Vækstforum mødesager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforum mødesager"

Transkript

1 DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Mødetidspunkt :30 Mødested Konferencesalen i kælderetagen i bygning 'Arkaden', Herlev Hospital Indholdsliste 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Den eksisterende resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen udløber den 28. februar 2015 efter en provisorisk forlængelse på 2 måneder. En ny resultatkontrakt har været under udarbejdelse siden forsommeren 2014, og Vækstforum Hovedstaden og Erhvervs- og Vækstudvalget har været inddraget i processen. Grundlaget for forhandlingerne om en ny resultatkontrakt er Regionsrådets beslutning af 19. august 2014, hvor Region Hovedstaden ydede et ekstraordinært driftstilskud til Wonderful Copenhagen på 46 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med afholdelse af Eurovision Tilskuddet blev ydet mod en reduktion af 1

2 basistilskuddet fra Region Hovedstaden til Wonderful Copenhagen de kommende år. Den nye bestyrelsesformand i Wonderful Copenhagen fik endvidere til opgave at fremlægge forslag til bestyrelsen om den fremtidige struktur og ledelse i Wonderful Copenhagen, herunder at undersøge mulighederne for et nærmere samarbejde med andre regionale og nationale turisme- og erhvervsfremmeorganisationer. Det vedlagte forslag til ny resultatkontrakt opererer med et årligt p/l reguleret basistilskud til Wonderful Copenhagens kerneydelser på gennemsnitligt 35,3 mio. kr. i perioden samt forslag til fire nye konkrete regionale strategiske turismeprojekter til gennemsnitligt 5,5 mio. årligt. De fire projekter er: Regional og national satsning på kulturturisme (i alt 4,5 mio. kr. i ), serviceløft i turismebranchen (i alt 4,5 mio. kr. i ), kinasatsningen Chinavia (i alt 6 mio. kr. i ) og turismeudvikling Fehmern (i alt 1,6 mio. kr. i ). Derudover har Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet tidligere godkendt finansiering til regionale strategiske turismeprojekter, bl.a. udvikling af Copenhagen Card (i alt 0,8 mio. kr. i 2015), tiltrækning af flyruter, Copenhagen Connected (i alt 8 mio. kr. i ), kongresindsatsen, City of Congresses (i alt 3 mio. kr. i ) og det nye fælles nationale turismeinitiativ, MeetDK (i alt 1,1 mio. kr. i ). Samlet i alt 12,9 mio. kr. fordelt i årene 2015 og Som led i slutfinansieringen af Eurovision 2014 er basisbevillingen nedsat med 7 mio. kr. Wonderful Copenhagens bidrag til Eurovision betyder samtidig, at organisationen kommer ud af 2014 med et underskud på ca. 13 mio. kr. og en negativ egenkapital på ca. 9,4 mio. kr. Wonderful Copenhagens bestyrelse har godkendt en genopretningsplan, der indeholder besparelser på aktiviteter og kapacitetsomkostninger, out-sourcing af filmproduktionen, udlejning af lokaler på 5. sal, afhændelse af Turistinformationen samt justeringer i ledelse og organisation. Med genopretningsplanen sigtes der på, at grundkapitalen er reetableret med udgangen af Det sker blandt andet ved, at der i perioden tilvejebringes en kapitalopbygning på 3,4 mio. kr. årligt. Det foreslås, at den ny resultatkontrakt træder i kraft den 1. marts Wonderful Copenhagens bestyrelsesformand Peter Højland og en repræsentant for Wonderful Copenhagens direktion deltager i mødet og vil præsentere resultatkontrakten. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum overfor Erhvervs- og Vækstudvalget og Regionsrådet 2

3 anbefaler, at Regionsrådet pr. 1. marts 2015 indgår en ny 3-årig resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen med et basistilskud på gennemsnitligt 35,3 mio. kr. årligt til Wonderful Copenhagens kerneydelser og 5,5 mio. kr. årligt til nye regionale turisme projekter. anbefaler, at Vækstforum og Regionsrådet senest den 31. juli 2017 tager stilling til forlængelse af kontrakten, anbefaler, at Regionsrådet bemyndiger administrationen til at færdigforhandle resultatkontrakten indenfor disse rammer, idet der tages højde for Vækstforums og Regionsrådets eventuelle bemærkninger til kontraktudkastet. POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: Sagsfremstilling Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond stiftet af en kreds af offentlige instanser og organisationer i Fonden Wonderful Copenhagen finansieringsbehov skal ifølge vedtægterne blandt andet søges dækket ind ved tilskud fra Region Hovedstaden, der siden regionernes etablering har ydet tilskud til Wonderful Copenhagens kerneydelser og diverse regionale turismeprojekter. Der foreligger nu et forslag til en ny resultatkontrakt med en samlet ramme på 122,5 mio. kr. for Der har været løbende drøftelser med kommuner og andre centrale samarbejdspartnere omkring indholdet. Forslaget til ny resultatkontrakt eftersendes til Vækstforum Hovedstaden den 2. januar Principper for indgåelse af resultatkontrakter Som led i Region Hovedstadens arbejde med strategien 'Fokus og Forenkling' er der fokus på, at resultatkontrakter har en gennemsigtig økonomi og klare 'Key Performance Indicators' (KPI er), der måler effekten af et initiativ. Dette paradigme blev anvendt i forbindelse med indgåelsen af en ny resultatkontrakt med Copenhagen Capacity i december Wonderful Copenhagens økonomi er på grund af den store eksterne finansiering fra andre parter end Region Hovedstaden mere kompleks end hos Copenhagen Capacity, og Wonderful Copenhagens ydelser er for en stor dels vedkommende aktiviteter og tilbud, som de private aktører bruger som platforme for deres markedsføring og produktudvikling. Parallelt med forhandlingerne om den ny resultatkontrakt fremlægger bestyrelsesformand Peter Højland i overensstemmelse med regionsrådets beslutning af 19. august 2014 en plan til vedtagelse i Wonderful Copenhagens bestyrelse forud for mødet i Vækstforum den 6. januar, der beskriver den fremtidige organisering af 3

4 turismesatsningen i hovedstaden og forslag til ny organisering og styringsmodel for Wonderful Copenhagen. Det foreslås på baggrund af de kommende organisatoriske og styringsmæssige ændringer i Wonderful Copenhagen, at Wonderful Copenhagen løbende leverer mere fokuserede KPI'er og en klar governance model. Dette skal være inden for den samme økonomiske ramme og de samme overordnede indsatser. Resultatkontraktens indhold Det er en prioritet i den nye resultatkontrakt, at Wonderful Copenhagen fokuserer på organisationens kerneaktiviteter og har et tæt samarbejde med de øvrige nationale, regionale og lokale turismeaktører. Desuden er det en prioritet, at Wonderful Copenhagen medvirker til at udvikle og implementere de indsatser, der besluttes i Greater Copenhagen-samarbejdet, og at Wonderful Copenhagen medvirker til at understøtte de kommende indsatser på grøn, sund, smart og kreativ vækst i den kommende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS). ReVUS-visionen fremhæver udviklingen af en grøn og innovativ metropol med høj vækst, høj livskvalitet og ekspansive vidensmiljøer. Arbejdet med at udfolde visionen i konkrete aktiviteter vil koncentrere sig om regionens fire styrkepositioner: Grøn, Sund, Smart og Kreativ vækst. Desuden forventes det, at ReVUS vil fremhæve kompetent arbejdskraft og internationalisering som afgørende rammebetingelser for at skabe fremtidens vækst og arbejdspladser. Greater Copenhagen-samarbejdet er skabt i erkendelsen af, at den funktionelle metropolregion i en årrække har klaret sig middelmådig i konkurrencen med andre metropoler, når der måles på vækst og nye job. I CoPENHAGEN 2020-visionen er metropolen et internationalt knudepunkt for økonomisk vækst og beskæftigelse på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Mens antallet af turister i andre dele af Danmark er faldet, ligger København med en vækst på 8,9 % på linje med Hamborg og over Amsterdam, Stockholm og Barcelona. Turismen er dermed et vigtigt væksterhverv for hovedstadsregionen og for Danmark. Alene i hovedstaden omsættes der årligt for 35 mia. kr. og den turismeøkonomiske værdikæde bidrager med over arbejdspladser. Kontraktstyring og samarbejde Der er i den nye resultatkontrakt fastsat en række 'Key Perfomance Indicators' (KPI er) på programmer og indsatsområder. Der afrapporteres årligt til Regionsrådet og Vækstforum Hovedstaden, så der løbende er mulighed for at skrue op og ned på 4

5 indsatserne på baggrund af de opnåede resultater. Formålet er at sikre, at der er tæt kobling til de politiske fora og de vedtagne strategier og målsætninger. Øvrige centrale elementer i kontrakten Andre centrale elementer i kontraktudkastet er: En pulje med frie midler på op til 0,5 mio. kr. årligt til at udvikle nye strategiske aktiviteter Styringsmodellen indeholder et overordnet mål om turismeøkonomisk omsætning og jobskabelse samt et antal øvrige styringsmål En klausul om et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder Indgåelse for 3 år ( ) med mulighed for 12 måneders forlængelse Fondslovgivningens krav om, at Wonderful Copenhagen altid skal være going concern, tages der højde for i form af en økonomisk garanti på 14 måneder, der træder i kraft ved kontraktudløb Kontraktens bestemmelser om opsigelse, kontraktperiode, mulighed for forlængelse og sikring af going concern -krav har til hensigt at skabe de bedst mulige rammer for at tænke langsigtet og hindre handlingslammelse i Wonderful Copenhagen i slutningen af kontraktperioden grundet usikkerhed om den fremtidige økonomi. Vækstforum og Regionsrådet skal dermed senest den 31. juli 2017 tage stilling til enten: a. at resultatkontrakten forlænges for en periode på 12 måneder frem til den 31. december 2018 med henblik på, at det vækstforum og regionsråd, der tiltræder i 2018, kan tage stilling til, om resultatkontrakten med Wonderful Copenhagen skal fornyes for endnu en periode, herunder at der stilles en økonomisk garanti for afvikling af Wonderful Copenhagen i 2019, hvis nye vækstforum og regionsråd i 2018 skulle vælge ikke at indgå en ny resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen. b. at resultatkontrakten ikke forlænges, men at der afgives en økonomisk garanti på 14 måneder for at sikre, at Wonderful Copenhagen opfylder lovkravet om, at fonden kan fortsættes på en forsvarlig måde. Med de foreslåede bestemmelser vil Wonderful Copenhagen altid være going concern mindst 18 måneder frem. Modellen giver også mulighed for, at en ny kontraktforhandling varetages af et nytiltrådt vækstforum og regionsråd i Udkastet til resultatkontrakt behandles af Wonderful Copenhagens bestyrelse primo januar Efter behandling i Vækstforum Hovedstaden den 6. januar, Erhvervs- og 5

6 Vækstudvalget den 20. januar, Forretningsudvalget den 27. januar og Regionsrådet den 3. februar 2015 færdiggøres kontrakten til ikrafttræden pr. 1. marts ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der afsættes 122,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Beløbet p/l-reguleres årligt. Tilskuddet udgør i 2015 i alt 39 mio. kr. fra: 35 mio. kr. til Wonderful Copenhagens kerneydelser fra budgetaftale 2015, og 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. KOMMUNIKATION Der forberedes sammen med Wonderful Copenhagen en kommunikationsindsats i forbindelse med Regionsrådets behandling af sagen. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen behandles af Wonderful Copenhagens bestyrelse primo januar Efter behandling i Vækstforum Hovedstaden og i Erhvervs- og Vækstudvalget (20. januar), Forretningsudvalget (27. januar) og i Regionsrådet (3. februar) færdiggøres kontrakten til ikrafttræden pr. 1. marts DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj Journalnummer Bilagsfortegnelse 1. WoCo Resultatkontrakt WoCo Resultatkontrakt bilag 1 3. WoCo Resultatkontrakt bilag 2 4. WoCo Resultatkontrakt bilag 3 6

7 København RESULTATKONTRAKT MELLEM WONDERFUL COPENHAGEN OG REGION HOVEDSTADEN

8 TURBULENT ÅR FOR WONDERFUL COPENHAGEN - ENDNU ET GODT ÅR FOR TURISMEN! Forventet vækst på 6 % i antallet af overnatninger i 2014 i forhold til 2013 Samlet forventes 9 mio. overnatninger mod 6,3 mio. overnatninger i % stigning i antallet af udenlandske overnatninger København

9 POTENTIALE: TURISMEN FRA 2014 OG FREM MOD 2018! Overnatninger: Fra 9 mio. til 10,5 mio. Omsætning: Fra 39 mia. kr. til 46 mia. kr. Jobs: Fra til København

10 OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER MED RESULTATKONTRAKTEN 1. Vækstbidrag: 8 mia. kr. i omsætning i kontraktperioden jobs i kontraktperioden 2. Giver Wonderful Copenhagens omfattende netværk af turismeaktører i hele CoPENHAGEN-regionen mulighed for udvikling og markedsføring 3. Betydelig medfinansiering og tilfredshed blandt samarbejdspartnere 4. International synlighed 5. Wonderful Copenhagen bedst i international benchmark København

11 VÆKSTPROGRAM 1: KONGRESSER OG KRYDSTOGT Fortsætte væksten i kongresser og møder Udnytte ny national rolle, der har regionale udviklingsperspektiver Generobre tabte krydstogtanløb og skabe fremgang København

12 VÆKSTPROGRAM 2: STORBY- OG KULTURTURISME Ny kulturturismesatsning Tiltrækning af sport- og kulturevents Internationale medier, PR, destinationsmarkedsføring og digitale platforme Serviceinnovation København

13 VÆKSTPROGRAM 3: NYE VÆKSTMARKEDER Gøre regionen Kinaklar - CHINAVIA Øge den internationale tilgængelighed - Copenhagen Connected København

14 VÆKSTPROGRAM 4: TVÆRREGIONALE SAMARBEJDER Kyst- og naturturisme samarbejdet med Nordsjælland Turismeudvikling Femern Bælt København

15 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER: ANALYSE OG STABSFUNKTIONER Copenhagen Card Analyse og forretningsudvikling Administration, bestyrelse etc. København

16 GREATER CoPENHAGEN OG WONDERFUL COPENHAGEN Her gør Wonderful Copenhagen (allerede) en forskel: Kongresser og møder Ruteudvikling Krydstogtsamarbejdet Copenhagen Card Synlighed, markedsføring og branding Femern-samarbejde Nordsjælland København

17 PROGRAMMER & INDSATSER BILAG 1 TIL WONDERFUL COPENHAGENS RESULTATKONTRAKT MED REGION HOVEDSTADEN FOR

18 Indhold Vækstprogrammer, indsatsområder og aktiviteter KRYDSTOGT & KONGRES Kongresser Krydstogt STORBY- OG KULTURTURISME Tiltrækning af events og sportsbegivenheder Portal og digitale platforme til regionens turismeerhverv Internationale medier, pressetjeneste og destinationsmarkedsføring Regional og national satsning på kulturturisme Serviceløft i turistbranchen NYE VÆKSTMARKEDER Copenhagen Connected Chinavia TVÆRREGIONALE SAMARBEJDER Kyst- og naturturisme Turismeudvikling Femern Bælt/tiltrækning af tyske turister ANALYSE OG STABSFUNKTIONER Udvikling og analyse Bestyrelse, direktion, kapacitetsomkostninger Copenhagen Goodwill Ambassador Corps Copenhagen Card mv

19 Vækstprogrammer, indsatsområder og aktiviteter I dette bilag beskrives de fire vækstprogrammer samt de tværgående aktiviteter i Wonderful Copenhagen, der skal bidrage til at indfri vækstambitionerne i ReVUS og CoPENHAGEN-samarbejdet. Hvert program indledes med en beskrivelse af aspiration og målsætninger, hvorefter de væsentligste udfordringer gennemgås. Endelig listes de kerneaktiviteter, som Wonderful Copenhagen vil gennemføre i resultatkontraktperioden, der skal bidrage til at skabe vækst, jobs og omsætning i regionen. De fire vækstprogrammer og de tværgående aktiviteter er følgende: 1. Nye vækstmarkeder 2. Krydstogt og kongres 3. Storby- og kulturturisme 4. Tværregionale samarbejder 5. Analyse og stabsfunktioner 3

20 VÆKSTPROGRAM: 1. KRYDSTOGT & KONGRES Aspiration og overordnede målsætninger Krydstogt- og kongresturismen er to af hovedstadsregionens absolutte styrkepositioner. På begge områder leveres resultater, der overstiger regionens størrelse. Samtidig er potentialet for at tiltrække endnu flere gæster stort og dermed også muligheden for at skabe højere omsætning og flere jobs. Effekterne på vækst, jobs og omsætning går dog videre end blot leverandører og underleverandører til hoteller, havne og detailhandel. Kongresaktiviteterne bidrager til at indfri ambitionerne om grøn og sund vækst i hovedstadsregionen, idet indsatsen samler regionens private og offentlige aktører inden for forskning, udvikling, teknologi og produktion om bud på betydningsfulde kongresser om clean tech, IT, green tech, pharma etc. De vundne kongresser bidrager til at styrke Greater CoPENHAGENs muligheder for vækst, da de trækker talent og viden til byen, udvikler netværk og skaber innovation til gavn for både forskere og firmaer i hele hovedstadsregionen. Flere krydstogt- og kongresturister, der bruger tid og penge i hovedstaden skaber et bedre grundlag for vækst i de kreative og oplevelsesøkonomiske brancher. Det kræver en kritisk masse af gæster, at Michelin-restauranter, museer, attraktioner og festivaller kan overleve. Der er gode udviklingsmuligheder for fremtiden. Der investeres i stort omfang i nye krydstogtskibe, og det er stadig kun en meget lille andel af befolkningerne i USA og Europa, der har prøvet et krydstogt. Hotelkapaciteten samt omfanget og kvaliteten af hovedstadsregionens kongresfaciliteter forøges ligeledes og stiller regionen i en gunstigere position, når buddene på de deltagertunge møder og kongresser skal vindes. Væsentlige udfordringer Den internationale konkurrence er hård, og der skal arbejdes fokuseret for at fastholde positionerne. Antallet af krydstogtanløb har efter en årrække med ubrudt vækst været faldende de seneste år. Her skærpes den internationale konkurrence markant, og nye destinationer, navnlig i Asien, forsøger at få del i krydstogtforretningen. Samtidig sælges der flere krydstogter af kortere varighed og med færre destinationer. Nye miljøregler har ligeledes betydning for Østersøens konkurrencedygtighed over for store krydstogtmål som Caribien og Middelhavet. 4

21 Efterdønningerne fra den finansielle krise samt de markante investeringer i udvidelse af hotel- og kongreskapacitet i blandt andet Mellemøsten og Asien har også betydet, at konkurrencen om at tiltrække værtskaber for internationale møder og kongresser er hårdere end nogensinde. Det overordnede formål med dette program er derfor at fastholde og udvikle Københavns position på krydstogt- og erhvervsturismemarkedet. Kerneaktiviteter 1.1 Kongresser De overordnede resultater og effekter på kongresområdet er: Kongres (1.1) Kongresser, bud Kongresser, vundne Afledt antal overnatninger Est. turismeøkonomisk omsætning mio. kr.* Estimeret antal afledte jobs* *Se metodeafsnit for beregninger Formålet med kongresindsatsen er at samle byens offentlige og private aktører for at tiltrække nationale og internationale møder og kongresser med fokus på regionens styrkepositioner, herunder green-tech, pharma, it og cleantech. Samtidig skal Wonderful Copenhagen løfte en national opgave i forhold at udvikle og styrke møde- og erhvervsturismen gennem MeetDenmark, som beskrevet i regeringens Vækstplan for Dansk Turisme. Det sker i følgende spor: 1) Modning af potentielle kongresværter: Når de store kongresser skal vindes, kræver det typisk ud over opbakning fra byen og branchen at en topforsker eller anden ledende person stiller sig i spidsen for projektet og er garant for det faglige indhold. Det er en omfattende og kompliceret proces at byde på en kongres, og derfor ligger der en væsentlig opgave i at motivere potentielle værter til værtskabsrollen og introducere til understøttende produkter og services hos Wonderful Copenhagen og partnere. Herudover skal relationerne til videninstutionerne i regionen styrkes gennem løbende aktiviteter og oplæg på uddannelsesstederne, institutter mv., ligesom en række repræsentanter fra universiteter, organisationer, myndigheder og videnmiljøer deltager i et Congres advisory board, der mødes 2 gange årligt. 5

22 2) Kundeevents i ind- og udland: Deltagelse i tværnationale workshops og salgsplatforme er afgørende for at øge interessen for hovedstaden som kongresdestination internationalt og dermed tiltrække flere internationale kongresser og møder. Wonderful Copenhagen er med på eller repræsenteres af VisitDenmark på en lang række salgsplatforme, hvor også branchen deltager. For at tiltrække flere store internationale kongresser til hovedstadsregionen inviteres en række internationale beslutningstagere til København for at skabe kendskab til destinationen og udbygge relationen. 3) City of Congresses: Blev igangsat i 2009 for markant at øge indsatsen for at tiltrække internationale kongresser inden for regionens styrkepositioner, herunder green-tech, pharma, it og clean-tech, via udarbejdelse af konkrete bud. Projektet finansieres af offentlige og private midler. Wonderful Copenhagens resultatmål for kongres- og mødearbejdet inkluderer indsatsen i dette projekt. 4) Meetingplace: De private aktører på møde- og kongresmarkedet er samlet i Meetingplace-netværket. Netværket har pt. 100 medlemmer. Wonderful Copenhagen står for afvikling af medlemsmøder, organisering og planlægning af salgsindsats og kampagner samt sekretariatsbetjening af medlemmer og netværkets bestyrelse samt analyser. Eksempelvis vil der i kontraktperioden blive gennemført en analyse af kongressernes betydning for regionens videnøkonomi. 1.2 Krydstogt De overordnede resultater og effekter på krydstogsområdet er: Krydstogt (1.2) Antal anløb Antal af krydstogtpassagerer Antal medlemmer i CCN Antal partnere i CBN Est. turismeøkonomisk omsætning mio. kr. * Estimeret antal afledte jobs* *Se metodeafsnit for beregninger Formålet med de konkrete krydstogtindsatser er at øge antallet af krydstogtgæster hhv. til regionen og øvrige krydstogtdestinationer på tværs af landet, samt til landene omkring Østersøen. Det sker gennem markedsføring, salgsbesøg mv. og i partnerskab med en lang række danske havne, blandt andre Kalundborg, Hundested, Helsingør og Rønne samt med 28 internationale partnere fra 8 lande omkring Østersøen. 6

23 Sigtet er at fastholde København som Nordeuropas ledende krydstogtsdestination og som den foretrukne hjemmehavn for krydstogtsruter i Baltikum og de norske fjorde. Denne position er også den bedste garanti for, at mindre krydstogtbyer i regionen, som eksempelvis Helsingør, vil kunne udvikle sig. Strategien er tostrenget. Den ene fokuserer på produktudvikling og markedsføring af København som krydstogtdestination (Cruise Copenhagen), mens den anden fokuserer på tilsvarende for hele det baltiske område ud fra den erkendelse, at krydstogt er et multidestinationsprodukt (Cruise Baltic). Med netværkene tilbydes rederierne og deres fællesorganisation ét samlet kontaktsted en direkte kontaktflade, der giver mulighed for at skabe forretningsmuligheder for netværkets partnere. 1) Cruise Copenhagen: Arbejdet med produktudvikling og markedsføring af København som krydstogtdestination foregår inden for rammerne af netværket Cruise Copenhagen Network, der har 52 partnere i hovedstaden og 11 i resten af Danmark. Inden for netværket arbejder mindre arbejdsgrupper med blandt andet at forbedre infrastrukturen, markedsføring, samt pre- og post krydstogtmuligheder. Produktudviklingen omhandler blandt andet produkter for gæster, der ønsker at blive længere tid i København før eller efter deres krydstogt, samt det Welcome Crew, der byder både gæster og besætninger velkommen ved udvalgte anløb til København. Crewet promoverer byens attraktioner og detailhandlen blandt andet i form af et specialudviklet Cruise Copenhagen City Map. Markedsføringsindsatsen sker via PR og pressebearbejdning internationalt såvel som nationalt og lokalt i København, via synlighed for krydstogtbranchen på de største messer i USA og Europa og ved direkte salgsbesøg, samt gennem presse- og kendskabsture, der gennemføres i samarbejde med rederier og flyselskaber, lige som der støttes op om nye rutetiltag i Connected-projektet. I lyset af de faldene anløb i København, gennemføres en analyse af markedet med anbefalinger til, hvorledes København kan komme tilbage på vækstsporet. 2) Cruise Baltic: Arbejdet med produktudvikling og markedsføring af Baltikum foregår inden for rammerne af netværket Cruise Baltic, der har 28 7

24 partnere dækkende stort set alle væsentlige krydstogtbyer i Østersøregionen. Netværket sikrer vidensdeling med partnerne i netværket om de internationale trends inden for krydstogtturisme. Det er en væsentlig opgave at skabe løbende introduktion til krydstogtsegmentet og uddannelse af partnere, ligesom partnerne supporteres i oprettelse af lokale krydstogsnetværk efter inspiration fra Cruise Copenhagen Network i Danmark. Blandt udviklingsopgaverne er etablering af nyt fælles website, videreudvikling af port service standards og marketing materialer med fokus på destinationernes attraktioner. Markedsføringsindsatsen bygger på samme principper som for Cruise Copenhagen med målet at synliggøre de mange attraktioner, som Østersøregionen byder på. 8

25 VÆKSTPROGRAM: 2. STORBY- OG KULTURTURISME Aspiration og overordnede målsætninger I hele verden er storbyturismen i kraftig vækst, og især kulturturismen driver væksten i Europas storbyturisme. Det skyldes blandt andet, at kultur som rejsemotiv - reason to go er populært hos en meget stor del af turisterne fra de nye vækstmarkeder. Hovedstaden har generelt klaret sig godt og vundet markedsandele i de senere år. Det skyldes ikke mindst Greater CoPENHAGENs internationale brand. Byen er kendt som en intelligent og menneskelig storby med godt design og høj livskvalitet. Samtidig foretages der i disse år betydelige investeringer i nye kulturattraktioner og oplevelsesarenaer aktiver, der skal udnyttes fuldt ud over de kommende år. Der er fortsat et uudnyttet potentiale i at bringe kulturens og turisterhvervets parter på tværs af den funktionelle metropolregion sammen om udvikling og markedsføring af nye oplevelsesprodukter. Det kunne eksempelvis være at udvikle flere af regionens festivaler, kunstudstillinger, koncerter, performances, modeshows og andre oplevelsestilbud til at række ud over landegrænsen for derved at tiltrække flere udenlandske kulturturister til regionen Flere kulturturister vil også give kulturens kreative entreprenører et bedre økonomisk marked for at udvikle deres produkt og forretning. Det gælder både mere traditionelle kulturinstitutioner og museer og up coming festivaller og events. Endelig er en attraktiv by med et pluralistisk kulturudbud et plus i forhold til en bredere vækstdagsorden. Regionens store og videntunge virksomheder beskæftiger højtuddannede, udenlandske videnmedarbejdere, der ud over jobpotentialet også lægger vægt på at kunne slå sig ned i en by med høj liveability. Formålet med programmet er derfor at udnytte og styrke Københavns position som attraktiv destination for storby- og kulturturister. Væsentligste udfordringer Greater CoPENHAGEN er ikke alene i kampen om at tiltrække kulturturister. Konkurrencen fra andre storbydestinationer om turisterne er hård, og det kræver et målrettet samarbejde på tværs af kultur- og turismebranchen for at løfte hovedstadsregionens potentiale og gøre København attraktiv for kulturrejsende. 9

26 Det er nødvendigt, at regionens velkomst og serviceoplevelse er i top. Den hastige udvikling i nye medier har revolutioneret rejsebooking, turistinformation og services verden over. I dag bookes langt størstedelen af alle rejser og oplevelser på nettet. Information og tillægsydelser leveres på mobile platforme med lokaliseringstjenester, apps og QR-koder mv. I dag er storbyturisme således i høj grad en digital oplevelse både før, under og efter selve rejsen. Det overordnede formål med dette program er derfor at ruste Greater Co- PENHAGEN til at stå stærkere inden for storby- og kulturturisme. Kerneaktiviteter 2.1 Tiltrækning af events og sportsbegivenheder De overordnede resultater og effekter på eventområdet er: Eventindsats (2.1) Estimeret afledt turismeøkonomisk omsætning, vundne sports- og kulturelle events, mio. kr. Copenhagen Cooking - Antal besøg (x1000) Copenhagen Cooking - turismeøkonomisk omsætning, mio. kr. Copenhagen Cooking andel int. gæster på /3 1/3 - - Events kan være et effektivt værktøj til at både at markedsføre regionen, skabe forretning og også folkelig opbakning. Wonderful Copenhagen skal ikke selv være operatør på større events. Men som hidtil har Wonderful Copenhagen en vigtig rolle i at byde på internationale sportsbegivenheder i tæt samarbejde med blandt andre SportEvent Denmark samt idrætsforbundene. I hhv. 2018, 2019 og 2020 vil regionen være vært for VM i Ishockey, VM i håndbold og EM i fodbold. Det er alle meget markante internationale begivenheder, der vil blive brugt til at udbrede Greater CoPENHAGEN-brandet i verden. Ud over at tiltrække og udnytte disse og andre store events vil Wonderful Copenhagen bistå med at udvikle eksisterende events, støtte med markedskommunikation mv. Som en vigtig egenudviklet event skal Wonderful Copenhagen dog fortsat producere og udvikle Copenhagen Cooking som Nordens betydeligste madfestival. Målet er, at Copenhagen Cooking kan stå på egne ben organisatorisk efter

27 2.2 Portal og digitale platforme til regionens turismeerhverv De overordnede resultater og effekter er: Digitale platforme (2.2) Øge antallet af følgere på Facebook og Instagram (følgere x1000) Unikke besøgende på Visitcopenhagen.com, mio ,4 4,8 5,2 Turismekommunikation og markedsføring sker i stigende grad på digitale platforme, herunder via sociale medier. En stærk position med højt internationalt ambitionsniveau på disse platforme er derfor afgørende for regionens konkurrencekraft på turismeområdet. Portalen er det digitale epicenter, hvorfra destinationen brandes og dens oplevelser gøres synlige, tilgængelige og bookbare. Hjemmesiderne har årligt over 3 mio. besøgende, herunder private rejsende, journalister og professionelle rejsearrangører. Siderne eksponerer og genererer således synlighed til og forretning for en lang række af Wonderful Copenhagens samarbejdspartnere inden for seværdigheder, hoteller, mødesteder, attraktioner mv Før rejsen er Wonderful Copenhagens digitale platforme (www.visitcopenhagen i alle sprogversioner, specialsites inden for bl.a. krydstogter, kongresser og events, samt facebook- og Instagram mv.) vigtige for at skabe inspiration og motivation til at vælge København og hovedstadsregionen som rejsemål. Under besøget har de digitale platforme stor betydning for, hvordan turisterne bruger og forbruger regionens oplevelser og deler dem med andre besøgende. Efter besøget deles og vurderes besøget på sociale medier, der igen skaber inspiration for nye besøg, både for turisten selv og for andre. De digitale platforme skal også afspejle hovedstadsregionens brand, fortællinger og værdier, som de kommer til udtryk i CoPENHAGEN-samarbejdet. Hjertet i regionens digitale velkomst og kommunikation er i alle sprogversioner, som i årene fremover skal styrkes og udvikles med nye indholdsmæssige temaer, f.eks. kulturtemaer og fortællinger og tilbud fra den større metropolregion, hvor dette giver mening for regionens gæster. Wonderful Copenhagen har i en årrække drevet turistinformation på Vesterbrogade, der fra årsskiftet 2015 bliver overdraget til Københavns kommune. 11

1. Indledning... 2 1.1 Nye, bredt forankrede vækstspor... 2 1.2 Wonderful Copenhagens rolle for turismeudviklingen 2015-2018... 3

1. Indledning... 2 1.1 Nye, bredt forankrede vækstspor... 2 1.2 Wonderful Copenhagens rolle for turismeudviklingen 2015-2018... 3 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Nye, bredt forankrede vækstspor... 2 1.2 Wonderful Copenhagens rolle for turismeudviklingen 2015-2018....... 3 2. Wonderful Copenhagens strategi... 4 2.1 Kerneindsatsområder...

Læs mere

Bemærkninger: Der var ønske om, at samarbejdet med kommunerne blev fremhævet - sekretariatet udarbejder et forslag hertil i afsnit 4.4.

Bemærkninger: Der var ønske om, at samarbejdet med kommunerne blev fremhævet - sekretariatet udarbejder et forslag hertil i afsnit 4.4. REFERAT Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra ekstraordinært møde i Vækstforum den 6. januar 2015 1.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen & Martin HH Bender, adm. direktør i VisitSydsjælland-Møn KKR SJÆLLAND Sorø, 25. april 2017 NYT WOCO NY BESTYRELSE

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

2lande. Erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige

2lande. Erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen Dansk Kyst- og Naturturisme Flere Veje til Vækst Korsør, onsdag den 29. marts 2017 1vision Erhvervspolitisk partnerskab mellem

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 Fondens formål er på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og ferie-/fritidsturismen

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

NY STRATEGI FOR BYENS TURISME AALBORG ALL IN nye jobs til byen

NY STRATEGI FOR BYENS TURISME AALBORG ALL IN nye jobs til byen NY STRATEGI FOR BYENS TURISME 2017-2020 AALBORG ALL IN 1.000 nye jobs til byen PRÆSENTATION 2x10 minutter Kort om strategiprocessen v. Rasmus Status på turismeudviklingen og globale trends v. Peter Strategien

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme Baggrund I juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af folketingets partier en aftale om en vækstplan for dansk turisme. Aftalen medførte en omorganisering af den nationale og de regionale turismefremmeindsatser.

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST FLERE GÆSTER FLERE OVERNATNINGER FLERE BESØG FLERE MØDER CAMP VINO PARTNERSKABSMODEL

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21.

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. december 2009 Styrkelse af turismeindsatsen i Århus 1. Resume Den erhvervsdrivende fond Visit Aarhus (herefter VA) blev stiftet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 3 Beskrivelse 4 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere