FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED"

Transkript

1 Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

2 FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret af Martin Fogsgaard Nilsson Godkendt af Thomas Rønn Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 CO2-OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED INDHOLD 1. Resultat af CO 2 -opgørelse Datagrundlag og opgørelsesmetode Afgrænsning og datagrundlag Emissionsfaktorer Graddage 5 3. Specifikation af CO 2 -udledningen Fjernvarme Naturgas Fyringsolie Elforbrug Transport Kørsel i kommunale køretøjer Transport Tjenestekørsel i privatbil 10 FIGURER OG TABELLER Figur 1. Udvikling i CO 2 -udledning for Faxe Kommune som virksomhed. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med faste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug Figur 2. Udvikling i CO 2 -udledning for Faxe Kommune som virksomhed ift. DN Klimakommuneaftalen. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med faste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug Figur 3. Den procentvise fordeling af CO 2 -udledningen. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med fastlåste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug Figur 4. Procentvis opgørelse af registreringer i min energi 2012, 2013 og Figur 5. Udviklingen i CO 2 -udledningen for Faxe Kommune som virksomhed. Graddagekorrigeret varmeforbrug og årsspecifik emissionsfaktor på elforbrug Tabel 1. Faxe Kommunes udvikling i CO 2 -udledning som virksomhed fra 2009 til 2014, fordelt på områder til brug ved afrapportering til DN. Graddagekorrigeret varmeforbrug, samt faste emissionsfaktorer for el og fjernvarme Tabel 2. Afgræsning af aktiviteter, samt datakilder anvendt i opgørelsen Tabel 3. Anvendte emissionsfaktorer i opgørelsen. Bemærk, at det er de fastlåste emissionsfaktorer der er anvendt. Kilde: DN og Energinet.dk Tabel 4. Graddagekorrektion. MinEnergi Tabel 5. Graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug Tabel 6. Graddagekorrigeret naturgasforbrug Tabel 7. Graddagekorrigeret naturgasforbrug Tabel 8. Graddagekorrigeret fyringsolie forbrug. Data fra 2009 til 2010 er upålidelige, grundet usikkert datagrundlag Tabel 9. Elforbrug for perioden 2009 til Tabel 10. Brændstofforbrug i kommunale køretøjer. Data fra 2009 og 2010 er upålidelige, grundet usikkert datagrundlag Tabel 11. Tjenestekørsel i privatbil Tabel 12. CO 2 -opgørelse for Faxe Kommune som virksomhed fordelt på områder. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med årsvarierende emissionsfaktorer for elforbrug

4 CO2-OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED BILAG Bilag 1 CO 2 -emissioner med reelle emissionsfaktorer på elektricitet

5 RESULTAT AF CO 2 -OPGØRELSE Faxe Kommune har underskrevet aftalen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være Klimakommune. Dette indebærer, at Faxe Kommune som virksomhed skal reducere sit energiforbrug og mindske udledningen af CO 2 med 2 % om året frem til 2025, med 2009 som basisår. Kommunen har indenfor de sidste par år implementeret et energistyringssystem i driften af kommunens ejendomme. I regnskabet for er dataindsamlingen således lettet i forhold til forrige år. Det forventes at energisystemet i fremtiden yderligere vil kunne lette dataindsamling og -behandling samt sikre et konsistent datagrundlag. I 2014 regnskabet er der som i tidligere regnskab fra 2013 og 2012 opgjort sammenligning med kommunens opgørelse fra MinEnergi.dk, for at vurdere muligheden for at benytte data til CO 2 -opgørelsen fra kommunens eget energistyringsprogram i fremtiden. I nedenstående tabel ses opgørelsen af kommunens CO 2 regnskab. Det bemærkes, at CO 2 - udledningen for kommunen som virksomhed er faldet med 13,9 % fra basisåret 2009 til Den gns. årlige reduktion i perioden er på ca. 2,9 %, dvs. en overopfyldelse af målsætning med ca. 0,9 % pr. år. Kommunen har derved levet op til mere end målsætningen om 2 % årlig CO 2 -reduktion set over perioden Fra 2009 til 2010 ses en reduktion på 3,8 %, men kommunen øger udledningen 1,6 % fra 2010 til Fra 2011 til 2012 falder udledningen med hele 5,7 %, som følge af kommunens indsats indenfor energibesparelser og konvertering/optimering af varmeforsyning i kommunens ejendomme viser igen et år med endnu et fald på ca. 1,5 % og 2013 til 2014 viser ligeledes et fald på 5,1 %. Total CO 2 udledning ton/år % % % % % % Graddagekorrigeret m. Basis- Ænd- Ænd- Ænd- Ænd- Ænd- Ændfaste emissionsfaktorer år ring ring ring ring ring ring Område/delområde Kommunale bygninger i alt , , , , ,0-15,5 Ældrepleje , , , , ,3-28,9 Specialinstitutioner , , , , ,8-23,3 Administrationsbygninger , , , , ,7-4,3 Biblioteker , , , , ,2-10,1 Skoler , , , , ,1-11,6 Daginstitutioner , , , , ,1-7,2 Fritids- og ungdomsklubber , , , , ,6-14,8 Andre kommunale bygninger , , , , ,2-20,5 Idrætsanlæg i alt , , , , ,5-10,9 Sportshaller , , , , ,2-10,9 Svømmehaller , , , , ,1-11,7 Anden bygning til idræt ,0 36 5,4 35-3,6 35-0,4 33-3,9-0,8 Transport i alt , , , , ,7-12,5 Tjenestekørsel i privatbil , , , , ,8-43,1 Kommunale køretøjer , , , , ,1-1,6 Fyringsolie , , , , ,0 30,8 I alt for kommunen , , , , ,1-13,9 Tabel 1. Faxe Kommunes udvikling i CO 2-udledning som virksomhed fra 2009 til 2014, fordelt på områder til brug ved afrapportering til DN. Graddagekorrigeret varmeforbrug, samt faste emissionsfaktorer for el og fjernvarme.

6 1-2 I figur 1 ses den samlede udledning fordelt på bygningsanvendelse, kørsel og forbrug af fyringsolie CO 2 -opgørelse for Faxe Kommune som virksomhed Ton CO 2 / år Fyringsolie Kommunale køretøjer Tjenestekørsel i privatbil Andre kommunale bygninger Anden bygning til idræt Svømmehaller Sportshaller Fritids- og ungdomsklubber Daginstitutioner Skoler Biblioteker Administrationsbygninger Specialinstitutioner Ældrepleje Figur 1. Udvikling i CO 2-udledning for Faxe Kommune som virksomhed. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med faste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug. I nedenstående figur vises udviklingen i forhold til Klimakommuneaftale med DN. Det bemærkes, at kommunen reducerer sin CO 2 udledning og overholder aftalen med DN over perioden, selvom det ikke er tilfældet for år 2013 da der kun opnås en reduktion på 1,5 % CO 2 -udledning ift. DN-aftale Ton CO 2 /år Faktisk DN aftale Figur 2. Udvikling i CO 2-udledning for Faxe Kommune som virksomhed ift. DN Klimakommuneaftalen. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med faste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug.

7 1-3 Procentvis fordeling af CO 2 -udledningen i 2014 for Faxe kommune som virksomhed Ældrepleje 13% 2% 16% Specialinstitutioner Administrationsbygninger 3% 0% 2% 5% 4% 3% 8% 2% 10% 3% Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Sportshaller Svømmehaller Anden bygning til idræt Andre kommunale bygninger 29% Tjenestekørsel i privatbil Kommunale køretøjer Fyringsolie Figur 3. Den procentvise fordeling af CO 2-udledningen. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med fastlåste emissionsfaktorer for hhv. fjernvarme- og elforbrug. I figur 3, som viser den procentvise fordeling af CO 2 -udledningen for 2014, ses hvilke områder der står for de største andele af den samlede udledning. Det ses, at institutioner, specielt skoler og ældrepleje, har en betydelig andel i CO 2 -udledningen (samlet set næsten halvdelen af CO 2 - udledningen i opgørelsen).

8 DATAGRUNDLAG OG OPGØRELSESMETODE I det følgende beskrives metoderne for opgørelsen af kommunens aktiviteter. Denne afrapportering dækker emissionerne fra kommunen som virksomhed fra 2009 til og med Der er benyttet emissionsfaktorer for brændsler og køretøjer, samt energiomregningsfaktorer fra DN s Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed - Version II-A. 2.1 Afgrænsning og datagrundlag Følgende aktiviteter er medtaget i denne opgørelse og er valgt ud fra et krav om, at der eksisterer et konsistent datagrundlag for de respektive områder. De inkluderede aktiviteter fremgår i nedenstående tabel og er således ikke et fuldstændigt billede af kommunens CO 2 - udledning som virksomhed, da kun målbare aktiviteter, med et konsistent datagrundlag, er medtaget. I tabellen er der anført kilden til de benyttede data. Inkluderede områder i opgørelsen Datakilder Fjernvarme Naturgas Elektricitet Brændstof Bygninger Ældrepleje Specialinstitutioner Administration Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklub Andre kommunale bygninger. Sportshaller Svømmehaller Anden bygning til idræt Forbrugsdata fra kommunens fjernvarmeleverandører: Faxe Fjernvarmeselskab Haslev Fjernvarme Ørslev-Terslev, E.ON Forbrugsdata fra kommunens naturgasleverandør: HMN Gashandel A/S Forbrugsdata fra kommunens ellevendrandør: SEAS-NVE Transport Tjenestekørsel i privatbil Kommunens økonomiafdeling. Rapport på udbetalt kørselsgodtgørelse. Kommunale køretøjer Kommunens økonomiafdeling. Rapport på indkøbte brændstoffer. Fyringsolie Kommunens økonomiafdeling. Rapport på indkøbte brændstoffer. Tabel 2. Afgræsning af aktiviteter, samt datakilder anvendt i opgørelsen. For de kommunale bygningers vedkommende er forbrugsdata hentet gennem de respektive leverandører af el, naturgas og fjernvarme, opdelt på branchekoder og/eller BBR bygningsanvendelseskoder. Data om forbrug af transportbrændstoffer samt fyringsolie er indhentet fra kommunens økonomiafdeling.

9 Emissionsfaktorer Emissionsfaktoren for elektricitet er fastlåst til 475 g CO 2 /kwh og 107 g CO 2 /kwh for fjernvarme fra basisåret 2009 jf. anbefalingen i DN's vejledning. Således vil ændringer i brændselssammensætningen i el- og fjernvarmesystemet, som kommunen ikke har direkte indflydelse på, ikke spille ind i denne opgørelse og gør det derved muligt at isolere kommunes indsatser på områderne. CO 2 -emissioner fra kommunens aktiviteter med årsspecifikke emissionsfaktorer for elektricitet kan ses i bilag 1. Aktivitet Enhed Fastlåst faktor Fjernvarme g CO 2/kWh Elektricitet 1 g CO 2/kWh Naturgas kg CO 2/Nm 3 2, Benzin kg CO 2 /liter 2, Diesel kg CO 2/liter 2, Fyringsolie kg CO 2/liter 2, Gns. bil g CO 2/km Tabel 3. Anvendte emissionsfaktorer i opgørelsen. Bemærk, at det er de fastlåste emissionsfaktorer der er anvendt. Kilde: DN og Energinet.dk. I ovenstående tabel ses de anvendte emissionsfaktorer til beregning af CO 2 -udledningen fra aktiviteterne i denne afrapportering. Emissionsfaktoren for fjernvarme er den gennemsnitlige udledning for de tre fjernvarmeværker i kommunen 2. Faxe Fjernvarmeselskab og Haslev Fjernvarme producerer en betydelig del af fjernvarmen på henholdsvis flis og overskudsvarme, samt halm. Kun E.ONs værk Ørslev-Terslev benytter udelukkende naturgas som brændsel. Det har ikke været muligt at indhente årsspecifikke emissionsfaktorer fra hvert af de tre fjernvarmeværker. Derfor er der valgt en fastholdt faktor for alle værkerne, i tråd med DN s vejledning. 2.3 Graddage Varmeforbruget for de gængse opvarmningsformer er graddagekorrigeret. På denne måde kan energiforbruget til opvarmning sammenlignes år for år, ved at isolere energiforbruget fra temperaturmæssige årsudsving (f.eks. kolde og varme vintre). Graddage er et udtryk for, hvor koldt det har været, og er forskellen mellem døgnets gennemsnitstemperatur og 17 ºC. Er gennemsnitstemperaturen på eller over 17 ºC er der ingen graddage for det pågældende døgn. Årets antal graddage sammenlignes med antal graddage for et normalår, og der dannes en beregningsfaktor til at bestemme et normalårs energiforbrug. År Graddage , , , , ,6 Normalårets graddage Graddage faktor 1,18 0,94 1,23 1,09 1,10 1,30 Tabel 4. Graddagekorrektion. MinEnergi. Der er anvendt graddage fra kommunens energistyringsprogram, MinEnergi, som vist i ovenstående tabel. Dette sikrer, at de fremtidige opgørelser bliver sammenlignelige, når MinEnergi er fuldt ud implementeret i kommunen, og datagrundlaget baseres på udtræk fra MinEnergi. 1 Inklusive 5 % distributionstab for de årspecifikke faktorer, jf. Energinet.dk s anbefalinger til miljødeklarationen på el. 2 Emissionsfaktor for fjernvarme er beregnet ud fra de tre værkers samlede varmesalg i kommunen som geografi og deres samledes naturgasforbrug. Således er denne faktor ikke vægtet i forhold til kommunens køb af fjernvarme fra de tre værker. Kilde: CO2- regnskab for Faxe Kommunen som geografisk område og som virksomhed 2008, COWI.

10 Ved varmeforbrug, der dækker over en anden afregningsperiode end kalenderåret, er de respektive perioders graddage anvendt. Der er for alle opvarmningsformer antaget et graddageuafhængigt forbrug (GUF), dvs. varmt brugsvand, på 20 % som ikke korrigeres. 1-6

11 SPECIFIKATION AF CO 2 -UDLEDNINGEN I de følgende tabeller udspecificeres energiforbruget og CO 2 -udledningen fordelt på områderne og energiformerne, der er inkluderet i opgørelsen. Eftersom kommunen i dag anvender energistyringsprogrammet, MinEnergi, bliver de samlede el-, naturgas-, fyringsolie- og fjernvarmeforbrug holdt op imod forbrug registreret i energistyringsprogrammet for Dette gøres for at kunne belyse, hvor stor en forbrugsandel der er inkluderet i MinEnergi 3. En oversigt over registreringerne fremgår af nedenstående figur. Bemærk at registreringerne af fyringsolie i 2012 overstiger 100 %. Dette skyldes, at der er leveret og registreret mere fyringsolie end der er forbrug for Faldet i og fra 2013 er forklaret under opgørelsen af fyringsolie afsnit % % af forbrug opgjort i MinEnergi 100% 80% 60% 40% % 0% Elforbrug Fjernvarme Naturgas Fyringsolie Figur 4. Procentvis opgørelse af registreringer i min energi 2012, 2013 og Fjernvarme Fjernvarmeforbrug Graddagekorrigeret m. fast emissionsfaktor Total MWh Ton CO 2 Total MWh Ton CO 2 Total MWh Ton CO 2 Total MWh Ton CO 2 Total MWh Ton CO 2 Total MWh Ton CO2 Kommunale bygninger i alt Ældrepleje Specialinstitutioner Administrationsbygninger Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Andre kommunale bygninger Idrætsanlæg i alt Sportshaller Svømmehaller Anden bygning til idræt Fjernvarmeforbrug i alt Tabel 5. Graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug Generelt ligger fjernvarmeforbruget meget stabilt fra 2009 til 2011, hvilket kunne indikere at kommunen ikke har konverteret bygninger til fjernvarme i perioden. Fra 2011 til 2012, sker et fald på ca. 750 MWh, hvilket kunne indikere kommunens energibesparende tiltag har slået igennem. Ligeledes ses et fald i fjernvarmeforbruget mellem på 702 MWh hvilket 3 Udtrækket fra MinEnergi er med graddagekorrektion og er foretaget d. 29 juli 2015.

12 1-8 styrker antagelsen om reduktioner gennem kommunens fokuserede indsats på energibesparelser, på bl.a. skoler, biblioteker som afspejler sig i et mindsket forbrug. Forbruget i 2014 stiger, hvilket sandsynligves kan tilskrives konvertering af kommunale bygninger til fjernvarme. Der er i MinEnergi registeret et graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug på MWh for Således udgør andelen af fjernvarmeforbruget registreret i MinEnergi 80 % mod 76 % året før. 3.2 Naturgas Naturgasforbrug Ton Ton Ton Graddagekorrigeret Nm 3 MWh CO 2 Nm 3 MWh CO 2 Nm 3 MWh CO 2 Kommunale bygninger i alt Ældrepleje Specialinstitutioner Adm. bygninger Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklub Andre kommunale. bygninger Idrætsanlæg i alt Sportshaller Svømmehaller Anden bygn. til idræt Naturgasforbrug i alt Tabel 6. Graddagekorrigeret naturgasforbrug Naturgasforbrug Ton Ton Ton Graddagekorrigeret Nm 3 MWh CO 2 Nm 3 MWh CO 2 Nm 3 MWh CO 2 Kommunale bygninger i alt Ældrepleje Specialinstitutioner Adm. bygninger Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklub Andre kommunale. bygninger Idrætsanlæg i alt Sportshaller Svømmehaller Anden bygn. til idræt Naturgasforbrug i alt Tabel 7. Graddagekorrigeret naturgasforbrug Forbrugsdata dækker fra 2009 og frem og forbruget har ligget nogenlunde stabilt frem til Det bemærkes at der er sket et fald fra 2011 til 2012, der sandsynligvis kan tilskrives energibesparende tiltag i kommunens bygninger. I MinEnergi er der registreret et graddagekorrigeret naturgasforbrug på Nm 3 for 2014, hvilket er 102 % af det oplyste forbrug fra HMN Gashandel A/S 4. Til sammenligning var 84 % af naturgasforbruget registeret i MinEnergi i 2012 og 85,5 % i Faxe Kommune har skiftet fra gasleverandør fra Dong Energy i 2011 til HMN Gashandel A/S i 2012.

13 Fyringsolie Fyringsolieforbrug Graddagekorrigeret Liter MWh Ton CO Tabel 8. Graddagekorrigeret fyringsolie forbrug. Data fra 2009 til 2010 er upålidelige, grundet usikkert datagrundlag. Data omkring fyringsolieforbruget i 2009 og 2010 er usikkert. Fra og med 2011 har det været muligt at lave pålidelige rapporter i kommunens økonomisystem over indkøbte brændstoffer, heriblandt også fyringsolie. Dog har rapporten for 2012 over indkøbt brændstof kun dækket ¾ år, og data er derfor ekstrapoleret til et helt år. For 2014 er der opgjort for et fuldt år, det skal dog nævnes at leverance af fyringsolie oftest sker med tanklevering til kommunens bygninger, der opvarmes med fyringsolie. Derfor kan der være usikkerhed omkring tallene, grundet tidsmæssige forskelle i leverancer. En bygning kan eksempelvis få 3 leverancer det ene år, og måske kun 2 i efterfølgende år. Der er i MinEnergi registeret et graddagekorrigeret fyringsolieforbrug på liter i 2014 hvilket er ca. 48 % af det registrerede. Hvorvidt den manglende registrering skyldes overskud fra tidligere års leverancer eller manglende opgørelser, kan ikke udledes af regnskabet. Forskellen kan dog henledes til en enkelt institution hvorved kommunen kan gå i dialog med institutionen om opgørelser til MinEnergi. Ifølge Minenergi fremgår det at der kan være tale om skift til biomasse i form af træpiller ved institutionen, men forbruget heraf fremgår ikke af opgørelserne. Tideligere års registreringer for fyringsolie har været så gode at det bør overvejes at overgå til at anvende Minenergi til opgørelserne for fyringsolie hvis tidligere års registreringskvalitet kan bibeholdes. 3.4 Elforbrug Elforbrug Ton Ton Ton Ton Ton Ton kwh CO 2 kwh CO 2 kwh CO 2 kwh CO 2 kwh CO 2 kwh CO 2 Kommunale bygninger i alt Ældrepleje Specialinstitutioner Administrationsbygninger Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Andre kommunale bygninger Idrætsanlæg i alt Sportshaller Svømmehaller Anden bygning til idræt Elforbrug i alt Tabel 9. Elforbrug for perioden 2009 til Det bemærkes, at i perioden 2009 til 2014 har kommunen reduceret sit elforbrug med små kwh. Denne reduktion kan højest sandsynligt tilskrives besparelser samt opførelse af kommunale solcelleanlæg. Det leverede data for elforbruget fra SEAS-NVE var ikke opdelt på anvendelseskoder, derfor er den procentvise fordeling fra 2012 anvendt på det totale elforbrug for 2014, og besparelsen fordeles derfor ligeligt ud på alle områder. Det er af SEAS-NVE oplyst at produktionen fra kommunens solcelleanlæg er modregnet i opgørelsen af elforbruget, og hermed inkluderet i regnskabets opgørelser. Det er registrerede elforbrug i MinEnergi er i 2014 på

14 kwh Hvilket svarer til at en andel på 72 % af forbruget er registreret i energistyringsprogrammet, imod 64 % året før. 3.5 Transport Kørsel i kommunale køretøjer Kommunale køretøjer Liter Ton Ton Ton Ton Ton Ton Liter Liter Liter Liter Liter CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO2 Benzin Diesel Ton CO2 i alt Tabel 10. Brændstofforbrug i kommunale køretøjer. Data fra 2009 og 2010 er upålidelige, grundet usikkert datagrundlag. Data for diesel og benzinforbruget i kommunale køretøjer fra 2009 og 2010 er usikkert. Fra og med 2011 har det været muligt at lave pålidelige rapporter i kommunens økonomisystem over indkøbte brændstoffer, heriblandt også benzin og diesel. Dog har rapporten for 2012 over indkøbt brændstof kun dækket ¾ år, og data er derfor ekstrapoleret til et helt år. For 2013 fordeler opdelingen af benzin og diesel sig væsentligt anderledes end andre år, der er dog tale om tilnærmelsesvis samme mængder og CO 2 udledningen som resulterer i et lille fald fra 2012 til 2013, som fortsætter i Dette kunne indikere en større udskiftning i kommunens vognpark til en større andel af dieseldrevne køretøjer. 3.6 Transport Tjenestekørsel i privatbil Tjenestekørsel i privatbil kr. km kr. km kr. km kr. km Høj sats Lav sats I alt Ton CO 2 (184 g/km) Ton CO 2 (130 g/km) Tjenestekørsel i privatbil kr. km kr. km Høj sats Lav sats I alt Ton CO 2 (184 g/km) Ton CO 2 (130 g/km) Tabel 11. Tjenestekørsel i privatbil. Data om udbetalt kørselsgodtgørelse er baseret på udtræk fra kommunens økonomisystem og opgør både udbetalte godtgørelsesbeløb og antal km. DN s vejledning har fra 2010 skiftet emissionsfaktor for en gennemsnitsbil fra 184 g CO 2 /km til 130 CO 2 /km. Således falder CO 2 emissionen for tjenestekørsel i privatbil betragtelig fra 2009 til CO 2 udledningen gennem perioden er hovedsaglig faldende, bortset fra en stigning i 2014.

15 2-11 BILAG 1 CO 2 -EMISSIONER MED REELLE EMISSIONSFAKTORER PÅ ELEKTRICITET Følgende tabel og figur viser kommunens CO 2 -udledning med reelle emissionsfaktorer på elforbruget i de kommunale bygninger. Varmeforbrug er stadig graddagekorrigeret. Dette viser, hvor stor en indflydelse de reelle emissionsfaktorer har på CO 2 -udledningen over perioden. Total CO 2 udledning ton/år % Ændring 2011 % Ændring Graddagekorrigeret Reelle emissionsfaktorer på el Kommunale bygninger i alt , , , , Ældrepleje , , , , Specialinstitutioner , , , , Administrationsbygninger , , , , Biblioteker , , , , Skoler , , , , Daginstitutioner , , , , Fritids- og ungdomsklubber , , , , Andre kommunale bygninger , , , , Idrætsanlæg i alt , , , , Sportshaller , , , , Svømmehaller , , , , Anden bygning til idræt ,7 31-7, , , Transport i alt , , , , Tjenestekørsel i privatbil , , , , Kommunale køretøjer , , , , Fyringsolie , , , , I alt for kommunen , , , , % Ændring 2013 % Ændring 2014 % Ændring % Ændring Tabel 12. CO 2-opgørelse for Faxe Kommune som virksomhed fordelt på områder. Graddagekorrigeret varmeforbrug og med årsvarierende emissionsfaktorer for elforbrug.

16 2-12 CO 2 -opgørelse for Faxe Kommune som virksomhed - graddagekorrigeret og med relle emissionsfaktorer på el Ton CO 2 /år Fyringsolie Kommunale køretøjer Tjenestekørsel i privatbil Andre kommunale bygninger Anden bygning til idræt Svømmehaller Sportshaller Fritids- og ungdomsklubber Daginstitutioner Skoler Biblioteker Administrationsbygninger Specialinstitutioner Ældrepleje Figur 5. Udviklingen i CO 2-udledningen for Faxe Kommune som virksomhed. Graddagekorrigeret varmeforbrug og årsspecifik emissionsfaktor på elforbrug. I afsnittet Datagrundlag og opgørelsesmetode fremgår de anvendte emissionsfaktorer.

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2018 FAXE KOMMUNE -OPGØRELSE 2009-2017 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2017 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1 Dato 10-07-2018

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed Indhold Indledning... 3 Resultat af CO 2-opgørelse 2011... 4 Datagrundlag og opgørelsesmetode... 7 Afgrænsning og datagrundlag... 7 Emissionsfaktorer... 8 Graddage... 8 Specifikation af CO 2-udledningen

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Faxe Kommune. CO 2 -regnskab 2018 kommunen som virksomhed. Rolloskolen

Faxe Kommune. CO 2 -regnskab 2018 kommunen som virksomhed. Rolloskolen Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56203000 www.faxekommune.dk Dato 3. juli 2019 Faxe Kommune CO 2 -regnskab 2018 kommunen som virksomhed Rolloskolen Sammenfatning Status Faxe Kommune som

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2011

Kommunens grønne regnskab 2011 Kommunens grønne regnskab 211 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 211 Frederiksberg Kommune har den 1. december 28 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål er

Læs mere

FAXE KOMMUNE KORTLÆGNING AF CO 2 UDLEDNING FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE KORTLÆGNING AF CO 2 UDLEDNING FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato September, 2011 FAXE KOMMUNE KORTLÆGNING AF CO 2 UDLEDNING 2008-2010 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE KORTLÆGNING AF CO2 UDLEDNING 2008-2010 FOR KOMMUNEN

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Klimakommunerapporten 2016

Klimakommunerapporten 2016 Klimakommunerapporten 2016 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2011

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2011 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2011 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2011. 1 Indhold Forside... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling... 4 Beregninger... 5 Resultater...

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2017

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2017 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2017 Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune, 2018 Indhold KLIMAREGNSKAB... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Elforbrug Data... 3 Behandling... 5 Beregninger...

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Miljø og Teknik KLIMAREGNSKAB 2018

Miljø og Teknik KLIMAREGNSKAB 2018 Miljø og Teknik KLIMAREGNSKAB 2018 1 INDHOLD Baggrund 3 Data, Behandling og Beregninger 4 Elforbrug Data 4 Transport Data 4 Fjernvarme Data 4 Behandling 5 Beregninger 6 Resultater 7 Resultater elforbrug

Læs mere

GRØNT REGNSKAB CO 2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB CO 2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED 2018 GRØNT REGNSKAB OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED 2 Roskilde Kommune, Grønt Regnskab 2018 Forord Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 217 FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 FAXE KOMMUNE CO2-UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 Revision 2 Dato 217-5-119 Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2018 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

CO 2 -regnskab Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2017

CO 2 -regnskab Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2017 CO 2 -regnskab 2016 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2016 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2017 PLANENERGI NORDJYLLAND Jyllandsgade 1

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Årsrapport Grønt Regnskab 2018 Næstved Kommune

Årsrapport Grønt Regnskab 2018 Næstved Kommune Årsrapport 2018 Grønt Regnskab 2018 Næstved Kommune ÅRSRAPPORT 2018 Grønt Regnskab 2018 INDLEDNING 3 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER 3 SAMLET CO2-UDLEDNING FRA NÆSTVED KOMMUNE 4 BEMÆRKNINGER TIL RESULTATER 4

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2015

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2015 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2015 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2016 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2015... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2015

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2015 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2015 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved forpligtede

Læs mere

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune.

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. Byrådet har vedtaget, at et af de overordnede mål for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune er at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO 2

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

CO 2 -regnskab Kolding Kommune 2018

CO 2 -regnskab Kolding Kommune 2018 CO 2 -regnskab Kolding Kommune 2018 Miljøbelastning og energiforbrug for Kolding Kommune som virksomhed i 2018 I det følgende er der udarbejdet en samlet opgørelse over de væsentligste kilder til CO 2

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

CO 2 -regnskab Kolding Kommune 2017

CO 2 -regnskab Kolding Kommune 2017 CO 2 -regnskab Kolding Kommune 2017 Miljøbelastning og energiforbrug for Kolding Kommune som virksomhed i 2017 I det følgende er der udarbejdet en samlet opgørelse over de væsentligste kilder til CO 2

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2017.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2017. Samsø Kommune, klimaregnskab 2017. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2016. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

CO2-opgørelsen 2008-2010

CO2-opgørelsen 2008-2010 CO2-opgørelsen 2008-2010 INDHOLD Indhold Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Formål... 3 Baggrund... 4 Metodevalg.........................................

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2013

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2013 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2013 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved forpligtede

Læs mere

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Gribskov Kommune 1 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2016...4 2.1 Afgrænsning...4 2.2 CO2 udledning fra energibrug

Læs mere

CO2 regnskab 2016 Fredericia Kommune

CO2 regnskab 2016 Fredericia Kommune CO2 regnskab 216 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 1. Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning Udviklingen i elforbruget for perioden 23 til 216 er vist i figur 1. Elforbruget i de kommunale

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Kommunens grønne regnskab

Kommunens grønne regnskab Kommunens grønne regnskab 2013 1 Kommunens grønne regnskab 2013 Hvert år udarbejder Frederiksberg Kommune et grønt regnskab for kommunen som virksomhed og et for byen. Dette er kommunens grønne regnskab,

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Klimakommune Brønderslev

Klimakommune Brønderslev Klimakommune Brønderslev Klimahandlingsplan 2009 Indhold Indledning...Side 3 Kommunale bygninger...side 4 Kommunens kørsel...side 7 Affaldsområdet (AVV)...Side 9 Øvrige områder...side 13 Sammendrag...Side

Læs mere

CO 2 -opgørelse For Greve Kommune som virksomhed Udgave 1, maj 2011

CO 2 -opgørelse For Greve Kommune som virksomhed Udgave 1, maj 2011 CO 2 -opgørelse 2010 For Greve Kommune som virksomhed Indhold 1 Sammendrag... 3 1.1 Resultat af CO 2-opgørelsen 2010... 3 1.2 Forventning om overholdelse af Klimakommune-aftalen... 4 2 CO 2-opgørelse 2010...

Læs mere

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune Bilag til: Klimakommuner Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed Version II-A 12. marts 2012 Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Bilag - side 1. Notat med svar på spørgsmål fra Enhedslisten. Svar på følgende spørgsmål fra Enhedslisten:

Bilag - side 1. Notat med svar på spørgsmål fra Enhedslisten. Svar på følgende spørgsmål fra Enhedslisten: Bilag - side 1 Notat med svar på spørgsmål fra Enhedslisten Svar på følgende spørgsmål fra Enhedslisten: svar på ny baseline 215* CO 2 -emissionskoefficient variabel eller konstant indhold til grønt regnskab

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2016.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2016. Samsø Kommune, klimaregnskab 2016. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2016. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 214 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Kommunale Bygninger

CO2 opgørelse Udarbejdet af Kommunale Bygninger CO2 opgørelse 2010 Udarbejdet af Kommunale Bygninger 2 Indledning Denne opgørelse er en revideret udgave af den allerede fremsendte CO2 opgørelse for 2010. Det skyldes at Frederikssund Kommune ikke har

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2018 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 19/3827 5762 V. Skerninge Udgivet september 2019 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2018

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2017 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

CO 2 -opgørelse For Greve Kommune som virksomhed Udgave 1, maj 2010

CO 2 -opgørelse For Greve Kommune som virksomhed Udgave 1, maj 2010 CO 2 -opgørelse 2008 For Greve Kommune som virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 CO 2-opgørelse 2008... 4 2.1 CO 2-udledning... 4 2.2 Elforbrug... 6 2.3 Varmeforbrug... 7 2.4 Transport... 8 3 Datagrundlag

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2017/2018

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2017/2018 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2017/2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2017... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2012 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2013 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2016/2017

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2016/2017 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2016/2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2016... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2010 Indledning s Borgmester Poul Lindor Nielsen underskrev i sommeren

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2018

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2018 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede energiforbrug i følgende kategorier: El- og varmeforbrug

Læs mere

CO2-regnskab Baggrundsrapport. Juli Oplev det rå og autentiske Halsnæs

CO2-regnskab Baggrundsrapport. Juli Oplev det rå og autentiske Halsnæs CO2-regnskab 2017 Baggrundsrapport Juli 2018 Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 CO2 regnskabet 2017 Konklusioner fra CO 2-regnskabet 2017 er beskrevet i hovedrapport CO 2-regnskab 2017 Halsnæs kommune.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2017

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2017 CO2-regnskab 2017 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2017 27-03-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 CO 2-udledning pr. borger for 2017... 6 CO 2-udledning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Kommunale Bygninger

CO2 opgørelse Udarbejdet af Kommunale Bygninger CO2 opgørelse 2011 Udarbejdet af Kommunale Bygninger 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2011. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side CO 2 -regnskab 2016 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder CO 2 -regnskab for Jammerbugt Kommune 2016 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale

Læs mere

- Behandling af genbrugsaffald efter bortskaffelse - Skolebusser, offentlig og privat transport, samt specialtransporter og lign.

- Behandling af genbrugsaffald efter bortskaffelse - Skolebusser, offentlig og privat transport, samt specialtransporter og lign. CO 2 -REGNSKAB FOR STEVNS KOMMUNE 2016 Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. I dette

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2015 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2015 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2016 Forord Indhold Forord Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere