Vækstforum mødesager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforum mødesager"

Transkript

1 DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Mødetidspunkt :30 Mødested Konferencesalen i kælderetagen i bygning 'Arkaden', Herlev Hospital Indholdsliste 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Den eksisterende resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen udløber den 28. februar 2015 efter en provisorisk forlængelse på 2 måneder. En ny resultatkontrakt har været under udarbejdelse siden forsommeren 2014, og Vækstforum Hovedstaden og Erhvervs- og Vækstudvalget har været inddraget i processen. Grundlaget for forhandlingerne om en ny resultatkontrakt er Regionsrådets beslutning af 19. august 2014, hvor Region Hovedstaden ydede et ekstraordinært driftstilskud til Wonderful Copenhagen på 46 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med afholdelse af Eurovision Tilskuddet blev ydet mod en reduktion af 1

2 basistilskuddet fra Region Hovedstaden til Wonderful Copenhagen de kommende år. Den nye bestyrelsesformand i Wonderful Copenhagen fik endvidere til opgave at fremlægge forslag til bestyrelsen om den fremtidige struktur og ledelse i Wonderful Copenhagen, herunder at undersøge mulighederne for et nærmere samarbejde med andre regionale og nationale turisme- og erhvervsfremmeorganisationer. Det vedlagte forslag til ny resultatkontrakt opererer med et årligt p/l reguleret basistilskud til Wonderful Copenhagens kerneydelser på gennemsnitligt 35,3 mio. kr. i perioden samt forslag til fire nye konkrete regionale strategiske turismeprojekter til gennemsnitligt 5,5 mio. årligt. De fire projekter er: Regional og national satsning på kulturturisme (i alt 4,5 mio. kr. i ), serviceløft i turismebranchen (i alt 4,5 mio. kr. i ), kinasatsningen Chinavia (i alt 6 mio. kr. i ) og turismeudvikling Fehmern (i alt 1,6 mio. kr. i ). Derudover har Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet tidligere godkendt finansiering til regionale strategiske turismeprojekter, bl.a. udvikling af Copenhagen Card (i alt 0,8 mio. kr. i 2015), tiltrækning af flyruter, Copenhagen Connected (i alt 8 mio. kr. i ), kongresindsatsen, City of Congresses (i alt 3 mio. kr. i ) og det nye fælles nationale turismeinitiativ, MeetDK (i alt 1,1 mio. kr. i ). Samlet i alt 12,9 mio. kr. fordelt i årene 2015 og Som led i slutfinansieringen af Eurovision 2014 er basisbevillingen nedsat med 7 mio. kr. Wonderful Copenhagens bidrag til Eurovision betyder samtidig, at organisationen kommer ud af 2014 med et underskud på ca. 13 mio. kr. og en negativ egenkapital på ca. 9,4 mio. kr. Wonderful Copenhagens bestyrelse har godkendt en genopretningsplan, der indeholder besparelser på aktiviteter og kapacitetsomkostninger, out-sourcing af filmproduktionen, udlejning af lokaler på 5. sal, afhændelse af Turistinformationen samt justeringer i ledelse og organisation. Med genopretningsplanen sigtes der på, at grundkapitalen er reetableret med udgangen af Det sker blandt andet ved, at der i perioden tilvejebringes en kapitalopbygning på 3,4 mio. kr. årligt. Det foreslås, at den ny resultatkontrakt træder i kraft den 1. marts Wonderful Copenhagens bestyrelsesformand Peter Højland og en repræsentant for Wonderful Copenhagens direktion deltager i mødet og vil præsentere resultatkontrakten. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum overfor Erhvervs- og Vækstudvalget og Regionsrådet 2

3 anbefaler, at Regionsrådet pr. 1. marts 2015 indgår en ny 3-årig resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen med et basistilskud på gennemsnitligt 35,3 mio. kr. årligt til Wonderful Copenhagens kerneydelser og 5,5 mio. kr. årligt til nye regionale turisme projekter. anbefaler, at Vækstforum og Regionsrådet senest den 31. juli 2017 tager stilling til forlængelse af kontrakten, anbefaler, at Regionsrådet bemyndiger administrationen til at færdigforhandle resultatkontrakten indenfor disse rammer, idet der tages højde for Vækstforums og Regionsrådets eventuelle bemærkninger til kontraktudkastet. POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: Sagsfremstilling Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond stiftet af en kreds af offentlige instanser og organisationer i Fonden Wonderful Copenhagen finansieringsbehov skal ifølge vedtægterne blandt andet søges dækket ind ved tilskud fra Region Hovedstaden, der siden regionernes etablering har ydet tilskud til Wonderful Copenhagens kerneydelser og diverse regionale turismeprojekter. Der foreligger nu et forslag til en ny resultatkontrakt med en samlet ramme på 122,5 mio. kr. for Der har været løbende drøftelser med kommuner og andre centrale samarbejdspartnere omkring indholdet. Forslaget til ny resultatkontrakt eftersendes til Vækstforum Hovedstaden den 2. januar Principper for indgåelse af resultatkontrakter Som led i Region Hovedstadens arbejde med strategien 'Fokus og Forenkling' er der fokus på, at resultatkontrakter har en gennemsigtig økonomi og klare 'Key Performance Indicators' (KPI er), der måler effekten af et initiativ. Dette paradigme blev anvendt i forbindelse med indgåelsen af en ny resultatkontrakt med Copenhagen Capacity i december Wonderful Copenhagens økonomi er på grund af den store eksterne finansiering fra andre parter end Region Hovedstaden mere kompleks end hos Copenhagen Capacity, og Wonderful Copenhagens ydelser er for en stor dels vedkommende aktiviteter og tilbud, som de private aktører bruger som platforme for deres markedsføring og produktudvikling. Parallelt med forhandlingerne om den ny resultatkontrakt fremlægger bestyrelsesformand Peter Højland i overensstemmelse med regionsrådets beslutning af 19. august 2014 en plan til vedtagelse i Wonderful Copenhagens bestyrelse forud for mødet i Vækstforum den 6. januar, der beskriver den fremtidige organisering af 3

4 turismesatsningen i hovedstaden og forslag til ny organisering og styringsmodel for Wonderful Copenhagen. Det foreslås på baggrund af de kommende organisatoriske og styringsmæssige ændringer i Wonderful Copenhagen, at Wonderful Copenhagen løbende leverer mere fokuserede KPI'er og en klar governance model. Dette skal være inden for den samme økonomiske ramme og de samme overordnede indsatser. Resultatkontraktens indhold Det er en prioritet i den nye resultatkontrakt, at Wonderful Copenhagen fokuserer på organisationens kerneaktiviteter og har et tæt samarbejde med de øvrige nationale, regionale og lokale turismeaktører. Desuden er det en prioritet, at Wonderful Copenhagen medvirker til at udvikle og implementere de indsatser, der besluttes i Greater Copenhagen-samarbejdet, og at Wonderful Copenhagen medvirker til at understøtte de kommende indsatser på grøn, sund, smart og kreativ vækst i den kommende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS). ReVUS-visionen fremhæver udviklingen af en grøn og innovativ metropol med høj vækst, høj livskvalitet og ekspansive vidensmiljøer. Arbejdet med at udfolde visionen i konkrete aktiviteter vil koncentrere sig om regionens fire styrkepositioner: Grøn, Sund, Smart og Kreativ vækst. Desuden forventes det, at ReVUS vil fremhæve kompetent arbejdskraft og internationalisering som afgørende rammebetingelser for at skabe fremtidens vækst og arbejdspladser. Greater Copenhagen-samarbejdet er skabt i erkendelsen af, at den funktionelle metropolregion i en årrække har klaret sig middelmådig i konkurrencen med andre metropoler, når der måles på vækst og nye job. I CoPENHAGEN 2020-visionen er metropolen et internationalt knudepunkt for økonomisk vækst og beskæftigelse på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Mens antallet af turister i andre dele af Danmark er faldet, ligger København med en vækst på 8,9 % på linje med Hamborg og over Amsterdam, Stockholm og Barcelona. Turismen er dermed et vigtigt væksterhverv for hovedstadsregionen og for Danmark. Alene i hovedstaden omsættes der årligt for 35 mia. kr. og den turismeøkonomiske værdikæde bidrager med over arbejdspladser. Kontraktstyring og samarbejde Der er i den nye resultatkontrakt fastsat en række 'Key Perfomance Indicators' (KPI er) på programmer og indsatsområder. Der afrapporteres årligt til Regionsrådet og Vækstforum Hovedstaden, så der løbende er mulighed for at skrue op og ned på 4

5 indsatserne på baggrund af de opnåede resultater. Formålet er at sikre, at der er tæt kobling til de politiske fora og de vedtagne strategier og målsætninger. Øvrige centrale elementer i kontrakten Andre centrale elementer i kontraktudkastet er: En pulje med frie midler på op til 0,5 mio. kr. årligt til at udvikle nye strategiske aktiviteter Styringsmodellen indeholder et overordnet mål om turismeøkonomisk omsætning og jobskabelse samt et antal øvrige styringsmål En klausul om et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder Indgåelse for 3 år ( ) med mulighed for 12 måneders forlængelse Fondslovgivningens krav om, at Wonderful Copenhagen altid skal være going concern, tages der højde for i form af en økonomisk garanti på 14 måneder, der træder i kraft ved kontraktudløb Kontraktens bestemmelser om opsigelse, kontraktperiode, mulighed for forlængelse og sikring af going concern -krav har til hensigt at skabe de bedst mulige rammer for at tænke langsigtet og hindre handlingslammelse i Wonderful Copenhagen i slutningen af kontraktperioden grundet usikkerhed om den fremtidige økonomi. Vækstforum og Regionsrådet skal dermed senest den 31. juli 2017 tage stilling til enten: a. at resultatkontrakten forlænges for en periode på 12 måneder frem til den 31. december 2018 med henblik på, at det vækstforum og regionsråd, der tiltræder i 2018, kan tage stilling til, om resultatkontrakten med Wonderful Copenhagen skal fornyes for endnu en periode, herunder at der stilles en økonomisk garanti for afvikling af Wonderful Copenhagen i 2019, hvis nye vækstforum og regionsråd i 2018 skulle vælge ikke at indgå en ny resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen. b. at resultatkontrakten ikke forlænges, men at der afgives en økonomisk garanti på 14 måneder for at sikre, at Wonderful Copenhagen opfylder lovkravet om, at fonden kan fortsættes på en forsvarlig måde. Med de foreslåede bestemmelser vil Wonderful Copenhagen altid være going concern mindst 18 måneder frem. Modellen giver også mulighed for, at en ny kontraktforhandling varetages af et nytiltrådt vækstforum og regionsråd i Udkastet til resultatkontrakt behandles af Wonderful Copenhagens bestyrelse primo januar Efter behandling i Vækstforum Hovedstaden den 6. januar, Erhvervs- og 5

6 Vækstudvalget den 20. januar, Forretningsudvalget den 27. januar og Regionsrådet den 3. februar 2015 færdiggøres kontrakten til ikrafttræden pr. 1. marts ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der afsættes 122,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Beløbet p/l-reguleres årligt. Tilskuddet udgør i 2015 i alt 39 mio. kr. fra: 35 mio. kr. til Wonderful Copenhagens kerneydelser fra budgetaftale 2015, og 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. KOMMUNIKATION Der forberedes sammen med Wonderful Copenhagen en kommunikationsindsats i forbindelse med Regionsrådets behandling af sagen. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen behandles af Wonderful Copenhagens bestyrelse primo januar Efter behandling i Vækstforum Hovedstaden og i Erhvervs- og Vækstudvalget (20. januar), Forretningsudvalget (27. januar) og i Regionsrådet (3. februar) færdiggøres kontrakten til ikrafttræden pr. 1. marts DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj Journalnummer Bilagsfortegnelse 1. WoCo Resultatkontrakt WoCo Resultatkontrakt bilag 1 3. WoCo Resultatkontrakt bilag 2 4. WoCo Resultatkontrakt bilag 3 6

7 København RESULTATKONTRAKT MELLEM WONDERFUL COPENHAGEN OG REGION HOVEDSTADEN

8 TURBULENT ÅR FOR WONDERFUL COPENHAGEN - ENDNU ET GODT ÅR FOR TURISMEN! Forventet vækst på 6 % i antallet af overnatninger i 2014 i forhold til 2013 Samlet forventes 9 mio. overnatninger mod 6,3 mio. overnatninger i % stigning i antallet af udenlandske overnatninger København

9 POTENTIALE: TURISMEN FRA 2014 OG FREM MOD 2018! Overnatninger: Fra 9 mio. til 10,5 mio. Omsætning: Fra 39 mia. kr. til 46 mia. kr. Jobs: Fra til København

10 OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER MED RESULTATKONTRAKTEN 1. Vækstbidrag: 8 mia. kr. i omsætning i kontraktperioden jobs i kontraktperioden 2. Giver Wonderful Copenhagens omfattende netværk af turismeaktører i hele CoPENHAGEN-regionen mulighed for udvikling og markedsføring 3. Betydelig medfinansiering og tilfredshed blandt samarbejdspartnere 4. International synlighed 5. Wonderful Copenhagen bedst i international benchmark København

11 VÆKSTPROGRAM 1: KONGRESSER OG KRYDSTOGT Fortsætte væksten i kongresser og møder Udnytte ny national rolle, der har regionale udviklingsperspektiver Generobre tabte krydstogtanløb og skabe fremgang København

12 VÆKSTPROGRAM 2: STORBY- OG KULTURTURISME Ny kulturturismesatsning Tiltrækning af sport- og kulturevents Internationale medier, PR, destinationsmarkedsføring og digitale platforme Serviceinnovation København

13 VÆKSTPROGRAM 3: NYE VÆKSTMARKEDER Gøre regionen Kinaklar - CHINAVIA Øge den internationale tilgængelighed - Copenhagen Connected København

14 VÆKSTPROGRAM 4: TVÆRREGIONALE SAMARBEJDER Kyst- og naturturisme samarbejdet med Nordsjælland Turismeudvikling Femern Bælt København

15 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER: ANALYSE OG STABSFUNKTIONER Copenhagen Card Analyse og forretningsudvikling Administration, bestyrelse etc. København

16 GREATER CoPENHAGEN OG WONDERFUL COPENHAGEN Her gør Wonderful Copenhagen (allerede) en forskel: Kongresser og møder Ruteudvikling Krydstogtsamarbejdet Copenhagen Card Synlighed, markedsføring og branding Femern-samarbejde Nordsjælland København

17 PROGRAMMER & INDSATSER BILAG 1 TIL WONDERFUL COPENHAGENS RESULTATKONTRAKT MED REGION HOVEDSTADEN FOR

18 Indhold Vækstprogrammer, indsatsområder og aktiviteter KRYDSTOGT & KONGRES Kongresser Krydstogt STORBY- OG KULTURTURISME Tiltrækning af events og sportsbegivenheder Portal og digitale platforme til regionens turismeerhverv Internationale medier, pressetjeneste og destinationsmarkedsføring Regional og national satsning på kulturturisme Serviceløft i turistbranchen NYE VÆKSTMARKEDER Copenhagen Connected Chinavia TVÆRREGIONALE SAMARBEJDER Kyst- og naturturisme Turismeudvikling Femern Bælt/tiltrækning af tyske turister ANALYSE OG STABSFUNKTIONER Udvikling og analyse Bestyrelse, direktion, kapacitetsomkostninger Copenhagen Goodwill Ambassador Corps Copenhagen Card mv

19 Vækstprogrammer, indsatsområder og aktiviteter I dette bilag beskrives de fire vækstprogrammer samt de tværgående aktiviteter i Wonderful Copenhagen, der skal bidrage til at indfri vækstambitionerne i ReVUS og CoPENHAGEN-samarbejdet. Hvert program indledes med en beskrivelse af aspiration og målsætninger, hvorefter de væsentligste udfordringer gennemgås. Endelig listes de kerneaktiviteter, som Wonderful Copenhagen vil gennemføre i resultatkontraktperioden, der skal bidrage til at skabe vækst, jobs og omsætning i regionen. De fire vækstprogrammer og de tværgående aktiviteter er følgende: 1. Nye vækstmarkeder 2. Krydstogt og kongres 3. Storby- og kulturturisme 4. Tværregionale samarbejder 5. Analyse og stabsfunktioner 3

20 VÆKSTPROGRAM: 1. KRYDSTOGT & KONGRES Aspiration og overordnede målsætninger Krydstogt- og kongresturismen er to af hovedstadsregionens absolutte styrkepositioner. På begge områder leveres resultater, der overstiger regionens størrelse. Samtidig er potentialet for at tiltrække endnu flere gæster stort og dermed også muligheden for at skabe højere omsætning og flere jobs. Effekterne på vækst, jobs og omsætning går dog videre end blot leverandører og underleverandører til hoteller, havne og detailhandel. Kongresaktiviteterne bidrager til at indfri ambitionerne om grøn og sund vækst i hovedstadsregionen, idet indsatsen samler regionens private og offentlige aktører inden for forskning, udvikling, teknologi og produktion om bud på betydningsfulde kongresser om clean tech, IT, green tech, pharma etc. De vundne kongresser bidrager til at styrke Greater CoPENHAGENs muligheder for vækst, da de trækker talent og viden til byen, udvikler netværk og skaber innovation til gavn for både forskere og firmaer i hele hovedstadsregionen. Flere krydstogt- og kongresturister, der bruger tid og penge i hovedstaden skaber et bedre grundlag for vækst i de kreative og oplevelsesøkonomiske brancher. Det kræver en kritisk masse af gæster, at Michelin-restauranter, museer, attraktioner og festivaller kan overleve. Der er gode udviklingsmuligheder for fremtiden. Der investeres i stort omfang i nye krydstogtskibe, og det er stadig kun en meget lille andel af befolkningerne i USA og Europa, der har prøvet et krydstogt. Hotelkapaciteten samt omfanget og kvaliteten af hovedstadsregionens kongresfaciliteter forøges ligeledes og stiller regionen i en gunstigere position, når buddene på de deltagertunge møder og kongresser skal vindes. Væsentlige udfordringer Den internationale konkurrence er hård, og der skal arbejdes fokuseret for at fastholde positionerne. Antallet af krydstogtanløb har efter en årrække med ubrudt vækst været faldende de seneste år. Her skærpes den internationale konkurrence markant, og nye destinationer, navnlig i Asien, forsøger at få del i krydstogtforretningen. Samtidig sælges der flere krydstogter af kortere varighed og med færre destinationer. Nye miljøregler har ligeledes betydning for Østersøens konkurrencedygtighed over for store krydstogtmål som Caribien og Middelhavet. 4

21 Efterdønningerne fra den finansielle krise samt de markante investeringer i udvidelse af hotel- og kongreskapacitet i blandt andet Mellemøsten og Asien har også betydet, at konkurrencen om at tiltrække værtskaber for internationale møder og kongresser er hårdere end nogensinde. Det overordnede formål med dette program er derfor at fastholde og udvikle Københavns position på krydstogt- og erhvervsturismemarkedet. Kerneaktiviteter 1.1 Kongresser De overordnede resultater og effekter på kongresområdet er: Kongres (1.1) Kongresser, bud Kongresser, vundne Afledt antal overnatninger Est. turismeøkonomisk omsætning mio. kr.* Estimeret antal afledte jobs* *Se metodeafsnit for beregninger Formålet med kongresindsatsen er at samle byens offentlige og private aktører for at tiltrække nationale og internationale møder og kongresser med fokus på regionens styrkepositioner, herunder green-tech, pharma, it og cleantech. Samtidig skal Wonderful Copenhagen løfte en national opgave i forhold at udvikle og styrke møde- og erhvervsturismen gennem MeetDenmark, som beskrevet i regeringens Vækstplan for Dansk Turisme. Det sker i følgende spor: 1) Modning af potentielle kongresværter: Når de store kongresser skal vindes, kræver det typisk ud over opbakning fra byen og branchen at en topforsker eller anden ledende person stiller sig i spidsen for projektet og er garant for det faglige indhold. Det er en omfattende og kompliceret proces at byde på en kongres, og derfor ligger der en væsentlig opgave i at motivere potentielle værter til værtskabsrollen og introducere til understøttende produkter og services hos Wonderful Copenhagen og partnere. Herudover skal relationerne til videninstutionerne i regionen styrkes gennem løbende aktiviteter og oplæg på uddannelsesstederne, institutter mv., ligesom en række repræsentanter fra universiteter, organisationer, myndigheder og videnmiljøer deltager i et Congres advisory board, der mødes 2 gange årligt. 5

22 2) Kundeevents i ind- og udland: Deltagelse i tværnationale workshops og salgsplatforme er afgørende for at øge interessen for hovedstaden som kongresdestination internationalt og dermed tiltrække flere internationale kongresser og møder. Wonderful Copenhagen er med på eller repræsenteres af VisitDenmark på en lang række salgsplatforme, hvor også branchen deltager. For at tiltrække flere store internationale kongresser til hovedstadsregionen inviteres en række internationale beslutningstagere til København for at skabe kendskab til destinationen og udbygge relationen. 3) City of Congresses: Blev igangsat i 2009 for markant at øge indsatsen for at tiltrække internationale kongresser inden for regionens styrkepositioner, herunder green-tech, pharma, it og clean-tech, via udarbejdelse af konkrete bud. Projektet finansieres af offentlige og private midler. Wonderful Copenhagens resultatmål for kongres- og mødearbejdet inkluderer indsatsen i dette projekt. 4) Meetingplace: De private aktører på møde- og kongresmarkedet er samlet i Meetingplace-netværket. Netværket har pt. 100 medlemmer. Wonderful Copenhagen står for afvikling af medlemsmøder, organisering og planlægning af salgsindsats og kampagner samt sekretariatsbetjening af medlemmer og netværkets bestyrelse samt analyser. Eksempelvis vil der i kontraktperioden blive gennemført en analyse af kongressernes betydning for regionens videnøkonomi. 1.2 Krydstogt De overordnede resultater og effekter på krydstogsområdet er: Krydstogt (1.2) Antal anløb Antal af krydstogtpassagerer Antal medlemmer i CCN Antal partnere i CBN Est. turismeøkonomisk omsætning mio. kr. * Estimeret antal afledte jobs* *Se metodeafsnit for beregninger Formålet med de konkrete krydstogtindsatser er at øge antallet af krydstogtgæster hhv. til regionen og øvrige krydstogtdestinationer på tværs af landet, samt til landene omkring Østersøen. Det sker gennem markedsføring, salgsbesøg mv. og i partnerskab med en lang række danske havne, blandt andre Kalundborg, Hundested, Helsingør og Rønne samt med 28 internationale partnere fra 8 lande omkring Østersøen. 6

23 Sigtet er at fastholde København som Nordeuropas ledende krydstogtsdestination og som den foretrukne hjemmehavn for krydstogtsruter i Baltikum og de norske fjorde. Denne position er også den bedste garanti for, at mindre krydstogtbyer i regionen, som eksempelvis Helsingør, vil kunne udvikle sig. Strategien er tostrenget. Den ene fokuserer på produktudvikling og markedsføring af København som krydstogtdestination (Cruise Copenhagen), mens den anden fokuserer på tilsvarende for hele det baltiske område ud fra den erkendelse, at krydstogt er et multidestinationsprodukt (Cruise Baltic). Med netværkene tilbydes rederierne og deres fællesorganisation ét samlet kontaktsted en direkte kontaktflade, der giver mulighed for at skabe forretningsmuligheder for netværkets partnere. 1) Cruise Copenhagen: Arbejdet med produktudvikling og markedsføring af København som krydstogtdestination foregår inden for rammerne af netværket Cruise Copenhagen Network, der har 52 partnere i hovedstaden og 11 i resten af Danmark. Inden for netværket arbejder mindre arbejdsgrupper med blandt andet at forbedre infrastrukturen, markedsføring, samt pre- og post krydstogtmuligheder. Produktudviklingen omhandler blandt andet produkter for gæster, der ønsker at blive længere tid i København før eller efter deres krydstogt, samt det Welcome Crew, der byder både gæster og besætninger velkommen ved udvalgte anløb til København. Crewet promoverer byens attraktioner og detailhandlen blandt andet i form af et specialudviklet Cruise Copenhagen City Map. Markedsføringsindsatsen sker via PR og pressebearbejdning internationalt såvel som nationalt og lokalt i København, via synlighed for krydstogtbranchen på de største messer i USA og Europa og ved direkte salgsbesøg, samt gennem presse- og kendskabsture, der gennemføres i samarbejde med rederier og flyselskaber, lige som der støttes op om nye rutetiltag i Connected-projektet. I lyset af de faldene anløb i København, gennemføres en analyse af markedet med anbefalinger til, hvorledes København kan komme tilbage på vækstsporet. 2) Cruise Baltic: Arbejdet med produktudvikling og markedsføring af Baltikum foregår inden for rammerne af netværket Cruise Baltic, der har 28 7

24 partnere dækkende stort set alle væsentlige krydstogtbyer i Østersøregionen. Netværket sikrer vidensdeling med partnerne i netværket om de internationale trends inden for krydstogtturisme. Det er en væsentlig opgave at skabe løbende introduktion til krydstogtsegmentet og uddannelse af partnere, ligesom partnerne supporteres i oprettelse af lokale krydstogsnetværk efter inspiration fra Cruise Copenhagen Network i Danmark. Blandt udviklingsopgaverne er etablering af nyt fælles website, videreudvikling af port service standards og marketing materialer med fokus på destinationernes attraktioner. Markedsføringsindsatsen bygger på samme principper som for Cruise Copenhagen med målet at synliggøre de mange attraktioner, som Østersøregionen byder på. 8

25 VÆKSTPROGRAM: 2. STORBY- OG KULTURTURISME Aspiration og overordnede målsætninger I hele verden er storbyturismen i kraftig vækst, og især kulturturismen driver væksten i Europas storbyturisme. Det skyldes blandt andet, at kultur som rejsemotiv - reason to go er populært hos en meget stor del af turisterne fra de nye vækstmarkeder. Hovedstaden har generelt klaret sig godt og vundet markedsandele i de senere år. Det skyldes ikke mindst Greater CoPENHAGENs internationale brand. Byen er kendt som en intelligent og menneskelig storby med godt design og høj livskvalitet. Samtidig foretages der i disse år betydelige investeringer i nye kulturattraktioner og oplevelsesarenaer aktiver, der skal udnyttes fuldt ud over de kommende år. Der er fortsat et uudnyttet potentiale i at bringe kulturens og turisterhvervets parter på tværs af den funktionelle metropolregion sammen om udvikling og markedsføring af nye oplevelsesprodukter. Det kunne eksempelvis være at udvikle flere af regionens festivaler, kunstudstillinger, koncerter, performances, modeshows og andre oplevelsestilbud til at række ud over landegrænsen for derved at tiltrække flere udenlandske kulturturister til regionen Flere kulturturister vil også give kulturens kreative entreprenører et bedre økonomisk marked for at udvikle deres produkt og forretning. Det gælder både mere traditionelle kulturinstitutioner og museer og up coming festivaller og events. Endelig er en attraktiv by med et pluralistisk kulturudbud et plus i forhold til en bredere vækstdagsorden. Regionens store og videntunge virksomheder beskæftiger højtuddannede, udenlandske videnmedarbejdere, der ud over jobpotentialet også lægger vægt på at kunne slå sig ned i en by med høj liveability. Formålet med programmet er derfor at udnytte og styrke Københavns position som attraktiv destination for storby- og kulturturister. Væsentligste udfordringer Greater CoPENHAGEN er ikke alene i kampen om at tiltrække kulturturister. Konkurrencen fra andre storbydestinationer om turisterne er hård, og det kræver et målrettet samarbejde på tværs af kultur- og turismebranchen for at løfte hovedstadsregionens potentiale og gøre København attraktiv for kulturrejsende. 9

26 Det er nødvendigt, at regionens velkomst og serviceoplevelse er i top. Den hastige udvikling i nye medier har revolutioneret rejsebooking, turistinformation og services verden over. I dag bookes langt størstedelen af alle rejser og oplevelser på nettet. Information og tillægsydelser leveres på mobile platforme med lokaliseringstjenester, apps og QR-koder mv. I dag er storbyturisme således i høj grad en digital oplevelse både før, under og efter selve rejsen. Det overordnede formål med dette program er derfor at ruste Greater Co- PENHAGEN til at stå stærkere inden for storby- og kulturturisme. Kerneaktiviteter 2.1 Tiltrækning af events og sportsbegivenheder De overordnede resultater og effekter på eventområdet er: Eventindsats (2.1) Estimeret afledt turismeøkonomisk omsætning, vundne sports- og kulturelle events, mio. kr. Copenhagen Cooking - Antal besøg (x1000) Copenhagen Cooking - turismeøkonomisk omsætning, mio. kr. Copenhagen Cooking andel int. gæster på /3 1/3 - - Events kan være et effektivt værktøj til at både at markedsføre regionen, skabe forretning og også folkelig opbakning. Wonderful Copenhagen skal ikke selv være operatør på større events. Men som hidtil har Wonderful Copenhagen en vigtig rolle i at byde på internationale sportsbegivenheder i tæt samarbejde med blandt andre SportEvent Denmark samt idrætsforbundene. I hhv. 2018, 2019 og 2020 vil regionen være vært for VM i Ishockey, VM i håndbold og EM i fodbold. Det er alle meget markante internationale begivenheder, der vil blive brugt til at udbrede Greater CoPENHAGEN-brandet i verden. Ud over at tiltrække og udnytte disse og andre store events vil Wonderful Copenhagen bistå med at udvikle eksisterende events, støtte med markedskommunikation mv. Som en vigtig egenudviklet event skal Wonderful Copenhagen dog fortsat producere og udvikle Copenhagen Cooking som Nordens betydeligste madfestival. Målet er, at Copenhagen Cooking kan stå på egne ben organisatorisk efter

27 2.2 Portal og digitale platforme til regionens turismeerhverv De overordnede resultater og effekter er: Digitale platforme (2.2) Øge antallet af følgere på Facebook og Instagram (følgere x1000) Unikke besøgende på Visitcopenhagen.com, mio ,4 4,8 5,2 Turismekommunikation og markedsføring sker i stigende grad på digitale platforme, herunder via sociale medier. En stærk position med højt internationalt ambitionsniveau på disse platforme er derfor afgørende for regionens konkurrencekraft på turismeområdet. Portalen er det digitale epicenter, hvorfra destinationen brandes og dens oplevelser gøres synlige, tilgængelige og bookbare. Hjemmesiderne har årligt over 3 mio. besøgende, herunder private rejsende, journalister og professionelle rejsearrangører. Siderne eksponerer og genererer således synlighed til og forretning for en lang række af Wonderful Copenhagens samarbejdspartnere inden for seværdigheder, hoteller, mødesteder, attraktioner mv Før rejsen er Wonderful Copenhagens digitale platforme (www.visitcopenhagen i alle sprogversioner, specialsites inden for bl.a. krydstogter, kongresser og events, samt facebook- og Instagram mv.) vigtige for at skabe inspiration og motivation til at vælge København og hovedstadsregionen som rejsemål. Under besøget har de digitale platforme stor betydning for, hvordan turisterne bruger og forbruger regionens oplevelser og deler dem med andre besøgende. Efter besøget deles og vurderes besøget på sociale medier, der igen skaber inspiration for nye besøg, både for turisten selv og for andre. De digitale platforme skal også afspejle hovedstadsregionens brand, fortællinger og værdier, som de kommer til udtryk i CoPENHAGEN-samarbejdet. Hjertet i regionens digitale velkomst og kommunikation er i alle sprogversioner, som i årene fremover skal styrkes og udvikles med nye indholdsmæssige temaer, f.eks. kulturtemaer og fortællinger og tilbud fra den større metropolregion, hvor dette giver mening for regionens gæster. Wonderful Copenhagen har i en årrække drevet turistinformation på Vesterbrogade, der fra årsskiftet 2015 bliver overdraget til Københavns kommune. 11

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST FLERE GÆSTER FLERE OVERNATNINGER FLERE BESØG FLERE MØDER CAMP VINO PARTNERSKABSMODEL

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016

WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016 WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016 Tourism DER SKAL VÆRE KORT VEJ FRA DEN GODE IDE TIL DET KONKRETE PROJEKT, SOM BÅDE SKABER VÆRDI FOR VORES SAMARBEJDSPARTNERE OG FOR KØBENHAVN

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01.

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01. Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk Dato 08.01.15 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY BILAG 3.2 NOVEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY RAPPORTUDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere