IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:"

Transkript

1 IFRS-nyt Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder hos Fondsrådet. IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: Standard I kraft Bemærkning Ændret IAS 24 Nærtstående parter (november 2009) Ændret IFRIC 14 Forudbetalinger af et minimumskrav til afdækning (november 2009) Ny IFRIC 19 Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter (november 2009) Ændret definition m.m Vedrørende pensionsaktiver Indfrielse af gældsforpligtelser ved udstedelse af aktier IAS 24 Nærtstående parter (november 2009) Ændringen af IAS 24 vedrører definitionen af nærtstående parter med det formål at opnå en forenkling og fjerne inkonsistens i reglerne. Den nye definition sikrer symmetri mellem nærtstående parter, dvs. hvis A er nærtstående til B i B s regnskab, så er B også nærtstående til A i A s regnskab. Den nye definition medfører endvidere, at visse relationer, der tidligere ikke var nærtstående parter, fremover vil være nærtstående parter, ligesom visse relationer, der tidligere var nærtstående parter, ikke længere er nærtstående parter. Den nye definition på nærtstående parter lyder som følger: En nærtstående part er en person eller en virksomhed, der har forbindelse med den virksomhed, som udarbejder årsregnskab (regnskabsaflæggende virksomhed). a) Der består en forbindelse mellem en person eller et nært medlem af den pågældendes familie og en regnskabsaflæggende virksomhed, såfremt denne person: 1. Udøver bestemmende indflydelse eller fælles bestemmende indflydelse på den regnskabsaflæggende virksomhed, 2. Udøver betydelig indflydelse på den regnskabsaflæggende virksomhed, eller 3. Er nøgleperson i den regnskabsaflæggende virksomheds ledelse eller i ledelsen i den regnskabsaflæggende virksomheds modervirksomhed. November 2010

2 b) En virksomhed og en regnskabsaflæggende virksomhed er nærtstående parter, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt: 1. Virksomheden og den regnskabsaflæggende virksomhed er medlem af samme koncern (hvilket vil sige, at der består en forbindelse mellem hver modervirksomhed, dattervirksomhed eller søstervirksomhed). 2. En virksomhed er den anden virksomheds associerede virksomhed eller venturedeltager (eller en associeret virksomhed eller venturedeltager i forhold til en koncern, som den anden virksomhed er medlem af). 3. Begge virksomheder er venturedeltagere i forhold til samme tredjepart. 4. En virksomhed er venturedeltager i forhold til en tredje virksomhed, og den anden virksomhed er en associeret virksomhed i forhold til den tredje virksomhed. 5. Virksomheden er en pensionsordning for ansatte i enten den regnskabsaflæggende virksomhed eller en virksomhed, der er en nærtstående part til den regnskabsaflæggende virksomhed. Hvis den regnskabsaflæggende virksomhed selv er en sådan ordning, er de finansierende arbejdsgivere også nærtstående parter til den regnskabsaflæggende virksomhed. 6. En i a) identificeret person udøver bestemmende indflydelse eller fælles bestemmende indflydelse på virksomheden. 7. En i a)1. identificeret person udøver betydelig indflydelse på virksomheden eller er nøgleperson i virksomhedens (eller virksomhedens modervirksomheds) ledelse. Herudover medfører ændringerne til IAS 24 en række lempelser for statskontrollerede virksomheder angående de generelle oplysningsforpligtelser. Blandt andet skal disse virksomheder kun oplyse om transaktioner med staten eller andre statskontrollerede virksomheder, hvis transaktionerne er væsentlige enten individuelt eller samlet. IFRIC 14 Forudbetalinger af et minimumskrav til afdækning (november 2009) IFRIC 14 er et fortolkningsbidrag vedrørende IAS 19 Personaleydelser og omhandler ydelsesbaserede pensionsordninger, dvs. ordninger hvor det er virksomheden selv der har pensionsforpligtelsen over for medarbejderen. Ændringen af IFRIC 14 skyldes et ønske om at rette op på en utilsigtet følge i den oprindelige version, hvor visse forudbetalinger skulle posteres i resultatopgørelsen. Ændringen af IFRIC 14 omfatter de tilfælde, hvor virksomheden er omfattet af et minimumskrav til afdækning og yder frivillige forudbetalinger hertil. Sådanne forudbetalinger skal nu altid behandles som øvrige forudbetalinger, dvs. som et aktiv i balancen. IFRIC 19 Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter (november 2009) IFRIC 19 tjener til at give vejledning i, hvordan en debitor regnskabsmæssigt skal behandle egenkapitalinstrumenter, der er udstedt for helt eller delvist at opfylde en finansiel forpligtelse efter genforhandling af vilkårene knyttet til forpligtelsen ( debt for equity swaps ). Udgangspunktet i IFRIC 19 er, at udstedelse af egenkapitalinstrumenter til en kreditor med henblik på hel eller delvis opfyldelse af en finansiel forpligtelse udgør en betaling. Egenkapitalinstrumenterne måles ved første indregning til dagsværdi. Kan dagsværdien ikke opgøres pålideligt, måles egenkapitalinstrumenterne til dagsværdien af den opfyldte finansielle forpligtelse. Forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af den opfyldte finansielle forpligtelse og dagsværdien af de udstedte egenkapitalinstrumenter posteres i resultatopgørelsen. Er der tale om delvis indfrielse af en finansiel gældsforpligtelse ved udstedelse af egenkapitalinstrumenter, skal virksomheden udskille en eventuel andel af dagsværdien af de udstedte egenkapitalinstrumenter, som vedrører ændrede vilkår på den resterende ikke-indfriede forpligtelse. Den udskilte andel behandles sammen med den resterende forpligtelse i overensstemmelse med IAS 39, bl.a. i relation til, om der er sket væsentlig ændring på den resterende forpligtelse, hvilket medfører ophør med indregning af den oprindelige forpligtelse og indregning af en ny forpligtelse. KOMMENDE ÆNDRINGER AF IFRS-STANDARDER IASB foretager løbende tilpasning af gældende IFRS-standarder, bl.a. med henblik på at sikre konvergens med amerikanske standarder. Blandt de udstedte udkast er der flere, der vil få væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen, hvis de godkendes i deres nuværende form. Det drejer sig blandt andet om følgende standarder, som kort gennemgås i det efterfølgende: 2

3 ED/2010/6: Omsætning ED/2010/9: Leasing ED/2010/1: Hensatte forpligtelser ED/2009/12: Finansielle instrumenter: Amortiseret kostpris og nedskrivning. Det er således væsentligt at holde øje med ændringer til IFRS, som kan få væsentlig påvirkning på årsregnskabet. Omsætning ED/2010/6 I juni 2010 udsendte IASB et udkast til en standard (ED) om omsætning. For visse brancher må udkastet forventes at få væsentlig betydning for indtægtsindregningen, f.eks. for en række serviceydelser. For andre brancher vil udkastet ikke få væsentlig betydning, f.eks. ved sædvanligt varesalg. Endelig standard forventes at foreligge medio I juni 2010 udsendte IASB et udkast til en standard (ED) om omsætning. For visse brancher må udkastet forventes at få væsentlig betydning for indtægtsindregningen, f.eks. for en række serviceydelser. For andre brancher vil udkastet ikke få væsentlig betydning, f.eks. ved sædvanligt varesalg. Endelig standard forventes at foreligge medio Kontrakter omfattet af standarden Standarden vil være gældende for alle kontrakter med kunder undtagen leasingkontrakter, forsikringskontrakter og kontrakter vedrørende finansielle instrumenter. Overordnede principper Den grundlæggende tanke baserer sig på en kontraktbaseret tilgang, hvor indtægterne indregnes i takt med, at de kontraktlige forpligtelser opfyldes (performance obligations). Det er således centralt at identificere de kontraktlige forpligtelser. Kontraktlige forpligtelser De identificerede kontraktlige forpligtelser kan være en forpligtelse til at levere en vare eller en ydelse. I visse tilfælde kan en kontrakt med en kunde indeholde flere kontraktlige forpligtelser, f.eks. levering af en vare med en udvidet garanti. Er der flere kontraktlige forpligtelser, skal disse behandles separat, hvis der er tale om selvstændige forpligtelser. Forpligtelserne er selvstændige, hvis varen eller ydelsen kan sælges separat, f.eks. fordi den har en selvstændig funktion eller en selvstændig indtjeningsavance. En returret behandles som en selvstændig forpligtelse. Hvis virksomheden kan estimere antallet af returneringer pålideligt, indtægtsføres alene de varer, der ikke forventes returneret på tidspunktet for levering af varerne. Samtidigt posteres en returret-forpligtelse i balancen samt et aktiv svarende til kostprisen på det overdragne med fradrag af eventuelle omkostninger, der vil medgå til på ny at gøre aktivet salgsklart. Kan virksomheden ikke estimere antallet af returneringer pålideligt ved leveringen af varerne, må indtægtsindregningen udskydes, indtil der kan foretages en pålidelig måling heraf, hvilket typisk vil være når returretten udløber. Transaktionsprisen Indtægter måles med udgangspunkt i transaktionsprisen, som er det beløb, som kunden har forpligtet sig til at betale. Transaktionsprisen opgøres som det beløb, virksomheden forventer at modtage, hvor der tages højde for kreditrisiko på kunden, variable afregninger og tidsværdien af penge. Ved opgørelse af transaktionsprisen anvendes sandsynlighedsvægtede værdier for forventede indgående pengestrømme. Transaktionsprisen fordeles herefter på alle selvstændige leveringsforpligtelser baseret på den forholdsmæssige salgspris ved en selvstændig levering af de pågældende varer og ydelser. Sælges varen eller ydelsen ikke separat, skal salgsprisen estimeres. Indregning af omsætning Omsætning indregnes, når leveringsforpligtelsen er opfyldt. Leveringsforpligtelsen anses for opfyldt, når kunden opnår kontrol over varen eller ydelsen, dvs. tidspunktet hvor kunden er i stand til at opnå økonomiske fordele fra varen eller ydelsen. Omsætningen udgør den del af transaktionsprisen, som er blevet allokeret til den pågældende selvstændige leveringsforpligtelse. Konsekvenser af den nye standard IASB oplyser, at effekten af den nye standard afhænger meget fra industri til industri. For almindeligt detailsalg forventes den nye standard ikke at få stor betydning. 3

4 For langvarige kontrakter, der hidtil er indregnet efter produktionsmetoden, kan den nye standard få stor betydning. Det gælder f.eks. for entreprisekontrakter og softwareudvikling. I udkastet kan sådanne kontrakter alene indregnes efter produktionsmetoden, hvis kunden løbende får overdraget kontrollen med og ejer de igangværende arbejder. Identifikationen af selvstændige leveringsforpligtelser kan også medføre, at visse virksomheder skal ændre på vurderingen af, hvorvidt et salg, der består af flere komponenter, skal behandles særskilt eller samlet. Endelig er det en nyhed, at kreditrisikoen på kunden, og dermed forventet tab, skal modregnes i omsætningen. Leasing ED/2010/9 I august 2010 udsendte IASB et udkast til en standard (ED) om leasing. Der sker væsentlige ændringer i forhold til den nuværende IAS 17, idet leasing fremover udelukkende skal betragtes som finansiering, og begrebet operationel leasing helt udgår. Endelig standard forventes at foreligge medio Leasingkontrakter omfattet af standarden I udgangspunktet gælder standarden for alle leasingkontrakter, som virksomheden har indgået, og det betyder, at alle typer af lejekontrakter, f.eks. leje af ejendom, leje af kopimaskiner, leje af produktionsudstyr m.v. er omfattet. Standarden udelukker en række særlige områder, der er dækket af andre standarder. Indregning og måling hos lejer (Lessee) Lejer skal fra kontraktens indgåelse indregne et aktiv i balancen rigth-of-use og en forpligtelse til at foretage lejebetalingerne. Aktivet skal amortiseres, som det gælder for tilsvarende købte aktiver. Forpligtelsen skal indregnes til amortiseret kostpris, hvorved fremtidige leasingydelser fordeles i afdrag på forpligtelsen og en rentebetaling. Princippet svarer til finansiel leasing, som vi kender det i dag. Standarden stiller endvidere krav til, at såvel aktiv som forpligtelse løbende vurderes, særligt hvis der er indikationer for ændringer i værdierne. Indregning og måling hos udlejer (Lessor) Indregning hos udlejer kan antage to former afhængig af, om udlejer overdrager alle risici til lejer eller om udlejer fortsat opretholder de væsentlige risici ved besiddelse af aktivet. Hvis udlejer beholder de væsentligste risici ved aktivet, anvendes et princip om en leveringsforpligtelse (performance obligation approach) for udlejer, hvilket medfører, at udlejer ud over indregning af aktivet i balancen ligeledes skal indregne en forpligtelse, der svarer til leveringsforpligtelsen sammen med et aktiv svarende til forventede modtagne leasingydelser. Hvis udlejer ikke beholder de væsentligste risici ved aktivet, anvendes i stedet et princip, hvorved aktivet udgår af balancen. Der er ikke længere symmetri i den regnskabsmæssige behandling mellem lejer og udlejer. Udlejer må ikke senere ændre kvalificeringen af lejekontrakten. Kortvarige leasingkontrakter under 12 måneder Standarden tillader et forenklet princip for lejekontrakter, der løber i under tolv måneder (short-term-lease), idet lejer kan undlade at beregne en amortiseret kostpris og undlade et renteelement. Men aktivet og forpligtelsen skal fortsat indregnes i balancen. For udlejer åbnes op for, at kortvarige leasingkontrakter slet ikke indregnes i balancen, men i stedet blot indregnes i resultatopgørelsen som lejeindtægter. Sale-and-lease-back Som i IAS 17 indeholder standarden særlige regler for salg og tilbageleje af aktiver. Standarden giver to muligheder for regnskabsmæssig behandling. I det ene tilfælde vurderes der ikke at være foretaget en transaktion, hvorfor aktivet fortsat bliver i balancen, men leasingtager skal optage et aktiv og en forpligtelse i balancen. I det andet tilfælde anses der at være foretaget et salg, hvorved der kan indregnes en avance på salgstidspunktet. Den nye lejekontrakt skal så i stedet behandles efter principperne ovenfor. 4

5 Konsekvenser ved standarden Den nye standard vil ændre grundlæggende i principperne for indregning af lejekontrakter, idet klassifikationen operationel leasing forsvinder, og alle eksisterende lejekontrakter skal behandles efter den nye standard uden særlige lempelser i overgangsbestemmelserne. Virksomhederne skal identificere alle lejekontrakter og foretage nødvendige beregninger af amortiseret kostpris samt værdi af aktivet til indregning i balancen. For virksomheder, der i dag har væsentlige oprationelle lejekontrakter, vil det medføre stor udvidelse af balancesummen, hvilket ligeledes påvirker nøgletallene. Hensatte forpligtelser ED/2010/1 I januar 2010 udsendte IASB et udkast til en standard (ED) om ændring af IAS 37 s bestemmelser om måling af hensatte forpligtelser. Den nye standard adresserer alene måling af hensatte forpligtelser. Der foreligger ingen indikation af, hvornår standarden forventes færdiggjort. Overordnede principper Den væsentligste ændring er, at hensatte forpligtelser fremover skal indregnes til dagsværdi svarende til en sandsynlighedsvægtet værdi af mulige udgående pengestrømme fra virksomheden. Tidligere var det muligt at opgøre forpligtelsen til det mest sandsynlige beløb, uanset om der har været flere mulige udfald. Efter det nye udkast skal hensatte forpligtelser måles til det laveste af: a) Nutidsværdien af ressourcer, der skal anvendes til at opfylde forpligtelsen b) Det beløb, som virksomheden skal betale for at afvikle forpligtelsen før tid c) Det beløb, som virksomheden skal betale for at overdrage forpligtelsen til tredjemand. Hvis virksomheden ikke kan indfri forpligtelsen før tid eller overdrage den til tredjemand, kræver standarden, at metode a) anvendes. Målingen efter a) sker ved, at de mulige udfald fastlægges. For hvert muligt udfald estimeres så objektivt som muligt beløb og betalingstidspunkt. Beløbene tilbagediskonteres og vægtes med det sandsynlige udfald. Summen heraf giver den indregnede værdi. Konsekvenser ved standarden Ændringen forventes at få betydelige konsekvenser for målingen af hensatte forpligtelser, idet der fremover også skal tillægges en værdi på de ikke mest sandsynlige udfald. Endvidere skal ændringen ses i sammenhæng med tidligere foreslåede ændringer til IAS 37, hvorefter eventualaktiver og eventualforpligtelser skal indregnes i balancen, uanset sandsynligt udfald. Finansielle instrumenter ED/2009/12 I december 2009 udsendte IASB et udkast til en standard (ED) om amortiseret kostpris og nedskrivning vedrørende finansielle instrumenter. Standarden udgør et element af den samlede udskiftning af IAS 39 med IFRS 9 som beskrevet i IFRS-nyt Endelig standard forventes at foreligge medio Udkastet vil medføre en væsentlig ændring vedrørende håndtering af tab på finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris. Tidligere blev nedskrivninger på sådanne aktiver foretaget efter en faktisk tabsmodel, hvor der skulle foreligge en række objektive indikationer på, at der forelå et tab, før der kunne beregnes nedskrivninger på finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris. Sandsynlige tab skulle ikke indregnes, så længe der ikke forelå et faktisk tab. I udkastet er den faktiske tabsmodel erstattet med en forventet tabsmodel. Finansielle instrumenter omfattet af standarden Standarden vil gælde for alle finansielle instrumenter, som i dag er omfattet af IAS 39, og som måles til amortiseret kostpris, f.eks. tilgodehavender, udlån og mellemværender. Overordnede principper I udkastet er den faktiske tabsmodel som nævnt erstattet med en forventet tabsmodel. Ved første indregning af et finansielt aktiv tages der således højde for forventede tab ud fra en vægtet sandsynlighed af fremtidige indgående pengestrømme. 5

6 Det forventede tab ved første indregning indregnes i den effektive rente, og bliver således indregnet i resultatopgørelsen i takt med fordringens levetid. Nedenstående eksempel illustrerer princippet. Kontrakt 6% Scenarie I Scenarie II Sandsynlighed 90% 10% Vægtet cash flow År År År År Effektiv rente uden forventede tab 6,0% Effektiv rente med forventet tab 4,2% I eksemplet har debitor udlånt DKK til kreditor. Lånet har en løbetid på 3 år og en pålydende rente på 6%. Pengestrømme ifølge kontrakten udgør således DKK 60 i år 1, DKK 60 i år 2 og DKK i år 3. I forbindelse med første indregning opstilles de relevante scenarier over forventede pengestrømme, som vægtes indbyrdes. I eksemplet har debitor vurderet, at der er 90% sandsynlighed for at modtage pengestrømme som angivet i kontrakten og 10% sandsynlighed for, at debitor alene modtager DKK 500 i år 3 og derved lider et tab på DKK 560. Ved beregning af de vægtede pengestrømme kan den effektive rente beregnes til 4,2%, hvilket vil være den årlige renteindtægt i resultatopgørelsen. Ændrede skøn over de vægtede fremtidige pengestrømme, som foretages efter første indregning, påvirker resultatopgørelsen direkte. Konsekvenser ved standarden Ændringen af nedskrivninger på finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris er konsistent med de foreslåede ændringer vedrørende omsætning, idet der ved første indregning af fordringer bl.a. tages højde for forventede kredittab. Ændringerne vil særligt få betydning for finansielle pengeinstitutter, som skal opgøre nedskrivninger på udlån allerede ved første indregning og efterfølgende, uden at der skal foreligge restriktive indikationer på tab, som det er krævet i dag. For øvrige virksomheder vil standarden ligeledes have en vis betydning. 6

7 Tema I: Fokusområder hos fondsrådet Det er selvsagt vigtigt, at virksomheden altid sikrer sig, at årsrapporten overholder alle krav i IFRS, såvel vedrørende indregning og måling som vedrørende oplysningsforpligtelser. Der henvises til omtalen heraf i Tema I i IFRSnyt Overholdelse af IFRS 8 om segmentoplysninger, herunder konsistens til intern ledelsesrapportering som dokumentation for de fastsatte segmenter. 2. Indregning og måling af betydelige poster i årsregnskabet 3. Nedskrivningstests efter IAS 36, herunder begrundelser for anvendte forudsætninger og dokumentation for forskelle i budgetterede pengestrømme fra år til år 4. Virksomhedssammenslutning efter IFRS 3 generelt 5. Køb af aktiver kontra køb af virksomhed, som har stor betydning for beregning af udskudt skat 6. Valg af funktionel valuta 7. IFRS 7 Finansielle Instrumenter: Oplysning 8. Anvendelse af revisorer med begrænset IFRS-kendskab 9. Ledelsesaflønning, herunder at der gives alle krævede oplysninger, f.eks. politikker for bonus 10. Transaktioner med nærtstående parter 11. Ledelseserhverv, kontrol af at alle ledelseserhverv oplyses 12. Nynoterede virksomheder og omvendte virksomhedsovertagelser. 7

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 6 maj 2006 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Nye regler for kapitalnedsættelse og likvidation. IASB Foreslåede ændringer til IAS 23. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences BILAG 1 Undtagelser i IAS 39 IAS 39 skal anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter med undtagelse af følgende: 1 a) De kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder

Læs mere

2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016.

2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016. 2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016. Implementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12

Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12 Gert Jørgensen Holbæk VVS ApS CVR-nr. 81 17 66 12 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2014 Peter Hocke Dirigent Havnegade 2 Postbox

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17.

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17. DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING THE ASSOCIATION OF DANISH FINANCE HOUSES DER VERBAND DER DÄNISCHEN FINANZIERUNGSGESELLSCHAFTEN ASSOCIATION DANOISES DES ESTABLISSEMENTS FINANCIERS Til foreningens

Læs mere

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed?

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail:

Læs mere

April 2015. IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015

April 2015. IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015 April 2015 IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015 2 Tjekliste til delårsrapporter IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, angiver minimumskravene til indholdet af et delårsregnskab og principperne for

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 3 Februar 2008 Indhold IASB Ændringer til IAS 32 Økonomi- og Erhvervsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt notat om brug af produktionsmetoden

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Antal virksomheder. Emne Beskrivelse Bestemmelse

Antal virksomheder. Emne Beskrivelse Bestemmelse Her er tale om overtrædelser i perioden 1. oktober til 31. december 2006, hvor Fondsrådet har vurderet, at de konstaterede fejl og mangler ikke har kunnet påvirke investorernes stillingtagen. Fondsrådet

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 20.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 186/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 632/2010 af 19. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

A. Boesenbæk A/S CVR-nr. 51 11 66 15

A. Boesenbæk A/S CVR-nr. 51 11 66 15 A. Boesenbæk A/S CVR-nr. 51 11 66 15 Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. december 2012. Grethe Boesenbæk dirigent Hostrupsvej 4 7500

Læs mere

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet 3/4 2017 FIRA/fp Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Almindelige bemærkninger

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT Tlf: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab LÆSØ VARME A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten e fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636 Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart CVR-nummer: 14725636 ÅRSRAPPORT 1. maj 2012 til 30. april 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/10 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/10/2014 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Åbningsbalance pr. 1. januar 2014

Åbningsbalance pr. 1. januar 2014 Ring 3 Letbane I/S Ring 3 Letbane I/S Åbningsbalance pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning De uafhængige revisorers påtegning I 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. 1. Værdiansættelse af landbrugsjord

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. 1. Værdiansættelse af landbrugsjord 20. december 2012 Ref. MMA J.nr.10122-0002 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2012 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold kreditinstitutterne skal være

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 1 januar 2006 Indhold PricewaterhouseCoopers PwC IFRS University. IFRIC IFRIC 8 vedtaget Udkast til IFRIC 18 udsendt. IASB IFRS 4 ny implementeringsvejledning

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2013 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Erhvervsskolen af 2011 ApS CVR-nr. 33 96 45 79

Erhvervsskolen af 2011 ApS CVR-nr. 33 96 45 79 Erhvervsskolen af 2011 ApS CVR-nr. 33 96 45 79 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. juni 2015. Thomas Vørnle Dirigent

Læs mere

Balancen Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder

Balancen Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder Balancen Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder Hvilke ressourcer indarbejder virks. som aktiver? Hvilken værdi optager virks. dem til i balancen? Hvordan klassificerer virks.

Læs mere

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug.

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug. VEJLEDNING Eventuelt afvigelse mellem leasing- og afskrivningsperiode. Retningslinierne for afskrivning af aktiver i anlægskartoteket er som hovedregel fastsat i kommunens regnskabspraksis for tilsvarende

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

TSG Bolig ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63

TSG Bolig ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63 Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.14-30.09.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.02.16 Jesper Skovsgaard Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

IN-JET ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013

IN-JET ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 IN-JET ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Ulla Alsly Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi VEJ nr 9847 af 05/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 18, Box 78 OK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Space Copenhagen Design ApS CVR-nr.

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 4 april 2008 Indhold Økonomi- og Erhvervsministeriet Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven fremsat den 12. marts Lovforslag vedrørende fusion og spaltning Fondsrådet

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Valdemarshaab 1, 1. sal, 4600 Køge CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.10.15 Jacob Hjortshøj Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Morsø Motor Kompagni A/S CVR-nr. 19 27 26 80

Morsø Motor Kompagni A/S CVR-nr. 19 27 26 80 Morsø Motor Kompagni A/S CVR-nr. 19 27 26 80 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2013. Flemming Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Køb Guld ApS. Årsrapport

Køb Guld ApS. Årsrapport Vester Farimagsgade 6, 5. 1606 København V CVR-nr.: 26 99 53 96 Årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014 10. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D044972/02 BILAG.

Hermed følger til delegationerne dokument - D044972/02 BILAG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11326/16 ADD 1 DRS 32 ECOFIN 719 EF 244 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. juli 2016 til: Vedr.: Europa-Kommissionen Generalsekretariatet

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2012 Thomas Fogt Dirigent Himmelev

Læs mere