Politireformen år to

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politireformen år to"

Transkript

1 Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnede konklusioner 3 2. Undersøgelser Problemerne i lokalområdet Borgernes tryghed og ressourcer Politiets synlighed og tilgængelighed Tilfredshed med politiet Borgernes tryghed og politiets indsats Samarbejdspartnernes holdninger 63 Litteraturliste 84 2

3 1. Sammenfatning og overordnede konklusioner Denne rapport drejer sig først og fremmest om de mulige virkninger, som den danske politireform, igangsat 1. januar 2007, har haft på borgernes tryghed, deres oplevelse af ressourcer og problemer i lokalområdet, deres udsathed for kriminalitet, samt deres kontakt med, vurdering af, og tilfredshed med politiet. Politiets nye organisation med få, store politikredse og enstrenget ledelse har på tidspunktet for den seneste undersøgelse november/december 2008 eksisteret i små to år. Der har været megen omtale og kritik af reformen både i medierne og i politiets egne rækker undervejs, og det er derfor interessant at se, om der kan spores en udvikling i borgernes objektive og/eller subjektive tryghed og deres vurdering af politiets indsats. Til vurdering heraf er der gennemført tre repræsentative borgerundersøgelser i henholdsvis december 2006 (lige før reformen trådte i kraft), december 2007 og november/december Resultaterne fra disse undersøgelser sammenlignes desuden med udviklingen fra , hvor lignende undersøgelser er gennemført. Foruden borgernes syn på politireformen er det nu også muligt at se på, hvordan politiets nærmeste samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde først og fremmest SSP-medarbejdere og andre kommunale medarbejdere med forebyggelse som (en del af) deres arbejdsområde vurderer udviklingen. Der er foretaget en række interviews med politiets samarbejdspartnere i efteråret 2006 kort før reformens ikrafttræden og igen i efteråret De overordnede resultater De vigtigste resultater vedrørende udviklingen i borgernes syn på politiet præsenteres i det følgende i form af en række trafiklys. Er udviklingen markeret med grønt, betyder det, at der er sket en markant, dvs. statistisk signifikant, 1 positiv udvikling. Er udviklingen markeret med gult, betyder det, at der er sket en mindre, tilnærmelsesvis statistisk signifikant negativ udvikling, mens den røde farve indikerer en statistisk signifikant udvikling i negativ retning. Felter med manglende farvelægning indikerer, at der ikke er sket nogen målbar udvikling på området. For overblikkets skyld er sammenligningen reduceret til tre tidspunkter : November/december 2008 sammenlignes med december 2006 samt med gennemsnittet af målingerne fra , som her er kaldt omkring årtusindeskiftet. 1 Se nærmere herom i redegørelsen for undersøgelserne i kapitel 2. 3

4 Udviklingen i borgernes vurdering af lokale problemer og deres bekymring og udsathed for kriminalitet fremgår af figur 1.1. Figur 1.1. Udviklingen i befolkningens vurdering af kriminalitets- og ordensproblemer samt befolkningens angst for kriminalitet i Danmark til til til 2008 Objektiv tryghed: Kriminalitetsproblemer Ordensproblemer Subjektiv tryghed: Angst for kriminalitet Det fremgår af figur 1.1, at der i perioden fra årtusindeskiftet og frem til december 2006, dvs. umiddelbart inden politireformen, skete en positiv udvikling i borgernes udsathed for kriminalitet og i deres vurdering af omfanget af lokale problemer. Fra 2006 til 2008 vendte udviklingen, således at de lokale problemer og udsatheden for kriminalitet atter ser ud til at stige, og i et omfang, som gør dette resultat statistisk signifikant. Tilbageslaget siden 2006 er dog ikke større, end at der fra årtusindeskiftet og frem til december 2008 ikke er sket nogen markante ændringer af de faktiske forhold i lokalområderne og befolkningens udsathed for kriminalitet. Udviklingen på kriminalitetsområdet modsvares af statistikken over anmeldte straffelovsovertrædelser, hvor der i perioden frem til 2006 er sket et fald i antallet af anmeldelser et fald, der i de to næstfølgende år er afløst af en stigning. Andelen af de adspurgte, der ofte eller næsten hele tiden bekymrer sig for at blive udsat for kriminalitet, er vokset markant (fra 11 pct. til 17 pct.) fra og til I 2008 er andelen af bekymrede endnu større (21 pct.) den samlede udvikling går altså i negativ retning, og politireformen har øjensynligt ikke kunnet bryde denne tendens. Ordens- og kriminalitetsmæssige problemer forebygges og håndteres ikke af politiet alene. Meget afgørende, såvel i sig selv som i samspillet med politiet, er tillige befolkningens personlige styrke (fysisk og psykisk) og befolkningens sociale ressourcer ( social kapital ). Derfor er også udviklingen i så henseende søgt belyst i undersøgelserne, jf. figur

5 Figur 1.2. Udviklingen i befolkningens personlige styrke og den sociale kapital i lokalområdet i Danmark til til til 2008 Personlig styrke Social kapital Det fremgår af figuren, at der er sket en positiv udvikling i de adspurgtes vurdering af egne ressourcer frem til 2006, mens der ikke er nogen yderligere udvikling fra 2006 til Hvad den sociale kapital angår, er der også her sket en positiv udvikling frem til 2006, men denne udvikling er fra 2006 til 2008 blevet svagt negativ. Der er i 2008 lidt færre, der hjælper hinanden med småopgaver og lidt færre, der holder øje med hinandens huse under ferier mv. Samtidig er andelen, der er meget tilfredse med at bo, hvor de bor, også faldet lidt. Faldet fra 2006 til 2008 er dog ikke så stort, at det udligner den positive udvikling fra årene før, så samlet set er den sociale kapital i lokalområderne i 2008 højere, end den var omkring år I figur 1.3 vises udviklingen vedrørende borgernes opfattelse af politiets synlighed, tilgængelighed samt deres tilfredshed med politiets konkrete indsats. Figur 1.3. Udviklingen i befolkningens vurdering af politiets synlighed og tilgængelighed i lokalområdet, samt befolkningens tilfredshed med politiets lokale arbejde, akutte indsats samt effektivitet i Danmark til til til 2008 Politiets synlighed lokalt Politiets tilgængelighed lokalt Tilfredshed med politiets arbejde lokalt Tilfredshed med politiets arbejde akut Tilfredshed med politiets effektivitet 5

6 Sammenlignet med perioden har væsentlig færre af de adspurgte i 2006 set politiet patruljere inden for den sidste uge, en udvikling, som er fortsat gennem Hvor næsten hver anden i havde set patruljerende politi inden for den sidste uge, er det i 2008 hver fjerde. Hvad politiets lokale tilgængelighed angår, skete der en positiv udvikling frem til 2006, men den blev afløst af en væsentlig forværring i borgernes vurdering, således at den samlede udvikling fra årtusindeskiftet og til 2008 er negativ. Det fremgår også af figur 1.3, at borgerne fra 2006 og frem er blevet mindre tilfredse med politiets lokale indsats. Andelen af tilfredse eller meget tilfredse borgere er den laveste i hele undersøgelsesperioden. Endelig fremgår det af figuren, at den positive udvikling der skete frem til december 2006 i borgernes vurdering af politiets effektivitet, samt tilfredsheden blandt dem, der har rekvireret akut indsats fra politiet, ikke fortsatte sidenhen. Tværtimod er tilfredsheden i 2008 reduceret så meget, at den ligger under niveauet omkring årtusindeskiftet. Der er på disse områder undtagen hvad angår politiets synlighed tidsmæssigt sammenfald mellem reformens indførelse og starten på den negative udvikling. Frem til 2007 skete der ikke nogen væsentlige ændringer i befolkningens tilfredshed med politiet på landsplan, men i 2008 er denne tilfredshed faldet i en grad, der gør udviklingen i hele undersøgelsesperioden negativ, som det ses i figur 1.4. Figur 1.4. Udviklingen i befolkningens generelle tilfredshed med politiet, tillid til politiet, tilfredshed med politiets opførsel samt generelle vurdering af politiets indsats i lokalområdet i Danmark til til til 2008 Tilfredshed med politiet i DK Almen tillid til politiet Tilfredshed med politiets opførsel Mener at politiet i lokalområdet gør deres bedste 6

7 I 2008 var kun halvdelen af de adspurgte tilfredse eller meget tilfredse med politiets indsats i Danmark som helhed. Den almene tillid til politiet steg frem til 2006, men faldt derefter igen, hvilket resulterede i, at der i 2008 ikke længere var nogen afgørende forskel til niveauet i Mens der ikke er sket nogen signifikant udvikling i borgernes tilfredshed med politiets opførsel siden 1998, er der siden 2006 sket et markant fald i borgernes vurdering af politiets lokale indsats. I 2008 er der for første gang spurgt om borgernes viden om og opfattelse af politireformen. Langt hovedparten af de adspurgte har hørt om reformen, jf. tabel 1.1. Tabel 1.1. Har du hørt om, at politiet er i færd med at gennemføre en større reform? Danmark (Procentfordeling af svar) Ja, det har jeg hørt vældig meget om 25,8 Ja, det har jeg hørt en del om 36,7 Ja, det har jeg hørt lidt om 24,3 Nej, det har jeg ikke hørt noget om 12,7 Ved ikke 0,6 I alt 100,1 De borgere, der angiver at have hørt noget om reformen, er yderligere blevet spurgt om deres kendskab til indholdet i reformen, jf. tabel 1.2. Tabel 1.2. Ved du, hvad reformen går ud på? Danmark (Procentfordeling af svar) Ja, jeg har et særdeles godt kendskab til reformen 6,9 Ja, jeg kender hovedtrækkene i reformen 49,0 Jeg kender ikke så meget til reformen 36,4 Nej, det kender jeg ikke noget til 7,4 Ved ikke 0,2 I alt 99,9 7

8 Lidt over halvdelen af dem, som har hørt om reformen, mener at kende i hvert fald hovedtrækkene i den. Der er også spurgt til borgernes tilfredshed med resultaterne af reformen, jf. tabel 1.3. Tabel 1.3. Hvor tilfreds er du med, hvad reformen indtil nu har medført af ændringer i politiet? Danmark (Procentfordeling af svar) Meget tilfreds 0,9 Temmelig tilfreds 8,8 Hverken tilfreds eller utilfreds 31,9 Temmelig utilfreds 30,1 Meget utilfreds 11,5 Ved ikke 16,9 I alt 100,1 Hver sjette af de adspurgte ved ikke, hvad de skal mene om reformens virkninger, men blandt resten er der en markant overvægt af utilfredse, mens mindre end hver tiende udtrykker tilfredshed med den hidtidige udvikling. Der er en stærk sammenhæng mellem omfanget af borgernes viden om reformen og deres utilfredshed: Blandt dem, der mener at kende særdeles meget til reformen, er 61 pct. utilfredse, blandt dem, der kender hovedtrækkene er 51 pct. utilfredse, blandt dem, der ikke kender meget til indholdet af reformen, udgør de utilfredse 31 pct., mens der blandt dem, som slet ikke kender reformens indhold er 19 pct. utilfredse. Samarbejdspartnernes vurdering Der er i to omgange gennemført interviews med politiets samarbejdspartnere i 22 kommuner (86 interviews i 2006, 88 i 2008). Hovedindtrykket er, at nogle af de interviewede oplever samarbejdet som værende på niveau med tidligere, mens flertallet oplever det som forringet. Mange har oplevelsen af et politi bemandet af forvirrede og frustrerede medarbejdere, hvis ledelse har vanskeligt ved at kommunikere både udadtil og indadtil. Særlig kritiseres det, at politiet tilsyneladende ikke evner at indrømme, når ting går skævt. 2 Det er mange samarbejdspartneres oplevelse, at politiets ledelse samt de ansvarlige politikere har haft meget vanskeligt ved at tage imod kritik og at bruge den konstruktivt. 2 En lignende opfattelse går igen i fokusgruppeinterviews med borgere, hvor det også kritiseres, at politiet ikke er villige til at indrømme, hvad der for borgerne er åbenlyse fejl. Dette ses af borgerne som tegn på, at politiet mangler moderne ledelsesprincipper. 8

9 De interviewede kan pege på enkelte fordele ved den nye organisation, herunder særligt, at politifolk tilknyttet de forebyggende afdelinger nu ikke længere skiftes ud i tide og utide, men ellers tales der mest om skuffede forventninger eller direkte forringelser: Den specialisering og professionalisering af politiet, som mange samarbejdspartnere havde håbet på, er foreløbig ikke blevet til virkelighed; det er blevet vanskeligere at komme igennem til politiet via de officielle telefonnumre, hvilket gør samarbejdspartnerne yderligere afhængige af deres personlige kontakter i politiet; borgerne klager til samarbejdspartnerne over manglende respons fra politiet, og en del samarbejdspartnere har også selv oplevet manglende lydhørhed, når de har henvendt sig; politiet er blevet mindre synligt lokalt og har ej heller altid samme kendskab til lokale forhold som tidligere; politiets indsats i det forebyggende arbejde er mange steder blevet mindre; politiets oplysninger til de sociale myndigheder i form af socialrapporter mm. leveres ikke i samme omfang som før reformen; de store geografiske afstande giver ikke blot lange transporttider, men opleves også som mentale barrierer. Endelig gør det sig gældende, at en del af de interviewede er i tvivl om, hvordan samspillet mellem SSP-organisationerne og kreds- og lokalråd vil blive i fremtiden, og de er bekymrede for udviklingen, idet det fremover er politiet, som skal sidde for bordenden i det forebyggende arbejde. Der er blandt samarbejdspartnerne stor forståelse for de vanskeligheder, politiet står over for: Langt hovedparten af de interviewede fremhæver, at de konkrete politifolk, de samarbejder med, gør deres bedste, men fastholder samtidig, at den nye organisations vilkår ofte gør samarbejdet meget vanskeligt. Konklusion: Politireformen ved udgangen af 2008 Det samlede billede af politireformen, som det tager sig ud ved udgangen af 2008, er ikke opløftende: Såvel borgere som samarbejdspartnere oplever forringelser, og den positive udvikling i borgernes oplevelse af politiet, der skete frem til 2006, er vendt på alle områder. Det er nu fem ud af seks af de adspurgte borgere, der mener, at politiet mangler ressourcer, hvilket er den højeste andel i hele undersøgelsesperioden. I en tidligere rapport 3 blev det foreslået, at netop den overvældende tilslutning til dette synspunkt kunne være årsagen til, at den allerede i 2007 temmelig negative vurdering af politiets indsats ikke slog igennem på den almene tillid til og tilfredshed med politiet. 3 Balvig & Holmberg: Politireformen år ét. Befolkningens syn på politiet i december Rigspolitiet

10 I 2008 holder denne argumentation ikke længere stik. Borgernes tilfredshed, såvel generelt som i forbindelse med akutte henvendelser, er markant lavere end på noget andet tidspunkt i undersøgelsesperioden, og tilliden til politiet er tilbage på niveauet i år Det er fortsat næsten tre ud af fire borgere, der udtrykker stor eller meget stor tillid til politiet, men andelen har været dalende siden Set under ét er der ingen tvivl om, at politireformen har haft negativ indvirkning på borgernes oplevelse af politiets indsats. Dette var allerede tilfældet i 2007, men til forskel fra dengang synes borgerne i 2008 mindre tilbøjelige til at undskylde politiet med manglende ressourcer. Det er endvidere tydeligt, at utilfredsheden for mange af de adspurgte har en direkte sammenhæng med deres vurdering af reformen, hvor der er fire gange så mange utilfredse som tilfredse. Set med borgernes øjne er politireformen foreløbig ikke nogen succes. Det samme gælder samarbejdspartnerne, om end der her er en del, der har forhåbninger om, at de positive virkninger kan nå at komme endnu. Som en samarbejdspartner udtrykker det: Hvis politireformen skal være slået igennem i 2011, det vil sige, der er tre år endnu, så er der plads til forbedringer. 10

11 2. Undersøgelser Der er i perioden gennemført i alt 7 repræsentative undersøgelser af befolkningens forhold til politiet, herunder udsathed for kriminalitet, opfattelse af problemer i lokalsamfundet samt kontakt med, holdning til og tilfredshed med politiet. De tre første undersøgelser blev gennemført som led i evalueringen af et forsøg med nærpoliti i den daværende Helsingør politikreds, 4 de tre sidste som led i evalueringen af den politireform, der blev gennemført i Danmark pr. 1. januar Undersøgelserne er alle gennemført i vinterhalvåret, om end i lidt forskellige måneder, således som det ses af oversigten i skema 2.1. Alle undersøgelser vedrører befolkningen på 18 år og derover. Interviewene er i alle tilfælde foretaget telefonisk, og der er anvendt samme grundlæggende spørgeskema. 5 Undersøgelsen i 2008 er gennemført som to selvstændige undersøgelser i henholdsvis november (718 interviews) og december (1348 interviews). Formålet med denne opsplitning var at vurdere, om det havde nogen betydning for besvarelserne, om interviews blev gennemført i den ene eller den anden måned. Nærmere analyser viser ingen signifikante forskelle i besvarelserne vedrørende tryghedsspørgsmål eller vedrørende kontakt til, opfattelse af eller tilfredshed med politiet, og resultaterne af de to undersøgelser vil derfor i det følgende blive analyseret under ét. Skema 2.1. Oversigt over de gennemførte befolkningsundersøgelser, År for undersøgelse Måned for undersøgelse Nov. - Dec. Nov. - Dec. Feb. - Mar. Dec. Dec. Nov. - Dec. Udvalgsgrundlag Tilfældig generering af og -metode telefonnumre Tilfældig udvælgelse fra CPR-register Undersøgelse foretaget af ACNielsen AIM A/S Socialforskningsinstituttet Interviewmetode Telefoninterviews Basisudvalgets afgrænsning Befolkningen 18 år og derover Basisudvalgets størrelse Antal interviewede Svarprocent 53% 55% 52% 54% 60% 59% 4 Se nærmere herom i Flemming Balvig & Lars Holmberg: Politi & Tryghed. Forsøg med nærpoliti i Danmark. Jurist- & Økonomforbundets Forlag, København Fra og med 2008 er tiltaleformen i spørgeskemaet ændret fra De til du. Herudover er der i 2008-skemaet tilføjet nogle spørgsmål om borgernes viden om og syn på reformen sidst i interviewet. 11

12 Der vil i 2010 blive gennemført endnu en undersøgelse til belysning af borgernes oplevelser af politireformen. Den foreliggende rapport ligger i forlængelse af tidligere udgivne rapporter om politireformen 6 og giver, foruden et øjebliksbillede af befolkningens forhold til politiet ved udgangen af 2008, mulighed for at vurdere udviklingen i de to første år efter politireformen, dvs. efter at reformen er fuldt implementeret i hvert fald i forhold til, hvordan den oprindelig var tænkt. Der skal her indledningsvis tages to forbehold: For det første er der i de 6 undersøgelser tale om et begrænset antal respondenter. Det er derfor forbundet med en vis statistisk usikkerhed at vurdere, om de rapporterede udviklingstendenser kan siges at være reelle, eller om de i stedet grunder i statistiske tilfældigheder. I det omfang, der i den foreliggende rapport tales om statistisk signifikante ændringer, er der tale om et signifikansniveau på mindst 0,05-niveau (p<0,05). For det andet er der et spring på 4½ år mellem undersøgelserne i 2002 og Dette betyder, at der teoretisk set er mulighed for, at en række af de positive udviklingstendenser, vi her ser fortsætte frem til 2006, faktisk er vendt allerede tidligere, og at den negative udvikling fra 2006 og fremefter således var påbegyndt forinden reformens iværksættelse. Fokusgruppeundersøgelser I forbindelse med befolkningsundersøgelserne i 2006 og 2008 er de interviewede blevet spurgt, om de eventuelt ville deltage i et fokusgruppeinterview på et senere tidspunkt. Blandt dem, der sagde ja, er der efterfølgende udvalgt i alt fire grupper, som er blevet inviteret til at deltage i et fokusgruppeinterview, forestået af Synovate. Deltagerne er alle bosat i hovedstadsområdet, og der deltog 15 personer i 2007 og 17 personer i Deltagerne er blevet præsenteret for en række spørgsmål om deres syn på og ønsker til politiet. En udførlig rapport om resultaterne fra interviewene er tidligere udgivet. 7 6 Balvig & Holmberg: Fem minutter i 12 - Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar Rigspolitiet Balvig & Holmberg: Politireformen år ét. Befolkningens syn på politiet i december Rigspolitiet Balvig & Holmberg: Fem minutter over 12. Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart efter politireformen 1. januar I samarbejde med Charlotte Klinge-Christensen (nu Demant), Synovate Vilstrup. Rigspolitiet Tilsvarende rapport foreligger for fokusgruppeinterviewene fra 2009 men er i skrivende stund ikke udgivet. 12

13 Interviews med samarbejdspartnere Ud over de ovenfor beskrevne borgerundersøgelser er der gennemført to interviewrunder med en række af politiets samarbejdspartnere ultimo 2006 og ultimo Der er gennemført interviews i 22 kommuner, to kommuner i hver af de nye politikredse (med undtagelse af Bornholm, hvor der ikke er sket væsentlige organisatoriske ændringer). Kommunerne er udvalgt således, at der dels er interviewet personer fra den kommune, hvor politiets nye hovedstation er placeret, dels i den kommune i kredsen, der geografisk ligger længst væk fra hovedstationen, og som samtidig husede den daværende hovedpolitistation før reformen. Der er i gennemsnit interviewet fire personer med erfaring fra det kriminalitetsforebyggende arbejde blandt børn og unge i hver kommune, og hvor det har været muligt, er såvel medarbejdere på gadeplan som medarbejdere med ledelsesansvar blevet interviewet. Der er i alt gennemført 86 interviews i 2006 og 88 interviews i Tre fjerdedele af 2008-interviewene (66 i alt) er gennemført med de samme personer, som blev interviewet i Hvor dette ikke har været muligt eksempelvis på grund af fratrædelser, jobskifte eller andre ændringer i den kommunale organisation er der interviewet personer, der i 2008 har tilnærmelsesvis samme arbejdsområde som dem, der blev interviewet i Alle interviews er optaget på bånd. 13

14 3. Problemerne i lokalområdet Den foreliggende undersøgelse giver dels et øjebliksbillede af, hvordan borgerne i Danmark oplevede situationen i deres lokalområde i november-december 2008, dels mulighed for at sammenligne med tidligere år. Det er tilstanden dér, hvor borgerne bor, det drejer sig om, ikke deres oplevelser af deres arbejdslokalitet eller deres syn på problemer i f.eks. nattelivet. At opleve sig tryg i sit lokal- og boligområde er formentlig (endnu) vigtigere for de fleste mennesker end tryghed i andre situationer og lokaliteter. De adspurgte er blevet præsenteret for en række konkrete eksempler på adfærd, der kunne udgøre et lokalt problem og bedt om at vurdere, om det var tilfældet i deres lokalområde. Besvarelserne fremgår af tabel 3.1. Tabel 3.1. Nu vil jeg læse nogle situationer op, der muligvis kan forekomme i dit lokalområde. Jeg vil gerne bede dig angive på en skala fra 1 til 5, hvorvidt du mener, at disse forhold udgør et problem. 1 svarer til, at du ikke synes, det er et problem overhovedet, og 5 at du synes, det er et stort problem. Danmark 2008 (Svarfordeling i procent). Aggressiv bilkørsel og biltrafik Cykelkørsel uden lys på fortove el.lign. Støjgener fra naboerne Støjgener i øvrigt Hunde Graffiti Hærværk Hjemløse Vold og/eller truende adfærd Ved ikke 1. Ikke et problem overhovedet Et stort problem I ALT 0,1 25,4 25,7 26,6 14,6 7,7 100,1 1,9 43,2 25,1 16,7 8,7 4,3 99,9 0,2 75,5 14,6 5,6 2,5 1,5 99,9 0,1 63,2 20,0 11,1 3,6 1,9 99,9 0,2 64,8 17,8 9,9 4,1 3, ,2 77,7 11,9 6,1 3,0 1,1 100,0 0,4 56,3 22,9 13,7 4,8 1,9 100,0 0,8 88,5 7,4 2,1 0,8 0,3 99,9 0,5 71,7 16,9 7,2 2,7 0,9 99,9 14

15 Røverier Tilråb når man færdes på gaden Alkoholikere eller narkomaner på gaden Indbrudstyverier Andre former for tyverier end indbrudstyverier Affald og snavs på gaden Ungdomsbander Scooter- /knallertkørsel Rulleskøjter/ skateboards Ved ikke 1. Ikke et problem overhovedet Et stort problem I ALT 1,4 63,6 18,6 11,0 4,2 1,2 100,0 0,2 86,5 9,2 3,1 0,7 0,2 99,9 0,5 68,7 19,5 7,7 2,7 1,0 100,1 1,5 27,2 30,1 25,2 12,3 3,6 99,9 2,0 47,4 28,4 16,0 4,8 1,5 100,1 0,2 70,3 17,6 7,7 2,9 1,3 100,0 2,6 67,3 17,0 7,8 3,7 1,6 100,0 0,3 39,7 26,7 19,0 9,8 4,4 99,9 0,3 87,2 9,7 2,1 0,4 0,2 99,9 Det fremgår, at aggressiv bilkørsel topper listen over problemer i lokalområdet. Mere end hver femte (22 pct.) oplever dette som et stort eller temmelig stort problem. Hver sjette (16 pct.) oplever indbrudstyverier som et stort eller temmelig stort problem. Lidt færre oplever problemer med scooter/knallertkørsel (14 pct.) og cykelkørsel på fortove mv. (13 pct.) som store eller temmelig store. Herfra er der et godt stykke ned til de næste problemer på listen, hunde og hærværk, som 7 pct. af de adspurgte oplever som et stort eller temmelig stort problem. Generelt er billedet således, at det, bortset fra indbrudstyverier, er forskellige former for trafikadfærd, borgerne oplever som mest problematiske i lokalsamfundet. Tabel 3.2 giver en oversigt over udviklingen i andelen af borgere, der oplever forskellige problemer som store eller temmelig store fra 1998 og frem. I tabellen er der for perioden udregnet et gennemsnit fra de tre målinger, som sammenholdes med enkeltmålingerne fra 2006, 2007 og

16 Tabel 3.2. Procent af de adspurgte, som oplever forskellige mulige problemer i deres lokalområde som store eller temmelig store i , 2006, 2007 og Aggressiv bilkørsel 19,0 19,7 20,6 22,3 Indbrudstyverier 19,7 10,1 12,6 15,9 Cykelkørsel på fortove o.l. 15,2 12,0 12,4 13,0 Knallert-/scooterkørsel 9,1 8,7 11,8 14,2 Støjgener 8,4 5,3 7,1 9,0 Affald/snavs på gaden 6,5 5,4 6,6 5,5 Hærværk 11,4 5,1 6,4 6,7 Andet tyveri end indbrud 10,8 4,5 6,2 6,3 Hunde 10,9 6,7 6,1 7,3 Røverier 8,6 3,7 4,7 5,4 Ungdomsbander 9,0 4,1 4,4 5,3 Vold/truende adfærd 6,6 3,5 4,2 3,6 Graffiti 9,8 2,9 3,2 4,1 Alkoholikere/narkomaner 8,8 3,4 3,0 3,7 Tilråb når man færdes 2,8 1,3 1,5 0,9 Hjemløse 3,4 1,8 1,4 1,1 Fra perioden omkring årtusindeskiftet og til 2006 skete der for stort set alle de nævnte problemer et væsentligt, og i mange tilfælde signifikant, fald i andelen af borgere, der oplevede disse problemer som store eller temmelig store i det område, hvor de boede. De eneste undtagelser herfra var aggressiv bilkørsel og knallert/scooterkørsel, hvor andelen, der oplevede disse problemer som store eller temmelig store i 2006, var på højde med Fra 2006 til 2008 har udviklingen været den stik modsatte: En stadigt stigende andel af befolkningen har oplevet de fleste af problemerne som store eller temmelig store. Særlig markant er udviklingen for indbrudstyverier, hvor andelen, der anser det for et stort eller temmelig stort problem, er øget fra 10 til 16 pct., og for knallert- /scooterkørsel, hvor andelen er øget fra 9 til 14 pct. Begge disse ændringer er statistik signifikante. Figur 3.1 viser, hvor stor en andel af borgerne, der ikke oplever, at et eneste af de problemer, som blev nævnt i tabel 3.1, er store eller temmelig store. 16

17 Figur 3.1. Pct. der ikke synes, at der er nogen store eller temmelig store problemer i deres lokalområde overhovedet Danmark ,6 50,8 44,9 46,9 46,3 40, Fra 2000 til 2006 var der en klar stigning i andelen af borgere, der ikke oplevede nogen store eller temmelig store problemer i deres lokalområde. Fra 2006 til 2008 er udviklingen gået den anden vej, og der er et signifikant fald i andelen af borgere, som ikke oplever nogen store eller temmelig store problemer, der hvor de bor og færdes. Mere end halvdelen af de adspurgte oplever således i 2008, at mindst ét af de nævnte problemer er stort eller temmelig stort, der, hvor de bor. I perioden oplevede 16 pct. af borgerne mindst fire problemer som store eller temmelig store i deres lokalområde. I 2006 var dette tal halveret: Det var nu 8 pct. af borgerne, der anså fire eller flere lokale problemer for at være store eller temmelig store. I 2008 er andelen atter vokset, til 12 pct. I undersøgelsen er det også belyst, i hvilken udstrækning de enkelte borgere personligt er blevet udsat for kriminalitet. Tendensen viser sig her at være den samme som for de ordensmæssige problemer: Et fald fra til 2006, hvorefter der er sket en stigning, jf. figur

18 Figur 3.2. Procent der har været udsat for tyveri, hærværk, vold og/eller trusler inden for de seneste 12 måneder forud for interviewtidspunktet, Danmark ,7 22,8 23,7 25,1 19, Også subjektivt er der i 2008 væsentlig flere borgere, der oplever, at kriminaliteten i deres lokalområde har været stigende det sidste år, end der er borgere, der har oplevet kriminaliteten som værende faldende, jf. tabel 3.3. Tabel 3.3. Er kriminaliteten, så vidt du kan fornemme, steget eller faldet i dit lokalområde inden for de sidste 12 måneder? Er kriminaliteten Danmark (Procentfordeling af svar). Steget meget 5,2 Steget noget 25,5 Hverken steget eller faldet 53,2 Faldet noget 6,0 Faldet meget 0,3 Ved ikke 9,8 I alt 100,0 Det hører med, at dette resultat ikke er enestående for Også i de tidligere undersøgelser er der flere borgere, der oplever kriminaliteten som stigende end faldende. Fra 2006 til 2008 er der dog sket en signifikant stigning i andelen, der mener, at kriminaliteten i lokalområdet er steget: Således mente 21 pct. i 2006 at dette var tilfældet, i 2007 var det 27 pct., og i 2008 er det næsten hver tredje (31 pct.). Tilsvarende er andelen, der mener, at den lokale kriminalitet er blevet mindre det sidste år, faldet siden 2002, jf. figur

19 Figur 3.3. Procent der mener, at kriminaliteten i deres lokalområde har været faldende de seneste 12 måneder, Danmark , ,2 12,5 8,3 6, Det ses af figuren, at andelen af de adspurgte, der i 2008 mener, at kriminaliteten i deres lokalområde er faldet, er mindre end på noget andet tidspunkt i undersøgelsesperioden. Udover den lokale kriminalitetsudvikling er borgerne blevet bedt om deres vurdering af det lokale kriminalitetsniveau set i relation til den øvrige del af politikredsen. Det ses her tabel 3.4 at størstedelen af de adspurgte mener, det lokale kriminalitetsniveau er på linje med eller lavere end i politikredsen i øvrigt. Tabel 3.4. Er kriminaliteten i dit lokalområde, så vidt du kan fornemme, større eller mindre i forhold til den øvrige del af politikredsen? Er kriminaliteten Danmark (Procentfordeling af svar). Meget større 1,5 Noget større 8,3 Hverken større eller mindre 33,1 Noget mindre 43,0 Meget mindre 6,9 Ved ikke 7,2 I alt 100,0 19

20 Der er ikke sket nogen udvikling i andelen, der vurderer, at kriminaliteten i det område, de selv bor i, er større end i resten af politikredsen; i 2006 mente 9 pct., at dette var tilfældet, i 2008 var andelen 10 pct. Som vist i figur 3.4, sås i 2007 et væsentligt fald i andelen, som mente, at kriminaliteten i deres eget lokalområde var mindre end i politikredsen i øvrigt, men i 2008 er det atter omkring halvdelen, der er af denne opfattelse. 8 Figur 3.4. Procent der mener, at kriminaliteten i det lokalområde, hvor de bor, er mindre end i den øvrige del af politikredsen, Danmark ,9 49,9 50,1 46,9 42, Her skal det bemærkes, referenceområdet den øvrige del af politikredsen ikke var det samme i , som det er i , hvor politikredsene er blevet væsentlig større. I hvilket omfang, de adspurgte er klar over og forholder sig til dette, kan ikke vurderes ud fra undersøgelsen. 20

Politireformen år ét

Politireformen år ét Politireformen år ét Befolkningens syn på politiet i december 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg August 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnede

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Verdens bedste politi

Verdens bedste politi Flemming Balvig, Lars Holmberg Maria Pi Højlund Nielsen Verdens bedste politi Politireformen i Danmark Jurist- og Økonomforbundets Forlag INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 5 INDLEDNING 7 Hvad skete der siden

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark Trygheden i danske byområder -

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2010 Af Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard November 2011 Københavns Universitet * Justitsministeriet Det Kriminalpræventive

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere