Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet"

Transkript

1 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Oplysninger om udbuddet 8 4 Vurdering af de enkelte kriterier 12

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Copenhagen Business Academys udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) i København. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet delvist opfylder kriteriet om: Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) fordi udbuddet ikke har kontakt til et felt af dimittender som er dækkende for udbuddet Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af det eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy som udbydes i København. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et uddannelsesudbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består for det første af erhvervsakademiets skriftlige dokumentation (redegørelse og bilag) for hvordan udbuddet opfylder kriterierne. For det andet består det af den information som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på udbuddet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbuddet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen. Alle ekspertpaneler der medvirker i akkreditering af udbud af uddannelsen, har sammen med EVA været med til at fastsætte de vejledende grænseværdier på et indledende ekspertmøde. Der gælder derfor samme vejledende grænseværdier for alle udbud af uddannelsen. Hvis et eller flere kriteriers nøgletal for udbuddet ligger under den vejledende grænseværdi, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende dokumentation, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 5

6 Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Michael Bregendahl, cand.merc., pædagogikum fra Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, lektor på Erhvervsakademi Århus. Underviser på finansbacheloruddannelsen, finansøkonomuddannelsen, markedsføringsøkonomuddannelsen og HA-uddannelsen. Censor på finansøkonomuddannelsen, markedsføringsøkonomuddannelsen og handelsøkonomuddannelsen. Formand for eksamenskommissionen for finansøkonomuddannelsen om erhvervskunderådgivning og årsprøven. Desuden erfaring fra en række andre eksamenskommissioner og arbejdsgrupper under Undervisningsministeriet. Bodil Weirsøe, cand.phil. i statskundskab, cand.pæd. i voksenpædagogik, lektor på University College Sjælland. Diverse undervisnings-, foredrags- og konsulentopgaver om kommunikation, ledelsesudvikling og læring. Har deltaget i flere udviklingsprojekter i offentligt regi og publiceret bøger, artikler og rapporter om emnerne kommunikation, pædagogik, organisation og ledelse. Tidligere underviser på pædagogseminarium, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet. Louise Mark Haldborg Pedersen, studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest i Herning indtil juni 2010, derefter på professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring på Erhvervsakademi Århus. Tidligere medlem af uddannelsesudvalget og elevrådet for markedsføringsøkonomstuderende på Erhvervsakademi MidtVest i Herning. Lene Stejnicher, erhvervssproglig diplomuddannelse i engelsk, diplomleder i human ressource development, HR-manager i Lalandia A/S, Billund. Mangeårig erfaring inden for HR og ledelse bl.a. i produktions- og salgsvirksomheder. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Kirsten Jespersen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. 6

7 Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra december 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Oplysninger om udbuddet Udbudsadresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, Niels Brock Blågårdsgade 23 B 2200 København N Præsentation af udbuddet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbuddet taget direkte fra institutionens redegørelse. Udbuddets struktur Formålet med Markedsføringsøkonomuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage arbejde med at analysere, planlægge og realisere løsninger, der bredt vedrører markedsføring i handels-, produktions- og servicevirksomheder nationalt og internationalt. Markedsføringsøkonomen skal kunne kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold i forbindelse med markedsføring på et globalt marked. Endvidere skal den uddannede kunne indgå i samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund. For at opnå de i bekendtgørelsen angivne viden, kompetencer og færdigheder for markedsføringsøkonomuddannelsen er følgende systemiske ramme givet: (se bilag 1 Studieordningen side 4 og 5) Markedsføringsøkonomuddannelsen er opdelt i 4 semestre, som er tematiseret ud fra en professionsorienteret progression: 1. Virksomhedens strategiske situation 2. Strategiformulering 3. Strategimplementering 4. Praktik og afsluttende eksamensprojekt (se bilag 1 Studieordningen side 8 for en oversigt) Temaerne er styrende for læringsmålene for de obligatoriske uddannelseselementer, der har et samlet omfang på 95 ECTS-point, valgfri uddannelseselementer, der har et omfang på 10 ECTSpoint samt et afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point. Fordelingen er således: 8

9 1. semester 2. semester Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (5 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (5 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (5 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Valgfri uddannelseselement (5 ECTS) 3. semester 4. semester Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (10 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (5 ECTS) Valgfri uddannelseselement (5 ECTS) Obligatorisk praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) Det enkelte obligatoriske uddannelseselement opdeles i en række kerneområder, der danner grundlag for de enkelte fag og indholdet af semesterplaner for disse. De valgfri uddannelseselementer, der tilbydes på nuværende tidspunkt, er linjeopdelt inden for områderne: Statistik og Driftsøkonomi Markedskommunikation (promotion) I og II Entrepreneurship I og II De valgfrie uddannelseselementer tilbydes de studerende på deres 2. og 3. semester, således at de har fået forudsætningerne for at vælge på baggrund af vejledning, introduktion fra faglige vejledere og studerende, som allerede har gennemført det valgfrie uddannelseselement. Bilag 1: Studieordningen Udbuddets centrale fagområder International markedsføring og salg Økonomi Kommunikation, organisation og ledelse Erhvervsret. Bilag 1: Studieordningen Antal studerende og undervisere på udbuddet Antal indskrevne studerende aktuelt: 730. Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 38 9

10 Antal årsværk 25,4 Udbuddets centrale praktiksteder De fleste studerende får typisk praktik inden for den private sektor. Her er der tale om en bred blanding af små, mellemstore og store virksomheder. Nogle studerende tager i praktik i udlandet. Øvrige oplysninger/særlige forhold/etc. Den faglige profil er markedsføring og salg. Uddannelsens øvrige fagområder støtter op omkring dette. Uddannelsen er opbygget som en tværfaglig uddannelse og bindes sammen af tværfarlige projekter. Markedsøkonomuddannelsen startede på Niels Brock i I forbindelse med revisionen af de korte videregående uddannelser i 2000 blev navnet ændret til markedsføringsøkonom og der skete en ændring i strukturen og fagindhold. I 2008 blev uddannelsen igen revideret og der blev indlagt obligatoriske elementer af salg og innovation efter ønske fra aftagerne. På samme tid blev studieordningen revideret og der blev opstillet læringsmål i henhold til de nye uddannelsesbekendtgørelser og Bologna-processen. Der er i tilknytning til uddannelsen etableret et Videncenter for innovation, iværksætteri og inkubation, hvis formål er at fremme innovativ og entreprenant adfærd. Markedsføringsøkonomuddannelsen gennemføres i Niels Brocks Iværksætterhus i tæt sammenhæng med dette videncenter, hvis mange aktiviteter er rettet mod såvel studerende som undervisere - og med mulighed for, at de studerende kan starte egen virksomhed i iværksætterhusets inkubator. Videncenteret er en del af Niels Brock og støttet af Region Hovedstaden og EU's Socialfond. Der er desuden en ny professionsbachelor overbygning i innovation og entrepreneurship under udvikling med henblik på placering i samme miljø. Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for udbuddet, og som fremgår her, citeret fra uddannelsens bekendtgørelse BEK nr 689 af 03/07/2009: Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en markedsføringsøkonom skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede har viden om: 1) virksomhedens strategiske og økonomiske grundlag, 2) grundlæggende samfundsøkonomiske forhold, 3) salgets gennemførelse, 4) erhvervsjuridiske forhold, herunder lovgivning om markedsførings- og konkurrenceforhold samt 5) metoder til løsning af komplekse og praksisnære problemstillinger inden for markedsføring. Færdigheder Den uddannede kan: 1) foretage en international markedsvurdering, 2) vurdere problemstillinger og gennemføre problemorienterede projekter inden for markedsmæssige emner, 3) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag på dansk og engelsk, 10

11 4) på et analytisk grundlag opstille relevante løsningsforslag inden for markedsføringsmæssige problemstillinger, 5) vurdere virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold, 6) vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til handel nationalt og internationalt og 7) vurdere organisatoriske, logistiske og ledelsesmæssige problemstillinger. Kompetencer Den uddannede kan: 1) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingsstrategi og internationalisering, 2) håndtere udviklingsorienterede situationer nationalt og internationalt inden for salg og markedsføring, 3) håndtere markedsførings- og salgsplanlægning for virksomheden samt deltage i udførelsen heraf, 4) tilegne sig nye færdigheder og ny viden inden for erhvervet, 5) analysere en virksomheds økonomiske udvikling under hensyntagen til de samfundsøkonomiske vilkår med henblik på handlemuligheder og 6) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på dansk og engelsk skriftligt og mundtligt. 11

12 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at der for eksisterer to tal for dimittendernes ledighed hhv. 4 % og 3 % af udbuddets dimittender er ledige. Ingen af ledighedsfrekvenserne er over den vejledende maksimumgrænse på 8 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK), baseret på data fra Danmarks Statistik og beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen,

13 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har god kontakt til et bredt felt af aftagere, hvorfra udbuddet indhenter relevant viden som anvendes til at sikre udbuddets relevans. Men da udbuddets kontakt med dimittenderne ikke er tilstrækkelig til at sikre viden fra denne gruppe, er kriteriet samlet set kun delvist opfyldt. Uddybning Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har kontakt med et felt af aftagere som er dækkende for udbuddet, og at der indhentes viden som kan understøtte udbuddets fortsatte relevans. Gennem fx advisory boards og Niels Brock Business Partners som er et netværk af virksomheder der bidrager med input og ideer til udbuddet, diskuteres forskellige emner med aftagerrepræsentanter, og dette er med til at sikre udbuddets fortsatte relevans. Desuden har udbuddet kontakt med aftagere i forbindelse med praktikforløbene, ligesom aftagercensorer i forbindelse med de studerendes hovedprojekter inddrages i diskussioner af udbuddets relevans. Ekspertpanelet vurderer at omfanget af kontakten med aftagerne er tilstrækkeligt til at sikre udbuddets fortsatte relevans da advisory boardene mødes tre-fire gange årligt og Niels Brock Business Partners, aftagercensorer og praktikvirksomheder løbende inddrages i udmøntningen af udbuddet. Ekspertpanelet vurderer desuden at den indhentede viden drøftes og vurderes af udbuddet og dermed bidrager til udbuddets fortsatte relevans. Det fremgik af interviewet med ledelsen at udbuddet i tilstrækkelig grad reflekterer over og foretager ændringer på baggrund af den viden der tilgår udbuddet. Eksempelvis redegjorde ledelsen for at det på baggrund af dialogen med aftagerne blev klart at de studerendes Excel-færdigheder var utilstrækkelige, hvorfor undervisningen i Excel er blevet revideret. Ekspertpanelet vurderer det som en svaghed at udbuddets kontakt med dimittenderne ikke er dækkende. Der findes to former for dimittendkontakt på institutionen: et netværk for udvalgte studerende og et netværk der er åbent for alle tidligere studerende. Netværkene er for dimittender på tværs af alle Copenhagen Business Academys uddannelser. Panelet vurderer det i akkrediteringssammenhæng som en svaghed at netværkene ikke er udbudsspecifikke og ikke repræsenterer et bredt felt af udbuddets dimittender. 13

14 Institutionen redegør for at udbuddet pga. en lav svarprocent (27,5) ikke indgår i den årligt tilbagevendende nationale dimittendundersøgelse der afdækker dimittendernes jobsituation, og derfor får udbuddet ingen viden om egne dimittender ad den vej. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, interview med ledelsen under institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 2: Beskæftigelsesundersøgelse pr. 1. august 2009 Bilag 3: Advisory Board medlemmer Niels Brock, Iværksætterhuset 2010 Bilag 4: Brock Business Partners Bilag 5: Business Live kalender 2009 og

15 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet får relevant viden om centrale tendenser inden for de relevante beskæftigelsesområder gennem forskellige projekter, samarbejder og videnkanaler. Udbuddets samarbejde med Videncenter for innovation, iværksætteri og inkubation der har til huse på udbudsstedet, er en kilde til viden om udviklingen inden for beskæftigelsesområderne. Eksempelvis har undervisere og studerende fået adgang til viden om virale kampagner, nye marketingbegreber, branding på det skandinaviske marked og designmetodik der fremmer og skaber social innovation. Desuden fremgik det af interviewet med underviserne at deres netværk i det private erhvervsliv giver udbuddet ny viden fra beskæftigelsesområderne fordi repræsentanter for det private erhvervsliv ofte inddrages i undervisningen som gæsteforelæsere. Derudover vejleder underviserne de studerende i forbindelse med virksomhedsprojekter, og udbuddet får gennem kontakten med praktikvirksomhederne også viden om nye tendenser inden for beskæftigelsesområderne. Endelig deltager dimittender som gæsteforelæsere i undervisningen hvor de kan bidrage med cases fra deres karriereforløb. Ekspertpanelet vurderer at denne viden indgår i udbuddets videngrundlag, idet både undervisere og studerende deltager i foredragene og projekterne, enten som udøvere eller som vejledere. Ekspertpanelet vurderer at viden fra projekterne, samarbejderne og aktiviteterne løbende tilgår udbuddet. Eftersom udviklingschefen for Videncenter for innovation, iværksætteri og inkubation indgår i udbuddets ledelse og både undervisere og studerende deltager i arrangementer og projekter der sættes i værk i regi af videncenteret, forankres den nye viden om tendenserne inden for beskæftigelsesområderne på udbuddet. Udbuddets ledelse redegjorde under besøget for at der holdes refleksionsmøder hvor den nye viden og erfaringerne fra projekterne og aktiviteterne bliver drøftet på tværs af ledelse og undervisergruppe. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 3, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 7: Programmer fra netværkets konferencer. 15

16 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at projekter, samarbejder og videnkanaler giver udbuddet relevant viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområderne. Relationen til Videncenter for innovation, iværksætteri og inkubation er afgørende for udbuddets udviklingsbasering, og ekspertpanelet vurderer at omfanget og indholdet af videncenterets aktiviteter sikrer at udbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde inden for de relevante beskæftigelsesområder. Udbuddets undervisere har en central rolle i forhold til at vejlede videncenterets aktører der kan være enten studerende eller dimittender fra udbuddet som er tilknyttet videncenteret for at udvikle deres virksomhed eller forretningsidé. Sammen med et advisory board bestående af repræsentanter for eksisterende virksomheder rådgiver underviserne iværksætterne om metoder, idéer og realisering af deres forretningsidé. Gennem kontakten til advisory boardet og videncenterets øvrige netværk af etablerede virksomheder gennemføres der projekter i og omkring udbuddet som undervisere og studerende deltager i. Endelig får udbuddet viden fra udviklingsprojekter i beskæftigelsesområderne gennem videncenterets generelle virksomhedskontakt. Konkret redegør institutionen for at udbuddets undervisere og studerende har samarbejdet med Aller-koncernen om anvendelse af markedsanalyser og segmentering i forbindelse med profilering af forskellige ugeblade. Ifølge redegørelsen blev de bedste udviklingsforslag fra de studerende implementeret i koncernen. Dette betragter ekspertpanelet som et konkret eksempel på at udbuddet er baseret på viden fra udviklingsarbejde som er relevant for beskæftigelsesområderne, og som bidrager til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Institutionen redegør desuden for et projektsamarbejde mellem Videncenter for innovation, iværksætteri og inkubation og Dansk Design Center (et videncenter der vejleder danske virksomheder i at bruge design som redskab til innovation) om hvordan designmetodik fremmer og skaber social innovation. Social innovation er et forretningsområde der knytter sig til udbuddets beskæftigelsesområder, og gennem projektet har udbuddet indhentet forsøgs- og udviklingsviden om hvordan en alternativ fagdisciplin kan bruges innovativt inden for udbuddets egne beskæftigelsesområder. Ekspertpanelet vurderer at viden tilgår udbuddet fra forsøgs- og udviklingsarbejde og dermed kan siges at indgå i udbuddets videngrundlag. Det at videncenterets udviklingschef er en del af ud- 16

17 buddets ledelse, og at underviserne fungerer som vejledere for iværksætterne i videncenteret og inddrager metoder og ideer i undervisningen, sikrer at udbuddet får viden fra udviklingsprojekter i beskæftigelsesområderne, og den viden indgår i udbuddets videngrundlag. Udbuddets undervisere får også ny viden i forbindelse med udviklingsarbejde i samarbejde med virksomheder hvor de studerende også deltager. I forbindelse med samarbejdet med Allerkoncernen var udbuddets undervisere tæt involveret i udførelsen af projektet, og eftersom de har drøftet idéer og metoder med de studerende, bidrager projektet med ny forsøgs- og udviklingsviden til udbuddet. Viden fra projektsamarbejdet med Dansk Design Center tilgår både undervisere og studerende, idet arrangementet er organiseret og iværksat af udbuddets videncenter. Ekspertpanelet vurderer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for udbuddets beskæftigelsesområder. Videncenterets aktiviteter foregår kontinuerligt i løbet af året, og ekspertpanelet vurderer at udbuddet dermed har en tilfredsstillende adgang til viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområderne. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4, interview med ledelsen under institutionsbesøg, rundvisning under institutionsbesøg og supplerende dokumentation. 17

18 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet får viden fra forskningsfelter inden for udbuddets fagområder gennem forskellige projekter, samarbejder og videnkanaler. Det er positivt at flere af udbuddets undervisere selv fungerer som undervisere på forskningsbaserede institutioner, ligesom to af udbuddets medarbejdere for øjeblikket udarbejder ph.d.-afhandlinger. Som det fremgik af interviewet med underviserne under institutionsbesøget, giver det udbuddet en tæt adgang til relevant forskningsviden når underviserne er en del af et fagligt miljø hvor der udføres forskning. Udbuddet er i den forbindelse også aktivt på internationalt niveau, idet undervisere årligt tager på undervisnings- og studieophold ved udbuddets udenlandske partneruniversiteter. Underviserne deltager i seminaret Fra forskning til undervisning som holdes af netværket for markedsføringsøkonomuddannelsen og er med til at sikre at udbuddet er baseret på opdateret viden fra de centrale fagområder. Endelig anvender underviserne også fagtidsskrifter og elektroniske databaser i undervisningen, hvilket er med til at sikre at der tilgår udbuddet forskningsviden fra fagområderne. Ekspertpanelet vurderer at den indhentede viden indgår i udbuddets videngrundlag, og at aktiviteterne sikrer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden fra forskningsfelter af relevans for fagområderne. Af interviewene med ledelsen og underviserne under institutionsbesøget fremgik det at der videndeles på tværs af ledelse og undervisergruppe; fx udveksler underviserne opdateret forskningsviden fra kurser og foredrag på lærermøderne, ligesom faglige eksperter inviteres til at fortælle om ny relevant forskning inden for udbuddets fagområder. Ekspertpanelet vurderer det positivt at der på udbuddet findes en stærk kultur for videndeling. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 5, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 6: Rapport om fra forskning til formidling Bilag 6A: Programeksempler Fra forskning til formidling Bilag 7: Programmer fra netværkets konferencer. 18

19 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for udbuddet, er på erhvervsakademiniveau. Panelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for markedsføringsøkonomuddannelsen som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte og målene for de obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer som er beskrevet i studieordningen. Alle udbud af uddannelsen består af fire obligatoriske kerneområder, to valgfrie uddannelseselementer, obligatorisk praktik og et afsluttende eksamensprojekt. Udbuddenes studieordning er opdelt i en fælles del der gælder for alle udbud af uddannelsen, og en institutionsspecifik del der gælder for det enkelte udbud. Den fælles del af studieordningen beskriver dels læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTSpoint) for de fire kerneområder og for praktik og dels formål, indhold og vægtning for det afsluttende eksamensprojekt, mens den institutionsspecifikke del beskriver læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTS-point) for de valgfrie uddannelseselementer som udbuddet udbyder. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 1: Studieordningen markedsføringsøkonom Niels Brock. 19

20 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Markedsføringsøkonomuddannelsen fik ny bekendtgørelse i august 2009 som præciserede de overordnede mål for læringsudbytte for uddannelsen og medførte nogle ændringer af dens indhold og struktur, fx er der indført obligatorisk praktik på 4. semester. På tidspunktet for udarbejdelse af den skriftlige dokumentation til akkrediteringen var udbuddet i gang med at gennemføre 2. semester. Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold af udbuddets elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for de enkelte elementer. Institutionen redegør i tilfredsstillende grad for det faglige indhold og viser herunder hvordan elementernes metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige i forhold til fagenes indhold. Institutionen redegør for at der anvendes et varieret udvalg af undervisningsformer på udbuddet, fx dialogbaseret holdundervisning, teoretiske øvelsesopgaver og opgaveregning, casefremlæggelser, studenteroplæg, gruppearbejde, problemorienteret projektarbejde, videncafeer og rollespil. Ekspertpanelet vurderer at udvalget af undervisnings- og arbejdsmetoder på tilfredsstillende vis understøtter fagenes indhold. Ekspertpanelet vurderer at der er en god progression i uddannelsen som understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Uddannelsen er opbygget så hvert semester udgør et afsluttet forløb, og prøverne på det enkelte semester skal bestås før den studerende kan gå til eksamen på det efterfølgende semester. Denne binding er fastlagt i studieordningen og skal sikre at de studerende har de nødvendige forudsætninger for at fortsætte på uddannelsen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 8A-D: Semesterplaner for fire fagsøjler Bilag 9A-C: Litteraturlister for 3 semestre Bilag 10A-D: Projektmanualer til 1-3 semester. 20

21 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set opfylder de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer som følger af reglerne for uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at undervisernes faglige og teoretiske baggrund samlet set dækker de fagområder der indgår i uddannelsen, og dermed er tilstrækkelige i forhold til udbuddets mål for læringsudbytte. 37 ud af 38 undervisere har en relevant kandidat- eller masteruddannelse fra et dansk eller udenlandsk universitet. Ekspertpanelet vurderer at allokeringen af undervisere med erhvervskompetence på udbuddets centrale fag er hensigtsmæssig. 28 ud af 38 undervisere har relevante erhvervsmæssige erfaringer og kompetencer. Undervisningen i international markedsføring og salg varetages af en cand.merc. i marketing og international handel med en baggrund i marketing, salg, ledelse og HR i internationale virksomheder. Undervisningen i erhvervsret varetages af cand.jur.er med advokatog juristbaggrund, og cand.mag.er med forskellige specialiseringer underviser i kultur- og sprogfag. Mindre end halvdelen af undervisergruppen har gennemført pædagogikum hos Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse/Danmarks Pædagogiske Læreruddannelse eller i forbindelse med uddannelsen til gymnasielærer. Udbuddet gennemfører i den forbindelse en række aktiviteter der har til formål at opkvalificere og vedligeholde undervisernes pædagogiske kompetencer. Bl.a. er en række undervisere på akkrediteringstidspunktet i gang med en coachcertificering, der gennemføres løbende kollegial og ledelsesmæssig supervision, og der afholdes kompetenceudviklingsmoduler i eksempelvis appreciative inquiry. Under besøget fremgik det af interviewet med ledelsen og underviserne at flere undervisere har gennemført moduler om kreativ, innovativ og entreprenant læring, ligesom alle undervisere der skal varetage undervisning på engelsk, skal have en Berlitz-certificering for at sikre rigtigheden og niveauet af deres sprog. Underviserne redegjorde under institutionsbesøget for at der holdes mentorkurser for nye undervisere, ligesom de også tildeles en mentor i form af en erfaren underviser. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets 21

22 pædagogiske kvalifikationer og kompetencer er tilstrækkelige set i lyset af undervisernes undervisningserfaring fra institutionen og andre videregående uddannelsesinstitutioner og den omfattende pædagogiske kompetenceudvikling de deltager i. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets undervisere gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter holder sig ajour med den nyeste viden om centrale tendenser i erhvervet og med relevant forskning. Underviserne har 50 timer årligt til at ajourføre og kompetenceudvikle sig. Deltagelse i konferencer, fagligt relevante besøg på udenlandske universiteter, kurser, abonnementer på fagtidsskrifter, supervision og formel og uformel kollegial videndeling på eksempelvis lærermøder er andre eksempler på kompetenceudvikling og ajourføring der finder sted på udbudsstedet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 8, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 6: Rapport om fra forskning til formidling Bilag 6A: Programeksempler Fra forskning til formidling Bilag 7: Programmer fra netværkets konferencer Bilag 11: Deltagerlister for KIE, Coaching, StartUp og Appreciative Inquiry. 22

23 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Desuden gælder følgende, jf BEK nr 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for en hensigtsmæssig implementering af obligatorisk praktik med udgangspunkt i, at denne skal tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Praktik blev først en obligatorisk del af markedsføringsuddannelsen for studerende der startede på uddannelsen i efteråret 2009, dvs. at den første obligatoriske praktik på udbuddet på Niels Brock vil finde sted på 4. semester i Praktik har dog været en mulighed på udbuddet igennem flere år og flere studerende benytter sig af muligheden. Vurderingen af dette kriterium vil tage udgangspunkt i udbuddets beskrivelse af den hidtidige frivillige praktikordning, idet udbuddet vil videreføre denne som den obligatoriske praktikordning. På denne baggrund vil panelet vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at det vil leve op til kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at praktikkens omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssig og understøtter at den studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Praktikken udgør 15 af uddannelsens 120 ECTS-point og er placeret i første halvdel af 4. semester. Ekspertpanelet vurderer at praktikken er en integreret del af det samlede udbud så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Den studerende forbereder sig til praktikken gennem forberedende undervisning kaldet virksomhedskontakt hvor de studerende lærer at skrive ansøgninger, udarbejde cv er og gennemføre jobsamtaler. Af interviewet med underviserne under institutionsbesøget fremgik det desuden at de studerende skal udarbejde en markedsføringsplan på 3. semester i faget international markedsføring og salg. Markedsføringsplanen forbereder de studerende på indholdet af det afsluttende eksamensprojekt, og tidspunktet for udarbejdelse af markedsføringsplanen forud for praktikforløbet tydeliggør over for de studerende at de kan inddrage elementer fra deres praktik i det afsluttende eksamensprojekt. Udbuddets praktikmanual til studerende og virksomheder indeholder eksempler på hvilke opgaver den studerende kan løse i løbet af et praktikophold, og ekspertpanelet vurderer at det er positivt at det eksemplificeres over for praktikforløbets parter hvordan den studerendes teoretiske 23

24 viden kan anvendes praktisk i løbet af praktikken. Endelig vurderer ekspertpanelet at den studerende inddrager sine praksiserfaringer i uddannelsens teoretiske del gennem det afsluttende eksamensprojekt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9, interview med underviserne under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 1: Studieordningen markedsføringsøkonom Niels Brock Bilag 12A: Informationsskrivelse til virksomheder Bilag 12B+C: Praktikkontrakt og praktikpladsformular Bilag 12D: Praktikmanual. 24

25 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Desuden gælder følgende, jf BEK nr 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for, hvordan det løbende vil blive sikret, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktikstedet, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Som omtalt under kriterium 9 bliver den første obligatoriske praktik gennemført i Ekspertpanelets vurdering af dette kriterium vil derfor tage udgangspunkt i udbuddets planer for kvalitetssikring af praktikken, og panelet vil vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at det opfylder kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller tilstrækkelige og hensigtsmæssige krav til praktikstederne med henblik på at sikre tilfredsstillende praktikforløb, ligesom kontakten mellem udbud og praktiksted sikrer at der er klarhed om varetagelsen af opgaver. Institutionen redegør for at den studerende i samarbejde med virksomheden udarbejder en praktikaftale som kvalitetssikres af praktikvejleder og godkendes af udbuddets karrierecenter. I praktikaftalen fremgår det hvilke arbejdsopgaver den studerende skal udføre i løbet af praktikken, og udbuddet sikrer at opgaverne er i overensstemmelse med den studerendes læringsmål for praktikken. Kontakten mellem praktikvirksomhed og udbud består i at udbuddet sender informations- s ud til virksomhederne i dets netværk i løbet af året hvor de bl.a. informerer om mulighederne for at få en markedsføringsøkonomstuderende i ulønnet praktik. Af interviewet med de praktikansvarlige under besøget fremgik det at praktikvirksomhederne forud for etableringen af en praktikaftale gøres bekendte med de læringsmål som de studerende skal nå, ligesom virksomhederne informeres om at de kan kontakte udbuddets karrierecenter for yderligere oplysninger. Af informationsmaterialet fremgår det hvilke forventninger udbuddet og den studerende har til virksomheden, fx at virksomheden stiller en vejleder til rådighed. Ekspertpanelet vurderer at den løbende evaluering af praktikken inddrager de relevante parter. De praktikansvarlige redegjorde under institutionsbesøget for at praktikaftalen sikrer at praktik- 25

26 stederne lever op til kravene fra udbuddet, og at de studerende er informeret om at de skal kontakte enten deres praktikvejleder eller karrierecenteret hvis der opstår problemer i løbet af praktikken. Ekspertpanelet vurderer det tilfredsstillende at udbuddet på den måde kan opdage problemer i et praktikforløb på to måder: enten ved at den studerende selv kontakter praktikvejleder eller karrierecenter, eller ved at praktikvejlederen som led i sin kontakt med den studerende og praktikvirksomheden opdager at der er problemer. Når praktikken slutter, evaluerer den studerende og virksomheden hver især praktikforløbet skriftligt. Evalueringerne gennemlæses i karrierecenteret og af den studerendes praktikvejleder. På baggrund af evalueringer fra udenlandske praktiksteder er der fx blevet indført sprogtest af de danske studerende inden de gennemfører et praktikophold i udlandet. Endelig redegør institutionen for at praktikvejlederen fra august 2010 vil besøge de studerende på praktikstedet hvilket ekspertpanelet vurderer som et godt tiltag i den løbende kvalitetssikring af praktikken. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9 og 10, interview med praktikansvarlige under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 1: Studieordningen markedsføringsøkonom Niels Brock Bilag 12D: Praktikmanual. 26

27 Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de faciliteter og ressourcer der er nødvendige for at udbyde uddannelsen til markedsføringsøkonom, er til stede på udbuddet, og at forholdet mellem antallet af studerende og de fysiske faciliteter og materielle ressourcer er passende. Redegørelsen viser at udbuddet råder over undervisningslokaler med videokanon, storskærm og SMART Boards, trådløst netværk, printere og kopifaciliteter, kantine og loungeområder og studieadministration. Udbuddet råder ikke over et bibliotek på adressen, men underviserne redegjorde for at der er bibliotek tilknyttet institutionen på Nørre Voldgade som både studerende og de selv anvender, og at det fungerer tilfredsstillende. I forhold til gruppearbejdsfaciliteter fremgik det af interview med ledelse og studerende og af rundvisningen under institutionsbesøget at de studerende ikke har særskilte grupperum eller lokaler til fordybelse. På hver etage er der sofagrupper hvor de studerende kan gennemføre deres gruppearbejde, ligesom de studerende fortalte at udbuddets sekretariat i så vid udstrækning som muligt er behjælpeligt med at reservere lokaler til gruppearbejde når de ikke bruges til undervisning. Af interviewet med de studerende fremgik det at de overordnet set var tilfredse med udbuddets faciliteter, men også at der har været mange skemaændringer som følge af for få lokaler. Af interviewet med ledelsen fremgik det at nogle lokaler har været lukkede pga. vandskade, hvilket forklarer skemaændringerne. Ekspertpanelet vurderer det som en mindre svaghed at udbuddet ikke har omplaceret undervisningen hensigtsmæssigt så de studerende har haft en fast uddannelsesstruktur at tilrettelægge deres studie efter. Samlet set hindrer det dog ikke de studerende i at nå deres læringsmål. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 11, interview med ledelsen, underviserne og de studerende under institutionsbesøg og rundvisning under institutionsbesøg. 27

28 Kriterium 12: Internationalisering Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Kriteriet om internationalisering er trådt i kraft pr. 1. august 2009 og er først udmøntet i EVA s skriftlige vejledning fra december Institutionerne har derfor kun haft kort tid til at arbejde for at opfylde kriteriet, og ekspertpanelet vil derfor ikke kun basere sin vurdering på udbuddets praksis, men også inddrage evt. planer udbuddet har for internationalisering. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet er tilrettelagt så det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. De studerende kan gennemføre 3. semester på en af udbuddets partnerskoler, ligesom det også er muligt at gennemføre praktikopholdet på 4. semester i en udenlandsk virksomhed og evt. efterfølgende skrive det afsluttende eksamensprojekt i udlandet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet på tilfredsstillende vis understøtter de studerendes udlandsophold på både 3. og 4. semester. Institutionens internationale kontor har ansvaret for at indgå samarbejdsaftaler med udenlandske partnere og for at vejlede og hjælpe de studerende der ønsker et studieophold i udlandet. Institutionen har indgået ca. 75 samarbejdsaftaler med universiteter og colleges i Europa, Asien og USA som udbuddets studerende kan benytte sig af, og udbuddet havde i foråret studerende på studie- eller praktikophold i udlandet. Aftalerne er indgået i regi af Erasmus-samarbejdet, Nordplus eller på anden vis. På udbudsstedet fremmer det internationale kontor udbuddets internationalisering ved at holde internationale dage og orienteringsseminarer, deltage i introarrangementer, uddele vejledningsmateriale og særligt gennem udbuddets såkaldte buddy-ordning hvor danske studerende knyttes til en international studerende med det formål at fremme kendskabet på tværs af nationaliteter og øge de studerendes lyst til at gennemføre udlandsophold. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 12, interview med de praktikansvarlige under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 13A: Udenlandske universiteter for 3. semester studerende Bilag 13B-D: Partner-universiteter: Norden, EU og Non-EU Bilag 13E: Brochure udlandsophold Bilag 14: Oversigt studerende i udland: praktik/studieophold

29 Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager til opnåelsen af det samlede læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende kan vælge at gennemføre i udlandet, 2) at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de studerende kan tage, 3) at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen på den udenlandske uddannelsesinstitution. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige krav for at sikre kvaliteten af de uddannelsesdele der kan gennemføres i udlandet. De uddannelsesdele som de studerende kan gennemføre i udlandet, skal leve op til de samme læringsmål som hvis den studerende gennemførte fag eller praktik i Danmark. Udbuddet sikrer sig at læringsmålene er ækvivalente ved at forhåndsgodkende de fag den studerende skal gennemføre i udlandet. Godkendelsen bygger på en learning agreement som både lederen af det internationale kontor, en faglig vejleder, en repræsentant for det internationale kontor på den udenlandske institution og den studerende underskriver. I denne learning agreement beskriver de studerende de udenlandske fagelementer detaljeret, og den faglige vejleder på udbudsstedet vurderer indholdet i fagene inden en godkendelse kan finde sted. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet sikrer kvaliteten af udlandsophold tilstrækkeligt. Den løbende kvalitetssikring af udlandsophold finder sted ved at de studerende afleverer en skriftlig evalueringsrapport efter endt ophold. Evalueringsrapporterne behandles af det internationale kontor som også har samtaler med de udenlandske partnere om det fortsatte samarbejde. Både praktikansvarlige og studerende fremhæver under interviewene under besøget at kontakten mellem studerende og kontaktperson på udbuddet betyder at problemer i forbindelse med studieophold i udlandet opdages og håndteres. Eksempelvis blev der berettet om et Erasmus-studieophold hvor de på forhånd aftalte fag ikke blev oprettet på den udenlandske institution så den studerende blev nødt til at afbryde sit studieophold. Udbuddet har efterfølgende afbrudt samarbejdet med den pågældende institution. Det fremgik af interviewet med ledelsen under institutionsbesøget at der ofte udveksles undervisere med de udenlandske samarbejdsinstitutioner. I forbindelse med underviserudvekslingen vurderer underviserne om samarbejdspartnerne lever op til udbuddets krav og standarder, og de afleverer en rejserapport efter udvekslingen. På samme måde besøger repræsentanter for det internationale kontor mange af de udenlandske institutioner der samarbejdes med. 29

30 Udbuddet redegør for at kvalitetssikring af praktikophold i udlandet foregår ved udfyldelse af en praktikaftale, og af interviewet med de praktikansvarlige under besøget fremgik det at praktikophold i udlandet i øvrigt kvalitetssikres på samme måde som praktikophold i Danmark. Yderligere information om kvalitetssikringen findes under kriterium 10. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 13, interview med ledelsen, underviserne, de praktikansvarlige og de studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 15: Learning agreement Marketing Management Bilag 16: Praktikkontrakt, udland. 30

31 Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet, 2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet, 3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kvalitetsarbejde er dækkende og omfatter uddannelsens centrale forhold. Institutionen redegør for at udbuddets kvalitetsarbejde omfatter tilrettelæggelse, indhold, pensum, undervisning og faciliteter og ressourcer. Kvalitetssikringen foregår bl.a. ved at der hvert efterår gennemføres en trivselsundersøgelse hvor de studerende evaluerer bl.a. uddannelsen som helhed, undervisningen, det faglige miljø, faciliteterne og læringsmiljøet. Hvert tredje år foretages også en undervisningsmiljøvurdering hvor skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø kortlægges. Der gennemføres desuden en årlig spørgeskemaundersøgelse om de studerendes tilfredshed med undervisningens rammer. Af interviewet med de studerende under institutionsbesøget fremgik det at fagevalueringer gennemføres systematisk i løbet af og ved afslutningen af 1. semester hvorefter fagevalueringer i højere grad finder sted ad hoc. De studerende gav udtryk for at underviserne er meget lydhøre over for henvendelser om fagenes indhold og undervisningsformer, hvilket ekspertpanelet vurderer positivt. For nylig er det blevet obligatorisk at de studerende skal evaluere den enkelte underviser, og resultaterne heraf indgår i undervisernes medarbejderudviklingssamtaler. Ekspertpanelet vurderer at kvalitetsarbejdet foregår systematisk og med hensigtsmæssige intervaller. Udbuddets kvalitetsarbejde følger et planlægningshjul hvor data indsamles i efteråret hvorefter der opstilles mål og handlingsplaner i foråret som der følges op på i det efterfølgende skoleår. Opfølgningen på kvalitetsarbejdet foregår eksempelvis i studienævnet hvor de studerendes evaluering af undervisningens rammer kan resultere i forslag til ændringer i den institutionsspecifikke del af studieordningen. Eksempelvis fremgår det af redegørelsen at indholdet og placeringen af udbuddets obligatoriske opgaver og projekter er blevet ændret. Ekspertpanelet vurderer at relevante interne og eksterne interessenter inddrages hensigtsmæssigt i kvalitetsarbejdet. Eksterne interessenter inddrages i form af praktiksteder der evaluerer praktikforløbene, gennem aftagercensorer og gennem møderne med institutionens advisory boards. Endelig vurderer ekspertpanelet at udbuddet følger op på kvalitetsarbejdet så den viden kvalitetsarbejdet giver, anvendes til kvalitetsforbedringer af udbuddet. Det fremgik enstemmigt af interviewene under besøget at udbuddet følger op på resultater af evalueringer og dermed løbende arbejder med at udvikle udbuddets kvalitet. Ledelsen redegjorde for at der på baggrund af nega- 31

32 tive evalueringer af de fysiske faciliteter er blevet opsat flere stik til de studerendes computere. De studerende redegjorde for at en underviser på baggrund af en fagevaluering ændrede undervisningens form, og endelig fortalte en underviser konkret om at de studerendes evalueringer af at der var for lidt tid til vedkommendes fag, har ført til at faget nu tildeles flere skemalagte timer. Ekspertpanelet vurderer at det er positivt at udbuddet dynamisk arbejder med at udvikle udbuddets kvalitet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 14, interview med ledelsen, de studerende og underviserne under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 3: Advisory Board medlemmer Niels Brock, Iværksætterhuset

33 Kriterium 15: Gennemførelse Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald, 2) at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 39 % af udbuddets studerende som er startet på årgang 2007, har afbrudt uddannelsen. Frafaldstallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 41 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har et tilstrækkeligt kendskab til årsagerne til de studerendes frafald. På baggrund af personlige samtaler med de studerende der falder fra, udarbejder udbuddets karrierecenter eller studievejledning en udmeldelsesblanket. Frafaldet skyldes ofte personlige årsager, studietræthed, studieskift eller fuldtidsarbejde eller problemer med det faglige niveau. Underviserne uddybede at nogle af uddannelsens tunge teorifag volder de studerende problemer. Dette imødegås fra udbuddets side gennem justering af timetal, prøver i løbet af semesteret og supplerende vejledning. Endelig redegjorde underviserne for at der på udbuddet starter en del studiezappere som ikke finder sig til rette på uddannelsen og i stedet ønsker at studere noget andet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet gennemfører relevante og tilstrækkelige indsatser for at øge antallet af studerende der gennemfører uddannelsen. Eksempelvis registreres fravær selvom der ikke er mødepligt, og interviewet med både studerende og undervisere på besøgsdagen viste at oplevelsen er at det nedbringer frafaldet. De studerende oplever at udbuddet gør en indsats for at fastholde de studerende der er i risikozonen for at droppe ud. Desuden har hvert hold en study coach der vejleder og taler med de studerende om faglige eller studiemæssige problemer. De studerende kan også tilbydes coaching af de coachcertificerede undervisere, ligesom studievejledningen gennemfører kollektiv og individuel eksamens- og gennemførelsesvejledning. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 15, institutionens nøgletal for kriterium 15, interview med underviserne og de studerende under institutionsbesøg og supplerende dokumentation. 33

34 Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende har realiseret mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de læringsmål, der skal vurderes ved prøven/eksamenen, 2) at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de prøver og eksaminer der holdes på udbuddet, generelt er velegnede til at belyse om en studerende når de forventede læringsmål. Studieordningen fastlægger at 1. semester afsluttes med en intern skriftlig flerfaglig prøve. 2. semester afsluttes med en ekstern mundtlig tværfaglig projekteksamen og en intern skriftlig eller mundtlig prøve i et valgfag. 3. semester afsluttes med fire prøver: en ekstern mundtlig prøve i international markedsføring og salg, en ekstern skriftlig prøve i økonomi, en intern mundtlig prøve baseret på et projekt og en intern mundtlig og/eller skriftlig prøve i valgfag. Praktikforløbet på 4. semester afsluttes med en intern skriftlig og/eller mundtlig prøve, og studiet afrundes med det afsluttende eksamensprojekt med både skriftlig og mundtlig prøve. Der er defineret læringsmål for fagene for hvert semester og for praktikken, og prøverne ligger inden for disse læringsmål. Ekspertpanelet vurderer derfor at prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer der svarer til mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet bemærker at der ikke er defineret eksplicitte mål for det afsluttende eksamensprojekt. I studieordningen beskrives blot at formålet med det afsluttende eksamensprojekt er at den studerende skal dokumentere evne til på et metodisk grundlag at bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for forvaltningsområdet. Dette betyder dels at det kan være vanskeligt for den studerende at blive helt klar over hvad der forventes, dels at karaktergivning efter 7-trins-skalaen er vanskeliggjort fordi der ikke nødvendigvis er klar og fælles viden om hvad der forventes af et eksamensprojekt som opfylder målene. Dette betyder også at der principielt vil kunne være forskel på hvad der forventes af en studerende på de forskellige udbud af uddannelsen. Trods dette vurderer ekspertpanelet dog at det afsluttende eksamensprojekt er et godt studieelement som i praksis er velegnet til at opøve og afprøve de kompetencer den studerende har opnået ved uddannelsens afslutning, og at kriteriet derfor samlet set er opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 16. Bilag 1: Studieordningen markedsføringsøkonom Niels Brock. 34

35 Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 19 % af karaktererne som fremgår af eksamensbeviserne for udbuddets dimittender, er på karakterskalaens niveau 2 eller lavere. Nøgletallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 31% som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Nøgletallet er beregnet ud fra karaktererne for de eksaminer som har været fælles for udbuddets dimittender fra de sidste to semestre, dvs. fire eksterne prøver og en intern prøve. Dokumentation: Institutionens nøgletal for kriterium

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Att.: Ole Gram-Olesen Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk kontakt@cphbusiness.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Midtvest i Herning Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business i Aalborg Akkreditering

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Viborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Peter Vollstedt Sendt pr. e-mail: pv@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Dania Att.: Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@mercantec.dk infodea@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-195

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Sagsnummer: 2011-619 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 5. revideret udgave, november 2011 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg

Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0249 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen University College Syd Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer:

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i eksport og teknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-570/CW,RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge)

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge) Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0227/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere