SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR MARKETING OG MANAGEMENT PROJEKTRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR MARKETING OG MANAGEMENT PROJEKTRAPPORT"

Transkript

1 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR MARKETING OG MANAGEMENT PROJEKTRAPPORT Opbygning af branding platform for regionale fødevarer i Syddanmark Fyn som case NOVEMBER 2011

2 Forord Institut for Marketing og Management ved Syddansk Universitet i Odense, modtog ultimo februar 2011, igennem projekt Syddansk Forskerkontakt, støtte fra Region Syddanmark til etablering af et netværk vedrørende Opbygning af branding platform for regionale fødevarer i Syddanmark Fyn som case. Dette udviklingsforløb, af et erfaringsgrundlag for strategisk markedsudvikling for regionale kvalitetsfødevarer, forventes afsluttet marts Projektets overordnede idé har været, at skabe et kompetencegrundlag for udvikling og implementering af et troværdigt, fælles fynsk brand, der kan skabe yderligere værditilvækst for de deltagende virksomheder og dermed styrke deres konkurrenceevne og overlevelsesmuligheder på et både krævende, men også lukrativt marked for kvalitetsfødevarer. Projektet bygger altså på idéen om, at bringe de kompetencer, der findes på Institut for Marketing og Management inden for branding i spil, med henblik på at forskningsbasere udviklingen af et stærkt afsætningsøkonomisk værktøj. Fyn er blot en case for udvikling af et erfaringsgrundlag, og (dele af) erfaringerne fra Fyn med hensyn til opbygning af et regionalt brand vil blive kommunikeret til andre dele af regionen med henblik på generel kompetenceopbygning. Regionale fødevarers potentiale Det globale og det lokale; det rene og det blandede Det globale og det lokale er imidlertid to størrelser der sammenblandes og spiller op mod hinanden på forskellig vis i den kontemporære madkultur. James (1996) har analyseret madkulturer i Storbritannien og grupperer sine resultater omkring fire diskurser med emnerne globalisme [globalitet], eksotisme, kreolisering og nostalgi og hvert enkelt er bygget op omkring forskellige opfattelser af lokal og global, én selv og de andre. Som vi har anført andetsteds (Askegaard & Kjeldgaard 2002), kan James diskurskategorier placeres i to dimensioner rækkevidde og forenelighed. Rækkevidde er grundlæggende en geografisk dimension dvs. om madkulturen logisk findes globalt, eller om den er logisk knyttet til en særlig geografisk lokalitet. Forenelighed betegner den samklang, visse madtyper har med andre madtyper, dvs. hvilke madtyper kan/kan ikke forandres, forenes, sættes sammen, osv. Den afgørende forskel er madkulturens afhængighed af, hvad der anses for en forud eksisterende kode, der beskriver den kulturelt korrekte måde at tilberede og spise en bestemt slags mad på. Dette kan enten være i form af, hvad der opfattes som eksotisk [fremmedartet] eller udenlandsk autenticitet, hvor den eksotiske diskurs er karakteriseret ved at være autentisk anderledes (dvs. et rigtigt italiensk, thailandsk, indisk osv. måltid), eller, som det er tilfældet med nostalgidiskursen, som er karakteriseret ved sin autentiske, kulinariske individualitet, som ofte opfattes at være truet af invasionen af global fast food og udenlandske, originale eller kreoliserede køkkener. Ved at bruge disse to dimensioner kan diskurserne grupperes i en to-gange-to matrix, som vist i figuren nedenfor.

3 Forenelighed JA NEJ Rækkevidde GLOBAL 1. GLOBAL 2. EKSOTISK LOKAL 3. KREOLISERING 4. NOSTALGI En given kulturel manifestation, f.eks. et måltid, kan anbringes som hørende til en af disse diskurser. Imidlertid er placeringen bestemt af, hvorledes rækkevidde og forenelighed opfattes, snarere end af en eller anden egentlig attribut til/egenskab ved måltidet. Diskurserne dukker op ud fra opfattelsen af, hvad der anses for lokalt og globalt. Disse sanseindtryk er imidlertid dynamiske snarere end statiske, eftersom de fortsat er (gen)udtrykte og gen-dannede i en diskussion om kulturel identitet en diskussion, der bliver intensiveret i takt med, at forbrugerne stadig oftere konfronteres med billeder af den anden gennem globaliseringsprocessen. Product-Place Images Det er hævet over enhver tvivl, at i en tid hvor historien bag produktet bliver en stadig mere afgørende faktor for synlighed og gennemslagskraft i markedet, så er historien om produktets oprindelse blandt de vigtigste. Dette gælder specielt for fødevarer, hvor fortællinger om producenten og dennes særlige (håndværksmæssige) kvalifikationer blander sig med de særlige klimatiske, jordbundsmæssige, vandkvalitetsmæssige eller andre naturligt givne betingelser. Man behøver bare at tænke på diskurser omkring vinproducenter og deres produkter for at se denne blandingshistorie fuldt udfoldet. Så stedet er en central historie for fødevareproduktion. Dette fremhæves også for producenter af kvalitetsfødevarer i Danmark. Specielt er det blevet fremhævet, at de klimatiske betingelser på (Syd)Fyn og Sydsjælland, Lolland og Falster er særligt gunstige for en række produktioner, fordi det ligger i læ for de fremherskende Vesterhavsvinde samtidig med, at Danmark som sådan ligger i den nordlige udkant af de optimale vækstområder. Sidstnævnte faktor bevirker en langsommere vækst og en deraf følgende større koncentration af smagsstoffer. Det kan derfor konkluderes, at et regionalt brand som udgangspunkt vil kunne bygges på såvel de værdier der er knyttet til den produktionsmæssige kunnen som til de særlige klimatiske og geografiske produktionsbetingelser, der hersker på stedet. Det er klart, at der i reglen er tale om en eller anden form for historisk blanding af disse henvisninger, men som udgangspunkt vil enten det værdisæt, der henviser til kulturel kapital eller det værdisæt, der henviser til naturlige betingelser være fremherskende. Sammenkobling af madkultur og sted er ikke blevet mindre i de senere år, hvor globaliseringen har medført at en lang række udenlandske produkter og køkkener er blevet tilgængelige på markedet. Endvidere er kendskab til det præcise oprindelsessted og en evne til at skelne mellem kvaliteter fra forskellige oprindelsessteder ofte en del af den særlige kulturelle kapital, der søges og udnyttes af madkulturelt bevidste forbrugere. Et oprindelses-image kan, som antydet, henvise til steder både på mikro-niveau (producenter, lokaliteter), på meso-niveau (f.eks. regioner) og på makro-niveau (lande og til tider overnationale regioner såsom EU eller Middelhavsområdet ).

4 Der hersker næppe megen tvivl om, at disse henvisninger er på fremmarch på flere af disse niveauer i Danmark og i Norden, hvilket anskueliggøres af f.eks. forsøget på at definere et (ny)nordisk køkken på den ene side og fremvæksten af en lang række regionale producent- og madkulturelle foreninger på den anden. Forskning har i anden sammenhæng vist, at forbrugernes skepsis over for brands resulterer i et dilemma. På den ene side anser mange, og her specielt forbrugere, der er interesserede i kvalitetsfødevarer, at et brand, i form af en eller anden type af genkendelighed eller pejlemærke, er den eneste måde, hvorpå man kan navigere i et marked fyldt med udbud, hvoraf nogle regnes for underlødige. Brands skaber på denne måde en markedsmæssig transparens. På den anden side er der en vidt udbredt skepsis imod brands, der opfattes som noget, der leder til det præcis modsatte af transparens, nemlig et lokkemiddel, der først og fremmest er udviklet for at skjule produktets reelle kvaliteter bag en overflade af branding-smartness og for at udnytte en eksisterende brand-værdi i andre sammenhænge. Et godt eksempel på denne brandopfattelse fra populærkulturen kan ses i animations-filmen Ratatouille, hvor den afdøde chefkok Gusteau s gode navn bliver brugt sammen med forskellige charmerende (og til tider oprindelsesorienterede en mexicaner til at sælge burritos) promotion-figurer til at sælge underlødige fast food produkter. Forbrugerne anerkender således, at ægte kvalitet er i hård konkurrence på markedet, og at forskellige promoverings- og branding teknikker derfor er nødvendige. Det kunne man kalde for brandet autenticitet, fordi produktet og dets kvaliteter eksisterer forud for branding tænkningen. I modsætning hertil står den autentiske branding, som afspejler de sædvanlige tilsløringsteknikker fra fødevareindustrien, for eksempel Danpo gårdkylling med Morten Korch-agtig bondegård og dannebrogsflag på emballagen. Smagen af Fyn Fyn har særligt gode betingelser for at brande sig på fødevarer. Der er et forholdsvis stort antal kvalitetetsproducenter samlet på ét sted, så tætheden er stor. Der er således grobund for en national forestilling om en særlig kompetenceklynge, både hvad angår de håndværksmæssige og de klimatiske forestillinger om betingelser for en høj fynsk fødevarekvalitet. Fyn (og omliggende øer) opfattes som en geografisk enhed, som man kan knytte egnsrelaterede forestillinger til. Dette positive udgangspunkt for en fynsk regional brandingproces har været anerkendt blandt producenterne, men det har knebet med at finde fodslag og entusiastisk opbakning bag de hidtidige forsøg på at udvikle et stærkt fælles brand. Som allerede antydet har det været hovedformålet med dette projekt at undersøge, hvordan et regionalt brand kan opbygges som en kombination af kulturelle og naturlige henvisninger, samt at teste de relationelle muligheder og barrierer for implementering af et sådant fælles brand. Processen er forløbet som beskrevet her: 28 indledende forbrugerundersøgelser, den marts 2011 Formål: kortlægge opfattelsen af Fyn og fynske kvalitetsfødevarer blandt forbrugere på hjemmeog nærmarked (Fyn og København) Workshop for producentnetværket og andre interessenter, den 12. april 2011 Formål: produktion af 2 mulige branding platforme 30 dialogmøder med medlemmer af producentnetværket, den 6. juni 5. juli 2011 Formål: kortlægge producentinteresser i forhold til brandets opbygning Test af branding platforme på 23 forbrugere, den 26. juni 2011 Formål: kortlægge troværdighedskriterier og attraktivitet blandt forbrugere på hjemme- og nærmarked (Fyn og København)

5 Workshop for producentnetværket og andre interessenter, den 29. august 2011 Formål: præsentation af resultaterne af den videnskabelige test af de forskellige branding platforme samt diskussion af strategiske udfordringer mhp. efterfølgende implementering Herudover har der, løbende igennem hele perioden, været afholdt samarbejdsmøder med kommunikationsbureauet samt briefingmøder med centrale netværkspersoner fra Smagen af Fyn, Udvikling Odense og Kulinarisk Sydfyn. Resultater og anbefalinger Det fremherskende resultat fra forbrugerundersøgelserne er, at der generelt er et positivt image af Fyn og i særdeleshed fødevarer fra Fyn. Der er dog en mangel på konkrete forestillinger om hvad der kommer fra Fyn, andet end at det er godt. Fyn har med andre ord allerede et brand i form af forbrugernes positive forestillinger. Der mangler derimod synlighed af hvilke konkrete produkter der er eller kan være bærere af dette brand image. Det er denne synlighed, et fælles brand kan tilvejebringe. Et af forbeholdene fra nogle producenter var, at et fælles mærke ville kunne overskygge individuelle producenter. Det er derfor vigtigt, at et fælles brand ikke opfattes som en paraply der skygger, men snarere som en scene de enkelte producenter kan træde frem på og derved opnå øget synlighed og troværdighed. Brandet skal med andre ord både fungere som en form for medie for producenterne enkeltvis, i samarbejde og som sammenslutning og samtidig som et kvalitetsstempel. Smagen af Fyn opfattes som det, vi ovenfor kaldte autentisk branding da branding platformen Smagen af Fyn bygger på en eksisterende opfattelse af kvalitet, løber Smagen af Fyn mærket ikke umiddelbart den risiko at blive eksponeret for den ofte udbredte skepsis overfor brands som værende uautentiske. Men denne styrke forpligter både på kvalitetskriterierne for produkterne såvel som på at holde brandet i live ved at bringe det i anvendelse og ved at deltage aktivt i fortællingen om Smagen af Fyn. Dette indebærer en vis grad af loyalitet og fælles stolthed. Dialogmøderne med producenterne efterlod os med indtrykket af en skare af ildsjæle med en voldsom passion og et enormt drive, der har en skøn smittende effekt på tilhørerne. Hver enkelt producent bærer historien om kvalitet så tæt på kroppen, at det brænder i dem og lyser ud af dem. Dette er en væsentlig ressource, der kan være med til at gøre branding platformen til en succes, hvad enten det drejer sig om at engagere sig i diverse projekter eller at være frontfigurer i historiefortællingen fx overfor turister og andre målgrupper (turismesektoren skal understreges som en vigtig fremtidig mulighed). Mærket skal dermed kunne bringes i anvendelse i en række forskellige sammenhænge ude såvel som hjemme, individuelt såvel som i fællesskab, og med hensyntagen til de enkelte producenters branding strategi. Der vil således være producenter der tager imod mærket og de tilknyttede infrastrukturer (fælles udstilling i butik Smagen af Fyn, stand ved torvehallerne mm.), som ressourcer de ikke selv kan mønstre, mens andre vil gøre brug af mærket som kvalitetsstempel, og lade deres eget mærke være fremhævet. Snarere end en decideret Smagen af Fyn butik i Odense bør man overveje distribution ift. målgrupper. De lokale forbrugere bør man møde, der hvor de er i dagligdagen. Dvs. det vil give en større eksponering og afsætning, at butikker der har et givent antal fynske produkter i sortimentet kan være en Smagen af Fyn butik. Derudover bør man overveje en stand på Torvet i Odense eller SVENDBORG??? Til gengæld skal man overfor turister også møde dem, der hvor de er, hvorfor butikken ved Egeskov bør fortsætte, da den netop er med til at konkretisere det gode ved Fyn. Derudover kan man overveje, om der skal være eksponering ved andre væsentlige turistattraktioner.

6 Fyn har et positivt image på det potentielt vigtige københavnske marked. Troværdigheden bag fynske kvalitetsfødevarer er høj; fynske fødevarer opfattes som uspolerede og naturlige og som værende af høj kvalitet, men der er ikke den store kendskab til konkrete produkter og brands herfra. De københavnske forbrugere har med andre ord fornemmelsen af, at fynske fødevareproducenter leverer noget, der er godt. De ved bare ikke rigtig hvad. Producentforeningen Smagen af Fyn er egentlig ganske godt rustet til at tage disse markedsmæssige udfordringer op. Der er tale om en broget skare af producenter inden for mange forskellige produktområder og også med individuelle ideologier, projekter og dagsordener. Der kan endvidere spores en række modsætninger i medlemsskaren, der imidlertid ikke behøver at repræsentere et problem, da variationen sikrer foreningen en styrke. Blandt andet forskellene mellem store og små producenter, økologiske og konventionelle, foruden geografiske forskelle mellem nordfynske og sydfynske producenter. Desuden rummer foreningen ikke bare primærproducenter, men også forædlere, forhandlere, restaurationer, uddannelsesinstitutioner samt private forbrugere. Fælles har disse medlemmer imidlertid en passion for fødevarekvalitet samt et engagement og en iver efter at gøre en forskel i markedet. Som sådan er der tale om en forening af mange forskellige ildsjæle, der hver især forfølger deres individuelle udtryk, men ikke desto mindre kan siges at stå på en fælles platform af ensartede værdier, hvor smag og kvalitet er gennemgående værdier snarere end andre former for ideologiske overbevisninger (fx spørgsmålet om økologi eller ej). Det er dette fællesskab, der gør det forholdsvis uproblematisk at implementere et fælles brand, i hvert fald på virksomhedsniveau. På produktniveau kommer mere specifikke kvalitetskriterier til at gøre sig gældende, som kan determineres af de enkelte producentlaug. På trods af det rimelige i denne fremgangsmåde, finder vi, at det kunne være hensigtsmæssigt med et eksternt dommerpanel, evt. blot for at afgøre tvivlstilfælde. Fordelen er her, at det ligger uden for producentkredsen selv at agere dørvogtere. Smagen af succes For at sikre brandets troværdighed og levedygtighed, er det yderst vigtigt, at producenterne i foreningen sikres medejerskab til det fælles brand. Det har derfor været omdrejningspunktet for definitionen af projektet at sikre dette medejerskab. Det har samtidig været centralt at udarbejde en branding platform, der sikrer producenternes brands fortsatte individualitet som den fremherskende kommunikation. Ikke desto mindre er der, som bemærket ovenfor, stærke argumenter for at lukrere på det eksisterende brand for fynske fødevarer dvs. den eksisterende fortælling i forbrugernes (og producenternes, distributørernes...) hoveder, gennem at udvikle et fælles mærke. Det har således været en væsentlig udfordring for projektet at opbygge et format, hvor det individuelle brand ikke udelukker eller overskygger det fælles brand og omvendt. Formålet er således ikke at ophæve individuelle brand identiteter men at gøre dem stærkere gennem en fælles kontekst og reference. Mangfoldighed er en styrke, også i denne sammenhæng. Faktisk opfatter vi det som en nødvendighed, for at kunne gøre sig gældende blandt andre samarbejdende regionale producentforeninger, at være ene og fælles på samme tid. Frem for den til tider anvendte paraply metafor (et paraply brand er noget man kan dække sig under, og det er ikke i første omgang hensigten), foretrækker vi den oprindelige ide om en brand-platform. Platformen er som en scene, der kan fremhæve de individuelle aktørers kvaliteter og gøre dem synlige over for publikum (forbrugerne). Det fælles mærke kan således øge synligheden og tilgængeligheden af de enkelte brands, hvor det individuelle brands image og troværdighed skal bære historien igennem og sørge for, at den har dybe rødder. Det fælles brand henviser også på sin side hver gang til alle medlemmerne og de fælles kvalitetsstandarder, man har defineret.

7 Opfattes det fælles brand som en platform, så kræver det at nogen træder op! Brandet vil kun styrkes af at blive brugt så meget som muligt, i hvert fald hvad angår medlemsvirksomhederne og skiltningen med deres medlemskab af denne loge, som signalerer en særlig kvalitet. I den forbindelse kan man sammenligne det fælles brand med prædikatet Kgl. Hofleverandør, der også udgør et klassisk fælles kvalitetsstempel. Også her gælder reglen, at jo større brug af mærket blandt de berettigede og på de produkter, der lever op til kvalitetsstandarderne, desto mere kendskab og desto større brandværdi genererer det fælles brand. Succes for ét produkt eller én virksomhed, der bærer det pågældende brand, vil virke afsmittende på alle de andre. Brandet lever af at fortælle en fynsk historie, som ikke i første række har noget med bonde idyl at gøre, men som er indlejret i forestillingen om gode naturlige og klimatiske betingelser (Fyn som Danmarks æblegård og humlehave ), samt om de håndværksmæssige kvaliteter og produktionsmæssige etik, der følger foreningens produkter. Den fynske historie har betydning for afsætningsmulighederne, men skal altid underbygges af en kvalitet, der ikke skuffer. Kvaliteten er således den primære kommunikation i det fælles brand det fynske islæt er at betragte som et tillæg, der underbygger troværdigheden af produktkvaliteten. Nu er der så skabt et fælles logo samt genereret en række ideer til hvordan det kan bruges så langt, så godt. Herefter skal der skabes indhold og værdi i Smagen af Fyn gennem foreningens og dens medlemmers aktive brug af logoet og de historier, der efterhånden vil knytte sig til. Dette kræver både en aktiv investering af tid og penge fra de enkelte medlemmer og også en målrettet strategisk indsats fra bestyrelsen af Smagen af Fyn. En række mindre udviklingsprojekter vil eventuelt kunne være med til at danne præcedens for, hvordan man bedst udnytter den fælles branding platform. Foreløbig er der igangsat et projekt vedrørende fynske mikrobryggerier, der kan fungere som et pilotprojekt for implementering af det fælles brand samt for en bedre forståelse af de muligheder og problemer, der ligger i et tættere samarbejde og en fælles platform for kommunikations- og andre markedsorienterede initiativer.

8 IDEKATALOG Medlemmernes idéer/tanker Fælles produktionskøkken / eksperimentarium Fælles Smagen af Fyn sortiment serie - Svært at afsætte specialprodukter, fordi folk vil have hele sortimenter Smagen af Fyn konceptet i undervisningsmateriale - Ex Smagen af Fyn mærket formet som madpyramide ( spis alt fra Smagen af Fyn og du bliver sund -agtigt) Den fynske ambassade i Kbh. - Indeholder grønttorv, delikatesseforretning, showroom, restaurant mm. Slagtecontainer - Fælles leje af container slagteri on wheels, slagte direkte på stedet Logistikken - Medlem (på skift) som chauffør af varebil frem for fragtmand (pga. respekt medlem har for produktet + kundens nærkontakt med leverandør en styrke) Smagen af Fyn on wheels - À la Hjemis bilen. Kok, producenter og formidler kører rundt til gymnasier, gågader, indkøbscentre, sygehuse og leverer smagsprøver med viden Kulinarisk Rally - Spadseretur med smagspavillioner undervejs Gadgets/ gimmicks - Badges - Poser (evt. gennemsigtig pose med logo så forbipasserende kan se varerne i posen) - Servietter - Forklæder - T-shirts - Emaljeret skilt eller klistermærke til dør/udstillingsvindue (Red Ink variant, à la Smiley) - Kogebog - Opskrifter (ved produkterne; hjælp til forbrugere for korrekt anvendelse af produkt) Individuelle brochurer, men med fælles layout - Indeholder virksomhedens individuelle oplysninger + fælles sider med generel info Det digitale univers - Barcodes på produkter (scanne og få oplysninger om produktet/mærket) - SMS tjeneste (tilmeld og få oplyst arrangementer mm.) - Fed YouTube - App s Fødevarerute - Smag på Fyn rute (download rute over rundtur på én weekend; alle på liste har åbent hus denne weekend) - Bustur (billet til en guidet dag i det fynske; gøres holdt hos medlemmerne med rundvisning)

9 Intern kontrol - Opstramme nuværende kriterier? - Kriterier for hver kategori? - Krav for optagelse o Lever op til fødevarekontrollens krav (ingen sure smileys) o Styr på Told og Skat o Gennemgået relevant kursus for pågældende kategori o Max x antal % ikke-fynske råvarer i produkt o - Smagspanel/dommerpanel/kontrolinstans? (kommunikation via hjemmeside, hvis problem med et medlem) - Certificering adskilt fra optagelse i forening? (à la Vadehavsguld vs. Vadehavsprodukter; produkter certificeres frem for forening) Startmappe - Medlemsliste (evt. plastlomme, så udskiftelig ved nye medlemmer printvenlig download på hj.side) - Foreningens mission, vision og værdier (alle medlemmer skal vide helt præcist hvad foreningen står for) - Strategi (hvor vil man hen og hvem vil man nå) -> evt. lille pjece med foreningen og det nye mærke til forbruger + medlemmer - Kriterier for mærkets anvendelse - Step-by-step guide til mærkets anvendelse Kurser - Opstartskursus (gerne suppleret med how-to-do - bog; grundet det svære ved at skulle bære alle kasketter) - Salg Evt. foreningen der udbyder dette - Markedsføring - Best practice (medlemmerne deler succeshistorier internt -> undgår at alle opfinder den dybe tallerken) Hjemmeside - En samlende side (folk gider ikke nørd -søgning, bedre at søge ét sted og derfra videre til medlemmer) - Statisk (kun informativ) eller opdateret (aktualitet)? (forventer gæsten aktuelle oplysninger, skal hjemmesiden holdes) - Turistorienteret (også engelsk og tysk sproget) - Åbent hus kalender - Hente inspiration i dinbaghave.dk (billeder af virksomheder + lille personlig historie om hver + link) - Et sted for medlemmerne at netværke - Login for medlemmer (adgangsgivende til lukket forum -> samtale på tværs uden fysisk møde) - Download af diverse logoer, præsentationsmateriale, brochurer mm. - Facebook/Twitter

10 Månedligt nyhedsbrev - Arrangementer, nyudviklinger på vej, sæsonvarer mm. Fødekæde af info. (evt. på hjemmesiden én medlemsspecifik og én til det brede publikum) Medlemsbetaling - Evt. 5 øre pr. produkt der bærer mærket (til videre fortsættelse af mærkningsordning/kontrol heraf) Fokus på medieomtale - TV reklame (generelt TV på humoristisk måde) - Annoncer PR - Release-party med pressen som omdrejningspunkt - Konkurrence (fx unge via hjemmeside - vinde Ipad; ældre via kuponer i handlen - vinde weekendtur) (evt. tvunget til at besøge individuelle hjemmesider for at finde svar) Turistorientering - Se på ens region med fremmedes øjne (hvordan ville vi selv gerne hjælpes på vej som besøgende) - App-udvikling via Udvikling Fyn/tursimeorg. (Smagen af Fyn kobles op på turisme/samarbejde på tværs) o Lav din egen Smagsrute Fyn rundt o App s der viser turisterne rundt o Ruter/cykelture Samarbejde/vidensdeling på tværs af grupper/brancher internt i Smagen af Fyn Samarbejde med Væksthusene og fødevareklynger Stande/markeder/messer - Skal ses som appetitvækkere - Smagen af Fyn som trækplaster (burde betales for at deltage) - Professionelt udseende (model Red Ink) (må ikke se hjemmegjort ud) - Videoer på lærreder, med historier om medlemmerne (markedsstemning) - Navneskilte (grundet den personlige relation som del af historiefortælling/oplevelse) - Fælles stande (hvis ikke tid til fysisk deltagelse -> indlevere produkter og brochurer/pjecer til SaF folk) - Kokke show (laver mad ved brug af medlemmernes varer) - Stand på Det Fynske Dyrskue (Odense)

11 Butik - Skal ses som vedvarende fødevaremarked - Placering i Odense, eller/og andre større byer i DK? - Flot butik i Odense (ejerskab hos Fynboer), satellit i Kbh. - Lønnet/ikke-lønnet personale? (ansatte eller medlemmer på skift) - Søge projektmidler til at drive butik? - Butiksoptimering (undersøge Smagen af Fyns samlede produktportefølje mangler nogen før det er komplet?) - À la Årstiderne.dk (butik kombineret med fælles distributionsapparat; varer sendes ud derfra) - Flere Smagen af Fyn butikker? (Fx 20 varer repræsenteret = Smagen af Fyn butik) - Hyldesortimenter/ displayløsninger/ set-up s / fag eller region med fynske varer (som de etablerede butikker kan købe sig ind i) - Butik i butikken? - Samarbejde med Irma/Magasin/Salling mm.? - En regionernes butik i Kbh. (måske for snævert med fynsk koncept) - Stadeplads i Torvehallerne Kbh, Israels Plads - Stand på Grønttorvet i Odense (Sorte Brødre Torv)

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Innovationsudvalget DR20; version 03, 25. marts 2012 Kommissorium: At udarbejde en strategi og udviklingsplan

Læs mere

ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER

ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER FairSpeak-rapport ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER Læs også bogen: FairSpeak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked v. Viktor Smith, Mette Ohm

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse

PROFESSION PÅ SPIL. Om medlemsservice og medlemsskabelse. - En kvalitativ undersøgelse PROFESSION PÅ SPIL Om medlemsservice og medlemsskabelse - En kvalitativ undersøgelse Dansk Psykolog Forening maj 2015 1 INDHOLD FORORD s. 4 Baggrund Projektets organisering Etiske overvejelser Tak SUMMARY

Læs mere

Evaluering af Amnesty Interactive. - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv

Evaluering af Amnesty Interactive. - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv Evaluering af Amnesty Interactive - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv Resumé I forbindelse med Amnesty International's undervisningsprojekt Amnesty Interactive har det været et ønske, at få gennemført

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Økologiske oplevelser

Økologiske oplevelser Økologiske oplevelser Inspiration til satsning på kulinarisk økologi, fødevarer og landbrug issue, date Resumé Denne rapport præsenterer konceptet bag økologiske oplevelser; hvordan man igennem oplevelser

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Fortællinger sælger. - Sådan serverer vi Lønstrups fortællinger på sølvfade

Fortællinger sælger. - Sådan serverer vi Lønstrups fortællinger på sølvfade Fortællinger sælger - Sådan serverer vi Lønstrups fortællinger på sølvfade Forord Fortælling er et effektivt redskab i markedsføring og branding. De bedste fortællere har alle dagetiltrukket det største

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013

Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Af Jesper Holm, Line Maria Bram Pedersen, Eva Diekmann og Runa Lund Sørensen GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere