SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR MARKETING OG MANAGEMENT PROJEKTRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR MARKETING OG MANAGEMENT PROJEKTRAPPORT"

Transkript

1 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR MARKETING OG MANAGEMENT PROJEKTRAPPORT Opbygning af branding platform for regionale fødevarer i Syddanmark Fyn som case NOVEMBER 2011

2 Forord Institut for Marketing og Management ved Syddansk Universitet i Odense, modtog ultimo februar 2011, igennem projekt Syddansk Forskerkontakt, støtte fra Region Syddanmark til etablering af et netværk vedrørende Opbygning af branding platform for regionale fødevarer i Syddanmark Fyn som case. Dette udviklingsforløb, af et erfaringsgrundlag for strategisk markedsudvikling for regionale kvalitetsfødevarer, forventes afsluttet marts Projektets overordnede idé har været, at skabe et kompetencegrundlag for udvikling og implementering af et troværdigt, fælles fynsk brand, der kan skabe yderligere værditilvækst for de deltagende virksomheder og dermed styrke deres konkurrenceevne og overlevelsesmuligheder på et både krævende, men også lukrativt marked for kvalitetsfødevarer. Projektet bygger altså på idéen om, at bringe de kompetencer, der findes på Institut for Marketing og Management inden for branding i spil, med henblik på at forskningsbasere udviklingen af et stærkt afsætningsøkonomisk værktøj. Fyn er blot en case for udvikling af et erfaringsgrundlag, og (dele af) erfaringerne fra Fyn med hensyn til opbygning af et regionalt brand vil blive kommunikeret til andre dele af regionen med henblik på generel kompetenceopbygning. Regionale fødevarers potentiale Det globale og det lokale; det rene og det blandede Det globale og det lokale er imidlertid to størrelser der sammenblandes og spiller op mod hinanden på forskellig vis i den kontemporære madkultur. James (1996) har analyseret madkulturer i Storbritannien og grupperer sine resultater omkring fire diskurser med emnerne globalisme [globalitet], eksotisme, kreolisering og nostalgi og hvert enkelt er bygget op omkring forskellige opfattelser af lokal og global, én selv og de andre. Som vi har anført andetsteds (Askegaard & Kjeldgaard 2002), kan James diskurskategorier placeres i to dimensioner rækkevidde og forenelighed. Rækkevidde er grundlæggende en geografisk dimension dvs. om madkulturen logisk findes globalt, eller om den er logisk knyttet til en særlig geografisk lokalitet. Forenelighed betegner den samklang, visse madtyper har med andre madtyper, dvs. hvilke madtyper kan/kan ikke forandres, forenes, sættes sammen, osv. Den afgørende forskel er madkulturens afhængighed af, hvad der anses for en forud eksisterende kode, der beskriver den kulturelt korrekte måde at tilberede og spise en bestemt slags mad på. Dette kan enten være i form af, hvad der opfattes som eksotisk [fremmedartet] eller udenlandsk autenticitet, hvor den eksotiske diskurs er karakteriseret ved at være autentisk anderledes (dvs. et rigtigt italiensk, thailandsk, indisk osv. måltid), eller, som det er tilfældet med nostalgidiskursen, som er karakteriseret ved sin autentiske, kulinariske individualitet, som ofte opfattes at være truet af invasionen af global fast food og udenlandske, originale eller kreoliserede køkkener. Ved at bruge disse to dimensioner kan diskurserne grupperes i en to-gange-to matrix, som vist i figuren nedenfor.

3 Forenelighed JA NEJ Rækkevidde GLOBAL 1. GLOBAL 2. EKSOTISK LOKAL 3. KREOLISERING 4. NOSTALGI En given kulturel manifestation, f.eks. et måltid, kan anbringes som hørende til en af disse diskurser. Imidlertid er placeringen bestemt af, hvorledes rækkevidde og forenelighed opfattes, snarere end af en eller anden egentlig attribut til/egenskab ved måltidet. Diskurserne dukker op ud fra opfattelsen af, hvad der anses for lokalt og globalt. Disse sanseindtryk er imidlertid dynamiske snarere end statiske, eftersom de fortsat er (gen)udtrykte og gen-dannede i en diskussion om kulturel identitet en diskussion, der bliver intensiveret i takt med, at forbrugerne stadig oftere konfronteres med billeder af den anden gennem globaliseringsprocessen. Product-Place Images Det er hævet over enhver tvivl, at i en tid hvor historien bag produktet bliver en stadig mere afgørende faktor for synlighed og gennemslagskraft i markedet, så er historien om produktets oprindelse blandt de vigtigste. Dette gælder specielt for fødevarer, hvor fortællinger om producenten og dennes særlige (håndværksmæssige) kvalifikationer blander sig med de særlige klimatiske, jordbundsmæssige, vandkvalitetsmæssige eller andre naturligt givne betingelser. Man behøver bare at tænke på diskurser omkring vinproducenter og deres produkter for at se denne blandingshistorie fuldt udfoldet. Så stedet er en central historie for fødevareproduktion. Dette fremhæves også for producenter af kvalitetsfødevarer i Danmark. Specielt er det blevet fremhævet, at de klimatiske betingelser på (Syd)Fyn og Sydsjælland, Lolland og Falster er særligt gunstige for en række produktioner, fordi det ligger i læ for de fremherskende Vesterhavsvinde samtidig med, at Danmark som sådan ligger i den nordlige udkant af de optimale vækstområder. Sidstnævnte faktor bevirker en langsommere vækst og en deraf følgende større koncentration af smagsstoffer. Det kan derfor konkluderes, at et regionalt brand som udgangspunkt vil kunne bygges på såvel de værdier der er knyttet til den produktionsmæssige kunnen som til de særlige klimatiske og geografiske produktionsbetingelser, der hersker på stedet. Det er klart, at der i reglen er tale om en eller anden form for historisk blanding af disse henvisninger, men som udgangspunkt vil enten det værdisæt, der henviser til kulturel kapital eller det værdisæt, der henviser til naturlige betingelser være fremherskende. Sammenkobling af madkultur og sted er ikke blevet mindre i de senere år, hvor globaliseringen har medført at en lang række udenlandske produkter og køkkener er blevet tilgængelige på markedet. Endvidere er kendskab til det præcise oprindelsessted og en evne til at skelne mellem kvaliteter fra forskellige oprindelsessteder ofte en del af den særlige kulturelle kapital, der søges og udnyttes af madkulturelt bevidste forbrugere. Et oprindelses-image kan, som antydet, henvise til steder både på mikro-niveau (producenter, lokaliteter), på meso-niveau (f.eks. regioner) og på makro-niveau (lande og til tider overnationale regioner såsom EU eller Middelhavsområdet ).

4 Der hersker næppe megen tvivl om, at disse henvisninger er på fremmarch på flere af disse niveauer i Danmark og i Norden, hvilket anskueliggøres af f.eks. forsøget på at definere et (ny)nordisk køkken på den ene side og fremvæksten af en lang række regionale producent- og madkulturelle foreninger på den anden. Forskning har i anden sammenhæng vist, at forbrugernes skepsis over for brands resulterer i et dilemma. På den ene side anser mange, og her specielt forbrugere, der er interesserede i kvalitetsfødevarer, at et brand, i form af en eller anden type af genkendelighed eller pejlemærke, er den eneste måde, hvorpå man kan navigere i et marked fyldt med udbud, hvoraf nogle regnes for underlødige. Brands skaber på denne måde en markedsmæssig transparens. På den anden side er der en vidt udbredt skepsis imod brands, der opfattes som noget, der leder til det præcis modsatte af transparens, nemlig et lokkemiddel, der først og fremmest er udviklet for at skjule produktets reelle kvaliteter bag en overflade af branding-smartness og for at udnytte en eksisterende brand-værdi i andre sammenhænge. Et godt eksempel på denne brandopfattelse fra populærkulturen kan ses i animations-filmen Ratatouille, hvor den afdøde chefkok Gusteau s gode navn bliver brugt sammen med forskellige charmerende (og til tider oprindelsesorienterede en mexicaner til at sælge burritos) promotion-figurer til at sælge underlødige fast food produkter. Forbrugerne anerkender således, at ægte kvalitet er i hård konkurrence på markedet, og at forskellige promoverings- og branding teknikker derfor er nødvendige. Det kunne man kalde for brandet autenticitet, fordi produktet og dets kvaliteter eksisterer forud for branding tænkningen. I modsætning hertil står den autentiske branding, som afspejler de sædvanlige tilsløringsteknikker fra fødevareindustrien, for eksempel Danpo gårdkylling med Morten Korch-agtig bondegård og dannebrogsflag på emballagen. Smagen af Fyn Fyn har særligt gode betingelser for at brande sig på fødevarer. Der er et forholdsvis stort antal kvalitetetsproducenter samlet på ét sted, så tætheden er stor. Der er således grobund for en national forestilling om en særlig kompetenceklynge, både hvad angår de håndværksmæssige og de klimatiske forestillinger om betingelser for en høj fynsk fødevarekvalitet. Fyn (og omliggende øer) opfattes som en geografisk enhed, som man kan knytte egnsrelaterede forestillinger til. Dette positive udgangspunkt for en fynsk regional brandingproces har været anerkendt blandt producenterne, men det har knebet med at finde fodslag og entusiastisk opbakning bag de hidtidige forsøg på at udvikle et stærkt fælles brand. Som allerede antydet har det været hovedformålet med dette projekt at undersøge, hvordan et regionalt brand kan opbygges som en kombination af kulturelle og naturlige henvisninger, samt at teste de relationelle muligheder og barrierer for implementering af et sådant fælles brand. Processen er forløbet som beskrevet her: 28 indledende forbrugerundersøgelser, den marts 2011 Formål: kortlægge opfattelsen af Fyn og fynske kvalitetsfødevarer blandt forbrugere på hjemmeog nærmarked (Fyn og København) Workshop for producentnetværket og andre interessenter, den 12. april 2011 Formål: produktion af 2 mulige branding platforme 30 dialogmøder med medlemmer af producentnetværket, den 6. juni 5. juli 2011 Formål: kortlægge producentinteresser i forhold til brandets opbygning Test af branding platforme på 23 forbrugere, den 26. juni 2011 Formål: kortlægge troværdighedskriterier og attraktivitet blandt forbrugere på hjemme- og nærmarked (Fyn og København)

5 Workshop for producentnetværket og andre interessenter, den 29. august 2011 Formål: præsentation af resultaterne af den videnskabelige test af de forskellige branding platforme samt diskussion af strategiske udfordringer mhp. efterfølgende implementering Herudover har der, løbende igennem hele perioden, været afholdt samarbejdsmøder med kommunikationsbureauet samt briefingmøder med centrale netværkspersoner fra Smagen af Fyn, Udvikling Odense og Kulinarisk Sydfyn. Resultater og anbefalinger Det fremherskende resultat fra forbrugerundersøgelserne er, at der generelt er et positivt image af Fyn og i særdeleshed fødevarer fra Fyn. Der er dog en mangel på konkrete forestillinger om hvad der kommer fra Fyn, andet end at det er godt. Fyn har med andre ord allerede et brand i form af forbrugernes positive forestillinger. Der mangler derimod synlighed af hvilke konkrete produkter der er eller kan være bærere af dette brand image. Det er denne synlighed, et fælles brand kan tilvejebringe. Et af forbeholdene fra nogle producenter var, at et fælles mærke ville kunne overskygge individuelle producenter. Det er derfor vigtigt, at et fælles brand ikke opfattes som en paraply der skygger, men snarere som en scene de enkelte producenter kan træde frem på og derved opnå øget synlighed og troværdighed. Brandet skal med andre ord både fungere som en form for medie for producenterne enkeltvis, i samarbejde og som sammenslutning og samtidig som et kvalitetsstempel. Smagen af Fyn opfattes som det, vi ovenfor kaldte autentisk branding da branding platformen Smagen af Fyn bygger på en eksisterende opfattelse af kvalitet, løber Smagen af Fyn mærket ikke umiddelbart den risiko at blive eksponeret for den ofte udbredte skepsis overfor brands som værende uautentiske. Men denne styrke forpligter både på kvalitetskriterierne for produkterne såvel som på at holde brandet i live ved at bringe det i anvendelse og ved at deltage aktivt i fortællingen om Smagen af Fyn. Dette indebærer en vis grad af loyalitet og fælles stolthed. Dialogmøderne med producenterne efterlod os med indtrykket af en skare af ildsjæle med en voldsom passion og et enormt drive, der har en skøn smittende effekt på tilhørerne. Hver enkelt producent bærer historien om kvalitet så tæt på kroppen, at det brænder i dem og lyser ud af dem. Dette er en væsentlig ressource, der kan være med til at gøre branding platformen til en succes, hvad enten det drejer sig om at engagere sig i diverse projekter eller at være frontfigurer i historiefortællingen fx overfor turister og andre målgrupper (turismesektoren skal understreges som en vigtig fremtidig mulighed). Mærket skal dermed kunne bringes i anvendelse i en række forskellige sammenhænge ude såvel som hjemme, individuelt såvel som i fællesskab, og med hensyntagen til de enkelte producenters branding strategi. Der vil således være producenter der tager imod mærket og de tilknyttede infrastrukturer (fælles udstilling i butik Smagen af Fyn, stand ved torvehallerne mm.), som ressourcer de ikke selv kan mønstre, mens andre vil gøre brug af mærket som kvalitetsstempel, og lade deres eget mærke være fremhævet. Snarere end en decideret Smagen af Fyn butik i Odense bør man overveje distribution ift. målgrupper. De lokale forbrugere bør man møde, der hvor de er i dagligdagen. Dvs. det vil give en større eksponering og afsætning, at butikker der har et givent antal fynske produkter i sortimentet kan være en Smagen af Fyn butik. Derudover bør man overveje en stand på Torvet i Odense eller SVENDBORG??? Til gengæld skal man overfor turister også møde dem, der hvor de er, hvorfor butikken ved Egeskov bør fortsætte, da den netop er med til at konkretisere det gode ved Fyn. Derudover kan man overveje, om der skal være eksponering ved andre væsentlige turistattraktioner.

6 Fyn har et positivt image på det potentielt vigtige københavnske marked. Troværdigheden bag fynske kvalitetsfødevarer er høj; fynske fødevarer opfattes som uspolerede og naturlige og som værende af høj kvalitet, men der er ikke den store kendskab til konkrete produkter og brands herfra. De københavnske forbrugere har med andre ord fornemmelsen af, at fynske fødevareproducenter leverer noget, der er godt. De ved bare ikke rigtig hvad. Producentforeningen Smagen af Fyn er egentlig ganske godt rustet til at tage disse markedsmæssige udfordringer op. Der er tale om en broget skare af producenter inden for mange forskellige produktområder og også med individuelle ideologier, projekter og dagsordener. Der kan endvidere spores en række modsætninger i medlemsskaren, der imidlertid ikke behøver at repræsentere et problem, da variationen sikrer foreningen en styrke. Blandt andet forskellene mellem store og små producenter, økologiske og konventionelle, foruden geografiske forskelle mellem nordfynske og sydfynske producenter. Desuden rummer foreningen ikke bare primærproducenter, men også forædlere, forhandlere, restaurationer, uddannelsesinstitutioner samt private forbrugere. Fælles har disse medlemmer imidlertid en passion for fødevarekvalitet samt et engagement og en iver efter at gøre en forskel i markedet. Som sådan er der tale om en forening af mange forskellige ildsjæle, der hver især forfølger deres individuelle udtryk, men ikke desto mindre kan siges at stå på en fælles platform af ensartede værdier, hvor smag og kvalitet er gennemgående værdier snarere end andre former for ideologiske overbevisninger (fx spørgsmålet om økologi eller ej). Det er dette fællesskab, der gør det forholdsvis uproblematisk at implementere et fælles brand, i hvert fald på virksomhedsniveau. På produktniveau kommer mere specifikke kvalitetskriterier til at gøre sig gældende, som kan determineres af de enkelte producentlaug. På trods af det rimelige i denne fremgangsmåde, finder vi, at det kunne være hensigtsmæssigt med et eksternt dommerpanel, evt. blot for at afgøre tvivlstilfælde. Fordelen er her, at det ligger uden for producentkredsen selv at agere dørvogtere. Smagen af succes For at sikre brandets troværdighed og levedygtighed, er det yderst vigtigt, at producenterne i foreningen sikres medejerskab til det fælles brand. Det har derfor været omdrejningspunktet for definitionen af projektet at sikre dette medejerskab. Det har samtidig været centralt at udarbejde en branding platform, der sikrer producenternes brands fortsatte individualitet som den fremherskende kommunikation. Ikke desto mindre er der, som bemærket ovenfor, stærke argumenter for at lukrere på det eksisterende brand for fynske fødevarer dvs. den eksisterende fortælling i forbrugernes (og producenternes, distributørernes...) hoveder, gennem at udvikle et fælles mærke. Det har således været en væsentlig udfordring for projektet at opbygge et format, hvor det individuelle brand ikke udelukker eller overskygger det fælles brand og omvendt. Formålet er således ikke at ophæve individuelle brand identiteter men at gøre dem stærkere gennem en fælles kontekst og reference. Mangfoldighed er en styrke, også i denne sammenhæng. Faktisk opfatter vi det som en nødvendighed, for at kunne gøre sig gældende blandt andre samarbejdende regionale producentforeninger, at være ene og fælles på samme tid. Frem for den til tider anvendte paraply metafor (et paraply brand er noget man kan dække sig under, og det er ikke i første omgang hensigten), foretrækker vi den oprindelige ide om en brand-platform. Platformen er som en scene, der kan fremhæve de individuelle aktørers kvaliteter og gøre dem synlige over for publikum (forbrugerne). Det fælles mærke kan således øge synligheden og tilgængeligheden af de enkelte brands, hvor det individuelle brands image og troværdighed skal bære historien igennem og sørge for, at den har dybe rødder. Det fælles brand henviser også på sin side hver gang til alle medlemmerne og de fælles kvalitetsstandarder, man har defineret.

7 Opfattes det fælles brand som en platform, så kræver det at nogen træder op! Brandet vil kun styrkes af at blive brugt så meget som muligt, i hvert fald hvad angår medlemsvirksomhederne og skiltningen med deres medlemskab af denne loge, som signalerer en særlig kvalitet. I den forbindelse kan man sammenligne det fælles brand med prædikatet Kgl. Hofleverandør, der også udgør et klassisk fælles kvalitetsstempel. Også her gælder reglen, at jo større brug af mærket blandt de berettigede og på de produkter, der lever op til kvalitetsstandarderne, desto mere kendskab og desto større brandværdi genererer det fælles brand. Succes for ét produkt eller én virksomhed, der bærer det pågældende brand, vil virke afsmittende på alle de andre. Brandet lever af at fortælle en fynsk historie, som ikke i første række har noget med bonde idyl at gøre, men som er indlejret i forestillingen om gode naturlige og klimatiske betingelser (Fyn som Danmarks æblegård og humlehave ), samt om de håndværksmæssige kvaliteter og produktionsmæssige etik, der følger foreningens produkter. Den fynske historie har betydning for afsætningsmulighederne, men skal altid underbygges af en kvalitet, der ikke skuffer. Kvaliteten er således den primære kommunikation i det fælles brand det fynske islæt er at betragte som et tillæg, der underbygger troværdigheden af produktkvaliteten. Nu er der så skabt et fælles logo samt genereret en række ideer til hvordan det kan bruges så langt, så godt. Herefter skal der skabes indhold og værdi i Smagen af Fyn gennem foreningens og dens medlemmers aktive brug af logoet og de historier, der efterhånden vil knytte sig til. Dette kræver både en aktiv investering af tid og penge fra de enkelte medlemmer og også en målrettet strategisk indsats fra bestyrelsen af Smagen af Fyn. En række mindre udviklingsprojekter vil eventuelt kunne være med til at danne præcedens for, hvordan man bedst udnytter den fælles branding platform. Foreløbig er der igangsat et projekt vedrørende fynske mikrobryggerier, der kan fungere som et pilotprojekt for implementering af det fælles brand samt for en bedre forståelse af de muligheder og problemer, der ligger i et tættere samarbejde og en fælles platform for kommunikations- og andre markedsorienterede initiativer.

8 IDEKATALOG Medlemmernes idéer/tanker Fælles produktionskøkken / eksperimentarium Fælles Smagen af Fyn sortiment serie - Svært at afsætte specialprodukter, fordi folk vil have hele sortimenter Smagen af Fyn konceptet i undervisningsmateriale - Ex Smagen af Fyn mærket formet som madpyramide ( spis alt fra Smagen af Fyn og du bliver sund -agtigt) Den fynske ambassade i Kbh. - Indeholder grønttorv, delikatesseforretning, showroom, restaurant mm. Slagtecontainer - Fælles leje af container slagteri on wheels, slagte direkte på stedet Logistikken - Medlem (på skift) som chauffør af varebil frem for fragtmand (pga. respekt medlem har for produktet + kundens nærkontakt med leverandør en styrke) Smagen af Fyn on wheels - À la Hjemis bilen. Kok, producenter og formidler kører rundt til gymnasier, gågader, indkøbscentre, sygehuse og leverer smagsprøver med viden Kulinarisk Rally - Spadseretur med smagspavillioner undervejs Gadgets/ gimmicks - Badges - Poser (evt. gennemsigtig pose med logo så forbipasserende kan se varerne i posen) - Servietter - Forklæder - T-shirts - Emaljeret skilt eller klistermærke til dør/udstillingsvindue (Red Ink variant, à la Smiley) - Kogebog - Opskrifter (ved produkterne; hjælp til forbrugere for korrekt anvendelse af produkt) Individuelle brochurer, men med fælles layout - Indeholder virksomhedens individuelle oplysninger + fælles sider med generel info Det digitale univers - Barcodes på produkter (scanne og få oplysninger om produktet/mærket) - SMS tjeneste (tilmeld og få oplyst arrangementer mm.) - Fed YouTube - App s Fødevarerute - Smag på Fyn rute (download rute over rundtur på én weekend; alle på liste har åbent hus denne weekend) - Bustur (billet til en guidet dag i det fynske; gøres holdt hos medlemmerne med rundvisning)

9 Intern kontrol - Opstramme nuværende kriterier? - Kriterier for hver kategori? - Krav for optagelse o Lever op til fødevarekontrollens krav (ingen sure smileys) o Styr på Told og Skat o Gennemgået relevant kursus for pågældende kategori o Max x antal % ikke-fynske råvarer i produkt o - Smagspanel/dommerpanel/kontrolinstans? (kommunikation via hjemmeside, hvis problem med et medlem) - Certificering adskilt fra optagelse i forening? (à la Vadehavsguld vs. Vadehavsprodukter; produkter certificeres frem for forening) Startmappe - Medlemsliste (evt. plastlomme, så udskiftelig ved nye medlemmer printvenlig download på hj.side) - Foreningens mission, vision og værdier (alle medlemmer skal vide helt præcist hvad foreningen står for) - Strategi (hvor vil man hen og hvem vil man nå) -> evt. lille pjece med foreningen og det nye mærke til forbruger + medlemmer - Kriterier for mærkets anvendelse - Step-by-step guide til mærkets anvendelse Kurser - Opstartskursus (gerne suppleret med how-to-do - bog; grundet det svære ved at skulle bære alle kasketter) - Salg Evt. foreningen der udbyder dette - Markedsføring - Best practice (medlemmerne deler succeshistorier internt -> undgår at alle opfinder den dybe tallerken) Hjemmeside - En samlende side (folk gider ikke nørd -søgning, bedre at søge ét sted og derfra videre til medlemmer) - Statisk (kun informativ) eller opdateret (aktualitet)? (forventer gæsten aktuelle oplysninger, skal hjemmesiden holdes) - Turistorienteret (også engelsk og tysk sproget) - Åbent hus kalender - Hente inspiration i dinbaghave.dk (billeder af virksomheder + lille personlig historie om hver + link) - Et sted for medlemmerne at netværke - Login for medlemmer (adgangsgivende til lukket forum -> samtale på tværs uden fysisk møde) - Download af diverse logoer, præsentationsmateriale, brochurer mm. - Facebook/Twitter

10 Månedligt nyhedsbrev - Arrangementer, nyudviklinger på vej, sæsonvarer mm. Fødekæde af info. (evt. på hjemmesiden én medlemsspecifik og én til det brede publikum) Medlemsbetaling - Evt. 5 øre pr. produkt der bærer mærket (til videre fortsættelse af mærkningsordning/kontrol heraf) Fokus på medieomtale - TV reklame (generelt TV på humoristisk måde) - Annoncer PR - Release-party med pressen som omdrejningspunkt - Konkurrence (fx unge via hjemmeside - vinde Ipad; ældre via kuponer i handlen - vinde weekendtur) (evt. tvunget til at besøge individuelle hjemmesider for at finde svar) Turistorientering - Se på ens region med fremmedes øjne (hvordan ville vi selv gerne hjælpes på vej som besøgende) - App-udvikling via Udvikling Fyn/tursimeorg. (Smagen af Fyn kobles op på turisme/samarbejde på tværs) o Lav din egen Smagsrute Fyn rundt o App s der viser turisterne rundt o Ruter/cykelture Samarbejde/vidensdeling på tværs af grupper/brancher internt i Smagen af Fyn Samarbejde med Væksthusene og fødevareklynger Stande/markeder/messer - Skal ses som appetitvækkere - Smagen af Fyn som trækplaster (burde betales for at deltage) - Professionelt udseende (model Red Ink) (må ikke se hjemmegjort ud) - Videoer på lærreder, med historier om medlemmerne (markedsstemning) - Navneskilte (grundet den personlige relation som del af historiefortælling/oplevelse) - Fælles stande (hvis ikke tid til fysisk deltagelse -> indlevere produkter og brochurer/pjecer til SaF folk) - Kokke show (laver mad ved brug af medlemmernes varer) - Stand på Det Fynske Dyrskue (Odense)

11 Butik - Skal ses som vedvarende fødevaremarked - Placering i Odense, eller/og andre større byer i DK? - Flot butik i Odense (ejerskab hos Fynboer), satellit i Kbh. - Lønnet/ikke-lønnet personale? (ansatte eller medlemmer på skift) - Søge projektmidler til at drive butik? - Butiksoptimering (undersøge Smagen af Fyns samlede produktportefølje mangler nogen før det er komplet?) - À la Årstiderne.dk (butik kombineret med fælles distributionsapparat; varer sendes ud derfra) - Flere Smagen af Fyn butikker? (Fx 20 varer repræsenteret = Smagen af Fyn butik) - Hyldesortimenter/ displayløsninger/ set-up s / fag eller region med fynske varer (som de etablerede butikker kan købe sig ind i) - Butik i butikken? - Samarbejde med Irma/Magasin/Salling mm.? - En regionernes butik i Kbh. (måske for snævert med fynsk koncept) - Stadeplads i Torvehallerne Kbh, Israels Plads - Stand på Grønttorvet i Odense (Sorte Brødre Torv)

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 Mad Events Byliv Rejse Lige midt i København ligger Danmarks nye højskole: Suhrs Madakademiet. Her får du masser af hands-on i køkkenerne, møder nogle af byens bedste kokke

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Afsætning af bæredygtige produkter

Afsætning af bæredygtige produkter Afsætning af bæredygtige produkter Erfaringer fra nordisk detailhandel. Nordiske detailhandlere sælger stadig flere bæredygtige produkter. Denne artikel præsenterer indsatsen bag i form af eksempler på

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION

ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION Erfaringer fra en økologisk omstilling På baggrund af gennemførte økologiske omstillingsprojekt på Hotel- og Restaurantskolen, har vi i denne folder opstillet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Pippi skal med os i 2012 Anne-Birgitte Agger Idéen er en helhed EAT-fabrik med flere EAT-skoler og gymnasier

Læs mere

LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST

LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST Vores Problemstilling Med udgangspunkt i Fælleskøkkenet ELBO I/S målsætning om at sætte brugeren i centrum; Hvordan kan vi kan

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ Vision 2 Mission 3 Oms 3,9b Forretningsidé 4 Forretningsværdi 5 Brandværdi 6 1 VISION NOBIA DK S VISION ER AT VÆRE DEN FØRENDE OG MEST INDTJENENDE KØKKENSPECIALIST I DANMARK

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden To modeller To modeller Abonnements modellen Familie/gruppe fokus Simplicitet Leverance til hjemmet Serviceydelseincl. digital interaktions

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

En guide til Podas design...

En guide til Podas design... En guide til Podas design... Et stærkt varemærke Poda er et indarbejdet varemærke for kvalitetshegn. Podas produkter og ydelser har været markedsført under Poda-navnet i mere end 30 år, og virksomheden

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter

MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter 17 October 2013 Web version MAPP MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter Det er med glæde, at vi kan invitere dig til den årlige MAPP-konference tirsdag den

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere