Vækstforum mødesager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforum mødesager"

Transkript

1 DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Mødetidspunkt :30 Mødested Konferencesalen i kælderetagen i bygning 'Arkaden', Herlev Hospital Indholdsliste 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Den eksisterende resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen udløber den 28. februar 2015 efter en provisorisk forlængelse på 2 måneder. En ny resultatkontrakt har været under udarbejdelse siden forsommeren 2014, og Vækstforum Hovedstaden og Erhvervs- og Vækstudvalget har været inddraget i processen. Grundlaget for forhandlingerne om en ny resultatkontrakt er Regionsrådets beslutning af 19. august 2014, hvor Region Hovedstaden ydede et ekstraordinært driftstilskud til Wonderful Copenhagen på 46 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med afholdelse af Eurovision Tilskuddet blev ydet mod en reduktion af 1

2 basistilskuddet fra Region Hovedstaden til Wonderful Copenhagen de kommende år. Den nye bestyrelsesformand i Wonderful Copenhagen fik endvidere til opgave at fremlægge forslag til bestyrelsen om den fremtidige struktur og ledelse i Wonderful Copenhagen, herunder at undersøge mulighederne for et nærmere samarbejde med andre regionale og nationale turisme- og erhvervsfremmeorganisationer. Det vedlagte forslag til ny resultatkontrakt opererer med et årligt p/l reguleret basistilskud til Wonderful Copenhagens kerneydelser på gennemsnitligt 35,3 mio. kr. i perioden samt forslag til fire nye konkrete regionale strategiske turismeprojekter til gennemsnitligt 5,5 mio. årligt. De fire projekter er: Regional og national satsning på kulturturisme (i alt 4,5 mio. kr. i ), serviceløft i turismebranchen (i alt 4,5 mio. kr. i ), kinasatsningen Chinavia (i alt 6 mio. kr. i ) og turismeudvikling Fehmern (i alt 1,6 mio. kr. i ). Derudover har Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet tidligere godkendt finansiering til regionale strategiske turismeprojekter, bl.a. udvikling af Copenhagen Card (i alt 0,8 mio. kr. i 2015), tiltrækning af flyruter, Copenhagen Connected (i alt 8 mio. kr. i ), kongresindsatsen, City of Congresses (i alt 3 mio. kr. i ) og det nye fælles nationale turismeinitiativ, MeetDK (i alt 1,1 mio. kr. i ). Samlet i alt 12,9 mio. kr. fordelt i årene 2015 og Som led i slutfinansieringen af Eurovision 2014 er basisbevillingen nedsat med 7 mio. kr. Wonderful Copenhagens bidrag til Eurovision betyder samtidig, at organisationen kommer ud af 2014 med et underskud på ca. 13 mio. kr. og en negativ egenkapital på ca. 9,4 mio. kr. Wonderful Copenhagens bestyrelse har godkendt en genopretningsplan, der indeholder besparelser på aktiviteter og kapacitetsomkostninger, out-sourcing af filmproduktionen, udlejning af lokaler på 5. sal, afhændelse af Turistinformationen samt justeringer i ledelse og organisation. Med genopretningsplanen sigtes der på, at grundkapitalen er reetableret med udgangen af Det sker blandt andet ved, at der i perioden tilvejebringes en kapitalopbygning på 3,4 mio. kr. årligt. Det foreslås, at den ny resultatkontrakt træder i kraft den 1. marts Wonderful Copenhagens bestyrelsesformand Peter Højland og en repræsentant for Wonderful Copenhagens direktion deltager i mødet og vil præsentere resultatkontrakten. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum overfor Erhvervs- og Vækstudvalget og Regionsrådet 2

3 anbefaler, at Regionsrådet pr. 1. marts 2015 indgår en ny 3-årig resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen med et basistilskud på gennemsnitligt 35,3 mio. kr. årligt til Wonderful Copenhagens kerneydelser og 5,5 mio. kr. årligt til nye regionale turisme projekter. anbefaler, at Vækstforum og Regionsrådet senest den 31. juli 2017 tager stilling til forlængelse af kontrakten, anbefaler, at Regionsrådet bemyndiger administrationen til at færdigforhandle resultatkontrakten indenfor disse rammer, idet der tages højde for Vækstforums og Regionsrådets eventuelle bemærkninger til kontraktudkastet. POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: Sagsfremstilling Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond stiftet af en kreds af offentlige instanser og organisationer i Fonden Wonderful Copenhagen finansieringsbehov skal ifølge vedtægterne blandt andet søges dækket ind ved tilskud fra Region Hovedstaden, der siden regionernes etablering har ydet tilskud til Wonderful Copenhagens kerneydelser og diverse regionale turismeprojekter. Der foreligger nu et forslag til en ny resultatkontrakt med en samlet ramme på 122,5 mio. kr. for Der har været løbende drøftelser med kommuner og andre centrale samarbejdspartnere omkring indholdet. Forslaget til ny resultatkontrakt eftersendes til Vækstforum Hovedstaden den 2. januar Principper for indgåelse af resultatkontrakter Som led i Region Hovedstadens arbejde med strategien 'Fokus og Forenkling' er der fokus på, at resultatkontrakter har en gennemsigtig økonomi og klare 'Key Performance Indicators' (KPI er), der måler effekten af et initiativ. Dette paradigme blev anvendt i forbindelse med indgåelsen af en ny resultatkontrakt med Copenhagen Capacity i december Wonderful Copenhagens økonomi er på grund af den store eksterne finansiering fra andre parter end Region Hovedstaden mere kompleks end hos Copenhagen Capacity, og Wonderful Copenhagens ydelser er for en stor dels vedkommende aktiviteter og tilbud, som de private aktører bruger som platforme for deres markedsføring og produktudvikling. Parallelt med forhandlingerne om den ny resultatkontrakt fremlægger bestyrelsesformand Peter Højland i overensstemmelse med regionsrådets beslutning af 19. august 2014 en plan til vedtagelse i Wonderful Copenhagens bestyrelse forud for mødet i Vækstforum den 6. januar, der beskriver den fremtidige organisering af 3

4 turismesatsningen i hovedstaden og forslag til ny organisering og styringsmodel for Wonderful Copenhagen. Det foreslås på baggrund af de kommende organisatoriske og styringsmæssige ændringer i Wonderful Copenhagen, at Wonderful Copenhagen løbende leverer mere fokuserede KPI'er og en klar governance model. Dette skal være inden for den samme økonomiske ramme og de samme overordnede indsatser. Resultatkontraktens indhold Det er en prioritet i den nye resultatkontrakt, at Wonderful Copenhagen fokuserer på organisationens kerneaktiviteter og har et tæt samarbejde med de øvrige nationale, regionale og lokale turismeaktører. Desuden er det en prioritet, at Wonderful Copenhagen medvirker til at udvikle og implementere de indsatser, der besluttes i Greater Copenhagen-samarbejdet, og at Wonderful Copenhagen medvirker til at understøtte de kommende indsatser på grøn, sund, smart og kreativ vækst i den kommende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS). ReVUS-visionen fremhæver udviklingen af en grøn og innovativ metropol med høj vækst, høj livskvalitet og ekspansive vidensmiljøer. Arbejdet med at udfolde visionen i konkrete aktiviteter vil koncentrere sig om regionens fire styrkepositioner: Grøn, Sund, Smart og Kreativ vækst. Desuden forventes det, at ReVUS vil fremhæve kompetent arbejdskraft og internationalisering som afgørende rammebetingelser for at skabe fremtidens vækst og arbejdspladser. Greater Copenhagen-samarbejdet er skabt i erkendelsen af, at den funktionelle metropolregion i en årrække har klaret sig middelmådig i konkurrencen med andre metropoler, når der måles på vækst og nye job. I CoPENHAGEN 2020-visionen er metropolen et internationalt knudepunkt for økonomisk vækst og beskæftigelse på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Mens antallet af turister i andre dele af Danmark er faldet, ligger København med en vækst på 8,9 % på linje med Hamborg og over Amsterdam, Stockholm og Barcelona. Turismen er dermed et vigtigt væksterhverv for hovedstadsregionen og for Danmark. Alene i hovedstaden omsættes der årligt for 35 mia. kr. og den turismeøkonomiske værdikæde bidrager med over arbejdspladser. Kontraktstyring og samarbejde Der er i den nye resultatkontrakt fastsat en række 'Key Perfomance Indicators' (KPI er) på programmer og indsatsområder. Der afrapporteres årligt til Regionsrådet og Vækstforum Hovedstaden, så der løbende er mulighed for at skrue op og ned på 4

5 indsatserne på baggrund af de opnåede resultater. Formålet er at sikre, at der er tæt kobling til de politiske fora og de vedtagne strategier og målsætninger. Øvrige centrale elementer i kontrakten Andre centrale elementer i kontraktudkastet er: En pulje med frie midler på op til 0,5 mio. kr. årligt til at udvikle nye strategiske aktiviteter Styringsmodellen indeholder et overordnet mål om turismeøkonomisk omsætning og jobskabelse samt et antal øvrige styringsmål En klausul om et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder Indgåelse for 3 år ( ) med mulighed for 12 måneders forlængelse Fondslovgivningens krav om, at Wonderful Copenhagen altid skal være going concern, tages der højde for i form af en økonomisk garanti på 14 måneder, der træder i kraft ved kontraktudløb Kontraktens bestemmelser om opsigelse, kontraktperiode, mulighed for forlængelse og sikring af going concern -krav har til hensigt at skabe de bedst mulige rammer for at tænke langsigtet og hindre handlingslammelse i Wonderful Copenhagen i slutningen af kontraktperioden grundet usikkerhed om den fremtidige økonomi. Vækstforum og Regionsrådet skal dermed senest den 31. juli 2017 tage stilling til enten: a. at resultatkontrakten forlænges for en periode på 12 måneder frem til den 31. december 2018 med henblik på, at det vækstforum og regionsråd, der tiltræder i 2018, kan tage stilling til, om resultatkontrakten med Wonderful Copenhagen skal fornyes for endnu en periode, herunder at der stilles en økonomisk garanti for afvikling af Wonderful Copenhagen i 2019, hvis nye vækstforum og regionsråd i 2018 skulle vælge ikke at indgå en ny resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen. b. at resultatkontrakten ikke forlænges, men at der afgives en økonomisk garanti på 14 måneder for at sikre, at Wonderful Copenhagen opfylder lovkravet om, at fonden kan fortsættes på en forsvarlig måde. Med de foreslåede bestemmelser vil Wonderful Copenhagen altid være going concern mindst 18 måneder frem. Modellen giver også mulighed for, at en ny kontraktforhandling varetages af et nytiltrådt vækstforum og regionsråd i Udkastet til resultatkontrakt behandles af Wonderful Copenhagens bestyrelse primo januar Efter behandling i Vækstforum Hovedstaden den 6. januar, Erhvervs- og 5

6 Vækstudvalget den 20. januar, Forretningsudvalget den 27. januar og Regionsrådet den 3. februar 2015 færdiggøres kontrakten til ikrafttræden pr. 1. marts ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der afsættes 122,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Beløbet p/l-reguleres årligt. Tilskuddet udgør i 2015 i alt 39 mio. kr. fra: 35 mio. kr. til Wonderful Copenhagens kerneydelser fra budgetaftale 2015, og 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. KOMMUNIKATION Der forberedes sammen med Wonderful Copenhagen en kommunikationsindsats i forbindelse med Regionsrådets behandling af sagen. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen behandles af Wonderful Copenhagens bestyrelse primo januar Efter behandling i Vækstforum Hovedstaden og i Erhvervs- og Vækstudvalget (20. januar), Forretningsudvalget (27. januar) og i Regionsrådet (3. februar) færdiggøres kontrakten til ikrafttræden pr. 1. marts DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj Journalnummer Bilagsfortegnelse 1. WoCo Resultatkontrakt WoCo Resultatkontrakt bilag 1 3. WoCo Resultatkontrakt bilag 2 4. WoCo Resultatkontrakt bilag 3 6

7 København RESULTATKONTRAKT MELLEM WONDERFUL COPENHAGEN OG REGION HOVEDSTADEN

8 TURBULENT ÅR FOR WONDERFUL COPENHAGEN - ENDNU ET GODT ÅR FOR TURISMEN! Forventet vækst på 6 % i antallet af overnatninger i 2014 i forhold til 2013 Samlet forventes 9 mio. overnatninger mod 6,3 mio. overnatninger i % stigning i antallet af udenlandske overnatninger København

9 POTENTIALE: TURISMEN FRA 2014 OG FREM MOD 2018! Overnatninger: Fra 9 mio. til 10,5 mio. Omsætning: Fra 39 mia. kr. til 46 mia. kr. Jobs: Fra til København

10 OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER MED RESULTATKONTRAKTEN 1. Vækstbidrag: 8 mia. kr. i omsætning i kontraktperioden jobs i kontraktperioden 2. Giver Wonderful Copenhagens omfattende netværk af turismeaktører i hele CoPENHAGEN-regionen mulighed for udvikling og markedsføring 3. Betydelig medfinansiering og tilfredshed blandt samarbejdspartnere 4. International synlighed 5. Wonderful Copenhagen bedst i international benchmark København

11 VÆKSTPROGRAM 1: KONGRESSER OG KRYDSTOGT Fortsætte væksten i kongresser og møder Udnytte ny national rolle, der har regionale udviklingsperspektiver Generobre tabte krydstogtanløb og skabe fremgang København

12 VÆKSTPROGRAM 2: STORBY- OG KULTURTURISME Ny kulturturismesatsning Tiltrækning af sport- og kulturevents Internationale medier, PR, destinationsmarkedsføring og digitale platforme Serviceinnovation København

13 VÆKSTPROGRAM 3: NYE VÆKSTMARKEDER Gøre regionen Kinaklar - CHINAVIA Øge den internationale tilgængelighed - Copenhagen Connected København

14 VÆKSTPROGRAM 4: TVÆRREGIONALE SAMARBEJDER Kyst- og naturturisme samarbejdet med Nordsjælland Turismeudvikling Femern Bælt København

15 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER: ANALYSE OG STABSFUNKTIONER Copenhagen Card Analyse og forretningsudvikling Administration, bestyrelse etc. København

16 GREATER CoPENHAGEN OG WONDERFUL COPENHAGEN Her gør Wonderful Copenhagen (allerede) en forskel: Kongresser og møder Ruteudvikling Krydstogtsamarbejdet Copenhagen Card Synlighed, markedsføring og branding Femern-samarbejde Nordsjælland København

17 PROGRAMMER & INDSATSER BILAG 1 TIL WONDERFUL COPENHAGENS RESULTATKONTRAKT MED REGION HOVEDSTADEN FOR

18 Indhold Vækstprogrammer, indsatsområder og aktiviteter KRYDSTOGT & KONGRES Kongresser Krydstogt STORBY- OG KULTURTURISME Tiltrækning af events og sportsbegivenheder Portal og digitale platforme til regionens turismeerhverv Internationale medier, pressetjeneste og destinationsmarkedsføring Regional og national satsning på kulturturisme Serviceløft i turistbranchen NYE VÆKSTMARKEDER Copenhagen Connected Chinavia TVÆRREGIONALE SAMARBEJDER Kyst- og naturturisme Turismeudvikling Femern Bælt/tiltrækning af tyske turister ANALYSE OG STABSFUNKTIONER Udvikling og analyse Bestyrelse, direktion, kapacitetsomkostninger Copenhagen Goodwill Ambassador Corps Copenhagen Card mv

19 Vækstprogrammer, indsatsområder og aktiviteter I dette bilag beskrives de fire vækstprogrammer samt de tværgående aktiviteter i Wonderful Copenhagen, der skal bidrage til at indfri vækstambitionerne i ReVUS og CoPENHAGEN-samarbejdet. Hvert program indledes med en beskrivelse af aspiration og målsætninger, hvorefter de væsentligste udfordringer gennemgås. Endelig listes de kerneaktiviteter, som Wonderful Copenhagen vil gennemføre i resultatkontraktperioden, der skal bidrage til at skabe vækst, jobs og omsætning i regionen. De fire vækstprogrammer og de tværgående aktiviteter er følgende: 1. Nye vækstmarkeder 2. Krydstogt og kongres 3. Storby- og kulturturisme 4. Tværregionale samarbejder 5. Analyse og stabsfunktioner 3

20 VÆKSTPROGRAM: 1. KRYDSTOGT & KONGRES Aspiration og overordnede målsætninger Krydstogt- og kongresturismen er to af hovedstadsregionens absolutte styrkepositioner. På begge områder leveres resultater, der overstiger regionens størrelse. Samtidig er potentialet for at tiltrække endnu flere gæster stort og dermed også muligheden for at skabe højere omsætning og flere jobs. Effekterne på vækst, jobs og omsætning går dog videre end blot leverandører og underleverandører til hoteller, havne og detailhandel. Kongresaktiviteterne bidrager til at indfri ambitionerne om grøn og sund vækst i hovedstadsregionen, idet indsatsen samler regionens private og offentlige aktører inden for forskning, udvikling, teknologi og produktion om bud på betydningsfulde kongresser om clean tech, IT, green tech, pharma etc. De vundne kongresser bidrager til at styrke Greater CoPENHAGENs muligheder for vækst, da de trækker talent og viden til byen, udvikler netværk og skaber innovation til gavn for både forskere og firmaer i hele hovedstadsregionen. Flere krydstogt- og kongresturister, der bruger tid og penge i hovedstaden skaber et bedre grundlag for vækst i de kreative og oplevelsesøkonomiske brancher. Det kræver en kritisk masse af gæster, at Michelin-restauranter, museer, attraktioner og festivaller kan overleve. Der er gode udviklingsmuligheder for fremtiden. Der investeres i stort omfang i nye krydstogtskibe, og det er stadig kun en meget lille andel af befolkningerne i USA og Europa, der har prøvet et krydstogt. Hotelkapaciteten samt omfanget og kvaliteten af hovedstadsregionens kongresfaciliteter forøges ligeledes og stiller regionen i en gunstigere position, når buddene på de deltagertunge møder og kongresser skal vindes. Væsentlige udfordringer Den internationale konkurrence er hård, og der skal arbejdes fokuseret for at fastholde positionerne. Antallet af krydstogtanløb har efter en årrække med ubrudt vækst været faldende de seneste år. Her skærpes den internationale konkurrence markant, og nye destinationer, navnlig i Asien, forsøger at få del i krydstogtforretningen. Samtidig sælges der flere krydstogter af kortere varighed og med færre destinationer. Nye miljøregler har ligeledes betydning for Østersøens konkurrencedygtighed over for store krydstogtmål som Caribien og Middelhavet. 4

21 Efterdønningerne fra den finansielle krise samt de markante investeringer i udvidelse af hotel- og kongreskapacitet i blandt andet Mellemøsten og Asien har også betydet, at konkurrencen om at tiltrække værtskaber for internationale møder og kongresser er hårdere end nogensinde. Det overordnede formål med dette program er derfor at fastholde og udvikle Københavns position på krydstogt- og erhvervsturismemarkedet. Kerneaktiviteter 1.1 Kongresser De overordnede resultater og effekter på kongresområdet er: Kongres (1.1) Kongresser, bud Kongresser, vundne Afledt antal overnatninger Est. turismeøkonomisk omsætning mio. kr.* Estimeret antal afledte jobs* *Se metodeafsnit for beregninger Formålet med kongresindsatsen er at samle byens offentlige og private aktører for at tiltrække nationale og internationale møder og kongresser med fokus på regionens styrkepositioner, herunder green-tech, pharma, it og cleantech. Samtidig skal Wonderful Copenhagen løfte en national opgave i forhold at udvikle og styrke møde- og erhvervsturismen gennem MeetDenmark, som beskrevet i regeringens Vækstplan for Dansk Turisme. Det sker i følgende spor: 1) Modning af potentielle kongresværter: Når de store kongresser skal vindes, kræver det typisk ud over opbakning fra byen og branchen at en topforsker eller anden ledende person stiller sig i spidsen for projektet og er garant for det faglige indhold. Det er en omfattende og kompliceret proces at byde på en kongres, og derfor ligger der en væsentlig opgave i at motivere potentielle værter til værtskabsrollen og introducere til understøttende produkter og services hos Wonderful Copenhagen og partnere. Herudover skal relationerne til videninstutionerne i regionen styrkes gennem løbende aktiviteter og oplæg på uddannelsesstederne, institutter mv., ligesom en række repræsentanter fra universiteter, organisationer, myndigheder og videnmiljøer deltager i et Congres advisory board, der mødes 2 gange årligt. 5

22 2) Kundeevents i ind- og udland: Deltagelse i tværnationale workshops og salgsplatforme er afgørende for at øge interessen for hovedstaden som kongresdestination internationalt og dermed tiltrække flere internationale kongresser og møder. Wonderful Copenhagen er med på eller repræsenteres af VisitDenmark på en lang række salgsplatforme, hvor også branchen deltager. For at tiltrække flere store internationale kongresser til hovedstadsregionen inviteres en række internationale beslutningstagere til København for at skabe kendskab til destinationen og udbygge relationen. 3) City of Congresses: Blev igangsat i 2009 for markant at øge indsatsen for at tiltrække internationale kongresser inden for regionens styrkepositioner, herunder green-tech, pharma, it og clean-tech, via udarbejdelse af konkrete bud. Projektet finansieres af offentlige og private midler. Wonderful Copenhagens resultatmål for kongres- og mødearbejdet inkluderer indsatsen i dette projekt. 4) Meetingplace: De private aktører på møde- og kongresmarkedet er samlet i Meetingplace-netværket. Netværket har pt. 100 medlemmer. Wonderful Copenhagen står for afvikling af medlemsmøder, organisering og planlægning af salgsindsats og kampagner samt sekretariatsbetjening af medlemmer og netværkets bestyrelse samt analyser. Eksempelvis vil der i kontraktperioden blive gennemført en analyse af kongressernes betydning for regionens videnøkonomi. 1.2 Krydstogt De overordnede resultater og effekter på krydstogsområdet er: Krydstogt (1.2) Antal anløb Antal af krydstogtpassagerer Antal medlemmer i CCN Antal partnere i CBN Est. turismeøkonomisk omsætning mio. kr. * Estimeret antal afledte jobs* *Se metodeafsnit for beregninger Formålet med de konkrete krydstogtindsatser er at øge antallet af krydstogtgæster hhv. til regionen og øvrige krydstogtdestinationer på tværs af landet, samt til landene omkring Østersøen. Det sker gennem markedsføring, salgsbesøg mv. og i partnerskab med en lang række danske havne, blandt andre Kalundborg, Hundested, Helsingør og Rønne samt med 28 internationale partnere fra 8 lande omkring Østersøen. 6

23 Sigtet er at fastholde København som Nordeuropas ledende krydstogtsdestination og som den foretrukne hjemmehavn for krydstogtsruter i Baltikum og de norske fjorde. Denne position er også den bedste garanti for, at mindre krydstogtbyer i regionen, som eksempelvis Helsingør, vil kunne udvikle sig. Strategien er tostrenget. Den ene fokuserer på produktudvikling og markedsføring af København som krydstogtdestination (Cruise Copenhagen), mens den anden fokuserer på tilsvarende for hele det baltiske område ud fra den erkendelse, at krydstogt er et multidestinationsprodukt (Cruise Baltic). Med netværkene tilbydes rederierne og deres fællesorganisation ét samlet kontaktsted en direkte kontaktflade, der giver mulighed for at skabe forretningsmuligheder for netværkets partnere. 1) Cruise Copenhagen: Arbejdet med produktudvikling og markedsføring af København som krydstogtdestination foregår inden for rammerne af netværket Cruise Copenhagen Network, der har 52 partnere i hovedstaden og 11 i resten af Danmark. Inden for netværket arbejder mindre arbejdsgrupper med blandt andet at forbedre infrastrukturen, markedsføring, samt pre- og post krydstogtmuligheder. Produktudviklingen omhandler blandt andet produkter for gæster, der ønsker at blive længere tid i København før eller efter deres krydstogt, samt det Welcome Crew, der byder både gæster og besætninger velkommen ved udvalgte anløb til København. Crewet promoverer byens attraktioner og detailhandlen blandt andet i form af et specialudviklet Cruise Copenhagen City Map. Markedsføringsindsatsen sker via PR og pressebearbejdning internationalt såvel som nationalt og lokalt i København, via synlighed for krydstogtbranchen på de største messer i USA og Europa og ved direkte salgsbesøg, samt gennem presse- og kendskabsture, der gennemføres i samarbejde med rederier og flyselskaber, lige som der støttes op om nye rutetiltag i Connected-projektet. I lyset af de faldene anløb i København, gennemføres en analyse af markedet med anbefalinger til, hvorledes København kan komme tilbage på vækstsporet. 2) Cruise Baltic: Arbejdet med produktudvikling og markedsføring af Baltikum foregår inden for rammerne af netværket Cruise Baltic, der har 28 7

24 partnere dækkende stort set alle væsentlige krydstogtbyer i Østersøregionen. Netværket sikrer vidensdeling med partnerne i netværket om de internationale trends inden for krydstogtturisme. Det er en væsentlig opgave at skabe løbende introduktion til krydstogtsegmentet og uddannelse af partnere, ligesom partnerne supporteres i oprettelse af lokale krydstogsnetværk efter inspiration fra Cruise Copenhagen Network i Danmark. Blandt udviklingsopgaverne er etablering af nyt fælles website, videreudvikling af port service standards og marketing materialer med fokus på destinationernes attraktioner. Markedsføringsindsatsen bygger på samme principper som for Cruise Copenhagen med målet at synliggøre de mange attraktioner, som Østersøregionen byder på. 8

25 VÆKSTPROGRAM: 2. STORBY- OG KULTURTURISME Aspiration og overordnede målsætninger I hele verden er storbyturismen i kraftig vækst, og især kulturturismen driver væksten i Europas storbyturisme. Det skyldes blandt andet, at kultur som rejsemotiv - reason to go er populært hos en meget stor del af turisterne fra de nye vækstmarkeder. Hovedstaden har generelt klaret sig godt og vundet markedsandele i de senere år. Det skyldes ikke mindst Greater CoPENHAGENs internationale brand. Byen er kendt som en intelligent og menneskelig storby med godt design og høj livskvalitet. Samtidig foretages der i disse år betydelige investeringer i nye kulturattraktioner og oplevelsesarenaer aktiver, der skal udnyttes fuldt ud over de kommende år. Der er fortsat et uudnyttet potentiale i at bringe kulturens og turisterhvervets parter på tværs af den funktionelle metropolregion sammen om udvikling og markedsføring af nye oplevelsesprodukter. Det kunne eksempelvis være at udvikle flere af regionens festivaler, kunstudstillinger, koncerter, performances, modeshows og andre oplevelsestilbud til at række ud over landegrænsen for derved at tiltrække flere udenlandske kulturturister til regionen Flere kulturturister vil også give kulturens kreative entreprenører et bedre økonomisk marked for at udvikle deres produkt og forretning. Det gælder både mere traditionelle kulturinstitutioner og museer og up coming festivaller og events. Endelig er en attraktiv by med et pluralistisk kulturudbud et plus i forhold til en bredere vækstdagsorden. Regionens store og videntunge virksomheder beskæftiger højtuddannede, udenlandske videnmedarbejdere, der ud over jobpotentialet også lægger vægt på at kunne slå sig ned i en by med høj liveability. Formålet med programmet er derfor at udnytte og styrke Københavns position som attraktiv destination for storby- og kulturturister. Væsentligste udfordringer Greater CoPENHAGEN er ikke alene i kampen om at tiltrække kulturturister. Konkurrencen fra andre storbydestinationer om turisterne er hård, og det kræver et målrettet samarbejde på tværs af kultur- og turismebranchen for at løfte hovedstadsregionens potentiale og gøre København attraktiv for kulturrejsende. 9

26 Det er nødvendigt, at regionens velkomst og serviceoplevelse er i top. Den hastige udvikling i nye medier har revolutioneret rejsebooking, turistinformation og services verden over. I dag bookes langt størstedelen af alle rejser og oplevelser på nettet. Information og tillægsydelser leveres på mobile platforme med lokaliseringstjenester, apps og QR-koder mv. I dag er storbyturisme således i høj grad en digital oplevelse både før, under og efter selve rejsen. Det overordnede formål med dette program er derfor at ruste Greater Co- PENHAGEN til at stå stærkere inden for storby- og kulturturisme. Kerneaktiviteter 2.1 Tiltrækning af events og sportsbegivenheder De overordnede resultater og effekter på eventområdet er: Eventindsats (2.1) Estimeret afledt turismeøkonomisk omsætning, vundne sports- og kulturelle events, mio. kr. Copenhagen Cooking - Antal besøg (x1000) Copenhagen Cooking - turismeøkonomisk omsætning, mio. kr. Copenhagen Cooking andel int. gæster på /3 1/3 - - Events kan være et effektivt værktøj til at både at markedsføre regionen, skabe forretning og også folkelig opbakning. Wonderful Copenhagen skal ikke selv være operatør på større events. Men som hidtil har Wonderful Copenhagen en vigtig rolle i at byde på internationale sportsbegivenheder i tæt samarbejde med blandt andre SportEvent Denmark samt idrætsforbundene. I hhv. 2018, 2019 og 2020 vil regionen være vært for VM i Ishockey, VM i håndbold og EM i fodbold. Det er alle meget markante internationale begivenheder, der vil blive brugt til at udbrede Greater CoPENHAGEN-brandet i verden. Ud over at tiltrække og udnytte disse og andre store events vil Wonderful Copenhagen bistå med at udvikle eksisterende events, støtte med markedskommunikation mv. Som en vigtig egenudviklet event skal Wonderful Copenhagen dog fortsat producere og udvikle Copenhagen Cooking som Nordens betydeligste madfestival. Målet er, at Copenhagen Cooking kan stå på egne ben organisatorisk efter

27 2.2 Portal og digitale platforme til regionens turismeerhverv De overordnede resultater og effekter er: Digitale platforme (2.2) Øge antallet af følgere på Facebook og Instagram (følgere x1000) Unikke besøgende på Visitcopenhagen.com, mio ,4 4,8 5,2 Turismekommunikation og markedsføring sker i stigende grad på digitale platforme, herunder via sociale medier. En stærk position med højt internationalt ambitionsniveau på disse platforme er derfor afgørende for regionens konkurrencekraft på turismeområdet. Portalen er det digitale epicenter, hvorfra destinationen brandes og dens oplevelser gøres synlige, tilgængelige og bookbare. Hjemmesiderne har årligt over 3 mio. besøgende, herunder private rejsende, journalister og professionelle rejsearrangører. Siderne eksponerer og genererer således synlighed til og forretning for en lang række af Wonderful Copenhagens samarbejdspartnere inden for seværdigheder, hoteller, mødesteder, attraktioner mv Før rejsen er Wonderful Copenhagens digitale platforme (www.visitcopenhagen i alle sprogversioner, specialsites inden for bl.a. krydstogter, kongresser og events, samt facebook- og Instagram mv.) vigtige for at skabe inspiration og motivation til at vælge København og hovedstadsregionen som rejsemål. Under besøget har de digitale platforme stor betydning for, hvordan turisterne bruger og forbruger regionens oplevelser og deler dem med andre besøgende. Efter besøget deles og vurderes besøget på sociale medier, der igen skaber inspiration for nye besøg, både for turisten selv og for andre. De digitale platforme skal også afspejle hovedstadsregionens brand, fortællinger og værdier, som de kommer til udtryk i CoPENHAGEN-samarbejdet. Hjertet i regionens digitale velkomst og kommunikation er i alle sprogversioner, som i årene fremover skal styrkes og udvikles med nye indholdsmæssige temaer, f.eks. kulturtemaer og fortællinger og tilbud fra den større metropolregion, hvor dette giver mening for regionens gæster. Wonderful Copenhagen har i en årrække drevet turistinformation på Vesterbrogade, der fra årsskiftet 2015 bliver overdraget til Københavns kommune. 11

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016

WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016 WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016 Tourism DER SKAL VÆRE KORT VEJ FRA DEN GODE IDE TIL DET KONKRETE PROJEKT, SOM BÅDE SKABER VÆRDI FOR VORES SAMARBEJDSPARTNERE OG FOR KØBENHAVN

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN. Side 2 Prisar til ungt design

EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN. Side 2 Prisar til ungt design EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN Side 2 Prisar til ungt design IndholdsfortegneLSE 3 Forord 20 9. Finansiering 4 4 4 4 5 5 5 1. Resumé 1.1 Vision 1.2 Øresundsregionens generelle styrker 1.3 Succeskriterier

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1 PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber Indledning 1 Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 Vækstaftale Forslagsstiller Ved flere parter i et konsortium angives den ledende part, mens øvrige parter indgår nedenfor under samarbejdspartnere Juridisk ansvarlig og kontaktperson

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere