Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse"

Transkript

1 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i turisme Akkrediteringsrådet har akkrediteret kandidatuddannelsen i turisme positivt. Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af den vedlagte akkrediteringsrapport, som ACE Denmark har udarbejdet. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, 1. februar Dato for rådsmøde: 8. februar 2013 Akkrediteringsperioden gælder til: 31. marts 2019 Akkrediteringsrådet 7. marts 2013 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sprog: Uddannelsen udbydes på engelsk. Udbudssted: Aalborg og København. Censorkorps: Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for internationale studier. Uddannelsen udbydes: Uddannelsen udbydes ikke på andre universiteter. Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Ref.-nr. 12/ Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har 27. februar 2013 truffet afgørelse (vedlagt) om uddannelsens titel, takstindplacering, normeret studietid og maksimumramme: Dansk titel: Cand.mag. i turisme Normeret studietid: 120 ECTS Engelsk titel: Master of Arts (MA) in Tourism Takst: Heltidstakst 1 Aktivitetsgruppekoden er Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Side 1/2

2 Maksimumramme: Der er hverken fastsat en maksimum- ramme af universitetet eller af ministe- riet. Danmarks Statistik: UDD 6455 AUDDD 6455 Andre oplysninger såsom adgangskrav, udvælgelseskriterier og tekst till uddan- jf. nelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Rådet har på baggrund af styrelsenss afgørelse godkendt jeres uddannelse, universitetslovens 3, stk I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på aceden- hvis I har spørgsmål eller behov for mere information. Med venlig hilsen ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACEE Denmark Bilag: Kopi af styrelsens afgørelse Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni (universitetsloven). Side 2/ 2

3 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings afgørelse vedrørende eksisterende kandidatuddannelse i turisme ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 8. februar 2013 behandlet Aalborg Universitets ansøgning om akkreditering og godkendelse af en eksisterende kandidatuddannelse i turisme. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen sendte ved brev af 14. februar 2013 Rådets indstillinger om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, normeret studietid og eventuelle maksimumsrammer for tilgangen m.v. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har truffet følgende afgørelse i sagen: Kandidatuddannelsen i turisme skal godkendes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012, herunder februar 2013 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Anders Bau Truelsen Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Ad titel: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 18, stk. 1 og nr i bilag 1, fastlægges uddannelsens titel til: Dansk: Engelsk: Cand.mag. i turisme Master of Arts (MA) in Tourism Ad normeret studietid: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 17, fastlægges uddannelsens normering til 120 ECTS-point. Ad tilskudsmæssig indplacering: Kandidatuddannelsen indplaceres til heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Styrelsen kan endvidere oplyse, at der til brug for indberetning til Danmarks Statistik er fastsat følgende koder: Danmarks Statistik: UDD 6455 AUDD 6455 Side 1/2

4 Ad eventuel maksimumramme for tilgang: Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 213 af 21. februar 2012 om adgang m.v. til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen). Styrelsen har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumramme. Herudover kan vi meddele følgende: Ad sprog: Vi har noteret os, at uddannelsen udbydes på engelsk. Vi bemærker hertil, at det fremgår af kandidatadgangsbekendtgørelsens 6, stk. 1, at hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Styrelsen bemærker i øvrigt, at universitetets generelle minimumskrav til engelskkundskaber på engelsksprogede uddannelser af hensyn til de studerendes retssikkerhed skal fremgå af universitetets hjemmeside. Ad tilknytning til censorkorps: Vi har noteret os, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for internationale studier. Ad udbudssted: Vi har noteret os, at uddannelsen udbydes på universitetets campus i både Aalborg og København. Styrelsen bemærker hertil, at der er tale om to uddannelser. Med venlig hilsen Anders Bau Truelsen Fuldmægtig Side 2/2

5 Kandidatuddannelse i turisme Aalborg Universitet Turnusakkreditering

6 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen... 7 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil... 8 Kandidatuddannelsens struktur... 9 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 14 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UI for kandidatuddannelsen Særlige forhold

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold). 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for turisme Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for turisme Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i turisme består af: Kernefaglig ekspert Rektor og professor Jesper Falkheimer, Lunds Universitet Ph.D., Professor i strategisk kommunikation. Falkheimer har siden 2011 været rektor for Campus Helsingborg, Lunds Universitet. Dette campus dækker en række uddannelsesområder og har ca studerende. Fra var han leder for School of Arts and Communication på Malmö University College. Hans baggrund er inden for medie- og kommunikationsstudier. Han er en internationalt anerkendt forsker inden for forskellige områder inden for strategisk kommunikation (e.g. crisis communication, media regionalization, place branding and organizational communication). Falkheimer er bestyrelsesmedlem i Gullers Group (PRfirma, Stockholm) og Swedish Association of Communication Professionals (Stockholm). Han har desuden tidligere erfaringer som freelanceskribent og kommunikationskonsulent. Aftagerrepræsentant International Marketing Director Birgitte Arendsdorf Olsen, Wonderful Copenhagen Cand.ling.merc fra CBS (2004). Har siden 2004 arbejdet med turisme som Area Manager i Wonderful Copenhagen ( ), først med ansvaret for Sverige og Norge og senere ansvarlig for marked UK, Frankrig, Spanien og US. Senere som Marketing Manager hos VisitDenmark i London ( ) med ansvaret for leisure marketing i UK og Irland. Efterfølgende Marketing Manager i Wonderful Copenhagen ( ) med ansvaret for forretningsområdet city break. Siden 2011 marketingchef med ansvaret for marketing af København på alle internationale markeder inden for områderne city break, internationale møder og incentives og tiltrækning af internationale flyruter til København. Er ligeledes ansvarlig for fundraising og samarbejde mellem turismens parter i Hovedstadsregionen, Visit Denmark og internationale samarbejdspartnere. Studerende Simon Keun Chan Laursen, stud.negot., SDU BA i negot.,spansk/ba in International Business and Modern Languages, Spanish, Syddansk Universitet. 1 års praktik på Danmarks Handelskontor (Udenrigsministeriet) i Barcelona. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 2. juli 2012 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 12. december 2012 beskæftigelsestal fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 20. november

10 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 14. december 2012 Høringssvar modtaget 10. januar 2013 Høringsprocessen har ikke medført ændringer i kriterievurderinger eller indstilling. Sagsbehandling afsluttet 24. januar 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 8. februar

11 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i turisme på Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Det vurderes, at universitets er i løbende dialog med aftagere og dimittender, og at dimittenderne får relevant beskæftigelse efter endt uddannelse. Uddannelsen baserer sig på et tilstrækkeligt forskningsmiljø inden for fagområdet. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil. Kompetenceprofilen afspejler endvidere kvalifikationsrammens niveau for kandidatuddannelser, og der er sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Endelig er det vurderingen, at institutionen har nogle velbeskrevne kvalitetsprocedurer og at der er en velfungerende praksis for kvalitetsudvikling på uddannelsesniveau. Grundoplysninger for kandidatuddannelsen Udbudssted Aalborg og København Sprog Engelsk Hovedområde Det humanistiske hovedområde Grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende

12 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil De overordnede mål for tilegnelse af viden og forståelse er, at den studerende: skal have viden inden for uddannelsens centrale fagområder: forbrugerstudier, markedskommunikation, interkulturel kommunikation, organisation og ledelse, turismepolitik og erhvervsudvikling i en turismekontekst skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over uddannelsens centrale fagområder samt kunne identificere problemstillinger inden for disse, som kan behandles på et videnskabeligt grundlag. De overordnede mål for tilegnelse af færdigheder er, at den studerende: skal kunne vurdere og vælge blandt teorier og metoder inden for uddannelsens fagområder og på et videnskabeligt grundlag opstille analysemodeller i relation til turismerelaterede problematikker selvstændigt, systematisk og kritisk gennem anvendelse af videnskabelig teori og metode skal kunne analysere videnskabelige problemstillinger og identificere og udvikle løsningsmodeller i relation til turisme skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister om turismefaglige problemer. De overordnede mål for tilegnelse af kompetencer er, at den studerende: skal kunne designe, implementere og evaluere udviklingsprojekter inden for turisme og på den basis rådgive om udviklingen på turismeområdet skal kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til turismemæssige problematikker og på den basis demonstrere professionelt indsigt og ansvar selvstændigt skal kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for uddannelsens fagområder. (Studieordning, s. 5) 8

13 Kandidatuddannelsens struktur (Studieordning, s. 8) 9

14 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere I 2009 nedsatte universitetet et fælles aftagerpanel for bacheloruddannelserne i engelsk hhv. spansk sprog og internationale studier og kandidatuddannelserne i turisme samt kultur, kommunikation og globalisering oprettet. I januar 2011 fik turismeuddannelsen sit eget aftagerpanel. Panelet mødes en gang om året og har fem eksterne medlemmer fra følgende virksomheder: Billetkontoret Aalborg Zoo Visit Denmark Midtjysk Turisme Liberty International Scandinavia (Bilag 1a) Aftagerpanelet har i den nuværende sammensætning holdt to møder (april 2011 og maj 2012), og referater fra møderne er vedlagt som bilag (Bilag 1c og 1d). Næste møde holdes i foråret (Dokumentationsrapport, s. 3) Referater af panelmøderne bliver sendt til fakultetet. Studienævnsformanden fungerer som formand for panelet, mens dekanen godkender paneldeltagerne (Dokumentationsrapport, s. 2). Dagsordenen for møderne omfatter forhold vedrørende uddannelsernes indhold og form, studieordningsændringer, aftagernes forventninger til de uddannede kandidater sammenholdt med det indhold, studienævnet har givet uddannelsen, studiemiljø og aftagerpanelets forslag til forbedringer af uddannelsen. (Dokumentationsrapport, s. 3) Universitetet redegør for anvendelsen af dialogen med aftagerpanelet med to eksempler: På baggrund af mødet i april 2011 var der blandt aftagerne stor tilfredshed med det projektorienterede forløb på 9. semester, men det blev foreslået, at man også kunne integrere flere praksiselementer på 7. og 8. semester i form af projektledelse og flere gæsteforelæsninger. Som følge af dette har man indført flere gæsteforelæsninger på netop disse semestre, og i efteråret 2012/foråret 2013 bliver alle studerende tilbudt et kursus i projektledelse, der udbydes centralt på universitetet. På mødet i maj 2012 blev forskellige initiativer til bedre integration af udenlandske studerende diskuteret. Fra efteråret 2012 indføres en såkaldt buddy - ordning i introduktionsforløbet på 7.semester, hvor danske og udenlandske studerende to og to skal arbejde sammen om forskellige faglige opgaver. Universitetet nævner desuden en række mere uformelle aftagerkontakter: Den tilknyttede forskningsenhed (Tourism Research Unit) udfører jævnligt analyseopgaver i samarbejde med danske turismeaktører. (Dokumentationsrapport, s. 3) På uddannelsens 8. semester gennemfører de studerende et innovationsforløb i samarbejde med en turismedestination, hvor hele årgangen får til opgave at udvikle et innovativt forslag til udvikling. Universitetet skriver, at de studerende eksempelvis har arbejdet med gastronomisk turisme for destination Nordsjælland, helårsturisme i Skagen og destinationsudvikling for Ljubljana. (Dokumentationsrapport, s. 4) 10

15 19 ud af 45 specialestuderende i foråret 2012 skriver projekter med eksterne samarbejdspartnere. Desuden vælger 90 % af de studerende på 9. semester at tage et projektorienteret forløb i en virksomhed. (Dokumentationsrapport, s. 4) Akkrediteringspanelet vurderer dog, at der ikke er systematiske procedurer for opsamling af og opfølgning på denne viden opsamlet gennem de mere uformelle kanaler hos ledelsen. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at institutionen er i løbende dialog med aftagerpanelet. Akkrediteringspanelet vurderer, at dialogen anvendes i sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet. Dialog med dimittender Uddannelsens formelle dialog med dimittender foregår gennem den centrale kandidatundersøgelse, som AAU s Karrierecenter udfører. 40 dimittender fra turisme har deltaget i undersøgelsen2011, hvilket giver en svarprocent på 24,5 % (jf. bilag 1e). Universitetet peger selv på, at grunden til den relativt lave svarprocent bl.a. skal findes i det forhold, at kandidatundersøgelsen alene foretages på dansk blandt danske dimittender, som kun udgør ca.50 % af uddannelsens dimittender. Undersøgelsen giver således alene et indblik i de danske dimittenders arbejdsmæssige forhold samt vurdering af uddannelsen. (Dokumentationsrapport, s. 6) Ledelsen gav på mødet udtryk for, at man havde forsøgt at få Karrierecenteret til også at udføre undersøgelsen på engelsk, men at dette ikke var lykkedes endnu. Undersøgelsen er vedlagt som bilag (Bilag 1e), og universitetet skriver overordnet om resultaterne på uddannelsesniveau, at 71 % af de adspurgte mener, at deres nuværende job ligger inden for uddannelsens fagområde eller i direkte forlængelse af deres speciale. 23 % mener, at jobbet kræver generelle faglige kompetencer fra deres universitetsstudium. 79 % af dimittenderne mener, at de i høj grad eller nogen grad generelt er godt rustede til arbejdslivet. (Dokumentationsrapport, s. 7) Universitetet redegør for anvendelsen af dimittenddialogen med to eksempler: Dimittendernes har som aftagerne haft et ønske om flere praktiske værktøjer/cases. Derfor tilbyder universitetet i efteråret 2012/foråret 2013 sine studerende deltagelse i et kursus i projektledelse udbudt som fælles valgfag på Aalborg Universitet. Desuden vil underviserne være opmærksomme på at integrere flere caseopgaver i undervisningen. Studienævnet er opmærksom på behovet for mere og bedre information omkring karrieremuligheder, hvilket bl.a. har ført til tilbud om deltagelse i et jobstrategiprojekt for de studerende på turisme i 2012/2013 (Dokumentationsrapport, s. 7) Panelet bemærker kritisk, at dimittendundersøgelsen kun dækker de danske studerende, der udgør omkring halvdelen af de studerende. Panelet anerkender dog, at ledelsen har opmærksomhed på problemet (jf. kriterium 5). Dimittenderne har desuden mulighed for at melde sig ind i alumnenetværket KandidatNet. Turismealumnerne er dog ifølge universitetet ikke særligt aktive i dette netværk. Universitetet har derfor spurgt en gruppe 10. semester-studerende om deres ønsker til et alumnenetværk. Deres ønsker er ifølge universitetet integreret i et forsøg på at nå de studerende gennem en gruppe på LinkedIn. Denne gruppe havde i juni medlemmer. (Dokumentationsrapport, s. 4) Panelet vurderer, at kontakten med dimittenderne i dette forum endnu ikke har givet ledelsen en viden og information om dimittenderne, der kan anvendes i udviklingen af uddannelsen. Akkrediteringspanelet bemærker, at størstedelen af respondenterne i kandidatundersøgelsen nævner, at de efterspørger mere økonomisk/forretningsmæssig forståelse. Panelet anerkender, at ledelsen på besøget begrundede, at de ikke har valgt at prioritere dette emne så højt som andre emner, da uddannelsens indhold bør følge uddannelsens humanistiske kerne. Panelet bemærker dog til dette, at en yderligere ledelsesmæssig præ- 11

16 cisering af, hvad uddannelsens kerne er, eventuelt vil kunne bidrage til en større viden om dette hos de studerende. Akkrediteringspanelet vurderer samlet, at institutionen i tilstrækkelig grad er i løbende dialog med uddannelsens dimittender, og at dialogen med uddannelsens dimittender anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet. Beskæftigelse Beskæftigelsen sammenlignet med hovedområdet på landsplan er: År/Ledighed Turisme Landsgennemsnittet for Humaniora % 6 % % 10 % % 10 % Tabel udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af tal fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (12. dec. 2012). Akkrediteringspanelet vurderer, at ledigheden har nogle udsving. I 2009 var ledigheden høj, men mindre end dobbelt så høj som på hovedområdet på landsplan. Desuden faldt ledigheden året efter. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i et omfang, der er på niveau med øvrige dimittender fra samme hovedområde. Relevant beskæftigelse Som beskrevet ovenfor, mener 71 % af respondenterne, at deres nuværende job ligger inden for uddannelsens fagområde eller i direkte forlængelse af deres speciale. 23 % mener, at jobbet kræver generelle faglige kompetencer fra deres universitetsstudium. (Dokumentationsrapport, s. 7) Desuden gengiver universitetet en liste over de jobfunktioner, de beskæftigede brugte nogen eller meget tid på i deres nuværende job (andel af dimittender i parentes): Administration og sekretariatsfunktioner (57 %) Strategisk kommunikation og formidling (42 %) Analyse og/eller evaluering (39 %) Markedsføring og reklame (39 %). Projektledelse (38 %) Formidling og kommunikation(tv, radio, forlag, avis etc.) (37 %) Rådgivning/vejledning (35 %) Udviklingsopgaver (32 %) IT (projektledelse, support, udvikling, implementering, mv.) (21 %) Uddannelses- og undervisningsopgaver (15 %). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 2-8 Bilag: 1a: Kommissorium for aftagerpanel 12

17 1b: Aftagerpanelet for turisme 1c: Mødereferat for aftagerpanelet, d: Mødereferat for aftagerpanelet, e: Kandidatundersøgelsen 2011, Delrapport for Studienævnet for Tværkulturelle Studier 1f: Program for Karrieredag

18 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsen udbydes både i Aalborg og København. Forskningsgruppen Tourism Research Unit (TRU) udgør det bagvedliggende forskningsmiljø. Forskningsgruppen TRU består i alt af seks fastansatte VIP ere, der har deres primære forskningsområde inden for turisme, to fastansat VIP er som har sit sekundære forskningsområde inden for turisme og fem ph.d.-studerende. (Bilag 2h) På Aalborg Campus er der en professor, 2 lektorer, 2 adjunkter og et par ph.d.-studerende tilknyttet uddannelsen. På København Campus er der en lektor, en adjunkt, en ph.d.-studerende og en række eksterne undervisere tilknyttet uddannelsen Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer De tilknyttede VIP er er fysisk placeret på to campusser. Universitetet redegør for, at der eksisterer et fælles forskningsmiljø bag uddannelsen, som resulterer i en række forskningsseminarer, fælles forskningsprojekter og -publikationer samt projektansøgninger (jf. aktivitetsplan for Tourism Research Unit, bilag 2g). (Dokumentationsrapport, s. 8) På mødet med underviserne blev det bekræftet, at den detaljerede planlægning af undervisningen foregår på den enkelte campus, men at der løbende foregår en koordination mellem tilrettelæggerne og de fagansvarlige på tværs af campusserne. Desuden opregner universitetet sammenhængen mellem de enkelte moduler, forskningsområderne og de enkelte forskere. Et uddrag fra denne oversigt ses nedenfor. Der er en ansvarlig for hvert fagmodul placeret på hver campus, hvorfor der er nævnt to navne i dette felt. En tilsvarende sammenligning er lavet for alle uddannelsens moduler. 14

19 (Dokumentationsrapport, s. 8-9) Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder knyttet til uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Uddannelsens tilrettelæggere Universitetet skriver generelt om tilrettelæggelsen af uddannelsen, at udviklingen foregår på flere niveauer: Studienævnet for Tværkulturelle Studier godkender semesterplanen, som er udviklet af semesterkoordinatorerne på de to campusser, og som angiver de overordnede faglige og økonomiske rammer for undervisningen og vejledningen på det enkelte semester. Semesterkoordinatorerne er ansvarlige for skemalægning, vejlederfordeling, karrierearrangementer, studieture, studievejledning mv. Semesterkoordinatorerne tager også initiativ til, at undervisere fra de to campusser mødes 1-2 gange i løbet af semesteret og diskuterer uddannelsens udvikling og tilrettelæggelse. Der afholdes 2-4 turismefaglige seminarer pr. semester i regi af Tourism Research Unit, som også fungerer som inspiration til uddannelsens udvikling. Der udpeget 1-2 ansvarlige for de enkelte moduler, og det er på dette niveau, at den specifikke udvikling af de enkelte faglige moduler finder sted. Den enkelte underviser er ansvarlig for tilrettelæggelsen af sin undervisning inden for de rammer, som semesterkoordinatorerne og de fagmodulansvarlige på begge campusser har udstukket. Universitetet bemærker hertil, at der ofte er sammenfald mellem fagmodulansvarlige og undervisere. (Dokumentationsrapport, s. 8) Det konkrete ansvar for tilrettelæggelsen ligger hos: Studienævnsformand: Lektor, ph.d. Anette Therkelsen, (bilag 2a) 7.semesterkoordinator, København: Lektor, ph.d. Szilvia Gyimóthy (bilag 2b) 7. semesterkoordinator, Aalborg: Lektor, ph.d. Anette Therkelsen, (bilag 2a) 8.semesterkoordinator, København: Adjunkt, ph.d., Carina Ren (bilag 2e) 8.semesterkoordinator, Aalborg: Lektor, ph.d. Bodil Stilling Blichfeldt (bilag 2f) 9.semesterkoordinator, København: Lektor, ph.d. Szilvia Gyimóthy (bilag 2b) 9. semesterkoordinator, Aalborg: Lektor, ph.d. Anette Therkelsen, (bilag 2a) 10.semesterkoordinator, København: Lektor, ph.d. Szilvia Gyimóthy (bilag 2b) 10. semesterkoordinator, Aalborg: Lektor, ph.d. Anette Therkelsen, (bilag 2a) På baggrund af redegørelsen og de vedlagte CV er for forskere i de tilknyttede forskergrupper og de formelt ansvarlige tilrettelæggere vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for forskningsområder, der er relevante for uddannelsen. 15

20 VIP/DVIP-ratio VIP/DVIP-ratioen ses nedenfor (tabellerne er fra dokumentationsrapporten, s. 13). Campus Aalborg Campus København Ratioen på hovedområdet på landsplan var 2,71 i 2011 (2,95 i 2010 og 2,91 i 2009). Dermed er VIP/DVIPratioen på uddannelsens campusser i Aalborg og København i det senest opgjorte år ikke mere end 25 % lavere end gennemsnittet på hovedområdet på landsplan. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på kandidatuddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. Antal studerende pr. VIP Universitetet skriver: De studerende sikres tæt kontakt med VIP er gennem en række tiltag: Det problemorienterede projektarbejde på og 10. semester og eksamensportfolioen på 9. semesters praktik er baseret på tæt kontakt til vejleder. Sidstnævnte honoreres med 10 timer pr. studerende på 7., 8., og 9. semester og 22 timer pr. studerende på 10. semester, hvilket sikrer jævnlige møder og løbende dialog i projekt- eller specialeskrivningsperioden. (Dokumentationsrapport, s. 13) Studerende/VIP-ratioen er: (Dokumentationsrapport, s. 13) Uddannelsen har en åben-dør-politik, hvor de studerende opfordres til at kontakte undervisere og vejeledere løbende. På besøget bekræftede de studerende, at underviserne har faste træffetider, og at de altid er til at træffe på mail. De studerende oplever, at de får hurtigt svar på spørgsmål på mail. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at de studerende på kandidatuddannelsen har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. 16

21 Forskningsmiljøets kvalitet Universitetet har udarbejdet en oversigt over antallet af forskningspublikationer opgjort for de 15 fagansvarlige på uddannelsen (Bilag 2p) og forskningsmiljøet tilknyttet uddannelsen (Bilag 2q). Oversigten over de fagansvarliges publikationer ser således ud: Forskningsmiljø Publikationstype Tidsskrift Uddannelsens tilrettelæggere niveau 2 Tidsskrift niveau 1 (15 VIP) Tidsskrift peer review Andet I alt Tabel udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af Bilag 2j Universitetet skriver om publikationsraten i aktivitetsplanen for enheden i : Forskningsindsatsen for TRU for perioden var 5,55 BFI point per medarbejder over 3 år, hvilket i forhold til det forventede niveau på 6 BFI er en anelse i underkanten. Dette kan delvist forklares med tunge administrative poster hos flere af TRUs medlemmer, men også at vi ikke har været gode nok til at konvertere udredningsrapporter til BFI-givende forskning. (Bilag 2j, s. 5) Universitetet skriver om tiltag i perioden, at de tilstræber mindst én akademisk publikation i forbindelse med hvert udredningsarbejde. Over den kommende periode er det desuden målet at øge den gennemsnitlige forskningsindsats, så den kommer op på mindst 6 point per medarbejder over 3 år. Målet er også at publicere i flere af de højst estimerede internationale turismetidsskrifter (Tourist Studies, Annals of Tourism Research og Tourism Management). (Bilag 2j, s. 5-6) Panelet vurderer, at de tilknyttede forskere forsker inden for områder, der er relevante for uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund og på baggrund af den samlede oversigt over forskningsmiljøets publikationer, at forskningsmiljøet, som er knyttet til uddannelsen, er af tilstrækkeligt høj kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag: 2a 2g: CV for uddannelsens tilrettelæggere 2h: Aktivitetsplan for Tourism Research Unit 2i: Oversigt over elitemoduler på turisme 2j: Oversigt over forskningspublikationer turisme 17

22 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Uddannelsens titel er: Cand.mag. i turisme Master of Arts (MA) in Tourism Universitetet skriver, at det overordnede formål med uddannelsen er at give den studerende mulighed for at: udvikle faglige kompetencer, der kvalificerer til at kunne fungere som forandringsagent inden for virksomheder og organisationer i Danmark og udlandet med særlig henblik på at varetage kommunikations-, informations-, analyse- og udredningsopgaver samt strategiske opgaver på turismeområdet; analysere og evaluere turismemæssige udviklingstendenser, nationalt og internationalt bidrage aktivt til at initiere støtte og evaluere projekter, der kan udvikle nye turismemæssige potentialer. (Dokumentationsrapport, s. 15) Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af formålsbeskrivelsen og på baggrund af studieordningens beskrivelser af uddannelsens indhold, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Universitetet har i en tabel på side i dokumentationsrapporten stillet uddannelsens kompetenceprofil op over for typebeskrivelsen for kandidatuddannelser i kvalifikationsrammen. Af denne tabel fremgår det, at beskrivelsen af det taksonomiske niveau i kompetenceprofilen svarer til typebeskrivelsen for kandidatuddannelser. Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidatuddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Studieordning 18

23 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Adgangskravene til kandidatuddannelsen i turisme er en gennemført bacheloruddannelse inden for relevante humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, som har bibragt den studerende kompetencer inden for humanistisk og/eller samfundsvidenskabelig videnskabsteori og metode, kulturforståelse og/eller samfundsanalyse. (Dokumentationsrapport, s. 18) Følgende bacheloruddannelser fra Aalborg Universitet giver adgang til optag: sprog og internationale studier sprog og international virksomhedskommunikation Følgende bacheloruddannelser fra Aalborg Universitet kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i turisme: dansk plus tilvalgsfag, engelsk plus tilvalgsfag, tysk plus tilvalgsfag, historie plus tilvalgsfag, samfundsfag plus tilvalgsfag, humanistisk informatik, informationsvidenskab, interaktive digitale medier kommunikation, politik og administration, samfundsøkonomi, sociologi. Følgende bacheloruddannelser fra øvrige universiteter kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i turisme: kommunikation international virksomhedskommunikation. (Studieordning, s. 6) Universitetet skriver om adgangsgrundlaget og de studerendes niveau, at uddannelseskoordinatorer og undervisere er bevidste om, at de studerende besidder forskellige faglige og uddannelseskulturelle forudsætninger. (Dokumentationsrapport, s. 18) Som et konkret redskab i den differentierede undervisning anvendes projektarbejdsformen. Universitetet anser denne arbejdsform som særligt velegnet, da underviseren gennem et to måneders vejledningsforløb får indsigt i den individuelle studerendes faglige og uddannelseskulturelle forudsætninger og bliver i stand til at tilpasse sin vejledning i forhold til disse. De tilføjer desuden, at kravene til teoretisk og metodisk indsigt samt evne til at omsætte denne til reflekterede analyser skærpes på de følgende semestre. (Dokumentationsrapport, s. 18) Panelet bemærker, at de udenlandske studerende på besøget gav udtryk for, at det krævende en stor arbejdsindsats at tilegne sig den problembaserede læringsmodel. Panelet anerkender, at ledelsen har opmærksomhed på dette problem, og at der blandt andet er udarbejdet nye vejledninger på engelsk. 19

24 Panelet vurderer samlet set, at der er sammenhæng mellem adgangsgrundlaget og det faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester Uddannelsen obligatoriske elementer er som følger: Dertil kommer 9. semester, hvor hovedparten af de studerende er på et projektorienteret forløb hos en turismeorganisation eller lignende. Resten tager valgfag på universitetet eller tager et studieophold i udlandet eller på et andet universitet. På 7. semester giver uddannelsen de studerende en forståelse globale og lokale udfordringer i turismen. Til at understøtte de studerendes arbejde med dette tema er der kursusmoduler inden for forbrugerstudier i turismen, kultur og kulturmøde i turisme og strategisk ledelse af turismeorganisationer. (Dokumentationsrapport, s. 19) Uddannelsens 8. semester har fokus på innovation i turisme. Til at understøtte de studerendes arbejde med dette tema er der kursusmoduler inden for turismeoplevelser og markedskommunikation, turismepolitik og destinationsudvikling og forandringsledelse i turismeorganisationer. Innovation er en integreret del af alle kurser. Derudover udbydes kursusforløb inden for metode, og der afvikles et fælles tværfagligt innovationsforløb med udgangspunkt i en udvalgt turismedestination. (Dokumentationsrapport, s ) Det tværfaglige innovationsforløb er dog ikke ECTS-givende, og de nogle studerende gav udtryk for, at de gerne så det indarbejdet i uddannelsens obligatoriske elementer. De praksisorienterede dimensioner til den tilegnede viden tilføjes på 9. semester for de studerende, der gennemfører et projektorienteret forløb, mens de studerende, der tager et studieophold på et andet universitet, får udvidet deres teoretiske perspektiver i en progression i bredden. Kurser på andre universiteter skal altid godkendes af studienævnet. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er faglig progression fra første til sidste semester. Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil Universitetet redegør for sammenhængen mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil i en tabel. Denne tabel dækker alle kompetencemål og læringsmål. Nedenfor gengives et uddrag af tabellen: 20

25 (Dokumentationsrapport, s ) Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Frafald Frafaldet på uddannelsen opgøres i en tabel: (Dokumentationsrapport, s. 26) Universitetet redegør desuden for deres procedurer for overvågning af og opfølgning på et eventuelt stigende frafald. Nedenfor gengives et uddrag af studienævnets strategi- og handlingsplan: 21

26 (Dokumentationsrapport, s. 27) Panelet vurderer derfor, at frafaldet ikke er mere end 33 % højere end hovedområdet på landsplan, at frafaldet har en faldende tendens, og at studienævnet har etablerede procedurer og tiltag i forhold til at tage hånd om en eventuel stigning i frafaldet. Prøveformer Universitetet redegør for begrundelserne for de valgte prøveformer (Dokumentationsrapport, s ) Universitetet redegør desuden i en tabel for de anvendte prøveformers sammenhæng med de centrale kompetencer. Tabellen gengives nedenfor: Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i dens kompetenceprofil. Understøtter tilrettelæggelsen af uddannelsen dens kompetenceprofil? Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggelsen af uddannelsen herunder adgangskrav, faglig progression, sammenhæng mellem læringsmål og kompetenceprofil samt prøveformer samlet set understøtter, at de studerende vil kunne nå målene for viden, færdigheder og kompetencer i kompetenceprofilen. 22

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil).

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil). Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i litteraturvidenskab

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere