Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air"

Transkript

1 1 af 12 Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2: /nja 1. Resumé Scandinavian Airlines System (SAS) og Cimber Air A/S har den 1. oktober 1998 anmeldt en samarbejdsaftale med tilhørende aftale om Cimber Air s deltagelse i SAS Eurobonusprogrammet samt en aktieoverdragelsesaftale og en aktionæroverenskomst. Parterne har for så vidt angår aktieoverdragelsesaftalen og aktionæroverenskomsten anmodet om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. For så vidt angår samarbejdsaftalen og Cimber Air s deltagelse i SAS Eurobonus har parterne anmodet om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Samarbejdsaftalen vedrører fire indenrigsruter og fire udenrigsruter og omfatter parternes trafikprogrammer på de pågældende ruter, fælles marketing og distribution af samarbejdet, codesharing, fælles ground handling og en aftale om Cimber Air s deltagelse i SAS Eurobonusprogram. Parterne etablerer til administration og gennemførelse af samarbejdet et samarbejdsråd og en styregruppe. De nævnte aftaler indeholder bestemmelser om indføring af code sharing, fælles produkter, fælles salg og marketing, fælles handling og Eurobonus. Afstemning af disse konkurrenceparameter kan medføre begrænsninger af konkurrencen og har dermed direkte eller indirekte til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens 6. Aktieoverdragelsesaftalen og aktionæroverenskomsten ses ikke at indeholde bestemmelser, der enten direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. Konkurrencerådet har ved afgørelsen taget stilling til, om aktieoverdragelsesaftalen og aktionæroverenskomsten kan gives en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse, jf. lovens 8, stk. 1. Rådet skal endvidere tage stilling til, om betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, for at få en fritagelse for den indgåede samarbejdsaftale og Cimber Air s deltagelse i SAS Eurobonus fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. lovens 6, stk. 1, er opfyldt. 2. Afgørelse Det meddeles SAS og Cimber Air, at den anmeldte aktieoverdragelsesaftale og aktionæroverenskomst ikke indeholder konkurrencebegrænsninger, og de kan derfor gives en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9. Det meddeles endvidere parterne, at samarbejdsaftalen og Cimber Air s deltagelse i SAS Eurobonus efter lovens 8, stk. 1 kan fritages fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Fritagelsen gives på følgende vilkår, jf. 8, stk. 3 at parterne skal være frit stillet til at vælge ground handling-agent, at aftaler, der vedrører samarbejdet og dettes omfang, og som måtte blive indgået i medfør af aftalens pkt. 2.2, skal indberettes til Konkurrencestyrelsen, at ethvert luftfartsselskab ved salg af gennemgående billetter på internationale ruter, hvori indgår danske indenrigsruter omfattet af aftalen, skal kunne tilkøbe indenrigsbilletter på vilkår, som er åbne og ikke-diskriminerende i forhold til parternes indbyrdes aftalte vilkår og i øvrigt i overensstemmelse med IATA s regler. Aftaleparterne kan stille som betingelse, at det pågældende andet luftfartsselskab tilbyder parterne en lignende adgang til at sælge gennemgående billetter på internationale ruter, hvori indgår et tilsvarende antal

2 2 af 12 indenrigsruter på dette andet luftfartsselskabs hjemmemarked. Parterne skal ligeledes kunne tilkøbe disse indenrigsbilletter på åbne og ikke-diskriminerende vilkår, og at andre luftfartsselskaber med hjemsted i et EØS-land, der ikke råder over eller deltager i et bonusprogram/frequent-flyer-program gældende i flere lande, skal have adgang til SAS Eurobonusprogrammet på åbne og ikke-diskriminerende vilkår på de ruter, der er omfattet af samarbejdet. Et luftfartsselskabs deltagelse i Eurobonusprogrammet må ikke betinges af konkurrencebegrænsende vilkår. Fritagelsen gives for periode på 5 år fra den 1. oktober 1998, jf. konkurrencelovens 8, stk Sagsfremstilling 3. 1 Indledning SAS og Cimber Air A/S indgik 13. maj 1998 en samarbejdsaftale, en aktieoverdragelsesaftale og en aktionæroverenskomst. Disse aftaler er sammen med en tidligere indgået aftale om Cimber Air s deltagelse i SAS Eurobonus af 3. juni 1996 anmeldt til Konkurrencestyrelsen den 1. oktober Parterne har anmodet om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om en fritagelse i medfør af lovens 8, stk. 1, for aktieoverdragelsesaftalen og aktionæroverenskomsten, mens der alene er anmodet om fritagelse i medfør af lovens 8, stk. 1, for samarbejdsaftalen og Eurobonusaftalen. Aftalerne var oprindeligt betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse, således at de først skulle træde i kraft og implementeres, når en godkendelse forelå. SAS har dog frafaldet denne betingelse, og aftalekomplekset er således trådt i kraft med virkning fra 1. januar Aftalekomplekset træder i stedet for en tidligere samarbejdsaftale fra 1995, som dels var anmeldt efter den dagældende konkurrencelovs 5, dels den 30. juni 1998 anmeldt efter den nye konkurrencelovs 6. Da den tidligere aftale nu er ophævet, er det formålsløst at foretage en bedømmelse af denne, idet en sådan bedømmelse ikke vil kunne få faktiske eller retlige konsekvenser. I forbindelse med behandlingen efter den dagældende konkurrencelov meddelte Konkurrencerådet den 1. december 1995, at man fandt det bedst stemmende med konkurrenceloven, såfremt SAS og Cimber Air tilkendegav, at parterne var parate til at åbne Eurobonusprogrammet for operatører, der udtrykte et ønske herom. Dette blev tiltrådt af de to parter. Parterne har desuden anmeldt 1 det nye aftalekompleks til Europa- Kommissionen. Kommissionen har oplyst, at den ikke vil behandle sagen, førend Konkurrencerådet har taget stilling. Styrelsen har sendt udkast til sagsfremstilling, vurdering og indstilling til høring i Kommissionen, der efterfølgende ved brev af 23. februar 1999 har meddelt, at man er enige i styrelsens indstilling. Udkast til sagsfremstillingen har også været til høring hos parterne Parterne SAS er Skandinaviens største luftfartsvirksomhed med omfattende rutenet i Skandinavien, Europa og den øvrige verden. Virksomheden er bygget op omkring tre såkaldte "hubs" (trafikknudepunkter), hvor København er det vigtigste, idet det betjener samtlige markeder, og idet de fleste af SAS interkontinentale ruter udgår fra København. SAS blev dannet i 1946 som et konsortium, hvor den svenske, den danske og den norske stat er medejere sammen med private industrier i de tre lande. Den samlede koncernomsætning i regnskabsåret 1997 var på 35,6 mia. kr.

3 3 af 12 Cimber Air A/S har hidtil været ejet 100 pct. af Cimber Air-Holding A/S. Selskabet driver rejsebureauvirksomheden Cimber Rejser og datterselskabet Cimber Air Gmbh, der udfører ground handling og servicevirksomhed i forbindelse med luftfartsvirksomheden i Tyskland. Cimber Air driver regional luftfartsvirksomhed i Danmark og Europa. Det danske rutenet omfatter forbindelserne mellem København og henholdsvis Sønderborg, Aalborg, Århus og Karup. Selskabet flyver endvidere indenrigsflyvning i Tyskland. Udenrigsnettet omfatter forbindelser mellem København og henholdsvis Berlin, Luxemburg Montpellier og mellem Sønderborg og Montpellier, jf. samarbejdsaftalens bilag A. Cimber Air s omsætning for hele koncernen androg i regnskabsåret 1996/ mio. kr. 3.3 Aftalekomplekset Aftalekomplekset, der kan karakteriseres som horisontalt, udvider samarbejdet mellem parterne. Parterne ønsker at skabe et mere effektivt og kundetilpasset flytrafiksystem, hvor flystørrelsen tilpasses passagergrundlaget hen over dagen, ved et tættere samarbejde baseret på langsigtede kommercielle, markedsmæssige og operationelle relationer. Parterne etablerede allerede med den oprindelige aftale fra 1995 et fælles trafiksystem, der omfatter Cimber Air s indenrigsruter mellem København og henholdsvis Ålborg, Århus, Karup og Sønderborg. Med den nye samarbejdsaftale fra 1998 omfattes endvidere Cimber Air s udenrigsruter mellem København og henholdsvis Berlin, Luxemburg og Montpellier og mellem Sønderborg og Montpellier. Herudover indeholder aftalekomplekset bestemmelser om indføring af codesharing, fælles produkter, fælles salg og marketing, fælles ground handling, oplysningspligt og Eurobonus. Samarbejdsaftalen indebærer ikke noget prissamarbejde, og begge parter prissætter selvstændigt deres ruter. Hvor prissætningen omfatter såvel Cimber Air s som SAS ruter, kan SAS dog etablere en gennemgående pris. En sådan pris må ikke indebære en forringelse af Cimber Air s procentvise afregningsniveau på deres strækninger. I forhold til den tidligere og nu ophævede aftale er der tale om en udvidelse af samarbejdet på følgende punkter: Der føjes fire udenrigsruter til samarbejdet, der etableres codesharing på de af samarbejdet omfattede ruter, Cimber Air s passagerer får adgang til lounger mv., og Cimber Air s passagerer får mulighed for "billetløse" rejser. Til administration og gennemførelse af samarbejdet har parterne nedsat et samarbejdsråd og en styregruppe, hvor beslutningerne er baseret på enstemmighed. De yderligere led i aftalen uddybes nedenfor. 3.4 Samarbejdsaftalen og Cimber Air s deltagelse i Eurobonus Nedenfor gennemgås delelementerne i samarbejdsaftalen og Cimber Air s deltagelse i Eurobonusprogrammet, der har konkurrenceretlig relevans, samt parternes kommentarer hertil. Udarbejdelse af et fælles trafikprogram og samordning af ruter. Alle Cimber Air s indenrigsruter omfattes af samarbejdet, så kunderne frit kan vælge den mest effektive rejsevej. Hertil kommer, at parterne har en gensidig oplysningspligt, såfremt de påtænker at indgå nye samarbejdsaftaler med tredjeparter, der i væsentligt omfang omfatter trafik inden for de områder, samarbejdet vedrører - dvs. de fire indenrigsruter fra København til henholdsvis Sønderborg, Karup, Tirstrup og Ålborg. Cimber Air har oplyst, at selskabet har en række prorateringsaftaler med andre luftfartsselskaber baseret dels på international luftfartspraksis, dels på særlige aftaler. Cimber Air bemærker

4 4 af 12 desuden, at luftfartsselskaber med interesse i eller ønske om at samarbejde med Cimber Air vil kunne opnå mindst lige så gode priser på Cimber Air s ruter i Danmark som SAS. Selskabet peger desuden på, at en undersøgelse af de i offentligheden nævnte aftaler mellem Finnair og Cimber Air bl.a. viser, at Finnair i syv ud af de ni ruter, som Finnair og SAS beflyver i samarbejde med Cimber Air, opnår en bedre pris fra Cimber Air end SAS. Afstemning af parternes produkter - dvs. at parternes produkter af passagererne skal opfattes som kvalitetsmæssig tilfredsstillende. Cimber Air skal herunder tilbyde passagererne et afstemt in-flight produkt (fx ens kabineservice), og Cimber Air s passagerer skal have adgang til SAS lounger. Parterne har oplyst, at konkurrencen om at præstere det bedste produkt ikke bliver begrænset. Der er alene tale om at definere et mindsteniveau for produkterne, og der er ingen begrænsninger m.h.t. videreudvikling af produkterne. Parterne fremhæver desuden, at det altid vil være i det enkelte luftfartsselskabs interesse, at passagererne flyver på netop dette selskabs afgange, og at parterne således bevarer deres kommercielle interesse i få større markedsdele. Cimber Air henviser særligt til, at selskabet har erobret markedsdele på SAS bekostning på de ruter, der beflyves af begge parter. SAS seneste kundeundersøgelser viser i øvrigt, at produktudformningen spiller en stadig mindre rolle som konkurrenceparameter for passagernes valg mellem forskellige luftfartsselskaber eller valg mellem fly, tog, privat bil hurtigbus/færge. De altoverskyggende konkurrenceparametre er pris og transporttid. I forlængelse heraf bemærker parterne, at det er urealistisk at forstille sig, at der skulle være plads til et lavprisselskab som Virgin eller GO i dansk indenrigsflyvning. De etablerede selskaber sælger i forvejen en stor del af deres billetter for ca. 500 kr. retur, inkl. passagerafgift på 150 kr. og lufthavnsafgift på 185 kr. plus moms. Med en nettobetaling til luftfartsselskaberne på 118,75 kr. er det ikke muligt at skabe yderligere priskonkurrence. Indføring af codesharing på alle ruter, der beflyves af Cimber Air, og som omfattes af aftalen. Codesharing betyder, at parterne på lige fod kan sælge samtlige sæder inden for de respektive bookingklasser (parterne booker pladser i hinandens fly, og den ikke-flyvende part bliver således underleverandør til den flyvende part). Aftalt codesharing skal på sædvanligvis vises i relevante publikationer og distributionskanaler - dvs. codesharing bliver vist på skærmbillederne i lufthavnene og hos rejsebureauer. Parterne oplyser, at codesharing ikke anses som konkurrencebegrænsende i forhold til Kommissionens praksis, og at der derfor aldrig foretages anmeldelse af codesharing-aftaler. For et mindre luftfartsselskab som Cimber Air medfører codeshare-samarbejdet en forbedret markedsføring gennem SAS trafikprogram og salgsorganisation med deraf følgende passagerpotentiale og fødetrafik. Ved valg af et internationalt kendt selskab som SAS opnår Cimber Air mulighed for at få vist deres ruter i reservationssystemer verden over. Parterne har mundtligt oplyst til styrelsen, at codesharing baseres på IATA-regler (International Air Transport Association 2 ), der regulerer afregningsforholdene mellem deltagerne i codesharing. En åbning af codesharing for alle luftfartsselskaber vil blive problematisk, fordi IATA s afregningsregler giver mulighed for ulige konkurrence deltagerne imellem, og fordi Cimber Air og SAS ikke har krav på codesharing med disse luftfartsselskaber og i så fald ikke på samme vilkår. Fælles ground handling. I det omfang SAS udbyder ground handling, der vender sig mod kunderne (ekspeditions- og trafiktjenester) på Cimber Air s destinationer, skal Cimber Air benytte denne. Cimber Air er dog ikke forpligtet til at benytte den af SAS udbudte air-side handling-tjeneste, fx lastning og losning af flyvene.

5 5 af 12 Parterne fremhæver, at bestemmelserne om ground handling alene vedrører passagerbetjening og in-checking, og at air-side handling ikke er omfattet af Cimber Air s forpligtelse (Cimber Air har faktisk opsagt samarbejdet med SAS herom og forestår nu selv disse ydelser). Ifølge parterne er samarbejdet begrænset til, hvad der er nødvendigt for, at passagererne kan opnå de fordele, som codeshare-samarbejdet indebærer. Inden et fly kan afgå, skal oplysninger om passagerantal og bagagevægt mv. af sikkerhedsmæssige grunde registreres i luftfartsselskabets departure-control-system, som ikke kan koordinere oplysninger fra to eller flere handling-selskaber. Endvidere har forholdet betydning for registrering af points i Eurobonus, check-in til endelig destination, boarding pass og sædenumre på fortsatte flyvninger mv. Salg- og markedsføringssamarbejde. Cimber Air skal integreres i SAS Ticketless-koncept i det omfang, dansk lov tillader det. Cimber Air og SAS skal indledningsvis tilbyde egne passagerer et ticketless-produkt (systemet indebærer, at man flyver uden billet på alle indenrigsruter, og skal ses som en følge af den teknologiske udvikling inden for dette område). Endvidere skal Cimber Air anvende et af SAS udviklet partnerlogo. Produkter og produktioner, der helt eller delvist retter sig mod samarbejdets markedsområde, distribueres via samme kanaler og på en måde, der følger af SAS normale forretningsgang. Derudover skal der etableres fælles markedsføring, hvor det er formålstjenligt. Hver part må kun selvstændigt markedsføre samarbejdet med den anden parts godkendelse. Parterne påpeger, at de beskrevne salgs- og markedsføringselementer ikke indebærer en uniformering af salgs- og markedsføringsvilkårene. Vilkårene er overhovedet ikke reguleret i aftalen. Der er intet krav om, at parterne skal tilpasse sig hinanden, og aftalen reducerer ikke den potentielle konkurrence mellem parterne. Parterne vil altid være i stand til at markedsføre deres egne ruter og gennemfører det i vidt omfang. Parterne har desuden mundtligt oplyst, at brug af partnerlogo i praksis betyder, at Cimber Air skal have et lille SAS-logo placeret ved indgangen til flyet. Anvendelse af partnerlogoet udvisker ikke parternes identitet som to forskellige og selvstændige luftfartsselskaber. Nedsættelse af et samarbejdsråd og styregruppe. Samarbejdsrådet skal træffe overordnede beslutninger, mens styregruppen har ansvaret for implementeringen af aftalen og eventuel indgåelse af detaljerede aftaler vedrørende det fælles trafiksystem, produktudformning, markedsføring og salg. Parterne påpeger, at strukturen med et samarbejdsråd og en styregruppe næppe er relevant i konkurrenceretligt henseende. Det er oplagt, at såfremt parterne skulle koordinere deres markedsadfærd, hvad enten dette skete i nogen af de nævnte organer eller ej, ville dette være genstand for en selvstændig vurdering efter konkurrencelovens 6. Der foreligger imidlertid ikke en sådan koordineret markedsadfærd, udover hvad der fremgår af samarbejdsaftalen. Cimber Air skal deltage i SAS Eurobonus-program med samtlige ruter, der er omfattet af aftalen. SAS har som tidligere nævnt meddelt, at selskabet vil se positivt på nye anmodninger fra andre selskaber om deltagelse Eurobonus-programmet, for så vidt angår de ruter, der var omfattet af Cimber Air s og SAS oprindelige samarbejdsaftale. 3.5 Markedsbeskrivelse Adgangen til markedet for international lufttransport af passagerer indenfor EU blev frigivet pr. 1. januar Overgangsreglerne for indenrigsflyvning udløb den 1. april 1997, og siden da har der være fri adgang til indenrigsruteflyvning. Indtil oktober 1995 var indenrigsluftfart reguleret af Trafikministeriet gennem en række koncessioner. Et af koncessionsvilkårene var, at Trafikministeriet skulle godkende taksterne.

6 6 af 12 Koncession til beflyvning af hovedruterne København-provinsen blev givet til Danair, der bestod af SAS, Mærsk Air og Cimber. Koncessionen udløb i 1995 og blev ikke forlænget. Danair-samarbejdet ophørte i oktober Den endelige åbning af markedet den 1. april 1997 har ikke ledt til skærpet konkurrence mellem luftfartsselskaberne, men har skærpet konkurrencen i forhold til andre transportformer. Konkurrenceparametrene er udover pris og antal afgange også service og punktlighed. SAS og Cimber Air er i dag de eneste to luftfartsselskaber, der beflyver de fire indenrigsruter, der er omfattet af samarbejdet. Der er ingen luftfartsselskaber, der inden for de seneste tre år har påbegyndt flyvning på ruterne mellem København og henholdsvis Aalborg, Karup og Sønderborg. Ruten mellem Århus og København blev tidligere også befløjet af SUN-Air, som i perioden fra (delvis under Danair-koncessionen) opererede med seks flyvninger tur/retur fra Århus til København. SAS har netop meddelt, at man helt vil stoppe flyvningerne fra Karup. Cimber Air har meddelt, at selskabet om muligt vil udvide deres afgange på denne rute, såfremt de af Københavns Lufthavn får tildelt de nødvendige start og landingstider (slots) i konkurrence med andre ruteflyselskaber. Derudover beflyver Mærsk Air indenrigsruterne mellem København og henholdsvis Billund, Esbjerg og Vojens. Beflyvningen af Esbjerg og Vojens sker i en trekant med start i Esbjerg mellemlanding i Vojens og derfra videre til København. Fra den 29. marts 1999 beflyves Vojens ikke længere. SAS indgik den 8. oktober 1998 en samarbejdsaftale med Mærsk Air med ikrafttrædelse 28. marts SAS og Mærsk Air har oplyst, at de forventer at anmelde samarbejdsaftalen snarest til såvel Europa-Kommissionen som Konkurrencestyrelsen. Cimber Air har intet med dette samarbejde at gøre. 3.6 Afgrænsningen af det relevante marked Det relevante produktmarked består af fire adskilte delmarkeder for passagerruteflyvning, der hver for sig udgør et selvstændigt produktmarked. Det drejer sig om de fire delmarkeder bestående af ruterne mellem København og henholdsvis Ålborg, Århus, Karup og Sønderborg. Denne produktafgrænsning er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens praksis 3 på området. Efter parternes opfattelse, bør det relevante produktmarked omfatte otte adskilte delmarkeder for passagerruteflyvning, der hver for sig udgør et selvstændigt produktmarked. Parterne finder således, at de fire udenrigsruter omfattet af samarbejdsaftalen, også bør medtages. Ifølge parterne skal de otte delmarkeder ses som en del af et større trafiksystem, hvor ruterne gensidigt leverer "fødetrafik" til hinanden. Det anføres, at det er nødvendigt at etablere sådanne samarbejder for alle luftfartsselskaber for overhovedet at overleve i det globale marked. SAS tilføjer, at dansk indenrigsflyvning er underskudsgivende for selskabet, og de altovervejende hensyn bag opretholdelsen derfor er at kunne tilbyde passagererne et fuldstændigt produkt, der både omfatter indenrigs- og udenrigsruter samt at skabe fødetrafik til den øvrige del af trafiknettet. Styrelsen har kun undersøgt de ruter, der er på det danske marked, og således ikke de fire udenrigsruter, idet disse ruter er grænseoverskridende, og det er uden betydning for aftalens bedømmelse på det danske marked, om de inddrages. Samarbejdet om udenrigsruterne skal ses i forhold til den generelle konkurrencesituation på udenrigsmarkedet, hvor der er adskillige operatører. På indenrigsruterne omfattet af samarbejdet er parterne de eneste operatører, og konkurrencesituationen er derfor en anden. Tog, biler og hurtigbusser kan udgøre en substitutionsmulighed for passagerne. Det gælder særligt

7 7 af 12 for de ruter, hvor transporttiden med alternative transportformer er kort og prisen lavere end for flytransport, jf. tabel 1. Tabel 1: Rejsetider mv. for forskellige transportformer Fra by til by Rejsetid tog Afstand Flyvetid 4 København - Ålborg 3 t. 55 min. 399 km. 50 min. København - Århus 2 t. 30 min. 300 km. 40 min. København - Karup 3 t. 9 min. 325 km. 45 min. København - Sønderborg 3 t. 48 min. 310 km. 40 min. Når tidsforbruget ved flytransport sammenlignes med andre transportformer, bør der også tages højde for ekstratid til check-in og transport til og fra lufthavnene. På fx ruten mellem København og Århus, hvor rejsetiden med fly er 40 min., vil der fx kunne tillægges transporttid til og fra lufthavnene i Århus (44 km uden for byen, dvs. ca. 50 min. transporttid) og København (ca. 15 km uden for byen, dvs. ca. 20 min. transporttid). Transporttiden med tog er 2 t. 30 min. med afgang og ankomst i byernes centrum. Tabel 2 5 : Antal afrejsende indenrigspassagerer inkl. transit og transfers halvår halvår halvår halvår Ændring i pct. 97(1)-98(2) Århus ,7% Aalborg ,2% Karup ,7% Sønderborg ,7% Indenrigs i alt ,9% Som det fremgår af tabel 2, har antallet af indenrigspassagerer været vigende på tre af de fire ruter, og samlet set er antallet indenrigspassagerer gået ned siden ibrugtagningen af Storebæltsforbindelsen 6. De fire ruter har trods dette beholdt betydelige passagertal. Det er sket, selv om der er meget betydelige prisforskelle mellem befordring af passagerer med fly og andre transportformer og på trods af, at der er sket en betydelig indsnævring af forskellen i rejsetid mellem fly og andre transportformer. Der er derfor tale om, at de fire nævnte ruter udgør fire selvstændige markeder. Afgrænsningen af de relevante produktmarkeder og det geografiske marked er sammenfaldende og begrænses til Danmark.

8 8 af Vurdering Indledningsvis konstateres, at SAS og Cimber Air udøver erhvervsvirksomhed omfattet af konkurrencelovens 2, at aftalen ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i lovens 7, idet parterne tilsammen har en omsætning på over en mia. kr., at parterne ikke er del af samme koncern, jf. lovens 5, og at aftalerne ikke er omfattet af gruppefritagelser efter lovens 10 eller af EU-fritagelse, jf. lovens 4. Det findes endvidere, at aktieoverdragelsesaftalen og aktionæroverenskomsten ikke indeholder konkurrencebegrænsende elementer, og at parterne derfor kan meddeles de ansøgte erklæringer om ikke-indgreb i medfør af lovens Vurdering af samarbejdsaftalen i forhold til konkurrencelovens 6 Samarbejdsaftalens bestemmelser om afstemning af produkterne kan uniformere produktkonkurrencen imellem parterne og begrænse produktkonkurrencen. Desuden indebærer en afstemning af flyprodukter risiko for begrænsning af udvikling af nye produkter. Parternes samarbejde om codesharing kan være en væsentligt konkurrenceparameter, hvis codesharing er eksklusiv og ikke åben for andre operatører. Cimber Air s forpligtelse til at benytte SAS ground handling selskab på ydelser, der henvender sig mod kunderne, indebærer, at Cimber Air bliver bundet til en enkelt leverandør. Aftalebestemmelser af denne type begrænser konkurrencen på markedet for ground handlingydelser, idet andre ground handling-leverandører derved udelukkes fra de pågældende ydelser. Aftalens bestemmelser om salg og marketing kan indebære en vis uniformering af salgs- og markedsføringsvilkårene, som resulterer i en mindsket konkurrence imellem parterne 7. Samarbejdet kan betyde, at parterne ikke står frit, men må tilpasse sig hinanden. Parter er i dag de to eneste operatører, der beflyver de omhandlede indenrigsruter. Aftalen kan yderligere styrke parternes position og fjerne den potentielle konkurrence mellem parterne. Dette kan være medvirkende til, at konkurrencen på markederne mindskes, og medføre, at potentielle konkurrenter får sværere ved at trænge ind på markedet. Parterne kan via aftalen koordinere deres markedsadfærd, og såfremt de skønner det nødvendig, kan parterne indgå yderligere aftaler vedrørende det fælles trafiksystem, produktudformning samt markedsføring og salg, jf. aftalens punkt 2.2. SAS Eurobonus-program er konkurrencebegrænsende. Eurobonus skaber kundeloyalitet med mindsket konkurrence til følge og medfører, at den reelle ydelse - flyrejsen - bliver mindre væsentlig for kunden. Samarbejdsaftalen anses på baggrund af ovenstående konkurrencebegrænsende forhold direkte eller indirekte at have til formål eller til følge at begrænse konkurrencen og er dermed omfattet af anvendelsesområdet for konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6 stk Muligheder for fritagelse efter konkurrencelovens 8 Parterne har ansøgt om fritagelse i medfør af lovens 8, stk. 1, for så vidt angår samarbejdsaftalen og Cimber Air s deltagelse Eurobonusprogrammet. I det følgende har Konkurrencerådet taget stilling til, om aftalekomplekset opfylder de i lovens 8, stk. 1, angivne betingelser for fritagelse. 8, stk. 1, nr. 1 om, at aftalen "bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller

9 9 af 12 distributionen af varer og tjenesteydelser m.v. eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling" Aftalens bestemmelser om koordination af trafikprogrammer, samordning af ruter, afstemning af produktudformning, indførelse af codesharing, salgs- og markedsføringssamarbejde samt Eurobonusaftalen fører til, at parterne optimerer udnyttelsen af deres flyflåder, og at parternes samlede omkostninger minimeres. SAS flyflåde er ikke bygget til at flyve på korte ruter med en lille passagerbelægning. Det indebærer, at SAS med sine relative store fly har overkapacitet. Cimber Air har mindre fly og kan derfor indsætte fly i lyset af det vigende marked på ruter, hvor der er en lille passagererbelægning. Gennem samarbejdet udnyttes kapaciteten således mere effektivt, end parterne hver for sig vil være i stand til. Samarbejdet om produktudformning og codesharing medfører, at parterne kan forøge serviceniveauet på de omhandlede ruter og giver substitutionsmulighed mellem partenes produkter. Eurobonusprogrammet indebærer flere valgmuligheder for forbrugeren - idet forbrugere ofte vælger flyselskab efter, hvem der har det bedste bonusprogram. Når begge parter har programmet, kan det give en mere effektiv udnyttelse af Cimber Air s ruter. Samarbejdets markedsførings- og salgselementer giver en bredere distribution af de forskellige produkter, som parterne tilbyder forbrugerne. Forbrugerne får lettere adgang til Cimber Air s produkter gennem SAS distributionskanaler, og Cimber Air s produkter kan derved nå ud til en bredere kreds af forbrugere. For så vidt angår samarbejdsaftalens bestemmelser om ground handling, vil en fælles koordinering og benyttelse af SAS ground handling-selskab give passagererne et højere serviceniveau. Samtidig forventer parterne omkostningsbesparelser som resultat af denne koordinering, og at benyttelse af fælles ground handling derfor medfører de forudsatte effektivitetsmæssige gevinster. De ovenstående dele af samarbejdsaftalen bevirker således samlet set, at flytransport bliver styrket på de omhandlede ruter i konkurrencen med alternative transportformer. På denne baggrund anses det, at aftalen samlet set opfylder betingelsen i 8, stk. 1, nr. 1. 8, stk. 1, nr. 2 om, at aftalen "sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved" Gennem koordineringen af trafikprogrammer, samordning af parternes ruter og codesharing får forbrugerne flere fordele. Forbrugene får et produkt, hvor det er muligt at lave gennemgående rejser med en direkte forbindelse fra en regional lufthavn til København uden unødvendige lange ventetider til forbindelsesflyet i København og omvendt. Med indføring af flere afgange kan parterne etablere timedrift, og passagererne tilbydes således et større udvalg af afgangstider. Via fælles salgs- og marketingskanaler kan forbrugerne få et overblik over de forskellige rejsemuligheder. Der bliver tale om et forenklet bookingsystem, hvor det kun er nødvendigt at kontakte én operatør. Kunder, der flyver ofte, får endvidere mulighed for at flyve "billetløst" (Ticketless) i form af muligheden for at købe et årskort til indenrigsruterne, der kan anvendes i begge selskaber - dvs. kunderne spares for at skulle købe en ny billet hver gang, de skal af sted. Uanset om forbrugerne vælger Cimber Air eller SAS, kan de på grund af Cimber Air s deltagelse i Eurobonusprogrammet opnå bonuspoint og få den samme service hos begge parter. Dette vurderes at være en forbrugerfordel.

10 10 af 12 På denne baggrund findes betingelsen i 8, stk. 1, nr. 2, således opfyldt, idet aftalen giver forbrugeren fordele. 8, stk. 1, nr. 3 om, at aftalen "ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål" Samarbejdsaftalen omfatter intet prissamarbejde. Parterne prissætter selvstændigt sine ruter, og aftalen indeholder ikke bestemmelser, der giver en part beslutningsret over prissætningen af den anden parts ruter. Salgs- og markedsføringssamarbejdet begrænser ikke parternes adgang til selvstændigt at markedsføre deres egne ruter, dog skal parterne godkende den anden parts selvstændige markedsføring af samarbejdet. Udviklingen af et partnerlogo medfører ikke, at parternes identitet udviskes til skade for konkurrencen. Parterne har oplyst, at man netop ikke ønsker, at samarbejdet skal få den konsekvens, at parternes identitet udviskes. Det må antages, at der til stadighed vil være indbyrdes konkurrence om passagererne på de enkelte ruter og om, hvem der kan sælge billetten til passageren, idet parterne forbliver selvstændige selskaber og derfor ønsker at øge deres markedsandele på de enkelte ruter. For så vidt angår samarbejdsrådets og styregruppens praktisk funktion, fremhæver parterne i deres bemærkninger, at der ikke er tale om en koordinering af markedsadfærd. Såfremt det i praksis viser sig, at parterne herigennem koordinerer deres markedsadfærd, vil dette være genstand for en selvstændig vurdering efter konkurrencelovens 6. I samarbejdsrådet og styregruppen er begge parter repræsenteret med lige mange deltagere, jf. punkt 4.2 i aftalen, og beslutninger skal træffes med enstemmighed. Ingen af parter har derfor mulighed for at ensidigt træffe en beslutning eller pålægge hinanden vilkår. På denne baggrund anses de ovenfor nævnte aftaleforhold at opfylde den i 8, stk. 1, nr. 3, nævnte betingelse. 8, stk. 1, nr. 4 om, at aftalen "ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser m.v." Siden 1. april 1997 har der været fri adgang til markedet for luftfartsselskaber i Det Europæiske Fællesskab. Det betyder, at ethvert europæisk luftfartsselskab kan beflyve danske indenrigsruter. Så vidt det er oplyst, er der ikke mangel på slots (dvs. afgangstider og landingstider) i danske lufthavne, og andre luftfartsselskaber kan derfor etablere konkurrerende ruter. Der er således ikke umiddelbart nogle fysiske adgangsbarrierer for, at en operatør kan komme ind på markedet. Parternes etablering af samarbejdet skal ses i relation til situationen på det danske indenrigsluftfart, jf. afsnit 3.5, idet der som nævnt ikke er operatører, der er gået ind på det danske marked. Årsagen er bl.a., at det kommercielt er uinteressant at beflyve en enkelt indenrigsrute, medmindre beflyvningen kan ske i tilknytning til andre ruter, og der således kan opstå tilstrækkelig stordriftsfordele til, at indenrigsruteflyvningen bliver kommercielt interessant. Cimber Air har ikke det tilstrækkelige net af ruter til at opnå disse stordriftsfordele. Potentielle markedsindtrængere findes derfor blandt de store luftfartsselskaber. For at opnå aftalens effektivitetsfordele og samtidig sikre konkurrencen på markedet på åbne og ikke-diskriminerende vilkår, kan fritagelsen alene gives på følgende begrundede vilkår: Aftalen begrænser konkurrencen på ground handling-ydelser. Rådets direktiv nr. 96/67/EF af 15.

11 11 af 12 oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne 8 er et forsøg på at forbedre konkurrencen på markedet for ground handling-ydelser. Hvis luftfartsselskaberne gennem aftaler mister deres frihed til at vælge ground handling-leverandør, vil det ikke være muligt at skabe konkurrence på dette område. Det bemærkes, at SAS har eget ground handlingselskab. Det må derfor stilles som et vilkår for fritagelsen, at parterne skal være frit stillet ved valg af ground handling-leverandør. I aftalens punkt 2.2 er der anført, at parterne kan indgå yderligere detaljerede aftaler om følgende forretningsområder: Det fælles trafik system, produktudformningen samt markedsføring og salg. Såfremt sådanne aftaler bliver indgået, skal de indberettes til Konkurrencestyrelsen, således at styrelsen kan påse, at der ikke gennemføres yderligere konkurrencebegrænsninger. Fritagelsen omfatter alene samarbejdsaftalen og Cimber Air s deltagelse i Eurobonussystemet. Det danske indenrigsnet udgør "fødelinier" til udenrigsnettet. Såfremt adgangen til "fødetrafik" fra indenrigsnettet begrænses for udenlandske selskaber, der flyver udenrigsfart fra København, begrænses konkurrencen mellem luftfartsselskaber. For at sikre konkurrencen mellem luftfartsselskaberne, er det derfor vigtigt at sikre adgangen til indenrigsnettet med hensyn til priser og forretningsbetingelser. En sådan adgang skal gives på åbne og ikke- diskriminerende vilkår. Andre luftfartsselskabers adgang til indenrigsnettet forudsætter, at de pågældende luftfartsselskaber kan tilbyde SAS og Cimber Air en ligende adgang på luftfartsselskabets hjemmemarked - ellers vil SAS og Cimber Air miste deres incitament til at give hinanden fordelagtige vilkår, idet disse vilkår således skulle tilbydes udenlandske luftfartsselskaber, uden at SAS og Cimber Air ville kunne opnå tilsvarende vilkår i udlandet. Det er derfor nødvendigt at stille som vilkår for fritagelsen, at ethvert luftfartsselskab ved salg af gennemgående billetter på internationale ruter, hvori indgår danske indenrigsruter omfattet af aftalen, skal kunne tilkøbe indenrigsbilletter på vilkår, som er åbne og ikke-diskriminerende i forhold til parternes indbyrdes aftale og i øvrigt i overensstemmelse med IATA s regler. Det er dog en betingelse for at udnytte denne mulighed, at det pågældende andet luftfartsselskab til gengæld tilbyder parterne en lignende adgang til at sælge gennemgående billetter på internationale ruter, hvori indgår et tilsvarende antal indenrigsruter på dette luftfartsselskabs hjemmemarked. Parterne skal kunne tilkøbe disse indenrigsbilletter på åbne og ikke-diskriminerende vilkår. I overensstemmelse hermed har Cimber Air oplyst, at alle luftfartsselskaber, der ønsker at samarbejde med Cimber Air, vil kunne opnå mindst lige så gode priser på Cimber Air s ruter i Danmark som SAS. Adgang til Eurobonussystemet er afgørende for små selskabers mulighed for at kunne trænge ind på markederne. De store selskaber har deres egne bonussystemer/frequent flyer programmer og ønsker derfor ikke at få adgang til et andet bonussystem. Af den grund bør det stilles som vilkår for fritagelsen, at andre luftfartsselskaber med hjemsted i et EØS-land, der ikke råder over eller deltager i et bonusprogram/frequent-flyer-program gældende i flere lande, skal have adgang til SAS-Eurobonusprogram på åbne og ikke-diskriminerende vilkår på de ruter, der omfattet af samarbejdet. Et luftfartsselskabs deltagelse i Eurobonusprogrammet må ikke betinges af konkurrencebegrænsende vilkår. På denne baggrund - og på de ovenfor nævnte vilkår - er det den samlede konklusion, at samarbejdsaftalen og Cimber Air s deltagelse i SAS Eurobonus også opfylder de i 8, stk. 1, nr. 4 angivne vilkår. <SMALL>1 Anmeldelsen er foretaget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87 af 14. december 1987 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren og Kommissionens forordning (EØF) nr. 4261/88 af 16. december

12 12 af om klager, ansøgning og høring i henhold til Rådets forordning 3975/87 af 14. december 1987 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren. </SMALL> 2 <SMALL>IATA er en international luftfartsorganisation, hvor luftfartsselskaber er repræsenteret. IATA har 263 medlemmer i 130 lande. </SMALL> <SMALL>3 Jf. fx Lufthansa/SAS, EF-tidende 1996, L54/31.</SMALL> <SMALL>4 Hertil kommer transporttid til lufthavnene, som er placeret uden for byerne og checkin-tid. Parterne anfører, at det er misvisende ikke at tilføje den samlede transporttid med fly, inklusiv check in. Parterne har anmodet om at "flyvetid" erstattes med "transport og checkin-tid", hvor parterne vurderer, at der i de fire rækker skal skrives henholdsvis 1,40 timer, 2,05 timer, 1,50 samt 1,30 time.</small> <SMALL>5 Tallene stammer fra Statens Luftfartsvæsen, jf. bilag 5. </SMALL> <SMALL>6 Storebæltsforbindelsen åbnede for togtrafik 1. juni 1997 og for biltrafik 14. juni </SMALL> 7 <SMALL>Se fx Kommissionens meddelelse af 29. juli 1968, hvoraf det bl.a. fremgår, at aftaler om fælles salg mellem konkurrenter kan være konkurrencebegrænsende. Derudover fremgår det, at aftaler om gennemførelse af fælles reklame ikke er konkurrencebegrænsende, såfremt de deltagende virksomheder ikke hindres i at iværksætte egne reklameforanstaltninger. </SMALL> <SMALL>8 Direktivet er i Danmark implementeret i form af Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 933 af 9. december 1997 om adgang til ground handling-markedet i danske lufthavne. Denne bekendtgørelses regler blev udførligt omtalt i et orienteringsnotat til Konkurrencerådets møde den 16. december 1998, dagsordenens pkt. 10.</SMALL>

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S TERMS OF USE FOR CPH GO

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S TERMS OF USE FOR CPH GO 21-12 2011 4/0120-0100-0724 /BFJ, MCR, MAL PUNKT 3: KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S TERMS OF USE FOR CPH GO KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 4 2 AFGØRELSE... 11 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det:

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 9. juni 2011 (J.nr. 2010-0023333)

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Ground Handling Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Januar 2015 Indhold Afsnit Handlingspriser... 3 Specifikation af ydelser. 4 Trafikhandling... 4 Rampehandling... 5 Separate ydelser... 6 Catering...

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. marts 2009 Dok.id J. nr. Internationalt Kontor Supplerende samlenotat om forslag om fælles regler for

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 204/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Mauritius. 18.03. -28.03.2004. Faktisk afrejse fra Kastrup 19.03.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV:

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Den 6. juni 2013 Kære Henrik Dam Kristensen Vedr. Ændring af forordning 261/2004 om aflysning, forsinkelse

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0103 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER CE (4 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Take Offer ApS REJSEMÅL

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere