekundeportefølje og til et årligt indtægtsgrundlag på ca. 40 mio. kr. til DIFO s datterselskab. Bortset fra at skaffe sig selv og vennerne (bl.a. højesteretsdommerne Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm) - biindtægter på bekostning af ISP erne, har Mads Bryde Andersen og hans forening DIFO intet at gøre med hverken ISP ernes virksomhed eller administrationen af domænenavne. DIFO har i det hele taget intet at gøre med Internettet eller ISP ernes funktioner som f.eks. administration af domænenavne, IP-numre, port-numre, protokolparametre mv. DK Hostmasteropgaven varetages på baggrund af en kontrakt mellem ISP erne og det selskab, der udfører hostmasteropgaven, en såkaldt hostmasteraftale. En sådan kontrakt om udførelse af hostmasteropgaven for ISP erne har hverken DIFO eller DIFO s datterselskab DK Hostmaster A/S indgået med ISP erne. I stedet har Mads Bryde Andersen og Jon Stokholm narret ISP erne og offentligheden med ikke-eksisterende rettigheder og kompetencer fra ICANN og med en fiktiv overtagelse af en ikke-eksisterende domænekundeportefølje fra foreningen FIL. Uagtet at DIFO efter bevisførelsen ved Sø- og Handelsretten tilstod, at samtlige de oplysninger som Højesteret havde lagt til grund for dommen af 23. januar 2006 var urigtige, konstaterede Sø- og Handelsretten blot, at retten ikke har den fornødne kompetence til at afsige en dom imod den af Højesteret den 23. januar 2006 allerede afsagte dom om forholdet, hvorfor Sø- og Handelsretten afviste at tage stilling. Som allerede anført, er det DMS standpunkt, at nuværende højesteretsdommere er inhabile til at tage stilling til deres egne fejlagtige afgørelser, jf. nedenfor. DMS anmoder derfor om sættedommere til at træffe afgørelse i sagen om Højesterets fejlagtige dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Højesterets sag 131/2007 er en anke af Østre Landsrets dom af 9. marts 2007 i sag B , som omhandler urigtigheden af de oplysninger som Mads Bryde Andersen og Jon Stokholm har lagt til grund for betænkning nr af 25. august 2004, som danner grundlag for lov. nr. 598 af 24. juni 2005 (domæneloven). I sin afgørelse har Østre Landsret henvist til Højesterets fejlagtige dom af 23. januar 2006 og derefter afvist at tage stilling i sagen. Inhabilitet ved Højesteret Side 3

4 De verserende højesteretssager 131/2007 og 262/2008, som er berammet til forhandling i april 2010, er afhængige af afgørelsen i sagen om urigtigheden af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Her er de nuværende højesteretsdommere imidlertid inhabile, jf. nedenfor. Sø- og Handelsretten og Østre Landsrets henvisninger til Højesterets fejlagtige dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004 som begrundelse for ikke at foretage sig noget i forhold til den beviseligt forkerte højesteretsdom dokumenterer klart den illusoriske retssikkerhed i den nuværende retsordning. Fremgangsmåden påviser, at Højesteret er det perfekte sted at svindle i det nuværende retssystem, et spillerum som bijobsleverandører og -formidlere som Mads Bryde Andersen har benyttet sig af. Det kan ikke være rigtigt, at man i et civiliseret samfund som det danske, via bijobtilbud til dommere, således som Mads Bryde Andersen i bl.a. foreningen DIFO har tilbudt højesteretsdommerne Jon Stokholm og Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis, kan købe sig til en blåstempling af et ellers tvivlsomt virksomhedsretsgrundlag, således at man senere ved domstolene nærmest bliver fritaget for at føre bevis for retsgrundlaget for ens handlinger, og at man via bijobtilbud til dommerne på forhånd er garanteret at få medhold i sine retssager. Det skal bemærkes, at DMS har stor respekt for mange af landets dygtige dommere, som ved flere lejligheder har imponeret ved såvel deres faglige kompetence som deres professionelle håndtering af retssager. F.eks. sendte DMS et takkebrev til Retten i Glostrup for rettens professionelle behandling af en sag, uagtet at DMS tabte sagen, var utilfreds med afgørelsen, som DMS selvfølgelig ankede til Østre Landsret, som også har glimrende dommere. Dette ændrede dog ikke på dommens resultat. Det afgørende for DMS tilfredshed med retten i dette eksempel havde intet at gøre med dommens resultat, men havde alene at gøre med rettens synlige upartiskhed og uafhængighed og bestræbelser på at forstå sagens faktiske forhold for at kunne afsige en efter rettens opfattelse retfærdig dom. Utilfredshed med dommens resultat er således en helt anden sag. Nærværende sag vedr. dommernes håndtering af retssagerne mod Mads Bryde Andersens DIFO drejer sig ikke om utilfredshed med dommens resultat, således som Domstolsstyrelsen har anført i sine afgørelser. Sagen drejer sig derimod om åbenlyst svig ved nogle af landets domstole til fordel for Mads Bryde Andersen og hans netværk. DMS skal derfor høfligst anmode Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen om at henvise DMS til en ret eller en myndighed med kompetence til at kunne pådømme Højesterets dispositioner og afgørelser, således at det rejste spørgsmål om urigtigheden af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004 kan prøves ved en upartisk og uafhængig domstol eller myndighed. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at DMS allerede den 24. januar 2006 anfægtede rigtigheden af såvel højesteretsdommens præmisser som resultat, og - med henvisning til EMRK art anmodede højesteretspræsidenten, Torben Melchior, om en redegørelse for hvorledes højesteretsdommerne var nået frem til deres resultat. Ved en skrivelse af 26. januar 2006 afslog højesteretspræsidenten at foretage sig noget i relation til den afsagte højesteretsdom af 23. januar Den 31. januar 2006 begærede DMS formelt højesteretssagen genoptaget, jf. retsplejelovens 399. Inhabilitet ved Højesteret Side 4

5 Den 10. februar 2006 afviste Højesteret at genoptage sagen. Herefter er det op til det politiske system at tage stilling til den anvendte fremgangsmåde. DMS gør gældende, at der - i forhold til retssagerne om DIFO s påståede rettigheder og kompetencer og mandat fra ICANN og DIFO s påståede overtagelse af kundeportefølje fra foreningen FIL - foreligger en generel inhabilitet ved Højesteret. Følgende Højesteretsdommere er efter DMS opfattelse inhabile til at deltage i behandlingen af retssagerne. Navn Begrundelse for inhabilitet Jon Stokholm Retsplejelovens 60 og 61. Var advokat for DIFO og DK Hostmaster A/S i retssagerne. Skønt han intet belæg havde for rigtigheden af hans klienters oplysninger, bedyrede og plæderede han kraftigt for, (1) at DIFO havde fået sine påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN, (2) at domæneregistranter forud for oprettelsen af DIFO havde indgået deres registreringsaftaler med foreningen FIL, (3) at DIFO havde overtaget foreningen FILs kundeportefølje og registranternes påståede registreringsaftaler med foreningen FIL. Var formand for Videnskabsministeriets domæneudvalg, og - i samarbejde med DIFO s formand Mads Bryde Andersen - har videreført deres urigtige oplysninger om påstået kompetencedelegering fra ICANN til DIFO som grundlag for betænkningen nr af 25. august 2004 og domæneloven. Samtlige af Jon Stokholm og Mads Bryde Andersens ovennævnte oplysninger om påståede rettigheder og kompetencer og mandat fra ICANN til DIFO og påstået overdragelse af kundeportefølje fra foreningen FIL til DIFO har vist sig at være usande og det pure opspind. Det har DIFO efter bevisførelse i Sø- og Handelsretten tilstået. Jon Stokholm og Mads Bryde Andersen er blevet politianmeldt for bedrageri af særlig grov karakter (jr. nr.: SØK ). En af de retssager, der skal pådømmes ved Højesteret, omhandler urigtigheden af de oplysninger som Jon Stokholm og Mads Bryde Andersen har lagt til grund for domæneloven. Loven ønskes ophævet. I strid med RPL 60 og 61 har Jon Stokholm den 10. januar 2008 deltaget i en delafgørelse af sagen om domænelovens gyldighed. Her blev DMS ved Højesteret nægtet adgang til at føre yderligere bevis for urigtigheden af Jon Stokholm og Mads Bryde Andersens oplysninger om påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN til DIFO og til den danske stat. Jon Stokholms stilling i sagerne er kendt. Han er forudindtaget og derfor inhabil til at pådømme sagerne. Han har desuden særlige interesser i sagernes udfald, jf. bl.a. politianmeldelsen herom imod ham. Inhabilitet ved Højesteret Side 5

6 Lene Pagter Kristensen Retsplejelovens 60 og 61. Lene Pagter Kristensen har siden år 2000 været ansat i bijob hos DIFO og DK Hostmaster A/S, som er hovedparterne i retssagerne. Umiddelbart efter hendes ansættelse i bijob hos DIFO og DK Hostmaster A/S blev Lene Pagter Kristensen af bl.a. DMS gjort opmærksom på det tvivlsomme retsgrundlag, hvorpå DIFO og DK Hostmaster A/S virksomhed hviler. Allerede på dette tidlige tidspunkt stod det klart for højesteretsdommeren, at DIFO s retsgrundlag rent faktisk var tvivlsomt, hvilket hun meddelte DIFO s ledelse, jf. bl.a. ledelsens beretninger i deres årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det tvivlsomme retsgrundlag har dog ikke afholdt hende fra - mod behørig betaling fra DIFO - at blåstemple DIFO s retsgrundlag og forsvare DIFO s ikke-eksisterende rettigheder og kompetencer fra ICANN og DIFO s fiktive overtagelse af en ikke-eksisterende domænekundeportefølje fra foreningen FIL. Lene Pagter Kristensen har særlige interesser - herunder økonomiske interesser i form af risikoen for at miste hendes biindtægter fra DIFO - i udfaldet af domænenavnesagerne. Hun har allerede taget stilling i sagerne, hendes synspunkter er kendt, hun er forudindtaget og derfor inhabil. Torben Melchior Wendler Pedersen Per Sørensen Asbjørn Jensen Vibeke Rønne Retsplejelovens 60 og 61. Har allerede taget stilling i sagerne, jf. deres dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004 (UfR ), hvor de: (1) uden nogen form for dokumentation har fastslået, at registranterne af.dk domænenavne forud for oprettelsen af foreningen DIFO havde indgået deres registreringsaftaler med foreningen FIL. Dette har dog senere vist sig at være helt forkert. Registranterne havde alene indgået deres registreringsaftaler med deres respektive ISP er, og ikke med FIL. (2) uden nogen form for dokumentation har fastslået, at foreningen FIL var indehaveren af domænekundeporteføljerne under.dk topdomænet. Dette har dog senere vist sig at være helt forkert. Kundeporteføljerne tilhørte de enkelte ISP er. (3) uden nogen form for dokumentation har fastslået, at foreningen DIFO havde overtaget foreningen FILs påståede domænekundeportefølje. Inhabilitet ved Højesteret Side 6

7 Dette har dog senere vist sig at være helt forkert. Kundeporteføljerne tilhørte ISP erne, og ingen ISP havde overdraget sin kundeportefølje til DIFO. Markedsværdien af den kundeportefølje som højesteretsdommerne fejlagtigt har påstået at DIFO havde overtaget fra foreningen FIL er på ca. 1,5 milliarder kroner. Ifølge DIFO og højesteretsdommerne er overdragelsen af en så værdifuld kundeportefølje, som bl.a. har givet DIFO og datterselskabet over 400 mio. kr. i indtægter, foregået uden nogen form for overdragelsesdokument (!). (4) uden nogen form for dokumentation har fastslået, at DIFO fra ICANN i USA var blevet tildelt juridiske rettigheder og kompetencer og mandat i forhold til.dk-domænenavnene. Dette har dog senere vist sig at være helt forkert. ICANN havde hverken tildelt DIFO juridiske rettigheder eller kompetencer eller mandat eller andre rettigheder i forhold til.dkdomænenavnene, hvilket blev dokumenteret ved Sø- og Handelsretten. Således tilstod DIFO urigtigheden af den påståede tildeling af rettigheder og kompetencer og mandat fra ICANN til DIFO, som ellers havde udråbt sig selv som værende rettighedsindehaveren til.dk-domænenavnene, som registranterne kun måtte have til låns, og dette kun på betingelser enerådigt fastsat af DIFO. Den estimerede markedsværdi af rettighederne til de ca. 1 mio..dk-domænenavne, som højesteretsdommerne fejlagtigt har fastslået at DIFO havde fået overdraget fra ICANN, er på ca. 15 milliarder kroner. Denne påståede overdragelse fra ICANN af ejerskabet af den enorme værdi til DIFO er ifølge DIFO og højesteretsdommerne foregået uden at DIFO hverken har betalt eller forpligtet sig i forhold til ICANN eller andre. Derudover er overdragelsen ifølge DIFO og højesteretsdommerne foregået uden nogen form for overdragelsesdokument (!). (5) uden nogen form for dokumentation har fastslået, at DIFO var at sidestille med et el-selskab, f.eks. Dong Energy A/S, der leverer elektricitet til sine kunder, hvorfor registranterne af.dkdomænenavne antages at have indgået aftaler med DIFO, jf. UfR H. Højesteretsdommerne kan herefter anses for at være forudindtagede og derfor inhabile til at tage stilling til rigtigheden af deres egne afgørelser. Inhabilitet ved Højesteret Side 7

8 Børge Dahl Poul Søgaard Marianne Højgaard Pedersen Retsplejelovens 60 og 61. Har allerede taget stilling i sagerne, jf. deres afgørelse af 10. februar 2006 i sag 55/2006, hvor de behandlede og afslog DMS begæring om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse af ovennævnte fejlagtige højesteretsdom af 23. januar 2006 i sag 356/2004 (UfR ). Ved deres afgørelse af 10. februar 2006 tiltrådte højesteretsdommerne deres kollegaers synspunkter udtrykt ved dommen af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Herefter kan de - på lige fod med deres højesteretskollegaer, der afsagde dommen af 23. januar 2006 i sag 356/ anses for at være forudindtagede og derfor inhabile til at tage stilling til rigtigheden af deres egne afgørelser. Poul Sørensen Per Walsøe Asbjørn Jensen Poul Dahl Jensen Henrik Waaben Retsplejelovens 60 og 61. Har allerede taget stilling i sagerne, jf. deres dom af 10. september 2008 i sag 357/2006. Her har højesteretsdommerne, uagtet at DIFO den 5. maj 2008 efter bevisførelse ved Sø- og Handelsretten havde tilstået hverken at have fået de tidligere påståede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN eller at have overtaget nogen kundeportefølje fra foreningen FIL, lagt til grund for deres dom af 10. september 2008 i sag 357/2006, at DIFO havde fået sine påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN og at DIFO havde overtaget foreningen FILs kundeportefølje. Såvel Sø-og Handelsrettens retsbog for 5. maj 2008 som rettens dom af 27. juni 2008, hvor DIFO s tilkendegivelse omkring den fejlagtigt påståede kompetencedelegering fra ICANN til DIFO og DIFO s påståede overtagelse af FILs kundeportefølje er gengivet, var i Højesterets besiddelse, da højesteretsdommerne afsagde deres dom af 10. september 2008 i sag 357/2006. Højesteretsdommerne kan herefter, på lige fod med deres højesteretskollegaer, der afsagde den fejlagtige dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004, anses for at være forudindtagede og derfor inhabile til at tage stilling til rigtigheden af deres egne afgørelser. Inhabilitet ved Højesteret Side 8

9 Jens Peter Christensen Peter Blok Niels Grubbe Michael Rekling Thomas Rørdam Jytte Scharling Retsplejelovens 60 og 61 og EMRK 6.1 Det er almindelig anerkendt og udbredt retspraksis, at en retssag, hvor en eller flere dommerkollegaer har økonomiske eller særlige interesser i sagens udfald, således som det er tilfældet i nærværende retssager, hvor højesteretsdommerne Jon Stokholm og Lene Pagter Kristensen direkte har betydelige interesser i sagernes udfald, og hvor højesteretspræsidenten og 13 andre højesteretsdommere allerede har afsagt åbenbart fejlagtige domme i sagerne, afgøres ved brug af sættedommere. En gennemgang af retspraksis ved landets retter viser, at dommerkollegaernes inhabilitet foreligger allerede ved langt mindre interesser fra en dommers side end det er tilfældet med nærværende retssager, hvor højesteretsdommere er på lønningslisten hos den sagsøgte og en højesteretsdommer er politianmeldt for sammen med den sagsøgtes ledelse at have begået bedrageri af særlig grov karakter. Det tætte forhold mellem højesteretsdommerne, deres loyalitet over for hinanden, arbejdspladshensynet og dommernes fælles interesse og forpligtelser i forhold til bijobsleverandørerne giver anledning til at betvivle retssikkerheden ved sagernes afgørelse, særligt når højesteretsdommerne således har principielle og økonomiske interesser i sagernes udfald. Menneskerettighedsdomstolen har flere gange fastslået, at det ikke er tilstrækkeligt, at en dommer er eller anser sig selv som habil: han eller hun skal også fremtræde som habil, herunder i forhold til f.eks. dommerkollegaernes interesser i en sag. DMS gør gældende, at højesteretsdommerne er inhabile til at pådømme sagerne. Højesteretsdommerne har et troværdighedsproblem, når parterne i sagen 356/2004 direkte modsiger Højesterets præmisser i dommen af 23. januar 2006, og ved bevisførelse og vidneudsagn nu dokumenterer, at det Højesteret ellers havde fastslået som værende sandhed, rent faktisk var grove usandheder. Højesteretsdommerne har et troværdighedsproblem, når hele 15 af dem åbenbart ikke har været i stand til at kunne læse og forstå en aftale på 6 sider (aftalememorandummet af 25. nov.1998 mellem det amerikanske handelsministerium og ICANN) eller blot kunne danne sig en idé om hvad aftalen drejer sig om, hvem parterne er og hvilke rettigheder og forpligtelser aftalen omhandler. Højesteretsdommerne har et troværdighedsproblem, når de uden belæg af nogen art lægger til grund for deres dom, at en simpel brancheforening som Foreningen af Internet Leverandørerne, FIL, havde de fornødne juridiske rettigheder og kompetencer til at kunne overdrage aktørerne i Inhabilitet ved Højesteret Side 9

10 domænebranchens kundeporteføljer til en tredjemand, foreningen DIFO, og at FIL rent faktisk havde overdraget brancheaktørernes domænekundeporteføljer til DIFO. End ikke Advokatsamfundet, hvis virke endog er lovfæstet, kan overdrage aktørerne i advokatbranchens kundeporteføljer til tredjemand, således som Højesteretsdommerne havde fastslået i forhold til foreningen FIL og aktørerne i internetbranchen. Hense til, (1) at højesteretspræsidenten selv (Torben Melchior) har været med til at afsige den fejlagtige dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004, (2) at højesteretspræsidenten tilsyneladende ikke har haft nogen betænkeligheder ved at lade Jon Stokholm og Lene Pagter Kristensen deltage i sagernes behandling, (3) at højesteretsdommerne, uagtet at der forelå nye oplysninger om urigtigheden af dommen af 23. januar 2006 i sag 356/2004, lagde den fejlagtige dom af 23. januar 2006 til grund for deres afgørelse af 10. september 2008 i sag 357/2006, (4) at Mads Bryde Andersen og hans netværk i foreningen DIFO er storleverandør af bijobs til højesteretsdommerne, hvilket efter DMS opfattelse udgør et alvorligt sikkerhedsproblem, som i øvrigt er dokumenteret ved højesteretsdommernes modvilje til at afsige en dom imod deres bijobsleverandører som DIFO, gør DMS gældende, at så længe den med bl.a. højesteretspræsidentens medvirken afsagte fejlagtige dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004 ikke er blevet ophævet, er højesteretsdommerne at anse for bundet af den fejlagtige dom og derfor inhabile til at træffe selvstændige afgørelser. DMS gør gældende, at højesteretsdommerne, ud fra deres hidtidige anvendte fremgangsmåde i forhold til retssagerne mod Mads Bryde Andersens netværk, har påvist hverken at være fuldstændig upartiske eller uafhængige eller habile, således som det er påkrævet af EMD og tiltrådt af Danmark. Retssagerne bør derfor afgøres ved brug af sættedommere. Kopi af nærværende skrivelse med tilhørende bilag er samtidig fremsendt til Folketingets Retsudvalg, Udvalget for Videnskab og til Dommerforeningen Bilag: 1) Domstolsstyrelsens afgørelse af 5. februar 2010, j.nr ) Domstolsstyrelsens afgørelse af 10. juni 2008, j.nr ) Sø- og Handelsrettens dom af 27. juni 2008 i sag V med DMS bemærkninger 4) Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004, UfR med DMS bemærkninger 5) Højesterets afgørelse af 10. februar 2006 i sag 55/2006 Med venlig hilsen Digital Marketing Support ApS Anani Voulé Inhabilitet ved Højesteret Side 10

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Herlev, den 18. marts 2010 Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, jf. RPL 399, af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Undertegnede Digital Marketing Support ApS (DMS) (appellanten)

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Til opfyldelse af bestemmelsen i retsplejelovens 348, stk. 2, nr.3, om, at»stævningen skal indeholde sagsøgerens påstand«, har sagsøgeren i stævningen nedlagte 13 påstande, som er affattet således:» PÅSTANDE:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 145/2015 Dong Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 329 Klager: Hasse Jeppesen Østergården 37 H 2635 Ishøj Indklagede: Pilemølle Produktionsskole Pilemøllevej 90 2635 Ishøj v/jens Barfred Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Folketinget Christiansborg 1240 København K Frederiksberg, den 14. november 2014 Folketinget og offentligheden vildledt med opdigtede og falske rettigheder fra USA og ført bag lyset i et forsøg på at dække

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Folketinget Christiansborg 1240 København K Frederiksberg, den 14. november 2014 Folketinget og offentligheden vildledt med opdigtede og falske rettigheder fra USA og ført bag lyset i et forsøg på at dække

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 252/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Odense den 19. august

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 137/2016 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A/S Arbejdernes Landsbank (advokat Svend Erik Holm) Biintervenienter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)).

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). B296600K -AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). 22. afd.

Læs mere